(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Sek­ma­die­nį Rad­vi­liš­ky­je, prie Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio, spau­džiant be­veik 6 laips­nių šal­tu­kui, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skleis­tą iš­šū­kį „30 die­nų eke­tė­je“ priė­mė ir į le­di­nį van­de­nį įlin­do ke­lio­li­ka ka­riš­kių.

saulius@skrastas.lt

Į van­de­nį nė­rė per 20 drą­suo­lių

Bent vie­ną kar­tą iš­si­mau­dy­ti le­di­nia­me van­de­ny­je pa­si­ry­žo gru­pė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 608 leng­vų­jų pės­ti­nin­kų kuo­pos bei Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­rių.

Šio iš­šū­kio ini­cia­to­rius – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ser­žan­tas Ta­das Gri­mai­la.

Iš­ban­dy­ti sa­ve le­di­nia­me van­de­ny­je ka­riš­kis su­kvie­tė sa­vo drau­gus bei Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ne tar­nau­jan­čius ko­le­gas. Su­si­rin­ko dau­giau nei 15-os bend­ra­min­čių bū­re­lis, tarp ku­rių bu­vo ir ke­le­tas ka­riš­kių mo­te­rų.

Prie ka­riš­kių pri­si­jun­gė ir gru­pe­lė ci­vi­lių rad­vi­liš­kie­čių, tad į eke­tę nė­rė per 20 le­di­nio iš­šū­kio da­ly­vių.

Prieš mau­dy­nes le­di­nia­me van­de­ny­je iš­šū­kio da­ly­viai kar­tu ap­ši­lo: pa­da­rė mankš­tą, ke­le­tą kar­tų ki­lo ir lei­do­si nuo ša­lia tven­ki­nio esan­čios kal­vos, nu­bė­go be­veik 10 mi­nu­čių kro­są, at­li­ko ke­le­tą su­tel­kian­čių, bai­mės ir ne­ga­ty­vių min­čių at­si­kra­ty­ti pa­de­dan­čių pra­ti­mų.

Lem­tin­gą­ją aki­mir­ką nė vie­nas da­ly­vis ne­sua­be­jo­jo ir neat­si­sa­kė da­ly­vau­ti. Grei­tai nu­si­me­tę rū­bus, vy­rai ir mo­te­rys bū­riu nė­rė į iš anks­to pa­ruoš­tą eke­tę. Pa­ni­rę trum­pam į le­di­nį van­de­nį, pa­de­da­mi vie­ni ki­tų ir ant eke­tės kran­to li­ku­sių žiū­ro­vų, drą­suo­liai iš­li­po į kran­tą ir sku­bė­jo ap­si­reng­ti.

Le­di­nių mau­dy­nių iš­šū­kį priė­mu­sių ar­ti­mų­jų ir drau­gų atė­ję pa­lai­ky­ti rad­vi­liš­kie­čiai ste­bė­jo­si jų drą­sa ir pa­si­ry­ži­mu, sa­kė, jog pa­tys nie­ka­da neišd­rįs­tų taip pa­sielg­ti.

Bū­ry­je – drą­siau

„Aš pa­ts pir­mą kar­tą žie­mą iš­si­mau­džiau Pa­lan­go­je, Bal­ti­jos jū­ro­je, prieš ket­ve­rius me­tus. Tuo­met bu­vo­me pa­si­ry­žę į jū­rą šok­ti tri­se, ta­čiau ma­no drau­gai, atė­jus le­mia­mai aki­mir­kai, at­si­sa­kė šio iš­ban­dy­mo. Nuo ta­da kas­met mau­dau­si žie­mą ir nė vie­no kar­to rim­tai ne­si­rgau“, – sa­kė iš­šū­kio ini­cia­to­rius.

Pa­sak jo, mau­dy­nės žie­mą pa­de­da at­si­kra­ty­ti ne­ga­ty­vo, su­si­ras­ti bend­ra­min­čių.

„Su­si­ža­vė­jęs mau­dy­nė­mis žie­mą, su­si­ra­dau ne­ma­žai nau­jų drau­gų, bend­ra­min­čių. Šią žie­mą pa­si­ry­žau su­da­ly­vau­ti iš­šū­ky­je ir 30 die­nų kas­dien iš­si­mau­dy­ti eke­tė­je. Mau­dau­si jau 22 die­nas. Džiau­giuo­si, kad šian­dien prie ma­nęs pri­si­jun­gė ne­ma­žai drau­gų, ko­le­gų“, – sa­kė T. Gri­mai­la.

Ap­si­ren­gę ir ap­ši­lę, mau­dy­nių da­ly­viai vai­ši­no­si karš­ta ar­ba­ta, da­li­jo­si įspū­džiais.

„Anks­čiau yra te­kę mau­dy­tis eke­tė­je, ta­čiau to­kia­me bū­ry­je bend­ra­min­čių – pir­mą kar­tą. Vis­kas bu­vo tik­rai nuo­sta­bu, jau­čiuo­si ge­rai“, – po mau­dy­nių sa­kė už­kal­bin­tas Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­ris Dai­nius Ja­nuš­ka.

„Van­duo bu­vo šil­tas, ta­čiau kiek sun­kiau bu­vo iš­lip­ti iš van­dens ant sli­daus le­do. Tai la­biau­siai ir gąs­di­no pra­džio­je, to­dėl vie­na to da­ry­ti tik­rai ne­si­ryž­čiau“, – sa­vo įspū­džiais da­li­jo­si rad­vi­liš­kie­tė Jū­ra­tė.

Ki­ti mau­dy­nių da­ly­viai taip pat už­si­mi­nė, kad vie­ni gal ir ne­drįs­tų ner­ti į eke­tę, ta­čiau bū­rys bend­ra­min­čių pri­de­da drą­sos.

Au­to­riaus nuo­tr.

Prieš mau­dy­nes eke­tė­je ir ka­riai, ir ci­vi­liai kar­tu at­li­ko ap­ši­li­mo pra­ti­mus.

Iš­šū­kio ini­cia­to­riui, Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ser­žan­tui Ta­dui Gri­mai­lai tai bu­vo jau 22 mau­dy­nių die­na eke­tė­je.

Priė­mę iš­šū­kį ka­riai ir ci­vi­liai van­de­ny­je turš­kė­si neil­gai, ta­čiau vie­nas ki­tas už­tru­ko ir il­giau.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (485)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas