(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Pianistų konkurso laureatai – ir radviliškiečiai

2017 m. balandžio 15 d.
Kau­ne vy­ku­sia­me I res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Kla­via­tū­ros ka­ra­lys­tė“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui at­sto­va­vo trys jau­nie­ji pia­nis­tai. Vi­si jie na­mo grį­žo su įver­ti­ni­mais.Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je var­žė­si 48 jau­nie­ji pia­nis­tai iš 13 Lie­tu­vos mies­tų.
Tarp 5–6 kla­sių da­ly­vių var­žė­si ir rad­vi­liš­kie­tė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Pakš­tas). Ji ta­po II vie­tos lau­rea­te.
3–4 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je Emi­li­ja Damb­raus­kai­tė...

Radviliškio stipruolių niekas nepralenkė

2017 m. balandžio 15 d.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je su­reng­tas XXII Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas ne­pa­šykš­tė­jo sėk­mės šei­mi­nin­kams – rad­vi­liš­kie­čiai ko­man­dų įskai­to­je nie­kam neuž­lei­do pir­mo­sios po­zi­ci­jos.Spor­to are­no­je dėl stip­riau­sių­jų ti­tu­lo var­žė­si per 200 stip­riau­sių ša­lies ran­kų len­ki­kų iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Skuo­do, Rad­vi­liš­kio, Kur­šė­nų, Ši­lu­tės, Ša­kių, Gargž­dų bei Ku­lu­pė­nų (Klai­pė­dos ra­jo­nas).
Spor­ti­nin­kai var­žė­si nuo 50 iki 110 kg ka­te­go­ri­jo­se.
Šie­met ir vėl ne­bu­vo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. balandžio 15 d.
Anykš­čių spor­to ir lais­va­lai­kio cent­ro „Nykš­čio na­mai“ spor­to are­no­je fi­ni­ša­vo Lie­tu­vos jau­nių im­ty­nių čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir rad­vi­liš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai, iš jo par­si­ve­žę auk­so me­da­lį.Ge­riau­siai ja­me pa­si­ro­dė To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius. Rad­vi­liš­kie­tis ko­vo­jo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų. Pir­mo­je ko­vo­je To­mas nu­ga­lė­jo E. Oku­nį iš Vil­ka­viš­kio, ku­rį jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pa­gul­dė ant men­čių, at­lik­da­mas me­ti­mą per du­be­nį.
Ant­ro­je ko­vo­je jis...

Kar­je­ro gy­lis ir plo­tas vir­ši­jo leis­ti­ną

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­tin­ka­mai, pa­žei­džiant įsta­ty­mus, eksp­loa­tuo­ja­mas kar­je­ras.Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ūki­nin­kės, 2014 me­tais įre­gist­ra­vu­sios ma­žą­jį kar­je­rą, val­do­se ap­si­lan­kė ga­vę kai­mo bend­ruo­me­nės skun­dą.
Pa­gal rei­ka­la­vi­mus ma­ža­sis kar­je­ras tu­rė­jo bū­ti ne ­di­des­nis kaip pu­sė hek­ta­ro ir ne ­gi­les­nis kaip du met­rai. Tad...

Naujovė: į Jūsų namus atvyksta mobilusis paštininkas

2017 m. balandžio 8 d.
Jau bir­že­lį sep­ty­nių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­to­jams, pri­rei­kus pa­što pa­slau­gų, ne­be­rei­kės vyk­ti iki ar­ti­miau­sio pa­što sky­riaus – pa­šti­nin­kas pa­ts at­vyks pas juos į na­mus. Šią nau­jo­vę AB Lie­tu­vos pa­štas pir­miau­sia pa­siū­lė Rad­vi­liš­kio ir Ute­nos kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų žmo­nėms.Mo­der­nias per­tvar­kas už po­ros mė­ne­sių pir­mie­ji pa­jus Alks­niu­pių, Aukš­tel­kų, Si­dab­ra­vo, Skė­mių, Šau­ko­to, Šiau­lė­nų ir Ty­ru­lių pa­štų ap­tar­nau­ja­mi gy­ven­to­jai. Čia pir­miau­sia bus pri­tai­ky­tas nau­ja­sis kai­mo laiš­ki­nin­ko dar­bo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. balandžio 8 d.
Ra­jo­no im­ty­nių ve­te­ra­nas var­žė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 90 ki­log­ra­mų. Jo var­žo­vais bu­vo dar trys lie­tu­viai. Rad­vi­liš­kie­tis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą ir bu­vo ap­do­va­no­tas dip­lo­mu ir me­da­liu.
Iš vi­so čem­pio­na­te da­ly­va­vo apie 60 da­ly­vių ir Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos.
­
Baus­kės (Lat­vi­ja) neį­ga­lių­jų spor­to klu­bo pa­va­sa­ri­nė­je spor­to šven­tė­je da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da na­mo par­si­ve­žė 19 me­da­lių...

Skaičiuotes „pynė“ lietuviai ir ukrainiečiai

2017 m. balandžio 8 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ap­do­va­no­ta ke­lias­de­šimt prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų, ku­rių dar­bai bu­vo ge­riau­siai įver­tin­ti tarp­tau­ti­nia­me dai­lės dar­bų kon­kur­se „Lie­tu­vių skai­čiuo­čių py­nė 2017“. Pir­mą kar­tą į šį kon­kur­są įsi­jun­gė ir Uk­rai­nos, Uma­nės mies­to, su ku­riuo drau­gau­ja ra­jo­nas, pie­šė­jai.Ket­vir­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se, ku­ris šie­met ta­po ir tarp­tau­ti­niu, da­ly­va­vo jau­nie­ji pie­šė­jai iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, Jo­niš­kio mies­to ir ra­jo­no, Vil­niaus, Uk­mer­gės...

Muzikantų laimėjimai

2017 m. balandžio 8 d.
Iš vi­so į Ša­kius su­gu­žė­jo 68 pir­mo­jo res­pub­li­ki­nio pia­nis­tų kon­kur­so da­ly­viai iš 11 Lie­tu­vos mies­tų. Vien Kau­nas at­siun­tė 37 sa­vo at­sto­vus.
Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los gar­bę gy­nė trys mo­ky­to­jo Kęs­tu­čio Pakš­to pa­ruoš­ti še­du­vie­čiai: ant­ro­kai Jo­kū­bas Pe­lec­kis, ku­ris ta­po kon­kur­so dip­lo­man­tu, ir Do­mi­ny­kas Pe­tuš­ka, lai­mė­jęs tre­čią­ją vie­tą, bei penk­to­kė Emi­lė Ka­va­liaus­kai­tė. Ji 5-6 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je ta­po pir­mo­sios vie­tos lau­rea­te.
­
Vil­niu­je, B. Dva­rio­no...

Kraštotyros muziejus Šeduvoje: utopija ar realybė?

2017 m. balandžio 6 d.
Še­du­vos gim­na­zi­jo­je su­reng­ta gra­ži mo­kyk­los mu­zie­jaus įkū­rė­jo, kraš­to­ty­ri­nin­ko, mo­ky­to­jo An­ta­no Bu­kaus­ko 90-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo šven­tė vėl užait­ri­no se­nas žaiz­das – še­du­viai nie­kaip ne­ga­li į mies­tą su­si­grą­žin­ti čia pu­sę am­žiaus vei­ku­sio pir­mo­jo ša­ly­je vi­suo­me­ni­nio kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus, ku­rio dar­be ak­ty­viai da­ly­va­vo ir mo­ky­to­jas A. Bu­kaus­kas.Še­du­vos gim­na­zi­jo­je su­reng­to­je šven­tė­je, ku­rio­je tarp sve­čių bu­vo ir A. Bu­kaus­ko duk­ra Ni­jo­lė Bu­kaus­kai­tė...

Var­žė­si sta­lo te­ni­si­nin­kai

2017 m. balandžio 4 d.
Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo kar­če­miš­kis V. Gied­ra, ant­rą­ją ir tre­čią­ją – pa­kruo­jie­čiai B. Le­kas ir A. Ma­si­lio­nis.
Vy­rų pa­guo­dos tur­ny­re nu­ga­lė­jo E. Blė­dis iš Pa­šuš­vio, ant­ras bu­vo A. Ra­ma­naus­kas iš Šiau­lių (šis 82 me­tų te­ni­si­nin­kas pel­nė vy­riau­sio tur­ny­ro žai­dė­jo ti­tu­lą), tre­čias – pa­šuš­vie­tis A. Šiur­na.
Mo­te­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo rad­vi­liš­kie­tė L. Naš­lė­nie­nė, ant­rą­ją vie­tą pel­nė bai­so­ga­lie­tė R. Dau­ge­lie­nė ir tre­čią­ją – še­du­vė R. Ku­raus­kie­nė.
Ra­jo­no sta­lo te­ni­si­nin­kai, ko­vo­ję „A“...

Savivaldybę paliko jau antra vyriausioji gydytoja

2017 m. balandžio 4 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vėl ne­be­tu­ri vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos. Per me­tus šį po­stą pa­li­ko jau ant­ra spe­cia­lis­tė.Nuo ko­vo 27 die­nos ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je esan­tis vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos ka­bi­ne­tas – ir vėl tuš­čias.
Sau­sio 23 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­ju­si dirb­ti ir čia pa­dir­bu­si vos du mė­ne­sius, 38 me­tų Lai­ma Vip­len­tie­nė po­stą pa­li­ko.
Prieš tai vos pen­kis mė­ne­sius šio­se pa­rei­go­se teiš­bu­vo ki­ta vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja – 25-erių Auš­ra Ba­nai­ty­tė.
Abi...

Radviliškyje – pašto skyrių naikinimo eksperimentas

2017 m. balandžio 1 d.
Rad­vi­liš­kio ir Ute­nos ra­jo­nai ta­po Lie­tu­vos pa­što eks­pe­ri­men­ti­niais ra­jo­nais, ku­riuo­se bus pa­nai­kin­ti ke­lių kai­mų pa­što sky­riai ir pra­dės dirb­ti mo­bi­lie­ji pa­šti­nin­kai. Rad­vi­liš­ky­je ne­liks sep­ty­nių pa­što sky­rių.Anks­čiau ža­dė­ju­si pa­što re­for­mą ša­lies kai­muo­se, vė­liau AB Lie­tu­vos pa­štas sa­vo pla­nus tu­rė­jo pri­stab­dy­ti. Pla­nai pa­ko­re­guo­ti ir pa­si­rink­ti tik du eks­pe­ri­men­ti­niai ra­jo­nai, pa­gal ku­rių re­zul­ta­tus ir bus spren­džia­ma, ar eks­pe­ri­men­tas įleis šak­nis ir ki­tur, ar...

Rad­vi­liš­kie­tės krep­ši­nin­kės – tre­čios

2017 m. balandžio 1 d.
Pir­mą­ją die­ną rad­vi­liš­kie­tės su­si­ti­ko su Pa­ne­vė­žio KKSC II K. Sar­gū­no SG ko­man­da ir šei­mi­nin­kėms pra­lai­mė­jo re­zul­ta­tu 64:46.
Ant­rą­ją die­ną rad­vi­liš­kie­tės su­si­ko­vė su Klai­pė­dos V. Kna­šiaus KM II auk­lė­ti­nė­mis. Klai­pė­die­tės bu­vo stip­res­nės – rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 65:34.
Tre­čią die­ną Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­da var­žė­si su Ma­ri­jam­po­lės ŽSM – „Sū­du­va“ krep­ši­nin­kė­mis. Nuo pat var­žy­bų pra­džios pir­ma­vu­sios rad­vi­liš­kie­tės per­ga­le re­zul­ta­tu 91:45 už­si­tik­ri­no tre­čią­ją vie­tą.
ŠSPC...

Vėl priekaištaujama dėl atliekų tvarkymo

2017 m. balandžio 1 d.
Ra­jo­no Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je kri­ti­kos strė­lės smi­go į šiukš­lių ve­žė­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čio Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) dar­žą. Dėl be­tvar­kės dau­giau­sia prie­kaiš­ta­vo vers­li­nin­kai.Į po­sė­dį at­vy­ku­siems ŠRATC ir „Spe­cia­li­zuo­to trans­por­to“ at­sto­vams te­ko iš­klau­sy­ti ne­ma­žai kri­ti­kos ir ne­be pir­mą kar­tą.
„Spe­cia­li­zuo­to trans­por­to“ di­rek­to­riui And­re­jui Ba­ri­no­vui, Ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vu­siam apie šiuo me­tu tvar­ko­mus ir...

Viešnagė Turkijoje

2017 m. balandžio 1 d.
De­niz­ly­je ra­jo­no mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ki­li­mų ri­ši­mo edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se, vi­si no­rin­tys ga­lė­jo iš­ban­dy­ti kū­ry­bi­nius su­ge­bė­ji­mus, kur­da­mi ki­li­mų raš­tus.
Ten pat įkur­ta­me kraš­to mu­zie­ju­je bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su kraš­to kul­tū­ros pa­vel­du, bu­vo su­reng­ta ir iš­vy­ka į ki­li­mų ga­my­bos fab­ri­ką, su­reng­tas ir su­si­ti­ki­mas su gar­sia De­niz­lio stik­lo me­ni­nin­ke Omur Du­ruerk.
„Mū­sų kraš­to“ inf.

Muzikos mokyklos solistė tapo nugalėtoja

2017 m. balandžio 1 d.
So­lis­tė pa­ruo­šė dvi liau­dies dai­nas: „Oi ant kal­no“ ir Al­gir­do Klo­vos aran­žuo­tą lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Ne­dė­lios ry­te­lį“. Pas­ta­ra­jai dai­nai for­te­pi­jo­no par­ti­ją su­de­ri­no mo­ky­to­jas Ry­tis Bo­ru­se­vi­čius.
Ba­lan­džio 5 die­ną Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los so­lis­tė T. Sa­vel­je­vai­tė vyks į Lat­vi­ją da­ly­vau­ti VIII tarp­tau­ti­nia­me jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­kur­se „Vi­va la mu­si­ca“. Šis kon­kur­sas skir­tas kom­po­zi­to­riaus Fran­co Šu­ber­to 220-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.
„Mū­sų...

Interesus dėl aerodromo aiškinsis etikos komisija

2017 m. kovo 30 d.
Ak­ty­viai da­ly­va­vęs Še­du­vos ae­rod­ro­mo pe­rė­mi­mo pe­ri­pe­ti­jo­se, Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro, ku­riam bus per­duo­tas ae­rod­ro­mas, di­rek­to­rius Vai­do­tas Ja­ka­vi­čius pa­te­ko į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį. Jis yra Šiau­lių ae­rok­lu­bo, ku­ris pa­nau­dos bū­du val­do ae­rod­ro­mą, na­rys.Ša­lia Še­du­vos, Rau­dond­va­rio kai­me, esan­tį ae­rod­ro­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn nu­ta­rė pe­rim­ti šių me­tų sau­sio 26 die­ną...

Polekėlės globos namai virs padaliniu

2017 m. kovo 28 d.
Iki lie­pos pa­bai­gos Po­le­kė­lės glo­bos na­mai (Rad­vi­liš­kio r.) iš sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čios įstai­gos tu­rės tap­ti Še­du­vos glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­na, kad taip bus su­tau­py­ta lė­šų. Ar tik­rai?Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį siū­lo su­jung­ti dvi ra­jo­no glo­bos įstai­gas į vie­ną: Po­le­kė­lės glo­bos na­mus pri­jung­ti prie Še­du­vos glo­bos na­mų įstei­giant juo­se Še­du­vos glo­bos na­mų Po­le­kė­lės pa­da­li­nį.
Po...

Šulinių vanduo kelia pavojų

2017 m. kovo 25 d.
Šu­li­nių van­duo ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas svei­ka­tai, to­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti jo iš­ty­ri­mu. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus spe­cia­lis­tai ra­jo­no šach­ti­niuo­se šu­li­niuo­se kas­kart ap­tin­ka pa­vo­jin­gų me­džia­gų. Kai kur ter­ša­lai leis­ti­nas nor­mas vir­ši­ja net ke­lis kar­tus.Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus duo­me­ni­mis, per­nai ra­jo­ne bu­vo iš­tir­tas 82-jų šach­ti­nių šu­li­nių van­duo.
Ty­ri­mai džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų ne­pa­tei­kė. Išaiš­kė­jo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 25 d.
Į Rad­vi­liš­kį rung­ty­niau­ti dėl me­da­lių at­vy­ko stip­riau­sios Lie­tu­vos čem­pio­na­to eki­pos iš Kau­no, Vil­niaus ir Bres­to (Bal­ta­ru­si­ja) ko­man­dos. Stip­riau­sių­jų ket­ver­te – ir rad­vi­liš­kie­čių ko­man­da.
Su­žai­dus ke­tu­ris tu­rus, ko­man­dos ga­lu­ti­nė­je čem­pio­na­to ri­kiuo­tė­je iš­si­dės­tė taip: Kau­nas – 27 taš­kai, Rad­vi­liš­kis – 16 taš­kų, Vil­nius ir Bres­tas – po 15.
Ati­tin­ka­mai kau­nie­čiai iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius rad­vi­liš­kie­čiai – si­dab­ro ir vil­nie­čiai – bron­zos.
Ge­riau­siu...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas