(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų krašto raštai

Ūkininko Daliaus Linkevičiaus planai

2012 m. liepos 10 d.
Į Da­liaus Lin­ke­vi­čiaus ūkį So­de­liš­kiuo­se plūs­ta lan­ky­to­jai: ne tik bir­žie­čiai, bet ir sve­čiai iš ki­tų kraš­tų. Pa­sig­ro­žė­ti pui­kiai tvar­ko­ma ap­lin­ka, ap­žiū­rė­ti se­no­vi­nės tech­ni­kos, ku­ria ko­lek­cio­nuo­ja ūki­nin­kas. Atei­ty­je bus dar dau­giau į ką akis pa­ga­ny­ti ir net sma­giai lais­va­lai­kį ar ato­sto­gas pra­leis­ti: Da­liaus Lin­ke­vi­čiaus pla­nuo­se – vieš­bu­tis, mu­zie­jus, o aukš­tai­tiš­ka se­no­vi­nė so­dy­ba jau bai­gia­ma įreng­ti.Ša­lia ūkio dirb­tu­vių įkur­tą par­ką ar poil­sio zo­ną – ne­ži­nia, kaip taik­liau...

Vasaros liepsnelės

2012 m. liepos 10 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasTel. (8 614) 47830Lo­ty­niš­kas au­ga­lo var­das – Trol­lius. Kil­di­na­mas jis iš vo­kie­čių kal­bos; yra net dvi tos kil­mės ver­si­jos: vie­na – jog jis reiš­kia pa­pras­čiau­sią ru­tu­lį (to­kia jau bur­bu­lio žie­do for­ma, nors, ma­no nuo­mo­ne, ji la­biau pa­na­šes­nė į ku­po­lą), o ki­ta – jog bur­bu­lis – tro­lių gė­lė. Ne­ži­nau, ar pa­sa­kų tro­liai šią gė­lę iš­ties au­gi­no, bet so­duo­se ji at­si­ra­do jau še­šio­lik­ta­me am­žiu­je. Taip, tai dau­giau so­dų ir par­kų gė­lė, nes dėl spe­ci­fi­nių sa­vo po­rei­kių gė­ly­ne ga­na...

Krapas: skanus prieskoninis ir vertingas vaistinis augalas

2012 m. liepos 10 d.
Nau­din­gi pa­ta­ri­maiTik gai­la: nei kra­pai, nei bul­vė nė­ra lie­tu­viš­ki au­ga­lai. Bul­vė į Eu­ro­pą bu­vo par­vež­ta iš Ame­ri­kos ir pra­džio­je au­gin­ta kaip de­ko­ra­ty­vi­nis au­ga­las. Mais­tui bul­ves maž­daug prieš 360 me­tų rim­čiau pra­dė­jo au­gin­ti vo­kie­čiai. Lie­tu­viai bul­ves praė­jo so­din­ti dar vė­liau. Da­bar bul­vės au­gi­na­mos vi­sur, kur tik yra joms tin­ka­mos že­mės. O kra­pai pas mus prie­sko­niams au­gi­na­mi nuo X am­žiaus, kai bul­vių dar net ne­sap­na­vo­me.
Apie kra­pus ži­no­ma, jog...

Savaitgalio karūnavimas

2012 m. liepos 10 d.
At­si­ra­do „pra­mie­go­ju­sių“, nors ir la­bai at­sa­kin­gų bir­žie­čių. Švin­tant vie­nos gat­vės dau­gia­bu­čio pir­mi­nin­kas blaš­kė­si po gat­vę spė­lio­da­mas: rei­kia ar ne šian­dien kel­ti vė­lia­vas? Jis su­si­ruo­šė žūk­lau­ti prie Ne­mu­nė­lio ir ne­ga­li sau leis­ti pra­snaus­ti pir­mo­jo ki­bi­mo. Ko pa­si­klaus­ti? Gat­vių va­ly­to­jos ša­li­gat­vių ne­šluo­ja. Kai­my­nų ne­ža­din­si, jie, su­lau­kę iš­sva­jo­to lais­va­die­nio, dar par­pia. Kaip ge­rai, kad mies­tie­čių šu­nys ne­pri­pa­žįs­ta išei­gi­nių ir ver­žia­si į gam­tą su sa­vo šu­niš­kais rei­ka­lais...

Tėviškės laukų gėlės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai

2012 m. liepos 10 d.
Lie­pos 6 d., Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, pa­pi­lie­čiai pa­si­tin­ka mar­gas­pal­vių gė­lių, su­skin­tų iš su­ve­šė­ju­sių tė­viš­kės pie­vų, puokš­tė­mis.Puokš­tė­se su­si­py­nė gai­liar­di­jų, bob­ra­mu­nių, bal­ta­gal­vių ra­mu­nių, ši­lo­kų, rau­do­nė­lių, me­det­kų, šiur­pi­nių gvaiz­di­kų, rau­do­nė­lių, ru­gia­gė­lių, rū­tų, dir­vi­nių ra­guo­lių, ka­ti­lė­lių žie­dai, švel­nių­jų not­rų, mels­vių la­pai, pie­vų smil­gos smil­ge­lės... Ši kul­tū­ros dar­buo­to­jos Va­le­ri­jos Puo­džiū­nie­nės idė­ja jau tam­pa tra­di­ci­ja, ku­ri gra­žiai įpras­mi­na Vals­ty­bės die­ną, tik ma­žo­kai su­si­lau­kia pa­čių pa­pi­lie­čių...

Apie krapus ir vaismedžių persodinimą

2012 m. liepos 10 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ nuo­lat su­lau­kia skai­ty­to­jų klau­si­mų, skir­tų eko­lo­giš­ko ūkio sa­vi­nin­kui Vy­tau­tui Zur­bai. Šį kar­tą – kaip eko­lo­gi­nė­mis prie­mo­nė­mis ko­vo­ti su kra­pų ken­kė­jais ir kaip į ki­tą vie­tą per­kel­ti suau­gu­sią obe­lį?Kaip ir kiek­vie­nais me­tais kra­pus, anks­ty­vą­sias mor­kas už­puo­la mor­ki­nė er­ku­tė. Au­ga­lų la­pai su­ka­si, gar­ba­no­ja­si, ant jų ma­ty­ti ma­ži ža­li vabz­de­liai. Re­čiau ken­kia pet­ra­žo­lėms, sa­lie­rams, pa­star­no­kams. Ža­lu­my­ni­nės dar­žo­vės che­mi­niais pre­pa­ra­tais...

Šimtametės Domicelės maršrutais

2012 m. liepos 3 d.
Bir­žų pa­ra­pi­jos šv. Vin­cen­to Pau­lie­čio glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Do­mi­ce­lė Ba­jo­rū­nai­tė lie­pos 4 die­ną švęs šim­tą­jį gim­ta­die­nį. Ju­bi­lie­jaus iš­va­ka­rė­se šim­ta­me­tė „Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jams da­vė in­ter­viu. Se­no­lė pa­reiš­kė: at­sa­kys tik į pa­teik­tus klau­si­mus. Su šim­ta­me­te Do­mi­ce­le BA­JO­RŪ­NAI­TE kal­bė­jo­si ko­res­pon­den­tė Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ.Pa­ne­le Do­mi­ce­le, „Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jų var­du svei­ki­na­me Jus su gar­bin­gu ju­bi­lie­ju­mi. Po­kal­bį pra­dė­ki­me nuo kū­di­kys­tės: kur gi­mė­te...

Šukioniečiai pradžiugino savo Petrą

2012 m. liepos 3 d.
Kai­my­nai Pet­rui at­ve­žė do­va­nų: ša­ko­tį, puo­de­lį, kam­ba­ri­nę gė­lę. Kra­tiš­kių kai­mo mu­zi­kan­tė Ri­ma Bi­ti­nie­nė glo­bos na­mų kie­me­ly­je lū­ku­riuo­jan­čiam Pet­rui sky­rė ke­le­tą liau­diš­kų val­sų ir mar­šų.
Links­mai nu­si­tei­kęs var­du­vi­nin­kas vos spė­jo at­sa­ki­nė­ti į kai­my­nų klau­si­mus.
– Žmo­nos čia dar ne­su­ra­dau, rū­ky­ti ne­me­čiau, bo­ka­liu­kus su­re­ti­nau, bet per var­di­nes iš­gė­riau, – gy­rė­si Pet­ras.
Prieš ke­lio­li­ka me­tų mo­ti­nai pri­si­glau­dus se­ne­lių glo­bos na­muo­se, Pet­rui kai­me gy­ve­ni­mas...

Čiobrelis turi daug vardų, įveikia daug ligų

2012 m. liepos 3 d.
Nau­din­gi pa­ta­ri­maiKa­dan­gi dau­ge­lis čiob­re­lį pa­žįs­ta, tad jam daug var­dų su­gal­vo­jo. Liau­dy­je čiob­re­lis dar va­di­na­mas: čeb­re­liu, čeb­riu­ku, čep­ro­nė­liu, čiumb­re­liu, čiob­ru, čeb­ru, mai­ro­nu, pu­ro­nė­liu, ši­la­žo­le, ti­mi­jo­nu, tim­ku, tim­ku­žiu, die­vai­čiu. Pas­ta­ra­sis die­viš­kas pa­va­di­ni­mas, ko ge­ro, čiob­re­liui la­bai tin­ka, juk tei­gia­ma, kad šis au­ga­las šim­tą li­gų pa­gy­do.
Nors čiob­re­lį tar­si ge­rai pa­žįs­ta­me, ta­čiau ne vi­si ži­no­me, jog yra ke­li čiob­re­liai, pa­na­šūs lyg bro­le­liai...

Daržo darbai

2012 m. liepos 3 d.
Eko­lo­giš­kas dar­žasAg­ro­no­mas, eko­lo­giš­ko ūkio sa­vi­nin­kasŠiuo me­tu jau rei­kia pra­dė­ti in­ten­sy­viai dirb­ti dir­vą, skir­tą braš­kių so­di­ni­mui. No­rint tu­rė­ti ge­rą pir­ma­me­čių braš­kių der­lių, braš­kių dai­gus rei­kia pa­so­din­ti lie­pos mė­ne­sį, ne vė­liau iki rugp­jū­čio vi­du­rio. Iki rug­sė­jo mė­ne­sio braš­kių ke­re­liai tu­ri bū­ti su­stip­rė­ję, kad ga­lė­tų su­krau­ti žie­di­nių pum­pu­rų užuo­maz­gas.
Jau bai­gia­mas skin­ti anks­ty­vų­jų braš­kių der­lius. Jei­gu braš­kių la­pai li­go­ti, dė­mė­ti, juos rei­kia nu­pjau­ti ir su­de­gin­ti. Svei­kus braš­kių ke­re­lius...

„Žemės šiluma“ arba menininkės pargrįžimas į tėviškę

2012 m. liepos 3 d.
Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ iš ar­čiauAde­lės Ge­no­vai­tės Zin­ke­vi­čiū­tės pa­ro­dos ati­da­ry­mas bu­vo tar­si įžan­ga į Mu­zie­jų me­tams skir­tą „Sve­tin­gų­jų sa­vait­ga­lių“ cik­lą, kvie­ti­mas pa­si­tik­ti va­sa­ros kul­mi­na­ci­ją, pa­ma­tant gam­tos ve­šė­ji­mą ir virs­mą, įpras­min­tą gal kiek ne­ti­kė­ta for­ma – me­ta­lo rel­je­fais.
Pa­veiks­lų pra­smes ga­li ban­dy­ti per­skai­ty­ti kiek­vie­nas, už­ten­ka užuo­mi­nos – pa­va­di­ni­mo, ir ga­li­ma ban­dy­ti ieš­ko­ti, kaip pa­va­di­ni­mo te­ma sklei­džia­si. Ati­džiai pa­žiū­rė­jus į...

„Dainuojam ir niekad nepasenstam...“

2012 m. liepos 3 d.
Penk­ta­die­nį Ang­li­nin­kų folk­lo­ro an­samb­lis pa­mi­nė­jo sa­vo 25-ąjį ju­bi­lie­jų. Sa­vo žmo­nėms ir sve­čiams kar­tu su drau­gais – Užu­ši­lių, „Že­my­no“ ir „Siau­de­las“ folk­lo­ro an­samb­liais – jie pa­ren­gė pui­kų kon­cer­tą ir su­lau­kė ga­ly­bės svei­ki­ni­mų.Net 25 me­tus į Ang­li­nin­kus va­ži­nė­ja folk­lo­ro an­samb­lio va­do­vė Lai­ma Aukš­tuo­lie­nė. Tiek pat me­tų čia skam­ba Bir­žų kraš­to dai­nos. Nors dai­ni­nin­kai kei­tė­si, ta­čiau an­samb­lis nei­ši­ro. Nuo pat pir­mų­jų die­nų iki da­bar an­samb­ly­je dai­nuo­ja Ire­na Mi­siū­nie­nė, Al­ma...

Joninės Biržuose

2012 m. birželio 26 d.
Jo­ni­nės Bir­žuo­se – vie­na iš di­džiau­sių šven­čių. Ne­ži­nia, ar įta­kos tu­ri kai­my­nys­tė su Lat­vi­ja, kur ši šven­tė nuo se­nų lai­kų šven­čia­ma, ar Bir­žų sa­vi­nin­kai, vie­nas ki­tą pa­kei­tę du gra­fai Jo­nas ir Jo­nas Leo­nas Tiš­ke­vi­čiai. Juk ir Bir­žų ka­ta­li­kų baž­ny­čia yra pa­va­din­ta Jo­no Krikš­ty­to­jo gar­bei. Tad Jo­nai ir Ja­ni­nos Bir­žuo­se svei­ki­na­mi ir pa­ger­bia­mi ne ką pra­sčiau, nei lat­vių Ja­niai, o Jo­ni­nės šven­čia­mos iki pa­ry­čių.Jo­ni­nių die­ną tra­di­ciš­kai pa­li­jo, ta­čiau va­ka­rop vė­jas iš­stum­dė de­be­sis ir bir­žie­čiai ėmė...

Baltašaknė

2012 m. birželio 26 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasTel. (8 614) 47830Bal­ta­šak­nės (Po­ly­go­na­tum) pri­klau­so le­li­ji­nių šei­mai. Gen­ty­je jų apie 50 rū­šių, au­gan­čių vi­du­ri­nė­se Šiau­rės pus­ru­tu­lio pla­tu­mo­se. Ypač jų gau­su Kau­ka­ze, Si­bi­re, Ru­si­jos To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se, Ki­ni­jo­je. Tai – dau­gia­me­čiai šak­nias­tie­bi­niai au­ga­lai su ža­liais, tie­siais ar lan­ku iš­lin­ku­siais, ap­va­liais ar kam­puo­tais stie­bais. Išau­ga iki 90 cm ūgio. La­pai daž­niau­siai pla­čiai elip­siš­ki, sod­riai ža­li. Žie­dai la­pų pa­žas­tė­lė­se ant trum­pų ko­te­lių...

Mylimas brolis jazminas: orą atgaivina, centrinę nervų sistemą nuramina

2012 m. birželio 26 d.
Nau­din­gi pa­ta­ri­maiŠiais lai­kais, kai yra de­šim­tys puoš­nes­nių krū­mų ir me­džių, pa­pras­tiems dar­že­li­niais va­di­na­miems jaz­mi­nams sun­ku kon­ku­ruo­ti. Ta­čiau ten, kur jaz­mi­nai au­ga, jie šei­mi­nin­kams ir ap­lin­ki­niams žy­dė­ji­mo me­tu at­si­dė­ko­ja gra­žiais žie­dais bei nuo­sta­biu aro­ma­tu.
Jaz­mi­nai ne­rei­ka­lau­ja ypa­tin­gų au­gi­ni­mo są­ly­gų, nors mėgs­ta pu­rius ir der­lin­gus dir­vo­že­mius. Ta­čiau ne­nu­si­me­na pa­so­din­ti ma­žiau der­lin­go­se vie­to­se. Mėgs­ta švie­są, ta­čiau ke­ro­ja ir...

Kriaušės ir pomidorai

2012 m. birželio 26 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­ja tei­rau­ja­si: ko­dėl links­ta aukš­taū­gių po­mi­do­rų vir­šū­nės ir ko­dėl kriau­šių la­pai ru­duo­ja?Kiek­vie­ną lie­tin­gą va­sa­rą dau­giau, sau­ses­nę – ma­žiau mū­sų kriau­šių la­pai, kar­tais ir vai­siai gels­ta, ru­duo­ja. Tai kriau­šių la­pų rū­dys – li­ga, ku­rią su­ke­lia gry­bas kriau­ši­nė glei­vėt­rū­dė. Prieš pu­sę am­žiaus šios kriau­šių li­gos Lie­tu­vo­je ne­bu­vo. Ji pas mus at­ke­lia­vo kar­tu su ka­zo­ki­niais ka­da­giais ir kai ku­rio­mis ki­to­mis at­vež­ti­nė­mis ka­da­gių rū­ši­mis. Šie ka­da­giai yra kriau­ši­nės...

Pamoka Žemapelkėje

2012 m. birželio 26 d.
Sa­vo iš­vy­ką į že­ma­pel­kę pra­de­da­me nuo „Pans­ko­jo“ ke­lio. Ka­dai­se šis ke­lias ve­dė iš gra­fų Tiš­ke­vi­čių Ast­ra­vo rū­mų į jų me­džiok­lės vi­lą Bei­nor­tuo­se. Sa­ko­ma, kad ke­lias bu­vęs grįs­tas me­džiu, o tei­sę juo va­žiuo­ti tu­rė­ję tik po­nai. Tuo tar­pu vals­tie­čių ve­ži­mai, me­di­nė­mis aši­mis, broz­din­da­mi pa­ke­lės me­džių ka­mie­nus, girgž­dė­da­vę ap­lin­ki­niais gi­rios šun­ke­liais.
Mū­sų gru­pė, tur­būt ne­si­jaus­da­ma esan­ti iš gra­fų gi­mi­nės, su­ka iš „Pans­ko ke­lio“ į miš­ko pro­sky­ną, ve­dan­čią į Lat­ve­lių bo­ta­ni­nio draus­ti­nio gi­lu­mą...

Papilietės knygelė vaikams

2012 m. birželio 26 d.

Užlyliuota kalvystė

2012 m. birželio 19 d.
Kal­vys­tė – vie­nas se­niau­sių, bū­ti­niau­sių ir gar­bin­giau­sių Bir­žų kraš­to vy­rų ama­tų. Iš kar­tos į kar­tą bu­vo per­duo­da­mi ne tik dar­bo įgū­džiai, bet ir įren­gi­mai. Bir­žie­tis Sta­sys Va­ria­ko­jis kal­vys­tės gud­ry­bė­mis pra­no­ko sa­vo tė­ve­lį kal­vį Bro­nis­lo­vą. Sta­sys Dai­lės ins­ti­tu­te bai­gė me­ni­nės kal­vys­tės stu­di­jas, pa­ts pa­si­sta­tė na­mus ir juo­se įsi­ren­gė sau kal­vę. Bet šian­dien Sta­sio aukš­to­jo moks­lo bai­gi­mo dip­lo­mas jau nie­kam ne­beį­do­mus...Šir­vė­nos se­niū­ni­jos apy­lin­kė­se, prieš Mic­kū­nus ir už jų, ka­pi­nai­tė­se...

Apie raudonąją ir geltonąją žiognages

2012 m. birželio 19 d.
Nau­din­gi pa­ta­ri­maiTiek vie­na, tiek ki­ta žiog­na­gė daž­na Lie­tu­vo­je. Gel­to­no­ji žiog­na­gė su­tin­ka­ma drėg­no­ko­se pie­vo­se, la­puo­čių ir miš­riuo­se miš­kuo­se bei lau­ky­mė­se, že­ma­pel­kė­se. Pa­na­šias vie­tas mėgs­ta ir rau­do­no­ji žiog­na­gė, ku­ri žy­di ge­gu­žę ir bir­že­lį. Gel­to­no­ji žiog­na­gė ir­gi pra­de­da žy­dė­ti ge­gu­žę, bet jos žy­dė­ji­mas nu­si­tę­sia net iki rug­sė­jo. Gel­to­no­ji, kaip ir pri­klau­so pa­gal pa­va­di­ni­mą, žy­di gel­to­nais žie­dais. Rau­do­no­ji į sa­ve dė­me­sį at­krei­pia...

Dienos populiariausi

Ūkininko Daliaus Linkevičiaus planai

2012 m. liepos 10 d.
lankomiausias

Lėlę išsaugojo pusšimtį metų

2012 m. liepos 10 d.
daugiausiai komentuotas