(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Keturi kampai

Žagarės dvaro autentikos ženklai

2017 m. kovo 16 d.
Prieš dve­jus me­tus res­tau­ruo­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mai iki šiol su­lau­kia ne­men­ko lan­ky­to­jų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dė­me­sio. Nors at­ku­riant in­ter­je­rą iko­nog­ra­fi­nės me­džia­gos tu­rė­ta la­bai ma­žai, gel­bė­jo na­tū­ra­liai iš­li­ku­sios de­ta­lės, vie­to­mis ap­tru­pė­ju­sios, ki­tur – so­viet­me­čiu pa­lai­do­tos po nau­jo­mis me­džia­go­mis, da­žų sluoks­niais, ku­rios res­tau­ra­to­rių ran­ko­mis bu­vo at­ras­tos, nu­šveis­tos ir pri­kel­tos nau­jam gy­ve­ni­mui. Išs­kir­ti­niai dva­re – vie­no­je pa­tal­po­je...

Grįžtantiems paukščiams – jaukius namus

2017 m. kovo 16 d.
Svar­bu, kad jie bū­tų sta­bi­liai pri­tvir­tin­ti ir kad spar­nuo­čiai iš sa­vo na­mų ma­ty­tų sau­lę.
Ke­liant in­ki­lus rei­kia pa­gal­vo­ti, ar to­kio­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti na­tū­ra­li dre­vė, ar paukš­čiams tin­ka me­džio la­ja, ar in­ki­lą lai­kan­tis me­dis ne­svy­ruo­ja nuo ma­žiau­sio vė­je­lio.
Zy­lės, mu­si­nu­kės įsi­kurs in­ki­luo­se, iš­kel­tuo­se 3-4 met­rų aukš­ty­je prie aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių, upe­lių, li­ni­jų ar ke­lių. In­ki­lai žvirb­li­niams paukš­čiams tu­ri bū­ti ke­lia­mi ne tan­kiau kaip kas 50 met­rų. Ki­toms rū­šims tin­ka­mo­se...

Šiais metais atnaujinta beveik septyniasdešimt daugiabučių

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros re­zul­ta­tai ro­do, kad reikš­min­gų pa­žei­di­mų ma­žė­ja. Šie­met du ran­go­vai pa­žei­dė pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nius.
VTPSI pri­me­na, kad pa­ste­bė­ję ne­ko­ky­biš­kai vyk­do­mus sta­ty­bos dar­bus, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nių ar tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į sta­ty­bos tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Jam ne­sii­mant veiks­mų trū­ku­mams...

Nuo kapinių paminklų iki dailių skulptūrų

2017 m. kovo 9 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis ak­mens meist­ras Jo­nas Srū­gys sa­vo darbš­čių ran­kų kū­ri­niais ne­si­gi­ria, nors grakš­čios, tar­si gy­vos jo skulp­tū­ros ke­liau­ja į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, puoš­da­mos pri­va­čius kie­mus bei baž­ny­čių šven­to­rius, iš­ve­ža­mos į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą. Ak­men­ta­šys skai­čiuo­ja jau su­kū­ręs ma­žiau­siai 50 skulp­tū­rų. O jo nau­jos idė­jos rei­ka­lin­gos ir ka­pi­nių pa­mink­lų ga­min­to­jams, jis dir­ba grei­tai ir dai­liai, sa­ko: tur­būt kas ant­ras pa­mink­las Kal­ne­lio kai­me...

Rimantas Beneta – žmogus, pirkęs namą balandžiams

2017 m. kovo 9 d.
Ar­ti­miau­siu me­tu, jau ko­vo-10-11 die­no­mis, Šiau­lių mies­to bul­va­ras kaip nie­kad bus pil­nas gy­vy­bės, ku­rios įkvėps ne tik di­džiu­lė mu­gė, bet ir gy­vū­nai. Di­džio­ji da­lis jų – ba­lan­džiai iš Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jo Ri­man­to Be­ne­tos ko­lek­ci­jos. Gy­vū­nų pa­ro­da – vie­nas iš Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!” epi­zo­dų.Di­džią­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo šalt­kal­viu-su­vi­rin­to­ju dir­bęs R. Be­ne­ta ti­ki, kad ne žmo­gus pa­si­ren­ka...

Snieguolės: šviesios pavasario viltys

2017 m. kovo 9 d.
Dvi są­ly­gos gra­žiam žy­dė­ji­mui: pa­kan­ka­ma drėg­mė žie­dų for­ma­vi­mo­si pe­rio­du ir bent ke­le­tas va­lan­dų švie­sos kas­dien.
Dar vie­nas pa­ta­ri­mas: po žy­dė­ji­mo la­pų ne­nup­jau­ki­te, jie tu­ri su­treš­ti pa­tys.
Jei­gu no­ri­te per­so­din­ti (šiaip snie­guo­lės to ne­mėgs­ta), da­ry­ki­te tai joms per­žy­dė­jus, kar­tu su že­mės gu­mu­lu, neišt­rau­kę svo­gū­nė­lių iš grun­to ir neats­kir­da­mi jų vie­no nuo ki­to.
So­din­ki­te svo­gū­nė­lius į 5 cm gy­lį. Tin­ka­ma vie­ta – po še­šė­lį me­tan­čiais pla­čia­la­piais au­ga­lais...

Kaip užsiauginti žalumynų ant palangės?

2017 m. kovo 9 d.
Į van­de­nį pa­mer­ki­te ne įpras­tų ro­pi­nių svo­gū­nų, o tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (liau­dy­je va­di­na­mų žie­mi­niais svo­gū­nais) ro­pu­čių (jos la­bai ma­žu­tės) – jų įsi­gy­si­te mais­to par­duo­tu­vė­se.
Tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (Al­lium fis­tu­lo­sum.) laiš­kus nu­pjau­ki­te, pa­li­kę apie 10 cm apa­ti­nės stie­bo da­lies, šak­nų ne­lies­ki­te.
Įmer­ki­te stie­bus į stik­li­nius in­de­lius ir juos pa­sta­ty­ki­te ant pa­lan­gės. Van­dens stik­lai­ny­je tu­ri bū­ti tiek, kad sem­tų šak­nis ir vos siek­tų apa­ti­nę stie­bo da­lį.
Pe­rio­diš­kai van­dens...

Kodėl nežydi narcizai?

2017 m. kovo 9 d.
„Ma­no so­de nar­ci­zai iš­lei­džia la­pus, bet ne­krau­na žie­dų. Ko­dėl?“Daž­niau­siai nar­ci­zai ne­žy­di pir­mai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo ar­ba per­so­di­ni­mo į nau­ją vie­tą. Kar­tais jie žy­di pir­mai­siais me­tais, bet ne­žy­di ant­rai­siais.
Nar­ci­zai ne­žy­di, jei­gu praei­tą se­zo­ną jiems nu­pjo­vė­te la­pus anks­čiau, nei jie nu­gel­to ir nu­vy­to. To da­ry­ti ne­ga­li­ma nė su jo­kio­mis svo­gū­ni­nė­mis gė­lė­mis, nes la­puo­se vyks­ta pro­ce­sai, bū­ti­ni ki­tam žie­dui gim­ti ki­tą se­zo­ną.
Ga­li bū­ti...

Pomėgiai – tapyti ir kurti papuošalus

2017 m. kovo 2 d.
iš Kel­mės ra­jo­no Ko­lai­nių ki­lu­si, da­bar Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti ir uni­ver­si­te­te dir­ban­ti Vai­da An­ta­na­vi­čiū­tė nuo vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jų Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te rim­tai su­si­do­mė­jo ta­py­ba, yra su­ren­gu­si ne vie­ną pa­veiks­lų pa­ro­dą. Ne­se­niai mer­gi­na pra­dė­jo kur­ti ir pa­puo­ša­lus.Nors abu po­mė­giai rei­ka­lau­ja daug lai­ko, bet kū­rė­jai su­tei­kia dar dau­giau ma­lo­nu­mo.
Vai­da An­ta­na­vi­čiū­tė prieš po­rą me­tų Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te bai­gė...

Prasidėjo kalendorinis pavasaris: ar jau sėti?

2017 m. kovo 2 d.
* Dai­gams au­gin­ti spe­cia­lis­tai pa­ta­ria rink­tis su­bstra­tą, o ne dar­žo že­mę, mat ši blo­giau pra­lei­džia orą, be to, jo­je ga­li bū­ti li­gų su­kė­lė­jų. Subst­ra­tą dar pa­ta­ria­ma mai­šy­ti su žvy­ru.
* Anks­ty­vą­sias ža­lu­my­ni­nes dar­žo­ves į ne­šil­do­mą šilt­na­mį, už­deng­tą po­lie­ti­le­no plė­ve­le, ga­li­ma sė­ti apie ko­vo vi­du­rį.
* Jei­gu po­mi­do­rus ir agur­kus au­gin­si­te šil­do­ma­me šilt­na­my­je, sėk­las ga­li­te sė­ti ko­vo pra­džio­je, jei ne­šil­do­ma­me – ko­vo vi­du­ry­je, jei po prie­dan­go­mis –...

Žy­di „pi­ni­gų me­dis“

2017 m. kovo 2 d.
Au­ga­las pra­žys­ta jau ket­vir­tą kar­tą, bet pir­mą kar­tą – taip gau­siai, nes anks­čiau su­krau­da­vo vie­ną žie­dą.
„Pa­žįs­ta­mi ste­bė­jo­si – nė­ra to ma­tę. Kaž­koks ste­buk­las! – džiau­gia­si I. Kui­zi­nie­nė. – Tik pi­ni­gų nie­kas ne­duo­da.“ Ti­ki­ma, kad „pi­ni­gų me­dis“ pri­trau­kia į na­mus pi­ni­gų.
Gė­lę I. Kui­zi­nie­nė ga­vo do­va­nų prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Au­ga­lui prie­žiū­ra ir pa­rink­ta švie­si vie­ta itin ti­ko, jis spar­čiai su­ke­ro­jo. Mo­te­ris sa­ko ypa­tin­gos prie­žiū­ros ne­ski­rian­ti – lais­to, trę­šia...

Tekinti sulą – ne iš kiekvieno klevo ar beržo

2017 m. kovo 2 d.
Pa­gal Lau­ki­nės au­ga­li­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mo tvar­ką vals­ty­bi­nė­je že­mė­je su­lą lei­džia­ma te­kin­ti tik iš tų me­džių, ku­rie bus ker­ta­mi ne vė­liau kaip po pen­ke­rių me­tų ir ku­rių skers­muo ne plo­nes­nis kaip 20 cm. Jei­gu me­dis bus nu­kirs­tas ne vė­liau kaip po me­tų, jo skers­muo ga­li bū­ti ir ma­žes­nis.
To­je vie­to­je, kur bus grę­žia­ma sky­lė, lei­džia­ma, ne­pa­žei­džiant luo­bo, nu­drož­ti žiau­be­rį. Sky­lės su­lai leis­ti grę­žia­mos ne aukš­čiau kaip 1 m nuo že­mės pa­vir­šiaus. Sky­lių skers­muo ne­tu­ri vir­šy­ti 2 cm, o...

Gyvenimas užsienyje išmokė naujų receptų virtuvėje

2017 m. vasario 23 d.
Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo iš­rink­tas rub­ri­kos „Die­nos re­cep­tas“ sau­sio mė­ne­sio nu­ga­lė­to­ju. Jo pa­siū­ly­tas ko­pūs­tų troš­ki­nio re­cep­tas su­lau­kė dau­giau­siai in­ter­nau­tų bal­sų.
A. Pi­li­pa­vi­čius ir nu­ste­bo, ir juo­kė­si, su­lau­kęs to­kios staig­me­nos – ga­lės po­kštau­ti, esan­tis „ne ma­žiau kie­tas“ vi­rė­jas, nei kai ku­rie drau­gai – pro­fe­sio­na­lūs ku­li­na­rai. Al­gir­das spė­jo, kad už jį dau­giau­siai ir...

Karpinių parodoje skleidžiasi žiemos fantazijos

2017 m. vasario 23 d.
Stu­di­jai va­do­vau­ja dai­lės mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Au­re­li­ja Ali­jo­šie­nė ir Vir­gi­li­ja Va­si­liaus­kie­nė.
Pa­sak V. Va­si­liaus­kie­nės, I–III kla­sių gim­na­zis­tų su­kur­tuo­se kar­pi­niuo­se at­si­spin­di au­to­rių in­di­vi­dua­lu­mas ir pro­fe­sio­na­lu­mas, o vi­si kū­ri­niai yra su­jung­ti į vien­ti­są pa­sa­ko­ji­mą.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma še­šio­li­ka ažū­ri­nių kar­pi­nių, juos su­kū­rė dvy­li­ka au­to­rių. Kar­pi­niuo­se vy­rau­ja įvai­ri or­na­men­ti­ka, li­ni­jų žais­mas, do­mi­nuo­ja aug­me­ni­jos ir gy­vū­ni­jos...

Eglės avantiūra – sveikuoliški saldumynai

2017 m. vasario 23 d.
Eg­lė Kar­pa­vi­čiū­tė nė­rė į vers­lą: pra­dė­jo kur­ti svei­kuo­liš­kus sal­du­my­nus „Ska­nu nu“ ir jais pre­kiau­ti. Po moks­lų Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ji stu­di­ja­vo kū­ry­bi­nes in­dust­ri­jas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. Bai­gu­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas su­vo­kė, jog no­ri dirb­ti su žmo­nė­mis, kur­ti jiems pa­tin­kan­čią, mo­ty­vuo­jan­čią dar­bo ap­lin­ką, to­dėl įsto­jo į Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to Žmo­nių iš­tek­lių va­dy­bos spe­cia­ly­bės ma­gist­ro stu­di­jas. „Stu­di­juo­da­ma dar aiš­kiau...

Į turistų širdis siūlo eiti per skrandį

2017 m. vasario 9 d.
Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais. Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai, bū­si­mie­ji vi­rė­jai ir kon­di­te­riai pa­kvie­tė į to­kių pa­tie­ka­lų pri­sta­ty­mą-de­gus­ta­ci­ją.Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TIC) di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog tu­ris­tus bū­tų ga­li­ma su­vi­lio­ti ne tik lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, bet ir mais­tu.
Pa­na­ši idė­ja...

Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

2017 m. vasario 9 d.
Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.
Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio...

Kaip rūpintis ūkiniais gyvūnais per šalčius? (1)

2017 m. vasario 9 d.
Mū­sų ša­ly­je au­gi­na­mi tik ke­lių veis­lių gal­vi­jai, ku­rie yra at­spa­res­ni že­moms tem­pe­ra­tū­roms. Ta­čiau ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja tvar­tuo­se lai­ko­mus gy­vū­nus (ypač ark­lius) iš­ves­ti nors trum­pam pa­si­vaikš­čio­ti net ir per šal­čius.
Rei­kia už­san­da­rin­ti tvar­tų lan­gus, du­ris, pa­lik­ti tik ven­ti­lia­ci­jai skir­tas an­gas, bet ne­su­da­ry­ti są­ly­gų skers­vė­jams, kreik­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu sau­sų pa­kra­tų. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku rei­kia šer­ti įvai­res­niais pa­ša­rais, nes per šal­čius jiems...

Sušiai tinka ir lietuviškam gomuriui (1)

2017 m. vasario 2 d.
Tai – vie­no kąs­nio ri­ti­nė­liai, val­go­mi laz­de­lė­mis. Val­gant jie ne­pjaus­to­mi, kad nei­šir­tų. Prie su­šio pa­tie­kia­ma ir so­jų pa­da­žo bei ma­ri­nuo­to im­bie­ro. Šių pa­gar­dų už­kan­da­ma at­ski­rai.
Anks­čiau su­šis bu­vo žu­vies kon­ser­va­vi­mo bū­das: ža­lius auk­si­nius kar­pius ja­po­nai iš­va­ly­da­vo ir lai­ky­da­vo ant ry­žių su ac­tu. Po ku­rio lai­ko ry­žius iš­mes­da­vo. Il­gai­niui kar­tu su žu­vi­mi im­ta val­gy­ti ir ry­žius – taip at­si­ra­do su­šių įvai­ro­vė.
Po­pu­lia­riau­si Ja­po­ni­jo­je yra...

Nuo vasario 1 dienos lydekas žvejoti draudžiama

2017 m. vasario 2 d.
Šis drau­di­mas įtvir­tin­tas tam, kad ga­li­ma bū­tų ap­sau­go­ti anks­ty­vą pa­va­sa­rį pra­de­dan­čias nerš­ti ly­de­kas. Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kont­ro­lės pa­rei­gū­nai iki pat drau­di­mo žve­jo­ti ly­de­kas pa­bai­gos vyk­dys su­stip­rin­tą van­dens tel­ki­nių kont­ro­lę.
Praė­ju­siais me­tais ly­de­kų drau­di­mo me­tu pa­rei­gū­nai su­ren­gė 366 rei­dus ir pa­tik­ri­no dau­giau kaip 3 tūks­tan­čius žve­jų mė­gė­jų, bu­vo nu­sta­ty­ta 280 pa­žei­di­mų. Bend­ra pa­žei­dė­jų pa­da­ry­ta ža­la žu­vų iš­tek­liams sie­kė dau­giau kaip 12 tūks­ta­čių eurų...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />