(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Dangaus neatimsi

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko vai­kus. Net ta­da, kai Šiau­lių val­džia lo­pė biu­dže­to sky­les ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų są­skai­ta, vai­kai drau­ge su sa­vo pe­da­go­gu pa­si­trau­kė į pri­va­čias avia­mo­de­lia­vi­mo pa­mo­kas. „Dan­gaus nie­kas nea­tims“, – ži­no avia­mo­de­liuo­to­jas.Vy­tau­tas me­na, kad la­bai ver­kė, kai bū­da­mas maž­daug tre­jų me­tu­kų ma­tė virš sa­vo gim­tų­jų Ož­kė­nų (Kur­šė­nų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja) kai­mo so­dy­bos...

Mokytojas Danijoje tapo statybininku

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras Ana­to­li­jus Aks­ti­nas 36 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė pe­da­go­gi­niam dar­bui.Šiais moks­lo me­tais mo­ky­to­jas jau ne­be­va­ži­nė­ja dės­ty­ti geog­ra­fi­jos, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų į El­vy­ra­vos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.Da­ni­jo­je, pa­čio­je Ko­pen­ha­gos šir­dy­je, įren­gi­nė­ja ko­te­džus. Už­dir­ba ke­tu­ris kar­tus dau­giau, ne­gu mo­ky­to­jau­da­mas.Ana­to­li­jus Aks­ti­nas skep­tiš­kai...

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš Va­ra­ta­rius“, ke­liau­jan­čia­me po Lie­tu­vos ba­rus.Mo­ni­kos Geš­tau­tai­tės ak­to­rės kar­je­rą di­džio­jo­je sce­no­je su­stab­dė trū­kę ko­jos raiš­čiai, da­bar li­ki­mas ją vėl at­ve­dė į sce­ną. „Į ba­ro sce­ną“, – pa­tiks­li­na ak­to­rė.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos puo­de­lio su Mo­ni­ka kal­ba­me apie jos vaid­me­nį ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je. Bū­tent ka­vi­nės, ba­rai ta­po jos dar­bo ir...

Simonas Donskovas prieš koncertus būna „ne čia“

2016 m. gruodžio 31 d.
Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž pu­sę šimt­me­čio. Jo hi­tais ta­pu­sios dai­nos „Lai­ko ra­tas“, „Ei­nu na­mo gat­ve“, „Ru­dens la­pas“, „Į ki­tą kran­tą“ ir ki­tos aki­mirks­niu už­val­do net abe­jin­giau­sią klau­sy­to­ją.Tai – Si­mo­nas DONS­KO­VAS. Jam nė­ra ne­pa­to­gių klau­si­mų, ir at­sa­ky­mų jis neieš­ko ki­še­nė­je. Po­kal­bis – li­kus va­lan­dai iki kon­cer­to Šiau­lių are­nos ma­žo­jo­je sa­lė­je.– Šiau­liuo­se jūs ne nau­jo­kas. Čia te­ko...

Fotografas Antanas Dilys ieško lobių

2016 m. gruodžio 31 d.
Šiaulių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus įkū­rė­jas fo­tog­ra­fas An­ta­nas Di­lys, mu­zie­jui pa­do­va­no­jęs be­veik 50 tūks­tan­čių ne­ga­ty­vų ir to­liau rū­šiuo­jan­tis do­va­nas, 85 me­tų ju­bi­lie­jų tra­di­ciš­kai pa­žy­mi pa­ro­da Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se, prieš gi­mi­mo die­ną. Se­no­ji fo­tog­ra­fi­ja jam yra lo­bis, ku­rį rei­kia su­ras­ti ir pa­ro­dy­ti vi­siems.Du su pu­se šaukš­te­lio cuk­raus į ža­lio­sios ar­ba­tos puo­de­lį Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ – A. Di­lys įpra­tęs ger­ti sal­džią ar­ba­tą. Ry­tą jo ri­tua­las – puo­de­lis ka­vos su pie­nu...

Kalėdų Senelis stengiasi sukurti stebuklą

2016 m. gruodžio 23 d.
Ma­giš­ka­sis Ka­lė­dų Se­ne­lis po pa­sau­lį ke­liau­ja skrie­da­mas el­niais kin­ky­ta ka­rie­ta. Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­dė­jė­ju dau­giau nei dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus dir­ba vai­kų stu­di­jos „Svirp­lys“ va­do­vas šiau­lie­tis Ro­mas Tri­jo­nis. Jis to­kio trans­por­to neat­si­sa­ky­tų, nes vi­są gruo­džio mė­ne­sį jam ten­ka su­kti ra­tus po Lie­tu­vą.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Ka­lė­dų Se­ne­liu ge­ria­me im­bie­ri­nę ar­ba­tą, kad jo bal­so sty­gos su­šil­tų. Lai­ko po­kal­biui jis ran­da įtemp­to­je die­not­var­kė­je tarp ke­lio­nių pas vai­kus...

Lėlės primena vaikystės svajones

2016 m. gruodžio 23 d.
Megz­tos, siū­tos, vel­tos, me­di­nės ir net stik­li­nės ran­kų dar­bo lė­lės eks­po­nuo­ja­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Var­sos“ fi­lia­le. Į pa­ro­dą at­ke­lia­vo per 90 lė­lių iš dvy­li­kos mies­tų ir ra­jo­nų.
Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Sal­du­vė“ di­rek­to­rė Ni­jo­lė Kor­sa­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ran­kų dar­bo lė­lių pa­ro­do­je at­si­lie­pė net 74 da­ly­vės iš Šiau­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių, Ro­kiš­kio, Kai­šia­do­rių, Šven­čio­nių, Ra­sei­nių, Jo­na­vos mies­tų ir ra­jo­nų lop­še­lių-dar­že­lių. Lė­les ga­mi­no ir...

Gyvenimo prasmė – padėti kitam

2016 m. gruodžio 23 d.
Kel­miš­kę Bro­nę Grik­šie­nę va­di­na tie­siog Bro­ne­le iš „Ca­ri­to“. Dėl šios mo­ters ge­ru­mo ir pa­si­aukojimo ki­tiems, dėl at­jau­tos, dėl mo­kė­ji­mo da­ly­tis. Iš sun­kios li­gos iš­si­kaps­čiu­si Bro­ne­lė ti­ki žmo­gaus va­lios ir ge­ru­mo ste­buk­lais. Ir ji ne vie­na to­kia.„Ca­ri­te“ Bro­ne­lė ir dar pul­ke­lis ge­ra­da­rių su­si­ren­ka ant­ra­die­niais. Ma­žy­tės pa­tal­pos ša­lia baž­ny­čios sto­vin­čia­me me­di­nia­me na­me. Dar­bo sta­las, kė­dė, pa­sie­niais su­sta­ty­tos len­ty­nos ge­rų žmo­nių at­neš­tiems daik­tams ir dra­bu­žiams...

Feliksą myli ir muziejininkai, ir lankytojai

2016 m. gruodžio 17 d.
La­bai pro­tin­gas. La­bai iš­kal­bus. Vis­ką su­pran­ta. Toks yra Fe­lik­sas – Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los ka­ti­nas. Maž­daug prieš tre­jus me­tus pri­kly­dęs murk­lys ta­po ir dar­buo­to­jų, ir mu­zie­jaus lan­ky­to­jų nu­my­lė­ti­niu.Iš mie­go pa­ža­din­tas Fe­lik­sas pa­si­rą­žo, pra­tem­pia vie­ną po ki­tos le­te­nas. Pa­po­zuo­ja fo­tog­ra­fui, mei­liai pa­si­glaus­to, lei­džia­si glos­to­mas bei ka­so­mas. Iš ge­ru­mo mur­kia.
Su Fe­lik­su su­si­pa­žin­ti pa­de­da „Auš­ros“ mu­zie­jaus...

Negalią pavertė galia

2016 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lie­tė Vid­man­tė Raus­ty­tė sva­jo­ja, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ge­ra gy­ven­ti vi­siems, pa­sau­ly­je iš­nyk­tų sie­nos tarp ne­ga­lią tu­rin­čių ir svei­kų žmo­nių. Ne­se­niai ji ini­ci­ja­vo so­cia­li­nę ak­ci­ją, su­vie­ni­ju­sią net 18 Lie­tu­vos mies­tų. 26-erių mer­gi­na nuo gi­mi­mo tu­ri ce­reb­ri­nį pa­ra­ly­žių, ta­čiau tai ne­sut­ruk­do jai džiaug­tis gy­ve­ni­mu.„Ma­ne pa­ste­bė­si­te iš­kart“, – pa­juo­kau­ja V. Raus­ty­tė, te­le­fo­nu ta­rian­tis dėl su­si­ti­ki­mo. Smul­ku­tė mer­gi­na įsi­ki­bu­sį į vaikš­ty­nę vi­sur ke­liau­ja sa­va­ran­kiš­kai...

Tautų katile nepamiršta Lietuvos

2016 m. gruodžio 17 d.
Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tė, už pa­sie­ki­mus ap­do­va­no­ta ša­lies Pre­zi­den­tės pa­dė­kos raš­tu, po pa­tir­ties, įgy­tos įsi­su­kus į Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių ko­man­dą, sa­ve la­biau ma­to dir­ban­čią už sce­nos.

Dar­bą Lon­do­ne įsi­kū­ru­sio­je kre­di­to uni­jos kom­pa­ni­jo­je „Cre­dit Union So­lu­tions“ Re­gi­na Kar­du­šai­tė va­di­na iš­šū­kiu, ku­rį priė­mė prieš 14 mė­ne­sių. Iki to lai­ko tre­čius me­tus Ang­li­jo­je gy­ve­nan­čiai mer­gi­nai te­ko dirb­ti ba­ris­ta – ka­vos ruo­ši­mo pro­fe­sio­na­le...

Jubiliatai tebekuria Šiaulių dailės istoriją

2016 m. gruodžio 17 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta le­gen­di­nių dai­li­nin­kų, dai­lės pe­da­go­gų – Si­gi­to Pran­cui­čio ir Pet­ro Rakš­ti­ko – kū­ry­bos pa­ro­dos. Abu au­to­riai šven­čia ju­bi­lie­jų: Si­gi­tas Pran­cui­tis – 70-ąjį, Pet­ras Rakš­ti­kas – 60-ąjį.S. Pran­cui­tis ju­bi­lie­ji­nė­je kū­ry­bos pa­ro­do­je „Kū­ry­bos mets­kait­lis“ eks­po­nuo­ja be­veik pen­kių de­šimt­me­čių sa­vo kū­ry­bą: „vy­riau­sias“ dar­bas – dar 1968 me­tais kur­tas au­to­port­re­tas. Ats­pė­ju­siam, ką reiš­kia se­no­vi­nis žo­dis „mets­kait­lis“, S. Pran­cui­tis...

Permainų laikas atnešė ne vieną išbandymą

2016 m. gruodžio 10 d.
Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ak­to­rės Re­gi­nos Ar­ba­čiaus­kai­tės-Flick gim­ti­nė – Šiau­liai, o vai­kys­tės, mo­kyk­li­niai me­tai bė­go Jo­niš­ky­je, Pak­ruo­jy­je, Ak­me­nė­je. Dau­giau nei pen­kias­de­šimt vaid­me­nų ki­ne ir teat­re su­kū­ru­si ak­to­rė Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pri­si­mi­nė vai­kys­tę, vaid­me­nis ir mo­ky­to­jus – di­džiuo­sius ak­to­rius.„Nie­ka­da ne­te­ko da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se, nors čia esu gi­mu­si ir daž­nai bū­nu“, – sa­kė ak­to­rė. Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je...

Pra­na­šys­tė iš­si­pil­dė: kny­ga pa­ra­šy­ta

2016 m. gruodžio 10 d.
Dvy­li­ka die­nų, pra­leis­tų Si­bi­re, Ir­kuts­ko sri­ty­je, ta­po ne tik re­por­ta­žų cik­lu „Šiau­lių kraš­te“ – šian­dien jo au­to­rė Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė var­to ką tik iš­leis­tą kny­gą „Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je“. Jo­je gy­va emo­ci­ja, pa­sa­ko­ji­mai žmo­nių, ku­rių li­ki­mai – da­lis mū­sų is­to­ri­jos.Šį­kart žur­na­lis­ti­nis iš­šū­kis su­dė­tin­ges­nis nei įpras­tai – kal­bin­ti ko­le­gę ir bi­čiu­lę Ž. Ka­va­liaus­kai­tę, to­dėl Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re esan­čio­je „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“, nu­si­ženg­da­mi rub­ri­kos pa­va­di­ni­mui, kal­ba­mės prie...

Į kont­ras­tų In­di­ją sugrįžo antrą kartą

2016 m. gruodžio 10 d.
Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­pie­tę su­ren­gė iš vieš­na­gės po In­di­ją grį­žęs kel­miš­kis Jo­nas Sta­bin­gis.To­li­mą­ją ša­lį ke­liau­to­jas va­di­no kont­ras­tų ša­li­mi. In­di­jo­je mai­šo­si at­vi­rų ka­na­li­za­ci­jos grio­vių, šiukš­lių dvo­kas su įvai­riak­va­piais smil­ka­lais, lūš­ny­nai ir aki­nan­čios šven­to­vės, bū­riai vis­ką va­gian­čių be­ždžio­nių, ra­mi­nan­ti mu­zi­ka ir ne­si­bai­gian­tis triukš­mas.
Jo­nas Sta­bin­gis į In­di­ją ke­lia­vo ant­rą sy­kį, po še­še­rių me­tų per­trau­kos. Šį­syk – su 15 žmo­nių gru­pe. Skri­do iš Ry­gos, ke­tu­rias...

Nuotrauka atvedė pas jubiliejų švenčiančią porą

2016 m. gruodžio 3 d.
„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug aš­tuo­nis de­šimt­me­čius da­ry­to­je fo­tog­ra­fi­jo­je jis at­pa­žįs­ta ir dau­giau vei­dų, tik var­dai, pa­var­dės iš­blu­ko. Va­kar Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tiems Au­gus­ti­nai ir Kle­men­sui Kan­ka­liams bu­vo ypa­tin­ga die­na – 65-osios ves­tu­vių me­ti­nės.„Šiau­lių kraš­tas“ tre­čia­die­nį pub­li­ka­vo tar­pu­ka­rio nuo­trau­ką, ku­rio­je įam­žin­ta per dvi­de­šimt as­me­nų.
Kas už­fik­suo­ti nuo­trau­ko­je, kas...

Kurčias fotografas susikalba bet kurioje šalyje

2016 m. gruodžio 3 d.
Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės ne­gir­din­tis šiau­lie­tis kal­ba ran­ko­mis ir aki­mis – is­to­ri­jas apie žmo­nes pa­sa­ko­ja sa­vo fo­tog­ra­fi­jo­mis. Mo­čiu­tės pa­stan­gų dė­ka vai­ki­nas ga­li kal­bė­ti bal­su. Išd­rį­sęs at­skleis­ti sa­vo ta­len­tus, nu­ga­lė­jęs dro­vu­mą, jis ta­po ne tik fo­tog­ra­fu, bet ir fo­to­mo­de­liu.Su Ka­ro­liu su­si­tin­ka­me Šiau­lių ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cent­re, kur kal­bė­tis pa­de­da ges­tų kal­bos ver­tė­jos...

Ūkininkas negali neskraidyti

2016 m. gruodžio 3 d.
Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais: skrai­do, konst­ruo­ja, skrai­di­na drau­gus ir pa­žįs­ta­mus.Nau­jau­sias ūki­nin­ko pir­ki­nys – če­kų ga­my­bos lėk­tu­vas „Zep­hyr“ – kol kas sto­vi ūki­nin­ko prieš ke­le­tą me­tų pa­sta­ty­ta­me di­džiu­lia­me an­ga­re.
Iš pir­mo žvilgs­nio ūki­nin­kai Re­gi­na ir Rai­mon­das No­rei­kos lyg ir nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ki­tų kai­mo žmo­nių: lai­ko gy­vu­lių, dir­ba že­mę.
Ta­čiau Rai­mon­das No­rei­ka yra...

Vyskupas Eugenijus Bartulis: kūno kultą turi keisti didi dvasia

2016 m. lapkričio 26 d.
Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis ypa­tin­gas is­to­ri­ne iš­lie­ka­mą­ja ver­te. Nuot­rau­ko­se už­fik­suo­tos pa­sau­ly­je ži­no­mos Jė­zaus Kris­taus re­lik­vi­jos: Tu­ri­no dro­bu­lė, Šven­to­ji tau­rė, Erš­kė­čių vai­ni­kas, Lion­gi­no ie­tis. Vys­ku­pas įsi­ti­ki­nęs – tai aki­vaiz­dus ste­buk­lų įro­dy­mas, ku­riuos pa­tvir­ti­na net moks­li­nin­kai.– Kuo jums pa­čiam svar­bi tra­di­ci­ja kas­met iš­leis­ti po ka­len­do­rių?– Į...

Šiaulietės austos juostos – ant aukštosios mados podiumo

2016 m. lapkričio 26 d.
Kai ma­dos se­kė­jai dar tik spė­lio­jo, ko­kia bus di­zai­ne­rio Juo­zo Stat­ke­vi­čiaus 2017 metų pa­va­sa­rio-va­sa­ros ko­lek­ci­ja, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė ži­no­jo, kad jo­je bus tau­ti­nio kos­tiu­mo mo­ty­vų. Dar prieš ke­le­tą mė­ne­sių di­zai­ne­ris ko­lek­ci­jai at­si­rin­ko try­li­ka tau­to­dai­li­nin­kės aus­tų juos­tų.2017 metų pa­va­sa­rio-va­sa­ros ko­lek­ci­ją J. Stat­ke­vi­čius pri­sta­tė praė­ju­sį sek­ma­die­nį „Li­tex­po“ rū­muo­se. Ko­lek­ci­jos te­ma pa­slap­ty­je bu­vo...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas