(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Centas prie cento

Koks verslas yra prasmingas?

2017 m. sausio 4 d.
Kel­mė­je su­reng­tų vers­lo die­nų bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Kul­tū­ri­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir edu­ka­ci­jos cent­ro lek­to­rius pro­fe­so­rius Si­gi­tas Dau­ki­las kal­bė­jo apie pra­smin­gą vers­lą ir kar­je­rą. Kaip tai su­si­kur­ti?
Pro­fe­so­rius Si­gi­tas Dau­ki­las pa­sa­ko­jo, kad vie­šė­da­mas Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se su vie­nu Berk­lio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi pra­dė­jo dis­ku­tuo­ti, kuo ski­ria­si Lie­tu­vos ir Ame­ri­kos vers­las...

Didės keleivių vežimo išlaidos

2017 m. sausio 4 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei 2017 me­tais rei­kės dau­giau lė­šų skir­ti Au­to­bu­sų par­ko ke­lei­vių ve­ži­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Ki­lus at­ly­gi­ni­mams, pa­di­dė­jus re­mon­to įkai­niams, ra­jo­no Ta­ry­ba tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti 22 eu­ro ­cen­tais (be PVM) di­des­nį vie­no nu­va­žiuo­to ki­lo­met­ro įkai­nį. Bi­lie­tų kai­na ke­lei­viams iš­liks ne­pa­ki­tu­si.
Nau­jas pa­di­din­tas įkai­nis už ki­lo­met­rą vi­sus me­tus sieks 1,05 eu­ro (be PVM), o va­sa­ros ato­sto­gų me­tu, ka­da ne­va­žiuo­ja mo­ki­niai ir dėl to...

Susilauk vaiko – laimėk šaldytuvą!

2017 m. sausio 4 d.
„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė

„Swed­bank“ nuo­tr.
Ša­ly­se, ku­rio­se gims­ta­mu­mas per ma­žas, o vi­suo­me­nė sens­ta, po­li­ti­kai ne­re­tai ima­si prie­mo­nių, kad pa­ska­tin­tų po­ras su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų.
Vie­na­me Ru­si­jos re­gio­ne vai­ko su­si­lau­ku­sios šei­mos įgy­ja ga­li­my­bę lai­mė­ti šal­dy­tu­vą, au­to­mo­bi­lį ar pi­ni­gų. Sin­ga­pū­ro vy­riau­sy­bė, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ve­ni­mą po­ro­mis, net ap­ri­bo­jo ma­žų vie­no kam­ba­rio bu­tų pa­siū­lą, be to, už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka ypač...

Prie interneto lietuviai dažniausiai jungiasi išmaniaisiais telefonais

2017 m. sausio 4 d.
Per­nai pa­va­sa­rį nau­do­da­mi to­kius įren­gi­nius prie in­ter­ne­to jun­gė­si dar tik 40 pro­cen­tų ša­lies gy­ven­to­jų, o ru­de­nį ši da­lis išau­go iki 46 pro­cen­tų. Pri­si­jun­gian­čių­jų per ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius da­lis smu­ko tri­mis pro­cen­tais – iki 45. Tai at­sklei­dė rin­kos ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „Kan­tar TNS“ at­lik­tas ty­ri­mas.
Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis (27 pro­c.) ty­ri­mo da­ly­vių at­sklei­dė, kad per pa­sku­ti­nes sep­ty­nias die­nas prie in­ter­ne­to jun­gė­si nau­do­da­mi...

Įsigaliojo naujas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį reglamentavimas

2017 m. sausio 4 d.
Pa­gal ko­dek­so pa­kei­ti­mus, įmo­nės ar­ba gy­ven­to­jai, no­rin­tys vež­ti ke­lei­vius leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais už at­ly­gį, apie ke­ti­ni­mą vyk­dy­ti to­kią veik­lą pri­va­lo in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bę. Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai pa­gal ve­žė­jo įmo­nės bu­vei­nės re­gist­ra­ci­jos vie­tą ar­ba gy­ve­na­mą­ją vie­tą, jei ve­žė­jas yra fi­zi­nis as­muo, rei­kia pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją, ku­rios pa­vyz­di­nė for­ma nu­sta­ty­ta 2016 m. gruo­džio 30 d. su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­to­se...

Lietuviškos paukštienos mėgėjų tikimasi rasti Serbijoje

2017 m. sausio 4 d.
Šiuo me­tu pre­ky­bai su Ser­bi­ja Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba yra su­de­ri­nu­si 8 ve­te­ri­na­ri­jos ser­ti­fi­ka­tus skir­tin­goms gy­vū­ni­nio mais­to pro­duk­tų gru­pėms. 2016 me­tų duo­me­ni­mis, į šią vals­ty­bę Lie­tu­vos mais­to ga­min­to­jai dau­giau­sia eks­por­ta­vo žu­vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ir sū­rių.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pašto ženkluose – išskirtinės sukaktys

2017 m. sausio 4 d.
„Šie­met per pa­što ženk­lus pri­min­si­me ne tik Lie­tu­vai, bet ir vi­sam pa­sau­liui svar­bių įvy­kių su­kak­tis. Tai – ir Že­mai­čių vys­ku­pi­jos įkū­ri­mo 600 me­tų ju­bi­lie­jus, ženk­li­nan­tis ga­lu­ti­nį Lie­tu­vos įsi­lie­ji­mą į krikš­čio­niš­kų­jų Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mą, ir is­to­ri­ją smar­kiai pa­kei­tu­si Re­for­ma­ci­jos 500 me­tų su­kak­tis. Taip pat pri­si­min­si­me as­me­ny­bes, ku­rios gar­si­na mū­sų ša­lį“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos pa­što Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė Ra­sa Kruo­pai­tė-La­lie­nė.
Ji pa­žy­mė­jo...

Išlaidų tyrimas: lietuviai šventėms išleis 583 eurus

2016 m. gruodžio 21 d.
Be­veik treč­da­lį (30,3 pro­c., ar­ba 583 eu­rus) – to­kią mė­ne­si­nių iki­mo­kes­ti­nių na­mų ūkio pa­ja­mų da­lį di­džio­sioms me­tų šven­tėms ke­ti­na skir­ti sta­tis­ti­nė lie­tu­vių šei­ma, ro­do „Fer­ra­tum Group“ at­lik­tas ka­lė­di­nių iš­lai­dų ty­ri­mas. Tai ke­tu­riais pro­cen­tais dau­giau nei praė­ju­siais me­tais, kai šis skai­čius sie­kė 26,1 pro­c. To­kiais šių­me­ti­niais ro­dik­liais lie­tu­viai ge­ro­kai len­kia ne tik kai­my­nus lat­vius, bet ir es­tus, ku­rie šiais me­tais Ka­lė­doms ke­ti­na skir­ti ati­tin­ka­mai 19,83 pro­c. ir 28...

Seimas atidėjo naujo Darbo kodekso įsigaliojimą

2016 m. gruodžio 21 d.
Ant­ra­die­nį už tai bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai, „prieš“ bu­vo 14, su­si­lai­kė 30 Sei­mo na­rių.
Pa­sak pa­siū­ly­mo ini­cia­to­rių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vų, ati­dė­jus nau­jų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mą, per šį lai­ką bus pa­teik­tos ir ap­svars­ty­tos rei­ka­lin­gos pa­tai­sos, ku­rios la­biau su­ba­lan­suo­tų dar­buo­to­jų ir darb­da­vių in­te­re­sus ir ati­tik­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų lū­kes­čius.
Tuo tar­pu opo­zi­ci­ja ra­gi­no leis­ti ko­dek­sui įsi­ga­lio­ti, o ta­da jį keis­ti.
Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jai...

Pusmečiui pratęsta PVM lengvata šildymui

2016 m. gruodžio 21 d.
Už leng­va­tos pra­tę­si­mą bal­sa­vo 96 par­la­men­ta­rai, „prieš“ bu­vo 13, su­si­lai­kė – 13 Sei­mo na­rių.
Sei­mas ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti dėl PVM leng­va­tos nai­ki­ni­mo tu­rė­tų ket­vir­ta­die­nį, tą die­ną bus svars­to­mas ir ki­tų me­tų biu­dže­tas.
Šil­dy­mui šiuo me­tu tai­ko­mas 9 pro­c. PVM ta­ri­fas, leng­va­tą pa­nai­ki­nus – jis pa­di­dė­tų iki stan­dar­ti­nio 21 pro­c. ta­ri­fo.

Įstatymo pataisos užtikrins kompensacijas už šildymą

2016 m. gruodžio 21 d.
Įs­ta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad bend­rai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui šil­dy­mo se­zo­no me­tu už nor­ma­ty­vi­nį būs­to plo­tą kom­pen­suo­ja­ma di­des­nė būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis, tai yra vir­ši­jan­ti ne 20, o 10 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp bend­rai gy­ve­nan­čių as­me­nų ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų bend­rai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui dy­džio.
Ant­ra­die­nį už to­kią Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio...

Siūloma naikinti Nacionalinę žemės tarnybą

2016 m. gruodžio 21 d.
„Ka­dan­gi Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) ir to­liau ne­su­sit­var­ko su sa­vo funk­ci­jo­mis, neišb­ren­da iš skan­da­lų ir vei­kia nee­fek­ty­viai, rei­kia nai­kin­ti šią tar­ny­bą, jos funk­ci­jas per­duo­dant ša­lies sa­vi­val­dy­bėms“, – sa­ko Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Si­mo­nas Gent­vi­las.
Ant­ra­die­nį Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja bu­vo su­si­ti­ku­si su NŽT di­rek­to­riu­mi Da­nie­liu­mi Kup­riu.
„Tar­ny­bos va­do­vai ne­ga­li at­sa­ky­ti, kas at­sa­kin­gas dėl pa­sta­ruo­ju...

„1 JAV centui“ vis nerandama vietos

2016 m. gruodžio 14 d.
Iš bron­zos ir ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­ga­min­tas me­ni­nis ak­cen­tas – „1 JAV cen­tas“ kol kas vie­šo pa­si­ro­dy­mo lau­kia dirb­tu­vė­se. Be­veik pu­sant­rų me­tų Šiau­lių val­džia šiam ak­cen­tui ne­su­ra­do tin­ka­mos vie­tos mies­te. Ne­ti­ki­ma, kad 1 JAV cen­tas ir jo kū­rė­jo, ki­lu­sio iš Šiau­lių, skulp­to­riaus lit­va­ko Vic­tor Da­vid Bren­ner at­mi­ni­mas ga­lė­tų gar­sin­ti Šiau­lius vi­sa­me pa­sau­ly­je?Me­ni­nis ak­cen­tas „1 JAV cen­tas“ šiuo me­tu sto­vi Šiau­lių bend­ro­vės „El­ga“ dirb­tu­vė­se. Di­zai­ne­rio Vi­liaus...

Joniškis „atsibudo“ – žada mažinti verslo liudijimų kainas

2016 m. gruodžio 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­sku­ti­nia­me šių me­tų po­sė­dy­je ža­da pa­da­ry­ti ka­lė­di­nę do­va­ną smul­kie­siems vers­li­nin­kams – ke­ti­na­ma ge­ro­kai su­ma­žin­ti vers­lo liu­di­ji­mų kai­nas. Anks­tes­nia­me po­sė­dy­je jos bu­vo pa­tvir­tin­tos to­kios, ko­kios yra šie­met. Nau­jas spren­di­mo pro­jek­tas gi­mė po to, kai apie ki­tų ra­jo­nų pa­vyz­dį pi­gin­ti vers­lo liu­di­ji­mus ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“.
Dar lapk­ri­čio mė­ne­sį 2017 me­tams pa­li­kę ga­lio­ti tuos pa­čius vers­lo liu­di­ji­mų mo­kes­ti­nius dy­džius, kai ku­rie...

Vyriausybė įvertins mokestines lengvatas

2016 m. gruodžio 7 d.
Prio­ri­te­ti­nė­mis sri­ti­mis jis iš­sky­rė šei­mos puo­se­lė­ji­mą, smur­to ir pa­ty­čių ne­to­le­ra­vi­mą, svei­ka­tos ap­sau­gą, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mą ir kt.
Vai­ko pi­ni­gai. Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė vai­ko pi­ni­gų klau­si­mą ža­da spręs­ti 2018 me­tais.
„Šian­dien sa­ky­ti, kad pa­ra­mos nė­ra, ne­ga­li­me. Taip, gal­būt, tai nė­ra to­bu­la ir vi­sais at­ve­jais so­cia­liai tei­sin­ga, vai­ko pi­ni­gai yra nu­ma­ty­ti 2018 me­tams“, – sa­kė Sau­lius Skver­ne­lis Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės...

Baltijos šalys – labiausiai atviros skaitmeninei rinkai

2016 m. gruodžio 7 d.
Bū­re­lis žur­na­lis­tų, taip pat ir iš „Šiau­lių kraš­to“, lan­kė­si šia­me „Goog­le“ biu­re. G. Mav­ro­sas koor­di­nuo­ja pri­va­tu­mo ir sau­gaus in­ter­ne­to nau­do­ji­mą, tad ir mū­sų po­kal­bis su­ko­si apie Eu­ro­pos vie­nin­gos skait­me­ni­nės rin­kos svar­bą vers­lui.
In­ter­ne­to pa­slau­gų tie­ki­me be­si­spe­cia­li­zuo­jan­ti tarp­tau­ti­nė Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų kor­po­ra­ci­ja „Goog­le“ – vie­na kom­pa­ni­jų, la­biau­siai pri­si­de­dan­čių prie tech­no­lo­gi­nio raš­tin­gu­mo plėt­ros Eu­ro­po­je. Šio­je sri­ty­je ji...

Seimo narių akiratyje – ir regionas, ir Šventasis Sostas

2016 m. lapkričio 30 d.
Sei­mo na­riai pa­si­skirs­tė dar­bais ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, par­la­men­ti­nė­se gru­pė­se. "Sau­lės" apy­gar­do­je rin­ki­mus lai­mė­jęs Va­le­ri­jus Si­mu­lik ta­po Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, jis yra ir Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kas. Ki­ti Šiau­lių re­gio­ne iš­rink­ti Sei­mo na­riai ko­mi­te­tams ne­va­do­vau­ja, bet pri­klau­so Biu­dže­to ir fi­nan­sų, Kai­mo rei­ka­lų, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo, Svei­ka­tos rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tams. Par­la­men­ta­rai...

Trijų vaikų mama įkūrė grožio namus

2016 m. lapkričio 30 d.
Kel­miš­kė tri­jų vai­kų ma­ma Gra­ži­na Kan­čel­kie­nė nuo­ša­lio­je gat­ve­lė­je, ša­lia sa­vo so­dy­bos ant Vil­bė­no upe­lio kran­to, įkū­rė Gra­ži­nos gro­žio na­mus. Įdo­mios ar­chi­tek­tū­ros kar­ka­si­nia­me pa­sta­te, pa­puoš­ta­me me­di­ne skulp­tū­ra, ra­do­si ne tik gro­žio, bet ir mo­te­rų poil­sio oa­zė, ku­rio­je ga­li pa­si­gro­žė­ti įspū­din­gu re­gi­niu pro lan­gą, pa­klau­sy­ti upe­lio čiur­le­ni­mo ir gė­rė­tis ori­gi­na­liu gro­žio na­mų vi­daus di­zai­nu.Sa­vo vai­kys­tės sva­jo­nę bū­ti kir­pė­ja po­nia Gra­ži­na pa­ver­tė vers­lu. Nors nė­ra tik­ra...

Ukrainos verslui Lietuvoje trukdo vizų režimas

2016 m. lapkričio 30 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­ky­je dvi die­nas vie­šė­jo vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja iš Uk­rai­nos. Jie do­mėjosi ga­li­my­bėmis įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je, kur­ti sa­vo vers­lus ar­ba ras­ti vie­tos vers­li­nin­kų, su ku­riais ga­lė­tų koo­pe­ruo­tis dirb­ti kar­tu. Sve­čiai sa­kė, kad kol kas jiems itin ne­pa­lan­kus Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tis vi­zų re­ži­mas.
Jo­niš­kio ra­jo­ne lan­kė­si tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo bend­ri­jos „Ke­lias į sva­jo­nę“, ku­rian­čios Lietuvos–Ukrainos ry­šius at­sto­vai, Uk­rai­nos Ma­riu­po­lio...

Duk­ra įpras­mi­no ry­šį su ma­ma

2016 m. lapkričio 23 d.
Žo­džių jun­gi­nys „Ma­ma pa­siu­vo“ iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lu­sią Ais­tę Oža­lins­kai­tę ly­dė­jo nuo pat vai­kys­tės. Tai įkvė­pė mer­gi­ną su­kur­ti pre­kių ženk­lą – su šiuo už­ra­šu siū­ti iš­skir­ti­nius dra­bu­žius. Kiek­vie­ną rai­dę jos ma­ma, pro­fe­sio­na­li siu­vė­ja, iš­ker­pa ir pri­siu­va pa­ti, ant eti­ke­čių už­ra­šo var­dą to, ku­riam siu­va.Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lu­si A. Oža­lins­kai­tė nie­ka­da ne­pla­na­vo su­kur­ti vers­lo ir iki šiol dra­bu­žių pre­ki­nio ženk­lo „Ma­ma pa­siu­vo“ ne­va­di­na vers­lu. Jai tai po­mė­gis, dir­ba ta­da, kai...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />