(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Pinigų yra, bet idėjų trūksta

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.
Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos...

Įmonė duobėje, vadovo atlyginimas – solidus

2017 m. kovo 15 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Kel­mės au­to­bu­sų par­kas gy­vuo­ja tik to­dėl, jog jai pa­ti­ki­mas mo­ki­nių ve­žio­ji­mas ir ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės do­ta­ci­jos. Šie­met są­nau­dos pa­di­dė­jo 8 pro­cen­tais, o ke­lei­vių su­ma­žė­jo 17 pro­cen­tų.Ra­jo­no va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog įmo­nė nu­gy­ven­ta, tačiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ste­bi­si, jog nu­gy­ven­tos įmo­nės va­do­vas gau­na 1 838 eu­rų at­ly­gi­ni­mą.Ke­liau­ti Kel­mės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nuo­ja bran­giau ne­gu tarp­mies­ti­niais. Ta­čiau par­kas, už­sii­man­tis ir...

Savivaldybė laukia atsakymų dėl dvinarės rinkliavos

2017 m. kovo 15 d.
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dvi­na­rė rink­lia­va tu­rė­jo bū­ti įves­ta nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos, ta­čiau tam ne­pak­lu­so vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, dėl ne­tin­ka­mos me­to­di­kos su­lauk­ta pa­sta­bų iš vers­lo at­sto­vų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą su pra­šy­mu išaiš­kin­ti, kaip tai­ky­ti dvi­na­rės rink­lia­vos tai­syk­les. Iki šiol at­sa­ky­mo ne­gau­ta, si­tua­ci­ja nag­ri­nė­ja­ma.
Eg­lė Bru­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus...

Ministras: milijardai eurų investuoti, bet džiaugsmo mažai

2017 m. kovo 8 d.
Va­kar že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no ūki­nin­kais, at­sa­kė į kai ku­riuos jų klau­si­mus, kal­bė­jo apie Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ble­mas. Vie­na jų – per daug au­gi­na­ma grū­di­nių kul­tū­rų ir per ma­žai – gy­vu­lių.
Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ra­jo­ne.
Šiau­lių ra­jo­ne yra daug smul­kių ūki­nin­kų. Pag­rin­di­nė ūkio ša­ka – au­ga­li­nin­kys­tė. Kas­met ma­žė­ja gal­vi­jų ir kar­vių...

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams?

2017 m. kovo 8 d.
Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.– Raš­tuo­se...

Šiaurės Lietuvos žemdirbiai pateikė savo reikalavimus

2017 m. kovo 8 d.
Penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­ra­šė re­zo­liu­ci­ją Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, Že­mės ūkio mi­nist­rui, ku­rio­je iš­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mai pa­keis­ti da­lį Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos sky­ri­mo tai­syk­lių, pa­to­bu­lin­ti že­mės ūkio pa­skir­ties įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mą, kad juo ne­si­nau­do­tų „spe­ku­lian­tai“, spręs­ti me­lio­ra­ci­jos bei ki­tas ak­tua­lias pro­ble­mas.
Re­zo­liu­ci­jos, ku­rią pa­si­ra­šė Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Ak­me­nės, Šiau­lių ra­jo­nų ūki­nin­kų...

„Juodaragis“ nukalė apdovanojimą

2017 m. kovo 1 d.
Gra­žiau­sių lie­tu­viš­kų įmo­nių pa­va­di­ni­mų kon­kur­se ap­do­va­no­ji­mą pel­nė kal­vys­te už­sii­man­ti UAB „Juo­da­ra­gis“. Šį var­dą gal­vo­jo tri­se. Ga­liau­siai nu­spręs­ta su­sto­ti ties įmo­nės bend­ra­sa­vi­nin­kio An­ta­no Ba­niu­lio žmo­nos Ra­min­tos pa­siū­ly­mu. Pa­si­rink­ta bu­vo tei­sin­gai: įmo­nė veik­lą pra­dė­jo įver­ti­ni­mu.Su­ka­me į Ša­ky­ną (Šiau­lių r.), kurioje įsi­kū­ru­si kal­vio An­ta­no Ba­niu­lio šei­ma, įreng­ta kal­vė. Tik įsu­kus į kie­mą, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti: čia gy­ve­na meist­ras, sto­vi jo su­kur­tas suo­le­lis...

11 kelių priežiūros įmonių bus jungiamos į vieną

2017 m. kovo 1 d.
„Ma­to­me nee­fek­ty­vų vals­ty­bės tur­to val­dy­mą. Kiek­vie­nas re­gio­nas gy­ve­na kaip at­ski­ra ka­ra­lys­tė. Pa­dė­tis tu­ri keis­tis. Su­si­ju­sių šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mas, vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mas sa­vo reik­mėms – nė­ra mo­der­ni Lie­tu­va“, – sa­kė R. Ma­siu­lis, kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jęs, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri daug in­for­ma­ci­jos apie re­gio­ni­nė­se įmo­nė­se vyks­tan­tį šei­mos na­rių įdar­bi­ni­mą, ne­skaid­rius vie­šuo­sius pir­ki­mus, kar­tu įmo­nė­se ga­li­ma ras­ti net žvė­ry­nų, pir­čių, gink­lų ko­lek­ci­jų...

Lietuvoje skaudžiausias – kainų augimas

2017 m. kovo 1 d.
Ki­tos 4 svar­biau­sios lie­tu­vių mi­ni­mos vals­ty­bės pro­ble­mos taip pat su­si­ju­sios su eko­no­mi­ka: 26 pro­cen­tai ap­klaus­tų­jų mi­nė­jo ne­dar­bą, 21 pro­cen­tas – ma­žas pen­si­jas, penk­ta­da­lis – aukš­tus mo­kes­čius, 19 pro­cen­tų – bend­rą eko­no­mi­nę pa­dė­tį. Tik šeš­to­je vie­to­je at­si­dū­rė imig­ra­ci­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se pro­ble­ma, ku­rią kaip svar­bią pa­mi­nė­jo 15 pro­cen­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių.
Vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis, kal­bė­da­mas apie sa­vo ša­lies pro­ble­mas, vi­sų pir­ma mi­nė­jo ne­dar­bą – 31...

Verslininkas teismuose protestuoja prieš mažiausią kainą

2017 m. vasario 22 d.
Kel­miš­kis vers­li­nin­kas Pet­ras Rač­kaus­kas ap­skun­dė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus pro­jek­to „Kel­mės dva­ro so­dy­bos par­te­ri­nės da­lies su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams“ dar­bams ir lai­mė­jo by­lą. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no, jog kon­kur­są lai­mė­ju­sios Tau­ra­gės bend­ro­vės pa­siū­ly­ta kai­na yra ne­pag­rįs­tai ma­ža.Sa­vi­val­dy­bė spren­di­mą ap­skun­dė Ape­lia­ci­niam teis­mui įro­di­nė­da­ma, kad kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės pa­siū­ly­ta...

Prognozės darbo rinkoje: mažiau bedarbių, didesnis atlyginimas

2017 m. vasario 22 d.
2017 me­tų pro­gno­zei ap­klaus­ti 606 Šiau­lių ap­skri­ties darb­da­viai, ku­rių įmo­nė­se dir­ba per 42,9 tūks­tan­čio dar­buo­to­jų. Ak­me­nė­s ra­jo­ne ap­klaus­ti 75 darb­da­viai, Jo­niš­kio – 79, Kel­mės – 78, Pak­ruo­jo – 76, Rad­vi­liš­kio – 88, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – 210 darb­da­vių.
Tarp ap­klaus­tų­jų 55,4 procen­to. su­da­rė pa­slau­gų sek­to­riaus įmo­nės, 21 pro­cen­tas – pra­mo­nės, 15,7 pro­cen­to – že­mės ūkio ir 7,9 pro­cen­to – sta­ty­bos sek­to­riaus įmo­nės.
At­lik­ta darb­da­vių ap­klau­sa ro­do, kad įmo­nių veik­los per­spek­ty­vas...

101 verslo idėja

2017 m. vasario 15 d.
Jei­gu sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je tu­ri dau­giau kaip 2 000 drau­gų, ga­li su­si­kur­ti vers­lą juos par­duo­da­mas. Ga­li už­dirb­ti lais­ty­da­mas gė­les ar ve­džio­da­mas šu­nis, nu­pjau­da­mas žo­lę ar nu­kas­da­mas snie­gą, pa­dė­da­mas su­neš­ti ar iš­neš­ti sun­kius daik­tus, grėb­da­mas la­pus ir par­duo­da­mas jų kom­pos­tą.Šios ir ki­tos vers­lo idė­jos bu­vo pri­sta­ty­tos Kel­mė­je vy­ku­sia­me vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­ny­je „101 vers­lo idė­ja“.Vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nį suor­ga­ni­za­vu­si Kel­mės ra­jo­no...

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

2017 m. vasario 15 d.
Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti...

Ža­ga­rės re­gio­ninis par­kas – tarp dau­giau­siai par­da­vu­sių bi­lie­tus

2017 m. vasario 15 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kar­tu su Kre­ke­na­vos ir Anykš­čių ko­le­go­mis pa­te­ko tarp tri­jų dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­ku­sių re­gio­ni­nių par­kų.2016 me­tais Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja iš­pla­ti­no 6019 bi­lie­tų po 1 eu­rą ir 292 bi­lie­tus po 5 eu­rus, už ku­riuos su­rink­ta 1460 eu­rų. Iš vi­so iš­pla­tin­ta 6311 lan­ky­to­jo bi­lie­tų, ku­rie kai­na­vo 7479 eu­rus.
Su­rink­tos lė­šos pa­nau­do­tos Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ro są­skai­toms už van­de­nį, elekt­rą...

Sausis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų

2017 m. vasario 15 d.
Fak­ti­nės bend­ros abie­jų biu­dže­tų sau­sio mė­ne­sio pa­ja­mos – 704,9 mi­li­jo­no eu­rų, o tik vals­ty­bės biu­dže­to – 614,2 mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­siu, pa­ja­mų gau­ta ati­tin­ka­mai 90,1 mi­li­jo­no eu­rų ir 68,9 mi­li­jo­no eu­rų dau­giau.
Di­džiau­sios įplau­kos gau­tos iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) – 433,5 mi­li­jono eu­rų, t.y. 2,1 pro­c. (8,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.
Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes pir­mą me­tų mė­ne­sį gau­ta 107,8 mi­li­jo­no eu­rų – 0,2 pro­cen­to dau­giau, nei...

Vidutinė šilumos kaina per mėnesį padidėjo

2017 m. vasario 15 d.
Tarp pen­kių di­džių­jų mies­tų va­sa­rį už ši­lu­mą ma­žiau­siai mo­ka Vil­niaus, dau­giau­siai – Kau­no gy­ven­to­jai. Dėl bran­giau įsi­gy­tos ši­lu­mos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų AB „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, ši­lu­mos kai­na di­dė­jo 0,59 pro­c. (0,03 ct/kWh su PVM). Di­des­nė bio­ku­ro kai­na ne­žy­miai bran­gi­no ši­lu­mą Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio var­to­to­jams – UAB „Vil­niaus ener­gi­ja“ var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­ka 0,46 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau...

Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kos lau­kia nuo­smu­kis

2017 m. vasario 15 d.
Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis tei­gia, kad drau­di­mo rin­ka šie­met to­liau di­dės dėl ne gy­vy­bės drau­di­mo plėt­ros.
Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kai pro­gno­zuo­ja­mą nuo­smu­kį lems pa­sta­ruo­sius me­tus vy­ku­sios re­gu­lia­ci­nės bei mo­kes­čių ap­lin­kos po­ky­čiai, už­si­tę­su­si ma­žų pa­lū­ka­nų nor­mų ap­lin­ka, nu­lė­mu­si ma­žė­jan­čią ga­ran­tuo­tą drau­di­mo pro­duk­tų grą­žą, bei neįp­ras­tas įmo­kų šuo­lis 2016 me­tų pa­sku­ti­nį mė­ne­sį, lem­sian­tis aukš­tą pa­ly­gi­na­mą­ją ba­zę.
Lie­tu­vos ban­kas...

Mekių vištos domina ne tik parodų dalyvius

2017 m. vasario 8 d.
Me­kių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gy­ven­to­jas Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas veis­li­nius na­mi­nius paukš­čius pra­dė­jo au­gin­ti prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Per tą lai­ką jis rin­ko­si veis­les, ku­rios ir kiau­ši­nių daug dė­tų, ir bū­tų mė­sin­gos. Ar to­kių bū­na? Taip. Da­bar au­gin­to­jo viš­tai­tės ir kiau­ši­niai ke­liau­ja net į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, o ju­bi­lie­ji­nės Ku­či­no veis­lės viš­tai­tės vie­na po ki­tos su­lau­kė ti­tu­lų Bal­ti­jos ša­lių paukš­čių pa­ro­do­se.
Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas kie­me iš­ri­kiuo­ja ke­tu­ris nar­vus su veis­li­nė­mis po­re­lė­mis...

Iš Rygos į Šiaulius – pigiau apsipirkti

2017 m. vasario 8 d.
Lie­tu­va lat­viams – pi­ges­nių pre­kių kai­my­ni­nė ša­lis. Į Šiau­lius lat­viai iš Ry­gos vyks­ta nu­si­pirk­ti pi­ges­nių ba­tų, vai­kiš­kų žais­lų, ap­lan­ko ir mu­zie­jus. Šiau­liuo­se Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 žur­na­lis­tė Ru­ta Ma­da­ra­ja do­mė­jo­si tau­tie­čių ke­lio­nių įpro­čiais.Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se lan­kė­si Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 lai­dos „4 stu­dio“ žur­na­lis­tė R. Ma­da­ra­ja. Ji ren­gė siu­že­tus apie lat­vių ke­lio­nių įpro­čius Lie­tu­vo­je, pla­nuo­ja...

Su­tar­tį dėl Ža­ga­rės par­ko rei­ka­lau­ja­ma nu­trauk­ti

2017 m. vasario 1 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) tei­gia, kad Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­va­lo nu­trauk­ti 11,19 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės Ža­ga­rės dva­ro par­ko tvar­ky­mo su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Ir­dai­va“, „Plun­gės la­gū­na“, „Ekst­ra sta­ty­ba“ bei „Vir­mal­da“, nes dar­bų kai­nos esą ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tos. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas sa­ko, kad to­kias kai­nas pa­siū­lė vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis, rink­tis pi­giau ne­bu­vo iš ko.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­spren­dė, kad...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas