(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Radviliškio rajone

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Šaukoto krašto almanachas

2017 m. sausio 7 d.
Šau­ko­tiš­kiai jau tu­ri Šau­ko­to kraš­to al­ma­na­chą „Kū­ry­bos at­spin­džiai“. Jį pa­ren­gė Šau­ko­to fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Pu­žai­tie­nė.Al­ma­na­che su­pa­žin­di­na­ma su 16-os Šau­ko­to kraš­to žmo­nių kū­ry­ba, ku­ri at­spin­dė­ta lei­di­ny­je.
Kny­go­je su­dė­ta šau­ko­tiš­kių poe­zi­ja, ta­py­bos dar­bų, me­džio dro­ži­nių, skulp­tū­rų, mez­gi­nių, siu­vi­nių ir ki­tų šio kraš­to žmo­nių su­kur­tų rank­dar­bių bei ki­tų dir­bi­nių nuo­trau­kos. Taip pat pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kraš­to kū­rė­jus.
Kad lei­di­nys iš­vys­tų die­nos švie­są, pa­dė­jo...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 7 d.
76 me­tų au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy“, ku­rį vai­ra­vo 21 me­tų vai­ki­nas.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas. Jis dėl du­bens kau­lų, šon­kau­lių lū­ži­mų, poo­di­nės en­fi­ze­mos gy­do­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je. Kar­tu va­žia­vęs 25 me­tų ke­lei­vis dėl po­lit­rau­mos gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės...

Demaskuotas telefoninis sukčius

2017 m. sausio 7 d.
Sau­sio 2-ąją te­le­fo­ni­niams su­kčiams pa­vy­ko ap­gau­ti 37 me­tų vie­nos Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vę, ta­čiau jie bu­vo su­čiup­ti.Į įmo­nę pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šęs apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas.
Nie­ko įtar­ti­no po­kal­by­je ne­pas­te­bė­ju­si mo­te­ris su­kčiui pa­dik­ta­vo rei­kia­mus elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.
Net­ru­kus po to mo­te­ris at­si­to­kė­jo ir su­pra­tu­si...

Pak­vie­tė pa­si­da­ly­ti is­to­ri­ne me­džia­ga

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ruoš­da­ma­si Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, pa­kvie­tė mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­si­da­ly­ti tu­ri­ma is­to­ri­ne kraš­to­ty­ros me­džia­ga.Pra­dė­da­ma nau­jus ka­len­do­ri­nius me­tus, Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­skel­bė nau­ją kraš­to­ty­ri­nį są­jū­dį, nes šie me­tai pa­ženk­lin­ti iš­ki­liais ju­bi­lie­jais: Rad­vi­liš­kio mies­tui – 450, Vie­ša­jai bib­lio­te­kai – 80 me­tų. Bib­lio­te­ka rinks ir su­si­ste­mins gau­tą bei tu­ri­mą kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą, su­si­ju­sią...

Gimnazistai mokėsi rūpintis gamta

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai mo­ko­si for­muo­ti at­sa­kin­gą po­žiū­rį į gam­tą, ap­lin­kos tvar­ky­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą, su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pa­te­ki­mą į są­var­ty­ną, o svar­biau­sia – ži­no­ti ir iš­sau­go­ti Lie­tu­vos gam­tos ver­ty­bes.Kad mo­ki­niai ge­riau su­pras­tų Lie­tu­vos gam­tos uni­ka­lu­mą, jiems bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta kū­ry­bi­nė sto­vyk­la Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Iš ten bu­vo par­si­vež­ta idė­jų, jos įam­žin­tos pa­veiks­luo­se ir nuo­trau­ko­se.
Mo­ki­niai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. sausio 7 d.
Į tur­ny­rą su­si­rin­ko sep­ty­nios ko­man­dos. Dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės var­žė­si rad­vi­liš­kie­čiai, šiau­lie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai ir lat­viai.
A po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio SK ko­man­da „Rėk­liai“, ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­ne­rių rung­ty­nių. Ant­ri bu­vo Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro fut­bo­li­nin­kai, tre­čia – Šiau­lių KUPSC fut­bo­lo ko­man­da ir pa­sku­ti­niai – še­šio­lik­me­čiai ŠSPC ko­man­dos fut­bo­li­nin­kai.
B po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Šiau­lių ra­jo­no FK „Sa­va­no­rio“ ko­man­da, ant­ra bu­vo...

Jaunas globėjas – ir brolis, ir tėvas

2017 m. sausio 5 d.
Mie­žai­čių kai­me (Rad­vi­liš­kio r.) gy­ve­nan­tis Ma­rius Bui­nic­kas šven­tes su­ti­ko na­muo­se su šei­ma, ku­rio­je – ir du glo­bo­ti­niai. 28-erių me­tų vy­rui abu vai­kai – lyg sa­vi, o jiems Ma­rius – lyg vy­res­ny­sis bro­lis.Glo­bė­jais ta­pu­sių vy­rų ra­jo­ne yra vos ke­le­tas.Kiek­vie­nas ry­tas Ma­riui pra­si­de­da vie­no­dai: at­si­ke­lia, pa­ruo­šia pus­ry­čius vai­kams ir, sė­dęs į vis­ką ma­čiu­sią sa­vo „au­di­nę“, ve­ža vy­res­nią­ją glo­bo­ti­nę, try­li­ka­me­tę Kor­ne­li­ją, į Še­du­vos gim­na­zi­ją.
Po pie­tų Ma­rius ją par­ve­ža...

Gimnazijos scenoje – roko opera

2017 m. sausio 3 d.
Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai tė­vams, pe­da­go­gams ir mies­tie­čiams pri­sta­tė sa­vo su­kur­tą ro­ko ope­rą „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“.
Tęs­da­mi sa­vo tra­di­ci­jas – vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti mu­zi­ki­nį spek­tak­lį, liz­dei­kie­čiai šiais me­tais pa­si­rin­ko vai­din­ti „Mei­lę ir mir­tį Ve­ro­no­je“, nes mei­lė – am­ži­no­ji ver­ty­bė.
Ro­ko ope­ra „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“ su­kur­ta pa­gal ori­gi­na­lų, kiek su­trum­pin­tą Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą, su­kur­tą pa­gal V. Šeks­py­ro...

Radviliškiečiams – teatralizuotas meno kolektyvų koncertas

2016 m. gruodžio 31 d.
Rad­vi­liš­kio Kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vai mies­tie­čiams pri­sta­tė teat­ra­li­zuo­tą Ka­lė­di­nį kon­cer­tą „Vai at­va­žiuo­ja šven­ta Ka­lė­da“. Jį ste­bė­jo sau­sa­kim­ša žiū­ro­vų sa­lė.Kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų teat­ra­li­zuo­to kon­cer­to siu­že­tas ga­na pa­pras­tas – ko­lek­ty­vai at­ski­ro­mis gru­pė­mis su­tin­ka Ka­lė­das.
Kai teat­ra­li­zuo­to kon­cer­to pra­džio­je sce­no­je pa­si­ro­dė stu­di­jos „Teat­ro ABC“ ma­žy­liai ir jų ma­my­tės, sa­lė ne­gai­lė­jo plo­ji­mų. Ma­žo­sios bi­tu­tės, dru­ge­liai, bo­ru­žė­lės, var­ly­tės...

Pristatyta Šeduvos krašto dainų knyga

2016 m. gruodžio 31 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Še­du­vos kraš­to dai­nų kny­ga „Šed­vos mes­te­ly auš­re­la au­ša“ bei to pa­ties pa­va­di­ni­mo kom­pak­ti­nė plokš­te­lė.Kny­go­je „Šed­vos mes­te­ly auš­re­la au­ša“ – 237 Še­du­vos apy­lin­kė­se už­ra­šy­tų liau­dies dai­nų, gies­mių, ke­le­tos žai­di­mų teks­tai, na­tos. Prie kny­gos bei at­ski­rai iš­leis­to­je kom­pak­ti­nė­je plokš­te­lė­je yra 26 dai­nos, ku­rių įra­šo truk­mė – be­veik va­lan­da.
Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos pe­da­go­gės, Et­no­mu­zi­ko­lo­gi­jos ka­ted­ros...

Būk pasveikintas, Ugnini Gaidy!

2016 m. gruodžio 31 d.
Me­tų san­dū­ro­je, Ug­ni­nę Beždžio­nę kei­čiant Ug­ni­niam Gai­džiui, pri­si­me­na­me žmo­nes ir įvy­kius, ku­riems nuei­nan­tys me­tai bu­vo dos­nūs ge­rais dar­bais ir pa­sie­ki­mais, nau­ja pa­tir­ti­mi, ku­rie ti­ki­si, jog 2017-ie­ji jiems bus tų dar­bų tą­sa.Ge­no­vai­tė KAZ­LAUS­KIE­NĖ – ve­te­ra­nė leng­vaat­le­tė, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kė bei nu­ga­lė­to­ja. Prieš šven­tes spor­ti­nin­kė už spor­ti­nius pa­sie­ki­mus ir ra­jo­no gar­si­ni­mą tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se ap­do­va­no­ta ra­jo­no me­ro...

Išrinktas miesto jubiliejaus logotipas

2016 m. gruodžio 31 d.
2017 me­tais Rad­vi­liš­kio mies­tas mi­nės 450-ąjį gim­ta­die­nį. Paaiš­kė­jo šiai šven­tei su­reng­to kon­kur­so – su­kur­ti Rad­vi­liš­kio mies­to ju­bi­lie­jaus lo­go­ti­pą – nu­ga­lė­to­ja.Ja ta­po dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Auš­ra Dil­ni­kai­tė, kon­kur­sui pa­tei­ku­si ke­lis lo­go­ti­pus. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko vie­ną, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ti trys po­pu­lia­riau­si ir Rad­vi­liš­kį rep­re­zen­tuo­jan­tys ob­jek­tai: sti­li­zuo­ta Rad­vi­liš­kio var­pi­nė, sti­li­zuo­ta Ni­kės skulp­tū­ra ir ge­le­žin­ke­lio bė­gių frag­men­tas, nu­bė­gan­tis į...

Alksniupių kolektyvai dovanojo kalėdinį koncertą

2016 m. gruodžio 31 d.
Alks­niu­pių kul­tū­ros na­mų me­no ko­lek­ty­vai alks­niu­piš­kius su­kvie­tė į tra­di­ci­nį teat­ra­li­zuo­tą kon­cer­tą. Toks ka­lė­di­nis ren­gi­nys čia or­ga­ni­zuo­ja­mas jau dvi­de­šimt dve­jus me­tus.Šie­me­ti­nis ka­lė­di­nis teat­ra­li­zuo­tas kon­cer­tas – „Ne­pap­ras­tas laiš­kas“, pra­si­dė­jo skam­bant var­pe­liams. Nus­kam­bė­jus ka­lė­di­nės gies­mės „Ty­li nak­tis“ me­lo­di­jai, nu­vil­ni­jus žva­kių lieps­ne­lėms, sce­no­je pa­si­ro­dė pa­šti­nin­kas, at­ne­šęs ne­pap­ras­tus Ka­lė­dų Se­ne­lio laiš­kus-at­sa­ky­mus mer­gai­tėms, ku­rių ir pra­šy­mai...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2016 m. gruodžio 31 d.
* Skė­mių kai­me, iš­lau­žus ūki­nio pa­sta­to du­ris, iš pa­sta­to pa­grob­tas dvi­ra­tis, aukš­to van­dens spau­di­mo apa­ra­tas, vib­ra­ci­nis elekt­ri­nis šli­fa­vi­mo apa­ra­tas. Tur­ti­nė ža­la – 290 eu­rų.
* Rad­vi­liš­ky­je, Ge­di­mi­no gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je, ne­nus­ta­ty­tas as­muo pa­gro­bė 3 bu­te­lius 0,7 lit­ro tal­pos al­ko­ho­lio. Tur­ti­nė ža­la – apie 142 eu­rus.
* Rad­vi­liš­ky­je, Ly­gu­mų gat­vė­je, at­stū­mus plas­ti­ki­nį lan­gą, įsi­brau­ta į gy­ve­na­mą­jį na­mą, pa­grob­tas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris „Acer“...

Šaltesnio lapkričio didesnės sąskaitos

2016 m. gruodžio 29 d.
Šių­me­tis lapk­ri­tis bu­vo ge­ro­kai šal­tes­nis už per­nykš­tį, o gy­ven­to­jus pa­sie­ku­sios šil­dy­mo są­skai­tos – di­des­nės. Rad­vi­liš­ky­je pi­giau­siai ši­lu­ma kai­na­vo vi­sų re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams.Vi­du­ti­nė lapk­ri­čio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,3 laips­nio ši­lu­mos. UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ Rea­li­za­ci­jos-abo­nen­ti­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Skaid­ra Diš­lė sa­ko, jog prieš­pas­ku­ti­nis šių me­tų mė­nuo iš­kri­to iš tem­pe­ra­tū­rų vi­dur­kių kon­teks­to.
Jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, praė­ju­sių me­tų to pa­ties mė­ne­sio...

Kalėdų trupinėlis vienišių namuose

2016 m. gruodžio 23 d.
Šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mas ne­tu­ri bū­ti ap­sup­tas liū­de­sio ir vie­nat­vės. Kad nors kiek pra­skaid­rin­tų vie­ni­šų se­no­lių go­das, ak­ty­vūs Še­du­vos mies­to bend­ruo­me­nės na­riai lan­kė­si jų na­muo­se, pa­lik­da­mi lėkš­tę ga­ruo­jan­čios sriu­bos, šven­ti­nės nuo­tai­kos gū­sį.Au­to­bu­sė­lis, į ku­rį su­til­po dė­žės su do­va­nė­lė­mis, ter­mo­sai su šil­tu mais­tu ir ke­tu­ri ge­ra­da­riai su Ka­lė­dų Se­ne­liu prie­ša­ky­je, pa­ju­dė­jo nuo Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro.
Kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Izo­li­na Sta­nu­lie­nė len­kia pirš­tus – šian­dien jie tu­ri ap­lan­ky­ti...

Ra­my­bės ir džiaugs­mo šven­tė

2016 m. gruodžio 23 d.
Ka­lė­di­niuo­se pa­pro­čiuo­se vie­no­dai reikš­min­gos abi šven­tės – Kū­čių nak­tis ir dvi die­nas trun­kan­ti Ka­lė­dų šven­tė. Lie­tu­viš­kų Kū­čių iš­skir­ti­nu­mas – ka­lė­dai­čio lau­žy­mas.Pa­sak Rad­vi­liš­kio Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios kle­bo­no de­ka­no Ta­do Ru­džio, pa­si­bai­gus ad­ven­tui, tu­ri­me la­bai svar­bias die­nas – Kū­čias ir Ka­lė­das.
„Kū­čių va­ka­ras – tai ra­my­bės va­ka­ras, kai vi­sa šei­ma su­si­ren­ka prie bend­ro sta­lo. Se­no­sios Kū­čių šven­ti­mo tra­di­ci­jos ro­do, kad tai yra...

Kalėdinė miškininkų dovana

2016 m. gruodžio 23 d.
Rad­vi­liš­ky­je šie­met ža­lio­sios ka­lė­di­nės puoš­me­nos bu­vo da­li­ja­mos ne­to­li baž­ny­čios. Kas po vie­ną, o kas ir po ke­lias ša­kas iš­si­rin­kę, dė­ko­jo miš­ki­nin­kams už do­va­ną.
Ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs Rad­vi­liš­kio miš­kų urė­di­jos urė­das Juo­zas Eis­mon­tas sa­kė, kad ak­ci­ja pa­si­tei­si­na. Tas, ku­ris na­mus pa­puo­šia eg­lės ša­ka, ne­bei­na eg­lės ieš­ko­ti į miš­ką.
Eg­lių ša­kų už­te­ko kiek­vie­nam no­rin­čiam. Pa­sak urė­do, gy­ven­to­jai šie­met no­riai pir­ko ir miš­ki­nin­kų pa­ruoš­tų eg­lių.
„Mū­sų kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />