(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Šaukoto krašto almanachas

2017 m. sausio 7 d.
Šau­ko­tiš­kiai jau tu­ri Šau­ko­to kraš­to al­ma­na­chą „Kū­ry­bos at­spin­džiai“. Jį pa­ren­gė Šau­ko­to fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Pu­žai­tie­nė.Al­ma­na­che su­pa­žin­di­na­ma su 16-os Šau­ko­to kraš­to žmo­nių kū­ry­ba, ku­ri at­spin­dė­ta lei­di­ny­je.
Kny­go­je su­dė­ta šau­ko­tiš­kių poe­zi­ja, ta­py­bos dar­bų, me­džio dro­ži­nių, skulp­tū­rų, mez­gi­nių, siu­vi­nių ir ki­tų šio kraš­to žmo­nių su­kur­tų rank­dar­bių bei ki­tų dir­bi­nių nuo­trau­kos. Taip pat pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kraš­to kū­rė­jus.
Kad lei­di­nys iš­vys­tų die­nos švie­są, pa­dė­jo...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 7 d.
76 me­tų au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy“, ku­rį vai­ra­vo 21 me­tų vai­ki­nas.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas. Jis dėl du­bens kau­lų, šon­kau­lių lū­ži­mų, poo­di­nės en­fi­ze­mos gy­do­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je. Kar­tu va­žia­vęs 25 me­tų ke­lei­vis dėl po­lit­rau­mos gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės...

Demaskuotas telefoninis sukčius

2017 m. sausio 7 d.
Sau­sio 2-ąją te­le­fo­ni­niams su­kčiams pa­vy­ko ap­gau­ti 37 me­tų vie­nos Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vę, ta­čiau jie bu­vo su­čiup­ti.Į įmo­nę pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šęs apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas.
Nie­ko įtar­ti­no po­kal­by­je ne­pas­te­bė­ju­si mo­te­ris su­kčiui pa­dik­ta­vo rei­kia­mus elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.
Net­ru­kus po to mo­te­ris at­si­to­kė­jo ir su­pra­tu­si...

Pak­vie­tė pa­si­da­ly­ti is­to­ri­ne me­džia­ga

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ruoš­da­ma­si Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, pa­kvie­tė mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­si­da­ly­ti tu­ri­ma is­to­ri­ne kraš­to­ty­ros me­džia­ga.Pra­dė­da­ma nau­jus ka­len­do­ri­nius me­tus, Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­skel­bė nau­ją kraš­to­ty­ri­nį są­jū­dį, nes šie me­tai pa­ženk­lin­ti iš­ki­liais ju­bi­lie­jais: Rad­vi­liš­kio mies­tui – 450, Vie­ša­jai bib­lio­te­kai – 80 me­tų. Bib­lio­te­ka rinks ir su­si­ste­mins gau­tą bei tu­ri­mą kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą, su­si­ju­sią...

Gimnazistai mokėsi rūpintis gamta

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai mo­ko­si for­muo­ti at­sa­kin­gą po­žiū­rį į gam­tą, ap­lin­kos tvar­ky­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą, su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pa­te­ki­mą į są­var­ty­ną, o svar­biau­sia – ži­no­ti ir iš­sau­go­ti Lie­tu­vos gam­tos ver­ty­bes.Kad mo­ki­niai ge­riau su­pras­tų Lie­tu­vos gam­tos uni­ka­lu­mą, jiems bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta kū­ry­bi­nė sto­vyk­la Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Iš ten bu­vo par­si­vež­ta idė­jų, jos įam­žin­tos pa­veiks­luo­se ir nuo­trau­ko­se.
Mo­ki­niai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. sausio 7 d.
Į tur­ny­rą su­si­rin­ko sep­ty­nios ko­man­dos. Dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės var­žė­si rad­vi­liš­kie­čiai, šiau­lie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai ir lat­viai.
A po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio SK ko­man­da „Rėk­liai“, ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­ne­rių rung­ty­nių. Ant­ri bu­vo Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro fut­bo­li­nin­kai, tre­čia – Šiau­lių KUPSC fut­bo­lo ko­man­da ir pa­sku­ti­niai – še­šio­lik­me­čiai ŠSPC ko­man­dos fut­bo­li­nin­kai.
B po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Šiau­lių ra­jo­no FK „Sa­va­no­rio“ ko­man­da, ant­ra bu­vo...

Jaunas globėjas – ir brolis, ir tėvas

2017 m. sausio 5 d.
Mie­žai­čių kai­me (Rad­vi­liš­kio r.) gy­ve­nan­tis Ma­rius Bui­nic­kas šven­tes su­ti­ko na­muo­se su šei­ma, ku­rio­je – ir du glo­bo­ti­niai. 28-erių me­tų vy­rui abu vai­kai – lyg sa­vi, o jiems Ma­rius – lyg vy­res­ny­sis bro­lis.Glo­bė­jais ta­pu­sių vy­rų ra­jo­ne yra vos ke­le­tas.Kiek­vie­nas ry­tas Ma­riui pra­si­de­da vie­no­dai: at­si­ke­lia, pa­ruo­šia pus­ry­čius vai­kams ir, sė­dęs į vis­ką ma­čiu­sią sa­vo „au­di­nę“, ve­ža vy­res­nią­ją glo­bo­ti­nę, try­li­ka­me­tę Kor­ne­li­ją, į Še­du­vos gim­na­zi­ją.
Po pie­tų Ma­rius ją par­ve­ža...

Gimnazijos scenoje – roko opera

2017 m. sausio 3 d.
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai tė­vams, pe­da­go­gams ir mies­tie­čiams pri­sta­tė sa­vo su­kur­tą ro­ko ope­rą „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“.
Tęs­da­mi sa­vo tra­di­ci­jas – vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti mu­zi­ki­nį spek­tak­lį, liz­dei­kie­čiai šiais me­tais pa­si­rin­ko vai­din­ti „Mei­lę ir mir­tį Ve­ro­no­je“, nes mei­lė – am­ži­no­ji ver­ty­bė.
Ro­ko ope­ra „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“ su­kur­ta pa­gal ori­gi­na­lų, kiek su­trum­pin­tą Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą, su­kur­tą pa­gal V. Šeks­py­ro...

Radviliškiečiams – teatralizuotas meno kolektyvų koncertas

2016 m. gruodžio 31 d.
Rad­vi­liš­kio Kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vai mies­tie­čiams pri­sta­tė teat­ra­li­zuo­tą Ka­lė­di­nį kon­cer­tą „Vai at­va­žiuo­ja šven­ta Ka­lė­da“. Jį ste­bė­jo sau­sa­kim­ša žiū­ro­vų sa­lė.Kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų teat­ra­li­zuo­to kon­cer­to siu­že­tas ga­na pa­pras­tas – ko­lek­ty­vai at­ski­ro­mis gru­pė­mis su­tin­ka Ka­lė­das.
Kai teat­ra­li­zuo­to kon­cer­to pra­džio­je sce­no­je pa­si­ro­dė stu­di­jos „Teat­ro ABC“ ma­žy­liai ir jų ma­my­tės, sa­lė ne­gai­lė­jo plo­ji­mų. Ma­žo­sios bi­tu­tės, dru­ge­liai, bo­ru­žė­lės, var­ly­tės...

Pristatyta Šeduvos krašto dainų knyga

2016 m. gruodžio 31 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Še­du­vos kraš­to dai­nų kny­ga „Šed­vos mes­te­ly auš­re­la au­ša“ bei to pa­ties pa­va­di­ni­mo kom­pak­ti­nė plokš­te­lė.Kny­go­je „Šed­vos mes­te­ly auš­re­la au­ša“ – 237 Še­du­vos apy­lin­kė­se už­ra­šy­tų liau­dies dai­nų, gies­mių, ke­le­tos žai­di­mų teks­tai, na­tos. Prie kny­gos bei at­ski­rai iš­leis­to­je kom­pak­ti­nė­je plokš­te­lė­je yra 26 dai­nos, ku­rių įra­šo truk­mė – be­veik va­lan­da.
Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos pe­da­go­gės, Et­no­mu­zi­ko­lo­gi­jos ka­ted­ros...

Būk pasveikintas, Ugnini Gaidy!

2016 m. gruodžio 31 d.
Me­tų san­dū­ro­je, Ug­ni­nę Beždžio­nę kei­čiant Ug­ni­niam Gai­džiui, pri­si­me­na­me žmo­nes ir įvy­kius, ku­riems nuei­nan­tys me­tai bu­vo dos­nūs ge­rais dar­bais ir pa­sie­ki­mais, nau­ja pa­tir­ti­mi, ku­rie ti­ki­si, jog 2017-ie­ji jiems bus tų dar­bų tą­sa.Ge­no­vai­tė KAZ­LAUS­KIE­NĖ – ve­te­ra­nė leng­vaat­le­tė, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė bei nu­ga­lė­to­ja. Prieš šven­tes spor­ti­nin­kė už spor­ti­nius pa­sie­ki­mus ir ra­jo­no gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se ap­do­va­no­ta ra­jo­no me­ro...

Išrinktas miesto jubiliejaus logotipas

2016 m. gruodžio 31 d.
2017 me­tais Rad­vi­liš­kio mies­tas mi­nės 450-ąjį gim­ta­die­nį. Paaiš­kė­jo šiai šven­tei su­reng­to kon­kur­so – su­kur­ti Rad­vi­liš­kio mies­to ju­bi­lie­jaus lo­go­ti­pą – nu­ga­lė­to­ja.Ja ta­po dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Auš­ra Dil­ni­kai­tė, kon­kur­sui pa­tei­ku­si ke­lis lo­go­ti­pus. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko vie­ną, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ti trys po­pu­lia­riau­si ir Rad­vi­liš­kį rep­re­zen­tuo­jan­tys ob­jek­tai: sti­li­zuo­ta Rad­vi­liš­kio var­pi­nė, sti­li­zuo­ta Ni­kės skulp­tū­ra ir ge­le­žin­ke­lio bė­gių frag­men­tas, nu­bė­gan­tis į...

Alksniupių kolektyvai dovanojo kalėdinį koncertą

2016 m. gruodžio 31 d.
Alks­niu­pių kul­tū­ros na­mų me­no ko­lek­ty­vai alks­niu­piš­kius su­kvie­tė į tra­di­ci­nį teat­ra­li­zuo­tą kon­cer­tą. Toks ka­lė­di­nis ren­gi­nys čia or­ga­ni­zuo­ja­mas jau dvi­de­šimt dve­jus me­tus.Šie­me­ti­nis ka­lė­di­nis teat­ra­li­zuo­tas kon­cer­tas – „Ne­pap­ras­tas laiš­kas“, pra­si­dė­jo skam­bant var­pe­liams. Nus­kam­bė­jus ka­lė­di­nės gies­mės „Ty­li nak­tis“ me­lo­di­jai, nu­vil­ni­jus žva­kių lieps­ne­lėms, sce­no­je pa­si­ro­dė pa­šti­nin­kas, at­ne­šęs ne­pap­ras­tus Ka­lė­dų Se­ne­lio laiš­kus-at­sa­ky­mus mer­gai­tėms, ku­rių ir pra­šy­mai...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2016 m. gruodžio 31 d.
* Skė­mių kai­me, iš­lau­žus ūki­nio pa­sta­to du­ris, iš pa­sta­to pa­grob­tas dvi­ra­tis, aukš­to van­dens spau­di­mo apa­ra­tas, vib­ra­ci­nis elekt­ri­nis šli­fa­vi­mo apa­ra­tas. Tur­ti­nė ža­la – 290 eu­rų.
* Rad­vi­liš­ky­je, Ge­di­mi­no gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je, ne­nus­ta­ty­tas as­muo pa­gro­bė 3 bu­te­lius 0,7 lit­ro tal­pos al­ko­ho­lio. Tur­ti­nė ža­la – apie 142 eu­rus.
* Rad­vi­liš­ky­je, Ly­gu­mų gat­vė­je, at­stū­mus plas­ti­ki­nį lan­gą, įsi­brau­ta į gy­ve­na­mą­jį na­mą, pa­grob­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris „Acer“...

Šaltesnio lapkričio didesnės sąskaitos

2016 m. gruodžio 29 d.
Šių­me­tis lapk­ri­tis bu­vo ge­ro­kai šal­tes­nis už per­nykš­tį, o gy­ven­to­jus pa­sie­ku­sios šil­dy­mo są­skai­tos – di­des­nės. Rad­vi­liš­ky­je pi­giau­siai ši­lu­ma kai­na­vo vi­sų re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams.Vi­du­ti­nė lapk­ri­čio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,3 laips­nio ši­lu­mos. UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ Rea­li­za­ci­jos-abo­nen­ti­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Skaid­ra Diš­lė sa­ko, jog prieš­pas­ku­ti­nis šių me­tų mė­nuo iš­kri­to iš tem­pe­ra­tū­rų vi­dur­kių kon­teks­to.
Jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, praė­ju­sių me­tų to pa­ties mė­ne­sio...

Kalėdų trupinėlis vienišių namuose

2016 m. gruodžio 23 d.
Šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mas ne­tu­ri bū­ti ap­sup­tas liū­de­sio ir vie­nat­vės. Kad nors kiek pra­skaid­rin­tų vie­ni­šų se­no­lių go­das, ak­ty­vūs Še­du­vos mies­to bend­ruo­me­nės na­riai lan­kė­si jų na­muo­se, pa­lik­da­mi lėkš­tę ga­ruo­jan­čios sriu­bos, šven­ti­nės nuo­tai­kos gū­sį.Au­to­bu­sė­lis, į ku­rį su­til­po dė­žės su do­va­nė­lė­mis, ter­mo­sai su šil­tu mais­tu ir ke­tu­ri ge­ra­da­riai su Ka­lė­dų Se­ne­liu prie­ša­ky­je, pa­ju­dė­jo nuo Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro.
Kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Izo­li­na Sta­nu­lie­nė len­kia pirš­tus – šian­dien jie tu­ri ap­lan­ky­ti...

Ra­my­bės ir džiaugs­mo šven­tė

2016 m. gruodžio 23 d.
Ka­lė­di­niuo­se pa­pro­čiuo­se vie­no­dai reikš­min­gos abi šven­tės – Kū­čių nak­tis ir dvi die­nas trun­kan­ti Ka­lė­dų šven­tė. Lie­tu­viš­kų Kū­čių iš­skir­ti­nu­mas – ka­lė­dai­čio lau­žy­mas.Pa­sak Rad­vi­liš­kio Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios kle­bo­no de­ka­no Ta­do Ru­džio, pa­si­bai­gus ad­ven­tui, tu­ri­me la­bai svar­bias die­nas – Kū­čias ir Ka­lė­das.
„Kū­čių va­ka­ras – tai ra­my­bės va­ka­ras, kai vi­sa šei­ma su­si­ren­ka prie bend­ro sta­lo. Se­no­sios Kū­čių šven­ti­mo tra­di­ci­jos ro­do, kad tai yra...

Kalėdinė miškininkų dovana

2016 m. gruodžio 23 d.
Rad­vi­liš­ky­je šie­met ža­lio­sios ka­lė­di­nės puoš­me­nos bu­vo da­li­ja­mos ne­to­li baž­ny­čios. Kas po vie­ną, o kas ir po ke­lias ša­kas iš­si­rin­kę, dė­ko­jo miš­ki­nin­kams už do­va­ną.
Ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs Rad­vi­liš­kio miš­kų urė­di­jos urė­das Juo­zas Eis­mon­tas sa­kė, kad ak­ci­ja pa­si­tei­si­na. Tas, ku­ris na­mus pa­puo­šia eg­lės ša­ka, ne­bei­na eg­lės ieš­ko­ti į miš­ką.
Eg­lių ša­kų už­te­ko kiek­vie­nam no­rin­čiam. Pa­sak urė­do, gy­ven­to­jai šie­met no­riai pir­ko ir miš­ki­nin­kų pa­ruoš­tų eg­lių.
„Mū­sų kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas