(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Krašto žinios

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
Šiek tiek, tri­mis – sep­ty­niais pro­cen­tais, pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai ir ki­tiems lop­še­lių – dar­že­lių dar­buo­to­jams. Vi­du­ti­nis pa­di­dė­ji­mas 13 eu­rų. Aiš­ki­na­ma, jog dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mai bu­vo ke­lia­mi ir anks­čiau.
Kai ku­rios lop­še­lių – dar­že­lių di­rek­to­rės anks­tes­niuo­se ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se pra­šė pa­di­din­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau Ta­ry­bos na­riai spren­di­mui ne­pri­ta­rė.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Bus atnaujinama choreografijos salė

2017 m. gegužės 20 d.
Apie tai, jog cho­reog­ra­fi­jos sa­lei rei­ka­lin­gas re­mon­tas, kal­ba­ma jau se­niai. Sa­lė bus tvar­ko­ma pa­nau­do­jant Eu­ro­pos są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Sa­vi­val­dy­bei rei­kės pri­si­dė­ti 18 tūks­tan­čių 622 eu­rus.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Kaunietis bjauroja Kelmę

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės mies­to cent­re, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, tarp tri­jų pri­va­čių na­mų, ne­di­de­lis gal po­ros arų skly­pas už­grioz­din­tas griu­vė­siais ir apau­gęs žo­lė­mis, pik­ti­na kai­my­nus. Mat, šią erd­vę ga­li­ma pri­skir­ti bet ku­riam iš tri­jų na­mų. Skly­po šei­mi­nin­kas gy­ve­na Kau­ne. Ap­leis­tu skly­pu ne­si­rū­pi­na.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­na iš skly­po kai­my­nių. Mo­te­ris pik­ti­no­si pri­vers­ta gy­ven­ti tarp šiukš­lių ir žiur­kių. Už jos kie­mo var­tų prie pat na­mo sie­nos priei­na kai­my­no skly­pas. Anks­čiau ja­me sto­vė­jo ap­griu­vu­si lūš­na...

Ir nerenovuotuose daugiabučiuose galima sutaupyti

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­tuo­ju ir aš­tun­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mą mo­kė­jo apie 15 eu­rų ma­žiau, nors žie­ma bu­vo šal­tes­nė.Nors na­mai ne­re­no­vuo­ti, ta­čiau, su­tvar­kius šil­dy­mo sis­te­mą, pa­vy­ko gy­ven­ti šil­čiau ir gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas.B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­ta­ja­me na­me gy­ve­nan­ti An­ge­lė Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog šią žie­mą gy­ve­no šil­čiau, o są­skai­tos už šil­dy­mą bu­vo ma­žes­nės, nors žie­ma pa­ly­gin­ti su už­praė­ju­sia bu­vo šal­tes­nė.
Mo­te­ris...

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.
Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos...

Augalų „žavadienis“ prie Bridvaišio

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį prie Brid­vai­šio eže­ro su­reng­ta šven­tė – au­ga­lų „ža­va­die­nis“. Neįp­ras­tą ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras, or­ga­ni­za­vo kar­tu su Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­ną, va­di­na­mą „ža­va­die­niu“, šven­tė su­reng­ta Ty­tu­vė­nuo­se, prie Brid­vai­šio eže­ro, pa­grin­di­nia­me pa­plū­di­my­je.
Kvie­ti­mo or­ga­ni­zuo­ti šven­tę iš Bo­ta­ni­kos so­do su­lau­kė Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras...

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 20 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Val­pai­nių kai­me pa­deg­tas ūki­nis pa­sta­tas. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Žeb­rių kai­me, ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 45 me­tų vy­ras gra­si­no su­si­do­ro­ti su sa­vo žmo­na.
Pa­ba­riu­kų kai­me iš na­mo kie­mo din­go 2013-ųjų me­tų lai­dos 27 000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis „LE­XUS IS300H“.
Kel­mė­je, Koo­pe­ra­ci­jos gat­vė­je, į pa­tal­pą pa­te­kus pro at­ra­kin­tas du­ris, pa­vog­ti 70 eu­rų...

Pavasarinės šventės- džiaugsmo pamatas

2017 m. gegužės 20 d.
Šven­tės iš­tirp­do ža­lin­gas įtam­pas, at­sta­to ver­ty­bes ir ti­kė­ji­mą sėk­me, su­tei­kia kū­niš­kų ir dva­si­nių jė­gų dar­bams, žy­giams, gy­ve­ni­mui.
Šven­tė at­sta­to ir su­stip­ri­na žmo­nių ry­šius, ir jei­gu ji šven­čia­ma pla­čio­je vi­suo­me­nė­je, ge­rė­ja žmo­nių sa­vi­tar­pio san­ty­kiai, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­ni ki­tais, bend­ro lai­min­go gy­ve­ni­mo ti­kė­ji­mas ir sie­kis .
Žmo­gui la­bai rei­ka­lin­gos kas­sa­vai­ti­nės šven­tės, at­sta­tan­čios jo jė­gas ir ry­šius su bend­ruo­me­ne, o bent kas pu­sant­ro mė­ne­sio bū­ti­nos ir di­des­nės...

Paskirstytos kelių remonto lėšos (2)

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bei gat­vėms ties­ti, re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti bei už­tik­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas. Tam skir­ta per 1,29 mi­li­jo­no eu­rų.Šie­met Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų ra­jo­nui skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai – praė­ju­siais me­tais ra­jo­ną pa­sie­kė 1,35 mi­li­jo­no eu­rų.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką – 5 pro­cen­tai jų bus pa­lik­ta re­zer­vui, li­ku­sios pa­sieks se­niū­ni­jas...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Šventės dalyviams rūpėjo ne tik tulpės (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Bur­biš­kio dva­re šur­mu­lia­vu­sio­je tul­pių šven­tė­je už­suk­ti į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos pa­la­pi­nę kvie­tė biu­ro spe­cia­lis­tai.Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je žmo­nės ga­lė­jo iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas vik­to­ri­no­je, pa­si­ma­tuo­ti stre­so in­dek­są, iš­ban­dy­ti ne­blai­vu­mo aki­nius, pa­ma­ty­ti, kiek der­vų plau­čiuo­se per me­tus su­kau­pia rū­kan­tis žmo­gus.
No­rin­tys pra­si­mankš­tin­ti, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti „Flek­si-Bar“ laz­dą – tai spe­cia­li laz­da, ku­ri pa­de­da stip­rin­ti...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama (10)

2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė (2)

2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­na­sis moks­li­nin­kas jau pa­ste­bė­tas ir ži­no­mų spor­to spe­cia­lis­tų. Jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su JAV vei­kian­čia Egio Kli­mo bok­so aka­de­mi­ja.
SU­SIG­RĄ­ŽI­NI­MAS. Šiau­lių mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, jog be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no da­lį per­nai su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau kaip 157 tūks­tan­čius eu­rų.
Ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę dau­giau kaip 9,5 tūks­tan­čio pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Jas tei­kė tiek pri­va­lan­tie­ji dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, tiek da­ran­tie­ji...

Paauglius į rūkalų priklausomybę klampina ir tėvai

2017 m. gegužės 19 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­nas pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų ša­ly­je neuž­lei­džian­tis „ly­de­rio“ po­zi­ci­jų pa­gal al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą bei ne­lai­mes, li­gas ir mir­tis dėl gir­tuok­lys­tės, re­gis pre­ten­duo­ja į dar į vie­ną pa­sie­ki­mą – di­džiau­sią skai­čių rū­kan­čių moks­lei­vių. Ste­bi­na tik, kad paaug­lių pri­klau­so­my­bę rū­ka­lams ug­do ir tė­vai, pa­rū­pi­nan­tys elekt­ro­ni­nių ci­ga­re­čių..
Šio­mis die­no­mis ra­jo­no mo­kyk­lo­se vyk­do­mas pre­ven­ci­nis pro­jek­tas apie rū­ky­mo ža­lą. Jo ėmė­si Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos...

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.
Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.
Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.
* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.
Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.
LENG­VO­JI...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 19 d.
Vai­ki­nas skriau­dos ne­nu­ty­lė­jo – pa­skam­bi­no bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Tai iš­gir­dęs smur­tau­to­jas spru­ko į vi­dų ir už­si­ra­ki­no bu­te. Į Ge­gie­džius at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jis du­rų nea­ti­da­rė. Pa­rei­gū­nams te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Gais­ri­nin­kai su lauž­tu­vu ati­da­rė dve­jas bu­to du­ris ir įlei­do po­li­ci­nin­kus. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir iš­vež­tas į areš­ti­nę.
Pri­muš­ta­sis aš­tuo­nio­lik­me­tis me­di­kų pa­gal­bos neieš­ko­jo.
Mik­niū­nuo­se lau­ko...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />