(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Legionelės karštu vandeniu „marinamos“ ir rajone

2017 m. kovo 18 d.
Vil­niu­je nuo le­gio­ne­lio­zės mi­rus trims žmo­nėms, karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nės de­zin­fek­ci­jos ėmė­si ir ra­jo­no at­sa­kin­gos tar­ny­bos. Iš čiau­pų itin karš­tas van­duo ėmė bėg­ti jau nuo tre­čia­die­nio. Ta­čiau į šį va­jų įsi­jun­gė ne vi­si dau­gia­bu­čiai.Dau­gu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų pri­žiū­rin­ti „Rad­vi­liš­kio būs­to“ bend­ro­vė pa­skel­bė, jog nuo tre­čia­die­nio dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai vi­suo­se sa­vo pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se pa­pil­do­mai at­liks karš­to van­dens sis­te­mų „ter­mo­šo­ką“.
Pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą...

Išgelbėjo įlūžusius žvejus

2017 m. kovo 18 d.
Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš eke­tės iš­trau­kė du įlū­žu­sius ir jau jė­gų ne­be­tu­rė­ju­sius žve­jus. Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas įsi­gy­ta įran­ga.Pra­ne­ši­mą iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ug­nia­ge­siai ga­vo apie pu­sę pen­kių va­ka­re. Pra­neš­ta, kad Rad­vi­liš­kio mies­to „Ei­ba­riš­kių“ tven­ki­ny­je skęs­ta du žmo­nės.
Ne­del­siant į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko Rad­vi­liš­kio PGT 1-ojo ir 2-ojo sky­rių gel­bė­to­jai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs pa­mai­nos va­das...

Atletai išlydėti į specialiąją olimpiadą

2017 m. kovo 18 d.
Į Aust­ri­jo­je pra­si­dė­ju­sias pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žai­dy­nes iš­ly­dė­ti ke­tu­ri Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus moks­lei­viai ir jų tre­ne­ris, gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Arū­nas Bag­do­nas.Spor­ti­nin­kus į žai­dy­nes iš­ly­dė­jo Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus pe­da­go­gai ir mo­ki­niai. Į pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žie­mos žai­dy­nes iš­vy­ko mo­ki­niai Ne­da Pa­bi­lio­ny­tė, Dai­va Sa­ve­le­vai­tė, Kas­pa­ras Vai­čiu­lis ir...

Šildymo sąskaitų dydžiai skiriasi pusšešto karto

2017 m. kovo 18 d.
Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jai nu­sta­čius ma­žes­nę ba­zi­nę UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ kai­ną, rad­vi­liš­kie­čiams šiek tiek su­ma­žė­jo va­sa­rio mė­ne­sio šil­dy­mo są­skai­tos.Ši­lu­mos ener­gi­jos ma­žiau par­duo­ta ir dėl šil­tes­nės va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ros. Ta­čiau net ir tai kai ku­riems gy­ven­to­jams pi­ni­gi­nių neap­sau­go­jo.Vi­du­ti­nė va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo aukš­tes­nė nei sau­sį. Va­sa­rį ji sie­kė mi­nus 1,8 laips­nio, sau­sį – mi­nus 2,7 laips­nio. Per­nykš­tis va­sa­ris bu­vo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 18 d.
Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ta­po Ši­lu­tės ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo net 60 da­ly­vių. Rad­vi­liš­kio ko­man­da užė­mė ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 17 auk­so, sep­ty­nis si­dab­ro ir sep­ty­nis bron­zos me­da­lius.
Ge­riau­siai sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se pa­si­ro­dė Gin­ta­rė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, And­rius Nok­šas, Rim­vy­das Poš­kus, Ode­ta Ra­ziū­nai­tė, Ei­man­tas Le­gec­kas, Mo­ni­ka Mand­ra­vic­ky­tė, Dei­vi­das Ur­ba, Sand­ra Ru­pei­kai­tė...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 18 d.
Per 2 va­lan­das bu­vo nu­sta­ty­ti sep­ty­ni eis­mo da­ly­viai, ne­si­lai­kę Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Du vai­ruo­to­jai ne­pai­sė ke­lio ženk­lo „Stop“, ku­ris pa­sta­ty­tas prieš ge­le­žin­ke­lio per­va­žą ir ne­sus­to­jo. Jiems su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 180 iki 280 eu­rų, taip pat tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mas iki 6 mė­ne­sių.
Pen­ki pės­tie­ji ėjo per ge­le­žin­ke­lio per­va­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Jiems taip pat su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 20 iki 40 eu­rų...

Keičiasi „Mūsų krašto“ platinimo būdas

2017 m. kovo 18 d.
Tie „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­riai, ku­rie laik­raš­tį gau­da­vo kaip at­ski­rą lei­di­nį, o ne kaip „Šiau­lių kraš­to“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prie­dą, gaus šeš­ta­die­ni­nį „Šiau­lių kraš­tą“ (16-20 psl.) ir TV pro­gra­mų lei­di­nį „TV Pub­li­ka“ (16 psl.).
Lei­dė­jas UAB „Šiau­lių kraš­tas“

Varžėsi instrumentinės muzikos virtuozai

2017 m. kovo 18 d.
Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­tas tarp­tau­ti­nis inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Gro­ki­me kar­tu“. Dvi die­nas tru­kęs ren­gi­nys ap­jun­gė per 200 da­ly­vių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.Kon­kur­se skam­bė­jo kū­ri­niai for­te­pi­jo­nui, flei­tai, sak­so­fo­nui, vio­lon­če­lei, smui­kui, akor­deo­nui, klar­ne­tui ir ki­tiems inst­ru­men­tams.
Ja­me da­ly­va­vo 133 jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš 53 ko­lek­ty­vų, at­vy­ku­sių iš Es­ti­jos Val­gos mies­to, Lat­vi­jos Val­kos...

Radviliškiečių laimėjimai

2017 m. kovo 18 d.
Pre­mi­ja moks­li­nin­kams skir­ta už moks­lo dar­bų cik­lą „Že­mės ūkio gy­vū­nų lai­ky­mo bū­dų po­vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mai ir pa­di­din­tos bio­lo­gi­nės ver­tės gy­vū­ni­nės pro­duk­ci­jos kū­ri­mas“.
Sa­vait­raš­čio „Lie­tu­vos svei­ka­ta“ kas­met or­ga­ni­zuo­ja­muo­se „Me­tų va­do­vo“ rin­ki­muo­se no­mi­nuo­ta ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė.
Jai įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės va­do­vės D. Po­ve­laus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, be­ne pa­ts...

Kas naktimis vaduos vaikus iš smurtinės aplinkos?

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gė­jant pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai skel­bia aliar­mą: po­li­ci­ja tu­ri ži­no­ti, kam ne­dar­bo me­tu per­duo­ti nuo smur­to ken­čian­tį vai­ką.Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga, nes vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais ne­dir­ba. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne šią pro­ble­mą bus mė­gi­na­ma spręs­ti pa­de­dant lai­ki­nie­siems glo­bė­jams.Gar­siai pra­bil­ti apie rim­tą pro­ble­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­ska­ti­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­se­niai įvy­kęs in­ci­den­tas –...

Dovana miesto jubiliejui – 450 tulpių žiedų

2017 m. kovo 14 d.
V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė šie­met 450-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam Rad­vi­liš­kio mies­tui pa­do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nę do­va­ną – 450 moks­lei­vių pra­žy­din­tų tul­pių žie­dų.Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.
Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos...

Šeduviai „nuaudė“ vienybės juostą

2017 m. kovo 10 d.
Še­du­vos mies­to gy­ven­to­jai Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai „nuau­dė“ pus­šim­čio met­rų il­gio tau­ti­nę juos­tą, ku­ria ry­toj bus ap­juos­ta Lais­vės aikš­tė. Šios sim­bo­li­nės ak­ci­jos tiks­las – vie­ny­bės juos­ta su­jung­ti Še­du­vą.Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro dar­buo­to­jai prieš pat Va­sa­rio 16-ąją pa­kvie­tė mies­te­lė­nus pri­si­jung­ti prie gra­žios ini­cia­ty­vos „nuaus­ti“ vie­ny­bės juos­tą ir ja su­jung­ti Še­du­vą.
Bend­ra­min­čiai kvies­ti nu­megz­ti, nuaus­ti, nu­ner­ti ar nu­pieš­ti ant au­di­nio po...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 10 d.
Bok­si­nin­kas ant­ra­ja­me raun­de no­kau­ta­vo ži­no­mą bok­si­nin­ką, 28-erių me­tų bri­tą As­to­ną Jol­ly. Ant­ro­jo raun­do pra­džio­je E. Kor­sa­kas var­žo­vą pa­siun­tė į nok­dau­ną. Iki raun­do pa­bai­gos li­kus 38 se­kun­dėms, tei­sė­jas sky­rė lie­tu­viui per­ga­lę tech­ni­niu no­kau­tu, nors iš vi­so bu­vo nu­ma­ty­ta 10 raun­dų.
E. Kor­sa­kas ta­po pir­muo­ju spor­ti­nin­ku, ku­ris rin­ge no­kau­ta­vo A. Jol­ly.
Įs­pū­din­ga per­ga­lė šio­je ko­vo­je E. Kor­sa­kui at­vė­rė du­ris į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos...

Reorganizuojamos mokyklos gimnazistai baiminasi patyčių

2017 m. kovo 10 d.
Pas­ku­ti­nia­ja­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je rū­pi­mas ak­tua­li­jas iš­sa­kė ir dvie­jų gim­na­zi­jų bū­si­mų per­tvar­kų ne­ra­mi­na­mi moks­lei­viai – gim­na­zis­tai bi­jo ga­li­mų pa­ty­čių.Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs bū­re­lis Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vų iš­sa­kė sa­vo skau­du­lius, ku­rių ga­li su­lauk­ti moks­lei­viai jau nuo ki­tų moks­lo me­tų, kai Vaiž­gan­to gim­na­zi­ja bus pri­jung­ta prie Liz­dei­kos gim­na­zi­jos.
Tri­bū­no­je pa­si­sa­kę du šios mo­kyk­los gim­na­zis­tai prieš bū­si­mą­ją jų mo­ky­mo įstai­gos...

Pristatė ilgą lino kelią

2017 m. kovo 10 d.
Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Li­no mė­ly­nas žie­das“. Į jį su­si­rin­kę vai­kai, pa­nau­do­jant et­ni­nę kul­tū­rą, bu­vo ska­ti­na­mi do­mė­tis sa­vo kraš­to pa­pro­čiais, liau­dies dai­no­mis, žai­di­mais.Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus ug­dy­ti­niai ir sve­čiai. Ja­me vai­kai su­ži­no­jo apie il­gą li­no ke­lią nuo mė­lyn­žie­džio au­ga­lo iki li­ni­nių stal­tie­sių ir lo­va­tie­sių. Vi­siems...

Mugė tryško šokiais ir grožybėmis

2017 m. kovo 10 d.
Ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­kio spor­to are­na mir­gė­jo nuo tau­ti­niais rū­bis pa­si­puo­šu­sių moks­lei­vių bei įvai­riau­sių dir­bi­nių – čia vy­ko tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė. Šie­met ji įvar­din­ta tarp­tau­ti­ne, nes tarp sve­čių bu­vo ir ke­lių už­sie­nio ša­lių pe­da­go­gų de­le­ga­ci­jos.Mu­gė­je akys rai­bo nuo ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, ska­nės­tų, me­džio ir me­ta­lo dir­bi­nių, megz­tų, ner­tų ir ki­to­kių gro­žy­bių. Jas pri­sta­tė ir įsi­gy­ti siū­lė ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, ir sve­čiai.
Mo­kyk­los val­gyk­los dar­buo­to­jos siū­lė įsi­gy­ti jų kep­tų skruz­dė­ly­nų ir tor­tų, ta­čiau di­džiau­sią...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 10 d.
Tarp ko­vo 5 ir 6 die­nos (nak­tį) 2006 me­tų lai­dos bal­tos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Co­ro­la Ver­so“ pa­vog­tas Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, iš Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čios na­mo kie­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la su­da­ro 3500 eu­rų.
Tą pa­čią nak­tį, tarp ko­vo 5 ir ko­vo 6 die­nos, iš Rad­vi­liš­ky­je, A. Po­vy­liaus gat­vės na­mo kie­mo pa­vog­tas juo­dos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Au­di A4 Avant“, pa­ga­min­tas 2006 me­tais. Tur­ti­nė ža­la –...

Radviliškio socdemų stovykloje – naujas vadas

2017 m. kovo 9 d.
So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus ata­skai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas pir­mi­nin­kas. Nuo šiol dve­jus me­tus sky­riui va­do­vaus jau­nas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis. Jis pa­kei­tė ra­jo­no soc­de­mų sto­vyk­los sen­bu­vį, da­bar­ti­nį vi­ce­me­rą Ka­zi­mie­rą Au­gu­lį.Į ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko per 100 par­tie­čių.
Da­ly­va­vo ir bū­rys sei­mū­nų bei Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP)...

Varžėsi būsimieji statybininkai

2017 m. kovo 7 d.
Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re su­reng­ta­me pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Jau­na­sis sta­ty­bi­nin­kas 2017“ nu­ga­lė­jo kė­dai­niš­kiai. Var­žy­bų šei­mi­nin­kai šį­kart pri­zi­nin­kais ne­ta­po.Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą na­cio­na­li­nį pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­są su­va­žia­vo ko­man­dos iš dvy­li­kos ša­lies pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų, ruo­šian­čių kva­li­fi­kuo­tus ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos sek­to­riaus spe­cia­lis­tus.
Kon­kur­se var­žė­si Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio, Ši­lu­tės, Kel­mės...

Rastas moters kūnas be galvos

2017 m. kovo 4 d.
Už­va­kar Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Kle­bo­niš­kių kai­me, ras­tas krau­pus ra­di­nys – į vien­kie­mį at­vy­kęs žmo­gus ja­me ap­ti­ko mo­ters la­vo­ną be gal­vos. Kol kas mo­ters mir­tis ne­sie­ja­ma su smur­tu. Spė­ja­ma, kad kū­ną ga­lė­jo ap­grauž­ti lau­ki­niai žvė­rys.
Ket­vir­ta­die­nį, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­te, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą apie Kle­bo­niš­kių kai­mo vien­kie­my­je ras­tą mo­ters kū­ną, ku­ris bu­vo be gal­vos. Mo­ters la­vo­nas gu­lė­jo prie na­mo du­rų, ku­rios...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias