(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Budintis reporteris

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis (6)

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Senjorai talkino miesto parke

2017 m. gegužės 20 d.
Sus­kam­bo plak­tu­kų ka­li­mas, grėb­lių, kas­tu­vų, kaup­tu­kų me­ta­li­niai gar­sai, ku­riuos už­gož­da­vo ži­la­gal­vių sen­jo­rų sma­gios kal­bos, šmaikš­tūs pa­juo­ka­vi­mai.
Mo­te­rys ro­vė su­ve­šė­ju­sias pikt­žo­les, šla­vė ta­kus, rin­ko su­dau­žy­tų bu­te­lių du­že­nas, vy­rai dar­ba­vo­si prie ap­lau­žy­tų suo­lų, ka­lė, ar­dė, ne­šė šiukš­les. Nors są­na­riai ne­pak­lus­nūs, nu­ga­ra ir­gi girgž­dė­da­ma skaus­mu al­suo­ja, nu­gy­ven­tus ne džiaugs­muo­se, o var­guo­se me­tus pri­me­na, bet tą ry­tą de­jo­nių nie­kas ne­gir­dė­jo. Kur vi­sa tai din­go?...

PAPILDYMAS

2017 m. gegužės 20 d.
No­ri­me pa­pil­dy­ti, kad 2005 me­tais Mi­ke­liu bu­vo ap­do­va­no­ta dar vie­na bib­lio­te­ki­nin­kė – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­lo dar­buo­to­ja, kny­go­ty­ri­nin­kė, kraš­to­ty­ri­nin­kė Ni­jo­lė Pet­rai­ty­tė.
N. Pet­rai­ty­tė yra da­ly­va­vu­si ne vie­no­je kraš­to­ty­ros eks­pe­di­ci­jo­je. Pa­ren­gė lei­di­nių, kraš­to­ty­ros dar­bų apie knyg­ne­šys­tę, kny­go­ty­rą, bib­lio­te­kų is­to­ri­ją, iš­ki­lias as­me­ny­bes ir ki­to­mis te­mo­mis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

„Kultūros blokas“ garbės piliečio nesurado (4)

2017 m. gegužės 19 d.
Šeš­ta­die­nio nak­tį baž­ny­čio­je tu­rė­jo bū­ti no­mi­nuo­tas Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tis – apie tai skel­bia šven­tės pla­ka­tai ir pro­gra­mos. Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl nak­tį, ko­dėl baž­ny­čio­je, paaiš­kė­jo, kad jo­kios gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos ne­bus.Vie­nin­te­lis Šiau­lių ra­jo­no mies­tas – Kur­šė­nai – sa­vait­ga­lį švęs 436-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­ga­min­ti ke­lių rū­šių pla­ka­tai ir pro­gra­mos skel­bia, kad šeš­ta­die­nį 22–23.30 va­lan­dą Kur­šė­nų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks eku­me­ni­nis kon­cer­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės...

Receptų knygomis dalijasi su anyta

2017 m. gegužės 19 d.
Ad­mi­nist­ra­to­re dir­ban­čiai pa­kruo­jie­tei pa­do­va­no­ta Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“.
Po­nia Ra­sa ke­ti­na šią kny­gą pa­nau­do­ti, kuo­met su­ve­šės gi­mi­nės pri­žiū­ri­ma­me ko­lek­ty­vi­nia­me so­de au­gi­na­mi au­ga­lai.
„Šia kny­ga nau­do­siuo­si ne tik aš, bet ga­min­ti mėgs­tan­ti ma­no any­ta. Mes ir ki­to­mis ku­li­na­ri­jos kny­go­mis da­li­ja­mės – lei­di­niai ke­liau­ja iš vie­nų na­mų į ki­tus, kar­tais ir il­giau ku­riuo­se...

Kuršėnuose vyko keramikų kūrybinė stovykla

2017 m. gegužės 19 d.
Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo še­šio­li­ka ke­ra­mi­kų iš Vil­niaus, Ma­žei­kių, Tel­šių ra­jo­no, Kur­šė­nų. Mo­lio pa­slap­čių mo­kė­si ir ne ke­ra­mi­kai. Šie­met bu­vo mo­ko­ma­si lip­dy­ti iš bal­to ša­mo­ti­nio mo­lio se­no­vi­niu bū­du – ra­ku tech­ni­ka. Dvi die­nas mo­lio dir­bi­niai džiu­vo, vė­liau bu­vo nu­purkš­ti spe­cia­lia gla­zū­ra. „Ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą pa­ma­ty­si­me šeš­ta­die­nį, tuo­met, kai dir­bi­niai bus iš­deg­ti pju­ve­no­se, per Kur­šė­nų mies­to šven­tę“, – sa­kė Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Poš­kie­nė...

Janonietis dalyvavo Šveicarijos talentų forume

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­nuo­liai, su­si­rin­kę iš 19 ša­lių, bu­vo su­skirs­ty­ti į 10 gru­pių. Ko­man­dos kū­rė nau­jas idė­jas 5 švei­ca­riš­koms įmo­nėms, siek­da­mos pri­sta­ty­ti kaž­ką no­va­to­riš­ko, ką bend­ro­vės ga­lė­tų pri­tai­ky­ti pra­ktiš­kai.
Lu­ko gru­pė ge­ne­ra­vo nau­jų ju­tik­lių idė­jas sen­so­rių kom­pa­ni­jai „Sen­si­rion“.
Be idė­jų kū­ri­mo, in­for­ma­ci­jos paieš­kos, bend­ra­vi­mo su įvai­rių ša­lių at­sto­vais, fo­ru­mo da­ly­viai da­ly­va­vo įvai­rio­se pa­skai­to­se, ku­rio­se vers­li­nin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir pa­ta­ri­mais, žiū­rė­jo fil­mą apie...

Psichologas: neverta leistis į diskusijas apie atsakingą alkoholio vartojimą

2017 m. gegužės 19 d.
So­cia­li­nis psi­cho­lo­gas Vis­val­das Leg­kaus­kas vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą siū­ly­mais aiš­ki­na tri­mis veiks­niais: da­lies vi­suo­me­nės fi­nan­si­ne pri­klau­so­my­be nuo al­ko­ho­lio pra­mo­nės, al­ko­ho­lį var­to­jan­čių as­me­nų ne­no­ru, kad jiems at­si­ras­tų kliū­čių jį to­liau var­to­ti ir ne­sup­ra­ti­mu, ko­kią ža­lą da­ro al­ko­ho­lis.
„Nors iš tei­gi­nio, kad al­ko­ho­lio eko­no­mi­kos at­sto­vai ak­ty­viai in­ves­tuo­ja į pa­si­prie­ši­ni­mą al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mams ir į juos pa­lai­kan­čių as­me­nų...

Sauliui Šalteniui įteikta Jono Avyžiaus premija

2017 m. gegužės 18 d.
Ant­ra­die­nį 95-ojo Jo­no Avy­žiaus gi­mi­mo ju­bi­lie­jaus pro­ga ant­ro­ji jo var­do li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja Jo­niš­ky­je įteik­ta ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui Sau­liui Šal­te­niui. Jo kū­ry­bą ko­mi­si­ja pa­si­rin­ko iš be­veik de­šim­ties kūrėjų-pretendentų. Ren­gi­ny­je vie­šė­ju­si J. Avy­žiaus žmo­na Ire­na Avy­žie­nė ne­slė­pė džiaugs­mo, kad ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas la­bai ta­len­tin­gam kū­rė­jui, ku­rio „Rie­šu­tų duo­ną“ ji tie­siog įsi­my­lė­ju­si.
Ra­šy­to­jui Sau­liui Šal­te­niui Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta Jo­no...

Domėjosi darželių įrengimu modulinėse patalpose

2017 m. gegužės 18 d.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­žiū­rė­ti, kaip mo­du­li­nius kor­pu­sus nau­do­ja mū­sų kai­my­nai lat­viai: „Cra­mo Adap­teo“ at­sto­vas Ju­ri­jus Va­sil­je­vas pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti dve­jo­se mo­kyk­lo­se, kur to­kios pa­tal­pos įreng­tos ir funk­cio­nuo­ja.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė, Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas...

Teatro salė uždaroma remontui

2017 m. gegužės 17 d.
Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Di­džio­ji sa­lė už­da­ro­ma re­mon­tui. Spek­tak­liai vyks Šiau­lių kul­tū­ros cent­re ir Ma­žo­jo­je teat­ro sa­lė­je. Pla­nuo­ja­ma, kad at­nau­jin­tas teat­ras du­ris pra­vers ki­tų me­tų sau­sį.Sa­vait­ga­lį Di­džio­jo­je teat­ro sa­lė­je bu­vo pa­ro­dy­ti pa­sku­ti­niai šio se­zo­no spek­tak­liai. Ge­gu­žės 18 die­ną spek­tak­lis „Duon­ke­pio žmo­na“ ir 19 die­ną – „Mei­lė po guo­bo­mis“ jau per­si­kels į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą.
Pa­sak Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro di­rek­to­riaus...

„Sodra“ siunčia „vyšninius“ vokelius

2017 m. gegužės 16 d.
Pir­ma­die­nį „Sod­ra“ pra­dė­jo vyk­dy­ti ak­ci­ją „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui“, pra­dė­jo siųs­ti laiš­kus 140 tūks­tan­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rie per 2016 me­tus ne­su­kau­pė vie­ne­rių me­tų sta­žo. Jų ofi­cia­liai ro­do­mos pa­ja­mos yra ma­žes­nės nei mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA). In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai iš­siųs­ti ir ypač ma­žus at­ly­gi­ni­mus mo­kan­tiems darb­da­viams.
Šia in­for­ma­ci­ne kam­pa­ni­ja „Sod­ra“ no­ri pa­ra­gin­ti po­ten­cia­liai ne­le­ga­lias pa­ja­mas...

Gra­žiau­sios dai­nos – pa­siilg­tiems tė­ve­liams

2017 m. gegužės 13 d.
Va­kar penk­tą kar­tą Šiau­lių mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se su­reng­ta Šei­mos die­na. Gra­žiau­si vai­kų žo­džiai ir dai­nos bu­vo skir­ti ma­moms ir tė­čiams. Kas­met į šven­tę jų su­si­ren­ka vis dau­giau.
Šven­ti­nį kon­cer­tą pra­dė­jo šei­my­ni­nis trio – kū­di­kių na­muo­se au­gan­tys bro­liu­kas ir dvi jau­nes­nės se­su­tės. Vi­si trys links­mi, be­si­šyp­san­tys, žiū­ro­vų sa­lė­je aki­mis ieš­kan­tys sa­vų.
Po trio pa­si­ro­dy­mo į sce­ną žen­gia ma­žie­ji dai­no­rė­liai. Gal ket­ve­rių mer­gy­tė, pa­ma­čiu­si pir­mo­je ei­lė­je sė­din­čią...

Po to, kai rašėme

2017 m. gegužės 13 d.
„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­ka­ci­jo­je „Po­li­ti­nė­je mės­ma­lė­je – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai“ (2017 05 10) ra­šė, jog me­ras A. Vi­soc­kas, pa­skel­bęs ge­gu­žės 25 die­nos po­sė­džio dar­bot­var­kę, tei­kė klau­si­mą dėl M. Šiur­kaus at­lei­di­mo. Bu­vo pa­skelb­tas Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas at­leis­ti M. Šiur­kų, kaip ne­va pra­ra­du­sį Ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Bet nei „in­ter­pe­lia­ci­jos“ ini­cia­to­rius, nei mo­ty­vai ne­bu­vo nu­ro­dy­ti.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis...

O gal ministrai turi kvotas? (5)

2017 m. gegužės 13 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.
Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas...

Trečiojo amžiaus universitete baigti mokslo metai

2017 m. gegužės 13 d.
Moks­lo me­tų už­bai­gi­mo šven­tė­je, ku­ri įvy­ko Kul­tū­ros cent­re, vos til­po vis da­ly­viai. 720 studentų–senjorų įteik­ti TAU dip­lo­mai.
Uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę svei­ki­no mies­to vi­ce­me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas, TAU va­do­vy­bė ir Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos vai­kų an­samb­lis.
TAU rek­to­rei As­tai Dam­ku­vie­nei, ku­ri ap­si­spren­dė at­si­sta­ty­din­ti, pa­dė­ko­ta už nuo­šir­dų dar­bą. Iš jos uni­ver­si­te­to vai­rą pe­rė­mė nau­ja­sis rek­to­rius Al­gis Baub­lys.
Uni­ver­si­te­te vei­kia 7...

Mikelio prizas – N. Kasparavičienei

2017 m. gegužės 13 d.
Pri­zas už trem­ties te­mos įpras­mi­ni­mą kraš­to­ty­ros dar­buo­se ski­ria­mas kraš­to­ty­ri­nin­kei, ko­lek­ci­nin­kei, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jai Ni­jo­liai Kas­pa­ra­vi­čie­nei.
Iš trem­ties Si­bi­re, Kras­no­jars­ko kraš­te, tė­vai Ni­jo­lią (va­rdo ga­lū­nė – Si­bi­ro trem­ties pa­li­ki­mas), par­si­ve­žė ne­tu­rin­čią dve­jų me­tų ir ap­si­sto­jo Kai­riuo­se ša­lia Šiau­lių.
1992 me­tais ji įgy­ven­di­no no­rą, ly­dė­ju­sį vi­są gy­ve­ni­mą – ap­lan­ky­ti...

Festivalyje „Aušrinė žvaigždė“ šokėjai varžysis dėl „Grand Prix“

2017 m. gegužės 13 d.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je šo­kė­jų šven­tė­je į sce­ną už­lips net 723 šo­kė­jai. Kon­kur­se da­ly­vau­ja sep­ty­ni už­sie­nio ko­lek­ty­vai iš Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ka­za­nės, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, 19 įvai­rius šo­kius šo­kan­čių ko­lek­ty­vų iš Lie­tu­vos.
Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti fes­ti­va­lį, skir­tą Šo­kio die­nai, ki­lo stu­di­jos „Auš­re­lė“ įkū­rė­jai cho­reog­ra­fei Liud­mi­lai Ga­lan­ce­vai.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių kul­tū­ros cent­re pra­si­dės kon­kur­si­niai pa­si­ro­dy­mai. Į sce­ną lips ke­tu­rių am­žiaus gru­pių šo­kė­jai: ma­žie­ji, t...

„Patrepsynėje-2017“ trepsės moksleiviai

2017 m. gegužės 13 d.
Folk­lo­ri­nius liau­dies šo­kius pro­pa­guo­jan­čia­me ren­gi­ny­je su­ksis 87 po­ros iš vi­sos Lie­tu­vos. Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kian­čios var­žy­tu­vės ska­tins vai­kų ir jau­ni­mo lais­va­lai­kio užim­tu­mą, ug­dys pla­tes­nę pa­žin­tį su folk­lo­ri­niu šo­kiu.
Jau įvy­ku­sios šo­kių var­žy­tu­vės liu­di­ja, kad folk­lo­ri­nių šo­kių šo­kė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­tų no­riai da­ly­vau­ja „Pat­rep­sy­nė­je“. „Toks su­si­do­mė­ji­mas džiu­gi­na. Sma­gu, kad šian­die­ni­nis jau­ni­mas „at­si­plė­šia“ nuo kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir...

Prancūzų kalba skambėjo skaitovų lūpose

2017 m. gegužės 13 d.
Kon­kur­se skam­bė­jo V. Hu­go, P. Eliua­ro, Ž. Pre­ve­ro, P. Ver­le­no teks­tai. Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes pa­gal am­žių ir ži­nių ly­gį: tar­pu­sa­vy­je var­žė­si 6–8 ir 9–12 kla­sių skai­to­vai. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja krei­pė dė­me­sį į te­mos at­sklei­di­mą, tar­tį, in­to­na­ci­ją, me­niš­ku­mą.
6–8 kla­sių gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si Lu­kui Bom­gar­dui ir Mig­lei Poš­ku­tei iš Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos, ant­ra – Unė Ba­ra­naus­kai­tė iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Re­da Dauk­šai­tė iš „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos –...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />