(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Žagarės dvaro autentikos ženklai

2017 m. kovo 16 d.
Prieš dve­jus me­tus res­tau­ruo­ti Ža­ga­rės dva­ro rū­mai iki šiol su­lau­kia ne­men­ko lan­ky­to­jų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dė­me­sio. Nors at­ku­riant in­ter­je­rą iko­nog­ra­fi­nės me­džia­gos tu­rė­ta la­bai ma­žai, gel­bė­jo na­tū­ra­liai iš­li­ku­sios de­ta­lės, vie­to­mis ap­tru­pė­ju­sios, ki­tur – so­viet­me­čiu pa­lai­do­tos po nau­jo­mis me­džia­go­mis, da­žų sluoks­niais, ku­rios res­tau­ra­to­rių ran­ko­mis bu­vo at­ras­tos, nu­šveis­tos ir pri­kel­tos nau­jam gy­ve­ni­mui. Išs­kir­ti­niai dva­re – vie­no­je pa­tal­po­je...

Grįžtantiems paukščiams – jaukius namus

2017 m. kovo 16 d.
Svar­bu, kad jie bū­tų sta­bi­liai pri­tvir­tin­ti ir kad spar­nuo­čiai iš sa­vo na­mų ma­ty­tų sau­lę.
Ke­liant in­ki­lus rei­kia pa­gal­vo­ti, ar to­kio­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti na­tū­ra­li dre­vė, ar paukš­čiams tin­ka me­džio la­ja, ar in­ki­lą lai­kan­tis me­dis ne­svy­ruo­ja nuo ma­žiau­sio vė­je­lio.
Zy­lės, mu­si­nu­kės įsi­kurs in­ki­luo­se, iš­kel­tuo­se 3-4 met­rų aukš­ty­je prie aikš­te­lių, kir­ta­vie­čių, upe­lių, li­ni­jų ar ke­lių. In­ki­lai žvirb­li­niams paukš­čiams tu­ri bū­ti ke­lia­mi ne tan­kiau kaip kas 50 met­rų. Ki­toms rū­šims tin­ka­mo­se...

Šiais metais atnaujinta beveik septyniasdešimt daugiabučių

2017 m. kovo 16 d.
Dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros re­zul­ta­tai ro­do, kad reikš­min­gų pa­žei­di­mų ma­žė­ja. Šie­met du ran­go­vai pa­žei­dė pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nius.
VTPSI pri­me­na, kad pa­ste­bė­ję ne­ko­ky­biš­kai vyk­do­mus sta­ty­bos dar­bus, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nių ar tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į sta­ty­bos tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Jam ne­sii­mant veiks­mų trū­ku­mams...

Nuo kapinių paminklų iki dailių skulptūrų

2017 m. kovo 9 d.
Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis ak­mens meist­ras Jo­nas Srū­gys sa­vo darbš­čių ran­kų kū­ri­niais ne­si­gi­ria, nors grakš­čios, tar­si gy­vos jo skulp­tū­ros ke­liau­ja į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, puoš­da­mos pri­va­čius kie­mus bei baž­ny­čių šven­to­rius, iš­ve­ža­mos į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą. Ak­men­ta­šys skai­čiuo­ja jau su­kū­ręs ma­žiau­siai 50 skulp­tū­rų. O jo nau­jos idė­jos rei­ka­lin­gos ir ka­pi­nių pa­mink­lų ga­min­to­jams, jis dir­ba grei­tai ir dai­liai, sa­ko: tur­būt kas ant­ras pa­mink­las Kal­ne­lio kai­me...

Rimantas Beneta – žmogus, pirkęs namą balandžiams

2017 m. kovo 9 d.
Ar­ti­miau­siu me­tu, jau ko­vo-10-11 die­no­mis, Šiau­lių mies­to bul­va­ras kaip nie­kad bus pil­nas gy­vy­bės, ku­rios įkvėps ne tik di­džiu­lė mu­gė, bet ir gy­vū­nai. Di­džio­ji da­lis jų – ba­lan­džiai iš Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jo Ri­man­to Be­ne­tos ko­lek­ci­jos. Gy­vū­nų pa­ro­da – vie­nas iš Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!” epi­zo­dų.Di­džią­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo šalt­kal­viu-su­vi­rin­to­ju dir­bęs R. Be­ne­ta ti­ki, kad ne žmo­gus pa­si­ren­ka...

Snieguolės: šviesios pavasario viltys

2017 m. kovo 9 d.
Dvi są­ly­gos gra­žiam žy­dė­ji­mui: pa­kan­ka­ma drėg­mė žie­dų for­ma­vi­mo­si pe­rio­du ir bent ke­le­tas va­lan­dų švie­sos kas­dien.
Dar vie­nas pa­ta­ri­mas: po žy­dė­ji­mo la­pų ne­nup­jau­ki­te, jie tu­ri su­treš­ti pa­tys.
Jei­gu no­ri­te per­so­din­ti (šiaip snie­guo­lės to ne­mėgs­ta), da­ry­ki­te tai joms per­žy­dė­jus, kar­tu su že­mės gu­mu­lu, neišt­rau­kę svo­gū­nė­lių iš grun­to ir neats­kir­da­mi jų vie­no nuo ki­to.
So­din­ki­te svo­gū­nė­lius į 5 cm gy­lį. Tin­ka­ma vie­ta – po še­šė­lį me­tan­čiais pla­čia­la­piais au­ga­lais...

Kaip užsiauginti žalumynų ant palangės?

2017 m. kovo 9 d.
Į van­de­nį pa­mer­ki­te ne įpras­tų ro­pi­nių svo­gū­nų, o tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (liau­dy­je va­di­na­mų žie­mi­niais svo­gū­nais) ro­pu­čių (jos la­bai ma­žu­tės) – jų įsi­gy­si­te mais­to par­duo­tu­vė­se.
Tuš­čia­laiš­kių čes­na­kų (Al­lium fis­tu­lo­sum.) laiš­kus nu­pjau­ki­te, pa­li­kę apie 10 cm apa­ti­nės stie­bo da­lies, šak­nų ne­lies­ki­te.
Įmer­ki­te stie­bus į stik­li­nius in­de­lius ir juos pa­sta­ty­ki­te ant pa­lan­gės. Van­dens stik­lai­ny­je tu­ri bū­ti tiek, kad sem­tų šak­nis ir vos siek­tų apa­ti­nę stie­bo da­lį.
Pe­rio­diš­kai van­dens...

Kodėl nežydi narcizai?

2017 m. kovo 9 d.
„Ma­no so­de nar­ci­zai iš­lei­džia la­pus, bet ne­krau­na žie­dų. Ko­dėl?“Daž­niau­siai nar­ci­zai ne­žy­di pir­mai­siais me­tais po pa­so­di­ni­mo ar­ba per­so­di­ni­mo į nau­ją vie­tą. Kar­tais jie žy­di pir­mai­siais me­tais, bet ne­žy­di ant­rai­siais.
Nar­ci­zai ne­žy­di, jei­gu praei­tą se­zo­ną jiems nu­pjo­vė­te la­pus anks­čiau, nei jie nu­gel­to ir nu­vy­to. To da­ry­ti ne­ga­li­ma nė su jo­kio­mis svo­gū­ni­nė­mis gė­lė­mis, nes la­puo­se vyks­ta pro­ce­sai, bū­ti­ni ki­tam žie­dui gim­ti ki­tą se­zo­ną.
Ga­li bū­ti...

Pomėgiai – tapyti ir kurti papuošalus

2017 m. kovo 2 d.
iš Kel­mės ra­jo­no Ko­lai­nių ki­lu­si, da­bar Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti ir uni­ver­si­te­te dir­ban­ti Vai­da An­ta­na­vi­čiū­tė nuo vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jų Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te rim­tai su­si­do­mė­jo ta­py­ba, yra su­ren­gu­si ne vie­ną pa­veiks­lų pa­ro­dą. Ne­se­niai mer­gi­na pra­dė­jo kur­ti ir pa­puo­ša­lus.Nors abu po­mė­giai rei­ka­lau­ja daug lai­ko, bet kū­rė­jai su­tei­kia dar dau­giau ma­lo­nu­mo.
Vai­da An­ta­na­vi­čiū­tė prieš po­rą me­tų Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te bai­gė...

Prasidėjo kalendorinis pavasaris: ar jau sėti?

2017 m. kovo 2 d.
* Dai­gams au­gin­ti spe­cia­lis­tai pa­ta­ria rink­tis su­bstra­tą, o ne dar­žo že­mę, mat ši blo­giau pra­lei­džia orą, be to, jo­je ga­li bū­ti li­gų su­kė­lė­jų. Subst­ra­tą dar pa­ta­ria­ma mai­šy­ti su žvy­ru.
* Anks­ty­vą­sias ža­lu­my­ni­nes dar­žo­ves į ne­šil­do­mą šilt­na­mį, už­deng­tą po­lie­ti­le­no plė­ve­le, ga­li­ma sė­ti apie ko­vo vi­du­rį.
* Jei­gu po­mi­do­rus ir agur­kus au­gin­si­te šil­do­ma­me šilt­na­my­je, sėk­las ga­li­te sė­ti ko­vo pra­džio­je, jei ne­šil­do­ma­me – ko­vo vi­du­ry­je, jei po prie­dan­go­mis –...

Žy­di „pi­ni­gų me­dis“

2017 m. kovo 2 d.
Au­ga­las pra­žys­ta jau ket­vir­tą kar­tą, bet pir­mą kar­tą – taip gau­siai, nes anks­čiau su­krau­da­vo vie­ną žie­dą.
„Pa­žįs­ta­mi ste­bė­jo­si – nė­ra to ma­tę. Kaž­koks ste­buk­las! – džiau­gia­si I. Kui­zi­nie­nė. – Tik pi­ni­gų nie­kas ne­duo­da.“ Ti­ki­ma, kad „pi­ni­gų me­dis“ pri­trau­kia į na­mus pi­ni­gų.
Gė­lę I. Kui­zi­nie­nė ga­vo do­va­nų prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Au­ga­lui prie­žiū­ra ir pa­rink­ta švie­si vie­ta itin ti­ko, jis spar­čiai su­ke­ro­jo. Mo­te­ris sa­ko ypa­tin­gos prie­žiū­ros ne­ski­rian­ti – lais­to, trę­šia...

Tekinti sulą – ne iš kiekvieno klevo ar beržo

2017 m. kovo 2 d.
Pa­gal Lau­ki­nės au­ga­li­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mo tvar­ką vals­ty­bi­nė­je že­mė­je su­lą lei­džia­ma te­kin­ti tik iš tų me­džių, ku­rie bus ker­ta­mi ne vė­liau kaip po pen­ke­rių me­tų ir ku­rių skers­muo ne plo­nes­nis kaip 20 cm. Jei­gu me­dis bus nu­kirs­tas ne vė­liau kaip po me­tų, jo skers­muo ga­li bū­ti ir ma­žes­nis.
To­je vie­to­je, kur bus grę­žia­ma sky­lė, lei­džia­ma, ne­pa­žei­džiant luo­bo, nu­drož­ti žiau­be­rį. Sky­lės su­lai leis­ti grę­žia­mos ne aukš­čiau kaip 1 m nuo že­mės pa­vir­šiaus. Sky­lių skers­muo ne­tu­ri vir­šy­ti 2 cm, o...

Gyvenimas užsienyje išmokė naujų receptų virtuvėje

2017 m. vasario 23 d.
Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo iš­rink­tas rub­ri­kos „Die­nos re­cep­tas“ sau­sio mė­ne­sio nu­ga­lė­to­ju. Jo pa­siū­ly­tas ko­pūs­tų troš­ki­nio re­cep­tas su­lau­kė dau­giau­siai in­ter­nau­tų bal­sų.
A. Pi­li­pa­vi­čius ir nu­ste­bo, ir juo­kė­si, su­lau­kęs to­kios staig­me­nos – ga­lės po­kštau­ti, esan­tis „ne ma­žiau kie­tas“ vi­rė­jas, nei kai ku­rie drau­gai – pro­fe­sio­na­lūs ku­li­na­rai. Al­gir­das spė­jo, kad už jį dau­giau­siai ir...

Karpinių parodoje skleidžiasi žiemos fantazijos

2017 m. vasario 23 d.
Stu­di­jai va­do­vau­ja dai­lės mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Au­re­li­ja Ali­jo­šie­nė ir Vir­gi­li­ja Va­si­liaus­kie­nė.
Pa­sak V. Va­si­liaus­kie­nės, I–III kla­sių gim­na­zis­tų su­kur­tuo­se kar­pi­niuo­se at­si­spin­di au­to­rių in­di­vi­dua­lu­mas ir pro­fe­sio­na­lu­mas, o vi­si kū­ri­niai yra su­jung­ti į vien­ti­są pa­sa­ko­ji­mą.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma še­šio­li­ka ažū­ri­nių kar­pi­nių, juos su­kū­rė dvy­li­ka au­to­rių. Kar­pi­niuo­se vy­rau­ja įvai­ri or­na­men­ti­ka, li­ni­jų žais­mas, do­mi­nuo­ja aug­me­ni­jos ir gy­vū­ni­jos...

Eglės avantiūra – sveikuoliški saldumynai

2017 m. vasario 23 d.
Eg­lė Kar­pa­vi­čiū­tė nė­rė į vers­lą: pra­dė­jo kur­ti svei­kuo­liš­kus sal­du­my­nus „Ska­nu nu“ ir jais pre­kiau­ti. Po moks­lų Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ji stu­di­ja­vo kū­ry­bi­nes in­dust­ri­jas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. Bai­gu­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas su­vo­kė, jog no­ri dirb­ti su žmo­nė­mis, kur­ti jiems pa­tin­kan­čią, mo­ty­vuo­jan­čią dar­bo ap­lin­ką, to­dėl įsto­jo į Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to Žmo­nių iš­tek­lių va­dy­bos spe­cia­ly­bės ma­gist­ro stu­di­jas. „Stu­di­juo­da­ma dar aiš­kiau...

Į turistų širdis siūlo eiti per skrandį

2017 m. vasario 9 d.
Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais. Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai, bū­si­mie­ji vi­rė­jai ir kon­di­te­riai pa­kvie­tė į to­kių pa­tie­ka­lų pri­sta­ty­mą-de­gus­ta­ci­ją.Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TIC) di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog tu­ris­tus bū­tų ga­li­ma su­vi­lio­ti ne tik lan­ky­ti­nais ob­jek­tais, bet ir mais­tu.
Pa­na­ši idė­ja...

Deklaraciją apie statybos užbaigimą tvirtinti neprivalu

2017 m. vasario 9 d.
Nau­jų ypa­tin­gų­jų ir ney­pa­tin­gų­jų vie­no ar dvie­jų bu­tų gy­ve­na­mų­jų, pa­gal­bi­nio ūkio pa­skir­ties pa­sta­tų (iš­sky­rus kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nius) sta­ty­ba ar jų re­konst­ra­vi­mas už­bai­gia­mas sta­ty­to­jui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą.
Ki­tų pa­skir­čių ney­pa­tin­gų­jų sta­ti­nių, ku­rių sta­ty­ba (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, sta­ti­nio re­konst­ra­vi­mas) už­bai­gia­ma sta­ty­to­jui ar jo tei­ses ir pa­rei­gas pe­rė­mu­siam as­me­niui su­ra­šant dek­la­ra­ci­ją, są­ra­šas pa­teik­tas sta­ty­bos tech­ni­nio...

Kaip rūpintis ūkiniais gyvūnais per šalčius?

2017 m. vasario 9 d.
Mū­sų ša­ly­je au­gi­na­mi tik ke­lių veis­lių gal­vi­jai, ku­rie yra at­spa­res­ni že­moms tem­pe­ra­tū­roms. Ta­čiau ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja tvar­tuo­se lai­ko­mus gy­vū­nus (ypač ark­lius) iš­ves­ti nors trum­pam pa­si­vaikš­čio­ti net ir per šal­čius.
Rei­kia už­san­da­rin­ti tvar­tų lan­gus, du­ris, pa­lik­ti tik ven­ti­lia­ci­jai skir­tas an­gas, bet ne­su­da­ry­ti są­ly­gų skers­vė­jams, kreik­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu sau­sų pa­kra­tų. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku rei­kia šer­ti įvai­res­niais pa­ša­rais, nes per šal­čius jiems...

Sušiai tinka ir lietuviškam gomuriui

2017 m. vasario 2 d.
Tai – vie­no kąs­nio ri­ti­nė­liai, val­go­mi laz­de­lė­mis. Val­gant jie ne­pjaus­to­mi, kad nei­šir­tų. Prie su­šio pa­tie­kia­ma ir so­jų pa­da­žo bei ma­ri­nuo­to im­bie­ro. Šių pa­gar­dų už­kan­da­ma at­ski­rai.
Anks­čiau su­šis bu­vo žu­vies kon­ser­va­vi­mo bū­das: ža­lius auk­si­nius kar­pius ja­po­nai iš­va­ly­da­vo ir lai­ky­da­vo ant ry­žių su ac­tu. Po ku­rio lai­ko ry­žius iš­mes­da­vo. Il­gai­niui kar­tu su žu­vi­mi im­ta val­gy­ti ir ry­žius – taip at­si­ra­do su­šių įvai­ro­vė.
Po­pu­lia­riau­si Ja­po­ni­jo­je yra...

Nuo vasario 1 dienos lydekas žvejoti draudžiama

2017 m. vasario 2 d.
Šis drau­di­mas įtvir­tin­tas tam, kad ga­li­ma bū­tų ap­sau­go­ti anks­ty­vą pa­va­sa­rį pra­de­dan­čias nerš­ti ly­de­kas. Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kont­ro­lės pa­rei­gū­nai iki pat drau­di­mo žve­jo­ti ly­de­kas pa­bai­gos vyk­dys su­stip­rin­tą van­dens tel­ki­nių kont­ro­lę.
Praė­ju­siais me­tais ly­de­kų drau­di­mo me­tu pa­rei­gū­nai su­ren­gė 366 rei­dus ir pa­tik­ri­no dau­giau kaip 3 tūks­tan­čius žve­jų mė­gė­jų, bu­vo nu­sta­ty­ta 280 pa­žei­di­mų. Bend­ra pa­žei­dė­jų pa­da­ry­ta ža­la žu­vų iš­tek­liams sie­kė dau­giau kaip 12 tūks­ta­čių eurų...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas