(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Radviliškio rajone

Legionelės karštu vandeniu „marinamos“ ir rajone (3)

2017 m. kovo 18 d.
Vil­niu­je nuo le­gio­ne­lio­zės mi­rus trims žmo­nėms, karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nės de­zin­fek­ci­jos ėmė­si ir ra­jo­no at­sa­kin­gos tar­ny­bos. Iš čiau­pų itin karš­tas van­duo ėmė bėg­ti jau nuo tre­čia­die­nio. Ta­čiau į šį va­jų įsi­jun­gė ne vi­si dau­gia­bu­čiai.Dau­gu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų pri­žiū­rin­ti „Rad­vi­liš­kio būs­to“ bend­ro­vė pa­skel­bė, jog nuo tre­čia­die­nio dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai vi­suo­se sa­vo pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se pa­pil­do­mai at­liks karš­to van­dens sis­te­mų „ter­mo­šo­ką“.
Pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą...

Išgelbėjo įlūžusius žvejus (4)

2017 m. kovo 18 d.
Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai iš eke­tės iš­trau­kė du įlū­žu­sius ir jau jė­gų ne­be­tu­rė­ju­sius žve­jus. Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas įsi­gy­ta įran­ga.Pra­ne­ši­mą iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ug­nia­ge­siai ga­vo apie pu­sę pen­kių va­ka­re. Pra­neš­ta, kad Rad­vi­liš­kio mies­to „Ei­ba­riš­kių“ tven­ki­ny­je skęs­ta du žmo­nės.
Ne­del­siant į įvy­kio vie­tą iš­vy­ko Rad­vi­liš­kio PGT 1-ojo ir 2-ojo sky­rių gel­bė­to­jai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs pa­mai­nos va­das...

Atletai išlydėti į specialiąją olimpiadą

2017 m. kovo 18 d.
Į Aust­ri­jo­je pra­si­dė­ju­sias pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žai­dy­nes iš­ly­dė­ti ke­tu­ri Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus moks­lei­viai ir jų tre­ne­ris, gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Arū­nas Bag­do­nas.Spor­ti­nin­kus į žai­dy­nes iš­ly­dė­jo Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus pe­da­go­gai ir mo­ki­niai. Į pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žie­mos žai­dy­nes iš­vy­ko mo­ki­niai Ne­da Pa­bi­lio­ny­tė, Dai­va Sa­ve­le­vai­tė, Kas­pa­ras Vai­čiu­lis ir...

Šildymo sąskaitų dydžiai skiriasi pusšešto karto (2)

2017 m. kovo 18 d.
Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jai nu­sta­čius ma­žes­nę ba­zi­nę UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ kai­ną, rad­vi­liš­kie­čiams šiek tiek su­ma­žė­jo va­sa­rio mė­ne­sio šil­dy­mo są­skai­tos.Ši­lu­mos ener­gi­jos ma­žiau par­duo­ta ir dėl šil­tes­nės va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ros. Ta­čiau net ir tai kai ku­riems gy­ven­to­jams pi­ni­gi­nių neap­sau­go­jo.Vi­du­ti­nė va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo aukš­tes­nė nei sau­sį. Va­sa­rį ji sie­kė mi­nus 1,8 laips­nio, sau­sį – mi­nus 2,7 laips­nio. Per­nykš­tis va­sa­ris bu­vo...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 18 d.
Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ta­po Ši­lu­tės ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo net 60 da­ly­vių. Rad­vi­liš­kio ko­man­da užė­mė ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 17 auk­so, sep­ty­nis si­dab­ro ir sep­ty­nis bron­zos me­da­lius.
Ge­riau­siai sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se pa­si­ro­dė Gin­ta­rė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, And­rius Nok­šas, Rim­vy­das Poš­kus, Ode­ta Ra­ziū­nai­tė, Ei­man­tas Le­gec­kas, Mo­ni­ka Mand­ra­vic­ky­tė, Dei­vi­das Ur­ba, Sand­ra Ru­pei­kai­tė...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 18 d.
Per 2 va­lan­das bu­vo nu­sta­ty­ti sep­ty­ni eis­mo da­ly­viai, ne­si­lai­kę Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Du vai­ruo­to­jai ne­pai­sė ke­lio ženk­lo „Stop“, ku­ris pa­sta­ty­tas prieš ge­le­žin­ke­lio per­va­žą ir ne­sus­to­jo. Jiems su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 180 iki 280 eu­rų, taip pat tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mas iki 6 mė­ne­sių.
Pen­ki pės­tie­ji ėjo per ge­le­žin­ke­lio per­va­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Jiems taip pat su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 20 iki 40 eu­rų...

Keičiasi „Mūsų krašto“ platinimo būdas

2017 m. kovo 18 d.
Tie „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­riai, ku­rie laik­raš­tį gau­da­vo kaip at­ski­rą lei­di­nį, o ne kaip „Šiau­lių kraš­to“ Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prie­dą, gaus šeš­ta­die­ni­nį „Šiau­lių kraš­tą“ (16-20 psl.) ir TV pro­gra­mų lei­di­nį „TV Pub­li­ka“ (16 psl.).
Lei­dė­jas UAB „Šiau­lių kraš­tas“

Varžėsi instrumentinės muzikos virtuozai (3)

2017 m. kovo 18 d.
Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­tas tarp­tau­ti­nis inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Gro­ki­me kar­tu“. Dvi die­nas tru­kęs ren­gi­nys ap­jun­gė per 200 da­ly­vių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.Kon­kur­se skam­bė­jo kū­ri­niai for­te­pi­jo­nui, flei­tai, sak­so­fo­nui, vio­lon­če­lei, smui­kui, akor­deo­nui, klar­ne­tui ir ki­tiems inst­ru­men­tams.
Ja­me da­ly­va­vo 133 jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš 53 ko­lek­ty­vų, at­vy­ku­sių iš Es­ti­jos Val­gos mies­to, Lat­vi­jos Val­kos...

Radviliškiečių laimėjimai

2017 m. kovo 18 d.
Pre­mi­ja moks­li­nin­kams skir­ta už moks­lo dar­bų cik­lą „Že­mės ūkio gy­vū­nų lai­ky­mo bū­dų po­vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mai ir pa­di­din­tos bio­lo­gi­nės ver­tės gy­vū­ni­nės pro­duk­ci­jos kū­ri­mas“.
Sa­vait­raš­čio „Lie­tu­vos svei­ka­ta“ kas­met or­ga­ni­zuo­ja­muo­se „Me­tų va­do­vo“ rin­ki­muo­se no­mi­nuo­ta ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė.
Jai įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės va­do­vės D. Po­ve­laus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, be­ne pa­ts...

Kas naktimis vaduos vaikus iš smurtinės aplinkos? (2)

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gė­jant pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai skel­bia aliar­mą: po­li­ci­ja tu­ri ži­no­ti, kam ne­dar­bo me­tu per­duo­ti nuo smur­to ken­čian­tį vai­ką.Si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga, nes vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai nak­ti­mis ir sa­vait­ga­liais ne­dir­ba. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne šią pro­ble­mą bus mė­gi­na­ma spręs­ti pa­de­dant lai­ki­nie­siems glo­bė­jams.Gar­siai pra­bil­ti apie rim­tą pro­ble­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­ska­ti­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­se­niai įvy­kęs in­ci­den­tas –...

Dovana miesto jubiliejui – 450 tulpių žiedų (2)

2017 m. kovo 14 d.
V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė šie­met 450-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam Rad­vi­liš­kio mies­tui pa­do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nę do­va­ną – 450 moks­lei­vių pra­žy­din­tų tul­pių žie­dų.Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.
Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.
Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos...

Šeduviai „nuaudė“ vienybės juostą (3)

2017 m. kovo 10 d.
Še­du­vos mies­to gy­ven­to­jai Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai „nuau­dė“ pus­šim­čio met­rų il­gio tau­ti­nę juos­tą, ku­ria ry­toj bus ap­juos­ta Lais­vės aikš­tė. Šios sim­bo­li­nės ak­ci­jos tiks­las – vie­ny­bės juos­ta su­jung­ti Še­du­vą.Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro dar­buo­to­jai prieš pat Va­sa­rio 16-ąją pa­kvie­tė mies­te­lė­nus pri­si­jung­ti prie gra­žios ini­cia­ty­vos „nuaus­ti“ vie­ny­bės juos­tą ir ja su­jung­ti Še­du­vą.
Bend­ra­min­čiai kvies­ti nu­megz­ti, nuaus­ti, nu­ner­ti ar nu­pieš­ti ant au­di­nio po...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 10 d.
Bok­si­nin­kas ant­ra­ja­me raun­de no­kau­ta­vo ži­no­mą bok­si­nin­ką, 28-erių me­tų bri­tą As­to­ną Jol­ly. Ant­ro­jo raun­do pra­džio­je E. Kor­sa­kas var­žo­vą pa­siun­tė į nok­dau­ną. Iki raun­do pa­bai­gos li­kus 38 se­kun­dėms, tei­sė­jas sky­rė lie­tu­viui per­ga­lę tech­ni­niu no­kau­tu, nors iš vi­so bu­vo nu­ma­ty­ta 10 raun­dų.
E. Kor­sa­kas ta­po pir­muo­ju spor­ti­nin­ku, ku­ris rin­ge no­kau­ta­vo A. Jol­ly.
Įs­pū­din­ga per­ga­lė šio­je ko­vo­je E. Kor­sa­kui at­vė­rė du­ris į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos...

Reorganizuojamos mokyklos gimnazistai baiminasi patyčių (3)

2017 m. kovo 10 d.
Pas­ku­ti­nia­ja­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je rū­pi­mas ak­tua­li­jas iš­sa­kė ir dvie­jų gim­na­zi­jų bū­si­mų per­tvar­kų ne­ra­mi­na­mi moks­lei­viai – gim­na­zis­tai bi­jo ga­li­mų pa­ty­čių.Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs bū­re­lis Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vų iš­sa­kė sa­vo skau­du­lius, ku­rių ga­li su­lauk­ti moks­lei­viai jau nuo ki­tų moks­lo me­tų, kai Vaiž­gan­to gim­na­zi­ja bus pri­jung­ta prie Liz­dei­kos gim­na­zi­jos.
Tri­bū­no­je pa­si­sa­kę du šios mo­kyk­los gim­na­zis­tai prieš bū­si­mą­ją jų mo­ky­mo įstai­gos...

Pristatė ilgą lino kelią

2017 m. kovo 10 d.
Pa­kir­ši­ny­je įsi­kū­ru­sia­me Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas edu­ka­ci­nis-mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Li­no mė­ly­nas žie­das“. Į jį su­si­rin­kę vai­kai, pa­nau­do­jant et­ni­nę kul­tū­rą, bu­vo ska­ti­na­mi do­mė­tis sa­vo kraš­to pa­pro­čiais, liau­dies dai­no­mis, žai­di­mais.Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Bai­so­ga­los mo­kyk­los-dar­že­lio Pa­kir­ši­nio sky­riaus ug­dy­ti­niai ir sve­čiai. Ja­me vai­kai su­ži­no­jo apie il­gą li­no ke­lią nuo mė­lyn­žie­džio au­ga­lo iki li­ni­nių stal­tie­sių ir lo­va­tie­sių. Vi­siems...

Mugė tryško šokiais ir grožybėmis

2017 m. kovo 10 d.
Ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­kio spor­to are­na mir­gė­jo nuo tau­ti­niais rū­bis pa­si­puo­šu­sių moks­lei­vių bei įvai­riau­sių dir­bi­nių – čia vy­ko tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė. Šie­met ji įvar­din­ta tarp­tau­ti­ne, nes tarp sve­čių bu­vo ir ke­lių už­sie­nio ša­lių pe­da­go­gų de­le­ga­ci­jos.Mu­gė­je akys rai­bo nuo ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, ska­nės­tų, me­džio ir me­ta­lo dir­bi­nių, megz­tų, ner­tų ir ki­to­kių gro­žy­bių. Jas pri­sta­tė ir įsi­gy­ti siū­lė ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, ir sve­čiai.
Mo­kyk­los val­gyk­los dar­buo­to­jos siū­lė įsi­gy­ti jų kep­tų skruz­dė­ly­nų ir tor­tų, ta­čiau di­džiau­sią...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 10 d.
Tarp ko­vo 5 ir 6 die­nos (nak­tį) 2006 me­tų lai­dos bal­tos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Co­ro­la Ver­so“ pa­vog­tas Bai­so­ga­los mies­te­ly­je, iš Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čios na­mo kie­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la su­da­ro 3500 eu­rų.
Tą pa­čią nak­tį, tarp ko­vo 5 ir ko­vo 6 die­nos, iš Rad­vi­liš­ky­je, A. Po­vy­liaus gat­vės na­mo kie­mo pa­vog­tas juo­dos spal­vos au­to­mo­bi­lis „Au­di A4 Avant“, pa­ga­min­tas 2006 me­tais. Tur­ti­nė ža­la –...

Radviliškio socdemų stovykloje – naujas vadas (24)

2017 m. kovo 9 d.
So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus ata­skai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas pir­mi­nin­kas. Nuo šiol dve­jus me­tus sky­riui va­do­vaus jau­nas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis. Jis pa­kei­tė ra­jo­no soc­de­mų sto­vyk­los sen­bu­vį, da­bar­ti­nį vi­ce­me­rą Ka­zi­mie­rą Au­gu­lį.Į ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko per 100 par­tie­čių.
Da­ly­va­vo ir bū­rys sei­mū­nų bei Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP)...

Varžėsi būsimieji statybininkai

2017 m. kovo 7 d.
Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re su­reng­ta­me pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Jau­na­sis sta­ty­bi­nin­kas 2017“ nu­ga­lė­jo kė­dai­niš­kiai. Var­žy­bų šei­mi­nin­kai šį­kart pri­zi­nin­kais ne­ta­po.Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą na­cio­na­li­nį pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­są su­va­žia­vo ko­man­dos iš dvy­li­kos ša­lies pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų, ruo­šian­čių kva­li­fi­kuo­tus ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos sek­to­riaus spe­cia­lis­tus.
Kon­kur­se var­žė­si Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio, Ši­lu­tės, Kel­mės...

Rastas moters kūnas be galvos (1)

2017 m. kovo 4 d.
Už­va­kar Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Kle­bo­niš­kių kai­me, ras­tas krau­pus ra­di­nys – į vien­kie­mį at­vy­kęs žmo­gus ja­me ap­ti­ko mo­ters la­vo­ną be gal­vos. Kol kas mo­ters mir­tis ne­sie­ja­ma su smur­tu. Spė­ja­ma, kad kū­ną ga­lė­jo ap­grauž­ti lau­ki­niai žvė­rys.
Ket­vir­ta­die­nį, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­te, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą apie Kle­bo­niš­kių kai­mo vien­kie­my­je ras­tą mo­ters kū­ną, ku­ris bu­vo be gal­vos. Mo­ters la­vo­nas gu­lė­jo prie na­mo du­rų, ku­rios...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />