(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Centas prie cento

Norvegai svarsto galimybę statyti fabriką Kelmėje (4)

2017 m. gegužės 17 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę dvi die­nas Kel­mė­je vie­šė­jo vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos. Jie svars­to ga­li­my­bę Kel­mės ra­jo­ne įkur­ti žu­vų au­gi­ni­mo ar­ba la­ši­šų odų per­dir­bi­mo fab­ri­ką, to­dėl ap­žiū­rė­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų siū­lo­mas par­duo­ti ga­my­bi­nes ba­zes ir apie de­šimt vals­ty­bės že­mė­je esan­čių ko­mer­ci­nių skly­pų.At­li­kę pa­skai­čia­vi­mus ir pa­si­ta­rę su ki­tais ak­ci­nin­kais Nor­ve­gi­jos žu­vų pra­mo­nės at­sto­vai pa­ža­dė­jo po mė­ne­sio pra­neš­ti apie sa­vo spren­di­mą.Ga­li­my­be Kel­mės ra­jo­ne in­ves­tuo­ti su­si­do­mė­ję...

Traukiniai į Šiaulius daugiau žmonių atveža negu išveža

2017 m. gegužės 17 d.
Šiau­liai po Vil­niaus ir Kau­no yra tre­čias di­džiau­sias mies­tas ša­ly­je pa­gal ke­lei­vių trau­ki­niais srau­tus. Ak­ci­nės bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vai sa­ko, kad Šiau­liai at­si­dū­rę ir tarp TOP4 po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je.Pa­sak AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vo Ta­do Va­lan­čiaus, ge­ra ži­nia Šiau­liams yra ta, kad at­vyks­tan­čių į Šiau­lius 2016 me­tais bu­vo dau­giau nei iš­vy­ku­sių, ati­tin­ka­mai 198 827 ir 191 774 ke­lei­viai.
Daž­niau­siai 2016-ai­siais...

Bankrotų bylose šluojamos neveikiančios įmonės (1)

2017 m. gegužės 3 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas šie­met per ke­tu­ris mė­ne­sius pa­skel­bė 69 Šiau­lių mies­to įmo­nių bank­ro­tus, o iš vi­so vyk­do­mos 202 mies­to įmo­nių bank­ro­to pro­ce­dū­ros. Re­gio­ne 12 pro­cen­tų išau­go bank­ro­to by­lų, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Au­gi­mas sie­ja­mas su „ap­si­va­ly­mu“.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­se­vi­čius, „Šiau­lių kraš­tui“ ko­men­tuo­da­mas bank­ro­to by­lų si­tua­ci­ją, pa­tei­kė to­kius skai­čius: 2015 me­tais dėl ju­ri­di­nių as­me­nų bank­ro­to gau­ta 265 ci­vi­li­nės by­los...

Joniškiečiams atliekų išvežimas kainuos brangiau (2)

2017 m. gegužės 3 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba penk­ta­die­nį net du kar­tus bal­sa­vo dėl rink­lia­vos už at­lie­kas, nes pir­mą sy­kį at­si­ra­do ne­sup­ra­tu­sių, už ko­kį va­rian­tą sa­vo bal­są ati­da­vė. Pat­vir­tin­ta dvi­na­rė rink­lia­va ra­jo­no gy­ven­to­jams bus di­des­nė bent 2–3 eu­rais nei iki šiol, bet ma­žes­nė, nei pa­tvir­tin­ta kai­my­ni­nia­me Pak­ruo­jo ra­jo­ne.
In­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 19,20 eu­ro pa­sto­vią­ją rink­lia­vos už at­lie­kas da­lį. Už kiek­vie­ną...

Kailių verslą iškeitė į kaimo turizmą

2017 m. balandžio 26 d.
Dar prieš tre­jus me­tus ty­tu­vė­niš­kis (Kel­mės r.) Sau­lius Mar­tin­kus drau­ge su Skan­di­na­vi­jos, Ru­si­jos ir Uk­rai­nos įmo­nė­mis vys­tė pre­ky­bos la­pių ir au­di­nių kai­liais vers­lą. Ta­čiau dėl geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties te­ko jo at­si­sa­ky­ti. Vers­li­nin­kas tu­rė­jo at­sar­gi­nį va­rian­tą. Jau bu­vo įkū­ręs kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą.Sau­lių Mar­tin­kų ran­da­me dar­bo vie­to­je – Aukš­tišk­ių kai­me esan­čio­je „Ra­ga­ny­nės“ kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je. Ap­lin­ka – la­bai gra­ži. Kal­ne­liai ir dau­bos. Vi­sa ki­ta su­kur­ta žmo­gaus...

Dėl nutraukiamos sutarties Savivaldybei grasina teismu

2017 m. balandžio 26 d.
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau ar­ti­miau­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je teks grįž­ti prie tur­ga­vie­tės klau­si­mo ir spren­di­mą ko­re­guo­ti, nes UAB „Si­du­la“ pa­tei­kė ad­vo­ka­tės su­ra­šy­tą raš­tą, kad per­spė­jant apie nu­trau­kia­mą su­tar­tį bu­vo pa­žeis­ti ter­mi­nai, tad ga­li bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą.
Ko­vo...

Valdžia nemelavo. Niekas nebrango (17)

2017 m. balandžio 26 d.
Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas skir­tu­mė­lis – al­gos „ne­su­si­kon­ver­ta­vo": eu­rais kaž­ko­dėl gau­na­me 3,4528 kar­to ma­žiau, nei gau­da­vo­me li­tais.
Be iro­ni­jos ir sar­kaz­mo apie esa­mą pa­dė­tį sun­ku ir šne­kė­ti, ypač to­liau gir­dint po­li­ti­kų po­strin­ga­vi­mus, kad eu­ras kai­nų ki­li­mo ne­su­kė­lė.
Su­kė­lė, ir dar kaip. Ir, be­je, ne be tų pa­čių po­li­ti­kų pa­gal­bos. Ne­be­si­no­ri kar­to­tis apie val­džios...

Joniškis – blanki dėmė šalies verslumo žemėlapyje (10)

2017 m. balandžio 19 d.
Tre­čią­kart su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos re­gio­nų vers­lu­mo že­mė­la­py­je Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­be at­si­dū­rė pra­sčiau­sio­je po­zi­ci­jo­je. Pa­gal ki­tą, „Ci­ta­de­lės“ ban­ko, or­ga­ni­zuo­tą ty­ri­mą vers­lo lais­vės in­dek­so že­mė­la­py­je Jo­niš­kis ge­res­nėje po­zi­ci­jo­je, bet ir­gi ne­bliz­ga. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė sa­ko, kad vie­tos val­džia per ma­žai pa­de­da, kaž­ko­dėl ne­no­ri ska­tin­ti smul­kių vers­li­nin­kų, rem­ti bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų. O pa­tys...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius (16)

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Ūkininkai dairosi į dangų ir Lenkiją

2017 m. kovo 29 d.
Nuo gam­tos ir Len­ki­jos šian­dien pri­klau­so ūki­nin­kų Li­no ir Dai­vos Ša­tei­kų vers­las. Gam­ta dik­tuo­ja der­lių, o Len­ki­ja – kai­nas. „Len­kų ūki­nin­kas ma­nęs klau­sia, kaip mes iš­gy­ve­na­me mo­kė­da­mi 21 pro­cen­to PVM, kai pas juos tė­ra 6“, – sa­ko L. Ša­tei­ka, to­dėl prie­kaiš­tai, kad Lie­tu­vos ūki­nin­kai su­mo­ka per ma­žai mo­kes­čių ir tam­pa vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, jį skau­di­na.
Šiau­lių ra­jo­ne, Dau­gė­lai­čių kai­me, dau­giau ne­gu dvi­de­šimt me­tų ūki­nin­kau­jan­tis Li­nas Ša­tei­ka į gin­čus dėl mo­kes­čių leng­va­tų...

„Sodra“ pradės išieškoti PSD įmokas iš skolininkų (1)

2017 m. kovo 29 d.
„Sod­ros“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­miau­sia išieš­ko­ma bus iš as­me­nų, ku­rie PSD ne­mo­kė­jo du mė­ne­sius (apie 20 tūkst. as­me­nų, sko­la – 2 mln. eu­rų), vė­les­nia­me eta­pe išieš­ko­ji­mas vyks iš as­me­nų, ku­rie sko­lin­gi už 3 mė­ne­sius (apie 20 tūkst. sko­li­nin­kų, sko­la – 2 mln. eu­rų), 4 mė­ne­sius ir taip to­liau. M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, il­giau­sias pra­dels­tas PSD lai­ko­tar­pis sie­kia 14 mė­ne­sių, ir iš to­kių as­me­nų išieš­ko­ji­mas bus vyk­do­mas vė­liau­siai.
Pas­kel­bus apie bū­si­mą sko­lų išieš­ko­ji­mą, „Sod­ra“...

„Ištikimybė“ litui nedingo – lyginamos kainos litais ir eurais

2017 m. kovo 29 d.
Ko­mer­ci­nio ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Jū­ra­tės Cvi­li­kie­nės ma­ny­mu, na­tū­ra­lu, kad žmo­nėms rei­kia lai­ko ap­si­pras­ti gy­ven­ti ir skai­čiuo­ti nau­ja va­liu­ta. Pa­kan­ka­mai grei­tai prie kai­nų eu­rais esą pri­pra­to jau­nes­ni žmo­nės, ku­rie ne­re­tai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių lan­ky­tis už­sie­ny­je ir per­ka in­ter­ne­tu. Sa­vo ruož­tu vy­res­nei kar­tai, ku­ri ne­pra­tu­si taip grei­tai min­ty­se keis­ti va­liu­tos, per­sio­rien­ta­vi­mas už­trun­ka il­giau. Vis dėl­to ir...

Pinigų yra, bet idėjų trūksta

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2017 m. kovo 15 d.
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.
Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus...

Ministras: milijardai eurų investuoti, bet džiaugsmo mažai

2017 m. kovo 8 d.
Va­kar že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no ūki­nin­kais, at­sa­kė į kai ku­riuos jų klau­si­mus, kal­bė­jo apie Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ble­mas. Vie­na jų – per daug au­gi­na­ma grū­di­nių kul­tū­rų ir per ma­žai – gy­vu­lių.
Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ra­jo­ne.
Šiau­lių ra­jo­ne yra daug smul­kių ūki­nin­kų. Pag­rin­di­nė ūkio ša­ka – au­ga­li­nin­kys­tė. Kas­met ma­žė­ja gal­vi­jų ir kar­vių...

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams?

2017 m. kovo 8 d.
Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.– Raš­tuo­se...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

„Juodaragis“ nukalė apdovanojimą

2017 m. kovo 1 d.
Gra­žiau­sių lie­tu­viš­kų įmo­nių pa­va­di­ni­mų kon­kur­se ap­do­va­no­ji­mą pel­nė kal­vys­te už­sii­man­ti UAB „Juo­da­ra­gis“. Šį var­dą gal­vo­jo tri­se. Ga­liau­siai nu­spręs­ta su­sto­ti ties įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­kio An­ta­no Ba­niu­lio žmo­nos Ra­min­tos pa­siū­ly­mu. Pa­si­rink­ta bu­vo tei­sin­gai: įmo­nė veik­lą pra­dė­jo įver­ti­ni­mu.Su­ka­me į Ša­ky­ną (Šiau­lių r.), kurioje įsi­kū­ru­si kal­vio An­ta­no Ba­niu­lio šei­ma, įreng­ta kal­vė. Tik įsu­kus į kie­mą, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti: čia gy­ve­na meist­ras, sto­vi jo su­kur­tas suo­le­lis...

11 kelių priežiūros įmonių bus jungiamos į vieną

2017 m. kovo 1 d.
„Ma­to­me nee­fek­ty­vų vals­ty­bės tur­to val­dy­mą. Kiek­vie­nas re­gio­nas gy­ve­na kaip at­ski­ra ka­ra­lys­tė. Pa­dė­tis tu­ri keis­tis. Su­si­ju­sių šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mas, vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mas sa­vo reik­mėms – nė­ra mo­der­ni Lie­tu­va“, – sa­kė R. Ma­siu­lis, kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jęs, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri daug in­for­ma­ci­jos apie re­gio­ni­nė­se įmo­nė­se vyks­tan­tį šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mą, ne­skaid­rius vie­šuo­sius pir­ki­mus, kar­tu įmo­nė­se ga­li­ma ras­ti net žvė­ry­nų, pir­čių, gink­lų ko­lek­ci­jų...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />