(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Keturi kampai

Ramybę namuose saugo angelai

2017 m. sausio 5 d.
Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du de­šimt­me­čius, kai mo­te­ris do­va­nų iš vy­ro ga­vo pir­mą­jį an­ge­lą – fon­ta­nė­lį. Ko­lek­ci­nin­kė lin­ki, kad kiek­vie­nas ant pe­ties jaus­tų sa­vo An­ge­lą Sar­gą.Vi­sus sve­čius po­nia An­ge­li­na pir­miau­sia ve­da prie „al­to­riaus“ – ant ži­di­nio at­brai­los iš­ri­kiuo­tų an­ge­lų. Ma­lo­niai sprag­si ži­di­nio ug­nis, o žva­kių lieps­ne­les lai­ko mie­li šiau­lie­tės ke­ra­mi­kės Ire­nos Šliu­že­lie­nės ir ki­tų au­to­rių su­kur­ti...

Trečiojo amžiaus universiteto studentės dalijasi valgių receptais

2017 m. sausio 5 d.
Kel­mės tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Tra­di­ci­nių ama­tų fa­kul­te­to stu­den­tės, pa­de­da­mos Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro me­to­di­nin­kės As­tos Tri­jo­nie­nės, pa­ren­gė tris re­cep­tų kny­ge­les. Stu­den­tės da­li­ja­si au­to­ri­niais re­cep­tais.Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tės 2014 me­tais pa­ren­gė dvi re­cep­tų kny­ge­les: sal­džių pa­tie­ka­lų ir kon­ser­va­vi­mo re­cep­tų. Juos į kny­ge­les su­dė­ju­si Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro me­to­di­nin­kė As­ta Tri­jo­nie­nė pa­sa­ko­ja, jog mo­te­rys už­ra­šė sa­vo re­cep­tus...

Klaipėdiečiai katėms pastatė namus

2017 m. sausio 5 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nedidelio namo statybai kaime reikalingas leidimas

2017 m. sausio 5 d.
Anks­čiau ne­su­dė­tin­go II gru­pės pa­sta­to (nuo 50 kv. m iki 80 kv. m bend­ro­jo pa­tal­pų plo­to, neįs­kai­tant rū­sio) SLD bu­vo pri­va­lo­mas tik sta­tant mies­te (dau­giau kaip 3 000 gy­ven­to­jų tu­rin­čios gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės), kon­ser­va­ci­nio prio­ri­te­to ar komp­lek­si­nė­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to te­ri­to­ri­jo­je, kul­tū­ros pa­vel­do vie­to­vė­je. Pa­gal pa­keis­tą reg­la­men­ta­vi­mą, no­rint sta­ty­ti II gru­pės ne­su­dė­tin­gą gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties (vie­no, dvie­jų...

Daugiau galimybių socialinio būsto nuomininkams

2017 m. sausio 5 d.
Be to, jei­gu šei­mos ar as­mens pa­ja­mos vir­ši­ja šia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tas ri­bas, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu so­cia­li­nio būs­to nuo­mos su­tar­tis ga­lės bū­ti pa­keis­ta į sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mos su­tar­tį. To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si su as­mens ar šei­mos so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi su­si­ju­sius veiks­nius, tu­rės tei­sę neiš­kel­din­ti nuo­mi­nin­kų iš būs­to.
Tai ypač ak­tua­lu tiems žmo­nėms, ku­rių būs­tas jau pri­tai­ky­tas jų po­rei­kiams, pa­vyz­džiui, neįgaliems žmo­nėms, dau­gia­vai­kėms šei­moms su ma­žais...

Paukščių globėjas lesalui išleidžia 200 eurų

2016 m. gruodžio 29 d.
Ty­tu­vė­niš­kis Al­fon­sas Kreič­mo­nas paukš­čius glo­bo­ja ir jais rū­pi­na­si be­veik pus­šim­tį me­tų. Kai bu­vo jau­nes­nis, jo ir žmo­nos Leon­ti­nos na­muo­se gy­ve­no net 500 pa­pū­gų. Da­bar po­nas Al­fon­sas le­si­na tik lau­ki­nius Ty­tu­vė­nų spar­nuo­čius.
Leon­ti­na ir Al­fon­sas Kreič­mo­nai – tik­ri ty­tu­vė­niš­kiai, drau­ge iš­gy­ve­nę pu­sę am­žiaus.
Su­kū­rę šei­mą, Kreič­mo­nai pir­miau­sia įsi­kū­rė dau­gia­bu­ty­je. Ten, kiek lei­do są­ly­gos, Al­fon­sas Kreič­mo­nas pra­dė­jo lai­ky­ti įvai­rius gy­vū­nė­lius, paukš­čius, žu­vy­tes. Vie­nu...

Alijošius pražydo trečią kartą

2016 m. gruodžio 29 d.
Vy­ras sa­ko in­ter­ne­te skai­tęs, jog vie­nam žmo­gui ali­jo­šius tris kar­tus žy­dė­jo tik per 50 me­tų, to­dėl šiau­lie­tį žie­das la­bai nu­džiu­gi­no.
Kai ali­jo­šius pra­dė­jo for­muo­ti žie­dą, la­bai lau­kė, ka­da žied­la­piai sklei­sis, ir nuo­lat fik­sa­vo te­le­fo­nu. Da­bar tu­ri vi­są cik­lą nuo­trau­kų.
Per­nai R. Ra­mo­no ali­jo­šius ne­žy­dė­jo. Gė­li­nin­kas svars­to: gal dėl to, kad jį ap­ge­nė­jo, nes ta­po la­bai va­šus. Ro­dy­da­mas au­ga­lą įver­ti­na, kad teks ge­nė­ti ir šie­met.
Ge­rai pri­žiū­ri­mas au­ga­las...

Aksesuarų vajus: kokie madingiausi papuošalai

2016 m. gruodžio 29 d.
Se­gę (o ge­riau – jei jų dau­giau) da­bar tin­ka seg­ti ne tik į švar­ke­lio at­la­pą ar pa­lai­di­nę, bet ir į gal­vos ak­se­sua­rą (ke­pu­rę, skry­bė­lę, juos­tą), taip pat į ša­li­ką, džem­pe­rį, megz­ti­nį ar pal­tą. Ypač ma­din­gos se­no­vi­nės se­gės su užuo­mi­no­mis apie aris­tok­ra­tiš­ku­mą.
Iš pa­ka­bu­čių šį se­zo­ną ypač po­pu­lia­rūs įvai­rūs ta­lis­ma­nai bei amu­le­tai: gy­vū­nų, au­ga­lų, žmo­gaus vei­do ("dva­sių") for­mos.
Įdo­mi nau­jo­vė – prie gran­di­nė­lių ar dir­že­lių pri­seg­tos pa­ka­bi­na­mos ma­žy­tės ran­ki­nės iš me­ta­lo ar odos. (Įdo­miau­sių...

Šventiniu laikotarpiu tinkamai elkitės su maistu

2016 m. gruodžio 29 d.
Po šven­čių daž­niau­siai lie­ka daug ne­su­val­gy­to mais­to. Ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas ir lai­ko­mas mais­tas yra vie­na iš la­biau­siai pa­pli­tu­sių ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu na­muo­se prie­žas­čių.Mais­tą sau­gu už­šal­dy­ti iki „Tin­ka var­to­ti iki ... “ da­tos. Ga­li­ma už­šal­dy­ti be­maž vi­są mais­tą – ne­tgi mė­sos pro­duk­tus ar jau pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus. Mais­to li­ku­čius rei­kė­tų at­vė­sin­ti, už­deng­ti ir su­dė­ti į šal­dy­tu­vą ar šal­dik­lį per 1–2 va­lan­das. Jei­gu tu­ri­te daug vie­nos rū­šies mais­to...

Snaiges eglutei galima suverti iš karoliukų

2016 m. gruodžio 22 d.
Joniškio rajono savivaldybės Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ža­ga­rės fi­lia­lo dar­buo­to­jos pa­kvie­tė no­rin­čius iš­mok­ti ver­ti snai­ges eg­lu­tei iš ka­ro­liu­kų. Už­siė­mi­mą ve­dė tau­to­dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Alan­ta Mai­žiu­tė.
Mo­ky­mus ve­du­si tau­to­dai­li­nin­kė Alan­ta Mai­žiu­tė sa­kė, kad jai ar­ti­miau­si yra mez­gi­mas, nė­ri­mas, o snai­gės iš ka­ro­liu­kų – dar nau­jas da­ly­kas. Ta­čiau šio­je kū­ry­bi­nė­je kryp­ty­je įgy­ta pa­tir­tis ro­do, kad gra­žiau­sios bū­na snai­gės iš dvie­jų, tri­jų spal­vų de­ri­nių. Dau­giau jų blaš­ko dė­me­sį per...

„Mokėti vaišinti – menas, mokėti vaišintis – labai didelis menas“

2016 m. gruodžio 22 d.
Taip sa­kė į edu­ka­ci­nį už­siė­mi­mą Kel­mės kul­tū­ros cent­re pa­kvie­tu­sios Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro pro­fe­si­jų mo­ky­to­jos Li­na Go­rie­nė ir As­ta Ged­vy­gie­nė.Ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga jos su­pa­žin­di­no su sta­lo kul­tū­ra: įran­kių pa­skir­ti­mi, sta­lo ser­vi­ra­vi­mu, ser­ve­tė­lių lanks­ty­mu ir sta­lo puo­šy­ba.
„Vai­šės tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mos ne pa­gal pa­tie­ka­lų asor­ti­men­tą, bet pa­gal ge­rą jų sko­nį, gra­žų pa­tei­ki­mą, sta­lo pa­puo­ši­mą, jau­kią ap­lin­ką, gied­rą nuo­tai­ką, ma­lo­nų poil­sį“,– pa­žy­mė­jo pro­fe­si­jų mo­ky­to­jos...

Amarilis dovanoja žiedus Kalėdoms

2016 m. gruodžio 22 d.

Tautodailininkė idėjas paverčia kūriniais

2016 m. gruodžio 15 d.
Šiau­lie­tės tau­to­dai­li­nin­kės Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės na­muo­se ant ša­kos su­pa­si snai­gės. Plo­nu­čiais siū­lais jas nu­nė­ru­si mo­te­ris sa­ko, kad snai­gių for­mų ir raš­tų yra „be skai­čiaus“. Ener­gin­ga ir smal­si tau­to­dai­li­nin­kė ima­si įvai­riau­sių rank­dar­bių: nuo ke­ra­mi­kos iki ser­ve­tė­lių, už jas yra įver­tin­ta „Auk­si­nio vai­ni­ko“ pri­zi­ne vie­ta. De­ko­ruo­ja net sau­sai­nu­kus ir sal­dai­nius.Šiau­lie­tei I. Gai­da­ma­vi­čie­nei veik­los ne­trūks­ta: ji ne tik pa­ni­ru­si į rank­dar­bių pa­sau­lį, bet ir va­do­vau­ja...

Šventinė eglutė – iš daugybės makaronų

2016 m. gruodžio 15 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvoje žiemoti lieka vis daugiau paukščių

2016 m. gruodžio 15 d.
Iš 388 Lie­tu­vo­je pri­skai­čiuo­ja­mų paukš­čių rū­šių net 133 lie­ka žie­mo­ti mū­sų kraš­te. Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gės Dei­mos Pranc­kū­nie­nės, žie­mo­jan­tiems paukš­čiams rei­ka­lin­ga pro­tin­ga žmo­nių pa­gal­ba. Rei­kia ži­no­ti, kuo ir kaip paukš­čius le­sin­ti, ko­kias le­syk­las ir kur jiems įreng­ti.
2015 me­tų duo­me­nimis, Lie­tu­vo­je yra už­fik­suo­tos 388 paukš­čių rū­šys. Nors vi­sai ne­se­niai paukš­čių rū­šių bu­vo 383.
Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gės Dei­mos Pranc­kū­nie­nės, paukš­čių rū­šių dau­gė­ja kas me­tai. Bet...

Advento patiekalai kuklesni, bet ne mažiau gardūs

2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas ad­ven­to lai­ko­tar­piui ir Kū­čių va­ka­ro sta­lui pa­ga­mi­no skir­tin­gų Lie­tu­vos re­gio­nų pa­tie­ka­lų. De­gus­ta­ci­jos va­ka­re ska­niau­siais pa­tie­ka­lais iš­rink­ti dzū­kų bu­ro­kė­lių bly­nai ir že­mai­čių kas­ti­nys.Iš­mok­ti pa­mil­ti sa­ve. Sku­bė­ti lė­tai. Paž­velg­ti į sa­ve. To lin­kė­jo pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­jo­je da­ly­va­vęs Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas...

Kir­pė­ja at­ra­do nau­jų ta­len­tų

2016 m. gruodžio 8 d.
Jo­niš­kie­tė Ja­ni­na Bri­nie­nė sa­vo 45-erių me­tų kir­pė­jos dar­bo ju­bi­lie­jui su­ren­gė ne­ti­kė­tą pa­ro­dą, ku­rio­je lan­ky­to­jai iš­vy­do at­la­so ir šil­ko kar­py­tų gė­lių pa­veiks­lus, žie­dais iš­ta­py­tas pa­lai­di­nes, su­kne­les ir net iš nu­kirp­tų plau­kų su­kur­tas se­ges bei puokš­tes. Kir­pė­jos ama­to at­kak­liai sie­ku­si mo­te­ris iš mo­ky­to­jo ka­dai­se bu­vo gir­dė­ju­si, kad jai reik­tų sto­ti į Dai­lės aka­de­mi­ją, bet vien­kie­my­je au­gęs vai­kas apie tai net ne­ga­lė­jo pa­gal­vo­ti.
Sa­vai­tę Ja­ni­nos Bri­nie­nės na­mų du­rys...

Kodėl žiemą susiduriame su efektu „trenkė elektra“?

2016 m. gruodžio 8 d.
Oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau nu­lio, ne tik pa­šiurps­ta oda, bet ir pies­tu sto­ja­si plau­kai. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos ka­ted­ros lek­to­rės Kris­ti­nos Boč­ku­tės tei­gi­mu, rei­kė­tų veng­ti są­ly­čio su tef­lo­nu, si­li­ko­nu, po­lie­ti­le­nu, po­lies­te­riu, auk­su, pla­ti­na, va­riu, si­dab­ru, bron­za, gu­ma, gin­ta­ru, tai yra la­biau­siai nei­gia­mai įsie­lekt­ri­nan­čios me­džia­gos.– Ko­dėl ski­ria­si oro drėg­mė lau­ke ir pa­tal­po­je?– Oras yra su­da­ry­tas iš įvai­rių du­jų...

Kaip apsaugoti savo augintinius nuo nemalonumų žiemą

2016 m. gruodžio 8 d.
Trum­pap­lau­kiai, la­bai jau­ni ar­ba se­ny­vo am­žiaus šu­nys bei ka­tės nie­ka­da ne­tu­rė­tų lik­ti lau­ke be prie­žiū­ros. Žie­mą ve­džio­jant le­pes­nius šu­nis pa­tar­ti­na juos ap­reng­ti.
Šuns dra­bu­žė­lis bū­ti­nai tu­ri deng­ti vi­są kū­ną iki pat uo­de­gos bei pil­vo apa­čią. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo su au­gin­ti­niu me­tu nuo­lat ste­bė­ki­te, ar ant jo le­te­nų nė­ra su­si­da­riu­sių snie­go ka­muo­liu­kų, juos rei­kė­tų kuo sku­biau pa­ša­lin­ti nuo le­te­nų, nes jie ga­li su­kel­ti nu­ša­li­mus.
Po pa­si­vaikš­čio­ji­mo lau­ke vi­sa­da...

Oda tinka ir amatui, ir verslui, ir menui

2016 m. gruodžio 1 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los co­ko­li­nia­me aukš­te įsi­kū­rė odi­nin­kų dirb­tu­vė. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti ba­to is­to­ri­ją, pa­žin­ti odas, pa­si­mo­ky­ti bat­siu­vio ama­to, pa­si­ga­min­ti rak­tų pa­ka­butį. Mu­zie­ji­nin­kų tei­gi­mu, tai – vie­nin­te­lės odi­nin­ko dirb­tu­vės Lie­tu­vo­je, skir­tos edu­ka­ci­jai.Va­kar mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas pri­sta­tė dvi edu­ka­ci­jas – „Chai­mo Fren­ke­lio odos dirb­tu­vė­lės“ ir „Ba­tai ma­no...“
„Chai­mo Fren­ke­lio odos dirb­tu­vė­lės“ pri­sta­to...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />