(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Keturi kampai

Senosios ukrainietiškos lėlės – giminingos lietuviškoms

2017 m. gegužės 18 d.
Jo­niš­ky­je sa­vai­tę tru­ku­sia­me dai­li­nin­kų ple­ne­re „Vyš­nios žy­dė­ji­mas“ da­ly­va­vę me­ni­nin­kai iš Uk­rai­nos ne tik ta­pė, bet ir ve­dė eku­da­ci­nius už­siė­mi­mus, per ku­riuos mo­kė kur­ti tra­di­ci­nes lė­les iš šie­no, li­no bei me­džia­gos skiau­čių. Mo­ky­muo­se paaiš­kė­jo, kad tarp lie­tu­viš­kų ir uk­rai­nie­tiš­kų se­nų­jų lė­lių – daug „gi­mi­nys­tės“ ry­šių: nau­do­ja­mos ne tik tos pa­čios ar pa­na­šios me­džia­gos, bet ir ana­lo­giš­ka tech­ni­ka. Vis dėl­to kai ku­rie ele­men­tai ir spal­vos la­biau bū­din­gi tik Uk­rai­nai...

Kur kreiptis, pastebėjus kenčiančius ar neprižiūrėtus gyvūnus?

2017 m. gegužės 18 d.
Sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­les nu­sta­to ir kont­ro­liuo­ja, kaip jos įgy­ven­di­na­mos, – sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos, to­dėl dėl pa­žei­di­mų (pa­vyz­džiui, ne­tin­ka­mo ve­džio­ji­mo vie­šo­se vie­to­se, dėl gy­vū­nų ke­lia­mo triukš­mo poil­sio me­tu, dėl hi­gie­nos sto­kos sklin­dan­čių kva­pų, per­tek­li­nio gy­vū­nų lai­ky­mo dau­gia­bu­čiuo­se ar bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ir pan.) rei­kia kreip­tis į ati­tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bę. Mi­nė­tos tai­syk­lės tu­ri bū­ti skel­bia­mos sa­vi­val­dy­bių...

Pakerėjo ant rėmo varstomos trikampės skaros (3)

2017 m. gegužės 11 d.
Skaist­gi­ry­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­da Peč­ku­vie­nė prieš ke­le­rius me­tus Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo tra­di­ci­nio vie­tos au­di­mo ant rė­mo mo­ky­muo­se. Nors pra­džia, kai mo­te­ris pa­si­rin­ko jai li­ku­sių tri­jų spal­vų siū­lus ir su­lau­kė amatininkės-mokytojos kri­ti­kos, nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, vė­liau tos pa­čios au­dė­jos bu­vo api­pil­ta pa­gy­ri­mais. Da­bar šiuo au­di­mo bū­du, ka­da siū­lai tie­siog kai­šo­mi il­ga ada­ta, su­si­ža­vė­ju­si skaist­gi­rie­tė prie ska­rų pra­sė­di iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos...

Jei interjerą kuriate ilgam, nesuklysite pasirinkę klasiką

2017 m. gegužės 11 d.
Di­zai­no stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te bai­gu­si Gin­ta­rė Sa­vic­kie­nė pa­ta­ria, kaip jau­kiai įsi­reng­ti na­mus, ko­kias spal­vas ir raš­tus rink­tis, kaip pri­de­rin­ti bal­dus, ak­cen­tus.
– Dau­ge­lis gy­ve­na­me dau­gia­bu­čiuo­se. Koks in­ter­je­ro sti­lius juo­se ge­riau­siai de­rė­tų?– Eks­ter­je­rą ir in­ter­je­rą ga­li­me su­de­rin­ti sta­ty­da­mi nuo­sa­vą na­mą, ta­čiau gy­ven­da­mi se­nuo­se ar nau­jes­niuo­se vie­no­do ti­po dau­gia­bu­čiuo­se ga­li­me in­ter­je­rą kur­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ma­nau...

Parsineštas namo sveikas jauniklis – meškos paslauga gamtai

2017 m. gegužės 11 d.
Ap­ti­ku­sie­ji paukš­čių ar žvė­rių jau­nik­lį la­bai daž­nai par­si­ne­ša jį na­mo, įsi­ti­ki­nę, kad jis naš­lai­tis ir kad jam rei­kia glo­bos. Taip iš gam­tos pai­ma­ma de­šim­tys paukš­čiu­kų, kiš­kiu­kų, brie­džiu­kų, stir­niu­kų. Be­veik vi­si jie bū­na svei­ki, glo­bo­ja­mi tė­vų. Ta­čiau dau­gu­ma žmo­nių užau­gin­tų lau­ki­nių gy­vū­nų gam­tai yra pra­ras­ti, nes la­bai sun­kiai pri­si­tai­ko gy­ven­ti lais­vė­je. Dau­ge­lis jų, iš­leis­tų į gam­tą, žūs­ta jau pir­mo­sio­mis die­no­mis.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mas griež­tai drau­džia...

Pel­kių vėž­lie­nės žie­dai

2017 m. gegužės 11 d.
Ta­vo gė­lėPel­kių vėž­lie­nės žie­daiGied­rius RU­MĖGė­li­nin­kasEu­ro­po­je ši gė­lė au­gi­na­ma se­niai. Lie­tu­vo­je ji – dar eg­zo­tiš­ka nau­jie­na. Nors lie­tu­viš­ko­je gė­li­nin­kys­tės li­te­ra­tū­ro­je mi­ni­ma ne vie­ną de­šimt­me­tį, gė­ly­nuo­se ją re­tai teiš­vy­si­me. Gal to­dėl, kad šis au­ga­las mo­ka su­ma­niai slėp­tis nuo pa­ša­li­nių akių, gal to­dėl, kad apie jį tiek ma­žai ži­no­me, o gal tie­siog to­dėl, kad gė­lių vers­lu už­sii­man­tys žmo­nės ne­si­ti­kė­jo iš jos di­des­nio už­dar­bio ir iki šiol neį­vež­da­vo iš už­sie­nio jos sod­me­nų. Ši gė­lė iš­ties ne vi­siems...

Gydytoją užbūrė tapyba ant šilko (7)

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­ti gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Ri­ta Sa­mie­nė prieš me­tus su­si­rgo ta­py­mo ant šil­ko li­ga, ku­ria už­si­krė­tė nuo duk­ters Unės, sta­čia gal­va pa­si­nė­ru­sios į spal­vų, ma­giš­kai ryš­kė­jan­čių ant leng­vos kaip pū­kas me­džia­gos, pa­sau­lį. Mo­te­ris at­ra­do sa­vy­je glū­dė­ju­sią me­no gys­le­lę, ku­riai da­bar lei­džia lie­tis per kraš­tus. Gy­dy­to­ja tei­gia, kad jai – dar ir po­li­ti­kei, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rei, toks už­siė­mi­mas su­tei­kia ra­my­bės, nu­ne­ša tar­si ant spar­nų.
Iš dai­lios ne­di­de­lės dė­žu­tės...

Keturias padangas į sąvartyną, kitas – į pamiškę? (1)

2017 m. gegužės 4 d.
Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro duo­me­ni­mis, ne­se­niai vy­ku­sios tal­kos „Da­rom“ me­tu Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne su­rink­ta be­veik 8,7 to­nos ne­be­tin­ka­mų nau­do­ti pa­dan­gų. Tal­ki­nin­kai pa­dan­gas tem­pė iš pae­že­rių, miš­kų, par­kų, pa­ke­lių. Ko­dėl pa­dan­gas la­biau ap­si­mo­ka iš­vež­ti į gam­tą, o ne į są­var­ty­ną?
Šiau­lie­tis Al­gir­das „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kaip atė­jus pa­va­sa­riui nu­spren­dė iš­si­kuop­ti ga­ra­žą, ku­ria­me per il­gus me­tus bu­vo pri­si­kau­pę įvai­riau­sio šlamš­to, tarp jo – ir ke­le­tas se­nų...

Amarantas: daržovė, gėlė ar piktžolė?

2017 m. gegužės 4 d.
Tro­pi­kų gy­ven­to­jai šį au­ga­lą ver­ti­no nuo se­no. 8 tūks­tan­čius me­tų bur­no­tis gre­ta pu­pe­lių ir ku­ku­rū­zų bu­vo vie­na iš pa­grin­di­nių Pie­tų Ame­ri­kos ir Mek­si­kos grū­di­nių kul­tū­rų, va­di­na­mų ac­te­kų, in­kų duo­na. Kai Ame­ri­ką už­ka­ria­vo is­pa­nai, šis au­ga­las bu­vo pa­mirš­tas. Azi­jo­je jis po­pu­lia­rus tarp In­di­jos, Pa­kis­ta­no, Ne­pa­lo, Ki­ni­jos kal­nų gen­čių kaip grū­di­nė kul­tū­ra ir dar­žo­vė.
Bur­no­tis ne­reik­lus ir tur­tin­gas vi­ta­mi­nų bei ki­tų nau­din­gų me­džia­gų. 100 g švie­žių la­pų (var­to­ja­mi kaip špi­na­tai) yra 340 mg kal­cio, 4,1 mg...

Obelis „sulapojo“ kaklaraiščiais (14)

2017 m. balandžio 27 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ei­mu­čių kai­mo gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės va­do­vė Ele­na Ka­ni­šaus­kie­nė nu­spren­dė neįp­ras­tai eks­po­nuo­ti sa­vo kak­la­raiš­čių ko­lek­ci­ją – su­ka­bin­ti juos ant obels. Kai­my­nai ne tik ki­bo į tal­ką juos ka­bin­ti, bet ko­lek­ci­ją pa­pil­dė ir sa­vais kak­la­raiš­čiais. Da­bar jų ant me­džio – ko­ne tūks­tan­tis.
Ne­pas­te­bė­ti me­džio Ei­mu­čių cent­re su vė­jy­je be­si­plaiks­tan­čiais spal­vo­tais kak­la­raiš­čiais tie­siog neį­ma­no­ma.
„Esam naš­lių kai­mas, li­ko daug „šlip­sų“, tai ir su­ka­bi­nom“, – pa­klaus­tos...

Gražiažiedės magnolijos laukia šilumos

2017 m. balandžio 27 d.
Sau­lės ato­kai­to­je ne­drą­siai žie­dus pra­de­da skleis­ti mag­no­li­jos. Prieš šim­tą me­tų į Lie­tu­vą at­ke­lia­vę įspū­din­gais žie­dais pa­si­da­bi­nan­tys me­džiai mū­sų kraš­te tam­pa vis po­pu­lia­res­ni. Kaip iš­si­rink­ti me­de­lį ir kaip jį pri­žiū­rė­ti, kad mag­no­li­ja sa­vo žie­dais džiu­gin­tų il­gus me­tus, pa­ta­ria dend­ro­lo­gas, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ap­lin­ko­ty­ros ir fi­zi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Kęs­tu­tis Auk­se­lis.
Pa­sak K. Auk­se­lio, mag­no­li­jos sa­vai­me au­ga To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se...

Šis tas apie serbentus ir jų auginimą

2017 m. balandžio 27 d.
Dau­ge­ly­je so­dų ke­ro­ja ser­ben­tų krū­mai, ta­čiau ne vi­si so­di­nin­kai ga­li pa­si­gir­ti pui­kiu der­liu­mi. Ko­kios gi ser­ben­tų au­gi­ni­mo gud­ry­bės?Ser­ben­tus ga­li­ma so­din­ti pa­va­sa­rį ir ru­de­nį.
Ser­ben­tai duo­da der­lių ant­rai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo. Uo­gų gau­sa ga­li­ma džiaug­tis maž­daug nuo tre­čio­jo se­zo­no.
Se­ni krū­mai, ku­riems dau­giau nei 15 me­tų, rei­ka­lau­ja at­nau­ji­ni­mo.
Jei­gu krū­mai su­so­din­ti per ar­ti vie­nas ki­to, jiems trūks­ta švie­sos, – der­lius bus silp­nas...

Įsibėgėja sezoninė prekyba naminiais paukščiais – kaip neapsigauti (1)

2017 m. balandžio 27 d.
Vi­sų pir­ma, paukš­čius re­ko­men­duo­ja­ma pirk­ti iš pa­ti­ki­mų pre­kiau­to­jų – gy­vais paukš­čiais pre­kiau­ti ga­li tik ati­tin­ka­mus lei­di­mus tu­rin­tys as­me­nys ir paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai. Vi­si paukš­čių pre­kiau­to­jai tu­ri bū­ti įre­gist­ruo­ja­mi spe­cia­lia­me re­gist­re. Pre­kiau­ti ga­li­ma tik to­se mies­tų, mies­te­lių, kai­mų tur­ga­vie­tė­se ar ki­to­se vie­to­se, su­de­rin­to­se su sa­vi­val­dy­bė­mis ar se­niū­ni­jo­mis.
Pre­ky­ba vie­na­die­niais viš­čiu­kais taip pat ga­li bū­ti vyk­do­ma tie­sio­giai iš pa­tvir­tin­tų pe­ryk­lų ar­ba...

SOROS

2017 m. balandžio 27 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasVar­pi­nių šei­mos so­rų (Pa­ni­cum) gen­ty­je 442 ofi­cia­liai pri­pa­žin­ti na­riai (jei kam įdo­mu, tai kar­tu su vi­sais moks­li­niais si­no­ni­mais pri­skai­čiuo­ja­ma net iki 1700 so­rų rū­šių pa­va­di­ni­mų – ne­daug au­ga­lų su šia žo­le ga­li pa­si­var­žy­ti!). Tai dau­giau­sia šil­to ar la­bai šil­to kli­ma­to zo­nų au­ga­lai. Pa­si­tai­ko jų ir šiau­res­nė­se pla­tu­mo­se, bet ge­ro­kai ma­žiau. So­ros – stam­būs (30–200 cm ūgio) au­ga­lai su šliau­žian­čias (ar ne) šak­nias­tie­biais bei tvir­tais stie­bais. La­pai li­ni­jiš­ki...

Pakiršinyje „išaugo“ velykinių margučių parkas (1)

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio dy­džio mar­gu­čiais – čia „išau­go“ ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas.Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas prieš pat šven­tes su­ži­bo nau­jo­mis spal­vo­mis – ja­me vie­nas po ki­to „dy­go“ įvai­raus dy­džio ir pa­čia įvai­riau­sia tech­ni­ka su­kur­ti mar­gu­čiai. Vie­nus jų į par­ką te­ko vež­ti au­to­mo­bi­liais, ki­ti til­po ir į pin­ti­nes.
Kon­kur­są „Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas“ pa­skel­bę Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro...

Meksikietiškos mėtos

2017 m. balandžio 20 d.
Gė­li­nin­kasTai vie­nas nau­jau­sių au­ga­lų – lie­tu­vių gė­li­nin­kai jį dar tik at­ran­da. Pa­sau­ly­je jis jau se­no­kai pla­čiai au­gi­na­mas ir net lai­ko­mas vie­nu bū­ti­niau­sių lau­ki­nių žo­ly­nų sve­čių. Kin­mė­tė (Agas­ta­che) pri­klau­so not­re­li­nių (La­mia­ceae) šei­mai. Žo­lė la­bai aro­ma­tin­ga, iš­vaiz­da iš tie­sų pri­me­na mū­siš­kę mė­tą, ta­čiau žie­dų gau­sa bei jų spal­vin­gu­mu ge­ro­kai ją len­kia. So­de kin­mė­tė vi­suo­met ap­gul­ta bi­čių ir dru­ge­lių – nie­kas ne­ga­li at­si­spir­ti jos vi­lio­jan­tiems kva­pams.
Vi­sos kin­mė­čių rū­šys au­ga Šiau­rės...

Skutinėti margučiai artina Velykas

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mi be­veik du šim­tai za­ra­siš­kės Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių. Smul­ku­čiais raš­tais sku­ti­nė­ti kiau­ši­niai įver­tin­ti ne vie­nu ap­do­va­no­ji­mu.Už stik­lo ant šie­no iš­dė­lio­ti 190 sku­ti­nė­tų viš­tos kiau­ši­nių ir trys stru­čio. Dar apie 160 V. Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės mar­gu­čių eks­po­nuo­ja­mi Pa­ne­vė­žy­je. Mar­gu­čių raš­tai – įvai­riau­si, iš­sku­ti­nė­ti sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mu kruopš­tu­mu. Ko­lek­ci­jo­je vie­no­dų...

Vejos priežiūra pavasarį (1)

2017 m. balandžio 13 d.
Veš­li, iš­puo­se­lė­ta ve­ja – dau­ge­lio sva­jo­nė. Ta­čiau tik nuo mū­sų pa­stan­gų pri­klau­sys, ar ji taps na­mų ap­lin­kos puoš­me­na. Dar­bų im­tis rei­kė­tų jau da­bar.
Pir­mas žings­nis – pra­džiū­vus dir­vai, vė­duok­li­niu grėb­liu nuo ve­jos nu­grėb­ti už­si­li­ku­sius per­nykš­čius la­pus, ša­ke­les, žo­lės sta­ga­rus. Grė­biant ve­ją, ne tik su­ren­ka­mos šiukš­lės, bet ir pa­ke­lia­ma žo­lė.
Jei­gu ve­ja in­ten­sy­viai nau­do­ja­ma, pa­vyz­džiui, nuo­lat min­do­ma, ant jos žai­džia vai­kai, laks­to au­gin­ti­niai, lai­kui bė­gant...

Pavasarinės kompozicijos papuoš namus

2017 m. balandžio 13 d.
Ar­tė­jant Ve­ly­kų šven­tėms na­mus tin­ka pa­puoš­ti pa­va­sa­rio gai­va, gam­tos pra­bu­di­mu kve­pian­čio­mis puokš­tė­mis, ku­rios ga­li bū­ti kar­ka­si­nės, sie­ni­nės li­ni­ji­nės ar dar ki­to­kios pa­gal kiek­vie­no kū­rė­jo fan­ta­zi­ją. O gal­būt ant sta­lo no­rė­sis sa­ma­nų vai­ni­ko su ja­me su­tup­dy­tais mar­gu­čiais. Kaip vi­sa tai pa­si­ga­min­ti, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je mo­kė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė.
Flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė į su­si­ti­ki­mą su mo­ky­mų da­ly­vė­mis at­si­ne­šė ke­lis glė­bius...

VAU – ypatingos vestuvės!

2017 m. balandžio 6 d.
„Leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko ves­tu­vių pla­nuo­to­jos ne­da­ro, nei iš­var­din­ti tai, ką da­ro“, – juo­kia­si „By Ba­cio“ ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Jo­li­ta Ga­sai­tie­nė. Jau 11 me­tų gra­žiau­sias šven­tes pla­nuo­ti pa­de­dan­ti mo­te­ris pa­ta­ria, kaip su­reng­ti ypa­tin­gas ves­tu­ves.– Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo, kaip ta­po­te ren­gi­nių, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja?– Prieš 11 me­tų atė­jo lai­kas, ka­da vi­si drau­gai ir pa­žįs­ta­mi pra­dė­jo tuok­tis. Pas­te­bė­jau, kad šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas nė­ra leng­vas...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />