(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Norvegai svarsto galimybę statyti fabriką Kelmėje

2017 m. gegužės 17 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę dvi die­nas Kel­mė­je vie­šė­jo vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos. Jie svars­to ga­li­my­bę Kel­mės ra­jo­ne įkur­ti žu­vų au­gi­ni­mo ar­ba la­ši­šų odų per­dir­bi­mo fab­ri­ką, to­dėl ap­žiū­rė­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų siū­lo­mas par­duo­ti ga­my­bi­nes ba­zes ir apie de­šimt vals­ty­bės že­mė­je esan­čių ko­mer­ci­nių skly­pų.At­li­kę pa­skai­čia­vi­mus ir pa­si­ta­rę su ki­tais ak­ci­nin­kais Nor­ve­gi­jos žu­vų pra­mo­nės at­sto­vai pa­ža­dė­jo po mė­ne­sio pra­neš­ti apie sa­vo spren­di­mą.Ga­li­my­be Kel­mės ra­jo­ne in­ves­tuo­ti su­si­do­mė­ję...

Traukiniai į Šiaulius daugiau žmonių atveža negu išveža

2017 m. gegužės 17 d.
Šiau­liai po Vil­niaus ir Kau­no yra tre­čias di­džiau­sias mies­tas ša­ly­je pa­gal ke­lei­vių trau­ki­niais srau­tus. Ak­ci­nės bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vai sa­ko, kad Šiau­liai at­si­dū­rę ir tarp TOP4 po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je.Pa­sak AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vo Ta­do Va­lan­čiaus, ge­ra ži­nia Šiau­liams yra ta, kad at­vyks­tan­čių į Šiau­lius 2016 me­tais bu­vo dau­giau nei iš­vy­ku­sių, ati­tin­ka­mai 198 827 ir 191 774 ke­lei­viai.
Daž­niau­siai 2016-ai­siais...

Bankrotų bylose šluojamos neveikiančios įmonės (20)

2017 m. gegužės 3 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas šie­met per ke­tu­ris mė­ne­sius pa­skel­bė 69 Šiau­lių mies­to įmo­nių bank­ro­tus, o iš vi­so vyk­do­mos 202 mies­to įmo­nių bank­ro­to pro­ce­dū­ros. Re­gio­ne 12 pro­cen­tų išau­go bank­ro­to by­lų, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Au­gi­mas sie­ja­mas su „ap­si­va­ly­mu“.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Kur­se­vi­čius, „Šiau­lių kraš­tui“ ko­men­tuo­da­mas bank­ro­to by­lų si­tua­ci­ją, pa­tei­kė to­kius skai­čius: 2015 me­tais dėl ju­ri­di­nių as­me­nų bank­ro­to gau­ta 265 ci­vi­li­nės by­los...

Joniškiečiams atliekų išvežimas kainuos brangiau

2017 m. gegužės 3 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba penk­ta­die­nį net du kar­tus bal­sa­vo dėl rink­lia­vos už at­lie­kas, nes pir­mą sy­kį at­si­ra­do ne­sup­ra­tu­sių, už ko­kį va­rian­tą sa­vo bal­są ati­da­vė. Pat­vir­tin­ta dvi­na­rė rink­lia­va ra­jo­no gy­ven­to­jams bus di­des­nė bent 2–3 eu­rais nei iki šiol, bet ma­žes­nė, nei pa­tvir­tin­ta kai­my­ni­nia­me Pak­ruo­jo ra­jo­ne.
In­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 19,20 eu­ro pa­sto­vią­ją rink­lia­vos už at­lie­kas da­lį. Už kiek­vie­ną...

Kailių verslą iškeitė į kaimo turizmą

2017 m. balandžio 26 d.
Dar prieš tre­jus me­tus ty­tu­vė­niš­kis (Kel­mės r.) Sau­lius Mar­tin­kus drau­ge su Skan­di­na­vi­jos, Ru­si­jos ir Uk­rai­nos įmo­nė­mis vys­tė pre­ky­bos la­pių ir au­di­nių kai­liais vers­lą. Ta­čiau dėl geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties te­ko jo at­si­sa­ky­ti. Vers­li­nin­kas tu­rė­jo at­sar­gi­nį va­rian­tą. Jau bu­vo įkū­ręs kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą.Sau­lių Mar­tin­kų ran­da­me dar­bo vie­to­je – Aukš­tišk­ių kai­me esan­čio­je „Ra­ga­ny­nės“ kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je. Ap­lin­ka – la­bai gra­ži. Kal­ne­liai ir dau­bos. Vi­sa ki­ta su­kur­ta žmo­gaus...

Dėl nutraukiamos sutarties Savivaldybei grasina teismu

2017 m. balandžio 26 d.
Ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sia­me Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti su­tar­tį su Jo­niš­kio tur­ga­vie­tės nuo­mi­nin­ke UAB „Si­du­la“, ku­rios nuo­mos mo­kes­čio sko­la jau per­ko­pė 13 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau ar­ti­miau­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je teks grįž­ti prie tur­ga­vie­tės klau­si­mo ir spren­di­mą ko­re­guo­ti, nes UAB „Si­du­la“ pa­tei­kė ad­vo­ka­tės su­ra­šy­tą raš­tą, kad per­spė­jant apie nu­trau­kia­mą su­tar­tį bu­vo pa­žeis­ti ter­mi­nai, tad ga­li bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą.
Ko­vo...

Valdžia nemelavo. Niekas nebrango

2017 m. balandžio 26 d.
Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas skir­tu­mė­lis – al­gos „ne­su­si­kon­ver­ta­vo": eu­rais kaž­ko­dėl gau­na­me 3,4528 kar­to ma­žiau, nei gau­da­vo­me li­tais.
Be iro­ni­jos ir sar­kaz­mo apie esa­mą pa­dė­tį sun­ku ir šne­kė­ti, ypač to­liau gir­dint po­li­ti­kų po­strin­ga­vi­mus, kad eu­ras kai­nų ki­li­mo ne­su­kė­lė.
Su­kė­lė, ir dar kaip. Ir, be­je, ne be tų pa­čių po­li­ti­kų pa­gal­bos. Ne­be­si­no­ri kar­to­tis apie val­džios...

Joniškis – blanki dėmė šalies verslumo žemėlapyje

2017 m. balandžio 19 d.
Tre­čią­kart su­da­ry­ta­me Lie­tu­vos re­gio­nų vers­lu­mo že­mė­la­py­je Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­be at­si­dū­rė pra­sčiau­sio­je po­zi­ci­jo­je. Pa­gal ki­tą, „Ci­ta­de­lės“ ban­ko, or­ga­ni­zuo­tą ty­ri­mą vers­lo lais­vės in­dek­so že­mė­la­py­je Jo­niš­kis ge­res­nėje po­zi­ci­jo­je, bet ir­gi ne­bliz­ga. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė sa­ko, kad vie­tos val­džia per ma­žai pa­de­da, kaž­ko­dėl ne­no­ri ska­tin­ti smul­kių vers­li­nin­kų, rem­ti bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų. O pa­tys...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Ūkininkai dairosi į dangų ir Lenkiją

2017 m. kovo 29 d.
Nuo gam­tos ir Len­ki­jos šian­dien pri­klau­so ūki­nin­kų Li­no ir Dai­vos Ša­tei­kų vers­las. Gam­ta dik­tuo­ja der­lių, o Len­ki­ja – kai­nas. „Len­kų ūki­nin­kas ma­nęs klau­sia, kaip mes iš­gy­ve­na­me mo­kė­da­mi 21 pro­cen­to PVM, kai pas juos tė­ra 6“, – sa­ko L. Ša­tei­ka, to­dėl prie­kaiš­tai, kad Lie­tu­vos ūki­nin­kai su­mo­ka per ma­žai mo­kes­čių ir tam­pa vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niais, jį skau­di­na.
Šiau­lių ra­jo­ne, Dau­gė­lai­čių kai­me, dau­giau ne­gu dvi­de­šimt me­tų ūki­nin­kau­jan­tis Li­nas Ša­tei­ka į gin­čus dėl mo­kes­čių leng­va­tų...

„Sodra“ pradės išieškoti PSD įmokas iš skolininkų

2017 m. kovo 29 d.
„Sod­ros“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­miau­sia išieš­ko­ma bus iš as­me­nų, ku­rie PSD ne­mo­kė­jo du mė­ne­sius (apie 20 tūkst. as­me­nų, sko­la – 2 mln. eu­rų), vė­les­nia­me eta­pe išieš­ko­ji­mas vyks iš as­me­nų, ku­rie sko­lin­gi už 3 mė­ne­sius (apie 20 tūkst. sko­li­nin­kų, sko­la – 2 mln. eu­rų), 4 mė­ne­sius ir taip to­liau. M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, il­giau­sias pra­dels­tas PSD lai­ko­tar­pis sie­kia 14 mė­ne­sių, ir iš to­kių as­me­nų išieš­ko­ji­mas bus vyk­do­mas vė­liau­siai.
Pas­kel­bus apie bū­si­mą sko­lų išieš­ko­ji­mą, „Sod­ra“...

„Ištikimybė“ litui nedingo – lyginamos kainos litais ir eurais

2017 m. kovo 29 d.
Ko­mer­ci­nio ban­ko „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Jū­ra­tės Cvi­li­kie­nės ma­ny­mu, na­tū­ra­lu, kad žmo­nėms rei­kia lai­ko ap­si­pras­ti gy­ven­ti ir skai­čiuo­ti nau­ja va­liu­ta. Pa­kan­ka­mai grei­tai prie kai­nų eu­rais esą pri­pra­to jau­nes­ni žmo­nės, ku­rie ne­re­tai tu­ri dau­giau ga­li­my­bių lan­ky­tis už­sie­ny­je ir per­ka in­ter­ne­tu. Sa­vo ruož­tu vy­res­nei kar­tai, ku­ri ne­pra­tu­si taip grei­tai min­ty­se keis­ti va­liu­tos, per­sio­rien­ta­vi­mas už­trun­ka il­giau. Vis dėl­to ir...

Pinigų yra, bet idėjų trūksta

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2017 m. kovo 15 d.
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.
Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus...

Ministras: milijardai eurų investuoti, bet džiaugsmo mažai

2017 m. kovo 8 d.
Va­kar že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no ūki­nin­kais, at­sa­kė į kai ku­riuos jų klau­si­mus, kal­bė­jo apie Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ble­mas. Vie­na jų – per daug au­gi­na­ma grū­di­nių kul­tū­rų ir per ma­žai – gy­vu­lių.
Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ra­jo­ne.
Šiau­lių ra­jo­ne yra daug smul­kių ūki­nin­kų. Pag­rin­di­nė ūkio ša­ka – au­ga­li­nin­kys­tė. Kas­met ma­žė­ja gal­vi­jų ir kar­vių...

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams?

2017 m. kovo 8 d.
Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.– Raš­tuo­se...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

„Juodaragis“ nukalė apdovanojimą

2017 m. kovo 1 d.
Gra­žiau­sių lie­tu­viš­kų įmo­nių pa­va­di­ni­mų kon­kur­se ap­do­va­no­ji­mą pel­nė kal­vys­te už­sii­man­ti UAB „Juo­da­ra­gis“. Šį var­dą gal­vo­jo tri­se. Ga­liau­siai nu­spręs­ta su­sto­ti ties įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­kio An­ta­no Ba­niu­lio žmo­nos Ra­min­tos pa­siū­ly­mu. Pa­si­rink­ta bu­vo tei­sin­gai: įmo­nė veik­lą pra­dė­jo įver­ti­ni­mu.Su­ka­me į Ša­ky­ną (Šiau­lių r.), kurioje įsi­kū­ru­si kal­vio An­ta­no Ba­niu­lio šei­ma, įreng­ta kal­vė. Tik įsu­kus į kie­mą, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti: čia gy­ve­na meist­ras, sto­vi jo su­kur­tas suo­le­lis...

11 kelių priežiūros įmonių bus jungiamos į vieną

2017 m. kovo 1 d.
„Ma­to­me nee­fek­ty­vų vals­ty­bės tur­to val­dy­mą. Kiek­vie­nas re­gio­nas gy­ve­na kaip at­ski­ra ka­ra­lys­tė. Pa­dė­tis tu­ri keis­tis. Su­si­ju­sių šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mas, vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mas sa­vo reik­mėms – nė­ra mo­der­ni Lie­tu­va“, – sa­kė R. Ma­siu­lis, kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jęs, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri daug in­for­ma­ci­jos apie re­gio­ni­nė­se įmo­nė­se vyks­tan­tį šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mą, ne­skaid­rius vie­šuo­sius pir­ki­mus, kar­tu įmo­nė­se ga­li­ma ras­ti net žvė­ry­nų, pir­čių, gink­lų ko­lek­ci­jų...

Dienos populiariausi