(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
Pas­ku­ti­nė­mis praė­ju­sių me­tų die­no­mis Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė prie­mo­nes at­gai­vin­ti eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos nu­nio­ko­tą Pet­rai­čių tven­ki­nį. Praė­ju­sią sa­vai­tę paim­ti iš­tir­ti tven­ki­nio dumb­lo pa­vyz­džiai. Iš Vy­riau­sy­bės jau pa­pra­šy­ta ir lė­šų pir­mi­niam įžu­vi­ni­mui.Ko­mi­si­jos na­riai ap­ta­rė į Pak­ruo­jį at­siųs­tą UAB „Gai­re­li­ta“ ap­lin­kos at­kū­ri­mo pla­ną, ku­rio vie­nu iš punk­tų įmo­nė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti ir at­ku­riant Pet­rai­čių tven­ki­nį.
Šiau­lių...

Trūksta ne tik stadionų, bet ir futbolo entuziastų

2017 m. sausio 10 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kę Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko su vie­tos val­džios at­sto­vais ap­ta­rė fut­bo­lo per­spek­ty­vas ra­jo­ne. Šiuo me­tu trūks­ta ir sta­dio­nų, ir šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tų.Šie­met Jo­niš­kio fut­bo­lui su­kan­ka 95 me­tai, tad su sve­čiais bu­vo kal­bė­ta apie šios spor­to ša­kos tra­di­ci­jas ir atei­tį ra­jo­ne, su­kak­ties mi­nė­ji­mo ren­gi­nius...

Temperatūra žemesnė, bet kaina mažesnė

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­nuo bu­vo laips­niu šal­tes­nis nei 2015-ųjų gruo­dį, šil­dy­mo są­nau­dos di­des­nės, ta­čiau gy­ven­to­jai to ne­tu­rė­tų pa­jus­ti, nes vi­du­ti­niš­kai vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mas kai­na­vo tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Ta­čiau kai­nos sta­bi­lu­mas ar jos po­ky­čiai šiais me­tais pri­klau­sys nuo to, ar ne­brangs bio­ku­ras bir­žo­je.
Tarp ma­žiau­siai mo­kan­čių šį rudens–žiemos šil­dy­mo se­zo­ną ly­de­riau­ja re­no­vuo­tų Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai...

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Medicinos įstaigoms gresia pertvarka

2017 m. sausio 10 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma per­tvar­ky­ti svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų dar­bą – cent­ra­li­zuo­ti am­bu­la­to­ri­jų val­dy­mą, o me­di­ci­nos punk­tus pa­da­ry­ti mo­bi­lius.Ma­žė­jant pri­si­ra­šiu­sių pa­cien­tų skai­čiui, ma­žė­ja šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mas, to­dėl ke­ti­na­ma im­tis prie­mo­nių iš­lai­doms ma­žin­ti.Sa­vi­val­dy­bė­je at­lik­ta pre­li­mi­na­ri pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, am­bu­la­to­ri­jų ir me­di­ci­nos punk­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų ana­li­zė džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų ne­pa­žė­rė.
Gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas dėl di­de­lės...

Nevaikštantiems seneliams batų nepirks

2017 m. sausio 10 d.
Pa­gal 2009 me­tais pa­tvir­tin­tą minkš­to­jo in­ven­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką Kel­mės ra­jo­no Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jams, žie­mi­nius pal­tus, ba­tus, pirš­ti­nes bu­vo pri­va­lo­ma pirk­ti ir ne­vaikš­tan­tiems glo­bo­ti­niams. Pa­ta­ly­nės, ku­ri jiems rei­ka­lin­ga iš­ti­są pa­rą, tu­rė­jo už­tek­ti pen­ke­riems me­tams.Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba pa­nai­ki­no šią mo­ra­liai pa­se­nu­sią tvar­ką. Minkš­ta­sis in­ven­to­rius kiek­vie­nam glo­bo­ti­niui bus per­ka­mas pa­gal po­rei­kį. Me­tams ski­ria­ma iki 300 eu­rų...

Permainų atnešė metų pradžia

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je jau ži­no­ma, kiek praė­ju­siais me­tais ra­jo­nas pa­gau­sė­jo nau­ja­gi­miais, ko­kie jiems su­teik­ti var­dai ir daug ką ki­tą. Šio sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė BAB­RAUS­KIE­NĖ su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti apie tai bei apie per­mai­nas, ku­rios ga­li bū­ti svar­bios kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui.– Po­kal­bį siū­ly­čiau pra­dė­ti nuo džiaugs­min­go me­to – kai pa­si­girs­ta nau­ja­gi­mio krykš­ta­vi­mas. Ir apie jį pri­va­lu pra­neš­ti Ci­vi­li­nės...

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas