(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Paplūdimio tinklinio aikštelė atidaryta Lieporiuose (3)

2017 m. liepos 15 d.
Nau­jo­ji aikš­te­lė įreng­ta se­no­sios kaž­ka­da as­fal­tuo­tos aikš­te­lės vie­to­je, ku­ri jau bu­vo ava­ri­nės būk­lės.
Pap­lū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė da­bar ati­tin­ka tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, ja ga­lės nau­do­tis vi­si mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Aikš­te­lė įreng­ta ap­tver­ta­me gim­na­zi­jos aikš­ty­ne, te­ri­to­ri­ja ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis.
Įren­gi­mo dar­bams Šiau­lių mies­to Savi­val­dy­bė sky­rė 5 000 eu­rų.
Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ma­li­naus­kie­nė sa­kė, kad pa­plū­di­mio tink­li­nis...

Politinis turgelis (5)

2017 m. liepos 15 d.


Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.
Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.
So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no...

Žagarietės kūrė tautines lėles

2017 m. liepos 14 d.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ na­rės nuo ba­lan­džio iki lie­pos mė­ne­sio kas sa­vai­tę rink­da­vo­si į or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę, sės­da­vo prie sta­lo ir už­siim­da­vo kruopš­čiu, joms pa­čioms nau­ju dar­bu. Mo­te­rys, va­do­vau­ja­mos tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės, kū­rė tau­ti­nes lie­tu­viš­kas lė­les.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Jau mo­ky­ta­si pin­ti iš vy­te­lių, de­ko­ruo­ti daik­tus de­ku­pa­žo tech­ni­ka, kur­tos ka­lė­di­nės...

Politikos mokslų studentas ragina netylėti

2017 m. liepos 13 d.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to stu­den­tas kur­šė­niš­kis Ka­ro­lis Rė­vu­tas, at­vy­kęs į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tar­tis dėl pra­kti­kos, pa­te­ko į Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­sė­džio me­tu stu­den­tas pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vie­šo­jo trans­por­to ir su­lau­kė po­li­ti­kų reak­ci­jos.„Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas“, – įsi­ti­ki­nęs bū­si­ma­sis po­li­ti­kas.
ais­te.– Ko­dėl nu­spren­dei pa­si­sa­ky­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je?– Ja­me bu­vo spren­džia­mas...

Kaip vertinate Prezidentės Dalios Grybauskaitės veiklą? (1)

2017 m. liepos 13 d.
Va­kar pa­mi­nė­tos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės aš­tun­to­sios ka­den­ci­jos me­ti­nės. Kaip jos veik­lą ir ini­cia­ty­vas ver­ti­na šiau­lie­čiai?Si­mas Stan­ke­vi­čius, eko­no­mis­tas:

– Pre­zi­den­tės veik­lą ver­ti­nu ne­blo­gai. Tu­ri sa­vo nuo­mo­nę ir ją pa­sa­ko, ka­da tai yra bū­ti­na, ma­nau, kad ja ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. Pa­lai­kau Pre­zi­den­tės vyk­do­mą už­sie­nio po­li­ti­ką. Ži­no­ma, vi­sa­da ga­li­ma ras­ti prie ko pri­si­ka­bin­ti, bet ne vis­kas nuo jos pri­klau­so.
Do­na­tas...

Opozicija žada kreiptis į prokuratūrą (5)

2017 m. liepos 12 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ke­ti­na kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo, nes ma­to, kad Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rės iš­va­dos dėl Au­to­bu­sų par­ko pa­žei­di­mų liks be reak­ci­jos. Apie tai jos na­riai pa­reiš­kė su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai val­dan­tie­siems ir dėl ne­prit­rau­kia­mų in­ves­ti­ci­jų į ra­jo­ną, ir dėl at­leis­tų pen­si­nio am­žiaus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, nors kai ku­riems ki­tiems va­do­vams tas am­žiaus cen­zas kaž­ko­dėl...

Neįgalieji vežimėliuose keliavo po Žemaitiją

2017 m. liepos 12 d.
Lie­pos penk­tą­ją iš­ke­lia­vęs iš Pak­ruo­jo, po pen­kių die­nų, už­su­kęs ir į Že­mai­ti­jos mies­tus bei mies­te­lius, neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­liuo­se ju­dan­tis dvy­lik­tu­kas pa­sie­kė pa­jū­rį, Pa­lan­gą.Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­ga to­kia ke­lio­ne pir­miau­sia sie­kė pa­ro­dy­ti, kad neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­lis nė­ra kliū­tis ke­liau­ti, iš­siaiš­kin­ti, kaip to­kiems neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­ta vie­to­vių inf­rast­ruk­tū­ra.
Gin­ta Že­mai­tai­ty­tė, Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos pro­jek­tų koor­di­na­to­rė, pa­sa­ko­jo, jog dvy­li­ka žmo­nių iš...

Apdovanoti geriausi apskrities muzikos atlikėjai (2)

2017 m. liepos 12 d.
Rad­vi­liš­ky­je penk­ta­die­nio va­ka­rą šeš­tą kar­tą vy­ku­siuo­se Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­muo­se (ŠA­MA) pagerb­ti ge­riau­si at­li­kė­jai iš Šiau­lių kraš­to.ais­te.Ren­gi­nio me­tu bu­vo įteik­tos no­mi­na­ci­jos Rad­vi­liš­kio, Bai­so­ga­los, Še­du­vos, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Ak­me­nės, Šiau­lių ir Kel­mės mu­zi­kos at­li­kė­jams. Kon­kur­so da­ly­viai siun­tė or­ga­ni­za­to­riams veik­los ir kū­ry­bos ap­ra­šy­mus, ku­riuos ver­ti­no ko­mi­si­ja, ger­bė­jai ga­lė­jo pa­lai­ky­ti at­li­kė­jus bal­suo­da­mi in­ter­ne­ti­nia­me...

Atkasti galbūt sinagogos pamatai (2)

2017 m. liepos 12 d.
Ve­ge­rių kai­me (Ak­me­nės ra­jo­nas) ap­tik­ti pa­ma­tai ga­li­mai čia XIX am­žiaus pa­bai­go­je sta­ty­tos si­na­go­gos ar­ba dar anks­čiau vei­ku­sios žy­dų mo­kyk­los. Tai nu­sta­ty­ta per dvi die­nas UAB „Sta­ty­bų archeologija” at­li­kus žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus.Pa­gal 1866 me­tų is­to­ri­nį pla­ną da­bar­ti­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je yra bu­vu­si žy­dų mo­kyk­la. Ve­ge­rių kai­mo sen­bu­viai me­na se­no­lių pa­sa­ko­ji­mus, kad čia vei­kė 1890 me­tais sta­ty­ta si­na­go­ga. Bū­tent į ją bu­vo su­va­ry­ti žy­dai...

Iš socdemų gretų traukiasi sąrašu (7)

2017 m. liepos 11 d.
Išs­to­jan­čių­jų ved­lys Do­mas Griš­ke­vi­čius, mies­to vi­ce­me­ras, nuo va­kar išė­jęs ato­sto­gų, są­ra­šą pa­tei­kė par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Jus­ti­nui Sar­taus­kui, ant­ra­jam mies­to vi­ce­me­rui. Ne į ran­kas, o per Sa­vi­val­dy­bės re­fe­ren­tę.
J. Sar­taus­kas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, jog są­ra­še yra 71 pa­ra­šas, pa­tvir­ti­nan­tis bend­ro pa­reiš­ki­mo pream­bu­lę „Mes iš­sto­ja­me...“
Jo tei­gi­mu, to­kio bend­ro pa­reiš­ki­mo už­ten­ka lai­ky­ti bu­vu­sius bi­čiu­lius ne­be par­ti­jos na­riais...

Pateiktos idėjos signatarams įamžinti (10)

2017 m. liepos 8 d.
Šiau­liuo­se me­ni­niu ak­cen­tu ren­gia­ma­si įam­žin­ti Va­sa­rio 16-os ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio, ku­rie mo­kė­si Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jo­je, at­mi­ni­mą. Kon­kur­sui yra pa­teik­ti še­ši dar­bai: ir abst­rak­čios kom­po­zi­ci­jos, ir rea­lis­ti­nė skulp­tū­ra.
Me­ni­niam ak­cen­tui sta­ty­ti vie­ta pa­rink­ta prie Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos, ku­rios iš­ta­kos – Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­ja.
Čia XIX–XX am­žių san­dū­ro­je mo­kė­si M. Bir­žiš­ka, S...

Regioninė atskirtis – padėtis be išeities?

2017 m. liepos 7 d.
Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti „vi­du­ti­nį“ vi­sos Lie­tu­vos pa­veiks­lą. Ta­čiau nors Lie­tu­va yra ma­ža vals­ty­bė, tarp jos re­gio­nų eg­zis­tuo­ja la­bai ne­ma­ži skir­tu­mai. Ar tai yra pro­ble­ma ir ar ją įma­no­ma iš­spręs­ti?
Lie­tu­va ne­tu­ri to­kios di­de­lės pro­ble­mos kaip Lat­vi­ja, kur kar­tais sa­ko­ma, kad yra Ry­ga ir vi­sa ki­ta. Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas mies­tas, tu­rin­tis sa­vo iš­skir­ti­nu­mą ir sėk­mės...

Nušienauta ir autobusų stotyje, ir prie gyventojų kiemo

2017 m. liepos 7 d.
Po "Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų ("Ap­leis­ta Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tis vir­to mies­to gė­da“, 2017 07 04 ir „Žo­lę Kur­šė­nų cent­re au­gi­no iki „Šiau­lių kraš­to“ skam­bu­čio“, 2017 06 29) sku­biai nu­šie­nau­ta ir mies­to au­to­bu­sų sto­tis, ir vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas ša­lia Ven­tos upės ir Vil­niaus gat­vės gy­ven­to­jų val­dos.

Kur­šė­nie­tė Eu­ge­ni­ja, jau ki­tą die­ną po „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tės ap­si­lan­ky­mo prie jos skly­po Vil­niaus gat­vė­je ir skam­bu­čio Kur­šė­nų mies­to se­niū­nui Vy­tau­tui Ged­mon­tui, re­dak­ci­jai pra­ne­šė, jog šie­nau­ti...

Apleista Kuršėnų autobusų stotis virto miesto gėda (10)

2017 m. liepos 4 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si kur­šė­nie­tė pra­šė žur­na­lis­tų pa­gal­bos „iš­gel­bė­ti Kur­šė­nus nuo gė­dos“. Gė­da žmo­nės va­di­na pikt­žo­lė­mis ap­leis­tą mies­to „vei­dą“ – Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tį.„Au­to­bu­sų sto­tis – kiek­vie­no mies­to vei­das, ku­ri pir­miau­siai pa­ma­to mies­to sve­čiai. Gė­da ir pa­tiems kur­šė­nie­čiams pa­si­žiū­rė­ti į to­kią au­to­bu­sų sto­tį. Žo­lės bu­jo­ja ne­šie­nau­tos, jo­kios gė­le­lės nė vie­no­je klom­bo­je. Pas­ta­to sie­nos nu­trin­tos, pai­ši­nos“, – bė­do­jo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja Bi­ru­tė.
Ji pa­sa­ko­jo...

Es­ti­jo­je flo­ris­tės lai­mė­jo tre­čiąją vie­tą

2017 m. liepos 4 d.
Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne de­vy­nio­lik­tą kar­tą vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me flo­ris­ti­nės su­kne­lės kon­kur­se Jo­niš­kio že­mės ūkio fol­ris­čių ko­man­da lai­mė­jo tre­čiąją vie­tą.Flo­ris­ti­nia­me su­kne­lių kon­kur­se tre­čią kar­tą da­ly­va­vu­sios Že­mės ūkio mo­kyk­los at­sto­vės, kaip ir ki­tos ko­man­dos iš Es­ti­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos, Ita­li­jos, tu­rė­jo per še­šias va­lan­das su­kur­ti iš­skir­ti­nį dar­bą, ku­rį gau­siais plo­ji­mais įver­tin­tų Ta­li­no mies­to šven­tės lan­ky­to­jai, o ge­rais ba­lais – ko­mi­si­ja. Ver­ti­ni­mo...

Ruošti maistą mėgsta visa šeima

2017 m. birželio 30 d.
Pak­ruo­jie­tė gy­dy­to­ja Mo­ni­ka Kaz­lau­skie­nė ta­po ge­gu­žės mė­ne­sio „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­so „Ga­mink ir lai­mėk“ pri­zo lai­mė­to­ja. Pa­siū­liu­si pi­kan­tiš­kai pa­si­ga­min­ti žu­vį, ji su­rin­ko dau­giau­siai skai­ty­to­jų bal­sų ir pel­nė kny­gą „Ga­mi­na­me kar­tu. Ma­žo­jo vi­rė­jo pa­slap­tys“. Du ma­ža­me­čius au­gi­nan­ti šei­ma jo­je ra­do dar dau­giau idė­jų vai­kus mo­kant sa­va­ran­kiš­ku­mo ir kū­ry­bos ruo­šiant mais­tą.
Pak­ruo­jo šei­mos kli­ni­kos „Me­di­cus“ gy­dy­to­ja Mo­ni­ka Kaz­laus­kie­nė – užim­ta mo­te­ris, to­dėl...

Tarptautinė faleristikos paroda Lieporių bibliotekoje

2017 m. birželio 30 d.
Es­pe­ran­to kal­ba eg­zis­tuo­ja dau­giau nei šim­tą me­tų ir per tą lai­ką įro­dė esan­ti neut­ra­li dia­lo­go, tarp­kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo kal­ba. Šie­met mi­nė­da­mi 130 me­tų jos su­kak­tį pri­si­me­na­me, kad Lie­tu­vo­je gy­ve­no ir kū­rė Liud­vi­kas Za­men­ho­fas, es­pe­ran­to kal­bos tė­vas.
Kal­bi­nė, ko­mu­ni­ka­ci­nė pa­tir­tis, už­megz­ti kon­tak­tai su es­pe­ran­ti­nin­kais iš Bal­ti­jos ša­lių, Kroa­ti­jos, Slo­vė­ni­jos ir Bel­gi­jos lei­do Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­lo...

Paskutinė vasaros prenumeratos diena

2017 m. birželio 30 d.
Ne­ma­žė­ja dė­me­sys vie­tos in­for­ma­ci­jai. Žmo­nės at­ski­ria grū­dus nuo pe­lų: ver­ti­na re­dak­ci­jos pa­tei­kia­mas ži­nias, nuo­mo­nes, spaus­di­na­mas is­to­ri­jas. Pro­fe­sio­na­li, etiš­ka, ne­prik­lau­so­ma žur­na­lis­ti­ka ne­lie­ka pa­raš­tė­se.
Skai­ty­to­jams rei­kia te­mų, žan­rų įvai­ro­vės. Bū­tent tos įvai­ro­vės ir ieš­ko­me. Daž­nai pa­vyks­ta su­ras­ti.
Va­kar di­de­lį skai­ty­to­jų su­si­do­mė­ji­mą su­kė­lė žur­na­lis­tės Edi­tos Kark­le­lie­nės pub­li­ka­ci­ja „Iš­si­pil­dęs no­ras pri­lyg­tų ste­buk­lui“. Žmo­nės no­ri pa­dė­ti...

Kur keliausite per atostogas? (1)

2017 m. birželio 28 d.

– Va­sa­ros ato­sto­gų ne­tu­riu, nes tuo me­tu kaip tik di­dy­sis dar­by­me­tis. Esu par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kė, dir­bu su ka­vi­nė­mis, res­to­ra­nais. Atos­to­gau­ju daž­niau­siai spa­lį ar­ba prieš se­zo­ną, pa­va­sa­rį. Il­siuo­si Lie­tu­vo­je, ne už­sie­ny­je – jam rei­kia pi­ni­gė­lių, kol kas ne­la­bai ga­liu sau leis­ti. Lie­tu­va yra ypač gra­ži. Die­vi­nu vi­są Ne­rin­gą, ji to­bu­la. Ten yra tiek už­slėp­tų vie­tų, rei­kia vis­ką iš­nar­šy­ti, pa­ma­ty­ti gra­žius kam­pe­lius, ko­pas. Ne­rin­ga at­per­ka vi­sus gy­ve­ni­mo...

„Neįgalumas“ – tarsi auksinis kiaušinis (13)

2017 m. birželio 27 d.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gy­dy­to­jų ir Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) Šiau­lių te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio tar­nau­to­jų ga­li­mų sis­te­mi­nių ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų.Pa­na­ši afe­ra dviem Šiau­lių me­di­kėms ir jų pa­cien­tei jau at­si­su­ko teis­mu. Šian­dien tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tas nuo­spren­dis.Praei­tą sa­vai­tę įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu pa­reikš­ti vie­nos pri­va­čios Šiau­lių kli­ni­kos sa­vi­nin­kui ir gy­dy­to­jui...

Dienos populiariausi