(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Paskirstytos kelių remonto lėšos

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bei gat­vėms ties­ti, re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti bei už­tik­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas. Tam skir­ta per 1,29 mi­li­jo­no eu­rų.Šie­met Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų ra­jo­nui skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai – praė­ju­siais me­tais ra­jo­ną pa­sie­kė 1,35 mi­li­jo­no eu­rų.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką – 5 pro­cen­tai jų bus pa­lik­ta re­zer­vui, li­ku­sios pa­sieks se­niū­ni­jas...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Šventės dalyviams rūpėjo ne tik tulpės

2017 m. gegužės 20 d.
Bur­biš­kio dva­re šur­mu­lia­vu­sio­je tul­pių šven­tė­je už­suk­ti į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos pa­la­pi­nę kvie­tė biu­ro spe­cia­lis­tai.Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je žmo­nės ga­lė­jo iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas vik­to­ri­no­je, pa­si­ma­tuo­ti stre­so in­dek­są, iš­ban­dy­ti ne­blai­vu­mo aki­nius, pa­ma­ty­ti, kiek der­vų plau­čiuo­se per me­tus su­kau­pia rū­kan­tis žmo­gus.
No­rin­tys pra­si­mankš­tin­ti, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti „Flek­si-Bar“ laz­dą – tai spe­cia­li laz­da, ku­ri pa­de­da stip­rin­ti...

Apsileidėliams teks papurtyti pinigines

2017 m. gegužės 18 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė rim­čiau pri­grieb­ti ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kus – pir­mai pra­džiai at­rink­ta ke­lio­li­ka la­biau­siai akis ba­dan­čių pa­sta­tų, už ku­riuos jų šei­mi­nin­kams teks mo­kė­ti di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Vė­liau pa­na­šus li­ki­mas lauks ir ki­tų ap­si­lei­dė­lių.Vie­nuo­li­kos ra­jo­ne esan­čių ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ki­tais me­tais mo­kės ge­ro­kai di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.
Tuo tar­pu ki­ti sa­vi­nin­kai, ku­riems pri­klau­so bent...

RADVILIŠKIS RUOŠIASI 450-AJAM JUBILIEJUI

2017 m. gegužės 16 d.
Re­kor­das įvar­din­tas kaip dau­giau­sia pa­so­din­tų ir mies­tui do­va­no­tų gė­lių re­kor­das.
Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.
Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos sa­lė­je 5-10 kla­sių mo­ki­niai iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­jo šios gė­lės for­mos kom­po­zi­ci­ją.
Iš...

Brandos egzaminus laikys mažiau abiturientų

2017 m. gegužės 13 d.
2017 me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus pa­tei­kė 346 ra­jo­no kan­di­da­tai ir 9 eks­ter­nai. Tai, at­si­žvel­giant į ko­vo 3 dienos duo­me­nis, 23 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu praė­ju­siai­siais me­tais (2016 me­tais – 369 kan­di­da­tai ir 11 eks­ter­nų).Šiais me­tais pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 231 kan­di­da­tas (2016 me­tais – 254). Už­sie­nio kal­bos (ang­lų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 240 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 258)...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. gegužės 13 d.
Gi­mu­sios 2005 me­tais ir jau­nes­nės spor­ti­nin­kės ko­vo­jo dėl Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro įsteig­tos tau­rės. Tur­ny­re da­ly­va­vo Kė­dai­nių, Pak­ruo­jo spor­to cent­rų, Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro ir Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės.
Rad­vi­liš­kie­tės tur­ny­re iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Jo­na­vos KKSC auk­lė­ti­nės, ant­rą­ją – Kė­dai­nių SC krep­ši­nin­kės.
Ge­riau­sia Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­dos žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Orin­ta Kaz­laus­kai­tė.

Grin­kiš­kio J...

Meistriškumo konkurse – virėjų sėkmė

2017 m. gegužės 11 d.
Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­re vy­ku­sia­me Na­cio­na­li­nia­me spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Vi­rė­jas-2017“ pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro (RTVMC) bū­si­mo­sios vi­rė­jos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­ją vie­tą.Kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo Kau­no mais­to pra­mo­nės ir pre­ky­bos mo­ky­mo cent­ro, Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­ro, Kė­dai­nių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ko­man­dos. Ko­man­das...

Radviliškietė veteranė – pasaulio čempionė

2017 m. gegužės 9 d.
Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio spor­to meist­rų ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se lie­tu­viai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius. Ge­riau­siai iš jų pa­si­se­kė rau­dond­va­rie­tei (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) Ge­no­vai­tei Kaz­laus­kie­nei, ji ta­po čem­pio­ne ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.Į žai­dy­nes su­va­žia­vo spor­ti­nin­kai iš 108 ša­lių, jie var­žė­si 28 spor­to ša­ko­se. Lie­tu­vių rink­ti­nės at­sto­vai ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po ke­tu­ris kar­tus.
Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se...

Šeduva alsavo afrikietiškais ritmais ir improvizacija

2017 m. gegužės 9 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­kęs ant­ra­sis tarp­tau­ti­nis Še­du­vos (Radviliškio r.) per­ku­si­jos fes­ti­va­lis RIT­MO VI­RA­ŽAI bai­gė­si, ta­čiau dvi die­nas skam­bė­ję rit­mai ir su­kur­ta nuo­sta­bi nuo­tai­ka, ma­tyt, dar il­gai gy­vens žmo­nių at­min­ty­je. „Pak­vies­ti aukš­čiau­sio ly­gio at­li­kė­jai, su­kur­ta ne­pa­kar­to­ja­ma at­mos­fe­ra – tai fes­ti­va­lio me­no va­do­vo, ži­no­mo per­ku­si­jos meist­ro Ar­ka­di­jaus Go­tes­ma­no di­džiu­lis nuo­pel­nas. Še­du­vai tie­siog pa­si­se­kė, kad tu­ri­me to­kį sa­vo...

Sveikinimo žodžiai – mamoms

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta­me ren­gi­ny­je kal­bė­jo apie nu­veik­tus dar­bus bei pla­nus, su ar­tė­jan­čia Mo­ti­nos die­na pa­svei­ki­no neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­čias ir slau­gan­čias ma­mas.Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Bre­duls­kie­nė į tra­di­ci­nį ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems drau­gi­jos na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie praė­ju­siais me­tais vyk­dy­tas veik­las ir nu­veik­tus dar­bus bei pri­sta­tė nu­ma­to­mus ren­gi­nius, ku­rie...

Pažintis su tautodailininkų kūryba

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­ta re­gio­no do­ri­nio ug­dy­mo die­na „Išaus­ta ta­pa­ty­bė“. Jo­je moks­lei­viai su­si­pa­ži­no su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais bei jų kū­ry­bos pro­ce­su.Į ren­gi­nį su­si­rin­ko apie 160 moks­lei­vių bei mo­ky­to­jų iš Gra­ži­nos, Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Jau­ni­mo mo­kyk­los, Liz­dei­kos ir Še­du­vos gim­na­zi­jų.
Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Au­re­li­ja Nor­vai­šie­nė ren­gi­nio da­ly­viams...

Prabangiam baseinui – prabangus personalas

2017 m. gegužės 6 d.
Už­va­kar vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo dėl Rad­vi­liš­kio mies­te sta­to­mo ba­sei­no bū­si­mų pa­rei­gy­bių. Ar ne per di­de­lė pra­ban­ga ba­sei­ne tu­rė­ti du di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, kai ki­tur eta­tai yra ma­ži­na­mi?Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai po­sė­dy­je tu­rė­jo nu­sta­ty­ti di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių Rad­vi­liš­kio plau­ki­mo ba­sei­ne. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus siū­ly­mu, ba­sei­ne tu­rė­tų dirb­ti iki 18 dar­buo­to­jų...

Pirtis kurs rečiau, o maudynės brangs

2017 m. gegužės 4 d.
Vi­so­se de­vy­nio­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vei­kian­čio­se vie­šo­sio­se pir­ty­se iš­lai­dos yra di­des­nės nei gau­na­mos pa­ja­mos, to­dėl jų veik­la yra kom­pen­suo­ja­ma iš ra­jo­no biu­dže­to.Sa­vi­val­dy­bė­je svars­ty­ta, kaip su­ma­žin­ti biu­dže­ti­nės „duok­lės“ naš­tą. Dvi pir­tis nu­tar­ta už­da­ry­ti, ki­tų dar­bo lai­ką – su­trumpin­ti. Ga­li brang­ti ir pa­tys pir­ties ma­lo­nu­mai.Nuo ge­gu­žės ra­jo­ne ne­be­veiks Skė­mių ir Grin­kiš­kio vie­šo­sios pir­tys, ku­rias nu­tar­ta už­da­ry­ti.
Pir­čių veik­los ana­li­zę...

Rekordinis šildymo sezonas baigsis pirmadienį

2017 m. balandžio 29 d.
Re­kor­diš­kai il­gas šių­me­tis šil­dy­mo se­zo­nas Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne baig­sis ge­gu­žės 1 die­ną. Tiek il­gai ra­dia­to­riai ra­jo­ne ne­ši­lo dau­giau nei de­šimt­me­tį.Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo ra­jo­ne pa­skelb­ta šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­ga.
Šių­me­tis šil­dy­mo se­zo­nas tru­ko net 210 die­nų ir lai­ko­mas re­kor­di­niu.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne jo pra­džia bu­vo pa­skelb­ta praė­ju­sių me­tų spa­lio 3 die­ną, nors nuo šios die­nos šil­dė­si ir ne vi­si –...

Medicinos įstaigų vadovams – apie problemas ir perspektyvas

2017 m. balandžio 29 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­ta­riant svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų praė­ju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tus, nu­ro­dy­ti ir trū­ku­mai, ku­riuos kons­ta­ta­vo Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK).Šiau­lių TLK pa­reng­to­je pa­ly­gi­na­mo­jo­je ap­skri­ties ra­jo­nų Li­go­ni­nių veik­los ata­skai­to­je tarp nu­ro­dy­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­los trū­ku­mų bu­vo kons­ta­tuo­ti ir ra­jo­no įstai­gų dar­bo trū­ku­mai.
Tarp pa­sta­rų­jų – ne­vyk­do­mos pre­ven­ci­nės pro­gra­mos, ne­pa­nau­do­ja­mos li­go­nių ka­sų ski­ria­mos lė­šos. Tai su­si­ti­ki­me su...

Apšvarinta sodyba

2017 m. balandžio 29 d.
Iš­lau­žus šios so­dy­bos du­ris, pa­grob­tas elekt­ri­nis šli­fuok­lis „Ma­ki­ta“ ir me­džio ap­dir­bi­mo stak­lės.
Iš kie­me esan­čio ūki­nio pa­sta­to, išė­mus lan­go rė­mą. iš­neš­ta apie ke­tu­ris ku­bi­nius met­rus skal­dy­tų mal­kų.
Nu­ken­tė­jęs so­dy­bos šei­mi­nin­kas il­ga­pirš­čių pa­da­ry­tą ža­lą įver­ti­no 220 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Radviliškietis – nugalėtojas

2017 m. balandžio 29 d.
Baus­kė­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sių 54-ųjų spor­to žai­dy­nių lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­re pui­kiai pa­si­ro­dė rad­vi­liš­kie­tis Apo­lo­nas Vaik­sa­lu. Im­ty­ni­nin­kas ve­te­ra­nas iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.A. Vaik­sa­lu ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 88 ki­log­ra­mų.
Pir­mą­ją ko­vą ve­te­ra­nas lai­mė­jo prieš daug­kar­ti­nį Lat­vi­jos čem­pio­ną J. Svirs­ką. Fi­na­li­nė­je ko­vo­je rad­vi­liš­kie­tis su­si­ti­ko su pa­sau­lio pri­zi­ni­nku T. Ab­ra­mo­vu ir, jį įvei­kęs taš­kais, ta­po čem­pio­nu.
Lai­mė­to­jas bu­vo ap­do­va­no­tas dip­lo­mu...

Karatistai susižėrė krūvą medalių

2017 m. balandžio 29 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je vy­ku­sia­me JKA LKA ka­ra­tė čem­pio­na­te Rad­vi­liš­kio ka­ra­tė klu­bo „Ry­tų ko­vo­to­jas“ spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 26 ap­do­va­no­ji­mus, iš jų 10 – auk­so, ir pel­nė pir­mą­ją vie­tą tarp ke­tu­rio­li­kos ko­man­dų.Skir­tin­go­se čem­pio­na­to rung­ty­se iš vi­so var­žė­si per 280 spor­ti­nin­kų iš 14 klu­bų. Dėl me­da­lių ko­vo­jo ka­ra­tis­tai iš ke­tu­rių Šiau­lių klu­bų ("Em­pi­do“, „Sau­lė“, „Ka­ta­na“, „Šiau­rės tai­fū­nas“, du Pa­ne­vė­žio klu­bai ("Bal­ta­sis vo­ras“, „Vo­ras"), du Vil­niaus klu­bai ("Ka­ra­tė do“...

Abituriento poelgis įvertintas apdovanojimu

2017 m. balandžio 27 d.
Pi­lie­tiš­kas Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­to Ro­ko Ko­lovs­kio poel­gis – sku­bi pa­gal­ba mirš­tan­čiam tre­ne­riui – bu­vo įver­tin­tas gar­bin­gu Lie­tu­vos olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mu. Moks­lei­viui įtei­kta Auk­si­nė ąžuo­lo ša­ke­lė.Rad­vi­liš­kie­tis R. Ko­lovs­kis ta­po olim­pi­nės kar­tos no­mi­na­ci­jos „Me­tų kil­nus poel­gis“ lau­rea­tu.
Už kil­nų poel­gį spor­ti­nių var­žy­bų me­tu jam įteik­tas aukš­čiau­sias Lie­tu­vos olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mas – Auk­si­nė ąžuo­lo ša­ke­lė...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas