(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Nerimas dėl gulbės jauniklio – gal sparnas sužeistas? (1)

2017 m. rugsėjo 13 d.
„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja su­lau­kė šiau­lie­čių laiš­ko, ku­ria­me jie pa­sa­ko­ja šeš­ta­die­nį Talk­šos eže­re pa­ma­tę gul­bę su­žeis­tu spar­nu.
„Eže­re – an­tys ir gul­bių šei­my­na, vie­nos gul­bės su­žeis­tas spar­nas, – ra­šo skai­ty­to­jai. – Neaiš­ku, kiek lai­ko ji to­kia, bet ar­tė­ja žie­ma, juk ji įšals, nes pa­skris­ti ne­ga­li.“
Šiau­lie­čiai sa­ko krei­pę­si pa­gal­bos į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, vė­liau – į Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­rą, ta­čiau pa­gal­bos esą nie­kas ne­pa­ža­dė­jo.
„Ne­jau tos gul­bės ne­ga­li­ma...

Ar pasidavėte grybavimo karštinei?

2017 m. rugsėjo 13 d.

– Gry­bų nė ne­pa­žįs­tu ir dar nuo jau­nys­tės lai­kų bi­jau pa­si­klys­ti miš­ke. Ga­liu tik prie miš­ko pa­si­vaikš­čio­ti, gi­lyn ei­ti ne­la­bai jau­ku. Ta­čiau mėgs­tu val­gy­ti vo­ve­rai­tes. Sa­ko, ge­riau­sias gry­bas – ba­ra­vy­kas, bet man jis per sli­dus. Mėgs­tu kie­tes­nį gry­bą.

– Neg­ry­bau­ju, nes bi­jau er­kių. Bet gry­bus mėgs­tu, tik jų ne­per­ku, ne­bent gau­nu iš ar­ti­mų­jų. Ga­mi­nu su spir­gais, svo­gū­nais, pa­da­žu ir bul­vėm.

– Neg­ry­bau­ja­me, nė­ra lai­ko. Bū­tų sma­gu pa­gry­bau­ti, bet...

Kviečia Atviros psichiatrijos mėnesio renginiai

2017 m. rugsėjo 13 d.
At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­nuo – tai lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų svar­bių psi­chi­kos svei­ka­tai tarp­tau­ti­nių die­nų: Pa­sau­li­nės sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­nos rug­sė­jo 10 die­ną ir Pa­sau­li­nės psi­chi­kos svei­ka­tos die­nos spa­lio 10 die­ną, ku­ri Lie­tu­vo­je mi­ni­ma jau ant­rą­jį de­šimt­me­tį.
Pa­sak Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos II psi­cho­zi­nių ir afek­ti­nių bū­se­nų bend­ros psi­chiat­ri­jos sky­riaus ve­dė­jos Ro­mual­dos Ali­šaus­kie­nės, psi­chi­kos li­gos – to­kios pat, kaip kū­no li­gos, ta­čiau dėl jų...

„Šiaulių kraštas“ – Kuršėnuose

2017 m. rugsėjo 13 d.
Jau ne­ma­žai pro­ble­mų iš­spren­dė­me kar­tu, kar­tu laik­raš­čio pus­la­piuo­se džiau­gė­mės jū­sų pa­sie­ki­mais, idė­jo­mis ir dar­bais. Bū­ki­me ir to­liau kar­tu, nes mums pa­ke­liui!
Jei­gu at­vyk­ti nu­ro­dy­to­mis va­lan­do­mis ne­ga­lė­si­te, ga­li­te ra­šy­ti laiš­kus ad­re­su J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1-8, Kur­šė­nų m., Kur­šė­nų mies­to sen., Šiau­lių r. sav., LT-81156 ar­ba siųs­ti laiš­kus elekt­ro­ni­niu pa­štu ar­ba skam­bin­ti nu­ro­dy­to­mis va­lan­do­mis te­le­fo­nu (8 41) 585761.
Jū­sų – re­dak­to­rė Ri­ta Ža­dei­ky­tė

Ma­žei­kiuo­se – Vi­liaus Pu­r...

2017 m. rugsėjo 12 d.
Penk­ta­die­nio pa­va­ka­ry ma­žei­kiš­kiai Ma­žei­kių mu­zie­ju­je tu­rė­jo pro­gą su­si­tik­ti su šiau­liš­kiu, il­ga­me­čiu vy­riau­siuoju mies­to dai­li­nin­ku, Vil­niaus gat­vės – pės­čių­jų bul­va­ro – vie­nu iš au­to­riu Vi­liu­mi Pu­ro­nu.
Mu­zie­ju­je vei­kia pa­ro­da, skir­ta gar­saus di­zai­ne­rio 70-me­čiui, ir so­le­ni­zan­tas, kar­tu su bend­ra­min­čiu, Šiau­lių NVO pre­zi­den­tu An­ta­nu Ja­su­da­vi­čiu­mi at­vy­ko šios pa­ro­dos pri­sta­ty­ti.
Įdo­mu bu­vo klau­sy­tis uni­ka­laus tuo me­tu vi­so­je So­vie­tų...

Signatarų vardai tvoroje – neprotingas sprendimas

2017 m. rugsėjo 9 d.
Sig­na­ta­rų var­dai tvo­ro­je – ne­pro­tin­gas spren­di­masJau da­bar gė­da dėl mū­sų ne­veik­lu­mo, ty­lė­ji­mo, tik ap­ta­riant siau­ruo­se ra­te­liuo­se to­kius ne­ti­ku­sius spren­di­mus. Ži­nau ir Jū­sų, mie­li šiau­lie­čiai, at­sa­ky­mą – nie­ko ne­pa­kei­si... O vis­gi... gal rei­kia mė­gin­ti? Juk ne­ga­li­ma vi­są lai­ką griau­ti ir nai­kin­ti.
Tie­sa, tie spren­di­mai, rin­ki­mai bū­na va­sa­rą, kai dau­ge­lis iš­vy­kę ir tu­ri vie­ną tiks­lą – pail­sė­ti, ati­trūk­ti nuo po­li­ti­kų kal­bų ir rie­te­nų.
Ir dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių pa­mink­lų, gerb...

Krito šimtamečiai kaimo ąžuolai (10)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją at­skrie­jo Jo­niš­kio ra­jo­no Ban­do­rių kai­mo gy­ven­to­jų ne­ri­mas­tin­gas laiš­kas: žmo­nės pa­si­pik­ti­nę, kad žvyr­ke­lį tvar­kan­ti bend­ro­vė nu­rė­žė tris šim­ta­me­čius pa­ke­lė­je au­gu­sius ąžuo­lus, at­lai­ku­sius ir val­džių per­mai­nas, ir du pa­sau­li­nius ka­rus. Kri­to ne­ly­gio­je ko­vo­je prieš stam­bią tech­ni­ką ir už­mo­jus pla­tin­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį.
„Ban­do­riai – Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­vie­tė, bu­vo tar­si pa­si­slė­pu­si iš­skir­ti­nių me­džių paunks­nė­je. Pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną bu­vo...

Kaip vertinate Lietuvos krepšinio rinktinės žaidimą po grupės varžybų? (2)

2017 m. rugsėjo 7 d.

– Žiū­riu rung­ty­nes, ti­kiuo­si tre­čios vie­tos. Pir­mo­sios rung­ty­nės, kai žai­dė su gru­zi­nais, ne­pa­ti­ko. Dau­giau vis­kas ėjo­si vis ge­ryn, ti­kiuo­si, jog taip vyks ir to­liau. Gir­dė­jau, kad la­žy­bų punk­tuo­se jau lyg ir pra­de­da sta­ty­ti už lie­tu­vių per­ga­les.

– Rung­ty­nes žiū­riu tuo­met, kai bū­na tam lai­ko, sten­giuo­si pa­ma­ty­ti vi­sas. Man vi­suo­met vie­nas iš ge­riau­sių žai­dė­jų bu­vo Min­dau­gas Kuz­mins­kas.
Per­ga­lė 32 taš­kų per­sva­ra prieš uk­rai­nie­čius džiu­gi­na vi­sus. Bū­tų ge­rai...

Neatsakingas politikų žaidimas mokinių likimais (5)

2017 m. rugsėjo 6 d.
Praė­ju­si sa­vai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo gy­ve­ni­me bu­vo per­mai­nin­ga, kaip ką tik pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros oras ar­ba bu­vęs prem­je­ras, ku­rio nuo­mo­nė keis­da­vo­si ry­tą ir va­ka­re.Ko­šę už­vi­rė ra­jo­no po­li­ti­kai, leng­va ran­ka nu­spau­dę myg­tu­kus, bal­suo­da­mi už Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, tu­rė­ju­sios nuo šių moks­lo me­tų pra­džios tap­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi, fak­ti­nį už­da­ry­mą.Teo­riš­kai tai skam­bė­jo ki­taip: „kla­sių komp­lek­tų nu­sta­ty­mas“, bet rea­ly­bė­je „ta...

„Šiaulių kraštas“ – Kuršėnuose

2017 m. rugsėjo 6 d.
Jau ne­ma­žai pro­ble­mų iš­spren­dė­me kar­tu, kar­tu laik­raš­čio pus­la­piuo­se džiau­gė­mės jū­sų pa­sie­ki­mais, idė­jo­mis ir dar­bais. Bū­ki­me ir to­liau kar­tu, nes mums pa­ke­liui!
Jei­gu at­vyk­ti nu­ro­dy­to­mis va­lan­do­mis ne­ga­lė­si­te, ga­li­te ra­šy­ti laiš­kus ad­re­su J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 1-8, Kur­šė­nų m., Kur­šė­nų mies­to sen., Šiau­lių r. sav., LT-81156 ar­ba siųs­ti laiš­kus elekt­ro­ni­niu pa­štu ar­ba skam­bin­ti nu­ro­dy­to­mis va­lan­do­mis te­le­fo­nu (8 41) 585761.
Jū­sų – re­dak­to­rė Ri­ta Ža­dei­ky­tė

Po to, kai ra­šė­me

2017 m. rugsėjo 6 d.
Pers­kai­čius „Šiau­lių krašte” Vi­liaus Pu­ro­no pub­li­ka­ci­ją „Apie šiau­lie­čių laik­raš­čio rai­dą ir evoliuciją” (2017 08 25), pa­no­rau ją kiek pa­pil­dy­ti. Mat 1989-ai­siais pa­si­ro­dęs laik­raš­tis „Ne­la­bai įdo­mus mū­sų momentas” tu­rė­jo ir kas tris mė­ne­sius išei­nan­tį prie­dą „Gro­žis, jė­ga , sveikata”. Bu­vau jo re­dak­to­rius.
Tai bu­vo pir­ma­sis Lie­tu­vo­je (gal­vo­ju, kad ir ap­skri­tai vi­so­je TSRS) pe­rio­di­nis lei­di­nys apie kul­tū­riz­mą, ku­ris (ačiū M. Gor­ba­čio­vo „perestroikai”!), pa­ga­liau, iš­vy­do die­nos švie­są...

Mėnesio kulinarei labiausiai patinka saldumynai

2017 m. rugsėjo 5 d.
Rugp­jū­čio mė­ne­sio „Šiau­lių kraš­to“ re­cep­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Kri­pie­nė. Mė­ne­sio ku­li­na­rei sėk­mę at­ne­šė juo­dų­jų ser­ben­tų ir varš­kės tor­to re­cep­tas.R. Kri­pie­nei „Šiau­lių kraš­tas“ do­va­no­jo Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­gą „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria“.
Varš­kės ir ser­ben­tų tor­to idė­ją mo­te­ris ap­ti­ko in­ter­ne­te. Re­cep­tą pa­to­bu­li­no, tor­tą ke­pa ke­lių sluoks­nių. Anks­čiau ku­li­na­rė ne­mė­go juo­dų­jų...

Po sausros ateis ir ... proveržis (21)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rug­sė­jį Šiau­lių po­li­ti­kos pie­vos – kaip po sti­chi­nės saus­ros, kai nu­svyla ne tik au­ga­lų vir­šū­nė­lės, bet pa­žei­džia­mos ir šak­nys. Iš­tin­ka mir­tis, o ta­da iš­de­gin­ta­me plo­te pra­de­da lįs­ti nau­ji dai­gai. Daž­niau­siai – pikt­žo­lės, bet bū­na ir vais­ta­žo­lių.
Po­li­ti­ka – kaip mi­to­lo­gi­nė hid­ra, ku­riai nu­kir­tus vie­ną gal­vą, išau­ga dvi. Šį kla­si­ki­nės fi­lo­lo­gi­jos vaiz­di­nį ten­ka pri­si­min­ti su­ži­no­jus, kad Šiau­liuo­se at­si­ra­do me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko bend­ra­žy­gio Do­mo Griš­ke­vi­čiaus su­bur­tas...

„Zapad 2017“ – Rusijos geopolitikos strategijos etapas?

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rug­sė­jo 14–20 die­no­mis vyks bend­ri Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos stra­te­gi­niai ka­ri­niai mo­ky­mai „Za­pad 2017“, pa­grįs­tai ke­lian­tys grės­mę ne tik Bal­ti­jos ša­lims, bet ir me­tan­tys iš­šū­kį NA­TO or­ga­ni­za­ci­jai.
To­kie mo­ky­mai jau bu­vo su­reng­ti ir anks­čiau, ta­čiau ar­tė­jan­tys yra vi­siš­kai ki­to­kie, nes jie vyks pa­ki­tu­sio­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, ku­rio­je tu­ri­me ma­ty­ti skep­tiš­ką JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po po­žiū­rį į kai ku­rias...

PRIEŠ­RUG­SĖ­JI­NIS KAD­RI­LIS PE­DA­GO­GAMS, AR­BA (NE) ŠVEN­TI­NIS SVEI­KI­NI­MAS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Atė­jo Moks­lo ir ži­nių die­na, o ma­no min­ty­se su­ka­si kad­ri­lis. Gal ne vie­nam kar­tais te­ko gir­dė­ti gąs­di­nant: „Oi, šok­si tu kad­ri­lį“?Ka­da taip sa­ko­ma, ko­dėl kad­ri­lis (pranc. quad­ril­le)? To­dėl, kad šis per Pran­cū­zi­ją iš Ang­li­jos at­ke­lia­vęs ir vi­so­je Eu­ro­po­je XIX a. bu­vęs po­pu­lia­rus sa­lo­ni­nis šo­kis šo­ka­mas po­roms iš­si­dės­čius vie­nai prieš ki­tą.Ko­kios kad­ri­lio ir pe­da­go­gų tar­pu­sa­vio są­sa­jos? Vi­sa, kas pa­sa­ky­ta apie tą šo­kį, man pri­me­na Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos...

„EURIUKAI“ – „ŠIAULIŲ NAKTŲ“ VALIUTA (2)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Vilius Puronas

Pra­dun­dė­jo, pra­griau­dė­jo „Šiau­lių nak­tys“, po sa­vęs pa­li­kę ne tik ori­gi­na­lų­jį laik­raš­tį „Pie­ti­nia mo­menc“, bet ir iš­leis­tus ori­gi­na­lius pi­ni­gus. Tie­sa, da­bar­ti­nės žmo­gaus tei­sės ir po­lig­ra­fi­jos ga­li­my­bės lei­džia leis­ti to­kio ar ki­to­kio po­bū­džio ku­piū­ras, pri­me­nan­čias bank­no­tų ka­ri­ka­tū­ras, ta­čiau ši va­liu­tos at­mai­na – su šiau­lie­tiš­ko­mis šak­ni­mis.
Ver­ta pri­si­min­ti, kad pir­muo­sius „šiau­lie­tiš­kus bank­no­tus“, tie­sa, kaip nau­ja­me­ti­nio svei­ki­ni­mo...

Viešėjo JAV ambasados atstovai

2017 m. rugsėjo 1 d.
Bib­lio­te­kos Ame­ri­kos skai­tyk­lo­je jie su­si­ti­ko su šiau­lie­čiais, moks­lo ir švie­ti­mo sis­te­mos at­sto­vais, JAV vyk­do­mų mai­nų pro­gra­mų da­ly­viais. Su­si­ti­ki­me dis­ku­tuo­ta apie Lie­tu­vo­je vyk­do­mą švie­ti­mo re­for­mą.
Tre­čia­die­nio ry­te sve­čiai iš am­ba­sa­dos da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jo­je, ku­rios me­tu Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės ap­sau­gą pe­rė­mė JAV ka­riai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sumažino administracinę naštą. O kiek padidino?

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Ūkio mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad per šių me­tų pir­mą pus­me­tį pa­vy­ko su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą vers­lui 1,3 mln. eu­rų. La­biau­siai ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą su­ma­ži­no pa­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja, su­pap­ras­ti­nu­si vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sus. Prie ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ma­ži­ni­mo reikš­min­gai pri­si­dė­jo ir Sta­tis­ti­kos bei Mui­ti­nės de­par­ta­men­tai.
Ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta – nė­ra vi­sa val­džios už­dė­tų re­gu­lia­vi­mų naš­ta, o tik ta jos da­lis, ku­ri su­si­ju­si su įvai­riau­sios in­for­ma­ci­jos...

Krepšinio laukia su viltimi ir nerimu (4)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Su ko­kio­mis min­ti­mis ir pro­gno­zė­mis Eu­ro­pos čem­pio­na­tą pa­si­tin­ka žy­mūs Šiau­lių kraš­to krep­ši­nio aist­ruo­liai?

– Nors pro­gno­zės šiai rink­ti­nei ir nė­ra ge­riau­sios, bet aš vi­sa­da ti­kiuo­si ge­riau­sio. Ti­kiu, kad ši rink­ti­nė ga­li vi­saip su­žais­ti – ga­li ir me­da­lių par­si­vež­ti, o ga­li ir vi­sai be nie­ko grįž­ti.
Vie­no ku­rio žai­dė­jo ne­no­rė­čiau iš­skir­ti. Kiek­vie­no­se rung­ty­nė­se ga­li bū­ti vis ki­tas ly­de­ris. Ko­man­da žai­džia ga­na ban­guo­tai. Lie­tu­vos rink­ti­nė be­veik...

Griūk negyvas, kai saugumą užtikrina... inkilai (1)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
„Jaus­ki­tės sau­gūs – mies­tas yra ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis“, – skel­bia in­for­ma­ci­nės len­te­lės Šiau­liuo­se. Vaiz­do ka­me­rų ket­vir­ta­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te yra... 16. Jų skai­čiu­mi Šiau­liai, be jo­kios abe­jo­nės, len­kia net Bai­so­ga­lą (mies­te­lis Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne) ar Aka­de­mi­ją (mies­te­lis Kau­no ra­jo­ne).Di­džio­ji da­lis vaiz­do ka­me­rų Šiau­liuo­se ky­bo per mies­to cent­rą be­si­drie­kian­čia­me pės­čių­jų bul­va­re. Jei Šiau­lių gy­ven­to­jai ar mies­to sve­čiai ne­sau­giai pa­si­jun­ta ki­to­se...

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas