(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Paš­tas pasiūlė komp­ro­mi­są

2017 m. liepos 18 d.
AB Lie­tu­vos pa­štas skel­bė nuo ki­to mė­ne­sio už­da­rąs Kruo­pių se­niū­ni­jos pa­sta­te pa­što sky­riaus pa­tal­pas. Kruo­piuo­se įvy­ko emo­cin­gas vie­tos bend­ruo­me­nės su­si­ti­ki­mas su Paš­to va­do­vais.Pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. Tris ­mė­ne­sius se­na­ja­me pa­šte veiks kil­no­ja­ma­sis pa­štas.Lie­tu­vos pa­što spren­di­mu sta­cio­na­rų pa­štą Kruo­piuo­se pa­keis­ti kil­no­ja­muo­ju pa­štu pa­si­pik­ti­no klien­tai. Jie tre­čia­die­nį su­si­rin­ko vie­tos se­niū­ni­jos ak­tų sa­lė­je pro­tes­tuo­ti.
Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė...

Kelmiškiai pasiekė masiškiausio kūrinio skaitymo rekordą

2017 m. liepos 18 d.
Ma­siš­kiau­sio kū­ri­nio skai­ty­mo re­kor­do siek­ti į Kel­mės mies­to cent­re esan­čią At­gi­mi­mo aikš­tę tą die­ną su­si­rin­ko 520 įvai­raus am­žiaus, po­mė­gių Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne­pa­bū­gus krap­no­jan­čio lie­taus, re­kor­das vi­siems kar­tu gar­siai skai­tant Ju­li­jos Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės kū­ri­nį „Kaip Jo­ne­lis rai­des pa­ži­no“, bu­vo pa­siek­tas.
Nors bu­vo aiš­ku, kad no­rint išug­dy­ti ge­bė­ji­mą skai­ty­ti ir su­vok­ti teks­tą, rei­kia kur kas dau­giau pa­stan­gų ir lai­ko, į kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie skai­ty­mo re­kor­do...

Paroda ir koncertas – jubiliejinių kursų pabaigtuvėms

2017 m. liepos 18 d.
Kul­tū­ros cent­ro fo­jė vei­kė kur­so da­ly­vių dar­bų pa­ro­da: įvai­rūs mo­li­nu­kai, drož­tos Už­ga­vė­nių kau­kės, leng­vos ir tra­pios pin­tos gro­žy­bės iš šiau­de­lių, vy­te­lių, kar­pi­niai, aus­tos juos­tos, li­ni­niai dra­bu­žiai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai iš va­rio ir dau­ge­lis ki­tų. Įs­pū­din­gai at­ro­dė, me­džiu kve­pė­jo klum­pės, ku­rios kur­suo­se bu­vo dro­žia­mos pir­mą kar­tą. Me­di­nis se­no­vi­nis apa­vas do­mi­no ir se­ną, ir jau­ną.
Kur­sų da­ly­viai, lan­kę už­siė­mi­mus et­no­mu­zi­ka­vi­mo sek­ci­jo­se, su­ren­gė be­veik dvi...

Kleboniškiuose atgijo senovės amatai

2017 m. liepos 18 d.
Šeš­ta­die­nį Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ju­je at­gi­mė se­no­vė: lan­ky­to­jų aky­se bu­vo žie­džia­mi puo­dai, ve­lia­ma vil­na, ke­pa­ma duo­na, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Čia su­reng­ta šven­tė „Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nės spal­vos“.Šven­tę Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ji­nin­kai sky­rė Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, to­dėl kai­mo gry­čio­se ir klė­ty­se lan­ky­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti tau­ti­nių rūbų pa­ro­dą iš tau­ti­nio kos­tiu­mo meist­rų Ma­ri­jos ir Kęs­tu­čio Si­ma­na­vi­čių ko­lek­ci­jos, mu­zie­ji­nin­kų pa­reng­tas teks­ti­lės ir...

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
Try­lik­ta­sis Vyš­nių fes­ti­va­lis, skir­tas Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, vy­ko trum­piau nei įpras­tai, bet įvai­ro­vės ne­trū­ko. Švė­tės pa­kran­tė­je šė­lio­jo gy­vo­sios ka­liau­sės, vy­ko žir­gų spor­to kon­kū­rai, par­ko sta­dio­ne, kaip se­nais tar­pu­ka­rio me­tais, run­gė­si net trys kar­tos fut­bo­li­nin­kų. Ama­ti­nin­kai ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai ve­dė edu­ka­ci­jas, siū­lė sa­vo ga­mi­nius, vy­ko po­pu­lia­rios mu­zi­kos kon­cer­tai, ro­dy­ti fil­mai. Žiū­ro­vus vi­lio­jo pir­mą kar­tą...

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
Kur­šė­niš­kį Ka­zi­mie­rą Pa­kal­niš­kį į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją at­ve­dė laik­raš­čio straips­niai apie pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių ra­jo­ne ras­tus ir at­ka­sa­mus vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­do­ji­mus. Kur­šė­niš­kis nu­ta­rė at­skleis­ti apie 70 me­tų sau­go­mą at­mi­ni­mą – vo­kie­čių ka­rei­vio ka­pas bu­vo su­pil­tas ir da­bar­ti­nė­je T. Til­vy­čio gat­vė­je, prie­šais da­bar­ti­nį Kur­šė­nų tur­gų. Jau­ną ka­rei­vį lai­do­jo kur­šė­niš­kiai.Ka­zi­mie­ras su jau­nes­niuo­ju bro­liu Ju­li­jo­nu tuoj po ka­ro, maž­daug nuo 1945 iki 1947 me­tų mo­kė­si Kur­šė­nų gim­na­zi­jo­je...

Kuršėniškiai – paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmėse

2017 m. liepos 18 d.
Čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam, skir­tas Že­mai­ti­jos krikš­to 600 me­tų su­kak­čiai. Jo ini­cia­to­rius, fi­nan­suo­to­jas – ūki­nin­kas, trem­ti­nys Vy­tau­tas Kond­ra­tas, idė­ją įgy­ven­di­nęs nuo­sa­vo­je že­mė­je. Skulp­tū­ros au­to­rius – dai­li­nin­kas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas An­ta­nas Kmie­liaus­kas.
Į pa­mink­lo pa­šven­ti­ni­mo iš­kil­mes at­vy­ko žmo­nės ir ko­lek­ty­vai iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vius ir Vy­tau­tą Kond­ra­tą pa­svei­ki­no pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Landsber­gis...

Lin­ku­vius vėl su­kvie­tė Škap­lierinė

2017 m. liepos 18 d.
Lin­ku­vo­je tris die­nas vy­ko tra­di­ci­niai Škap­lie­ri­nės at­lai­dai ir mies­to šven­tė, su­kvie­tę mies­tie­čių ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų, kraš­tie­čių, tau­to­dai­li­nin­kų bei spor­to en­tu­zias­tų.At­vy­ku­siuo­sius pa­si­ti­ko Lin­ku­vos šei­mų klu­bo na­rių su­kur­tos skulp­tū­ros iš šiau­dų, vi­są mies­tą puo­šian­čios žy­din­čių gė­lių kom­po­zi­ci­jos.
Bu­vo pa­kel­ta Lin­ku­vos vė­lia­va, tra­di­ciš­kai įteik­ti ates­ta­tai mies­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Mo­ky­mo įstai­gos du­ris vė­rė bu­vę gim­na­zis­tai, ją bai­gę prieš še­šias de­šim­tis me­tų.
Me­no...

30 dviračių pažymėta Tytuvėnuose

2017 m. liepos 15 d.
Va­sa­ra – dvi­ra­čių se­zo­no me­tas. Gat­vė­se pa­gau­sė­jus dvi­ra­ti­nin­kų, pa­dau­gė­ja ir dvi­ra­čių va­gys­čių.
Daž­niau­siai va­gia­mi prie par­duo­tu­vių, laip­ti­nė­se, kie­muo­se ar san­dė­liu­kuo­se pa­lik­ti dvi­ra­čiai. Va­gis ypač vi­lio­ja neapš­vies­to­se vie­to­se, ato­kiau nuo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų pa­lik­ti ar prie ne­tvir­tų ob­jek­tų pri­tvir­tin­ti dvi­ra­čiai. Po­li­ci­jo­je pa­žy­mė­ti dvi­ra­čiai va­gia­mi re­čiau, ka­dan­gi juos par­duo­ti ga­na su­dė­tin­ga. Be to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams at­ra­dus vog­tą...

Kelmiškiai imtynininkai iškovojo du sidabro medalius

2017 m. liepos 15 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų Vi­lius Mi­ka­laus­kas fi­na­le nu­si­lei­do Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kui. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų ant­ras li­ko bu­vęs kel­miš­kis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ku­ris da­bar mo­ko­si ir tre­ni­ruo­ja­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Ug­nius to­liau tę­sia pa­si­ruo­ši­mą Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tui, ku­ris vyks lie­pos pa­bai­go­je Sa­ra­je­ve (Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na).
Lie­tu­vos rink­ti­nė dar iš­ko­vo­jo ke­tu­ris si­dab­ro ir du bron­zos...

"Tautinė giesmė" skambėjo ant Pagryžuvio piliakalnio

2017 m. liepos 15 d.
Atė­jo pa­gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­vy­kę sve­čiai me­di­kai iš Kau­no pas gi­mi­nes, vai­kai – net iš Ame­ri­kos. Sve­čių bū­ta la­bai bal­sin­gų, ir pa­gry­žu­viš­kiai su di­de­liu pa­ki­li­mu gie­do­jo. Į dan­gų nuo pi­lia­kal­nio ki­lo nuo­sta­būs žo­džiai ir jaus­mai.
Su­gie­do­ję him­ną, ne­no­rė­jo­me skirs­ty­tis, to­dėl dar pa­dai­na­vo­me liau­dies dai­nų apie Lie­tu­vą, pa­bend­ra­vo­me, pa­kvė­pa­vo­me ty­ru tė­viš­kės oru. Ir nuo­tai­ka pa­ge­rė­jo, ir no­rė­jo­si dar dai­nuo­ti, dai­nuo­ti.
Dai­ni­nin­kės ir jau­ni­mas...

Kelmės ligoninei – finansinė parama iš Floridos

2017 m. liepos 15 d.
Slau­gai fi­nan­si­nė pa­ra­ma pra­si­dė­jo tuo­met, kai iš Kel­mės ki­lu­si Al­do­na Čės­nai­tė at­vy­ko pas gi­mi­nes į Kel­mę. Ji ap­žiū­rė­jo Kel­mės li­go­ni­nės Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių, gy­rė li­go­nių pa­lai­ko­mą­jį gy­dy­mą ir slau­gą, ste­bė­jo­si di­de­liais dar­buo­to­jų dar­bo krū­viais ir ge­ra tvar­ka.
Po ap­si­lan­ky­mo li­go­ni­nė­je A. Čės­nai­tė nu­ta­rė kreip­tis su pra­šy­mu į St. Pe­ters­bur­go Lie­tu­vos duk­te­rų drau­gi­jos pir­mi­nin­kę ir į drau­gi­jos na­res dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo sky­riaus...

„Kražių gimnazija 1817-1844 m.“

2017 m. liepos 15 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs Kra­žių gim­na­zi­jos do­ku­men­tai: 1832-1833 me­tų Vie­šo eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka­raš­čiai Kra­žių gim­na­zi­jo­je ir ap­skri­ties mo­kyk­lo­je, Dio­ni­zo Poš­kos (Paš­ke­vi­čiaus) au­tog­ra­fas, 1804 me­tų ge­ne­ra­li­nė vi­zi­ta­ci­ja, An­ta­no Juš­kos „Abe­ce­ła ar­ba le­men­to­rus dėl ma­žu vajkel’u“, Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus „Day­nas że­mayc­ziu“ ir ki­ti Kra­žių is­to­ri­jai reikš­min­gi do­ku­men­tai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

2017 m. liepos 15 d.
Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.
Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai...

Merą pavaduoja Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas

2017 m. liepos 15 d.
Per ato­sto­gas ra­jo­no me­rą pa­va­duo­ja Ta­ry­bos na­rys, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Savaitgalį Žemaitijos keliuose – 11 girtų vairuotojų

2017 m. liepos 15 d.
Per tris sa­vait­ga­lio die­nas Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­tos 752 trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­ti 47 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­gu­mą pa­žei­dė­jų su­da­rė Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų vai­ruo­to­jai. Di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą vis dar ke­lia ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rių vien per sek­ma­die­nį išaiš­kin­ta 10, dar 29 vai­ruo­to­jai al­ko­ho­lio bu­vo var­to­ję, ta­čiau ne­vir­ši­jo leis­ti­nos 0,4 pro­mi­lės al­ko­ho­lio nor­mos.
Sa­vait­ga­lį nu­sta­ty­tas 21 leis­ti­no...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. liepos 15 d.
Iš ga­nyk­los din­go pen­kios avys
Nuo lie­pos 8 die­nos 17 va­lan­dos iki lie­pos 9 die­nos 12 va­lan­dos, Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gu­de­lių kai­me, iš elekt­ri­niu pie­me­niu ap­tver­tos ga­nyk­los din­go pen­kios avys. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la.
Lie­pos 12 die­ną, 19 va­lan­dų 10 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, ku­rį vai­ra­vu­siam Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiui (gi­męs 1966 m.)...

Mokė virti žemaitišką kastinį ir spausti sūrį

2017 m. liepos 15 d.
Ver­dant tik­rą že­mai­tiš­ką kas­ti­nį svar­bu ma­sę vi­suo­met su­kti į vie­ną pu­sę. O spau­džiant sū­rį, kad ne­pri­lip­tų prie sūr­mai­šio sie­ne­lių, rei­kia nu­grieb­ti rūg­pie­nį.Įvai­riais pa­ta­ri­mais da­li­jo­si, į dau­gy­bę klau­si­mų at­sa­kė per Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų kur­sus Kel­mė­je kas­ti­nį vi­ru­si Re­gi­na Kal­vai­tie­nė iš Ker­ka­sių ir varš­kės sū­rį spau­du­si Da­lia Za­ka­rie­nė iš Val­pai­nių.
Pir­mą kar­tą per jau 30-ą kar­tą Kel­mė­je vy­ku­sius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus bu­vo ga­li­ma...

Mitologiniai akmenys mena tūkstantmečių istoriją

2017 m. liepos 15 d.
Pa­veiks­lai su­kur­ti per 2009 me­tais Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nia­me komp­lek­se (Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, Tve­rų se­niū­ni­ja) vy­ku­sius ta­py­bos ple­ne­rus.

Per pa­ro­dos ati­da­ry­mą da­ly­va­vęs au­to­rius, dai­li­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­šins­kas trum­pai pa­pa­sa­ko­jo apie pa­veiks­luo­se įam­žin­tus mi­to­lo­gi­nius ak­me­nis iš Lo­pai­čių et­no­mi­to­lo­gi­nio komp­lek­so.
Ma­no­ma, kad XIII am­žiu­je Lo­pai­čiuo­se sto­vė­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to pi­lis. Iki šių die­nų yra iš­li­kę se­no­sios...

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas