(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
Kol že­mės ūkio eko­no­mis­tai dar tik pro­gno­zuo­ja, jog au­ga­li­nin­kys­te be­si­ver­čian­tys ūki­nin­kai pri­va­lės im­tis gy­vu­li­nin­kys­tės, Do­na­tas Ma­li­naus­kas tai nu­ma­tė ge­ro­kai anks­čiau. Jau­nas ūki­nin­kas, ap­skai­čia­vęs sa­vo veik­los iš­lai­das ir pa­ja­mas, ėmė­si pa­pil­do­mų vers­lų. Kad tik ne­rei­kė­tų iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos.
Ry­toj De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia Do­nos šven­tę. Jo­je Do­na­tas ir jo mo­čiu­tė, gar­sio­ji kai­mo duo­nos ke­pė­ja Va­le­ri­ja Gri­ga­lio­nie­nė vai­šins vi­sus švie­žia duo­ne­le. Do­na­tas...

Pakruojiečiai pagerbė geriausius sportininkus

2017 m. vasario 17 d.
Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ra­jo­no spor­ti­nin­kai, pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų 2016-ai­siais. Pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai bei ve­te­ra­nai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jau­nie­ji per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai.Praė­ju­sių­jų me­tų ge­riau­siais ra­jo­no spor­ti­nin­kais pa­skelb­ti Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė bei fut­bo­li­nin­kas Ai­va­ras Ba­go­čius.
Vi­liaus Lo­pe­tos tre­ni­ruo­ja­ma Vik­to­ri­ja lai­mė­jo auk­so me­da­lius tarp­tau­ti­nio bei...

Apie valstybės šventes ir visuomenininkus

2017 m. vasario 17 d.
Sau­sio 13 die­ną Lie­tu­va pri­si­mi­nė Lais­vės gy­nė­jus. Šian­dien šią die­ną mes jau va­di­na­me Lais­vės die­na. Lai­kas su­stip­ri­no mus. Iš liū­de­sio die­na vir­to at­kak­lu­mo, at­vi­ru­mo, lais­vės die­na. Šią die­ną mes sa­vo krū­ti­nes pra­dė­jo­me puoš­ti švel­niu, ty­ru neuž­mirš­tuo­lės žie­du kaip pa­si­ža­dė­ji­mo ženk­lu žu­vu­siems – iš­sau­go­ti tai, kas iš­ko­vo­ta.
Tą die­ną bend­ruo­me­nių na­riai, Ne­vy­riau­sy­bi­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­sto­vai su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir su­ži­no­jo...

TRUMPAI

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jie­tė Ele­na Nar­ke­vi­čie­nė iš re­dak­ci­jos at­siė­mė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą do­va­ną – dvi pa­kuo­tes vi­ta­mi­nų. Mo­te­ris ap­si­džiau­gė lai­mė­ji­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad se­ka­si tik „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­suo­se. Štai prieš sep­ty­ne­tą me­tų ji da­ly­va­vo skai­ty­to­jams skir­ta­me kon­kur­se ir lai­mė­jo aku­mu­lia­to­rių au­to­mo­bi­liui. Kai išei­da­ma į re­dak­ci­ją at­siim­ti pa­sta­ro­sios do­va­nos su­tuok­ti­nio pa­si­tei­ra­vo, kur tas aku­mu­lia­to­rius šian­dien, vy­ras at­sa­kė: „Tai­gi su juo...

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
Pa­sak Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Met­har­do Zu­bo, lai­kan­tis tra­di­ci­jos, vė­lia­va vi­du­die­nį bu­vo iš­kel­ta mies­to aikš­tė­je, o lin­ku­vie­čiai pa­kvies­ti į kul­tū­ros cent­rą žiū­rė­ti Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų mies­te­lio jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos spek­tak­lį. Šven­tės iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos gim­na­zis­tai mies­te­lio gy­ven­to­jams do­va­no­jo sa­vo kon­cer­tą.
Bal­sių kai­mo bend­ruo­me­nė sa­vo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je krei­pė­si į kai­mo ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jus, pra­šy­da­ma pri­si­riš­ti du...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 17 d.
Apie Sta­čiū­nus – lai­do­je „Gim­to­ji že­mė“
Kaip se­ka­si dirb­ti Sta­čiū­nų mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciui cent­rui, įsteig­tam 2014 m., do­mė­jo­si LRT ra­di­jo lai­dos „Gim­to­ji že­mė“ ko­man­da. Lai­dos trans­lia­ci­ja įvy­ko 2017 m. va­sa­rio 9 d. Jei ne­spė­jo­te iš­girs­ti, įra­šą ga­li­ma ras­ti LRT me­dia­te­ko­je. Lai­dos nuo­ro­da taip pat skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt
Praė­ju­sią sa­vai­tę me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka...

Paveikslas – kaip gimtadienio dovana

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė ne­tru­kus švęs 79 me­tų su­kak­tį. „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą­ją do­va­ną – pa­veiks­lą iš vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Vla­do Ver­te­lio rin­ki­nio – skai­ty­to­ja lai­ko ne­ti­kė­ta išanks­ti­ne do­va­na gim­ta­die­nio pro­ga.
Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė kiek­vie­ną die­ną pra­de­da sa­vo mėgs­ta­miau­sio laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­tas“ skai­ty­mu, o penk­ta­die­niais su juo gau­na ir ra­jo­ni­nį laik­raš­tį „Pak­ruo­jo kraš­tas“. Taip jau dau­ge­lį me­tų: ir ta­da, kai...

SPORTAS

2017 m. vasario 17 d.
To­mas Du­ra prie­ši­nin­kams at­sei­kė­jo 18 taš­kų. Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos są­skai­to­je – 13 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 12.
Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, ku­rių krai­tė­je – 16 per­ga­lių ir 4 pra­lai­mė­ji­mai, ta­po B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės ly­de­riais.
* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bių var­žy­bos.
„Alytukas” nu­si­lei­do „Bhaa“ re­zul­ta­tu 83:84.
Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” ko­man­do­je bu­vo E. Or­vi­das (31 taš­kas), G...

Jūs ir Va­sa­rio 16-oji

2017 m. vasario 17 d.
Jūs ir Va­sa­rio 16-ojiO aš tą die­ną sten­giuo­si pa­bu­vo­ti ren­gi­niuo­se, pa­veiks­luo­ju, skel­biu in­ter­ne­te. Kad ir iš­va­žia­vu­sie­ji ar na­muo­se tą die­ną pra­lei­dę ma­ty­tų, kaip yra šven­čia­ma. – Ta die­na iš vie­nos pu­sės svar­bi – juk tė­vy­nės šven­tė. Iš ki­tos – lais­va­die­nis, ku­rį ga­liu pra­leis­ti kaip pa­no­rė­jęs. Ma­no ho­bi – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Šie­me­ti­nė Va­sa­rio 16-oji ir­gi tam pa­skir­ta. Tad jei ga­li­ma sa­ky­ti kad tai die­na, kai rei­kia švęs­ti, aš šven­čiu spor­tuo­da­mas. – Va­sas­rio 16-osios reikš­mė...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 3-osios ry­tą Bu­tė­nų kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (3,06 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1973 me­tais, konf­lik­to me­tu su­mu­šė bei pei­liu su­ža­lo­jo ran­kos nykš­tį ne­blai­viai (2,52 pro­m.) su­gy­ven­ti­nei, gi­mu­siai 1977 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Va­sa­rio 10 die­ną 11 va­lan­dą Sta­čiū­nuo­se, ne­blai­vus (2.41 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1963 m., na­muo­se su­grie­bęs už ran­kos se­se­rį, gi­mu­sią 1958 me­tais pa­stū­mė į du­rų stak­tą...

Biologinio saugumo priemonės kiaulių ūkiuose – privalomos

2017 m. vasario 17 d.
Ša­lies ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus ne­ra­mi­na ne­si­liau­nan­tys af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) at­ve­jai ir pro­trū­kiai. Šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ti 103 AKM už­si­krė­tę šer­nai, o praė­ju­sią sa­vai­tę li­gos pro­trū­kis už­fik­suo­tas ir kiau­lių lai­ky­mo vie­to­je Bir­žų ra­jo­ne.
Praė­ju­siais me­tais Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no kaip įgy­ven­di­na­mos bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nės 3900 kiau­lių lai­ky­mo ūkiuo­se. 1 180 ūkių...

Pakruojyje muzikavo mažieji pianistai

2017 m. vasario 17 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko pir­ma­sis jau­nų­jų pia­nis­tų for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Links­mo­sios me­lo­di­jos“.
Fes­ti­va­ly­je mu­zi­ka­vo Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio, Šiau­lių Dai­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lų ir Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los bei šios mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo, Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los Kai­rių fi­lia­lo, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos me­no sky­riaus mo­ki­niai. Fes­ti­va­lio sce­no­je...

Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios proga!

2017 m. vasario 15 d.
Nuoširdžiai sveikiname Vasario 16-osios proga!Lietuvos valstybės atkūrimas – vienas iš reikšmingiausių mūsų šalies istorijos įvykių. Būkime pilietiški ir atsakingi kurdami tokią Lietuvą, kokios norėjo Nepriklausomybės Akto signatarai, kokios siekiame patys. Tegu ši prasminga šventė suteikia mums visiems daugiau patriotiškumo, santarvės, optimizmo.Linkime Kelmės krašto žmonėms asmeninės laimės, sveikatos ir sėkmingų darbų.Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas AndrulisKelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė

NUOMA

2017 m. vasario 15 d.
vie­šą nuo­mos kon­kur­są:
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.
2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­ki) me­tai.
3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 0,50 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM) už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.
4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.
In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:
Pa­raiš­kų priė­mi­mo ter­mi­nas iki 2017 m. va­sa­rio 28 d. 16 val...

Ar stacionarius paštus pakeis ateities laiškininkai?

2017 m. vasario 14 d.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ne­pri­ta­ria 350 kai­mo pa­štų Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­ni­mui. Pa­gal nau­ją­ją pa­što per­tvar­ką bu­vo nu­ma­ty­ta, jog nuo lie­pos vi­du­rio Kel­mės ra­jo­ne liks tik ke­tu­ri sta­cio­na­rūs pa­štai. Ki­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus ap­tar­naus Kel­mės pa­štui pri­klau­san­tis va­di­na­masis atei­ties laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas, ku­rių pa­gei­daus gy­ven­to­jas.Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas in­for­ma­vo, jog vie­na iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių vals­ty­bės įmo­nių...

Nauja direktorė sujudino įstaigos veiklą

2017 m. vasario 14 d.
Nau­jo­ji Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro (to­liau – cent­ro) di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė ra­jo­no po­li­ti­kams, bend­ra­dar­biau­jan­tiems par­tne­riams pa­tei­kė 100 die­nų ata­skai­tą. Ji pa­sa­ko­jo sie­kian­ti, kad įstai­ga bū­tų pa­trauk­les­nė tu­ris­tams ir pri­trauk­tų jau­ni­mo. Per trum­pą lai­ką pra­dė­ti bent ke­li nau­ji pro­jek­tai, bai­gia­ma at­nau­jin­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė, ra­cio­na­liau nau­do­ja­mos lė­šos. Tie­sa, kai ku­rie ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai dar no­rė­tų...

Dvi parodos – trys skirtingi menininkų žvilgsniai

2017 m. vasario 14 d.
Va­sa­rio mė­ne­sį Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ap­si­lan­kę mies­te­lė­nai per fo­tog­ra­fi­jos ir dai­lės dar­bus tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su tri­mis me­ni­nin­kais: ža­ga­rie­čiu fo­tog­ra­fu Vai­do­tu Ge­ri­ku, prieš 16 me­tų emig­ra­vu­siu į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę ir ten jau spaus­di­nan­čiu sa­vo dar­bus žur­na­luo­se, bei dai­li­nin­kais Bai­ba Prei­dy­te ir Ma­riu Čač­ka iš Lat­vi­jos.
Kul­tū­ros cent­ro fo­jė „Po pal­me“ iki ko­vo 1 die­nos veikiančioje Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čio fo­tog­ra­fo ža­ga­rie­čio...

Tautos tradicijas grąžina į kaimą

2017 m. vasario 14 d.
Mi­cai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė įsi­gi­jo pen­kis tau­ti­nius kos­tiu­mus. Ji rū­pi­na­si, kad kai­me ne­bū­tų pa­mirš­ta­mi iš se­no­vės mus pa­sie­kian­tys pa­pro­čiai, stip­rė­tų liau­diš­ko mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jos.
2016 me­tus ša­ly­je pa­skel­bus Vie­tos veik­los bend­ruo­me­nių me­tais, Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė ste­bė­jo, ko­kie ša­ly­je skel­bia­mi pro­jek­tai, ir spren­dė, ar ga­li jais pa­si­nau­do­ti. Juos ypač su­do­mi­no me­tų pra­džio­je Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas pro­jek­tas, ku­riuo ža­da­ma na­cio­na­li­nė pa­ra­ma...

Literatui vėl nusišypsojo sėkmė

2017 m. vasario 14 d.
Dien­raš­čių pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se sėk­mė A. Aba­ką ap­lan­ko jau tre­čią kar­tą. Ma­tyt, fortūna jį taip pa­mė­go dėl jo iš­ti­ki­my­bės šiam lei­di­niui.
Med­ra­giš­kis sa­ko, kad „Šiau­lių kraš­tą“ pre­nu­me­ruo­jąs nuo ta­da, kai jis su­si­kū­rė. Už­si­sa­ky­da­vo iš­kart me­tams, o kai šei­mos lė­šų pri­rei­kė ki­tiems pir­ki­niams – tai trum­pes­niam lai­kui.
Ir vi­sa­da da­ly­vau­ja pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­suo­se. „Juk tai nie­ko ne­kai­nuo­ja – tik iš­si­ker­pi ku­po­ną ir re­dak­ci­jo­je į mai­še­lį įme­ti“, – šyp­so­si A. Aba­kas.
„Kraš­to...

Kariškiai priėmė ledinį iššūkį

2017 m. vasario 14 d.
Sek­ma­die­nį Rad­vi­liš­ky­je, prie Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio, spau­džiant be­veik 6 laips­nių šal­tu­kui, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skleis­tą iš­šū­kį „30 die­nų eke­tė­je“ priė­mė ir į le­di­nį van­de­nį įlin­do ke­lio­li­ka ka­riš­kių.Bent vie­ną kar­tą iš­si­mau­dy­ti le­di­nia­me van­de­ny­je pa­si­ry­žo gru­pė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės 608 leng­vų­jų pės­ti­nin­kų kuo­pos bei Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ka­rių.
Šio iš­šū­kio ini­cia­to­rius – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ser­žan­tas Ta­das Gri­mai­la...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas