(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Krašto žinios

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Šaukoto krašto almanachas

2017 m. sausio 7 d.
Šau­ko­tiš­kiai jau tu­ri Šau­ko­to kraš­to al­ma­na­chą „Kū­ry­bos at­spin­džiai“. Jį pa­ren­gė Šau­ko­to fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Pu­žai­tie­nė.Al­ma­na­che su­pa­žin­di­na­ma su 16-os Šau­ko­to kraš­to žmo­nių kū­ry­ba, ku­ri at­spin­dė­ta lei­di­ny­je.
Kny­go­je su­dė­ta šau­ko­tiš­kių poe­zi­ja, ta­py­bos dar­bų, me­džio dro­ži­nių, skulp­tū­rų, mez­gi­nių, siu­vi­nių ir ki­tų šio kraš­to žmo­nių su­kur­tų rank­dar­bių bei ki­tų dir­bi­nių nuo­trau­kos. Taip pat pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kraš­to kū­rė­jus.
Kad lei­di­nys iš­vys­tų die­nos švie­są, pa­dė­jo...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 7 d.
76 me­tų au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy“, ku­rį vai­ra­vo 21 me­tų vai­ki­nas.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas. Jis dėl du­bens kau­lų, šon­kau­lių lū­ži­mų, poo­di­nės en­fi­ze­mos gy­do­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je. Kar­tu va­žia­vęs 25 me­tų ke­lei­vis dėl po­lit­rau­mos gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės...

Demaskuotas telefoninis sukčius

2017 m. sausio 7 d.
Sau­sio 2-ąją te­le­fo­ni­niams su­kčiams pa­vy­ko ap­gau­ti 37 me­tų vie­nos Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vę, ta­čiau jie bu­vo su­čiup­ti.Į įmo­nę pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šęs apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas.
Nie­ko įtar­ti­no po­kal­by­je ne­pas­te­bė­ju­si mo­te­ris su­kčiui pa­dik­ta­vo rei­kia­mus elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.
Net­ru­kus po to mo­te­ris at­si­to­kė­jo ir su­pra­tu­si...

Pak­vie­tė pa­si­da­ly­ti is­to­ri­ne me­džia­ga

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ruoš­da­ma­si Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, pa­kvie­tė mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­si­da­ly­ti tu­ri­ma is­to­ri­ne kraš­to­ty­ros me­džia­ga.Pra­dė­da­ma nau­jus ka­len­do­ri­nius me­tus, Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­skel­bė nau­ją kraš­to­ty­ri­nį są­jū­dį, nes šie me­tai pa­ženk­lin­ti iš­ki­liais ju­bi­lie­jais: Rad­vi­liš­kio mies­tui – 450, Vie­ša­jai bib­lio­te­kai – 80 me­tų. Bib­lio­te­ka rinks ir su­si­ste­mins gau­tą bei tu­ri­mą kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą, su­si­ju­sią...

Gimnazistai mokėsi rūpintis gamta

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai mo­ko­si for­muo­ti at­sa­kin­gą po­žiū­rį į gam­tą, ap­lin­kos tvar­ky­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą, su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pa­te­ki­mą į są­var­ty­ną, o svar­biau­sia – ži­no­ti ir iš­sau­go­ti Lie­tu­vos gam­tos ver­ty­bes.Kad mo­ki­niai ge­riau su­pras­tų Lie­tu­vos gam­tos uni­ka­lu­mą, jiems bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta kū­ry­bi­nė sto­vyk­la Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Iš ten bu­vo par­si­vež­ta idė­jų, jos įam­žin­tos pa­veiks­luo­se ir nuo­trau­ko­se.
Mo­ki­niai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. sausio 7 d.
Į tur­ny­rą su­si­rin­ko sep­ty­nios ko­man­dos. Dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės var­žė­si rad­vi­liš­kie­čiai, šiau­lie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai ir lat­viai.
A po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio SK ko­man­da „Rėk­liai“, ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­ne­rių rung­ty­nių. Ant­ri bu­vo Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro fut­bo­li­nin­kai, tre­čia – Šiau­lių KUPSC fut­bo­lo ko­man­da ir pa­sku­ti­niai – še­šio­lik­me­čiai ŠSPC ko­man­dos fut­bo­li­nin­kai.
B po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Šiau­lių ra­jo­no FK „Sa­va­no­rio“ ko­man­da, ant­ra bu­vo...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />