(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Gyvenimo spalvos

Lon­do­ne ra­do ma­žą Lie­tu­vą (17)

2017 m. balandžio 15 d.
Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se kar­tu su ka­me­ri­niu an­samb­liu „Tem­pus trio“ su­ren­gė kon­cer­tą. De­vy­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė Lon­do­ne ne tik sėk­min­gai tę­sia stu­di­jas, bet ir dir­ba šeš­ta­die­ni­nė­je lie­tu­vių mo­kyk­lo­je. Vie­nin­te­lis ne­ri­mas – ko­kia Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja bus po „Bre­xit“.Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­ja, Ka­ra­lie­nės Mor­tos pre­mi­jos lau­rea­tė, 2017 me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nist­ro var­di­nės...

Juo­ko jo­ga – dau­giau švie­sos

2017 m. balandžio 15 d.
Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė jį no­ri skleis­ti Šiau­liuo­se. Juo­kas su­jun­gia žmo­nes, gy­do kū­ną ir sie­lą, at­ne­ša dau­giau spal­vų gy­ve­ni­me. Juo­kas nu­ga­li vi­di­nius komp­lek­sus, iš­lais­vi­na vi­di­nį vai­ką ir ska­ti­na žais­min­gu­mą.Ing­ri­da nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so lū­po­mis ir aki­mis. Lyg mi­zans­ce­na spek­tak­ly­je, tuo pa­čiu me­tu pro bal­ko­no lan­gus pa­švie­čia sau­lė.
– Kaip...

Gėlės pražydo mezginiuose

2017 m. balandžio 15 d.
Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės ne­žy­di, o ma­no na­mai jau pil­ni žie­dų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.
Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės ir jos vy­ro Fa­die­jaus na­mai Ber­žė­nuo­se – iš­skir­ti­niai, su įvai­riais ori­gi­na­liais ak­cen­tais: iš me­džio kai­my­ni­nio kai­mo dro­žė­jo iš­drož­tu meš­ki­nu, ku­riam šei­mi­nin­kė įtai­sė ži­ban­čias at­švai­tų akis, iš­mar­gin­tų sie­nų pa­vė­si­ne, ma­lū­nė­liu.
Vi­du­je, ant sie­nų ir sta­lų – Onos Jad­vy­gos...

Kauliukai rieda išskirtinumo link

2017 m. balandžio 8 d.
Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties kau­liu­kai (ris­tu­kai) – to­kia ma­te­ma­ti­ko Vin­co Ta­ma­šaus­ko aist­ra. Ko­lek­ci­jo­je apie 800 kau­liu­kų, at­ke­lia­vu­sių iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų.
Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo V. Ta­ma­šaus­ko ki­še­nė­se vi­sa­da yra bent po­ra kau­liu­kų. Kau­liu­kai pui­kuo­ja­si ir ant nau­jau­sios jo kny­gos „Pa­mo­kos to­bu­li­ni­mo pa­tir­tis: ras­ti, su­pras­ti, pri­tai­ky­ti“ vir­še­lio...

Gyvenimas susideda ir iš kelionių (2)

2017 m. balandžio 8 d.
„Koks žmo­gus, to­kia ir jo ke­lio­nė“, – sa­ko is­to­ri­kas, gi­das Gied­rius Glo­bys. Jei že­mė­la­py­je žy­mė­tu­me šiau­lie­čio ap­lan­ky­tas Eu­ro­pos ša­lis, ne­pa­žy­mė­ta lik­tų tik Por­tu­ga­li­ja. Po­mė­gis ke­liau­ti, pa­žin­ti, su­ži­no­ti is­to­ri­kui ga­liau­siai vir­to gi­do dar­bu. Prieš sa­vai­tę grį­žęs iš In­do­ne­zi­jos, va­kar jau iš­vy­ko į Grai­ki­ją.Su Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, pa­ty­ru­siu skau­tu, ke­lio­nių agen­tū­ros „Grū­da“ gi­du G. Glo­biu su­si­tin­ka­me iš kar­to po dvie­jų sa­vai­čių...

Pergales reikia kuo greičiau pamiršti

2017 m. balandžio 8 d.
Krep­ši­nis, ie­ties me­ti­mas ir ga­liau­siai at­ras­tas gy­ve­ni­mo ke­lias – dis­kas. Daug ne­sėk­mių spor­ti­nės kar­je­ros pra­džio­je, ir skam­bios per­ga­lės pa­sie­kus bran­dą. To­kį ke­lią nuė­jo be­ne sėk­min­giau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis Vir­gi­li­jus Alek­na. Jis ir spor­to psi­cho­lo­gė Ais­tė Že­mai­ty­tė Šiau­liuo­se da­li­jo­si pa­ta­ri­mais, kaip ne­pa­lūž­ti iš­ti­kus pir­mai ne­sėk­mei ir pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą.
V. Alek­na ir A. Že­mai­ty­tė, pir­mo­ji spor­to psi­cho­lo­gė, ly­dė­ju­si...

Žvakių kūrėja išlaisvina užrakintą augalo sielą

2017 m. balandžio 1 d.
Iš Šiau­lių ki­lu­siai aro­ma­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tei Jo­rū­nei Gau­čai­tei į gim­ti­nę vi­suo­met sma­gu su­grįž­ti, nes čia kve­pia vai­kys­te ir ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais. De­ja, dėl dar­bų tai bū­na re­tai. Su­si­ža­vė­ju­si kva­pų pa­sau­liu mo­te­ris Lon­do­ne bai­gė pro­fe­sio­na­lios aro­ma­te­ra­pi­jos stu­di­jas, ku­ria ypa­tin­gas žva­kes.– Kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do aro­ma­te­ra­pi­ja?– Ne­ti­kė­tai. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau vie­šą­ją ko­mu­ni­ka­ci­ją bei gre­tu­ti­nė­se tei­sės stu­di­jo­se...

Gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus įver­ti­no lie­tu­viš­ku „Os­ka­ru“

2017 m. balandžio 1 d.
Jo­niš­kie­tė Ona Zas­tars­kie­nė res­pub­li­ki­nė­je mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ bu­vo ap­do­va­no­ta sta­tu­lė­le už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus. „Tai – tar­si ma­ža­sis lie­tu­viš­kas ne­pro­fe­sio­na­lų „Os­ka­ras“, – juo­kia­si 80-me­tį mi­nin­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ak­to­rė, sce­nai pa­sky­ru­si še­šis gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro ir Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­ro są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mas – sta­tu­lė­lė už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus...

Mar­gu­tis – tar­si gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja

2017 m. balandžio 1 d.
Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re su­reng­ta bu­vu­sios šio cent­ro mo­ki­nės Kris­ti­nos Kar­pi­nai­tės-Jan­kū­nie­nės de­ko­ruo­tų mar­gu­čių pa­ro­da. Jai mar­gu­tis – tai gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja.Mar­gu­čių pa­ro­da su­reng­ta Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro kū­rė­jų klu­bo „Be rė­mų“ bei jo va­do­vės Da­lios Griš­ke­vi­čie­nės ini­cia­ty­va.
Ant sta­lo pui­ka­vo­si ke­lios de­šim­tys vaš­ku iš­mar­gin­tų ir įvai­rias­pal­viais da­žais nu­da­žy­tų žą­sų ir viš­tų kiau­ši­nių lukš­tų.
Jų mar­gin­to­ja Kris­ti­na Kar­pi­nai­tė-Jan­kū­nie­nė kiau­ši­niams nu­nė­rė ir...

„Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“

2017 m. balandžio 1 d.
Vo­kie­tis pran­ciš­ko­nas tė­vas Se­ve­ri­nas, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Kry­žių kal­no vie­nuo­ly­ne, sa­ve va­di­na „pil­na­me­čiu lie­tu­viu“, nes jau dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų gy­ve­na Lie­tu­vo­je.Ba­lan­džio 2 die­ną jis šven­čia ku­ni­gys­tės pen­kias­de­šim­ties me­tų su­kak­tį. Ta pro­ga jis ap­žvel­gia sa­vo nuei­tą ke­lią nuo sva­jo­nės bū­ti mi­sio­nie­riu­mi, pa­šau­ki­mo kri­zės ir no­ro su­kur­ti šei­mą.– Jau pu­sę šimt­me­čio esa­te ku­ni­gas. Pra­dė­jo­te šią tar­nys­tę, kai Vo­kie­ti­ja dar bu­vo pa­da­ly­ta į Ry­tų ir Va­ka­rų, o Lie­tu­va...

Kanklininkėms paklūsta ir AC/DC

2017 m. kovo 25 d.
Sek­ma­die­nį TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ pus­fi­na­ly­je Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los kank­li­nin­kių an­samb­lis „Sunny” pa­ro­dys, kad kank­lė­mis ga­li­ma gro­ti nuo ba­ro­ko iki ro­ko. Kank­li­nin­kės ir jų mo­ky­to­ja Kris­ti­na Kup­ry­tė ne­nuils­ta­mai po­pu­lia­ri­na uni­ka­lų inst­ru­men­tą – kank­les.„Sun­ny and cra­zy“ – šiuo pro­jek­tu sek­ma­die­nį kank­li­nin­kių an­samb­lis įaud­rins „Lie­tu­vos ta­len­tų“ sce­ną. Pa­dy­kė­liš­kai ir ro­ke­riš­kai ap­si­ren­gu­sios mer­gi­nos tik pra­džio­je...

Kavinėje – nuo pokalbių iki sužadėtuvių

2017 m. kovo 25 d.
Kiek­vie­ną sa­vai­tę puo­de­lis ar­ba­tos ar ka­vos Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ bu­vo pre­teks­tas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­kvies­ti įdo­mų žmo­gų po­kal­bio, ku­ris su­šil­dy­tų žie­mą. Pa­si­tik­da­mi gai­va­liš­ką pa­va­sa­rį, pasikalbėti pa­kvie­tė­me šios ka­vi­nės bend­ra­sa­vi­nin­kus Ja­ni­ną Bart­ku­tę, Ra­mu­nę ir Mar­kus Gei­bel. Po­kal­bis apie sva­jo­nes, ku­rios iš­si­pil­do.– Į ka­vi­nių vers­lą atė­jo­te iš vi­siš­kai skir­tin­gų sri­čių?Ra­mu­nė: – Vo­kie­ti­jo­je mo­kiau­si vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų ad­mi­nist­ra­vi­mo, dir­bau aukš­to ly­gio res­to­ra­nuo­se, į...

Meilė gyvenimui įkvepia kurti ir keliauti

2017 m. kovo 25 d.
Pa­čios ge­riau­sios idė­jos ir pro­jek­tai gims­ta iš ne­są­mo­nių – įsi­ti­ki­nęs šiau­lie­tis Man­tas Ber­tu­lis. Nors jam tik 23-eji, bet yra nu­vei­kęs ne­ma­žai: dirb­da­mas Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ini­ci­ja­vo ak­ci­ją „Kau­nas my­li Vil­nių“, aist­ra ke­liau­ti įkvė­pė spar­čiai au­gan­tį pro­jek­tą „Kve­pia ke­lio­nėm“.– Sa­vo „Fa­ce­book“ pro­fi­ly­je ra­šai: „Pra­šau, da­ry­ki­te ne­są­mo­nes“. Ko­kių ryš­kiau­sių ne­są­mo­nių esi pa­da­ręs ir kas iš to išėjo?– Ši­tą fra­zę iš­gir­dau kar­tą klau­sy­da­ma­sis rek­la­mos agen­tū­ros „New!“ va­do­vo To­mo...

Sukrėtimai padėjo atrasti širdies kelią

2017 m. kovo 18 d.
Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti šir­di­mi, at­vi­ra pa­sau­liui“. Anks­čiau gy­ve­nu­si iš iner­ci­jos, nuo­lat gal­vo­ju­si „Ką pa­sa­kys ki­ti žmo­nės?“, su­si­rū­pi­nu­si vi­su pa­sau­liu, da­bar mo­te­ris la­biau­siai my­li sa­ve. Suk­rė­ti­mai jos gy­ve­ni­me pa­dė­jo at­ras­ti šir­dies ke­lią.Tai vė­liau­sias po­kal­bis prie ar­ba­tos puo­de­lio Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“, kai už lan­go jau įžieb­ti nak­ti­niai bul­va­ro ži­bin­tai...

Rašytojas Vytautas Almanis: dabar žemė, kaimas su numeriu – kaip lageriuose (7)

2017 m. kovo 18 d.
Ak­me­nės ra­jo­no val­džia guo­dė­si: Vie­šu­čių kai­mo nie­kaip ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti, nors ten se­niai nie­kas ne­be­gy­ve­na. Iš­tuš­tė­ję kai­mai tik sta­tis­ti­ką jau­kia, iš­krai­po rea­lų že­mė­la­pį, žiū­rėk, dar ir lė­šų pa­rei­ka­laus. Toks yra vals­ty­bi­nis po­žiū­ris. „Nė­ra ko šniurkš­čio­ti dėl emig­ra­ci­jos, te­gul va­žiuo­ja nors į Ma­da­gas­ka­rą. Jei­gu kai­mas su­nai­kin­tas, jei ap­lin­kui tik Kai­ka­rio ar Kar­baus­kio že­mės, Lie­tu­vos čia nė­ra. Bet aš pa­ts tu­riu lai­ky­ti iki pa­sku­ti­nio“, – ti­ki­na pa­sku­ti­nis Vie­šu­čių kai­mo...

Maskvą iškeitė į Šiaulius (10)

2017 m. kovo 10 d.
Mei­lės emig­ran­tė – taip sa­ve va­di­na Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Re­gio­ni­nio bib­lio­te­kų veik­los ir va­dy­bos sky­riaus ve­dė­ja Eka­te­ri­na Pra­ka­pe­ne. Prieš dau­giau nei 20 me­tų mo­te­ris su šei­ma per­si­kė­lė iš Ru­si­jos sos­ti­nės Mask­vos į Šiau­lius, juos va­di­na sa­vo na­mais.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Eka­te­ri­na bend­rau­ja­me gurkš­no­jant „Ka­ra­liš­ką“ ka­pu­či­no ka­vą.
– Kaip iš Mask­vos at­si­dū­rė­te Šiau­liuo­se?– Esu mei­lės emig­ran­tė – iš­te­kė­jau už lie­tu­vio, ki­lu­sio iš Šiau­lių...

Muzikos pakerėtas tėvas Zevertas (7)

2017 m. kovo 4 d.
Po dar­bo Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro įkū­rė­jas, va­do­vas ir gy­dy­to­jas psi­chiat­ras 71-erių El­man­tas Pra­nas Ze­ver­tas mu­zi­kuo­ja ba­ja­nu. Pot­rau­kį mu­zi­kai pa­ju­tęs dar vai­kys­tė­je, vi­są gy­ve­ni­mą jis bu­vo ak­ty­vus šo­kė­jas ir dai­ni­nin­kas. „Ne al­ko­ho­lis, o mu­zi­ka tu­ri kur­ti lai­mės en­dor­fi­nus“, – sa­ko me­di­kas.Išt­rūk­ti po­kal­biui apie po­mė­gius E. P. Ze­ver­tui su­dė­tin­ga – Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re trūks­ta net ke­tu­rių gy­dy­to­jų, įstai­gos va­do­vui ten­ka dirb­ti už juos vi­sus...

Kazimieras – daugiau negu vardas

2017 m. kovo 4 d.
Šian­dien – šv. Ka­zi­mie­ro die­na, dar va­di­na­ma ir Ko­var­nių die­na. Lie­tu­vos glo­bė­jo, vie­nin­te­lio Lie­tu­vos šven­to­jo var­das nyks­ta – per de­šimt­me­tį Šiau­liuo­se re­gist­ruo­tas tik vie­nas Ka­zys ir vie­nas Ka­zi­mie­ras. Nė vie­nos Ka­zi­mie­ros.Lo­ty­niš­kos kil­mės Ka­zi­mie­ro var­das ver­čia­mas „daug pa­sa­kan­tis, iš­min­tin­gas“. Šven­ta­sis Ka­zi­mie­ras (1458–1484 m.) yra vie­nin­te­lis Lie­tu­vos šven­ta­sis. Dėl sa­vo pa­mal­du­mo ir do­ro gy­ve­ni­mo šven­tuo­ju pa­skelb­tas 1602 me­tais...

Makaronų tiltai išlaiko didžiules apkrovas

2017 m. kovo 4 d.
Šiau­liuo­se, Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je, ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą vy­ko na­cio­na­li­nio sta­ty­bos iš ma­ka­ro­nų čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2017“ at­ran­kos tur­ny­ras. Var­žy­bų tiks­las – su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą iš ma­ka­ro­nų. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, to­kia kū­ry­ba su­tei­kia in­ži­ne­ri­nių pa­grin­dų.Pa­ke­lis spa­ge­čių ir ke­tu­ri plas­ti­li­no ga­ba­lė­liai – iš to­kių me­džia­gų per 45 mi­nu­tes na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­jo su­konst­ruo­ti kuo tvir­tes­nį til­tą. Mak­si­ma­lus til­to...

Kasdienė akistata su mirtimi

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go dau­giau ne­gu dvi­de­šimt­me­tį, ne­leng­va ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai. Prie mir­ties, prie skaus­mo pri­pras­ti neį­ma­no­ma. Pa­ty­ręs duob­ka­sys vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­rie mo­men­tai jam vis dar įdo­mūs.Jei kas prieš dau­ge­lį me­tų bū­tų pa­sa­kęs V. Veng­riui, kad jis plu­šės ka­pa­vie­tė­je, grei­čiau­siai bū­tų tik ran­ka nu­mo­jęs.
Tai atė­jo pa­ma­žu – ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju dir­bęs V. Veng­ris mąs­tė...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />