(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Ramybę namuose saugo angelai

2017 m. sausio 5 d.
Šiau­lie­tės An­ge­li­nos Stan­ku­vie­nės na­muo­se gy­ve­na šim­tai an­ge­lų. An­ge­lų ko­lek­ci­ja pil­dy­tis pra­dė­jo prieš du de­šimt­me­čius, kai mo­te­ris do­va­nų iš vy­ro ga­vo pir­mą­jį an­ge­lą – fon­ta­nė­lį. Ko­lek­ci­nin­kė lin­ki, kad kiek­vie­nas ant pe­ties jaus­tų sa­vo An­ge­lą Sar­gą.Vi­sus sve­čius po­nia An­ge­li­na pir­miau­sia ve­da prie „al­to­riaus“ – ant ži­di­nio at­brai­los iš­ri­kiuo­tų an­ge­lų. Ma­lo­niai sprag­si ži­di­nio ug­nis, o žva­kių lieps­ne­les lai­ko mie­li šiau­lie­tės ke­ra­mi­kės Ire­nos Šliu­že­lie­nės ir ki­tų au­to­rių su­kur­ti...

Trečiojo amžiaus universiteto studentės dalijasi valgių receptais

2017 m. sausio 5 d.
Kel­mės tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Tra­di­ci­nių ama­tų fa­kul­te­to stu­den­tės, pa­de­da­mos Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro me­to­di­nin­kės As­tos Tri­jo­nie­nės, pa­ren­gė tris re­cep­tų kny­ge­les. Stu­den­tės da­li­ja­si au­to­ri­niais re­cep­tais.Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tės 2014 me­tais pa­ren­gė dvi re­cep­tų kny­ge­les: sal­džių pa­tie­ka­lų ir kon­ser­va­vi­mo re­cep­tų. Juos į kny­ge­les su­dė­ju­si Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro me­to­di­nin­kė As­ta Tri­jo­nie­nė pa­sa­ko­ja, jog mo­te­rys už­ra­šė sa­vo re­cep­tus...

Klaipėdiečiai katėms pastatė namus

2017 m. sausio 5 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nedidelio namo statybai kaime reikalingas leidimas

2017 m. sausio 5 d.
Anks­čiau ne­su­dė­tin­go II gru­pės pa­sta­to (nuo 50 kv. m iki 80 kv. m bend­ro­jo pa­tal­pų plo­to, neįs­kai­tant rū­sio) SLD bu­vo pri­va­lo­mas tik sta­tant mies­te (dau­giau kaip 3 000 gy­ven­to­jų tu­rin­čios gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės), kon­ser­va­ci­nio prio­ri­te­to ar komp­lek­si­nė­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to te­ri­to­ri­jo­je, kul­tū­ros pa­vel­do vie­to­vė­je. Pa­gal pa­keis­tą reg­la­men­ta­vi­mą, no­rint sta­ty­ti II gru­pės ne­su­dė­tin­gą gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties (vie­no, dvie­jų...

Daugiau galimybių socialinio būsto nuomininkams

2017 m. sausio 5 d.
Be to, jei­gu šei­mos ar as­mens pa­ja­mos vir­ši­ja šia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tas ri­bas, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu so­cia­li­nio būs­to nuo­mos su­tar­tis ga­lės bū­ti pa­keis­ta į sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mos su­tar­tį. To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si su as­mens ar šei­mos so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi su­si­ju­sius veiks­nius, tu­rės tei­sę neiš­kel­din­ti nuo­mi­nin­kų iš būs­to.
Tai ypač ak­tua­lu tiems žmo­nėms, ku­rių būs­tas jau pri­tai­ky­tas jų po­rei­kiams, pa­vyz­džiui, neįgaliems žmo­nėms, dau­gia­vai­kėms šei­moms su ma­žais...

Paukščių globėjas lesalui išleidžia 200 eurų

2016 m. gruodžio 29 d.
Ty­tu­vė­niš­kis Al­fon­sas Kreič­mo­nas paukš­čius glo­bo­ja ir jais rū­pi­na­si be­veik pus­šim­tį me­tų. Kai bu­vo jau­nes­nis, jo ir žmo­nos Leon­ti­nos na­muo­se gy­ve­no net 500 pa­pū­gų. Da­bar po­nas Al­fon­sas le­si­na tik lau­ki­nius Ty­tu­vė­nų spar­nuo­čius.
Leon­ti­na ir Al­fon­sas Kreič­mo­nai – tik­ri ty­tu­vė­niš­kiai, drau­ge iš­gy­ve­nę pu­sę am­žiaus.
Su­kū­rę šei­mą, Kreič­mo­nai pir­miau­sia įsi­kū­rė dau­gia­bu­ty­je. Ten, kiek lei­do są­ly­gos, Al­fon­sas Kreič­mo­nas pra­dė­jo lai­ky­ti įvai­rius gy­vū­nė­lius, paukš­čius, žu­vy­tes. Vie­nu...

Alijošius pražydo trečią kartą

2016 m. gruodžio 29 d.
Vy­ras sa­ko in­ter­ne­te skai­tęs, jog vie­nam žmo­gui ali­jo­šius tris kar­tus žy­dė­jo tik per 50 me­tų, to­dėl šiau­lie­tį žie­das la­bai nu­džiu­gi­no.
Kai ali­jo­šius pra­dė­jo for­muo­ti žie­dą, la­bai lau­kė, ka­da žied­la­piai sklei­sis, ir nuo­lat fik­sa­vo te­le­fo­nu. Da­bar tu­ri vi­są cik­lą nuo­trau­kų.
Per­nai R. Ra­mo­no ali­jo­šius ne­žy­dė­jo. Gė­li­nin­kas svars­to: gal dėl to, kad jį ap­ge­nė­jo, nes ta­po la­bai va­šus. Ro­dy­da­mas au­ga­lą įver­ti­na, kad teks ge­nė­ti ir šie­met.
Ge­rai pri­žiū­ri­mas au­ga­las...

Aksesuarų vajus: kokie madingiausi papuošalai

2016 m. gruodžio 29 d.
Se­gę (o ge­riau – jei jų dau­giau) da­bar tin­ka seg­ti ne tik į švar­ke­lio at­la­pą ar pa­lai­di­nę, bet ir į gal­vos ak­se­sua­rą (ke­pu­rę, skry­bė­lę, juos­tą), taip pat į ša­li­ką, džem­pe­rį, megz­ti­nį ar pal­tą. Ypač ma­din­gos se­no­vi­nės se­gės su užuo­mi­no­mis apie aris­tok­ra­tiš­ku­mą.
Iš pa­ka­bu­čių šį se­zo­ną ypač po­pu­lia­rūs įvai­rūs ta­lis­ma­nai bei amu­le­tai: gy­vū­nų, au­ga­lų, žmo­gaus vei­do ("dva­sių") for­mos.
Įdo­mi nau­jo­vė – prie gran­di­nė­lių ar dir­že­lių pri­seg­tos pa­ka­bi­na­mos ma­žy­tės ran­ki­nės iš me­ta­lo ar odos. (Įdo­miau­sių...

Šventiniu laikotarpiu tinkamai elkitės su maistu

2016 m. gruodžio 29 d.
Po šven­čių daž­niau­siai lie­ka daug ne­su­val­gy­to mais­to. Ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas ir lai­ko­mas mais­tas yra vie­na iš la­biau­siai pa­pli­tu­sių ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu na­muo­se prie­žas­čių.Mais­tą sau­gu už­šal­dy­ti iki „Tin­ka var­to­ti iki ... “ da­tos. Ga­li­ma už­šal­dy­ti be­maž vi­są mais­tą – ne­tgi mė­sos pro­duk­tus ar jau pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus. Mais­to li­ku­čius rei­kė­tų at­vė­sin­ti, už­deng­ti ir su­dė­ti į šal­dy­tu­vą ar šal­dik­lį per 1–2 va­lan­das. Jei­gu tu­ri­te daug vie­nos rū­šies mais­to...

Snaiges eglutei galima suverti iš karoliukų

2016 m. gruodžio 22 d.
Joniškio rajono savivaldybės Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ža­ga­rės fi­lia­lo dar­buo­to­jos pa­kvie­tė no­rin­čius iš­mok­ti ver­ti snai­ges eg­lu­tei iš ka­ro­liu­kų. Už­siė­mi­mą ve­dė tau­to­dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Alan­ta Mai­žiu­tė.
Mo­ky­mus ve­du­si tau­to­dai­li­nin­kė Alan­ta Mai­žiu­tė sa­kė, kad jai ar­ti­miau­si yra mez­gi­mas, nė­ri­mas, o snai­gės iš ka­ro­liu­kų – dar nau­jas da­ly­kas. Ta­čiau šio­je kū­ry­bi­nė­je kryp­ty­je įgy­ta pa­tir­tis ro­do, kad gra­žiau­sios bū­na snai­gės iš dvie­jų, tri­jų spal­vų de­ri­nių. Dau­giau jų blaš­ko dė­me­sį per...

„Mokėti vaišinti – menas, mokėti vaišintis – labai didelis menas“

2016 m. gruodžio 22 d.
Taip sa­kė į edu­ka­ci­nį už­siė­mi­mą Kel­mės kul­tū­ros cent­re pa­kvie­tu­sios Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro pro­fe­si­jų mo­ky­to­jos Li­na Go­rie­nė ir As­ta Ged­vy­gie­nė.Ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga jos su­pa­žin­di­no su sta­lo kul­tū­ra: įran­kių pa­skir­ti­mi, sta­lo ser­vi­ra­vi­mu, ser­ve­tė­lių lanks­ty­mu ir sta­lo puo­šy­ba.
„Vai­šės tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mos ne pa­gal pa­tie­ka­lų asor­ti­men­tą, bet pa­gal ge­rą jų sko­nį, gra­žų pa­tei­ki­mą, sta­lo pa­puo­ši­mą, jau­kią ap­lin­ką, gied­rą nuo­tai­ką, ma­lo­nų poil­sį“,– pa­žy­mė­jo pro­fe­si­jų mo­ky­to­jos...

Amarilis dovanoja žiedus Kalėdoms

2016 m. gruodžio 22 d.

Tautodailininkė idėjas paverčia kūriniais

2016 m. gruodžio 15 d.
Šiau­lie­tės tau­to­dai­li­nin­kės Ire­nos Gai­da­ma­vi­čie­nės na­muo­se ant ša­kos su­pa­si snai­gės. Plo­nu­čiais siū­lais jas nu­nė­ru­si mo­te­ris sa­ko, kad snai­gių for­mų ir raš­tų yra „be skai­čiaus“. Ener­gin­ga ir smal­si tau­to­dai­li­nin­kė ima­si įvai­riau­sių rank­dar­bių: nuo ke­ra­mi­kos iki ser­ve­tė­lių, už jas yra įver­tin­ta „Auk­si­nio vai­ni­ko“ pri­zi­ne vie­ta. De­ko­ruo­ja net sau­sai­nu­kus ir sal­dai­nius.Šiau­lie­tei I. Gai­da­ma­vi­čie­nei veik­los ne­trūks­ta: ji ne tik pa­ni­ru­si į rank­dar­bių pa­sau­lį, bet ir va­do­vau­ja...

Šventinė eglutė – iš daugybės makaronų

2016 m. gruodžio 15 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvoje žiemoti lieka vis daugiau paukščių

2016 m. gruodžio 15 d.
Iš 388 Lie­tu­vo­je pri­skai­čiuo­ja­mų paukš­čių rū­šių net 133 lie­ka žie­mo­ti mū­sų kraš­te. Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gės Dei­mos Pranc­kū­nie­nės, žie­mo­jan­tiems paukš­čiams rei­ka­lin­ga pro­tin­ga žmo­nių pa­gal­ba. Rei­kia ži­no­ti, kuo ir kaip paukš­čius le­sin­ti, ko­kias le­syk­las ir kur jiems įreng­ti.
2015 me­tų duo­me­nimis, Lie­tu­vo­je yra už­fik­suo­tos 388 paukš­čių rū­šys. Nors vi­sai ne­se­niai paukš­čių rū­šių bu­vo 383.
Pa­sak Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gės Dei­mos Pranc­kū­nie­nės, paukš­čių rū­šių dau­gė­ja kas me­tai. Bet...

Advento patiekalai kuklesni, bet ne mažiau gardūs

2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas ad­ven­to lai­ko­tar­piui ir Kū­čių va­ka­ro sta­lui pa­ga­mi­no skir­tin­gų Lie­tu­vos re­gio­nų pa­tie­ka­lų. De­gus­ta­ci­jos va­ka­re ska­niau­siais pa­tie­ka­lais iš­rink­ti dzū­kų bu­ro­kė­lių bly­nai ir že­mai­čių kas­ti­nys.Iš­mok­ti pa­mil­ti sa­ve. Sku­bė­ti lė­tai. Paž­velg­ti į sa­ve. To lin­kė­jo pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­jo­je da­ly­va­vęs Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas...

Kir­pė­ja at­ra­do nau­jų ta­len­tų

2016 m. gruodžio 8 d.
Jo­niš­kie­tė Ja­ni­na Bri­nie­nė sa­vo 45-erių me­tų kir­pė­jos dar­bo ju­bi­lie­jui su­ren­gė ne­ti­kė­tą pa­ro­dą, ku­rio­je lan­ky­to­jai iš­vy­do at­la­so ir šil­ko kar­py­tų gė­lių pa­veiks­lus, žie­dais iš­ta­py­tas pa­lai­di­nes, su­kne­les ir net iš nu­kirp­tų plau­kų su­kur­tas se­ges bei puokš­tes. Kir­pė­jos ama­to at­kak­liai sie­ku­si mo­te­ris iš mo­ky­to­jo ka­dai­se bu­vo gir­dė­ju­si, kad jai reik­tų sto­ti į Dai­lės aka­de­mi­ją, bet vien­kie­my­je au­gęs vai­kas apie tai net ne­ga­lė­jo pa­gal­vo­ti.
Sa­vai­tę Ja­ni­nos Bri­nie­nės na­mų du­rys...

Kodėl žiemą susiduriame su efektu „trenkė elektra“?

2016 m. gruodžio 8 d.
Oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau nu­lio, ne tik pa­šiurps­ta oda, bet ir pies­tu sto­ja­si plau­kai. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos ka­ted­ros lek­to­rės Kris­ti­nos Boč­ku­tės tei­gi­mu, rei­kė­tų veng­ti są­ly­čio su tef­lo­nu, si­li­ko­nu, po­lie­ti­le­nu, po­lies­te­riu, auk­su, pla­ti­na, va­riu, si­dab­ru, bron­za, gu­ma, gin­ta­ru, tai yra la­biau­siai nei­gia­mai įsie­lekt­ri­nan­čios me­džia­gos.– Ko­dėl ski­ria­si oro drėg­mė lau­ke ir pa­tal­po­je?– Oras yra su­da­ry­tas iš įvai­rių du­jų...

Kaip apsaugoti savo augintinius nuo nemalonumų žiemą

2016 m. gruodžio 8 d.
Trum­pap­lau­kiai, la­bai jau­ni ar­ba se­ny­vo am­žiaus šu­nys bei ka­tės nie­ka­da ne­tu­rė­tų lik­ti lau­ke be prie­žiū­ros. Žie­mą ve­džio­jant le­pes­nius šu­nis pa­tar­ti­na juos ap­reng­ti.
Šuns dra­bu­žė­lis bū­ti­nai tu­ri deng­ti vi­są kū­ną iki pat uo­de­gos bei pil­vo apa­čią. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo su au­gin­ti­niu me­tu nuo­lat ste­bė­ki­te, ar ant jo le­te­nų nė­ra su­si­da­riu­sių snie­go ka­muo­liu­kų, juos rei­kė­tų kuo sku­biau pa­ša­lin­ti nuo le­te­nų, nes jie ga­li su­kel­ti nu­ša­li­mus.
Po pa­si­vaikš­čio­ji­mo lau­ke vi­sa­da...

Oda tinka ir amatui, ir verslui, ir menui

2016 m. gruodžio 1 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los co­ko­li­nia­me aukš­te įsi­kū­rė odi­nin­kų dirb­tu­vė. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti ba­to is­to­ri­ją, pa­žin­ti odas, pa­si­mo­ky­ti bat­siu­vio ama­to, pa­si­ga­min­ti rak­tų pa­ka­butį. Mu­zie­ji­nin­kų tei­gi­mu, tai – vie­nin­te­lės odi­nin­ko dirb­tu­vės Lie­tu­vo­je, skir­tos edu­ka­ci­jai.Va­kar mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas pri­sta­tė dvi edu­ka­ci­jas – „Chai­mo Fren­ke­lio odos dirb­tu­vė­lės“ ir „Ba­tai ma­no...“
„Chai­mo Fren­ke­lio odos dirb­tu­vė­lės“ pri­sta­to...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas