(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Gyvenimo spalvos

Dangaus neatimsi

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko vai­kus. Net ta­da, kai Šiau­lių val­džia lo­pė biu­dže­to sky­les ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų są­skai­ta, vai­kai drau­ge su sa­vo pe­da­go­gu pa­si­trau­kė į pri­va­čias avia­mo­de­lia­vi­mo pa­mo­kas. „Dan­gaus nie­kas nea­tims“, – ži­no avia­mo­de­liuo­to­jas.Vy­tau­tas me­na, kad la­bai ver­kė, kai bū­da­mas maž­daug tre­jų me­tu­kų ma­tė virš sa­vo gim­tų­jų Ož­kė­nų (Kur­šė­nų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja) kai­mo so­dy­bos...

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras Ana­to­li­jus Aks­ti­nas 36 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė pe­da­go­gi­niam dar­bui.Šiais moks­lo me­tais mo­ky­to­jas jau ne­be­va­ži­nė­ja dės­ty­ti geog­ra­fi­jos, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų į El­vy­ra­vos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.Da­ni­jo­je, pa­čio­je Ko­pen­ha­gos šir­dy­je, įren­gi­nė­ja ko­te­džus. Už­dir­ba ke­tu­ris kar­tus dau­giau, ne­gu mo­ky­to­jau­da­mas.Ana­to­li­jus Aks­ti­nas skep­tiš­kai...

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš Va­ra­ta­rius“, ke­liau­jan­čia­me po Lie­tu­vos ba­rus.Mo­ni­kos Geš­tau­tai­tės ak­to­rės kar­je­rą di­džio­jo­je sce­no­je su­stab­dė trū­kę ko­jos raiš­čiai, da­bar li­ki­mas ją vėl at­ve­dė į sce­ną. „Į ba­ro sce­ną“, – pa­tiks­li­na ak­to­rė.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos puo­de­lio su Mo­ni­ka kal­ba­me apie jos vaid­me­nį ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je. Bū­tent ka­vi­nės, ba­rai ta­po jos dar­bo ir...

Simonas Donskovas prieš koncertus būna „ne čia“

2016 m. gruodžio 31 d.
Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž pu­sę šimt­me­čio. Jo hi­tais ta­pu­sios dai­nos „Lai­ko ra­tas“, „Ei­nu na­mo gat­ve“, „Ru­dens la­pas“, „Į ki­tą kran­tą“ ir ki­tos aki­mirks­niu už­val­do net abe­jin­giau­sią klau­sy­to­ją.Tai – Si­mo­nas DONS­KO­VAS. Jam nė­ra ne­pa­to­gių klau­si­mų, ir at­sa­ky­mų jis neieš­ko ki­še­nė­je. Po­kal­bis – li­kus va­lan­dai iki kon­cer­to Šiau­lių are­nos ma­žo­jo­je sa­lė­je.– Šiau­liuo­se jūs ne nau­jo­kas. Čia te­ko...

Fotografas Antanas Dilys ieško lobių

2016 m. gruodžio 31 d.
Šiaulių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus įkū­rė­jas fo­tog­ra­fas An­ta­nas Di­lys, mu­zie­jui pa­do­va­no­jęs be­veik 50 tūks­tan­čių ne­ga­ty­vų ir to­liau rū­šiuo­jan­tis do­va­nas, 85 me­tų ju­bi­lie­jų tra­di­ciš­kai pa­žy­mi pa­ro­da Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se, prieš gi­mi­mo die­ną. Se­no­ji fo­tog­ra­fi­ja jam yra lo­bis, ku­rį rei­kia su­ras­ti ir pa­ro­dy­ti vi­siems.Du su pu­se šaukš­te­lio cuk­raus į ža­lio­sios ar­ba­tos puo­de­lį Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ – A. Di­lys įpra­tęs ger­ti sal­džią ar­ba­tą. Ry­tą jo ri­tua­las – puo­de­lis ka­vos su pie­nu...

Kalėdų Senelis stengiasi sukurti stebuklą

2016 m. gruodžio 23 d.
Ma­giš­ka­sis Ka­lė­dų Se­ne­lis po pa­sau­lį ke­liau­ja skrie­da­mas el­niais kin­ky­ta ka­rie­ta. Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­dė­jė­ju dau­giau nei dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus dir­ba vai­kų stu­di­jos „Svirp­lys“ va­do­vas šiau­lie­tis Ro­mas Tri­jo­nis. Jis to­kio trans­por­to neat­si­sa­ky­tų, nes vi­są gruo­džio mė­ne­sį jam ten­ka su­kti ra­tus po Lie­tu­vą.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Ka­lė­dų Se­ne­liu ge­ria­me im­bie­ri­nę ar­ba­tą, kad jo bal­so sty­gos su­šil­tų. Lai­ko po­kal­biui jis ran­da įtemp­to­je die­not­var­kė­je tarp ke­lio­nių pas vai­kus...

Lėlės primena vaikystės svajones

2016 m. gruodžio 23 d.
Megz­tos, siū­tos, vel­tos, me­di­nės ir net stik­li­nės ran­kų dar­bo lė­lės eks­po­nuo­ja­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Var­sos“ fi­lia­le. Į pa­ro­dą at­ke­lia­vo per 90 lė­lių iš dvy­li­kos mies­tų ir ra­jo­nų.
Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Sal­du­vė“ di­rek­to­rė Ni­jo­lė Kor­sa­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ran­kų dar­bo lė­lių pa­ro­do­je at­si­lie­pė net 74 da­ly­vės iš Šiau­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių, Ro­kiš­kio, Kai­šia­do­rių, Šven­čio­nių, Ra­sei­nių, Jo­na­vos mies­tų ir ra­jo­nų lop­še­lių-dar­že­lių. Lė­les ga­mi­no ir...

Gyvenimo prasmė – padėti kitam

2016 m. gruodžio 23 d.
Kel­miš­kę Bro­nę Grik­šie­nę va­di­na tie­siog Bro­ne­le iš „Ca­ri­to“. Dėl šios mo­ters ge­ru­mo ir pa­si­aukojimo ki­tiems, dėl at­jau­tos, dėl mo­kė­ji­mo da­ly­tis. Iš sun­kios li­gos iš­si­kaps­čiu­si Bro­ne­lė ti­ki žmo­gaus va­lios ir ge­ru­mo ste­buk­lais. Ir ji ne vie­na to­kia.„Ca­ri­te“ Bro­ne­lė ir dar pul­ke­lis ge­ra­da­rių su­si­ren­ka ant­ra­die­niais. Ma­žy­tės pa­tal­pos ša­lia baž­ny­čios sto­vin­čia­me me­di­nia­me na­me. Dar­bo sta­las, kė­dė, pa­sie­niais su­sta­ty­tos len­ty­nos ge­rų žmo­nių at­neš­tiems daik­tams ir dra­bu­žiams...

Feliksą myli ir muziejininkai, ir lankytojai

2016 m. gruodžio 17 d.
La­bai pro­tin­gas. La­bai iš­kal­bus. Vis­ką su­pran­ta. Toks yra Fe­lik­sas – Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los ka­ti­nas. Maž­daug prieš tre­jus me­tus pri­kly­dęs murk­lys ta­po ir dar­buo­to­jų, ir mu­zie­jaus lan­ky­to­jų nu­my­lė­ti­niu.Iš mie­go pa­ža­din­tas Fe­lik­sas pa­si­rą­žo, pra­tem­pia vie­ną po ki­tos le­te­nas. Pa­po­zuo­ja fo­tog­ra­fui, mei­liai pa­si­glaus­to, lei­džia­si glos­to­mas bei ka­so­mas. Iš ge­ru­mo mur­kia.
Su Fe­lik­su su­si­pa­žin­ti pa­de­da „Auš­ros“ mu­zie­jaus...

Negalią pavertė galia

2016 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lie­tė Vid­man­tė Raus­ty­tė sva­jo­ja, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ge­ra gy­ven­ti vi­siems, pa­sau­ly­je iš­nyk­tų sie­nos tarp ne­ga­lią tu­rin­čių ir svei­kų žmo­nių. Ne­se­niai ji ini­ci­ja­vo so­cia­li­nę ak­ci­ją, su­vie­ni­ju­sią net 18 Lie­tu­vos mies­tų. 26-erių mer­gi­na nuo gi­mi­mo tu­ri ce­reb­ri­nį pa­ra­ly­žių, ta­čiau tai ne­sut­ruk­do jai džiaug­tis gy­ve­ni­mu.„Ma­ne pa­ste­bė­si­te iš­kart“, – pa­juo­kau­ja V. Raus­ty­tė, te­le­fo­nu ta­rian­tis dėl su­si­ti­ki­mo. Smul­ku­tė mer­gi­na įsi­ki­bu­sį į vaikš­ty­nę vi­sur ke­liau­ja sa­va­ran­kiš­kai...

Tautų katile nepamiršta Lietuvos

2016 m. gruodžio 17 d.
Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tė, už pa­sie­ki­mus ap­do­va­no­ta ša­lies Pre­zi­den­tės pa­dė­kos raš­tu, po pa­tir­ties, įgy­tos įsi­su­kus į Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių ko­man­dą, sa­ve la­biau ma­to dir­ban­čią už sce­nos.

Dar­bą Lon­do­ne įsi­kū­ru­sio­je kre­di­to uni­jos kom­pa­ni­jo­je „Cre­dit Union So­lu­tions“ Re­gi­na Kar­du­šai­tė va­di­na iš­šū­kiu, ku­rį priė­mė prieš 14 mė­ne­sių. Iki to lai­ko tre­čius me­tus Ang­li­jo­je gy­ve­nan­čiai mer­gi­nai te­ko dirb­ti ba­ris­ta – ka­vos ruo­ši­mo pro­fe­sio­na­le...

Jubiliatai tebekuria Šiaulių dailės istoriją

2016 m. gruodžio 17 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta le­gen­di­nių dai­li­nin­kų, dai­lės pe­da­go­gų – Si­gi­to Pran­cui­čio ir Pet­ro Rakš­ti­ko – kū­ry­bos pa­ro­dos. Abu au­to­riai šven­čia ju­bi­lie­jų: Si­gi­tas Pran­cui­tis – 70-ąjį, Pet­ras Rakš­ti­kas – 60-ąjį.S. Pran­cui­tis ju­bi­lie­ji­nė­je kū­ry­bos pa­ro­do­je „Kū­ry­bos mets­kait­lis“ eks­po­nuo­ja be­veik pen­kių de­šimt­me­čių sa­vo kū­ry­bą: „vy­riau­sias“ dar­bas – dar 1968 me­tais kur­tas au­to­port­re­tas. Ats­pė­ju­siam, ką reiš­kia se­no­vi­nis žo­dis „mets­kait­lis“, S. Pran­cui­tis...

Permainų laikas atnešė ne vieną išbandymą

2016 m. gruodžio 10 d.
Klai­pė­dos dra­mos teat­ro ak­to­rės Re­gi­nos Ar­ba­čiaus­kai­tės-Flick gim­ti­nė – Šiau­liai, o vai­kys­tės, mo­kyk­li­niai me­tai bė­go Jo­niš­ky­je, Pak­ruo­jy­je, Ak­me­nė­je. Dau­giau nei pen­kias­de­šimt vaid­me­nų ki­ne ir teat­re su­kū­ru­si ak­to­rė Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pri­si­mi­nė vai­kys­tę, vaid­me­nis ir mo­ky­to­jus – di­džiuo­sius ak­to­rius.„Nie­ka­da ne­te­ko da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se, nors čia esu gi­mu­si ir daž­nai bū­nu“, – sa­kė ak­to­rė. Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je...

Pra­na­šys­tė iš­si­pil­dė: kny­ga pa­ra­šy­ta

2016 m. gruodžio 10 d.
Dvy­li­ka die­nų, pra­leis­tų Si­bi­re, Ir­kuts­ko sri­ty­je, ta­po ne tik re­por­ta­žų cik­lu „Šiau­lių kraš­te“ – šian­dien jo au­to­rė Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė var­to ką tik iš­leis­tą kny­gą „Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je“. Jo­je gy­va emo­ci­ja, pa­sa­ko­ji­mai žmo­nių, ku­rių li­ki­mai – da­lis mū­sų is­to­ri­jos.Šį­kart žur­na­lis­ti­nis iš­šū­kis su­dė­tin­ges­nis nei įpras­tai – kal­bin­ti ko­le­gę ir bi­čiu­lę Ž. Ka­va­liaus­kai­tę, to­dėl Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re esan­čio­je „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“, nu­si­ženg­da­mi rub­ri­kos pa­va­di­ni­mui, kal­ba­mės prie...

Į kont­ras­tų In­di­ją sugrįžo antrą kartą

2016 m. gruodžio 10 d.
Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­pie­tę su­ren­gė iš vieš­na­gės po In­di­ją grį­žęs kel­miš­kis Jo­nas Sta­bin­gis.To­li­mą­ją ša­lį ke­liau­to­jas va­di­no kont­ras­tų ša­li­mi. In­di­jo­je mai­šo­si at­vi­rų ka­na­li­za­ci­jos grio­vių, šiukš­lių dvo­kas su įvai­riak­va­piais smil­ka­lais, lūš­ny­nai ir aki­nan­čios šven­to­vės, bū­riai vis­ką va­gian­čių be­ždžio­nių, ra­mi­nan­ti mu­zi­ka ir ne­si­bai­gian­tis triukš­mas.
Jo­nas Sta­bin­gis į In­di­ją ke­lia­vo ant­rą sy­kį, po še­še­rių me­tų per­trau­kos. Šį­syk – su 15 žmo­nių gru­pe. Skri­do iš Ry­gos, ke­tu­rias...

Nuotrauka atvedė pas jubiliejų švenčiančią porą

2016 m. gruodžio 3 d.
„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug aš­tuo­nis de­šimt­me­čius da­ry­to­je fo­tog­ra­fi­jo­je jis at­pa­žįs­ta ir dau­giau vei­dų, tik var­dai, pa­var­dės iš­blu­ko. Va­kar Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tiems Au­gus­ti­nai ir Kle­men­sui Kan­ka­liams bu­vo ypa­tin­ga die­na – 65-osios ves­tu­vių me­ti­nės.„Šiau­lių kraš­tas“ tre­čia­die­nį pub­li­ka­vo tar­pu­ka­rio nuo­trau­ką, ku­rio­je įam­žin­ta per dvi­de­šimt as­me­nų.
Kas už­fik­suo­ti nuo­trau­ko­je, kas...

Kurčias fotografas susikalba bet kurioje šalyje

2016 m. gruodžio 3 d.
Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės ne­gir­din­tis šiau­lie­tis kal­ba ran­ko­mis ir aki­mis – is­to­ri­jas apie žmo­nes pa­sa­ko­ja sa­vo fo­tog­ra­fi­jo­mis. Mo­čiu­tės pa­stan­gų dė­ka vai­ki­nas ga­li kal­bė­ti bal­su. Išd­rį­sęs at­skleis­ti sa­vo ta­len­tus, nu­ga­lė­jęs dro­vu­mą, jis ta­po ne tik fo­tog­ra­fu, bet ir fo­to­mo­de­liu.Su Ka­ro­liu su­si­tin­ka­me Šiau­lių ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cent­re, kur kal­bė­tis pa­de­da ges­tų kal­bos ver­tė­jos...

Ūkininkas negali neskraidyti

2016 m. gruodžio 3 d.
Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais: skrai­do, konst­ruo­ja, skrai­di­na drau­gus ir pa­žįs­ta­mus.Nau­jau­sias ūki­nin­ko pir­ki­nys – če­kų ga­my­bos lėk­tu­vas „Zep­hyr“ – kol kas sto­vi ūki­nin­ko prieš ke­le­tą me­tų pa­sta­ty­ta­me di­džiu­lia­me an­ga­re.
Iš pir­mo žvilgs­nio ūki­nin­kai Re­gi­na ir Rai­mon­das No­rei­kos lyg ir nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ki­tų kai­mo žmo­nių: lai­ko gy­vu­lių, dir­ba že­mę.
Ta­čiau Rai­mon­das No­rei­ka yra...

Vyskupas Eugenijus Bartulis: kūno kultą turi keisti didi dvasia

2016 m. lapkričio 26 d.
Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis ypa­tin­gas is­to­ri­ne iš­lie­ka­mą­ja ver­te. Nuot­rau­ko­se už­fik­suo­tos pa­sau­ly­je ži­no­mos Jė­zaus Kris­taus re­lik­vi­jos: Tu­ri­no dro­bu­lė, Šven­to­ji tau­rė, Erš­kė­čių vai­ni­kas, Lion­gi­no ie­tis. Vys­ku­pas įsi­ti­ki­nęs – tai aki­vaiz­dus ste­buk­lų įro­dy­mas, ku­riuos pa­tvir­ti­na net moks­li­nin­kai.– Kuo jums pa­čiam svar­bi tra­di­ci­ja kas­met iš­leis­ti po ka­len­do­rių?– Į...

Šiaulietės austos juostos – ant aukštosios mados podiumo

2016 m. lapkričio 26 d.
Kai ma­dos se­kė­jai dar tik spė­lio­jo, ko­kia bus di­zai­ne­rio Juo­zo Stat­ke­vi­čiaus 2017 metų pa­va­sa­rio-va­sa­ros ko­lek­ci­ja, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė ži­no­jo, kad jo­je bus tau­ti­nio kos­tiu­mo mo­ty­vų. Dar prieš ke­le­tą mė­ne­sių di­zai­ne­ris ko­lek­ci­jai at­si­rin­ko try­li­ka tau­to­dai­li­nin­kės aus­tų juos­tų.2017 metų pa­va­sa­rio-va­sa­ros ko­lek­ci­ją J. Stat­ke­vi­čius pri­sta­tė praė­ju­sį sek­ma­die­nį „Li­tex­po“ rū­muo­se. Ko­lek­ci­jos te­ma pa­slap­ty­je bu­vo...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />