(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Radviliškio rajone

Pianistų konkurso laureatai – ir radviliškiečiai (1)

2017 m. balandžio 15 d.
Kau­ne vy­ku­sia­me I res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kla­via­tū­ros ka­ra­lys­tė“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui at­sto­va­vo trys jau­nie­ji pia­nis­tai. Vi­si jie na­mo grį­žo su įver­ti­ni­mais.Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je var­žė­si 48 jau­nie­ji pia­nis­tai iš 13 Lie­tu­vos mies­tų.
Tarp 5–6 kla­sių da­ly­vių var­žė­si ir rad­vi­liš­kie­tė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Pakš­tas). Ji ta­po II vie­tos lau­rea­te.
3–4 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je Emi­li­ja Damb­raus­kai­tė...

Radviliškio stipruolių niekas nepralenkė (1)

2017 m. balandžio 15 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­tas XXII Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas ne­pa­šykš­tė­jo sėk­mės šei­mi­nin­kams – rad­vi­liš­kie­čiai ko­man­dų įskai­to­je nie­kam neuž­lei­do pir­mo­sios po­zi­ci­jos.Spor­to are­no­je dėl stip­riau­sių­jų ti­tu­lo var­žė­si per 200 stip­riau­sių ša­lies ran­kų len­ki­kų iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Skuo­do, Rad­vi­liš­kio, Kur­šė­nų, Ši­lu­tės, Ša­kių, Gargž­dų bei Ku­lu­pė­nų (Klai­pė­dos ra­jo­nas).
Spor­ti­nin­kai var­žė­si nuo 50 iki 110 kg ka­te­go­ri­jo­se.
Šie­met ir vėl ne­bu­vo...

SPORTO NAUJIENOS (1)

2017 m. balandžio 15 d.
Anykš­čių spor­to ir lais­va­lai­kio cent­ro „Nykš­čio na­mai“ spor­to are­no­je fi­ni­ša­vo Lie­tu­vos jau­nių im­ty­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir rad­vi­liš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai, iš jo par­si­ve­žę auk­so me­da­lį.Ge­riau­siai ja­me pa­si­ro­dė To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius. Rad­vi­liš­kie­tis ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų. Pir­mo­je ko­vo­je To­mas nu­ga­lė­jo E. Oku­nį iš Vil­ka­viš­kio, ku­rį jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pa­gul­dė ant men­čių, at­lik­da­mas me­ti­mą per du­be­nį.
Ant­ro­je ko­vo­je jis...

Kar­je­ro gy­lis ir plo­tas vir­ši­jo leis­ti­ną

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant įsta­ty­mus, eksp­loa­tuo­ja­mas kar­je­ras.Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kės, 2014 me­tais įre­gist­ra­vu­sios ma­žą­jį kar­je­rą, val­do­se ap­si­lan­kė ga­vę kai­mo bend­ruo­me­nės skun­dą.
Pa­gal rei­ka­la­vi­mus ma­ža­sis kar­je­ras tu­rė­jo bū­ti ne ­di­des­nis kaip pu­sė hek­ta­ro ir ne ­gi­les­nis kaip du met­rai. Tad...

Naujovė: į Jūsų namus atvyksta mobilusis paštininkas (4)

2017 m. balandžio 8 d.
Jau bir­že­lį sep­ty­nių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­to­jams, pri­rei­kus pa­što pa­slau­gų, ne­be­rei­kės vyk­ti iki ar­ti­miau­sio pa­što sky­riaus – pa­šti­nin­kas pa­ts at­vyks pas juos į na­mus. Šią nau­jo­vę AB Lie­tu­vos pa­štas pir­miau­sia pa­siū­lė Rad­vi­liš­kio ir Ute­nos kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų žmo­nėms.Mo­der­nias per­tvar­kas už po­ros mė­ne­sių pir­mie­ji pa­jus Alks­niu­pių, Aukš­tel­kų, Si­dab­ra­vo, Skė­mių, Šau­ko­to, Šiau­lė­nų ir Ty­ru­lių pa­štų ap­tar­nau­ja­mi gy­ven­to­jai. Čia pir­miau­sia bus pri­tai­ky­tas nau­ja­sis kai­mo laiš­ki­nin­ko dar­bo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. balandžio 8 d.
Ra­jo­no im­ty­nių ve­te­ra­nas var­žė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 90 ki­log­ra­mų. Jo var­žo­vais bu­vo dar trys lie­tu­viai. Rad­vi­liš­kie­tis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą ir bu­vo ap­do­va­no­tas dip­lo­mu ir me­da­liu.
Iš vi­so čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 60 da­ly­vių ir Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos.
­
Baus­kės (Lat­vi­ja) neį­ga­lių­jų spor­to klu­bo pa­va­sa­ri­nė­je spor­to šven­tė­je da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da na­mo par­si­ve­žė 19 me­da­lių...

Skaičiuotes „pynė“ lietuviai ir ukrainiečiai

2017 m. balandžio 8 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ap­do­va­no­ta ke­lias­de­šimt prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų, ku­rių dar­bai bu­vo ge­riau­siai įver­tin­ti tarp­tau­ti­nia­me dai­lės dar­bų kon­kur­se „Lie­tu­vių skai­čiuo­čių py­nė 2017“. Pir­mą kar­tą į šį kon­kur­są įsi­jun­gė ir Uk­rai­nos, Uma­nės mies­to, su ku­riuo drau­gau­ja ra­jo­nas, pie­šė­jai.Ket­vir­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se, ku­ris šie­met ta­po ir tarp­tau­ti­niu, da­ly­va­vo jau­nie­ji pie­šė­jai iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, Jo­niš­kio mies­to ir ra­jo­no, Vil­niaus, Uk­mer­gės...

Muzikantų laimėjimai

2017 m. balandžio 8 d.
Iš vi­so į Ša­kius su­gu­žė­jo 68 pir­mo­jo res­pub­li­ki­nio pia­nis­tų kon­kur­so da­ly­viai iš 11 Lie­tu­vos mies­tų. Vien Kau­nas at­siun­tė 37 sa­vo at­sto­vus.
Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los gar­bę gy­nė trys mo­ky­to­jo Kęs­tu­čio Pakš­to pa­ruoš­ti še­du­vie­čiai: ant­ro­kai Jo­kū­bas Pe­lec­kis, ku­ris ta­po kon­kur­so dip­lo­man­tu, ir Do­mi­ny­kas Pe­tuš­ka, lai­mė­jęs tre­čią­ją vie­tą, bei penk­to­kė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė. Ji 5-6 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je ta­po pir­mo­sios vie­tos lau­rea­te.
­
Vil­niu­je, B. Dva­rio­no...

Kraštotyros muziejus Šeduvoje: utopija ar realybė? (2)

2017 m. balandžio 6 d.
Še­du­vos gim­na­zi­jo­je su­reng­ta gra­ži mo­kyk­los mu­zie­jaus įkū­rė­jo, kraš­to­ty­ri­nin­ko, mo­ky­to­jo An­ta­no Bu­kaus­ko 90-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo šven­tė vėl užait­ri­no se­nas žaiz­das – še­du­viai nie­kaip ne­ga­li į mies­tą su­si­grą­žin­ti čia pu­sę am­žiaus vei­ku­sio pir­mo­jo ša­ly­je vi­suo­me­ni­nio kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus, ku­rio dar­be ak­ty­viai da­ly­va­vo ir mo­ky­to­jas A. Bu­kaus­kas.Še­du­vos gim­na­zi­jo­je su­reng­to­je šven­tė­je, ku­rio­je tarp sve­čių bu­vo ir A. Bu­kaus­ko duk­ra Ni­jo­lė Bu­kaus­kai­tė...

Var­žė­si sta­lo te­ni­si­nin­kai

2017 m. balandžio 4 d.
Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo kar­če­miš­kis V. Gied­ra, ant­rą­ją ir tre­čią­ją – pa­kruo­jie­čiai B. Le­kas ir A. Ma­si­lio­nis.
Vy­rų pa­guo­dos tur­ny­re nu­ga­lė­jo E. Blė­dis iš Pa­šuš­vio, ant­ras bu­vo A. Ra­ma­naus­kas iš Šiau­lių (šis 82 me­tų te­ni­si­nin­kas pel­nė vy­riau­sio tur­ny­ro žai­dė­jo ti­tu­lą), tre­čias – pa­šuš­vie­tis A. Šiur­na.
Mo­te­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo rad­vi­liš­kie­tė L. Naš­lė­nie­nė, ant­rą­ją vie­tą pel­nė bai­so­ga­lie­tė R. Dau­ge­lie­nė ir tre­čią­ją – še­du­vė R. Ku­raus­kie­nė.
Ra­jo­no sta­lo te­ni­si­nin­kai, ko­vo­ję „A“...

Savivaldybę paliko jau antra vyriausioji gydytoja (2)

2017 m. balandžio 4 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vėl ne­be­tu­ri vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos. Per me­tus šį po­stą pa­li­ko jau ant­ra spe­cia­lis­tė.Nuo ko­vo 27 die­nos ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je esan­tis vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos ka­bi­ne­tas – ir vėl tuš­čias.
Sau­sio 23 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­ju­si dirb­ti ir čia pa­dir­bu­si vos du mė­ne­sius, 38 me­tų Lai­ma Vip­len­tie­nė po­stą pa­li­ko.
Prieš tai vos pen­kis mė­ne­sius šio­se pa­rei­go­se teiš­bu­vo ki­ta vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja – 25-erių Auš­ra Ba­nai­ty­tė.
Abi...

Radviliškyje – pašto skyrių naikinimo eksperimentas (5)

2017 m. balandžio 1 d.
Rad­vi­liš­kio ir Ute­nos ra­jo­nai ta­po Lie­tu­vos pa­što eks­pe­ri­men­ti­niais ra­jo­nais, ku­riuo­se bus pa­nai­kin­ti ke­lių kai­mų pa­što sky­riai ir pra­dės dirb­ti mo­bi­lie­ji pa­šti­nin­kai. Rad­vi­liš­ky­je ne­liks sep­ty­nių pa­što sky­rių.Anks­čiau ža­dė­ju­si pa­što re­for­mą ša­lies kai­muo­se, vė­liau AB Lie­tu­vos pa­štas sa­vo pla­nus tu­rė­jo pri­stab­dy­ti. Pla­nai pa­ko­re­guo­ti ir pa­si­rink­ti tik du eks­pe­ri­men­ti­niai ra­jo­nai, pa­gal ku­rių re­zul­ta­tus ir bus spren­džia­ma, ar eks­pe­ri­men­tas įleis šak­nis ir ki­tur, ar...

Rad­vi­liš­kie­tės krep­ši­nin­kės – tre­čios

2017 m. balandžio 1 d.
Pir­mą­ją die­ną rad­vi­liš­kie­tės su­si­ti­ko su Pa­ne­vė­žio KKSC II K. Sar­gū­no SG ko­man­da ir šei­mi­nin­kėms pra­lai­mė­jo re­zul­ta­tu 64:46.
Ant­rą­ją die­ną rad­vi­liš­kie­tės su­si­ko­vė su Klai­pė­dos V. Kna­šiaus KM II auk­lė­ti­nė­mis. Klai­pė­die­tės bu­vo stip­res­nės – rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 65:34.
Tre­čią die­ną Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­da var­žė­si su Ma­ri­jam­po­lės ŽSM – „Sū­du­va“ krep­ši­nin­kė­mis. Nuo pat var­žy­bų pra­džios pir­ma­vu­sios rad­vi­liš­kie­tės per­ga­le re­zul­ta­tu 91:45 už­si­tik­ri­no tre­čią­ją vie­tą.
ŠSPC...

Vėl priekaištaujama dėl atliekų tvarkymo

2017 m. balandžio 1 d.
Ra­jo­no Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je kri­ti­kos strė­lės smi­go į šiukš­lių ve­žė­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čio Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) dar­žą. Dėl be­tvar­kės dau­giau­sia prie­kaiš­ta­vo vers­li­nin­kai.Į po­sė­dį at­vy­ku­siems ŠRATC ir „Spe­cia­li­zuo­to trans­por­to“ at­sto­vams te­ko iš­klau­sy­ti ne­ma­žai kri­ti­kos ir ne­be pir­mą kar­tą.
„Spe­cia­li­zuo­to trans­por­to“ di­rek­to­riui And­re­jui Ba­ri­no­vui, Ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vu­siam apie šiuo me­tu tvar­ko­mus ir...

Viešnagė Turkijoje

2017 m. balandžio 1 d.
De­niz­ly­je ra­jo­no mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ki­li­mų ri­ši­mo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se, vi­si no­rin­tys ga­lė­jo iš­ban­dy­ti kū­ry­bi­nius su­ge­bė­ji­mus, kur­da­mi ki­li­mų raš­tus.
Ten pat įkur­ta­me kraš­to mu­zie­ju­je bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su kraš­to kul­tū­ros pa­vel­du, bu­vo su­reng­ta ir iš­vy­ka į ki­li­mų ga­my­bos fab­ri­ką, su­reng­tas ir su­si­ti­ki­mas su gar­sia De­niz­lio stik­lo me­ni­nin­ke Omur Du­ruerk.
„Mū­sų kraš­to“ inf.

Muzikos mokyklos solistė tapo nugalėtoja

2017 m. balandžio 1 d.
So­lis­tė pa­ruo­šė dvi liau­dies dai­nas: „Oi ant kal­no“ ir Al­gir­do Klo­vos aran­žuo­tą lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Ne­dė­lios ry­te­lį“. Pas­ta­ra­jai dai­nai for­te­pi­jo­no par­ti­ją su­de­ri­no mo­ky­to­jas Ry­tis Bo­ru­se­vi­čius.
Ba­lan­džio 5 die­ną Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los so­lis­tė T. Sa­vel­je­vai­tė vyks į Lat­vi­ją da­ly­vau­ti VIII tarp­tau­ti­nia­me jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­se „Vi­va la mu­si­ca“. Šis kon­kur­sas skir­tas kom­po­zi­to­riaus Fran­co Šu­ber­to 220-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.
„Mū­sų...

Interesus dėl aerodromo aiškinsis etikos komisija (5)

2017 m. kovo 30 d.
Ak­ty­viai da­ly­va­vęs Še­du­vos ae­rod­ro­mo pe­rė­mi­mo pe­ri­pe­ti­jo­se, Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro, ku­riam bus per­duo­tas ae­rod­ro­mas, di­rek­to­rius Vai­do­tas Ja­ka­vi­čius pa­te­ko į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį. Jis yra Šiau­lių ae­rok­lu­bo, ku­ris pa­nau­dos bū­du val­do ae­rod­ro­mą, na­rys.Ša­lia Še­du­vos, Rau­dond­va­rio kai­me, esan­tį ae­rod­ro­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn nu­ta­rė pe­rim­ti šių me­tų sau­sio 26 die­ną...

Polekėlės globos namai virs padaliniu

2017 m. kovo 28 d.
Iki lie­pos pa­bai­gos Po­le­kė­lės glo­bos na­mai (Rad­vi­liš­kio r.) iš sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čios įstai­gos tu­rės tap­ti Še­du­vos glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­na, kad taip bus su­tau­py­ta lė­šų. Ar tik­rai?Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį siū­lo su­jung­ti dvi ra­jo­no glo­bos įstai­gas į vie­ną: Po­le­kė­lės glo­bos na­mus pri­jung­ti prie Še­du­vos glo­bos na­mų įstei­giant juo­se Še­du­vos glo­bos na­mų Po­le­kė­lės pa­da­li­nį.
Po...

Šulinių vanduo kelia pavojų

2017 m. kovo 25 d.
Šu­li­nių van­duo ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas svei­ka­tai, to­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti jo iš­ty­ri­mu. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus spe­cia­lis­tai ra­jo­no šach­ti­niuo­se šu­li­niuo­se kas­kart ap­tin­ka pa­vo­jin­gų me­džia­gų. Kai kur ter­ša­lai leis­ti­nas nor­mas vir­ši­ja net ke­lis kar­tus.Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus duo­me­ni­mis, per­nai ra­jo­ne bu­vo iš­tir­tas 82-jų šach­ti­nių šu­li­nių van­duo.
Ty­ri­mai džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų ne­pa­tei­kė. Išaiš­kė­jo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 25 d.
Į Rad­vi­liš­kį rung­ty­niau­ti dėl me­da­lių at­vy­ko stip­riau­sios Lie­tu­vos čem­pio­na­to eki­pos iš Kau­no, Vil­niaus ir Bres­to (Bal­ta­ru­si­ja) ko­man­dos. Stip­riau­sių­jų ket­ver­te – ir rad­vi­liš­kie­čių ko­man­da.
Su­žai­dus ke­tu­ris tu­rus, ko­man­dos ga­lu­ti­nė­je čem­pio­na­to ri­kiuo­tė­je iš­si­dės­tė taip: Kau­nas – 27 taš­kai, Rad­vi­liš­kis – 16 taš­kų, Vil­nius ir Bres­tas – po 15.
Ati­tin­ka­mai kau­nie­čiai iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius rad­vi­liš­kie­čiai – si­dab­ro ir vil­nie­čiai – bron­zos.
Ge­riau­siu...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />