(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Gyvenimo spalvos

Sukrėtimai padėjo atrasti širdies kelią

2017 m. kovo 18 d.
Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti šir­di­mi, at­vi­ra pa­sau­liui“. Anks­čiau gy­ve­nu­si iš iner­ci­jos, nuo­lat gal­vo­ju­si „Ką pa­sa­kys ki­ti žmo­nės?“, su­si­rū­pi­nu­si vi­su pa­sau­liu, da­bar mo­te­ris la­biau­siai my­li sa­ve. Suk­rė­ti­mai jos gy­ve­ni­me pa­dė­jo at­ras­ti šir­dies ke­lią.Tai vė­liau­sias po­kal­bis prie ar­ba­tos puo­de­lio Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“, kai už lan­go jau įžieb­ti nak­ti­niai bul­va­ro ži­bin­tai...

Rašytojas Vytautas Almanis: dabar žemė, kaimas su numeriu – kaip lageriuose

2017 m. kovo 18 d.
Ak­me­nės ra­jo­no val­džia guo­dė­si: Vie­šu­čių kai­mo nie­kaip ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti, nors ten se­niai nie­kas ne­be­gy­ve­na. Iš­tuš­tė­ję kai­mai tik sta­tis­ti­ką jau­kia, iš­krai­po rea­lų že­mė­la­pį, žiū­rėk, dar ir lė­šų pa­rei­ka­laus. Toks yra vals­ty­bi­nis po­žiū­ris. „Nė­ra ko šniurkš­čio­ti dėl emig­ra­ci­jos, te­gul va­žiuo­ja nors į Ma­da­gas­ka­rą. Jei­gu kai­mas su­nai­kin­tas, jei ap­lin­kui tik Kai­ka­rio ar Kar­baus­kio že­mės, Lie­tu­vos čia nė­ra. Bet aš pa­ts tu­riu lai­ky­ti iki pa­sku­ti­nio“, – ti­ki­na pa­sku­ti­nis Vie­šu­čių kai­mo...

Maskvą iškeitė į Šiaulius

2017 m. kovo 10 d.
Mei­lės emig­ran­tė – taip sa­ve va­di­na Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Re­gio­ni­nio bib­lio­te­kų veik­los ir va­dy­bos sky­riaus ve­dė­ja Eka­te­ri­na Pra­ka­pe­ne. Prieš dau­giau nei 20 me­tų mo­te­ris su šei­ma per­si­kė­lė iš Ru­si­jos sos­ti­nės Mask­vos į Šiau­lius, juos va­di­na sa­vo na­mais.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Eka­te­ri­na bend­rau­ja­me gurkš­no­jant „Ka­ra­liš­ką“ ka­pu­či­no ka­vą.
– Kaip iš Mask­vos at­si­dū­rė­te Šiau­liuo­se?– Esu mei­lės emig­ran­tė – iš­te­kė­jau už lie­tu­vio, ki­lu­sio iš Šiau­lių...

Muzikos pakerėtas tėvas Zevertas

2017 m. kovo 4 d.
Po dar­bo Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro įkū­rė­jas, va­do­vas ir gy­dy­to­jas psi­chiat­ras 71-erių El­man­tas Pra­nas Ze­ver­tas mu­zi­kuo­ja ba­ja­nu. Pot­rau­kį mu­zi­kai pa­ju­tęs dar vai­kys­tė­je, vi­są gy­ve­ni­mą jis bu­vo ak­ty­vus šo­kė­jas ir dai­ni­nin­kas. „Ne al­ko­ho­lis, o mu­zi­ka tu­ri kur­ti lai­mės en­dor­fi­nus“, – sa­ko me­di­kas.Išt­rūk­ti po­kal­biui apie po­mė­gius E. P. Ze­ver­tui su­dė­tin­ga – Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re trūks­ta net ke­tu­rių gy­dy­to­jų, įstai­gos va­do­vui ten­ka dirb­ti už juos vi­sus...

Kazimieras – daugiau negu vardas

2017 m. kovo 4 d.
Šian­dien – šv. Ka­zi­mie­ro die­na, dar va­di­na­ma ir Ko­var­nių die­na. Lie­tu­vos glo­bė­jo, vie­nin­te­lio Lie­tu­vos šven­to­jo var­das nyks­ta – per de­šimt­me­tį Šiau­liuo­se re­gist­ruo­tas tik vie­nas Ka­zys ir vie­nas Ka­zi­mie­ras. Nė vie­nos Ka­zi­mie­ros.Lo­ty­niš­kos kil­mės Ka­zi­mie­ro var­das ver­čia­mas „daug pa­sa­kan­tis, iš­min­tin­gas“. Šven­ta­sis Ka­zi­mie­ras (1458–1484 m.) yra vie­nin­te­lis Lie­tu­vos šven­ta­sis. Dėl sa­vo pa­mal­du­mo ir do­ro gy­ve­ni­mo šven­tuo­ju pa­skelb­tas 1602 me­tais...

Makaronų tiltai išlaiko didžiules apkrovas

2017 m. kovo 4 d.
Šiau­liuo­se, Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je, ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą vy­ko na­cio­na­li­nio sta­ty­bos iš ma­ka­ro­nų čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2017“ at­ran­kos tur­ny­ras. Var­žy­bų tiks­las – su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą iš ma­ka­ro­nų. Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, to­kia kū­ry­ba su­tei­kia in­ži­ne­ri­nių pa­grin­dų.Pa­ke­lis spa­ge­čių ir ke­tu­ri plas­ti­li­no ga­ba­lė­liai – iš to­kių me­džia­gų per 45 mi­nu­tes na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­jo su­konst­ruo­ti kuo tvir­tes­nį til­tą. Mak­si­ma­lus til­to...

Kasdienė akistata su mirtimi

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go dau­giau ne­gu dvi­de­šimt­me­tį, ne­leng­va ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai. Prie mir­ties, prie skaus­mo pri­pras­ti neį­ma­no­ma. Pa­ty­ręs duob­ka­sys vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­rie mo­men­tai jam vis dar įdo­mūs.Jei kas prieš dau­ge­lį me­tų bū­tų pa­sa­kęs V. Veng­riui, kad jis plu­šės ka­pa­vie­tė­je, grei­čiau­siai bū­tų tik ran­ka nu­mo­jęs.
Tai atė­jo pa­ma­žu – ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju dir­bęs V. Veng­ris mąs­tė...

Antanas Saulaitis misiją mato ir savo krašte

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­liuo­se pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tęs ku­ni­gas An­ta­nas Sau­lai­tis SJ pa­brė­žia – šiuo­lai­ki­niai mi­sio­nie­riai ne gal­vo­ja: „Aš vis­ką ži­nau ir da­bar pa­mo­ky­siu tuos dur­nius, at­ver­siu tuos be­die­vius“, o iš­tie­sia žmo­nėms ran­ką ir šir­dį.Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je Stu­den­tų atei­ti­nin­kų žie­mos aka­de­mi­jo­je pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tė ku­ni­gas A. Sau­lai­tis SJ, ro­dy­da­mas fo­tog­ra­fi­jas šmaikš­čiai, gy­vai ir vaiz­din­gai pa­sa­ko­jo apie...

Įrašas į kultūros istoriją

2017 m. vasario 25 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas, fo­tog­ra­fas, fil­mų kū­rė­jas Val­das Kan­čaus­kas bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti Šo­kių die­nos vi­deo­re­ži­sie­riu­mi 2013 me­tų res­pub­li­ki­nė­je dai­nų šven­tė­je. 2014 me­tais jis dir­bo Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tė­je. Kel­mė­je ma­žai kas apie tai ži­no­jo. Val­das ne­bu­vo pa­kvies­tas į Sa­vi­val­dy­bę, kur pa­gerb­ti Dai­nų šven­tės da­ly­viai ir ko­lek­ty­vų va­do­vai. Re­ži­sie­rius li­ko už kad­ro. Bet di­džiuo­ja­si, kad iš­liks Lie­tu­vos kul­tū­ros is­to­ri­jo­je.Kel­mė­je ne­daug kam ži­no­mas Val­das...

Vitališka spalvų tėkmė

2017 m. vasario 18 d.
Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug tų pa­čių da­ly­kų krin­ta žmo­nėms į akis: kar­to­ja­si jai skir­ti epi­te­tai, cha­rak­te­ris­ti­kos, pa­veiks­lų api­bū­di­ni­mai, pa­lai­ko­mos le­gen­dos, esą Vi­ta yra la­bai pa­slap­tin­ga, ne­tgi mis­tiš­ka as­me­ny­bė. Pa­vyz­džiui, kad ji ne­ga­lin­ti ne­šio­ti laik­ro­džių, nes jie tuoj pat išei­na iš ri­kiuo­tės, kad strin­ga kom­piu­te­riai, kad ne­va ji leng­vai ra­ga­nau­jan­ti.
Vi­sa – dėl tų žalz­ga­nų akių...

Vi­lius Pu­ro­nas pri­si­žai­dė iki 70-mečio ju­bi­lie­jaus

2017 m. vasario 18 d.
Nuo sve­čių ir svei­kin­to­jų lū­žo bib­lio­te­kos ant­ra­sis aukš­tas. Tarp jų – ma­žiau­siai trys Šiau­lių eks­me­rai, ma­žiau­siai dvie­jų re­li­gi­nių kon­fe­si­jų ku­ni­gai, bi­čiu­liai, ger­bė­jai. Tik prie­šų ne­bu­vo nė vie­no. Opo­nen­tams V. Pu­ro­nas skirs at­ski­rą lai­ką pa­si­kal­bė­ti ir at­sa­ky­ti į rū­pi­mus klau­si­mus va­sa­rio 22 die­ną 13 va­lan­dą.
V. Pu­ro­nas su­ge­bė­jo gau­sy­bę svei­kin­to­jų kū­ry­biš­kai iš­nau­do­ti net ir per sa­vo ju­bi­lie­jų: sie­kė dau­giau­siai Lie­tu­vo­je gar­bės raš­tų ga­vu­sio žmo­gaus re­kor­do. Ar pa­sie­kė –...

Seržas: kasdien darykime po mažą gerą darbą

2017 m. vasario 18 d.
„La­biau­siai ver­ti­nu ši­tuos or­di­nus“, – ro­dy­da­mas megz­ti­nį, mo­ki­nių gau­siai ap­kli­juo­tą šir­de­lė­mis, šyp­so­si Ser­ge­jus Sta­pon­kus, drau­gų va­di­na­mas Ser­žu. Šiau­lie­tis Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas, skau­tų va­do­vas bus ap­do­va­no­tas Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės me­da­liu „Tar­nau­ki­me Lie­tu­vai“ už sa­va­no­rys­tės kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je.Ser­žas iš­kart at­si­pra­šo, jei po­kal­bį Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ ga­li su­trik­dy­ti te­le­fo­no skam­bu­čiai – de­ri­na­mos de­ta­lės...

Du dubenėliai Krišnos (1)

2017 m. vasario 11 d.
Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais, mant­rą pa­ly­di mu­zi­kos inst­ru­men­tų garsais. Vie­šas mant­ros gie­do­ji­mas lai­ko­mas ge­riau­siu dar­bu vi­suo­me­nei.Šian­dien kriš­nai­tus fil­muo­ja praei­viai mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, o so­viet­me­čiu mė­tė iš uni­ver­si­te­tų, so­di­no į ka­lė­ji­mus, kan­ki­ni­mus iš­tvė­rė ne vi­si. Kriš­nai­tai ban­do iš­sau­go­ti sa­vo tra­di­ci­jas ir da­ly­tis tuo, ką tu­ri.
In­diš­kų prie­sko­nių kva­pas...

Kelius į pasaulį atvėrė sportas ir laiškai (1)

2017 m. vasario 11 d.
BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai. Pri­si­lies­ti prie ki­tų ša­lių kul­tū­ros mo­kyk­lo­je pa­dė­da­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mas su vai­kais iš įvai­rių ša­lių, vė­liau į ne­to­li­mą už­sie­nį ke­lius nu­tie­sė dar­bas, o Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gų at­si­ra­do ir to­li­miau­siuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se.
Bai­gęs Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, A. Rim­ša įsi­dar­bi­no Šiau­lių pre­ci­zi­nių stak­lių in­ži­nie­riu­mi. Įmo­nės dar­buo­to­jams...

Janina Ališauskienė: „Keistuoliai yra miesto prieskoniai“ (1)

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja į mies­tą nu­ta­rė pa­žvelg­ti ki­taip – pa­ste­bė­jo ir pa­kal­bi­no ei­li­nius su­tik­tus žmo­nes, už­fik­sa­vo jų is­to­ri­jas. Ne­se­niai ge­riau­sia me­tų kul­tū­ros cent­ro va­do­ve pri­pa­žin­ta ir „Auk­si­niu fe­nik­su“ ap­do­va­no­ta ga­le­ri­jos va­do­vė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si – kul­tū­ra pra­tur­ti­na kiek­vie­ną.Im­bie­ri­nė ar­ba­ta su py­ra­gė­liu Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“. Ga­le­ri­jos „Laip­tai“ di­rek­to­rė J. Ali­šaus­kie­nė po­kal­biui prie ar­ba­tos...

Akimirkų žvejys (1)

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Barz­džiaus kū­ry­ba. Jo pa­var­dė Lie­tu­vo­je pir­mą­kart gar­siau nu­skam­bė­jo 2013 me­tais, kai fo­tog­ra­fi­nės do­ku­men­ti­kos cik­las „Pel­kės der­lius“ Niu­jor­ke pel­nė pres­ti­ži­nio kon­kur­so „PDN Pho­to An­nual 2013“ lau­rus stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ir JAV ski­ria­mą Mar­ty Fors­cher sti­pen­di­ją už in­dė­lį į hu­ma­nis­ti­nę fo­tog­ra­fi­ją.Da­bar pu­sę pa­sau­lio ap­ke­lia­vęs „Pel­kės der­lius“...

Šiaulių kultūros centre – retos meno rūšies paroda

2017 m. vasario 4 d.
Po­pie­riaus kar­pi­niai – ypa­tin­go kruopš­tu­mo ir ati­du­mo rei­ka­lau­jan­ti me­no rū­šis, tu­rin­ti gi­lias tra­di­ci­jas Ry­tų ša­ly­se. Lie­tu­vo­je kar­pi­niai XIX am­žiu­je iš­po­pu­lia­rė­jo Dzū­ki­jo­je, il­gai­niui pa­skli­do po ki­tus re­gio­nus. Kar­pi­niais bu­vo puo­šia­mi bal­dai, iš po­pie­riaus ne­tgi bu­vo kar­po­mos užuo­lai­dos.
K. Na­vic­ko kar­pi­niuo­se vy­rau­ja re­li­gi­niai, gam­ti­niai, tau­to­sa­ki­niai mo­ty­vai, juo­se pa­slėp­ti dai­nų, vai­kiš­kų žai­di­mų, pa­tar­lių siu­že­tai. Ju­ve­ly­riš­kai...

50 rudų atspalvių

2017 m. sausio 28 d.
Ne­si­bai­gian­tys pa­plū­di­miai. Van­de­ny­no purs­lai. Vė­jas plau­kuo­se ir gal­vo­je. Uo­los. Mar­so kan­jo­nai, rai­bu­liuo­jan­tys pen­kias­de­šim­čia ru­dų at­spal­vių. To­kia lau­ki­nė Fuer­te­ven­tu­ra – Is­pa­ni­jai pri­klau­san­ti Ka­na­rų sa­ly­no sa­la At­lan­to van­de­ny­ne. No­rint pa­bėg­ti nuo lie­tu­viš­kos žie­mos, tai to­bu­li va­sa­ros kon­ser­vai su tro­pi­nių vai­sių ir jū­rų gė­ry­bių sko­niu.Keis­tas te­le­por­ta­ci­jos jaus­mas: tem­pe­ra­tū­ros mi­nu­są pa­kei­tė pliu­sas, snie­go pus­nis – smė­lio pus­nys, nuo šal­čio...

Kelmiškiai audžia tautinį kostiumą

2017 m. sausio 28 d.
2017-ie­ji Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo ir Pi­lia­kal­nių me­tais. Ta pro­ga Kel­mės kul­tū­ros cent­ro cent­re au­džia­mos Kel­mės kraš­to ska­ros ir ki­tos tau­ti­nio kos­tiu­mo de­ta­lės.
Re­no­vuo­ta­me Kel­mės kul­tū­ros cent­re at­si­ra­do vie­tos tre­joms stak­lėms. Do­va­no­to­mis stak­lė­mis iš Šve­di­jos že­mai­tiš­ką ska­rą au­džia Ama­tų stu­di­jos va­do­vė Ire­na Ar­laus­kie­nė.
Ki­tas stak­les ap­me­tu­si ir jau au­di­mą pra­dė­ju­si Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja An­ge­lė...

Šventvietės primena turtingą lietuvių praeitį

2017 m. sausio 28 d.
Jo­niš­kio kraš­te dar yra žmo­nių, me­nan­čių pa­da­vi­mų apie skrai­dan­čius eže­rus, vel­nių ko­vo­se mė­to­mus ak­me­nis, ra­ga­nas, šven­tus kal­nus. Jų pa­sa­ko­ji­mai, dve­jų me­tų eks­pe­di­ci­jos ir ar­chy­vi­niai duo­me­nys su­dė­ti į kny­gą „Se­no­sios Lie­tu­vos švent­vie­tės. Jo­niš­kio ra­jo­nas“. Jo­je pa­mi­nė­tos ir ap­ra­šy­tos net 225 švent­vie­tės.
Kai 2014 me­tais Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus su­ren­gė Šiau­rės Lie­tu­vos mi­to­lo­gi­niam pa­vel­dui skir­tą kon­fe­ren­ci­ją, ji pro­fe­so­riui Vy­kin­tui Vait­ke­vi­čiui ta­po...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />