(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Pakiršinyje „išaugo“ velykinių margučių parkas

2017 m. balandžio 20 d.
Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio dy­džio mar­gu­čiais – čia „išau­go“ ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas.Pa­kir­ši­nio dva­ro par­kas prieš pat šven­tes su­ži­bo nau­jo­mis spal­vo­mis – ja­me vie­nas po ki­to „dy­go“ įvai­raus dy­džio ir pa­čia įvai­riau­sia tech­ni­ka su­kur­ti mar­gu­čiai. Vie­nus jų į par­ką te­ko vež­ti au­to­mo­bi­liais, ki­ti til­po ir į pin­ti­nes.
Kon­kur­są „Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių par­kas“ pa­skel­bę Et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro...

Meksikietiškos mėtos

2017 m. balandžio 20 d.
Gė­li­nin­kasTai vie­nas nau­jau­sių au­ga­lų – lie­tu­vių gė­li­nin­kai jį dar tik at­ran­da. Pa­sau­ly­je jis jau se­no­kai pla­čiai au­gi­na­mas ir net lai­ko­mas vie­nu bū­ti­niau­sių lau­ki­nių žo­ly­nų sve­čių. Kin­mė­tė (Agas­ta­che) pri­klau­so not­re­li­nių (La­mia­ceae) šei­mai. Žo­lė la­bai aro­ma­tin­ga, iš­vaiz­da iš tie­sų pri­me­na mū­siš­kę mė­tą, ta­čiau žie­dų gau­sa bei jų spal­vin­gu­mu ge­ro­kai ją len­kia. So­de kin­mė­tė vi­suo­met ap­gul­ta bi­čių ir dru­ge­lių – nie­kas ne­ga­li at­si­spir­ti jos vi­lio­jan­tiems kva­pams.
Vi­sos kin­mė­čių rū­šys au­ga Šiau­rės...

Skutinėti margučiai artina Velykas

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mi be­veik du šim­tai za­ra­siš­kės Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių. Smul­ku­čiais raš­tais sku­ti­nė­ti kiau­ši­niai įver­tin­ti ne vie­nu ap­do­va­no­ji­mu.Už stik­lo ant šie­no iš­dė­lio­ti 190 sku­ti­nė­tų viš­tos kiau­ši­nių ir trys stru­čio. Dar apie 160 V. Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės mar­gu­čių eks­po­nuo­ja­mi Pa­ne­vė­žy­je. Mar­gu­čių raš­tai – įvai­riau­si, iš­sku­ti­nė­ti sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mu kruopš­tu­mu. Ko­lek­ci­jo­je vie­no­dų...

Vejos priežiūra pavasarį

2017 m. balandžio 13 d.
Veš­li, iš­puo­se­lė­ta ve­ja – dau­ge­lio sva­jo­nė. Ta­čiau tik nuo mū­sų pa­stan­gų pri­klau­sys, ar ji taps na­mų ap­lin­kos puoš­me­na. Dar­bų im­tis rei­kė­tų jau da­bar.
Pir­mas žings­nis – pra­džiū­vus dir­vai, vė­duok­li­niu grėb­liu nuo ve­jos nu­grėb­ti už­si­li­ku­sius per­nykš­čius la­pus, ša­ke­les, žo­lės sta­ga­rus. Grė­biant ve­ją, ne tik su­ren­ka­mos šiukš­lės, bet ir pa­ke­lia­ma žo­lė.
Jei­gu ve­ja in­ten­sy­viai nau­do­ja­ma, pa­vyz­džiui, nuo­lat min­do­ma, ant jos žai­džia vai­kai, laks­to au­gin­ti­niai, lai­kui bė­gant...

Pavasarinės kompozicijos papuoš namus

2017 m. balandžio 13 d.
Ar­tė­jant Ve­ly­kų šven­tėms na­mus tin­ka pa­puoš­ti pa­va­sa­rio gai­va, gam­tos pra­bu­di­mu kve­pian­čio­mis puokš­tė­mis, ku­rios ga­li bū­ti kar­ka­si­nės, sie­ni­nės li­ni­ji­nės ar dar ki­to­kios pa­gal kiek­vie­no kū­rė­jo fan­ta­zi­ją. O gal­būt ant sta­lo no­rė­sis sa­ma­nų vai­ni­ko su ja­me su­tup­dy­tais mar­gu­čiais. Kaip vi­sa tai pa­si­ga­min­ti, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je mo­kė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė.
Flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta Miz­gi­rė į su­si­ti­ki­mą su mo­ky­mų da­ly­vė­mis at­si­ne­šė ke­lis glė­bius...

VAU – ypatingos vestuvės!

2017 m. balandžio 6 d.
„Leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko ves­tu­vių pla­nuo­to­jos ne­da­ro, nei iš­var­din­ti tai, ką da­ro“, – juo­kia­si „By Ba­cio“ ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Jo­li­ta Ga­sai­tie­nė. Jau 11 me­tų gra­žiau­sias šven­tes pla­nuo­ti pa­de­dan­ti mo­te­ris pa­ta­ria, kaip su­reng­ti ypa­tin­gas ves­tu­ves.– Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo, kaip ta­po­te ren­gi­nių, ves­tu­vių pla­nuo­to­ja?– Prieš 11 me­tų atė­jo lai­kas, ka­da vi­si drau­gai ir pa­žįs­ta­mi pra­dė­jo tuok­tis. Pas­te­bė­jau, kad šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas nė­ra leng­vas...

Vyšnių sode – du vabzdžių viešbučiai

2017 m. balandžio 6 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko vyš­nių so­de šį pa­va­sa­rį iš­dy­go ant­ras vabz­džių vieš­bu­tis. To­kie vieš­bu­čiai už­sie­ny­je ga­na po­pu­lia­rūs ir kaip eks­kur­si­jų ob­jek­tai.Nau­ją­jį vieš­bu­tį par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai pa­ga­mi­no iš iš­pu­vu­sio me­džio ka­mie­no, jį už­pil­dę sa­ma­no­mis, šiau­dais ir kan­ko­rė­žiais.
Praė­ju­siais me­tais bu­vo pa­sta­ty­tas pir­ma­sis sta­čia­kam­pis sta­ti­nys iš me­die­nos ir ki­tų gam­ti­nių me­džia­gų, tuš­čias tik­rai ne­bu­vo.
Vabz­džių na­mai ar­ba vieš­bu­čiai ypač po­pu­lia­rūs už­sie­ny­je, jie įren­gia­mi...

Iš siū­lų – Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­jos

2017 m. balandžio 6 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos na­riai kas sa­vai­tę ren­ka­si į už­siė­mi­mus, ku­riuos ve­dan­ti tau­to­dai­li­nin­kė, rank­dar­bių iš įvai­rių me­džia­gų kū­rė­ja Vir­ge­ni­ja Tan­kū­nie­nė mo­ko iš siū­lų ir po­pie­riaus su­kur­ti Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­jas, ga­lin­čias pa­puoš­ti šven­ti­nį sta­lą ar­ba pa­lan­ges ir pa­ma­lo­nin­ti praei­vių akis.
Vir­ge­ni­ja Tan­kū­nie­nė paaiš­ki­na, kad dekoracijai–kiaušiniui rei­kės spal­vo­tų nė­ri­mui skir­tų med­vil­ni­nių „Iri­sų“ ar­ba sto­res­nių li­ni­nių siū­lų, uni­ver­sa­lių „Li­pa­lo“ kli­jų, ba­lio­nų, spal­vo­to...

Jaukaus būsto paslaptis – mažiau yra daugiau

2017 m. kovo 30 d.
Atė­jus pa­va­sa­riui ky­la no­ras at­si­nau­jin­ti, į sa­vo na­mus at­neš­ti gai­vos, švie­žu­mo, dau­giau švie­sos. At­ši­lus orams pra­si­de­da ir re­mon­to dar­bai, įkur­tu­vės.Kaip įsi­reng­ti gra­žius, pa­to­gius na­mus, kaip at­si­nau­jin­ti, pa­ta­ria šiau­lie­tė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Rū­ta Ma­tu­lai­ty­tė.
R. Ma­tu­lai­ty­tė sa­ko, jog šį pa­va­sa­rį kaip nie­ka­da daug su­lau­kė no­rin­čių­jų su­si­kur­ti gra­žų, jau­kų in­ter­je­rą už­sa­ky­mų.
Daž­niau­siai krei­pia­si žmo­nės, ku­rie ku­ria­si nau­jai pa­sta­ty­tuo­se...

Kaip už 50 eurų pamaitinti 30 vienuolių?

2017 m. kovo 30 d.
Kai kai­my­nė Vil­mos Baš­kie­nės pa­pra­šė pa­ruoš­ti pie­tus į sve­čius at­vyks­tan­tiems vie­nuo­liams, ji tu­rė­jo tik 50 eu­rų, o rei­kė­jo pa­mai­tin­ti 30 žmo­nių. Bet pui­kiai pa­vy­ko.Už­ven­čio (Kel­mės r.) Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je įkur­to mal­tie­čių vai­kų die­nos cent­ro so­cia­li­nę pe­da­go­gę V. Baš­kie­nę gy­ve­ni­mas pri­ver­tė pa­keis­ti ne vie­ną pro­fe­si­ją, ta­čiau po­mė­gis ga­min­ti mais­tą iš­li­ko. Ji pla­nuo­ja ves­ti edu­ka­ci­nes mais­to ga­my­bos pa­mo­kė­les.Pot­rau­kį ga­min­ti mais­tą V. Baš­kie­nė pa­vel­dė­jo iš mo­čiu­tės. Ji...

Remontuoti leidžiama tik atsiklausus kaimynų ir Savivaldybės

2017 m. kovo 23 d.
Įsi­ga­lio­jus Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, gy­ven­to­jai ar įmo­nės, pla­nuo­jan­tys sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti ne tik kai­my­nus, bet ir Sa­vi­val­dy­bę. Ti­ki­ma­si, kad taip pa­vyks su­tram­dy­ti triukš­ma­da­rius. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta apie šim­tą.
Nus­ta­ty­tos for­mos pra­ne­ši­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Prii­ma­ma­ja­me gy­ven­to­jai pri­va­lo pa­teik­ti ne vė­liau kaip prieš 7...

Naudingų grožybių galima pagaminti ir iš laikraščio

2017 m. kovo 23 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Gir­ni­kų kai­me, gy­ve­na­n­ti Vi­ta Va­lie­nė kar­tais iki pa­ry­čių ku­ria vi­so­kiau­sias gro­žy­bes. Mo­ters ran­ko­se per­skai­ty­tas laik­raš­tis virs­ta rė­me­liais nuo­trau­koms, gė­lių puokš­te, o pa­pras­čiau­sias bu­te­lis – skry­bė­lė­ta pa­ne­le ar­ba po­nu.Vi­ta Va­lie­nė svars­to, jog po­mė­gį kur­ti įvai­riau­sias gro­žy­bes bui­čiai pa­vel­dė­jo iš tė­čio. Nuo Lau­ku­vos ki­lęs Vy­tau­tas Kirk­lys bu­vo sa­va­moks­lis dro­žė­jas. Jis da­ry­da­vo rankš­luos­ti­nes, drož­da­vo sam­čius ir šaukš­tus, iš­ban­dė dau­gy­bę me­džio...

Žagarės dvaro autentikos ženklai

2017 m. kovo 16 d.
Prieš dve­jus me­tus res­tau­ruo­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mai iki šiol su­lau­kia ne­men­ko lan­ky­to­jų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dė­me­sio. Nors at­ku­riant in­ter­je­rą iko­nog­ra­fi­nės me­džia­gos tu­rė­ta la­bai ma­žai, gel­bė­jo na­tū­ra­liai iš­li­ku­sios de­ta­lės, vie­to­mis ap­tru­pė­ju­sios, ki­tur – so­viet­me­čiu pa­lai­do­tos po nau­jo­mis me­džia­go­mis, da­žų sluoks­niais, ku­rios res­tau­ra­to­rių ran­ko­mis bu­vo at­ras­tos, nu­šveis­tos ir pri­kel­tos nau­jam gy­ve­ni­mui. Išs­kir­ti­niai dva­re – vie­no­je pa­tal­po­je...

Grįžtantiems paukščiams – jaukius namus

2017 m. kovo 16 d.
Svar­bu, kad jie bū­tų sta­bi­liai pri­tvir­tin­ti ir kad spar­nuo­čiai iš sa­vo na­mų ma­ty­tų sau­lę.
Ke­liant in­ki­lus rei­kia pa­gal­vo­ti, ar to­kio­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti na­tū­ra­li dre­vė, ar paukš­čiams tin­ka me­džio la­ja, ar in­ki­lą lai­kan­tis me­dis ne­svy­ruo­ja nuo ma­žiau­sio vė­je­lio.
Zy­lės, mu­si­nu­kės įsi­kurs in­ki­luo­se, iš­kel­tuo­se 3-4 met­rų aukš­ty­je prie aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių, upe­lių, li­ni­jų ar ke­lių. In­ki­lai žvirb­li­niams paukš­čiams tu­ri bū­ti ke­lia­mi ne tan­kiau kaip kas 50 met­rų. Ki­toms rū­šims tin­ka­mo­se...

Šiais metais atnaujinta beveik septyniasdešimt daugiabučių

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros re­zul­ta­tai ro­do, kad reikš­min­gų pa­žei­di­mų ma­žė­ja. Šie­met du ran­go­vai pa­žei­dė pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nius.
VTPSI pri­me­na, kad pa­ste­bė­ję ne­ko­ky­biš­kai vyk­do­mus sta­ty­bos dar­bus, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nių ar tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į sta­ty­bos tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Jam ne­sii­mant veiks­mų trū­ku­mams...

Nuo kapinių paminklų iki dailių skulptūrų

2017 m. kovo 9 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis ak­mens meist­ras Jo­nas Srū­gys sa­vo darbš­čių ran­kų kū­ri­niais ne­si­gi­ria, nors grakš­čios, tar­si gy­vos jo skulp­tū­ros ke­liau­ja į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, puoš­da­mos pri­va­čius kie­mus bei baž­ny­čių šven­to­rius, iš­ve­ža­mos į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą. Ak­men­ta­šys skai­čiuo­ja jau su­kū­ręs ma­žiau­siai 50 skulp­tū­rų. O jo nau­jos idė­jos rei­ka­lin­gos ir ka­pi­nių pa­mink­lų ga­min­to­jams, jis dir­ba grei­tai ir dai­liai, sa­ko: tur­būt kas ant­ras pa­mink­las Kal­ne­lio kai­me...

Rimantas Beneta – žmogus, pirkęs namą balandžiams

2017 m. kovo 9 d.
Ar­ti­miau­siu me­tu, jau ko­vo-10-11 die­no­mis, Šiau­lių mies­to bul­va­ras kaip nie­kad bus pil­nas gy­vy­bės, ku­rios įkvėps ne tik di­džiu­lė mu­gė, bet ir gy­vū­nai. Di­džio­ji da­lis jų – ba­lan­džiai iš Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jo Ri­man­to Be­ne­tos ko­lek­ci­jos. Gy­vū­nų pa­ro­da – vie­nas iš Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!” epi­zo­dų.Di­džią­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo šalt­kal­viu-su­vi­rin­to­ju dir­bęs R. Be­ne­ta ti­ki, kad ne žmo­gus pa­si­ren­ka...

Snieguolės: šviesios pavasario viltys

2017 m. kovo 9 d.
Dvi są­ly­gos gra­žiam žy­dė­ji­mui: pa­kan­ka­ma drėg­mė žie­dų for­ma­vi­mo­si pe­rio­du ir bent ke­le­tas va­lan­dų švie­sos kas­dien.
Dar vie­nas pa­ta­ri­mas: po žy­dė­ji­mo la­pų ne­nup­jau­ki­te, jie tu­ri su­treš­ti pa­tys.
Jei­gu no­ri­te per­so­din­ti (šiaip snie­guo­lės to ne­mėgs­ta), da­ry­ki­te tai joms per­žy­dė­jus, kar­tu su že­mės gu­mu­lu, neišt­rau­kę svo­gū­nė­lių iš grun­to ir neats­kir­da­mi jų vie­no nuo ki­to.
So­din­ki­te svo­gū­nė­lius į 5 cm gy­lį. Tin­ka­ma vie­ta – po še­šė­lį me­tan­čiais pla­čia­la­piais au­ga­lais...

Kaip užsiauginti žalumynų ant palangės?

2017 m. kovo 9 d.
Į van­de­nį pa­mer­ki­te ne įpras­tų ro­pi­nių svo­gū­nų, o tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (liau­dy­je va­di­na­mų žie­mi­niais svo­gū­nais) ro­pu­čių (jos la­bai ma­žu­tės) – jų įsi­gy­si­te mais­to par­duo­tu­vė­se.
Tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (Al­lium fis­tu­lo­sum.) laiš­kus nu­pjau­ki­te, pa­li­kę apie 10 cm apa­ti­nės stie­bo da­lies, šak­nų ne­lies­ki­te.
Įmer­ki­te stie­bus į stik­li­nius in­de­lius ir juos pa­sta­ty­ki­te ant pa­lan­gės. Van­dens stik­lai­ny­je tu­ri bū­ti tiek, kad sem­tų šak­nis ir vos siek­tų apa­ti­nę stie­bo da­lį.
Pe­rio­diš­kai van­dens...

Kodėl nežydi narcizai?

2017 m. kovo 9 d.
„Ma­no so­de nar­ci­zai iš­lei­džia la­pus, bet ne­krau­na žie­dų. Ko­dėl?“Daž­niau­siai nar­ci­zai ne­žy­di pir­mai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo ar­ba per­so­di­ni­mo į nau­ją vie­tą. Kar­tais jie žy­di pir­mai­siais me­tais, bet ne­žy­di ant­rai­siais.
Nar­ci­zai ne­žy­di, jei­gu praei­tą se­zo­ną jiems nu­pjo­vė­te la­pus anks­čiau, nei jie nu­gel­to ir nu­vy­to. To da­ry­ti ne­ga­li­ma nė su jo­kio­mis svo­gū­ni­nė­mis gė­lė­mis, nes la­puo­se vyks­ta pro­ce­sai, bū­ti­ni ki­tam žie­dui gim­ti ki­tą se­zo­ną.
Ga­li bū­ti...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas