(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

„Poezijos ruduo“ vėl subūrė autorius

2017 m. rugsėjo 14 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je į tra­di­ci­nę „Poe­zi­jos ru­dens“ šven­tę dau­giau­sia su­si­rin­ko nuo­lat joje da­ly­vau­jan­tys vie­ti­niai li­te­ra­tai, jų kū­ry­bos ger­bė­jai.Ren­gi­nio da­ly­viai ty­los mi­nu­te pa­ger­bė ra­jo­no li­te­ra­tus ska­ti­nu­sį kū­ry­bai Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mų­ ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko, pe­rio­di­nio lei­di­nio „Gin­ta­ro gim­ti­nė“ re­dak­to­riaus, poe­to Vla­do Bu­ra­go at­mi­ni­mą.
Jo ar­ba au­to­ri­nių ei­lių skai­tė Ak­me­nės kraš­to li­te­ra­tai Kęs­tu­tis Kren­cius...

Akmenėje atidarytas tualetas (10)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Šią sa­vai­tę Ak­me­nės cent­ri­nė­je aikš­tė­je pra­dė­jo veik­ti vie­ša­sis tua­le­tas, ku­ris pa­sta­ty­tas per­nai, bet vis stūk­so­jo už­da­ro­mis du­ri­mis. Gre­ta įreng­ta au­to­bu­sų sto­te­lė im­ta eksp­loa­tuo­ti šiek tiek anks­čiau – šio mė­ne­sio pra­džio­je.Vy­tau­tas RUŠ­KYS

Dėl tua­le­to už 26 tūks­tan­čius eu­rų Ak­me­nės gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Vie­ni iki šiol abe­jo­ja, ar ga­lė­jo bū­ti toks bran­gus sta­ti­nys, esan­tis jū­ri­nio kon­tei­ne­rio iš­vaiz­dos. Ki­ti rei­ka­la­vo iš­kel­ti tua­le­tą iš rep­re­zen­ta­ci­nės mies­to...

Et­no­žai­dy­nė­se kel­miš­kiai ge­riau­siai trauk­ė laz­dą (1)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Šeš­ta­die­nį Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke (Aka­de­mi­jos mies­te­lis, Kau­no r.) su­reng­tos pir­mo­sios Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo gau­si kel­miš­kių ko­man­da, už ak­ty­vu­mą, iš­ra­din­gu­mą ap­do­va­no­ta tau­re ir pa­dė­kos raš­tais. Pir­mą­ją vie­tą kel­miš­kiai lai­mė­jo laz­dos trau­ki­mo rung­ty­je.Į pir­mą­sias Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nes Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to par­ke šeš­ta­die­nį iš­si­ruo­šė gau­si ir įvai­ri Kel­mės de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir...

Savanorystė plečiasi ir Joniškio rajone

2017 m. rugsėjo 14 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne ak­re­di­tuo­tos sep­ty­nios įstai­gos, prii­man­čios sa­va­no­rius, džiau­gia­si au­gan­čiu neat­ly­gin­ti­nai no­rin­čių pra­kti­ką at­lik­ti jau­nuo­lių bū­riu. Sa­va­no­riai gau­na ne tik emo­ci­nį pa­si­ten­ki­ni­mą da­ry­da­mi kaž­ką ge­ra, bet ir įgy­ja dar­bi­nės pa­tir­ties, pra­kti­nių pro­fe­si­nių įgū­džių.
Jo­niš­kio ra­jo­ne sa­va­no­rius prii­ma ak­re­di­tuo­tos įstai­gos: Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ras jau­ni­mo cent­ras, Dar­bo bir­žos Jo­niš­kio sky­rius, pa­ra­pi­jos...

Mindaugių mokiniai jau pasirinko kitas mokyklas (13)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, bu­vu­sios Min­dau­gių mo­kyk­los mo­ki­niai per praė­ju­sią sa­vai­tę pa­si­rin­ko ir jau lan­ko ki­tas ug­dy­mo įstai­gas.Di­džio­ji da­lis Min­dau­gių sky­riaus moks­lei­vių pa­si­rin­ko Kriu­kų ir „Sau­lės“ pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Ki­ti pra­dė­jo moks­lus Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nė­je, Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės mo­kyk­lo­se. O 4 iš bu­vu­sių dau­giau kaip 50 mi­nė­tos mo­kyk­los vai­kų nu­spren­dė mo­ky­tis Paš­vi­ti­nio...

Faktiškai neveikiantį skyrių paliko neuždarytą (2)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė ati­dė­ti klau­si­mą ir neuž­da­ry­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Ba­riū­nų sky­riaus, nors šis ne­tu­ri nei pa­tal­pų, nei dar­buo­to­jo.
Spren­di­mo pro­jek­te, pa­teik­ta­me ra­jo­no ta­ry­bai, bu­vo nu­ma­ty­ta Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Ba­riū­nų sky­riaus veik­lą nu­trauk­ti nuo šių me­tų spa­lio 2 die­nos ir pa­tvir­tin­ti nau­jus Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro nuo­sta­tus, juo­se vie­to­je da­bar­ti­nių 10 nu­ro­dant 9 sky­rius.
Ta­čiau dėl šio sky­riaus veik­los ki­lo dis­ku­si­ja. Į tri­bū­ną...

Radviliškio rajone lankėsi kul­tū­ros mi­nist­rė (2)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Kul­tū­ros mi­nist­rė lan­kė­si Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros, Lat­vių kul­tū­ros cent­ruo­se, Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re, žy­dų se­no­sio­se ka­pi­nė­se, Bur­biš­kio dva­re, su­si­ti­ko su ra­jo­no kul­tū­ros bend­ruo­me­ne. Pa­sak kul­tū­ros mi­nist­rės, re­gio­ni­niai vi­zi­tai bū­ti­ni sie­kiant su­pras­ti vie­tos bend­ruo­me­nės ak­tua­li­jas ir pro­ble­mas.
Su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais, mi­nist­rė ak­cen­ta­vo, kad kul­tū­ra re­gio­nuo­se yra prio­ri­te­tas ir di­des­nis vie­tos val­džios pri­si­dė­ji­mas mo­ty­vuos ir...

eTwinning projektui – kokybės ženklelis

2017 m. rugsėjo 14 d.
Pag­rin­di­nis pro­jek­to tiks­las – ang­lų kal­bos mo­ky­mas(is) in­teg­ruo­jant į įvai­rius mo­ko­muo­sius da­ly­kus ir veik­las. Mo­ki­niai kū­rė lo­go­ti­pus pro­jek­tui, ra­šė laiš­kus, ku­riuo­se pri­sta­tė sa­vo mies­tą, da­ly­va­vo ede­ba­tuo­se, kū­rė ko­mik­sus.
Mo­ky­da­mie­si ša­lių – par­tne­rių kal­bi­nių fra­zių, dai­nų, šo­kių bei su­si­tik­da­mi „gy­vai“, nau­do­jant šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, mo­ki­niai ug­dė so­cia­li­nę, ko­mu­ni­ka­vi­mo ir as­me­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas, pa­ty­rė ge­rų emo­ci­jų, įgi­jo pa­tir­ties...

Kužių miestelis šventė 365-ąjį jubiliejų (1)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Ku­žių mies­te­lis sa­vait­ga­lį mi­nė­jo 365-ąjį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį. Pa­dė­ko­ta žmo­nėms, kū­ru­siems ir ku­rian­tiems mies­te­lio gy­ve­ni­mą. Ju­bi­lie­jų ir šven­tę pri­mins tau­to­dai­li­nin­ko Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra.Šven­tė vy­ko net tris die­nas. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ku­žių bib­lio­te­ka mi­nė­jo 70-ąjį ju­bi­lie­jų. Il­ga­me­tė Ku­žių bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ni­jo­lė Vik­to­ra­vi­čie­nė pri­sta­tė bib­lio­te­kos is­to­ri­ją: ne vie­ną bib­lio­te­kos kny­gų ke­lio­nę iš vie­no...

Žadžiūnuose – šventinė popietė „Pasidžiaukime margaspalviu rudeniu kartu“ (1)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Nuo­šir­džiai su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­ja Vil­ma Čiū­da­rie­nė. Žmo­nių šir­dis šil­dė popmu­zi­kos gru­pė "De Gran­te". Ren­gi­ny­je iš­kil­min­gų svei­ki­ni­mų bei do­va­nų ne­gai­lė­jo sve­čiai: Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ing­ri­da Klup­šai­tė, Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nė pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, Ža­džiū­nų bib­lio­te­kos...

Baleto pamokėlės – įgyvendinama svajonė

2017 m. rugsėjo 14 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ova­lio­ji Pak­ruo­jo dva­ro sa­lė spin­dė­jo ne žva­kių švie­so­mis, o de­gan­čio­mis smal­su­mu vai­kų ake­lė­mis. Ke­tu­rias­de­šimt pen­kios mer­gai­tės ir vie­nas ber­niu­kas, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių atė­jo į pir­mą su­si­ti­ki­mą su ba­le­to šo­kė­ju. Šie vai­kai pa­no­ro lan­ky­ti „ba­le­to mo­kyk­lė­lę“ – J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los ba­le­to bū­re­lį.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖDvie­jų mo­te­rų min­tys su­ta­po
Ar­tė­jant mo­kyk­lė­lės ati­da­ry­mo mo­men­tui, sa­lė jau bu­vo pil­nu­tė­lė vai­kų ir suau­gu­sių­jų šur­mu­lio. O kam­ba­ry­je...

Kiaulių maras – jau už vartų ! (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Rug­sė­jo 6-ąją Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne nu­sta­čius af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­nį, į prie­žiū­ros zo­ną pa­te­ko ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je, esan­ti te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je au­gi­na­ma 41 kiau­lė. Se­niū­ni­jo­je esan­tis stam­bus kiau­li­nin­kys­tės ūkis kol kas į šią zo­ną ne­pa­ten­ka, ta­čiau grės­mė yra jau ar­ti jo.Rad­vi­liš­kis Šiau­lių ap­skri­ty­je kol kas yra vie­nin­te­lis ra­jo­nas, la­biau­siai priar­tė­jęs prie pa­vo­jin­gos li­gos ži­di­nio.Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Ažuo­ly­tės kai­me esan­čia­me kiau­lių ūky­je...

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.
Į sū­rių šven­tę šie­met su­va­žia­vo Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Kel­mės ra­jo­nų sū­ri­nin­kai...

Garbės piliečio dovana Kelmės krašto muziejui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis, me­ce­na­tas Vy­tau­tas Du­dė­nas Kel­mės kraš­to mu­zie­jui per­da­vė 18 vals­ty­bės kū­ri­mą­si sim­bo­li­zuo­jan­čių daik­tų. Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, ryš­kiau­sias tarp jų – ge­ros būk­lės Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riaus kar­das su kas­pi­no ku­tu.V. Du­dė­no gra­ži drau­gys­tė su Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­mi tę­sia­si jau du de­šimt­me­čius. Iš Kel­mės kraš­to ki­lęs me­ce­na­tas iš viso mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs dau­giau­siai – 312 eks­po­na­tų.Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se...

Rašytojas tapo dešimtuoju rajono premijos laureatu (1)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos de­šim­tuo­ju lau­rea­tu pa­skelb­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Vi­das Mor­kū­nas.Pro­zi­nin­kas, poe­tas, ver­tė­jas V. Mor­kū­nas pir­mą­ją ap­sa­ky­mų kny­gą „Ma­ne­ke­no gim­ta­die­nis“ iš­spaus­di­no 2001-ai­siais. Po vie­nuo­li­kos me­tų iš­leis­ta ant­ro­ji – „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“. Už­per­nai pa­si­ro­dė ei­lė­raš­čių kny­ga „Nek­ro­po­lių švie­sos“.
Jų au­to­rius li­te­ra­tū­ri­nia­me pa­sau­ly­je ži­no­mas ir kaip...

Nusilenkta Vytautui Didžiajam ir Tėvui Stanislovui

2017 m. rugsėjo 12 d.
Penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 8-ąją, Juo­dei­kiuo­se (Joniškio r.) tra­di­ciš­kai pri­si­min­tas ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas Di­dy­sis, ku­riam skir­tas pa­mink­las šia­me kai­me sto­vi nuo tar­pu­ka­rio lai­kų. Pa­mi­nė­ta ir ki­ta ryš­ki as­me­ny­bė, su­si­ju­si su Juo­dei­kių kraš­tu – ku­ni­gas, vie­nuo­lis Tė­vas Sta­nis­lo­vas.
Į Juo­dei­kius su­si­rin­kę žmo­nės pir­miau­sia sku­bė­jo į vie­tos šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur mi­šias au­ko­jo Skaist­gi­rio kle­bo­nas ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis. Po pa­mal­dų prie Vy­tau­to Di­džio­jo...

Šiaulių rajonas skelbia Metų kraštotyrininko konkursą

2017 m. rugsėjo 12 d.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma dviems Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kams – suau­gu­siam ir jau­na­jam kraš­to­ty­ri­nin­kui už ak­ty­vų, kū­ry­bin­gą dar­bą kraš­to­ty­ros sri­ty­je.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja ra­jo­ne tei­kia­ma nuo 2001 me­tų. Sa­vi­val­dy­bė ja sie­kia ska­tin­ti Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kų veik­lą, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ren­giant kraš­to­ty­ros dar­bus, eks­pe­di­ci­jas, pa­ro­das, ku­riant ir puo­se­lė­jant vi­suo­me­ni­nius mu­zie­jus, plė­to­jant liau­dies tra­di­ci­jas...

Menų mokysis 395 moksleiviai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mė­je so­li­nio dai­na­vi­mo šie­met mo­ky­sis 9 mo­ki­niai, cho­ri­nio dai­na­vi­mo – 25. For­te­pi­jo­no kla­sė­se mo­ky­sis 21, akor­deo­no – 12, kank­lių – 8, bir­by­nės – 4, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 9, mu­ša­mų­jų – 10, smui­ko – 11, gi­ta­ros – 6. Iš vi­so me­nų mo­kyk­lo­je mo­ky­sis 115 vai­kų.
Pak­ra­žan­čio mu­zi­kos sky­riu­je so­li­nio dai­na­vi­mo mo­ky­sis 5, akor­deo­no – 5, kank­lių – 8, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų – 8. Iš vi­so šia­me sky­riu­je mo­ky­sis 26 vai­kai.
Kra­žių mu­zi­kos sky­riu­je for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čiu...

Kraujo dovanojo ir ugniagesiai gelbėtojai

2017 m. rugsėjo 9 d.
Kel­mės cent­re vėl su­reng­ta krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – ne­mo­ka­mai krau­jo do­va­no­jo 60 kel­miš­kių. Iš jų be­veik pu­sė – 27 – do­no­rais ta­po pir­mą kar­tą.Iš vi­so į Kel­mės mies­to cent­re, prie­šais Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­lą or­ga­ni­zuo­tą ne­mo­ka­mos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją at­si­lie­pė net 77 Kel­mės ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, 34 – pir­mą kar­tą.
Ne­mo­ka­mais do­no­rais pa­si­ry­žo tap­ti ir kel­miš­kiai ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai, ku­riuos pra­smin­gam poel­giui pa­ska­ti­no Šiau­lių ap­skri­ties...

Daugiausia mokinių „Kražantės“ progimnazijoje

2017 m. rugsėjo 9 d.
Šiais moks­lo me­tais į mo­kyk­las su­si­rin­ko per tris tūks­tan­čius mo­ki­nių. Pat­vir­tin­ti kla­sių komp­lek­tai ir eta­tai, ku­rių kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se ma­žės dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ir su­ma­žė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus, kai ku­rio­se dau­gės dėl pa­pil­do­mos veik­los ar­ba at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų po­rei­kių.Di­džiau­sia ra­jo­no mo­kyk­la, kaip ir ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų iš­lie­ka Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­ja. Jo­je mo­ky­sis 471 mo­ki­nys.Di­džiau­sio­je Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jo­je šie­met bus...

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas