(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Senosios ukrainietiškos lėlės – giminingos lietuviškoms

2017 m. gegužės 18 d.
Jo­niš­ky­je sa­vai­tę tru­ku­sia­me dai­li­nin­kų ple­ne­re „Vyš­nios žy­dė­ji­mas“ da­ly­va­vę me­ni­nin­kai iš Uk­rai­nos ne tik ta­pė, bet ir ve­dė eku­da­ci­nius už­siė­mi­mus, per ku­riuos mo­kė kur­ti tra­di­ci­nes lė­les iš šie­no, li­no bei me­džia­gos skiau­čių. Mo­ky­muo­se paaiš­kė­jo, kad tarp lie­tu­viš­kų ir uk­rai­nie­tiš­kų se­nų­jų lė­lių – daug „gi­mi­nys­tės“ ry­šių: nau­do­ja­mos ne tik tos pa­čios ar pa­na­šios me­džia­gos, bet ir ana­lo­giš­ka tech­ni­ka. Vis dėl­to kai ku­rie ele­men­tai ir spal­vos la­biau bū­din­gi tik Uk­rai­nai...

Kur kreiptis, pastebėjus kenčiančius ar neprižiūrėtus gyvūnus?

2017 m. gegužės 18 d.
Sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­les nu­sta­to ir kont­ro­liuo­ja, kaip jos įgy­ven­di­na­mos, – sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos, to­dėl dėl pa­žei­di­mų (pa­vyz­džiui, ne­tin­ka­mo ve­džio­ji­mo vie­šo­se vie­to­se, dėl gy­vū­nų ke­lia­mo triukš­mo poil­sio me­tu, dėl hi­gie­nos sto­kos sklin­dan­čių kva­pų, per­tek­li­nio gy­vū­nų lai­ky­mo dau­gia­bu­čiuo­se ar bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ir pan.) rei­kia kreip­tis į ati­tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bę. Mi­nė­tos tai­syk­lės tu­ri bū­ti skel­bia­mos sa­vi­val­dy­bių...

Pakerėjo ant rėmo varstomos trikampės skaros

2017 m. gegužės 11 d.
Skaist­gi­ry­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­da Peč­ku­vie­nė prieš ke­le­rius me­tus Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo tra­di­ci­nio vie­tos au­di­mo ant rė­mo mo­ky­muo­se. Nors pra­džia, kai mo­te­ris pa­si­rin­ko jai li­ku­sių tri­jų spal­vų siū­lus ir su­lau­kė amatininkės-mokytojos kri­ti­kos, nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, vė­liau tos pa­čios au­dė­jos bu­vo api­pil­ta pa­gy­ri­mais. Da­bar šiuo au­di­mo bū­du, ka­da siū­lai tie­siog kai­šo­mi il­ga ada­ta, su­si­ža­vė­ju­si skaist­gi­rie­tė prie ska­rų pra­sė­di iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos...

Jei interjerą kuriate ilgam, nesuklysite pasirinkę klasiką

2017 m. gegužės 11 d.
Di­zai­no stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te bai­gu­si Gin­ta­rė Sa­vic­kie­nė pa­ta­ria, kaip jau­kiai įsi­reng­ti na­mus, ko­kias spal­vas ir raš­tus rink­tis, kaip pri­de­rin­ti bal­dus, ak­cen­tus.
– Dau­ge­lis gy­ve­na­me dau­gia­bu­čiuo­se. Koks in­ter­je­ro sti­lius juo­se ge­riau­siai de­rė­tų?– Eks­ter­je­rą ir in­ter­je­rą ga­li­me su­de­rin­ti sta­ty­da­mi nuo­sa­vą na­mą, ta­čiau gy­ven­da­mi se­nuo­se ar nau­jes­niuo­se vie­no­do ti­po dau­gia­bu­čiuo­se ga­li­me in­ter­je­rą kur­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ma­nau...

Parsineštas namo sveikas jauniklis – meškos paslauga gamtai

2017 m. gegužės 11 d.
Ap­ti­ku­sie­ji paukš­čių ar žvė­rių jau­nik­lį la­bai daž­nai par­si­ne­ša jį na­mo, įsi­ti­ki­nę, kad jis naš­lai­tis ir kad jam rei­kia glo­bos. Taip iš gam­tos pai­ma­ma de­šim­tys paukš­čiu­kų, kiš­kiu­kų, brie­džiu­kų, stir­niu­kų. Be­veik vi­si jie bū­na svei­ki, glo­bo­ja­mi tė­vų. Ta­čiau dau­gu­ma žmo­nių užau­gin­tų lau­ki­nių gy­vū­nų gam­tai yra pra­ras­ti, nes la­bai sun­kiai pri­si­tai­ko gy­ven­ti lais­vė­je. Dau­ge­lis jų, iš­leis­tų į gam­tą, žūs­ta jau pir­mo­sio­mis die­no­mis.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mas griež­tai drau­džia...

Pel­kių vėž­lie­nės žie­dai

2017 m. gegužės 11 d.
Ta­vo gė­lėPel­kių vėž­lie­nės žie­daiGied­rius RU­MĖGė­li­nin­kasEu­ro­po­je ši gė­lė au­gi­na­ma se­niai. Lie­tu­vo­je ji – dar eg­zo­tiš­ka nau­jie­na. Nors lie­tu­viš­ko­je gė­li­nin­kys­tės li­te­ra­tū­ro­je mi­ni­ma ne vie­ną de­šimt­me­tį, gė­ly­nuo­se ją re­tai teiš­vy­si­me. Gal to­dėl, kad šis au­ga­las mo­ka su­ma­niai slėp­tis nuo pa­ša­li­nių akių, gal to­dėl, kad apie jį tiek ma­žai ži­no­me, o gal tie­siog to­dėl, kad gė­lių vers­lu už­sii­man­tys žmo­nės ne­si­ti­kė­jo iš jos di­des­nio už­dar­bio ir iki šiol neį­vež­da­vo iš už­sie­nio jos sod­me­nų. Ši gė­lė iš­ties ne vi­siems...

Gydytoją užbūrė tapyba ant šilko

2017 m. gegužės 4 d.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­ti gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Ri­ta Sa­mie­nė prieš me­tus su­si­rgo ta­py­mo ant šil­ko li­ga, ku­ria už­si­krė­tė nuo duk­ters Unės, sta­čia gal­va pa­si­nė­ru­sios į spal­vų, ma­giš­kai ryš­kė­jan­čių ant leng­vos kaip pū­kas me­džia­gos, pa­sau­lį. Mo­te­ris at­ra­do sa­vy­je glū­dė­ju­sią me­no gys­le­lę, ku­riai da­bar lei­džia lie­tis per kraš­tus. Gy­dy­to­ja tei­gia, kad jai – dar ir po­li­ti­kei, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rei, toks už­siė­mi­mas su­tei­kia ra­my­bės, nu­ne­ša tar­si ant spar­nų.
Iš dai­lios ne­di­de­lės dė­žu­tės...

Keturias padangas į sąvartyną, kitas – į pamiškę?

2017 m. gegužės 4 d.
Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro duo­me­ni­mis, ne­se­niai vy­ku­sios tal­kos „Da­rom“ me­tu Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne su­rink­ta be­veik 8,7 to­nos ne­be­tin­ka­mų nau­do­ti pa­dan­gų. Tal­ki­nin­kai pa­dan­gas tem­pė iš pae­že­rių, miš­kų, par­kų, pa­ke­lių. Ko­dėl pa­dan­gas la­biau ap­si­mo­ka iš­vež­ti į gam­tą, o ne į są­var­ty­ną?
Šiau­lie­tis Al­gir­das „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kaip atė­jus pa­va­sa­riui nu­spren­dė iš­si­kuop­ti ga­ra­žą, ku­ria­me per il­gus me­tus bu­vo pri­si­kau­pę įvai­riau­sio šlamš­to, tarp jo – ir ke­le­tas se­nų...

Amarantas: daržovė, gėlė ar piktžolė?

2017 m. gegužės 4 d.
Tro­pi­kų gy­ven­to­jai šį au­ga­lą ver­ti­no nuo se­no. 8 tūks­tan­čius me­tų bur­no­tis gre­ta pu­pe­lių ir ku­ku­rū­zų bu­vo vie­na iš pa­grin­di­nių Pie­tų Ame­ri­kos ir Mek­si­kos grū­di­nių kul­tū­rų, va­di­na­mų ac­te­kų, in­kų duo­na. Kai Ame­ri­ką už­ka­ria­vo is­pa­nai, šis au­ga­las bu­vo pa­mirš­tas. Azi­jo­je jis po­pu­lia­rus tarp In­di­jos, Pa­kis­ta­no, Ne­pa­lo, Ki­ni­jos kal­nų gen­čių kaip grū­di­nė kul­tū­ra ir dar­žo­vė.
Bur­no­tis ne­reik­lus ir tur­tin­gas vi­ta­mi­nų bei ki­tų nau­din­gų me­džia­gų. 100 g švie­žių la­pų (var­to­ja­mi kaip špi­na­tai) yra 340 mg kal­cio, 4,1 mg...

Obelis „sulapojo“ kaklaraiščiais

2017 m. balandžio 27 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ei­mu­čių kai­mo gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės va­do­vė Ele­na Ka­ni­šaus­kie­nė nu­spren­dė neįp­ras­tai eks­po­nuo­ti sa­vo kak­la­raiš­čių ko­lek­ci­ją – su­ka­bin­ti juos ant obels. Kai­my­nai ne tik ki­bo į tal­ką juos ka­bin­ti, bet ko­lek­ci­ją pa­pil­dė ir sa­vais kak­la­raiš­čiais. Da­bar jų ant me­džio – ko­ne tūks­tan­tis.
Ne­pas­te­bė­ti me­džio Ei­mu­čių cent­re su vė­jy­je be­si­plaiks­tan­čiais spal­vo­tais kak­la­raiš­čiais tie­siog neį­ma­no­ma.
„Esam naš­lių kai­mas, li­ko daug „šlip­sų“, tai ir su­ka­bi­nom“, – pa­klaus­tos...

Gražiažiedės magnolijos laukia šilumos

2017 m. balandžio 27 d.
Sau­lės ato­kai­to­je ne­drą­siai žie­dus pra­de­da skleis­ti mag­no­li­jos. Prieš šim­tą me­tų į Lie­tu­vą at­ke­lia­vę įspū­din­gais žie­dais pa­si­da­bi­nan­tys me­džiai mū­sų kraš­te tam­pa vis po­pu­lia­res­ni. Kaip iš­si­rink­ti me­de­lį ir kaip jį pri­žiū­rė­ti, kad mag­no­li­ja sa­vo žie­dais džiu­gin­tų il­gus me­tus, pa­ta­ria dend­ro­lo­gas, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ap­lin­ko­ty­ros ir fi­zi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Kęs­tu­tis Auk­se­lis.
Pa­sak K. Auk­se­lio, mag­no­li­jos sa­vai­me au­ga To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se...

Šis tas apie serbentus ir jų auginimą

2017 m. balandžio 27 d.
Dau­ge­ly­je so­dų ke­ro­ja ser­ben­tų krū­mai, ta­čiau ne vi­si so­di­nin­kai ga­li pa­si­gir­ti pui­kiu der­liu­mi. Ko­kios gi ser­ben­tų au­gi­ni­mo gud­ry­bės?Ser­ben­tus ga­li­ma so­din­ti pa­va­sa­rį ir ru­de­nį.
Ser­ben­tai duo­da der­lių ant­rai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo. Uo­gų gau­sa ga­li­ma džiaug­tis maž­daug nuo tre­čio­jo se­zo­no.
Se­ni krū­mai, ku­riems dau­giau nei 15 me­tų, rei­ka­lau­ja at­nau­ji­ni­mo.
Jei­gu krū­mai su­so­din­ti per ar­ti vie­nas ki­to, jiems trūks­ta švie­sos, – der­lius bus silp­nas...

Įsibėgėja sezoninė prekyba naminiais paukščiais – kaip neapsigauti

2017 m. balandžio 27 d.
Vi­sų pir­ma, paukš­čius re­ko­men­duo­ja­ma pirk­ti iš pa­ti­ki­mų pre­kiau­to­jų – gy­vais paukš­čiais pre­kiau­ti ga­li tik ati­tin­ka­mus lei­di­mus tu­rin­tys as­me­nys ir paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai. Vi­si paukš­čių pre­kiau­to­jai tu­ri bū­ti įre­gist­ruo­ja­mi spe­cia­lia­me re­gist­re. Pre­kiau­ti ga­li­ma tik to­se mies­tų, mies­te­lių, kai­mų tur­ga­vie­tė­se ar ki­to­se vie­to­se, su­de­rin­to­se su sa­vi­val­dy­bė­mis ar se­niū­ni­jo­mis.
Pre­ky­ba vie­na­die­niais viš­čiu­kais taip pat ga­li bū­ti vyk­do­ma tie­sio­giai iš pa­tvir­tin­tų pe­ryk­lų ar­ba...

SOROS

2017 m. balandžio 27 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasVar­pi­nių šei­mos so­rų (Pa­ni­cum) gen­ty­je 442 ofi­cia­liai pri­pa­žin­ti na­riai (jei kam įdo­mu, tai kar­tu su vi­sais moks­li­niais si­no­ni­mais pri­skai­čiuo­ja­ma net iki 1700 so­rų rū­šių pa­va­di­ni­mų – ne­daug au­ga­lų su šia žo­le ga­li pa­si­var­žy­ti!). Tai dau­giau­sia šil­to ar la­bai šil­to kli­ma­to zo­nų au­ga­lai. Pa­si­tai­ko jų ir šiau­res­nė­se pla­tu­mo­se, bet ge­ro­kai ma­žiau. So­ros – stam­būs (30–200 cm ūgio) au­ga­lai su šliau­žian­čias (ar ne) šak­nias­tie­biais bei tvir­tais stie­bais. La­pai li­ni­jiš­ki...

Pakiršinyje „išaugo“ velykinių margučių parkas

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio dy­džio mar­gu­čiais – čia „išau­go“ ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas.Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas prieš pat šven­tes su­ži­bo nau­jo­mis spal­vo­mis – ja­me vie­nas po ki­to „dy­go“ įvai­raus dy­džio ir pa­čia įvai­riau­sia tech­ni­ka su­kur­ti mar­gu­čiai. Vie­nus jų į par­ką te­ko vež­ti au­to­mo­bi­liais, ki­ti til­po ir į pin­ti­nes.
Kon­kur­są „Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas“ pa­skel­bę Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro...

Meksikietiškos mėtos

2017 m. balandžio 20 d.
Gė­li­nin­kasTai vie­nas nau­jau­sių au­ga­lų – lie­tu­vių gė­li­nin­kai jį dar tik at­ran­da. Pa­sau­ly­je jis jau se­no­kai pla­čiai au­gi­na­mas ir net lai­ko­mas vie­nu bū­ti­niau­sių lau­ki­nių žo­ly­nų sve­čių. Kin­mė­tė (Agas­ta­che) pri­klau­so not­re­li­nių (La­mia­ceae) šei­mai. Žo­lė la­bai aro­ma­tin­ga, iš­vaiz­da iš tie­sų pri­me­na mū­siš­kę mė­tą, ta­čiau žie­dų gau­sa bei jų spal­vin­gu­mu ge­ro­kai ją len­kia. So­de kin­mė­tė vi­suo­met ap­gul­ta bi­čių ir dru­ge­lių – nie­kas ne­ga­li at­si­spir­ti jos vi­lio­jan­tiems kva­pams.
Vi­sos kin­mė­čių rū­šys au­ga Šiau­rės...

Skutinėti margučiai artina Velykas

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mi be­veik du šim­tai za­ra­siš­kės Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių. Smul­ku­čiais raš­tais sku­ti­nė­ti kiau­ši­niai įver­tin­ti ne vie­nu ap­do­va­no­ji­mu.Už stik­lo ant šie­no iš­dė­lio­ti 190 sku­ti­nė­tų viš­tos kiau­ši­nių ir trys stru­čio. Dar apie 160 V. Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės mar­gu­čių eks­po­nuo­ja­mi Pa­ne­vė­žy­je. Mar­gu­čių raš­tai – įvai­riau­si, iš­sku­ti­nė­ti sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mu kruopš­tu­mu. Ko­lek­ci­jo­je vie­no­dų...

Vejos priežiūra pavasarį

2017 m. balandžio 13 d.
Veš­li, iš­puo­se­lė­ta ve­ja – dau­ge­lio sva­jo­nė. Ta­čiau tik nuo mū­sų pa­stan­gų pri­klau­sys, ar ji taps na­mų ap­lin­kos puoš­me­na. Dar­bų im­tis rei­kė­tų jau da­bar.
Pir­mas žings­nis – pra­džiū­vus dir­vai, vė­duok­li­niu grėb­liu nuo ve­jos nu­grėb­ti už­si­li­ku­sius per­nykš­čius la­pus, ša­ke­les, žo­lės sta­ga­rus. Grė­biant ve­ją, ne tik su­ren­ka­mos šiukš­lės, bet ir pa­ke­lia­ma žo­lė.
Jei­gu ve­ja in­ten­sy­viai nau­do­ja­ma, pa­vyz­džiui, nuo­lat min­do­ma, ant jos žai­džia vai­kai, laks­to au­gin­ti­niai, lai­kui bė­gant...

Pavasarinės kompozicijos papuoš namus

2017 m. balandžio 13 d.
Ar­tė­jant Ve­ly­kų šven­tėms na­mus tin­ka pa­puoš­ti pa­va­sa­rio gai­va, gam­tos pra­bu­di­mu kve­pian­čio­mis puokš­tė­mis, ku­rios ga­li bū­ti kar­ka­si­nės, sie­ni­nės li­ni­ji­nės ar dar ki­to­kios pa­gal kiek­vie­no kū­rė­jo fan­ta­zi­ją. O gal­būt ant sta­lo no­rė­sis sa­ma­nų vai­ni­ko su ja­me su­tup­dy­tais mar­gu­čiais. Kaip vi­sa tai pa­si­ga­min­ti, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je mo­kė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė.
Flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė į su­si­ti­ki­mą su mo­ky­mų da­ly­vė­mis at­si­ne­šė ke­lis glė­bius...

VAU – ypatingos vestuvės!

2017 m. balandžio 6 d.
„Leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko ves­tu­vių pla­nuo­to­jos ne­da­ro, nei iš­var­din­ti tai, ką da­ro“, – juo­kia­si „By Ba­cio“ ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Jo­li­ta Ga­sai­tie­nė. Jau 11 me­tų gra­žiau­sias šven­tes pla­nuo­ti pa­de­dan­ti mo­te­ris pa­ta­ria, kaip su­reng­ti ypa­tin­gas ves­tu­ves.– Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo, kaip ta­po­te ren­gi­nių, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja?– Prieš 11 me­tų atė­jo lai­kas, ka­da vi­si drau­gai ir pa­žįs­ta­mi pra­dė­jo tuok­tis. Pas­te­bė­jau, kad šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas nė­ra leng­vas...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas