(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Centas prie cento

Pinigų yra, bet idėjų trūksta (2)

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus (4)

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos (1)

2017 m. kovo 15 d.
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.
Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus...

Ministras: milijardai eurų investuoti, bet džiaugsmo mažai (4)

2017 m. kovo 8 d.
Va­kar že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no ūki­nin­kais, at­sa­kė į kai ku­riuos jų klau­si­mus, kal­bė­jo apie Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ble­mas. Vie­na jų – per daug au­gi­na­ma grū­di­nių kul­tū­rų ir per ma­žai – gy­vu­lių.
Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ra­jo­ne.
Šiau­lių ra­jo­ne yra daug smul­kių ūki­nin­kų. Pag­rin­di­nė ūkio ša­ka – au­ga­li­nin­kys­tė. Kas­met ma­žė­ja gal­vi­jų ir kar­vių...

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams? (8)

2017 m. kovo 8 d.
Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.– Raš­tuo­se...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus (4)

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

„Juodaragis“ nukalė apdovanojimą

2017 m. kovo 1 d.
Gra­žiau­sių lie­tu­viš­kų įmo­nių pa­va­di­ni­mų kon­kur­se ap­do­va­no­ji­mą pel­nė kal­vys­te už­sii­man­ti UAB „Juo­da­ra­gis“. Šį var­dą gal­vo­jo tri­se. Ga­liau­siai nu­spręs­ta su­sto­ti ties įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­kio An­ta­no Ba­niu­lio žmo­nos Ra­min­tos pa­siū­ly­mu. Pa­si­rink­ta bu­vo tei­sin­gai: įmo­nė veik­lą pra­dė­jo įver­ti­ni­mu.Su­ka­me į Ša­ky­ną (Šiau­lių r.), kurioje įsi­kū­ru­si kal­vio An­ta­no Ba­niu­lio šei­ma, įreng­ta kal­vė. Tik įsu­kus į kie­mą, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti: čia gy­ve­na meist­ras, sto­vi jo su­kur­tas suo­le­lis...

11 kelių priežiūros įmonių bus jungiamos į vieną

2017 m. kovo 1 d.
„Ma­to­me nee­fek­ty­vų vals­ty­bės tur­to val­dy­mą. Kiek­vie­nas re­gio­nas gy­ve­na kaip at­ski­ra ka­ra­lys­tė. Pa­dė­tis tu­ri keis­tis. Su­si­ju­sių šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mas, vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mas sa­vo reik­mėms – nė­ra mo­der­ni Lie­tu­va“, – sa­kė R. Ma­siu­lis, kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jęs, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri daug in­for­ma­ci­jos apie re­gio­ni­nė­se įmo­nė­se vyks­tan­tį šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mą, ne­skaid­rius vie­šuo­sius pir­ki­mus, kar­tu įmo­nė­se ga­li­ma ras­ti net žvė­ry­nų, pir­čių, gink­lų ko­lek­ci­jų...

Lietuvoje skaudžiausias – kainų augimas

2017 m. kovo 1 d.
Ki­tos 4 svar­biau­sios lie­tu­vių mi­ni­mos vals­ty­bės pro­ble­mos taip pat su­si­ju­sios su eko­no­mi­ka: 26 pro­cen­tai ap­klaus­tų­jų mi­nė­jo ne­dar­bą, 21 pro­cen­tas – ma­žas pen­si­jas, penk­ta­da­lis – aukš­tus mo­kes­čius, 19 pro­cen­tų – bend­rą eko­no­mi­nę pa­dė­tį. Tik šeš­to­je vie­to­je at­si­dū­rė imig­ra­ci­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se pro­ble­ma, ku­rią kaip svar­bią pa­mi­nė­jo 15 pro­cen­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių.
Vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis, kal­bė­da­mas apie sa­vo ša­lies pro­ble­mas, vi­sų pir­ma mi­nė­jo ne­dar­bą – 31...

Verslininkas teismuose protestuoja prieš mažiausią kainą

2017 m. vasario 22 d.
Kel­miš­kis vers­li­nin­kas Pet­ras Rač­kaus­kas ap­skun­dė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus pro­jek­to „Kel­mės dva­ro so­dy­bos par­te­ri­nės da­lies su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams“ dar­bams ir lai­mė­jo by­lą. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no, jog kon­kur­są lai­mė­ju­sios Tau­ra­gės bend­ro­vės pa­siū­ly­ta kai­na yra ne­pag­rįs­tai ma­ža.Sa­vi­val­dy­bė spren­di­mą ap­skun­dė Ape­lia­ci­niam teis­mui įro­di­nė­da­ma, kad kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės pa­siū­ly­ta...

Prognozės darbo rinkoje: mažiau bedarbių, didesnis atlyginimas

2017 m. vasario 22 d.
2017 me­tų pro­gno­zei ap­klaus­ti 606 Šiau­lių ap­skri­ties darb­da­viai, ku­rių įmo­nė­se dir­ba per 42,9 tūks­tan­čio dar­buo­to­jų. Ak­me­nė­s ra­jo­ne ap­klaus­ti 75 darb­da­viai, Jo­niš­kio – 79, Kel­mės – 78, Pak­ruo­jo – 76, Rad­vi­liš­kio – 88, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – 210 darb­da­vių.
Tarp ap­klaus­tų­jų 55,4 procen­to. su­da­rė pa­slau­gų sek­to­riaus įmo­nės, 21 pro­cen­tas – pra­mo­nės, 15,7 pro­cen­to – že­mės ūkio ir 7,9 pro­cen­to – sta­ty­bos sek­to­riaus įmo­nės.
At­lik­ta darb­da­vių ap­klau­sa ro­do, kad įmo­nių veik­los per­spek­ty­vas...

101 verslo idėja (2)

2017 m. vasario 15 d.
Jei­gu sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je tu­ri dau­giau kaip 2 000 drau­gų, ga­li su­si­kur­ti vers­lą juos par­duo­da­mas. Ga­li už­dirb­ti lais­ty­da­mas gė­les ar ve­džio­da­mas šu­nis, nu­pjau­da­mas žo­lę ar nu­kas­da­mas snie­gą, pa­dė­da­mas su­neš­ti ar iš­neš­ti sun­kius daik­tus, grėb­da­mas la­pus ir par­duo­da­mas jų kom­pos­tą.Šios ir ki­tos vers­lo idė­jos bu­vo pri­sta­ty­tos Kel­mė­je vy­ku­sia­me vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­ny­je „101 vers­lo idė­ja“.Vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nį suor­ga­ni­za­vu­si Kel­mės ra­jo­no...

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

2017 m. vasario 15 d.
Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti...

Ža­ga­rės re­gio­ninis par­kas – tarp dau­giau­siai par­da­vu­sių bi­lie­tus

2017 m. vasario 15 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kar­tu su Kre­ke­na­vos ir Anykš­čių ko­le­go­mis pa­te­ko tarp tri­jų dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­ku­sių re­gio­ni­nių par­kų.2016 me­tais Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja iš­pla­ti­no 6019 bi­lie­tų po 1 eu­rą ir 292 bi­lie­tus po 5 eu­rus, už ku­riuos su­rink­ta 1460 eu­rų. Iš vi­so iš­pla­tin­ta 6311 lan­ky­to­jo bi­lie­tų, ku­rie kai­na­vo 7479 eu­rus.
Su­rink­tos lė­šos pa­nau­do­tos Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ro są­skai­toms už van­de­nį, elekt­rą...

Sausis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų

2017 m. vasario 15 d.
Fak­ti­nės bend­ros abie­jų biu­dže­tų sau­sio mė­ne­sio pa­ja­mos – 704,9 mi­li­jo­no eu­rų, o tik vals­ty­bės biu­dže­to – 614,2 mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­siu, pa­ja­mų gau­ta ati­tin­ka­mai 90,1 mi­li­jo­no eu­rų ir 68,9 mi­li­jo­no eu­rų dau­giau.
Di­džiau­sios įplau­kos gau­tos iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) – 433,5 mi­li­jono eu­rų, t.y. 2,1 pro­c. (8,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.
Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes pir­mą me­tų mė­ne­sį gau­ta 107,8 mi­li­jo­no eu­rų – 0,2 pro­cen­to dau­giau, nei...

Vidutinė šilumos kaina per mėnesį padidėjo

2017 m. vasario 15 d.
Tarp pen­kių di­džių­jų mies­tų va­sa­rį už ši­lu­mą ma­žiau­siai mo­ka Vil­niaus, dau­giau­siai – Kau­no gy­ven­to­jai. Dėl bran­giau įsi­gy­tos ši­lu­mos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų AB „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, ši­lu­mos kai­na di­dė­jo 0,59 pro­c. (0,03 ct/kWh su PVM). Di­des­nė bio­ku­ro kai­na ne­žy­miai bran­gi­no ši­lu­mą Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio var­to­to­jams – UAB „Vil­niaus ener­gi­ja“ var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­ka 0,46 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau...

Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kos lau­kia nuo­smu­kis

2017 m. vasario 15 d.
Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis tei­gia, kad drau­di­mo rin­ka šie­met to­liau di­dės dėl ne gy­vy­bės drau­di­mo plėt­ros.
Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kai pro­gno­zuo­ja­mą nuo­smu­kį lems pa­sta­ruo­sius me­tus vy­ku­sios re­gu­lia­ci­nės bei mo­kes­čių ap­lin­kos po­ky­čiai, už­si­tę­su­si ma­žų pa­lū­ka­nų nor­mų ap­lin­ka, nu­lė­mu­si ma­žė­jan­čią ga­ran­tuo­tą drau­di­mo pro­duk­tų grą­žą, bei neįp­ras­tas įmo­kų šuo­lis 2016 me­tų pa­sku­ti­nį mė­ne­sį, lem­sian­tis aukš­tą pa­ly­gi­na­mą­ją ba­zę.
Lie­tu­vos ban­kas...

Mekių vištos domina ne tik parodų dalyvius

2017 m. vasario 8 d.
Me­kių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gy­ven­to­jas Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas veis­li­nius na­mi­nius paukš­čius pra­dė­jo au­gin­ti prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Per tą lai­ką jis rin­ko­si veis­les, ku­rios ir kiau­ši­nių daug dė­tų, ir bū­tų mė­sin­gos. Ar to­kių bū­na? Taip. Da­bar au­gin­to­jo viš­tai­tės ir kiau­ši­niai ke­liau­ja net į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, o ju­bi­lie­ji­nės Ku­či­no veis­lės viš­tai­tės vie­na po ki­tos su­lau­kė ti­tu­lų Bal­ti­jos ša­lių paukš­čių pa­ro­do­se.
Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas kie­me iš­ri­kiuo­ja ke­tu­ris nar­vus su veis­li­nė­mis po­re­lė­mis...

Iš Rygos į Šiaulius – pigiau apsipirkti

2017 m. vasario 8 d.
Lie­tu­va lat­viams – pi­ges­nių pre­kių kai­my­ni­nė ša­lis. Į Šiau­lius lat­viai iš Ry­gos vyks­ta nu­si­pirk­ti pi­ges­nių ba­tų, vai­kiš­kų žais­lų, ap­lan­ko ir mu­zie­jus. Šiau­liuo­se Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 žur­na­lis­tė Ru­ta Ma­da­ra­ja do­mė­jo­si tau­tie­čių ke­lio­nių įpro­čiais.Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se lan­kė­si Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 lai­dos „4 stu­dio“ žur­na­lis­tė R. Ma­da­ra­ja. Ji ren­gė siu­že­tus apie lat­vių ke­lio­nių įpro­čius Lie­tu­vo­je, pla­nuo­ja...

Su­tar­tį dėl Ža­ga­rės par­ko rei­ka­lau­ja­ma nu­trauk­ti

2017 m. vasario 1 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) tei­gia, kad Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­va­lo nu­trauk­ti 11,19 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės Ža­ga­rės dva­ro par­ko tvar­ky­mo su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Ir­dai­va“, „Plun­gės la­gū­na“, „Ekst­ra sta­ty­ba“ bei „Vir­mal­da“, nes dar­bų kai­nos esą ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tos. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas sa­ko, kad to­kias kai­nas pa­siū­lė vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis, rink­tis pi­giau ne­bu­vo iš ko.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­spren­dė, kad...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />