(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Senjoro gyvenimas gali būti labai įdomus

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kė Ona Di­cha­vi­čie­nė 42 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė bib­lio­te­ki­nin­kės ir 10 me­tų apy­lin­kės pir­mi­nin­kės dar­bui. De­šimt­me­tį dar dir­bo bū­da­ma pen­si­nin­kė. Da­bar jau ke­lio­li­ka me­tų nau­do­ja­si už­tar­nau­to poil­sio pri­va­lu­mais. Sen­jo­rės gy­ve­ni­mu mo­te­ris ne­si­skun­džia. Sa­ko, jog jis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus.Kai at­si­sa­kė dar­bo Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, Ona Di­cha­vi­čie­nė sa­ko šiek tiek bi­jo­ju­si, ar ne­prailgs die­nos, kaip adap­tuo­sis be įpras­tos kas­die­ni­nės...

SOS vaikai!

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi tik 39 vai­kai. Ki­tiems rei­ka­lin­giems glo­bos be­li­ko ten­kin­tis vai­kų na­mų prie­globs­čiu. Me­tų pa­bai­go­je šei­mo­se bu­vo glo­bo­ja­mi jau 93 vai­kai. Juos glo­bo­ja 65 šei­mos. Glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus pa­si­ry­žu­sių šei­mų vis dar trūks­ta. So­cia­li­nių glo­bė­jų iš vi­so ne­pa­vyks­ta ras­ti. O so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se vis dar au­ga 244 vai­kai.Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Dan­guo­lė Tei­šers­kie­nė sa­ko, jog la­bai trūks­ta aiš­kios įsta­ty­mi­nės...

Pagalba Kelmės savanoriams ugniagesiams iš Olandijos

2017 m. sausio 7 d.
Ap­ran­gos siun­ta til­po ir at­ke­lia­vo kar­tu su Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai skir­ta lab­da­ra iš Olan­di­jos. Har­den­berg mies­to ug­nia­ge­sys Luc Coen­ders su­bū­rė 5 sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių gru­pę, ku­ri ieš­ko ga­li­my­bių, kaip pri­si­dė­ti prie Kel­mės ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių at­kū­ri­mo ir ska­ti­ni­mo jais tap­ti.
Ži­no­da­mi, kad sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių veik­lai nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo Luc Coen­ders su ko­le­go­mis su­rin­ko Olan­di­jo­je nau­do­tų ug­nia­ge­sio ap­sau­gi­nių ap­ran­gų...

Panaikinta administracinė komisija

2017 m. sausio 7 d.
Įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui, ne­ten­ka ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nės ko­mi­si­jos for­ma­vi­mą bei jos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą. Pa­keis­ta­me ko­dek­se ati­tin­ka­mos ko­mi­si­jos ne­lie­ka.
Už nu­si­žen­gi­mus pro­to­ko­lus ra­šys ir baus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Perleido dalininko teises

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Startuoja pagalba į namus

2017 m. sausio 7 d.
Ko­man­doms nu­pirk­ti du au­to­mo­bi­liai „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Cit­roen“. Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no In­teg­ra­lios pa­gal­bos as­mens na­muo­se pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą. Pa­gal­ba vie­nam as­me­niui ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos per die­ną, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio. Už vie­ną va­lan­dą rei­kės su­mo­kė­ti 3 eu­rus ir 16 cen­tų.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Darželinukai bus maitinami pigiau

2017 m. sausio 7 d.
Anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­se, ku­rias lan­ko 1 – 3 me­tų vai­kai, mais­tui bus ski­ria­ma 1 eu­ras 71 cen­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 2 eu­rai.
Pa­kei­ti­mų tiks­las – su­ma­žin­ti die­nos mai­ti­ni­mo nor­mos įkai­nį. Mat, įvyk­džius mais­to pro­duk­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus, tie­kė­jai pa­siū­lė ma­žes­nes mais­to pro­duk­tų kai­nas ne­gu anks­tes­niuo­se pir­ki­muo­se. To­dėl skai­čiuo­jant die­nos mai­ti­ni­mo pi­ni­gi­nę ver­tę pa­gal su­da­ry­tą me­niu, pa­tvir­tin­tą Kel­mės vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Įregistruoti naujagimiai

2017 m. sausio 7 d.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žmogų ugdo tik profesionalusis menas

2017 m. sausio 7 d.
Prieš ke­le­tą me­tų iš mė­gė­jų teat­ro marš­ki­nių išau­gęs ir pro­fe­sio­na­liu ta­pęs Kel­mės ma­ža­sis teat­ras da­bar ži­no­mas ne tik Šiau­lių ap­skri­ty­je, bet ir to­li­mes­niuo­se Že­mai­ti­jos kam­pe­liuo­se, už­sie­ny­je.Prieš Ka­lė­das jo ak­to­riai ren­gė edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rios pa­de­da pro­fe­sio­na­liam ko­lek­ty­vui už­dirb­ti lė­šų. Praė­ju­sie­ji me­tai lė­šų už­dir­bi­mo pra­sme teat­rui bu­vo sėk­min­gi. O ar sėk­min­gi kū­ry­bi­ne pra­sme? Apie tai kal­ba­mės su teat­ro va­do­vu Al­gi­man­tu AR­MO­NU:– Ar lė­šų už­si­dir­bi­nė­ji­mas...

Muziejuje lankėsi JAV ambasados kultūros atašė

2017 m. sausio 7 d.
Alt­hea Caw­ley-Murph­ree tei­gi­mu, am­ba­sa­da no­ri pa­dė­ti mu­zie­jui, nes tai vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je nors ir la­bai ne­di­de­lė, bet nuo­lat vei­kian­ti eks­po­zi­ci­ja apie Ame­ri­kos is­to­ri­ją.
Tar­pi­nin­kau­jant ata­šė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus ek­po­zi­ci­ja apie in­dė­nus su­si­do­mė­jo Smith­so­nian mu­seum of the Ame­ri­can In­dian iš Wa­šing­to­no , ku­ris pra­džio­je pa­gei­da­vo iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su mu­zie­ju­je tu­ri­mais eks­po­na­tais ir vyk­do­ma edu­ka­ci­ne veik­la, o vė­liau ir...

POLICIJA IEŠKO ĮVYKIO LIUDYTOJŲ

2017 m. sausio 7 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lio VW PAS­SAT kai­rės pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis, ga­li­nės du­re­lės ir ga­li­nis spar­nas. Eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas su ne­nus­ta­ty­ta trans­por­to prie­mo­ne iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no ir iki šiol ne­su­ras­tas.
Pra­šo­me ma­čiu­sius šį įvy­kį ar tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie iš įvy­kio pa­si­ša­li­nu­sį as­me­nį pa­skam­bin­ti Tel­šių aps. VPK Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams, vyk­dan­tiems eis­mo prie­žiū­rą...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. sausio 7 d.
Tą pa­čią nak­tį apie 3 va­lan­dą, Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Pa­vy­dų kai­me, na­muo­se ki­lu­sio konf­lik­to me­tu, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,90 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras su­da­vė žmo­nai į vei­dą ir į gal­vą.
Sau­sio 1 die­ną, apie 16 va­lan­dą 37 mi­nu­tės, Kel­mė­je, Kra­žan­tės gat­vė­je, na­muo­se, 49 me­tų mo­te­ris ran­ko­mis api­brai­žė su­tuok­ti­niui pil­vo sri­tį.
Nak­tį į sau­sio ant­rą­ją Kel­mė­je, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je, na­muo­se, 29 me­tų vy­ras suė­męs už kak­lo, spar­dė sa­vo su­gy­ven­ti­nę.
Sau­sio 3 die­ną, apie 20...

Gruodis nepagailėjo „kiaurų“ namų

2017 m. sausio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis ne­pa­gai­lė­jo „kiau­ruo­se“ dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių. Jie už sa­vo bu­tų šil­dy­mą mo­kės ge­ro­kai dau­giau nei re­no­vuo­tų ar ši­lu­mą tau­pan­čių na­mų gy­ven­to­jai.Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Lin­kai­čiuo­se esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ku­rių bu­tus cent­ra­li­zuo­tai šil­do UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“, šio­mis die­no­mis jau su­lauks są­skai­tų už šil­dy­mą.
Praė­ju­sių me­tų gruo­dis bu­vo šal­tes­nis nei už­per­nykš­tis (per­nai vi­du­ti­nė gruo­džio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra bu­vo plius 1,2 laips­nio...

Šiųmečiai miesto planai

2017 m. sausio 7 d.
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­ta, ko­kius dar­bus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti Rad­vi­liš­kio mies­te šiais me­tais.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė Rad­vi­liš­kio mies­te įam­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį ir Rad­vi­liš­kio vals­čiaus 1919–1920 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių ir Vy­čio or­di­no ka­va­lie­rių at­mi­ni­mą.
Pla­nuo­ja­ma Lais­vės alė­jo­je prie Trem­ties va­go­no įreng­ti sim­bo­li­nę at­mi­ni­mo vie­tą, ku­ri bū­tų ati­da­ry­ta 2018 m. va­sa­rio 16 die­ną, mi­nint Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100...

Šaukoto krašto almanachas

2017 m. sausio 7 d.
Šau­ko­tiš­kiai jau tu­ri Šau­ko­to kraš­to al­ma­na­chą „Kū­ry­bos at­spin­džiai“. Jį pa­ren­gė Šau­ko­to fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Pu­žai­tie­nė.Al­ma­na­che su­pa­žin­di­na­ma su 16-os Šau­ko­to kraš­to žmo­nių kū­ry­ba, ku­ri at­spin­dė­ta lei­di­ny­je.
Kny­go­je su­dė­ta šau­ko­tiš­kių poe­zi­ja, ta­py­bos dar­bų, me­džio dro­ži­nių, skulp­tū­rų, mez­gi­nių, siu­vi­nių ir ki­tų šio kraš­to žmo­nių su­kur­tų rank­dar­bių bei ki­tų dir­bi­nių nuo­trau­kos. Taip pat pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kraš­to kū­rė­jus.
Kad lei­di­nys iš­vys­tų die­nos švie­są, pa­dė­jo...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. sausio 7 d.
76 me­tų au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu „VW Cad­dy“, ku­rį vai­ra­vo 21 me­tų vai­ki­nas.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Opel Ast­ra“ vai­ruo­to­jas. Jis dėl du­bens kau­lų, šon­kau­lių lū­ži­mų, poo­di­nės en­fi­ze­mos gy­do­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je. Kar­tu va­žia­vęs 25 me­tų ke­lei­vis dėl po­lit­rau­mos gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­nės...

Demaskuotas telefoninis sukčius

2017 m. sausio 7 d.
Sau­sio 2-ąją te­le­fo­ni­niams su­kčiams pa­vy­ko ap­gau­ti 37 me­tų vie­nos Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vę, ta­čiau jie bu­vo su­čiup­ti.Į įmo­nę pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šęs apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas.
Nie­ko įtar­ti­no po­kal­by­je ne­pas­te­bė­ju­si mo­te­ris su­kčiui pa­dik­ta­vo rei­kia­mus elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.
Net­ru­kus po to mo­te­ris at­si­to­kė­jo ir su­pra­tu­si...

Pak­vie­tė pa­si­da­ly­ti is­to­ri­ne me­džia­ga

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ruoš­da­ma­si Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, pa­kvie­tė mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­si­da­ly­ti tu­ri­ma is­to­ri­ne kraš­to­ty­ros me­džia­ga.Pra­dė­da­ma nau­jus ka­len­do­ri­nius me­tus, Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­skel­bė nau­ją kraš­to­ty­ri­nį są­jū­dį, nes šie me­tai pa­ženk­lin­ti iš­ki­liais ju­bi­lie­jais: Rad­vi­liš­kio mies­tui – 450, Vie­ša­jai bib­lio­te­kai – 80 me­tų. Bib­lio­te­ka rinks ir su­si­ste­mins gau­tą bei tu­ri­mą kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą, su­si­ju­sią...

Gimnazistai mokėsi rūpintis gamta

2017 m. sausio 7 d.
Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai mo­ko­si for­muo­ti at­sa­kin­gą po­žiū­rį į gam­tą, ap­lin­kos tvar­ky­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą, su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pa­te­ki­mą į są­var­ty­ną, o svar­biau­sia – ži­no­ti ir iš­sau­go­ti Lie­tu­vos gam­tos ver­ty­bes.Kad mo­ki­niai ge­riau su­pras­tų Lie­tu­vos gam­tos uni­ka­lu­mą, jiems bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta kū­ry­bi­nė sto­vyk­la Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Iš ten bu­vo par­si­vež­ta idė­jų, jos įam­žin­tos pa­veiks­luo­se ir nuo­trau­ko­se.
Mo­ki­niai...

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. sausio 7 d.
Į tur­ny­rą su­si­rin­ko sep­ty­nios ko­man­dos. Dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės var­žė­si rad­vi­liš­kie­čiai, šiau­lie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai ir lat­viai.
A po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Pa­ne­vė­žio SK ko­man­da „Rėk­liai“, ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­ne­rių rung­ty­nių. Ant­ri bu­vo Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro fut­bo­li­nin­kai, tre­čia – Šiau­lių KUPSC fut­bo­lo ko­man­da ir pa­sku­ti­niai – še­šio­lik­me­čiai ŠSPC ko­man­dos fut­bo­li­nin­kai.
B po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Šiau­lių ra­jo­no FK „Sa­va­no­rio“ ko­man­da, ant­ra bu­vo...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas