(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Sūrių gamintoja svajoja apie nuosavą sūrinę

2017 m. liepos 12 d.
Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D. Za­ka­rie­nė, iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spaus­da­ma įvai­rius sū­rius, jau se­niai sva­jo­ja ir apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.
Iš pra­džių bu­vo rim­ti ke­ti­ni­mai sū­ri­nę kur­ti po bend­ruo­me­nės sto­gu. Kaip bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, D. Za­ka­rie­nė aiš­ki­no­si bend­ruo­me­nės sū­ri­nės įren­gi­mo ga­li­my­bes, rei­ka­la­vi­mus su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vais.
Rei­ka­la­vi­mai...

Daugiabučių bendrijos neturėtų sunykti

2017 m. liepos 5 d.
Kel­mės mies­te šiuo me­tu užre­gist­ruo­tos 28 dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos. Dar ke­lios bend­ri­jos užre­gist­ruo­tos Ty­tu­vė­nuo­se. Ta­čiau „Tyt­kal­nio“ bend­ri­ja, gy­va­vu­si sep­ty­ne­rius me­tus, jau iš­re­gist­ruo­ta. Su pa­na­šiu li­ki­mu ke­ti­na su­si­tai­ky­ti ir ki­tos bend­ri­jos – neiš­ga­li sam­dy­ti pir­mi­nin­kus ir bu­ha­te­rius.Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Ty­tu­vė­nuo­se bu­vo užre­gist­ruo­ta Mai­ro­nio gat­vės 4 a dau­gia­bu­čio bend­ri­ja „Tyt­kal­nis“. Per tą lai­ką bend­ri­jos rū­pes­čiu dau­gia­bu­tis...

JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tus

2017 m. birželio 21 d.
JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tusKel­mė­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų na­cio­na­li­nio mies­tų eko­no­mi­nio at­gai­vi­ni­mo cent­ro (the Na­tio­nal Main Street Cen­ter) eko­no­mi­nio at­kū­ri­mo pro­gra­mų vi­cep­re­zi­den­tas, eks­per­tas Matt­hew Wag­ner, ku­rio veik­los sri­tis mies­tų at­gai­vi­ni­mas ir gy­ve­na­mų­jų vie­tų iš­sau­go­ji­mas, tvir­ti­na, jog Kel­mės ra­jo­nas – la­bai uni­ka­lus. Vie­to­vių uni­ka­lu­mą ga­li­ma pa­nau­do­ti ku­riant vers­lą, nes pa­su­ly­je vers­lo ten­den­ci­jos...

Joniškio butų kainos vejasi Šiaulius

2017 m. birželio 21 d.
Nuo eu­ro įve­di­mo Jo­niš­kio ra­jo­ne būs­tų kai­nos ge­ro­kai pa­ki­lo ir pa­sie­kė prieš­kri­zi­nį ly­gį. Dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Jo­niš­kio mies­te jau kai­nuo­ja 20 tūks­tan­čių eu­rų, nors ne­t Šiau­liuo­se ga­li­ma ras­ti to­kio pat dy­džio ne bend­ra­bu­čio ti­po bu­tų už 25 tūks­tan­čius eu­rų. Taip tei­gia Jo­niš­ky­je vei­kian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Pe­fi­tas“ va­do­vas Ri­man­tas Pet­rai­tis, ku­rio nuo­mo­ne, kol bus pa­klau­sa, tol bus ir ati­tin­ka­ma pa­siū­la.
Nors dėl di­des­nio mirš­ta­mu­mo nei gims­ta­mu­mo ir...

Lietuvą griaunanti vidinė migracija

2017 m. birželio 7 d.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je su­si­rū­pin­ta žmo­nių iš­vy­ki­mu iš ša­lies, t.y. išo­ri­ne – tarp­tau­ti­ne mig­ra­ci­ja. Ir tai ne­nuos­ta­bu, nes XXI am­žiaus pra­džio­je jau pra­ra­do­me apie pu­sę mi­li­jo­no gy­ven­to­jų, tad Lie­tu­vo­je jų li­ko ma­žiau nei 3 mi­li­jo­nai.
Ko­dėl taip įvy­ko? Įp­ras­ta ma­ny­ti, kad pa­grin­di­nės mig­ra­ci­jos prie­žas­tys yra eko­no­mi­nės, to­kios kaip ma­žos gy­ven­to­jų al­gos ir di­de­lė so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė Lie­tu­vo­je. Ka­dan­gi al­gos Lie­tu­vo­je ky­la la­bai lė­tai...

Verslas žlunga: įmonė neberanda stalių

2017 m. gegužės 24 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne, Kal­ne­lio kai­me, vos prieš ke­le­rius me­tus įsi­kū­ru­si me­džio dir­bi­nių įmo­nė at­si­dū­rė ant bank­ro­to slenks­čio. Di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Skuls­kie­nė tei­gia, kad vers­las žlun­ga, nes taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti pa­ti­ki­mų dar­buo­to­jų. Nors Dar­bo bir­žo­je be­dar­bių re­gist­ruo­ta daug, kva­li­fi­kuo­tų sta­lių tarp jų nė­ra, neiš­gel­bė­jo ir į ga­li­mus dar­buo­to­jus iš Uk­rai­nos dė­tos vil­tys.
Bu­vu­sio­je Kal­ne­lio mo­kyk­lo­je ma­žo­ji bend­ri­ja „Val­les ar­gen­ti“ ("Si­dab­ro slė­nis") 2014 me­tais įkū­rė...

Seimas apsisprendė dėl kompensacijų už šildymą

2017 m. gegužės 24 d.
Tai nu­ta­rė Sei­mas, ant­ra­die­nį priė­męs Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­mis sie­kia­ma su­ma­žin­ti ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų fi­nan­si­nę naš­tą pa­nai­ki­nus pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui.
Ant­ra­die­nį už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.
Priim­to­mis pa­tai­so­mis nu­tar­ta nu­sta­ty­ti, kad bend­rai gy­ve­nan­tiems...

Norvegai svarsto galimybę statyti fabriką Kelmėje

2017 m. gegužės 17 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę dvi die­nas Kel­mė­je vie­šė­jo vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos. Jie svars­to ga­li­my­bę Kel­mės ra­jo­ne įkur­ti žu­vų au­gi­ni­mo ar­ba la­ši­šų odų per­dir­bi­mo fab­ri­ką, to­dėl ap­žiū­rė­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų siū­lo­mas par­duo­ti ga­my­bi­nes ba­zes ir apie de­šimt vals­ty­bės že­mė­je esan­čių ko­mer­ci­nių skly­pų.At­li­kę pa­skai­čia­vi­mus ir pa­si­ta­rę su ki­tais ak­ci­nin­kais Nor­ve­gi­jos žu­vų pra­mo­nės at­sto­vai pa­ža­dė­jo po mė­ne­sio pra­neš­ti apie sa­vo spren­di­mą.Ga­li­my­be Kel­mės ra­jo­ne in­ves­tuo­ti su­si­do­mė­ję...

Traukiniai į Šiaulius daugiau žmonių atveža negu išveža

2017 m. gegužės 17 d.
Šiau­liai po Vil­niaus ir Kau­no yra tre­čias di­džiau­sias mies­tas ša­ly­je pa­gal ke­lei­vių trau­ki­niais srau­tus. Ak­ci­nės bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vai sa­ko, kad Šiau­liai at­si­dū­rę ir tarp TOP4 po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je.Pa­sak AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vo Ta­do Va­lan­čiaus, ge­ra ži­nia Šiau­liams yra ta, kad at­vyks­tan­čių į Šiau­lius 2016 me­tais bu­vo dau­giau nei iš­vy­ku­sių, ati­tin­ka­mai 198 827 ir 191 774 ke­lei­viai.
Daž­niau­siai 2016-ai­siais...

Bankrotų bylose šluojamos neveikiančios įmonės

2017 m. gegužės 3 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas šie­met per ke­tu­ris mė­ne­sius pa­skel­bė 69 Šiau­lių mies­to įmo­nių bank­ro­tus, o iš vi­so vyk­do­mos 202 mies­to įmo­nių bank­ro­to pro­ce­dū­ros. Re­gio­ne 12 pro­cen­tų išau­go bank­ro­to by­lų, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Au­gi­mas sie­ja­mas su „ap­si­va­ly­mu“.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­se­vi­čius, „Šiau­lių kraš­tui“ ko­men­tuo­da­mas bank­ro­to by­lų si­tua­ci­ją, pa­tei­kė to­kius skai­čius: 2015 me­tais dėl ju­ri­di­nių as­me­nų bank­ro­to gau­ta 265 ci­vi­li­nės by­los...

Joniškiečiams atliekų išvežimas kainuos brangiau

2017 m. gegužės 3 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba penk­ta­die­nį net du kar­tus bal­sa­vo dėl rink­lia­vos už at­lie­kas, nes pir­mą sy­kį at­si­ra­do ne­sup­ra­tu­sių, už ko­kį va­rian­tą sa­vo bal­są ati­da­vė. Pat­vir­tin­ta dvi­na­rė rink­lia­va ra­jo­no gy­ven­to­jams bus di­des­nė bent 2–3 eu­rais nei iki šiol, bet ma­žes­nė, nei pa­tvir­tin­ta kai­my­ni­nia­me Pak­ruo­jo ra­jo­ne.
In­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 19,20 eu­ro pa­sto­vią­ją rink­lia­vos už at­lie­kas da­lį. Už kiek­vie­ną...

Kailių verslą iškeitė į kaimo turizmą

2017 m. balandžio 26 d.
Dar prieš tre­jus me­tus ty­tu­vė­niš­kis (Kel­mės r.) Sau­lius Mar­tin­kus drau­ge su Skan­di­na­vi­jos, Ru­si­jos ir Uk­rai­nos įmo­nė­mis vys­tė pre­ky­bos la­pių ir au­di­nių kai­liais vers­lą. Ta­čiau dėl geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties te­ko jo at­si­sa­ky­ti. Vers­li­nin­kas tu­rė­jo at­sar­gi­nį va­rian­tą. Jau bu­vo įkū­ręs kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą.Sau­lių Mar­tin­kų ran­da­me dar­bo vie­to­je – Aukš­tišk­ių kai­me esan­čio­je „Ra­ga­ny­nės“ kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je. Ap­lin­ka – la­bai gra­ži. Kal­ne­liai ir dau­bos. Vi­sa ki­ta su­kur­ta žmo­gaus...

Dėl nutraukiamos sutarties Savivaldybei grasina teismu

2017 m. balandžio 26 d.
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau ar­ti­miau­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je teks grįž­ti prie tur­ga­vie­tės klau­si­mo ir spren­di­mą ko­re­guo­ti, nes UAB „Si­du­la“ pa­tei­kė ad­vo­ka­tės su­ra­šy­tą raš­tą, kad per­spė­jant apie nu­trau­kia­mą su­tar­tį bu­vo pa­žeis­ti ter­mi­nai, tad ga­li bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą.
Ko­vo...

Valdžia nemelavo. Niekas nebrango

2017 m. balandžio 26 d.
Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas skir­tu­mė­lis – al­gos „ne­su­si­kon­ver­ta­vo": eu­rais kaž­ko­dėl gau­na­me 3,4528 kar­to ma­žiau, nei gau­da­vo­me li­tais.
Be iro­ni­jos ir sar­kaz­mo apie esa­mą pa­dė­tį sun­ku ir šne­kė­ti, ypač to­liau gir­dint po­li­ti­kų po­strin­ga­vi­mus, kad eu­ras kai­nų ki­li­mo ne­su­kė­lė.
Su­kė­lė, ir dar kaip. Ir, be­je, ne be tų pa­čių po­li­ti­kų pa­gal­bos. Ne­be­si­no­ri kar­to­tis apie val­džios...

Joniškis – blanki dėmė šalies verslumo žemėlapyje

2017 m. balandžio 19 d.
Tre­čią­kart su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos re­gio­nų vers­lu­mo že­mė­la­py­je Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­be at­si­dū­rė pra­sčiau­sio­je po­zi­ci­jo­je. Pa­gal ki­tą, „Ci­ta­de­lės“ ban­ko, or­ga­ni­zuo­tą ty­ri­mą vers­lo lais­vės in­dek­so že­mė­la­py­je Jo­niš­kis ge­res­nėje po­zi­ci­jo­je, bet ir­gi ne­bliz­ga. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė sa­ko, kad vie­tos val­džia per ma­žai pa­de­da, kaž­ko­dėl ne­no­ri ska­tin­ti smul­kių vers­li­nin­kų, rem­ti bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų. O pa­tys...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Ūkininkai dairosi į dangų ir Lenkiją

2017 m. kovo 29 d.
Nuo gam­tos ir Len­ki­jos šian­dien pri­klau­so ūki­nin­kų Li­no ir Dai­vos Ša­tei­kų vers­las. Gam­ta dik­tuo­ja der­lių, o Len­ki­ja – kai­nas. „Len­kų ūki­nin­kas ma­nęs klau­sia, kaip mes iš­gy­ve­na­me mo­kė­da­mi 21 pro­cen­to PVM, kai pas juos tė­ra 6“, – sa­ko L. Ša­tei­ka, to­dėl prie­kaiš­tai, kad Lie­tu­vos ūki­nin­kai su­mo­ka per ma­žai mo­kes­čių ir tam­pa vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, jį skau­di­na.
Šiau­lių ra­jo­ne, Dau­gė­lai­čių kai­me, dau­giau ne­gu dvi­de­šimt me­tų ūki­nin­kau­jan­tis Li­nas Ša­tei­ka į gin­čus dėl mo­kes­čių leng­va­tų...

„Sodra“ pradės išieškoti PSD įmokas iš skolininkų

2017 m. kovo 29 d.
„Sod­ros“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­miau­sia išieš­ko­ma bus iš as­me­nų, ku­rie PSD ne­mo­kė­jo du mė­ne­sius (apie 20 tūkst. as­me­nų, sko­la – 2 mln. eu­rų), vė­les­nia­me eta­pe išieš­ko­ji­mas vyks iš as­me­nų, ku­rie sko­lin­gi už 3 mė­ne­sius (apie 20 tūkst. sko­li­nin­kų, sko­la – 2 mln. eu­rų), 4 mė­ne­sius ir taip to­liau. M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, il­giau­sias pra­dels­tas PSD lai­ko­tar­pis sie­kia 14 mė­ne­sių, ir iš to­kių as­me­nų išieš­ko­ji­mas bus vyk­do­mas vė­liau­siai.
Pas­kel­bus apie bū­si­mą sko­lų išieš­ko­ji­mą, „Sod­ra“...

„Ištikimybė“ litui nedingo – lyginamos kainos litais ir eurais

2017 m. kovo 29 d.
Ko­mer­ci­nio ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Jū­ra­tės Cvi­li­kie­nės ma­ny­mu, na­tū­ra­lu, kad žmo­nėms rei­kia lai­ko ap­si­pras­ti gy­ven­ti ir skai­čiuo­ti nau­ja va­liu­ta. Pa­kan­ka­mai grei­tai prie kai­nų eu­rais esą pri­pra­to jau­nes­ni žmo­nės, ku­rie ne­re­tai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių lan­ky­tis už­sie­ny­je ir per­ka in­ter­ne­tu. Sa­vo ruož­tu vy­res­nei kar­tai, ku­ri ne­pra­tu­si taip grei­tai min­ty­se keis­ti va­liu­tos, per­sio­rien­ta­vi­mas už­trun­ka il­giau. Vis dėl­to ir...

Pinigų yra, bet idėjų trūksta

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas