(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Radviliškio rajone

Paskirstytos kelių remonto lėšos (2)

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bei gat­vėms ties­ti, re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti bei už­tik­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas. Tam skir­ta per 1,29 mi­li­jo­no eu­rų.Šie­met Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų ra­jo­nui skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai – praė­ju­siais me­tais ra­jo­ną pa­sie­kė 1,35 mi­li­jo­no eu­rų.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką – 5 pro­cen­tai jų bus pa­lik­ta re­zer­vui, li­ku­sios pa­sieks se­niū­ni­jas...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Šventės dalyviams rūpėjo ne tik tulpės (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Bur­biš­kio dva­re šur­mu­lia­vu­sio­je tul­pių šven­tė­je už­suk­ti į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos pa­la­pi­nę kvie­tė biu­ro spe­cia­lis­tai.Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je žmo­nės ga­lė­jo iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas vik­to­ri­no­je, pa­si­ma­tuo­ti stre­so in­dek­są, iš­ban­dy­ti ne­blai­vu­mo aki­nius, pa­ma­ty­ti, kiek der­vų plau­čiuo­se per me­tus su­kau­pia rū­kan­tis žmo­gus.
No­rin­tys pra­si­mankš­tin­ti, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti „Flek­si-Bar“ laz­dą – tai spe­cia­li laz­da, ku­ri pa­de­da stip­rin­ti...

Apsileidėliams teks papurtyti pinigines (5)

2017 m. gegužės 18 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė rim­čiau pri­grieb­ti ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kus – pir­mai pra­džiai at­rink­ta ke­lio­li­ka la­biau­siai akis ba­dan­čių pa­sta­tų, už ku­riuos jų šei­mi­nin­kams teks mo­kė­ti di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Vė­liau pa­na­šus li­ki­mas lauks ir ki­tų ap­si­lei­dė­lių.Vie­nuo­li­kos ra­jo­ne esan­čių ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ki­tais me­tais mo­kės ge­ro­kai di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.
Tuo tar­pu ki­ti sa­vi­nin­kai, ku­riems pri­klau­so bent...

RADVILIŠKIS RUOŠIASI 450-AJAM JUBILIEJUI (11)

2017 m. gegužės 16 d.
Re­kor­das įvar­din­tas kaip dau­giau­sia pa­so­din­tų ir mies­tui do­va­no­tų gė­lių re­kor­das.
Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.
Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos sa­lė­je 5-10 kla­sių mo­ki­niai iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­jo šios gė­lės for­mos kom­po­zi­ci­ją.
Iš...

Brandos egzaminus laikys mažiau abiturientų (11)

2017 m. gegužės 13 d.
2017 me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus pa­tei­kė 346 ra­jo­no kan­di­da­tai ir 9 eks­ter­nai. Tai, at­si­žvel­giant į ko­vo 3 dienos duo­me­nis, 23 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu praė­ju­siai­siais me­tais (2016 me­tais – 369 kan­di­da­tai ir 11 eks­ter­nų).Šiais me­tais pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 231 kan­di­da­tas (2016 me­tais – 254). Už­sie­nio kal­bos (ang­lų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 240 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 258)...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. gegužės 13 d.
Gi­mu­sios 2005 me­tais ir jau­nes­nės spor­ti­nin­kės ko­vo­jo dėl Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro įsteig­tos tau­rės. Tur­ny­re da­ly­va­vo Kė­dai­nių, Pak­ruo­jo spor­to cent­rų, Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro ir Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės.
Rad­vi­liš­kie­tės tur­ny­re iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Jo­na­vos KKSC auk­lė­ti­nės, ant­rą­ją – Kė­dai­nių SC krep­ši­nin­kės.
Ge­riau­sia Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­dos žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Orin­ta Kaz­laus­kai­tė.

Grin­kiš­kio J...

Meistriškumo konkurse – virėjų sėkmė

2017 m. gegužės 11 d.
Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­re vy­ku­sia­me Na­cio­na­li­nia­me spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Vi­rė­jas-2017“ pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro (RTVMC) bū­si­mo­sios vi­rė­jos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­ją vie­tą.Kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo Kau­no mais­to pra­mo­nės ir pre­ky­bos mo­ky­mo cent­ro, Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­ro, Kė­dai­nių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ko­man­dos. Ko­man­das...

Radviliškietė veteranė – pasaulio čempionė (1)

2017 m. gegužės 9 d.
Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio spor­to meist­rų ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se lie­tu­viai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius. Ge­riau­siai iš jų pa­si­se­kė rau­dond­va­rie­tei (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) Ge­no­vai­tei Kaz­laus­kie­nei, ji ta­po čem­pio­ne ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.Į žai­dy­nes su­va­žia­vo spor­ti­nin­kai iš 108 ša­lių, jie var­žė­si 28 spor­to ša­ko­se. Lie­tu­vių rink­ti­nės at­sto­vai ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po ke­tu­ris kar­tus.
Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se...

Šeduva alsavo afrikietiškais ritmais ir improvizacija

2017 m. gegužės 9 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­kęs ant­ra­sis tarp­tau­ti­nis Še­du­vos (Radviliškio r.) per­ku­si­jos fes­ti­va­lis RIT­MO VI­RA­ŽAI bai­gė­si, ta­čiau dvi die­nas skam­bė­ję rit­mai ir su­kur­ta nuo­sta­bi nuo­tai­ka, ma­tyt, dar il­gai gy­vens žmo­nių at­min­ty­je. „Pak­vies­ti aukš­čiau­sio ly­gio at­li­kė­jai, su­kur­ta ne­pa­kar­to­ja­ma at­mos­fe­ra – tai fes­ti­va­lio me­no va­do­vo, ži­no­mo per­ku­si­jos meist­ro Ar­ka­di­jaus Go­tes­ma­no di­džiu­lis nuo­pel­nas. Še­du­vai tie­siog pa­si­se­kė, kad tu­ri­me to­kį sa­vo...

Sveikinimo žodžiai – mamoms

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta­me ren­gi­ny­je kal­bė­jo apie nu­veik­tus dar­bus bei pla­nus, su ar­tė­jan­čia Mo­ti­nos die­na pa­svei­ki­no neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­čias ir slau­gan­čias ma­mas.Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Bre­duls­kie­nė į tra­di­ci­nį ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems drau­gi­jos na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie praė­ju­siais me­tais vyk­dy­tas veik­las ir nu­veik­tus dar­bus bei pri­sta­tė nu­ma­to­mus ren­gi­nius, ku­rie...

Pažintis su tautodailininkų kūryba

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­ta re­gio­no do­ri­nio ug­dy­mo die­na „Išaus­ta ta­pa­ty­bė“. Jo­je moks­lei­viai su­si­pa­ži­no su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais bei jų kū­ry­bos pro­ce­su.Į ren­gi­nį su­si­rin­ko apie 160 moks­lei­vių bei mo­ky­to­jų iš Gra­ži­nos, Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Jau­ni­mo mo­kyk­los, Liz­dei­kos ir Še­du­vos gim­na­zi­jų.
Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Au­re­li­ja Nor­vai­šie­nė ren­gi­nio da­ly­viams...

Prabangiam baseinui – prabangus personalas (3)

2017 m. gegužės 6 d.
Už­va­kar vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo dėl Rad­vi­liš­kio mies­te sta­to­mo ba­sei­no bū­si­mų pa­rei­gy­bių. Ar ne per di­de­lė pra­ban­ga ba­sei­ne tu­rė­ti du di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, kai ki­tur eta­tai yra ma­ži­na­mi?Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai po­sė­dy­je tu­rė­jo nu­sta­ty­ti di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių Rad­vi­liš­kio plau­ki­mo ba­sei­ne. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus siū­ly­mu, ba­sei­ne tu­rė­tų dirb­ti iki 18 dar­buo­to­jų...

Pirtis kurs rečiau, o maudynės brangs (1)

2017 m. gegužės 4 d.
Vi­so­se de­vy­nio­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vei­kian­čio­se vie­šo­sio­se pir­ty­se iš­lai­dos yra di­des­nės nei gau­na­mos pa­ja­mos, to­dėl jų veik­la yra kom­pen­suo­ja­ma iš ra­jo­no biu­dže­to.Sa­vi­val­dy­bė­je svars­ty­ta, kaip su­ma­žin­ti biu­dže­ti­nės „duok­lės“ naš­tą. Dvi pir­tis nu­tar­ta už­da­ry­ti, ki­tų dar­bo lai­ką – su­trumpin­ti. Ga­li brang­ti ir pa­tys pir­ties ma­lo­nu­mai.Nuo ge­gu­žės ra­jo­ne ne­be­veiks Skė­mių ir Grin­kiš­kio vie­šo­sios pir­tys, ku­rias nu­tar­ta už­da­ry­ti.
Pir­čių veik­los ana­li­zę...

Rekordinis šildymo sezonas baigsis pirmadienį

2017 m. balandžio 29 d.
Re­kor­diš­kai il­gas šių­me­tis šil­dy­mo se­zo­nas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne baig­sis ge­gu­žės 1 die­ną. Tiek il­gai ra­dia­to­riai ra­jo­ne ne­ši­lo dau­giau nei de­šimt­me­tį.Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo ra­jo­ne pa­skelb­ta šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­ga.
Šių­me­tis šil­dy­mo se­zo­nas tru­ko net 210 die­nų ir lai­ko­mas re­kor­di­niu.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne jo pra­džia bu­vo pa­skelb­ta praė­ju­sių me­tų spa­lio 3 die­ną, nors nuo šios die­nos šil­dė­si ir ne vi­si –...

Medicinos įstaigų vadovams – apie problemas ir perspektyvas (4)

2017 m. balandžio 29 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­ta­riant svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų praė­ju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tus, nu­ro­dy­ti ir trū­ku­mai, ku­riuos kons­ta­ta­vo Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK).Šiau­lių TLK pa­reng­to­je pa­ly­gi­na­mo­jo­je ap­skri­ties ra­jo­nų Li­go­ni­nių veik­los ata­skai­to­je tarp nu­ro­dy­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­los trū­ku­mų bu­vo kons­ta­tuo­ti ir ra­jo­no įstai­gų dar­bo trū­ku­mai.
Tarp pa­sta­rų­jų – ne­vyk­do­mos pre­ven­ci­nės pro­gra­mos, ne­pa­nau­do­ja­mos li­go­nių ka­sų ski­ria­mos lė­šos. Tai su­si­ti­ki­me su...

Apšvarinta sodyba

2017 m. balandžio 29 d.
Iš­lau­žus šios so­dy­bos du­ris, pa­grob­tas elekt­ri­nis šli­fuok­lis „Ma­ki­ta“ ir me­džio ap­dir­bi­mo stak­lės.
Iš kie­me esan­čio ūki­nio pa­sta­to, išė­mus lan­go rė­mą. iš­neš­ta apie ke­tu­ris ku­bi­nius met­rus skal­dy­tų mal­kų.
Nu­ken­tė­jęs so­dy­bos šei­mi­nin­kas il­ga­pirš­čių pa­da­ry­tą ža­lą įver­ti­no 220 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Radviliškietis – nugalėtojas

2017 m. balandžio 29 d.
Baus­kė­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sių 54-ųjų spor­to žai­dy­nių lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­re pui­kiai pa­si­ro­dė rad­vi­liš­kie­tis Apo­lo­nas Vaik­sa­lu. Im­ty­ni­nin­kas ve­te­ra­nas iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.A. Vaik­sa­lu ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 88 ki­log­ra­mų.
Pir­mą­ją ko­vą ve­te­ra­nas lai­mė­jo prieš daug­kar­ti­nį Lat­vi­jos čem­pio­ną J. Svirs­ką. Fi­na­li­nė­je ko­vo­je rad­vi­liš­kie­tis su­si­ti­ko su pa­sau­lio pri­zi­ni­nku T. Ab­ra­mo­vu ir, jį įvei­kęs taš­kais, ta­po čem­pio­nu.
Lai­mė­to­jas bu­vo ap­do­va­no­tas dip­lo­mu...

Karatistai susižėrė krūvą medalių

2017 m. balandžio 29 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je vy­ku­sia­me JKA LKA ka­ra­tė čem­pio­na­te Rad­vi­liš­kio ka­ra­tė klu­bo „Ry­tų ko­vo­to­jas“ spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 26 ap­do­va­no­ji­mus, iš jų 10 – auk­so, ir pel­nė pir­mą­ją vie­tą tarp ke­tu­rio­li­kos ko­man­dų.Skir­tin­go­se čem­pio­na­to rung­ty­se iš vi­so var­žė­si per 280 spor­ti­nin­kų iš 14 klu­bų. Dėl me­da­lių ko­vo­jo ka­ra­tis­tai iš ke­tu­rių Šiau­lių klu­bų ("Em­pi­do“, „Sau­lė“, „Ka­ta­na“, „Šiau­rės tai­fū­nas“, du Pa­ne­vė­žio klu­bai ("Bal­ta­sis vo­ras“, „Vo­ras"), du Vil­niaus klu­bai ("Ka­ra­tė do“...

Abituriento poelgis įvertintas apdovanojimu

2017 m. balandžio 27 d.
Pi­lie­tiš­kas Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­to Ro­ko Ko­lovs­kio poel­gis – sku­bi pa­gal­ba mirš­tan­čiam tre­ne­riui – bu­vo įver­tin­tas gar­bin­gu Lie­tu­vos olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mu. Moks­lei­viui įtei­kta Auk­si­nė ąžuo­lo ša­ke­lė.Rad­vi­liš­kie­tis R. Ko­lovs­kis ta­po olim­pi­nės kar­tos no­mi­na­ci­jos „Me­tų kil­nus poel­gis“ lau­rea­tu.
Už kil­nų poel­gį spor­ti­nių var­žy­bų me­tu jam įteik­tas aukš­čiau­sias Lie­tu­vos olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mas – Auk­si­nė ąžuo­lo ša­ke­lė...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />