(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Krašto žinios

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
Pas­ku­ti­nė­mis praė­ju­sių me­tų die­no­mis Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja svars­tė prie­mo­nes at­gai­vin­ti eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos nu­nio­ko­tą Pet­rai­čių tven­ki­nį. Praė­ju­sią sa­vai­tę paim­ti iš­tir­ti tven­ki­nio dumb­lo pa­vyz­džiai. Iš Vy­riau­sy­bės jau pa­pra­šy­ta ir lė­šų pir­mi­niam įžu­vi­ni­mui.Ko­mi­si­jos na­riai ap­ta­rė į Pak­ruo­jį at­siųs­tą UAB „Gai­re­li­ta“ ap­lin­kos at­kū­ri­mo pla­ną, ku­rio vie­nu iš punk­tų įmo­nė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti ir at­ku­riant Pet­rai­čių tven­ki­nį.
Šiau­lių...

Trūksta ne tik stadionų, bet ir futbolo entuziastų

2017 m. sausio 10 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kę Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius ir Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ana­to­li­jus Ste­cen­ko su vie­tos val­džios at­sto­vais ap­ta­rė fut­bo­lo per­spek­ty­vas ra­jo­ne. Šiuo me­tu trūks­ta ir sta­dio­nų, ir šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tų.Šie­met Jo­niš­kio fut­bo­lui su­kan­ka 95 me­tai, tad su sve­čiais bu­vo kal­bė­ta apie šios spor­to ša­kos tra­di­ci­jas ir atei­tį ra­jo­ne, su­kak­ties mi­nė­ji­mo ren­gi­nius...

Temperatūra žemesnė, bet kaina mažesnė

2017 m. sausio 10 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­nuo bu­vo laips­niu šal­tes­nis nei 2015-ųjų gruo­dį, šil­dy­mo są­nau­dos di­des­nės, ta­čiau gy­ven­to­jai to ne­tu­rė­tų pa­jus­ti, nes vi­du­ti­niš­kai vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mas kai­na­vo tiek pat, kaip ir prieš me­tus. Ta­čiau kai­nos sta­bi­lu­mas ar jos po­ky­čiai šiais me­tais pri­klau­sys nuo to, ar ne­brangs bio­ku­ras bir­žo­je.
Tarp ma­žiau­siai mo­kan­čių šį rudens–žiemos šil­dy­mo se­zo­ną ly­de­riau­ja re­no­vuo­tų Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai...

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Medicinos įstaigoms gresia pertvarka

2017 m. sausio 10 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma per­tvar­ky­ti svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų dar­bą – cent­ra­li­zuo­ti am­bu­la­to­ri­jų val­dy­mą, o me­di­ci­nos punk­tus pa­da­ry­ti mo­bi­lius.Ma­žė­jant pri­si­ra­šiu­sių pa­cien­tų skai­čiui, ma­žė­ja šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mas, to­dėl ke­ti­na­ma im­tis prie­mo­nių iš­lai­doms ma­žin­ti.Sa­vi­val­dy­bė­je at­lik­ta pre­li­mi­na­ri pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, am­bu­la­to­ri­jų ir me­di­ci­nos punk­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų ana­li­zė džiu­gi­nan­čių re­zul­ta­tų ne­pa­žė­rė.
Gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas dėl di­de­lės...

Nevaikštantiems seneliams batų nepirks

2017 m. sausio 10 d.
Pa­gal 2009 me­tais pa­tvir­tin­tą minkš­to­jo in­ven­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką Kel­mės ra­jo­no Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jams, žie­mi­nius pal­tus, ba­tus, pirš­ti­nes bu­vo pri­va­lo­ma pirk­ti ir ne­vaikš­tan­tiems glo­bo­ti­niams. Pa­ta­ly­nės, ku­ri jiems rei­ka­lin­ga iš­ti­są pa­rą, tu­rė­jo už­tek­ti pen­ke­riems me­tams.Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba pa­nai­ki­no šią mo­ra­liai pa­se­nu­sią tvar­ką. Minkš­ta­sis in­ven­to­rius kiek­vie­nam glo­bo­ti­niui bus per­ka­mas pa­gal po­rei­kį. Me­tams ski­ria­ma iki 300 eu­rų...

Permainų atnešė metų pradžia

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je jau ži­no­ma, kiek praė­ju­siais me­tais ra­jo­nas pa­gau­sė­jo nau­ja­gi­miais, ko­kie jiems su­teik­ti var­dai ir daug ką ki­tą. Šio sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė BAB­RAUS­KIE­NĖ su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti apie tai bei apie per­mai­nas, ku­rios ga­li bū­ti svar­bios kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui.– Po­kal­bį siū­ly­čiau pra­dė­ti nuo džiaugs­min­go me­to – kai pa­si­girs­ta nau­ja­gi­mio krykš­ta­vi­mas. Ir apie jį pri­va­lu pra­neš­ti Ci­vi­li­nės...

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />