(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Koks verslas yra prasmingas?

2017 m. sausio 4 d.
Kel­mė­je su­reng­tų vers­lo die­nų bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Kul­tū­ri­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir edu­ka­ci­jos cent­ro lek­to­rius pro­fe­so­rius Si­gi­tas Dau­ki­las kal­bė­jo apie pra­smin­gą vers­lą ir kar­je­rą. Kaip tai su­si­kur­ti?
Pro­fe­so­rius Si­gi­tas Dau­ki­las pa­sa­ko­jo, kad vie­šė­da­mas Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se su vie­nu Berk­lio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi pra­dė­jo dis­ku­tuo­ti, kuo ski­ria­si Lie­tu­vos ir Ame­ri­kos vers­las...

Didės keleivių vežimo išlaidos

2017 m. sausio 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei 2017 me­tais rei­kės dau­giau lė­šų skir­ti Au­to­bu­sų par­ko ke­lei­vių ve­ži­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Ki­lus at­ly­gi­ni­mams, pa­di­dė­jus re­mon­to įkai­niams, ra­jo­no Ta­ry­ba tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti 22 eu­ro ­cen­tais (be PVM) di­des­nį vie­no nu­va­žiuo­to ki­lo­met­ro įkai­nį. Bi­lie­tų kai­na ke­lei­viams iš­liks ne­pa­ki­tu­si.
Nau­jas pa­di­din­tas įkai­nis už ki­lo­met­rą vi­sus me­tus sieks 1,05 eu­ro (be PVM), o va­sa­ros ato­sto­gų me­tu, ka­da ne­va­žiuo­ja mo­ki­niai ir dėl to...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prie interneto lietuviai dažniausiai jungiasi išmaniaisiais telefonais

2017 m. sausio 4 d.
Per­nai pa­va­sa­rį nau­do­da­mi to­kius įren­gi­nius prie in­ter­ne­to jun­gė­si dar tik 40 pro­cen­tų ša­lies gy­ven­to­jų, o ru­de­nį ši da­lis išau­go iki 46 pro­cen­tų. Pri­si­jun­gian­čių­jų per ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius da­lis smu­ko tri­mis pro­cen­tais – iki 45. Tai at­sklei­dė rin­kos ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „Kan­tar TNS“ at­lik­tas ty­ri­mas.
Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis (27 pro­c.) ty­ri­mo da­ly­vių at­sklei­dė, kad per pa­sku­ti­nes sep­ty­nias die­nas prie in­ter­ne­to jun­gė­si nau­do­da­mi...

Įsigaliojo naujas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį reglamentavimas

2017 m. sausio 4 d.
Pa­gal ko­dek­so pa­kei­ti­mus, įmo­nės ar­ba gy­ven­to­jai, no­rin­tys vež­ti ke­lei­vius leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais už at­ly­gį, apie ke­ti­ni­mą vyk­dy­ti to­kią veik­lą pri­va­lo in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bę. Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai pa­gal ve­žė­jo įmo­nės bu­vei­nės re­gist­ra­ci­jos vie­tą ar­ba gy­ve­na­mą­ją vie­tą, jei ve­žė­jas yra fi­zi­nis as­muo, rei­kia pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją, ku­rios pa­vyz­di­nė for­ma nu­sta­ty­ta 2016 m. gruo­džio 30 d. su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­to­se...

Lietuviškos paukštienos mėgėjų tikimasi rasti Serbijoje

2017 m. sausio 4 d.
Šiuo me­tu pre­ky­bai su Ser­bi­ja Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba yra su­de­ri­nu­si 8 ve­te­ri­na­ri­jos ser­ti­fi­ka­tus skir­tin­goms gy­vū­ni­nio mais­to pro­duk­tų gru­pėms. 2016 me­tų duo­me­ni­mis, į šią vals­ty­bę Lie­tu­vos mais­to ga­min­to­jai dau­giau­sia eks­por­ta­vo žu­vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ir sū­rių.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pašto ženkluose – išskirtinės sukaktys

2017 m. sausio 4 d.
„Šie­met per pa­što ženk­lus pri­min­si­me ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sam pa­sau­liui svar­bių įvy­kių su­kak­tis. Tai – ir Že­mai­čių vys­ku­pi­jos įkū­ri­mo 600 me­tų ju­bi­lie­jus, ženk­li­nan­tis ga­lu­ti­nį Lie­tu­vos įsi­lie­ji­mą į krikš­čio­niš­kų­jų Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mą, ir is­to­ri­ją smar­kiai pa­kei­tu­si Re­for­ma­ci­jos 500 me­tų su­kak­tis. Taip pat pri­si­min­si­me as­me­ny­bes, ku­rios gar­si­na mū­sų ša­lį“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos pa­što Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Ra­sa Kruo­pai­tė-La­lie­nė.
Ji pa­žy­mė­jo...

Išlaidų tyrimas: lietuviai šventėms išleis 583 eurus

2016 m. gruodžio 21 d.
Be­veik treč­da­lį (30,3 pro­c., ar­ba 583 eu­rus) – to­kią mė­ne­si­nių iki­mo­kes­ti­nių na­mų ūkio pa­ja­mų da­lį di­džio­sioms me­tų šven­tėms ke­ti­na skir­ti sta­tis­ti­nė lie­tu­vių šei­ma, ro­do „Fer­ra­tum Group“ at­lik­tas ka­lė­di­nių iš­lai­dų ty­ri­mas. Tai ke­tu­riais pro­cen­tais dau­giau nei praė­ju­siais me­tais, kai šis skai­čius sie­kė 26,1 pro­c. To­kiais šių­me­ti­niais ro­dik­liais lie­tu­viai ge­ro­kai len­kia ne tik kai­my­nus lat­vius, bet ir es­tus, ku­rie šiais me­tais Ka­lė­doms ke­ti­na skir­ti ati­tin­ka­mai 19,83 pro­c. ir 28...

Seimas atidėjo naujo Darbo kodekso įsigaliojimą

2016 m. gruodžio 21 d.
Ant­ra­die­nį už tai bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai, „prieš“ bu­vo 14, su­si­lai­kė 30 Sei­mo na­rių.
Pa­sak pa­siū­ly­mo ini­cia­to­rių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vų, ati­dė­jus nau­jų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mą, per šį lai­ką bus pa­teik­tos ir ap­svars­ty­tos rei­ka­lin­gos pa­tai­sos, ku­rios la­biau su­ba­lan­suo­tų dar­buo­to­jų ir darb­da­vių in­te­re­sus ir ati­tik­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų lū­kes­čius.
Tuo tar­pu opo­zi­ci­ja ra­gi­no leis­ti ko­dek­sui įsi­ga­lio­ti, o ta­da jį keis­ti.
Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jai...

Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šildymui

2016 m. gruodžio 21 d.
Už leng­va­tos pra­tę­si­mą bal­sa­vo 96 par­la­men­ta­rai, „prieš“ bu­vo 13, su­si­lai­kė – 13 Sei­mo na­rių.
Sei­mas ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti dėl PVM leng­va­tos nai­ki­ni­mo tu­rė­tų ket­vir­ta­die­nį, tą die­ną bus svars­to­mas ir ki­tų me­tų biu­dže­tas.
Šil­dy­mui šiuo me­tu tai­ko­mas 9 pro­c. PVM ta­ri­fas, leng­va­tą pa­nai­ki­nus – jis pa­di­dė­tų iki stan­dar­ti­nio 21 pro­c. ta­ri­fo.

Įstatymo pataisos užtikrins kompensacijas už šildymą

2016 m. gruodžio 21 d.
Įs­ta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad bend­rai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui šil­dy­mo se­zo­no me­tu už nor­ma­ty­vi­nį būs­to plo­tą kom­pen­suo­ja­ma di­des­nė būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis, tai yra vir­ši­jan­ti ne 20, o 10 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp bend­rai gy­ve­nan­čių as­me­nų ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų bend­rai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui dy­džio.
Ant­ra­die­nį už to­kią Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio...

Siūloma naikinti Nacionalinę žemės tarnybą

2016 m. gruodžio 21 d.
„Ka­dan­gi Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) ir to­liau ne­su­sit­var­ko su sa­vo funk­ci­jo­mis, neišb­ren­da iš skan­da­lų ir vei­kia nee­fek­ty­viai, rei­kia nai­kin­ti šią tar­ny­bą, jos funk­ci­jas per­duo­dant ša­lies sa­vi­val­dy­bėms“, – sa­ko Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Si­mo­nas Gent­vi­las.
Ant­ra­die­nį Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja bu­vo su­si­ti­ku­si su NŽT di­rek­to­riu­mi Da­nie­liu­mi Kup­riu.
„Tar­ny­bos va­do­vai ne­ga­li at­sa­ky­ti, kas at­sa­kin­gas dėl pa­sta­ruo­ju...

„1 JAV centui“ vis nerandama vietos

2016 m. gruodžio 14 d.
Iš bron­zos ir ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­ga­min­tas me­ni­nis ak­cen­tas – „1 JAV cen­tas“ kol kas vie­šo pa­si­ro­dy­mo lau­kia dirb­tu­vė­se. Be­veik pu­sant­rų me­tų Šiau­lių val­džia šiam ak­cen­tui ne­su­ra­do tin­ka­mos vie­tos mies­te. Ne­ti­ki­ma, kad 1 JAV cen­tas ir jo kū­rė­jo, ki­lu­sio iš Šiau­lių, skulp­to­riaus lit­va­ko Vic­tor Da­vid Bren­ner at­mi­ni­mas ga­lė­tų gar­sin­ti Šiau­lius vi­sa­me pa­sau­ly­je?Me­ni­nis ak­cen­tas „1 JAV cen­tas“ šiuo me­tu sto­vi Šiau­lių bend­ro­vės „El­ga“ dirb­tu­vė­se. Di­zai­ne­rio Vi­liaus...

Joniškis „atsibudo“ – žada mažinti verslo liudijimų kainas

2016 m. gruodžio 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­sku­ti­nia­me šių me­tų po­sė­dy­je ža­da pa­da­ry­ti ka­lė­di­nę do­va­ną smul­kie­siems vers­li­nin­kams – ke­ti­na­ma ge­ro­kai su­ma­žin­ti vers­lo liu­di­ji­mų kai­nas. Anks­tes­nia­me po­sė­dy­je jos bu­vo pa­tvir­tin­tos to­kios, ko­kios yra šie­met. Nau­jas spren­di­mo pro­jek­tas gi­mė po to, kai apie ki­tų ra­jo­nų pa­vyz­dį pi­gin­ti vers­lo liu­di­ji­mus ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“.
Dar lapk­ri­čio mė­ne­sį 2017 me­tams pa­li­kę ga­lio­ti tuos pa­čius vers­lo liu­di­ji­mų mo­kes­ti­nius dy­džius, kai ku­rie...

Vyriausybė įvertins mokestines lengvatas

2016 m. gruodžio 7 d.
Prio­ri­te­ti­nė­mis sri­ti­mis jis iš­sky­rė šei­mos puo­se­lė­ji­mą, smur­to ir pa­ty­čių ne­to­le­ra­vi­mą, svei­ka­tos ap­sau­gą, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mą ir kt.
Vai­ko pi­ni­gai. Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė vai­ko pi­ni­gų klau­si­mą ža­da spręs­ti 2018 me­tais.
„Šian­dien sa­ky­ti, kad pa­ra­mos nė­ra, ne­ga­li­me. Taip, gal­būt, tai nė­ra to­bu­la ir vi­sais at­ve­jais so­cia­liai tei­sin­ga, vai­ko pi­ni­gai yra nu­ma­ty­ti 2018 me­tams“, – sa­kė Sau­lius Skver­ne­lis Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės...

Baltijos šalys – labiausiai atviros skaitmeninei rinkai

2016 m. gruodžio 7 d.
Bū­re­lis žur­na­lis­tų, taip pat ir iš „Šiau­lių kraš­to“, lan­kė­si šia­me „Goog­le“ biu­re. G. Mav­ro­sas koor­di­nuo­ja pri­va­tu­mo ir sau­gaus in­ter­ne­to nau­do­ji­mą, tad ir mū­sų po­kal­bis su­ko­si apie Eu­ro­pos vie­nin­gos skait­me­ni­nės rin­kos svar­bą vers­lui.
In­ter­ne­to pa­slau­gų tie­ki­me be­si­spe­cia­li­zuo­jan­ti tarp­tau­ti­nė Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų kor­po­ra­ci­ja „Goog­le“ – vie­na kom­pa­ni­jų, la­biau­siai pri­si­de­dan­čių prie tech­no­lo­gi­nio raš­tin­gu­mo plėt­ros Eu­ro­po­je. Šio­je sri­ty­je ji...

Seimo narių akiratyje – ir regionas, ir Šventasis Sostas

2016 m. lapkričio 30 d.
Sei­mo na­riai pa­si­skirs­tė dar­bais ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, par­la­men­ti­nė­se gru­pė­se. "Sau­lės" apy­gar­do­je rin­ki­mus lai­mė­jęs Va­le­ri­jus Si­mu­lik ta­po Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, jis yra ir Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas. Ki­ti Šiau­lių re­gio­ne iš­rink­ti Sei­mo na­riai ko­mi­te­tams ne­va­do­vau­ja, bet pri­klau­so Biu­dže­to ir fi­nan­sų, Kai­mo rei­ka­lų, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo, Svei­ka­tos rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tams. Par­la­men­ta­rai...

Trijų vaikų mama įkūrė grožio namus

2016 m. lapkričio 30 d.
Kel­miš­kė tri­jų vai­kų ma­ma Gra­ži­na Kan­čel­kie­nė nuo­ša­lio­je gat­ve­lė­je, ša­lia sa­vo so­dy­bos ant Vil­bė­no upe­lio kran­to, įkū­rė Gra­ži­nos gro­žio na­mus. Įdo­mios ar­chi­tek­tū­ros kar­ka­si­nia­me pa­sta­te, pa­puoš­ta­me me­di­ne skulp­tū­ra, ra­do­si ne tik gro­žio, bet ir mo­te­rų poil­sio oa­zė, ku­rio­je ga­li pa­si­gro­žė­ti įspū­din­gu re­gi­niu pro lan­gą, pa­klau­sy­ti upe­lio čiur­le­ni­mo ir gė­rė­tis ori­gi­na­liu gro­žio na­mų vi­daus di­zai­nu.Sa­vo vai­kys­tės sva­jo­nę bū­ti kir­pė­ja po­nia Gra­ži­na pa­ver­tė vers­lu. Nors nė­ra tik­ra...

Ukrainos verslui Lietuvoje trukdo vizų režimas

2016 m. lapkričio 30 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­ky­je dvi die­nas vie­šė­jo vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja iš Uk­rai­nos. Jie do­mėjosi ga­li­my­bėmis įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je, kur­ti sa­vo vers­lus ar­ba ras­ti vie­tos vers­li­nin­kų, su ku­riais ga­lė­tų koo­pe­ruo­tis dirb­ti kar­tu. Sve­čiai sa­kė, kad kol kas jiems itin ne­pa­lan­kus Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tis vi­zų re­ži­mas.
Jo­niš­kio ra­jo­ne lan­kė­si tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo bend­ri­jos „Ke­lias į sva­jo­nę“, ku­rian­čios Lietuvos–Ukrainos ry­šius at­sto­vai, Uk­rai­nos Ma­riu­po­lio...

Duk­ra įpras­mi­no ry­šį su ma­ma

2016 m. lapkričio 23 d.
Žo­džių jun­gi­nys „Ma­ma pa­siu­vo“ iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lu­sią Ais­tę Oža­lins­kai­tę ly­dė­jo nuo pat vai­kys­tės. Tai įkvė­pė mer­gi­ną su­kur­ti pre­kių ženk­lą – su šiuo už­ra­šu siū­ti iš­skir­ti­nius dra­bu­žius. Kiek­vie­ną rai­dę jos ma­ma, pro­fe­sio­na­li siu­vė­ja, iš­ker­pa ir pri­siu­va pa­ti, ant eti­ke­čių už­ra­šo var­dą to, ku­riam siu­va.Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lu­si A. Oža­lins­kai­tė nie­ka­da ne­pla­na­vo su­kur­ti vers­lo ir iki šiol dra­bu­žių pre­ki­nio ženk­lo „Ma­ma pa­siu­vo“ ne­va­di­na vers­lu. Jai tai po­mė­gis, dir­ba ta­da, kai...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas