(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Moters pa­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ele­na Juš­kie­nė megz­ti, ner­ti, ki­to­kių rank­dar­bių mo­ka nuo vai­kys­tės. Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ris pa­mė­go vą­še­liu iš li­no ner­ti stal­tie­ses.„Kai vy­ras gy­vas bu­vo ir pa­ti dau­giau svei­ka­tos tu­rė­jau, au­gi­no­me dar­žo­ves, gė­les. Da­bar man be­li­ko tik po­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses“, – sa­kė šau­kė­niš­kė.
Ele­na Juš­kie­nė ant so­fos ir fo­te­lių klo­ja švel­nių spal­vų ir at­spal­vių vą­še­liu ner­tas stal­tie­ses.
Vi­si mez­gi­niai – skir­tin­gų dy­džių, raš­tų. Dau­giau­sia –...

Moksleiviai ėmė auginti braškes (4)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Kriu­kų mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) moks­lei­viai bro­liai Ma­tas ir Si­mas Ru­džiai, tė­vo ūki­nin­ko To­mo Ru­džio pa­ska­tin­ti, šiais me­tais ėmė­si braš­kių vers­lo. Nors ten­ka kel­tis ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to, kad nu­skin­tos uo­gos lai­ku ke­liau­tų į tur­gų ar tie­siai pas pir­kė­jus, vy­res­ny­sis 17-me­tis Ma­tas sa­ko, jog dar­bas jam pa­tin­ka. Po dve­jų me­tų bai­gęs gim­na­zi­ją yra ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją.
Kriu­kų mies­te­lio ra­mio­je nuo­ša­lio­je gat­vė­je, so­dy­bo­je su se­nu me­di­niu, vi­jok­liais...

Gėlių kolekcininkas ieško vis naujų žiedų

2017 m. liepos 27 d.
Nuo­ša­lia­me Gai­žū­nų kai­me (Pak­ruo­jo r.) se­no­je so­dy­bo­je la­po­ja šim­tai veis­lių gė­lių – tul­pių, le­li­jų, nar­ci­zų, hia­cin­tų, ke­lių ki­tų rū­šių. Sim­bo­liš­ka, kad žy­din­ti val­da – Tul­pių gat­vė­je. Jos šei­mi­nin­kas Ma­rius Alen­či­kas už­sii­ma ne tik gė­lių au­gi­ni­mu, bet ir se­lek­ci­ja. Gė­li­nin­ku vy­ras ta­po dau­giau nei prieš dvi­de­šimt me­tų.M. Alen­či­ko so­dy­bą ne­sun­ku ras­ti – jau nuo gat­vės pu­sės aukš­tyn stie­bia­si įvai­riau­sių spal­vų azi­ji­nės ir vamz­de­li­nės le­li­jos. Vie­nos žie­dus iš­sklei­dusios, ki­tos dar tik ruo­šia­si žy­dė­ti.
Tarp...

Valdovo stalui – jautis ir keturi avinai

2017 m. liepos 27 d.
Jau­tis, ke­tu­ri avi­nai, 60 viš­tų, po ke­le­tą žą­sų ir nu­pe­nė­tų kast­ruo­tų gai­džių, sū­rio, svies­to – iš tiek ir dau­giau pro­duk­tų bu­vo ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai Lie­tu­vos val­do­vų sta­lui.Dau­gy­bę įvai­rių Lie­tu­vos gast­ro­no­mi­nio pa­vel­do is­to­ri­jos, gy­vo­sios tra­di­ci­jos fak­tų pa­sa­ko­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to Mu­zeo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas pro­fe­so­rius dak­ta­ras Rim­vy­das Lau­ži­kas Kel­mė­je vy­ku­siuo­se va­sa­ros kur­suo­se.
Vi­si kul­tū­ros reiš­ki­niai, tarp jų ir...

Dizainerė mokė senus rūbus prikelti naujam gyvenimui

2017 m. liepos 20 d.
Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti, at­nau­jin­ti se­nus rū­bus bei ava­ly­nę ir pri­kel­ti juos dar vie­nam gy­ve­ni­mui. Kar­tu tai – ir tau­so­jan­tis po­žiū­ris į ap­lin­ką, nes, pa­sak me­ni­nin­kės, šiuo­lai­ki­nė vi­suo­me­nė per daug lin­ku­si var­to­ti.
Ža­ga­rės (Joniškio r.) jau­ni­mo vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ pa­kvies­ta vil­nie­tė ma­dos di­zai­ne­rė Ja­ni­na Zi­bi­re­va Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no...

Prasidėjo vėžių gaudymo sezonas

2017 m. liepos 20 d.
Lei­džia­ma pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką gau­dy­ti na­tū­ra­liai pa­pli­tu­sias rū­šis – pla­čiaž­nyp­lius ir siau­raž­nyp­lius vė­žius. In­va­zi­nių rū­šių gau­dy­mui, kaip įpras­tai, ri­bo­ji­mai ne­tai­ko­mi.
Re­mian­tis Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lė­mis, žve­jai pla­čiaž­nyp­liams ir siau­raž­nyp­liams vė­žiams gau­dy­ti ga­li nau­do­ti bu­čiu­kus (ne il­ges­nius, nei 1 m ir ne pla­tes­nius nei 0,5 m) ir sam­te­lius, bet ne dau­giau kaip 5 vnt. Tuo tar­pu vė­žius gau­dy­ti ran­ko­mis, nau­do­ti graibš­tus ar...

Sodybą pavertė rojaus kampeliu (1)

2017 m. liepos 13 d.
Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai į ty­kią tar­si užu­tė­kis so­dy­bą Jo­niš­ky­je at­si­kraus­tė prieš tris­de­šimt me­tų. Jo­je anuo­met gy­ve­no ži­no­mas ra­jo­ne fo­tog­ra­fas Kons­tan­ti­nas Ber­žė­nas. Iš tų lai­kų iš­li­ko tik šu­li­niai, jaz­mi­no ir aly­vos krū­mai ir vi­jok­li­nė ro­žė. Be­veik 21 aro plo­tas pa­si­kei­tė neat­pa­žįs­ta­mai: čiur­le­na fon­ta­nė­liai, žy­di ro­žių pul­kas, akį trau­kia vi­saip iš­rai­ty­ti, iš­kar­py­ti ka­da­giai, tu­jos, vais­me­džius su­pa se­ren­čių lan­ke­liai. Ši so­dy­ba šie­met bu­vo iš­rink­ta tarp tri­jų gra­žiau­sių...

Mezgimas – atgaiva sielai ir uždarbis

2017 m. liepos 13 d.
Rad­vi­liš­ky­je su­reng­ta­me aš­tun­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­te „Tau­ti­nių raš­tų vin­giai“ siū­lus vy­nio­jo ir įvai­riau­sius raš­tus vin­gia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų. Vi­si jie mez­gi­mą lai­ko ge­riau­siu bū­du nu­si­ra­min­ti, pra­leis­ti lais­va­lai­kį bei ori­gi­na­liai pa­si­puoš­ti. O kai ku­riuos mez­gi­mas ir mai­ti­na.Į ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą su­va­žia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Pir­mą kar­tą ja­me da­ly­va­vo gra­žia­dar­bės iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos...

Dviejų vienodų rankinių rankomis nepasiųsi (1)

2017 m. birželio 29 d.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Ci­bu­lis mu­gė­se ant pre­kys­ta­lio ri­kiuo­ja sa­vo ran­ko­mis siū­tas mo­te­riš­kas ir vy­riš­kas ran­ki­nes bei kup­ri­nes. Tvir­ti ge­ros odos ga­mi­niai, pa­puoš­ti sag­ti­mis, ki­še­nė­mis, įvai­rio­mis de­ta­lė­mis, trau­kia akį. Oda vy­ras do­mė­jo­si se­niai, prieš tris de­šim­tis me­tų pa­ts pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me pa­si­siu­vo striu­kę. Nuo ta­da oda ir siu­vi­mas jo ne­be­pa­lei­do.
Kęs­tu­tis Ci­bu­lis nuo len­ty­nos pa­ke­lia tvir­tai at­ro­dan­čią odi­nę kup­ri­nę ir siū­lo pa­ki­lo­ti...

Atgimsta sena sodyba

2017 m. birželio 29 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Gri­niuo­se, sto­vi be­ne se­niau­sias, įdo­mios is­to­ri­nės praei­ties pa­sta­tas, vie­ti­nių va­di­na­mas sarg­na­miu. Sto­ro­mis ko­lo­no­mis ant­rą­jį aukš­tą re­mian­tis na­mas yra bu­vęs Gri­nių už­kar­dos pa­sta­tas, įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, ma­tęs net pail­sė­ti su­sto­ju­sių ca­rų su ka­rie­to­mis ir iš­la­kiais žir­gais.Se­no­je so­dy­bo­je da­bar gy­ve­na ke­tu­rios šei­mos. Gy­ven­to­jai gra­žiai tvar­ko­si, au­gi­na gė­lių, pa­si­sta­tė pa­vė­si­nių, iš­si­ka­sė tven­ki­nė­lį. Neil­gai tru­kus, pra­si­dės ir nau­jo...

Tautodailininkė pristatė autorinę parodą

2017 m. birželio 22 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės, tau­to­dai­li­nin­kės Al­mos Meš­kie­nės rank­dar­bių pa­ro­da.A. Meš­kie­nė mez­ga, siu­vi­nė­ja, ne­ria, siu­va, nau­do­ja iš­skir­ti­nę kil­pi­nė­lių tech­ni­ką. Nuo 1983 me­tų šau­kė­niš­kė yra Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė.
Penk­ta­die­nį Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re pri­sta­ty­to­je Al­mos Meš­kie­nės au­to­ri­nė­je rank­dar­bių pa­ro­do­je ste­bi­no jos su­kur­tų dar­bų įvai­ro­vė ir gau­sa. Ant sie­nų su­ka­bin­ta apie 20 megz­tų ran­ki­nių, ser­ve­tė­lių...

Paviliojo karpinių pasaulis

2017 m. birželio 22 d.
Tarp Šiau­lių ir Ža­ga­rės ke­liau­jan­čią, vie­no­je vie­to­je gy­ven­ti vis dar neap­sis­to­jan­čią Da­lią Pu­kie­nę prieš dau­ge­lį me­tų pa­vi­lio­jo su­bti­lus po­pie­riaus kar­pi­nių pa­sau­lis. Kant­ry­bės ir kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­čia­me už­siė­mi­me mo­te­ris ran­da at­gai­vą, kur­da­ma daž­niau­siai gal­vo­ja apie konk­re­tų žmo­gų, ku­riam ažū­ri­nį dar­bą do­va­nos, tad tra­pia­me po­pie­riaus „nė­ri­ny­je“ pa­lie­ka už­ko­duo­tų min­čių, jas kiek­vie­nas ga­li in­terp­re­tuo­ti sa­vaip. Nors bu­vu­si pe­da­go­gė daug me­tų gy­ve­na su šiuo po­mė­giu...

Stiklo karoliukai įkvepia ir nuramina (1)

2017 m. birželio 22 d.
„Stik­las yra tau­riau­sia ma­te­ri­ja Že­mė­je. Ja­me su­si­lie­ja vi­sos ke­tu­rios sti­chi­jos: van­duo, oras, ug­nis ir že­mė“, – taip pa­gar­biai apie me­džia­gą, su ku­ria dir­ba, kal­ba stik­lo ka­ro­liu­kų kū­rė­ja šiau­lie­tė Edi­ta Ste­po­na­vi­čie­nė. Vos per po­rą die­nų "pri­si­jau­ki­nu­si" stik­lą, mo­te­ris ne­sus­to­ja ieš­ko­ju­si ir to­bu­li­nu­si tech­ni­ką, do­mi­si ir stik­lo ga­my­bos is­to­ri­ja.
Edi­ta sė­da prie sa­vo dar­bo sta­lo, ap­dė­lio­to įvai­riau­siais įran­kiais, plo­nes­nė­mis ir sto­res­nė­mis...

Sename kaime šeima kuria muziejų

2017 m. birželio 15 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne yra dve­ji Lin­kai­čiai. Se­nas ke­lių tro­bų kai­mas, už ge­ro pus­ki­lo­met­rio nuo eis­mu pul­suo­jan­čios ma­gist­ra­li­nės „gys­los“, ve­dan­čios į Ry­gą, se­nes­niuo­se do­ku­men­tuo­se dar va­di­na­mas Lin­kai­tė­liais. Vos įva­žia­vus pro be­džiūs­tan­čią vinkš­ną ir kop­ly­tė­lę, ap­gau­bia ošian­čių me­džių ra­my­bė. Ša­lia vie­nos so­dy­bos – me­di­niais ra­tais puoš­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė, čia pat – se­no­vi­nės ro­gės. Šei­mi­nin­kai Dai­va ir Jo­nas Jur­ge­liai pa­kvie­čia į kie­mą, kur sto­vi 1972-ųjų „pe­žas“, o pa­vė­si­nė­je – tar­si...

Žolelės, pasaulio rožiniai ir žąsies plunksna

2017 m. birželio 15 d.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro gi­dė-va­dy­bi­nin­kė Rū­ta Kren­cie­nė į baž­ny­čią, vie­nuo­ly­ną už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams siū­lo ori­gi­na­lias edu­ka­ci­nes pro­gra­mas.Vie­na, su­si­ju­si su vais­ti­nė­mis žo­le­lė­mis, ku­rias kaž­ka­da yra au­gi­nę ir vie­nuo­liai, ki­ta – su pa­sau­lio ro­ži­niais, dar ki­ta – su se­no­vi­niais raš­tais, ra­šy­tais žą­sies plunks­na.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ras įsi­kū­ręs iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – vie­nuo­ly­ne, ša­lia baž­ny­čios. To­dėl ir edu­ka­ci­nės pro­gra­mos tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mos...

Kūriniai, kuriuos galima užuosti ir paragauti

2017 m. birželio 8 d.
Šiau­lių „Laip­tų“ ga­le­ri­ja pir­ma­die­nį pa­kvi­po me­duo­li­niais ska­nės­tais. Čia su­reng­ta vie­nos die­nos kon­di­te­ri­nių ga­mi­nių pa­ro­da „Aki­mir­ka žvilgs­niui, sko­niui ir kva­pui“. Sa­vo kū­ri­nius pri­sta­tė Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus kon­di­te­ri­jos pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Dai­va Vi­du­gi­rie­nė kar­tu su sa­vo mo­ki­nė­mis Jus­ti­na Ka­lec­kai­te ir Ri­ta Rim­ku­te.
Kon­di­te­rės ant sta­lų iš­dė­lio­jo per du šim­tus me­niš­kais ak­cen­tais ir įmant­ria...

Ridikėliai skelbia lietuviškų daržovių sezoną

2017 m. birželio 8 d.
Ta­čiau ri­di­kė­lių gim­ti­nė ne Lie­tu­va. Se­no­vė­je ri­di­kė­liai au­gin­ti Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tė­se. Ri­di­kė­liai ir jų gi­mi­nai­čiai ri­di­kai bu­vo au­gi­na­mi ir Egip­te, kur iš ri­di­kų sėk­lų bu­vo spau­džia­mas vais­ti­nis alie­jus.
Tik XVI am­žiu­je ri­di­kė­liai pra­dė­ti pla­čiai au­gin­ti vi­so­je Eu­ro­po­je. Pir­mie­ji ri­di­kė­lius pa­mė­go pran­cū­zai. Dar ir šian­dien kai kur ri­di­kė­liai va­di­na­mi pran­cū­ziš­kais ri­di­kais.
Da­bar jau tu­ri­me ne­ma­žai ri­di­kė­lių, ku­riuos iš­ve­dė mū­sų dar­ži­nin­kai. Šie ri­di­kė­liai...

Ūkvedys daro 30 rūšių girą

2017 m. birželio 8 d.
Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­re (Kel­mės r.) ūk­ve­džiu dir­ban­tis Vir­gi­ni­jus Pi­ku­tis nuo ma­žu­mės iš sa­vo ma­mos yra iš­mo­kęs da­ry­ti gi­rą.Ty­tu­vė­niš­kis ver­da apie 30 rū­šių na­tū­ra­lią, iš vie­no ing­re­dien­to, gi­rą. Be įpras­tos duo­nos, me­daus, kmy­nų gi­ros, V. Pi­ku­tis ga­li pa­da­ry­ti kriau­šių, mė­ly­nių, ba­na­nų, sly­vų, vyš­nių, cuk­ra­nend­rių me­la­sos, rau­do­nų­jų bu­ro­kė­lių, pa­pa­jų vai­sių, kiaul­pie­nių la­pų, žie­dų, šak­nų ir dar dau­gy­bę ki­to­kių gi­rų.
„Pi­lig­ri­mai vir­da­vo alų. Cent­ras su­lau­kia įvai­raus am­žiaus lan­ky­to­jų, to­dėl nu­spren­dė­me da­ry­ti gi­rą“, – sa­kė...

Sugrįžimas į mamos nosinaičių pasaulį

2017 m. birželio 1 d.
Tau­to­dai­li­nin­kė Ug­nė Vai­nei­kie­nė jo­niš­kie­čius pa­kvie­tė į vie­no va­ka­ro mo­men­ti­nę pa­ro­dą „Ma­mos no­si­nai­tė“, ku­rio­je eks­po­nuo­ta dau­giau kaip 200 mo­te­riš­kų, vai­kiš­kų ir vy­riš­kų no­si­nių ko­lek­ci­ja. Kiek­vie­na jų – su praei­ti­mi dvel­kian­čia is­to­ri­ja, sa­vi­ta pa­skir­ti­mi. Ap­ner­tų, siu­vi­nė­tų no­si­nai­čių epo­cha nuo mū­sų spar­čiai tols­ta, nes nau­ja kar­ta nau­do­ja tik vien­kar­ti­nes po­pie­ri­nes no­si­nai­tes.
202 no­si­nai­tės. Ly­giai tiek jų į Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re or­ga­ni­zuo­tą mo­men­ti­nę...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas