(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau...

Maudynėse eketėje – trys dešimtys drąsuolių

2017 m. vasario 17 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) jau penk­tus me­tus iš ei­lės prieš šven­tes va­sa­rį su­reng­tos nak­ti­nės „ruo­nių“ mau­dy­nės Žvel­gai­čių tven­ki­nio eke­tė­je. Šie­met su­si­rin­ko dau­giau kaip tris­de­šimt drą­suo­lių, ku­rie nė­rė į le­di­nį van­de­nį.
Skel­bi­me, kvie­čian­čia­me į mau­dy­nes, vi­lio­jamai bu­vo tei­gia­ma, kad van­duo tris kar­tus per me­tus: sau­sio 19-osios, va­sa­rio 15-osios ir bir­že­lio 24-osios nak­ti­mis ke­lias va­lan­das tam­pa ste­buk­lin­gas, tad ga­li iš­gy­dy­ti li­gas. Ta­čiau pro­gų ren­gi­niui vyk­ti to­kiu...

Laik­raš­tį da­li­ja­si su kai­my­nais

2017 m. vasario 17 d.
Į re­dak­ci­ją at­siim­ti lai­mė­ji­mo at­va­žia­vu­si ak­me­niš­kė sa­kė, kad ne pir­mą kar­tą pa­si­se­kė kon­kur­se.
„Be laik­raš­čio mū­sų šei­mo­je bū­tų liūd­na, jei ne­gau­tu­me“, – at­vi­ra­vo A. Put­rie­nė.
Iš pat ry­to „Šiau­lių kraš­to“ pla­ti­ni­mo tar­ny­bos pri­sta­to­mą laik­raš­tį skai­to ne­tru­kus.
„Pas­kui neiš­me­ta­me ir ne­su­de­gi­na­me“, – šyp­so­si mo­te­ris.
Va­ka­re tą eg­zemp­lio­rių, o kar­tais su­rink­tus po­ros ar tri­jų die­nų, ati­duo­da gat­vės kai­my­nams, ku­rie ne­pa­jė­gia už­si­pre­nu­me­ruo­ti.
A...

DI­ZAI­NAS – NE PA­RO­DI­NIS ME­NAS

2017 m. vasario 15 d.
Kiek­vie­na jų – bai­si ver­ty­bė: ant sie­nos iš­ka­bin­ama nuo­ga as­me­ny­bė. Dar bai­­ses­­ni ati­da­ry­mai – švie­sūs vei­dai, fo­tovaiz­dai ir iš man­da­gu­mo nu­ty­li­mos min­tys...
DI­ZAI­NAS – NE PA­RO­DI­NIS ME­NAS,
to­dėl ma­lo­niai kvie­čiu ap­si­lan­ky­ti šio­je ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je, ku­ri vyks
2017 m. va­sa­rio 15 – ko­vo 3 die­no­mis Šiau­lių vie­šo­jo­je P. Vi­šins­kio bib­lio­te­ko­je.
Bū­tų šau­nu Jus ir Jū­sų drau­gus iš­vys­ti šios pa­ro­dos ati­da­ry­me va­sa­rio 15 d. 16 val. Esu – ViP. Šį gar­bų...

Ar lengva mylėti ir būti mylimam?

2017 m. vasario 15 d.

– Esu jau per se­na mei­lės klau­si­mams. Ne­to­li 90 me­tų. Bū­tų ge­rai mei­lę iš­lai­ky­ti, bet va, rei­kia iš­si­skir­ti – vie­nas iš­va­žiuo­ja į ka­pi­nes, ki­tas lie­ka gy­ven­ti. Ma­no vy­ras mi­rė bū­da­mas 67 me­tų. Su vy­ru ne­to­li vie­nas nuo ki­to gy­ve­no­me – jis vie­no­je pu­sė­je gat­vės, aš – ki­to­je. Taip ir su­si­pa­ži­nom. Pad­rau­ga­vom ko­kius me­tus, ap­si­ve­dėm. Daug me­tų lai­min­gai gy­ve­nom.
– Vis­kas pri­klau­so nuo ant­ro­sios pu­sės, ko­kie san­ty­kiai su­si­klos­to. Kiek­vie­nam...

Prisimins Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės 100-metį

2017 m. vasario 15 d.
Ar­tė­jan­tys dvie­jų kai­my­ni­nių ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės 100-me­čių ju­bi­lie­jai, ku­rie bus mi­ni­mi 2018 me­tais, pa­ska­ti­no at­kreip­ti dė­me­sį į iš­skir­ti­nę švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­ją – Min­tau­jos (da­bar Jel­ga­va, Lat­vi­ja) gim­na­zi­ją, ku­rio­je mo­kė­si bū­si­mie­ji Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tai Ja­nis Čaks­tė ir Al­ber­tas Kvie­sis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na, Mi­nist­rai Pir­mi­nin­kai My­ko­las Sle­že­vi­čius, Vy­tau­tas Pet­ru­lis, Juo­zas Tū­be­lis, Vla­das...

Minaičiuose bus minimos 1949-ųjų Nepriklausomybės deklaracijos 68-osios metinės

2017 m. vasario 15 d.
Ren­gi­nys Mik­nių-Pėt­rė­čių so­dy­bo­je Mi­nai­čių kai­me, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, pra­si­dės vi­du­die­nį.
Par­ti­za­nų bun­ke­rio, so­dy­bos klė­ties ir pa­mink­lo sta­ty­mo dar­bai Mi­nai­čiuo­se bu­vo pra­dė­ti 2010 m. pa­va­sa­rį, baig­ti – ru­de­nį. Skulp­to­riaus Jo­no Ja­gė­los su­kur­ta­me pa­mink­le įam­žin­ti vi­sų aš­tuo­nių dek­la­ra­ci­ją pa­si­ra­šiu­sių par­ti­za­nų – Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, Leo­nar­do Gri­go­nio-Už­pa­lio, Juo­zo Ši­bai­los-Me­rai­nio, Vy­tau­to Gu­žo-Kar­do, Alek­sand­ro...

Per anksti pabudusiems ežiams reikia žmogaus pagalbos

2017 m. vasario 15 d.
Šie kas­met 4-5 mė­ne­sius ra­my­bės bū­se­no­je pra­lei­džian­tys gy­vū­nai tu­rė­tų at­si­bus­ti tik ko­vo ga­le ar ba­lan­dį, kai jau ga­li ras­ti mais­to. Tai, kad ežys pa­bun­da žie­mą, jam pa­čiam yra pa­vo­jin­ga. Mie­gan­čio žie­mą ežio šir­dis pla­ka iki 8 kar­tų per mi­nu­tę, o ak­ty­viai gy­ve­nan­čio – iki 300 kar­tų per mi­nu­tę.
Per anks­ti pra­bu­dęs ir ak­ty­viai gy­ven­da­mas jis per trum­pą lai­ką išeik­vo­ja ru­de­nį su­kaup­tą ener­gi­ją ir net vėl pa­ban­dęs mie­go­ti ne­be­tu­ri šan­sų iš­gy­ven­ti. Daž­nai ežiai pa­bun­da suar­džius jų...

Jelgavos ledo skulptūrų festivalyje – simpatijos lietuviškam pankui

2017 m. vasario 14 d.
Dėl itin di­de­lio lan­ky­to­jų ant­plū­džio žmo­nės il­giau nei va­lan­dą sto­vė­jo ei­lė­je no­rė­da­mi įsi­gy­ti bi­lie­tus. Sek­ma­die­nį fes­ti­va­lis net paanks­ti­no dar­bo lai­ką ir dir­bo il­giau, nei pla­nuo­ta, – iki pa­sku­ti­nio lan­ky­to­jo.
Ge­ras oras lei­do gro­žė­tis le­do me­nu, nors fes­ti­va­lio ren­gė­jai ir ap­si­drau­dė – di­džią­sias kon­kur­si­nes skulp­tū­ras eks­po­na­vo po sto­gu.
Šie­met fes­ti­va­ly­je kar­na­va­lo te­ma bu­vo su­kur­tos 45 le­do skulp­tū­ros – 30 di­de­lių ir 15 ma­žų. Jas kū­rė 32...

Valdininkų apsnūdimas palankus pažeidėjams

2017 m. vasario 10 d.
Šiandien vyk­sian­čia­me Šiau­lių mies­to sda­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je gal­būt bus nu­tar­ta Šiau­lių po­li­ci­jai leis­ti nau­do­ti jau se­niai nu­pir­ktą mo­der­nų grei­čio ma­tuok­lį.Jau ant­ras mė­nuo, kai Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da bū­do, kaip po­li­ci­jai per­duo­ti grei­čio ma­tuok­lio.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ri­man­tui Bo­bi­nui toks Sa­vi­val­dy­bės abe­jin­gu­mas ne­ra­mi­na.
„Iro­niš­kai no­ri­si pa­sa­ky­ti tik vie­na, kad grei­čio mė­gė­jai Šiau­liuo­se ga­li bū­ti...

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis?

2017 m. vasario 10 d.


Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?
Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.
O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.
Vy­riau­sia­sis...

Briuselį Andrius Mazuronis iškeistų į Šiaulius

2017 m. vasario 10 d.
Po­li­ti­kas laiš­ką at­siun­tė po to, kai su­lau­kė klau­si­mų, ar jis vis dar kan­di­da­tuo­ja į di­rek­to­riaus vie­tą, nes pra­dė­jo dar­bą Briu­se­ly­je – Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio An­ta­no Guo­gos biu­re.
„Ne­no­riu, kad ši in­for­ma­ci­ja su­klai­din­tų me­rą ir ta­ry­bos na­rius ar bu­tų klai­din­gai in­terp­re­tuo­ja­ma“, – laiš­ke tei­gia A. Ma­zu­ro­nis.
Jis pa­tvir­ti­no, jog yra „pa­si­ry­žęs kan­di­da­tuo­ti i ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas“, o fak­tas, kad nuo va­sa­rio 1 die­nos...

Savivaldybių administracijos neberanda specialistų

2017 m. vasario 10 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu ieš­ko ke­tu­rių dar­buo­to­jų: dviem Ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riams trūks­ta tri­jų spe­cia­lis­tų, o Ža­ga­rės se­niū­ni­jai – se­niū­no. Kon­kur­sas į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą jau bu­vo skelb­tas tris kar­tus, bet no­rin­tie­ji da­ly­vau­ti, iš pra­džių pa­da­vę do­ku­men­tus, vė­liau juos at­siė­mė.Sa­vi­val­dy­bės skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės „nu­sė­da“ di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ar­ba ei­na į pri­va­tų sek­to­rių. Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas sa­ko...

Dėl meno iš šovinių – vizitas policijoje

2017 m. vasario 9 d.
Prieš ke­lias die­nas me­ni­nin­kė sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je parodė2010-ai­siais su­kur­tą dar­bą „Ka­rū­na“, ku­rį ga­mi­no iš Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro šo­vi­nių te­mi­nei pa­ro­dai „Ti­kė­ji­mas“. Šo­vi­nius anuo­met įsi­gi­jo iš pre­kei­vio tur­gaus pa­tvo­ry­je.
Pa­vie­ši­nus nuo­trau­ką, E. Sū­džiū­tė ga­vo ži­nu­tę iš ge­ra­no­riš­ko žmo­gaus, ku­ris jai pa­ta­rė pa­si­do­mė­ti įsta­ty­mais, su­si­ju­siais su šaud­me­nų lai­ky­mu.
Me­ni­nin­kė per­skai­tė Gink­lų ir šaud­me­nų kont­ro­lės įsta­ty­mą, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są bei kai ku­riuos...

Keturračiais – tik keliais

2017 m. vasario 9 d.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se bei re­zer­va­tuo­se šių ir ki­tų mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams ga­lio­ja ne tik Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, bet ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai.
Sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ke­tur­ra­čiais lei­džia­ma va­ži­nė­ti tik vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liais neiš­su­kant iš jų. Sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nes ga­li­ma tik tam tiks­lui įreng­to­se au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­se ir kelk­raš­čiuo­se, jei­gu tai ne­truk­do sau­giam...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Ant čiužinių miegantys vaikai tapo nemigos priežastimi

2017 m. vasario 8 d.
Praė­ju­sia­me Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Ta­ry­bos na­rys And­rius Še­džius pa­prie­kaiš­ta­vo, kad mies­te su­tau­py­ti net 7 mi­li­jo­nai eu­rų, kai yra dar­že­lis, ku­ria­me vai­kai mie­ga ant že­mės, „kaip šu­nys ant šie­no“. Iš pra­džių žur­na­lis­tams įvar­di­jęs vie­ną dar­že­lį, pir­ma­die­nį jis nu­ro­dė ki­tą. Sa­vo pa­si­sa­ky­mais A. Še­džius su­kė­lė ne­mi­gą dar­že­lių va­do­vėms.
Po Ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ko­kia­me dar­že­ly­je vai­kai mie­ga ant že­mės, A. Še­džius įvar­di­jo lop­še­lį-dar­že­lį „Kūl­vers­tu­kas“...

Kaip vertinate Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, pastaruoju metu lydimą skandalų?

2017 m. vasario 8 d.

– Rei­kia dirb­ti, o ne vie­nas ki­tam ko­jas kai­šio­ti. Vie­ni bu­vo val­džio­je – kai­šio­jo ko­jas, da­bar atė­jo ki­ti, žmo­nių iš­rink­ti, vėl ske­le­tų spin­to­je ieš­ko. Skaid­rūs ar ne – vi­sų na­gai į sa­ve lin­kę.

– La­bai pik­ta, nes pa­ti la­bai tuos žmo­nes pa­lai­kiau. Gai­la, kad šią par­ti­ją kre­čia įvai­rūs skan­da­lai, nes bu­vo nau­ji vei­dai, ti­kė­jau­si, įneš kaž­ką nau­jo. Pra­džia ne­ko­kia. Gal­būt tai ga­li bū­ti kaž­koks są­moks­las iš bu­vu­sių val­dan­čių­jų, pro­vo­ka­ci­jos. La­bai ti­kiuo­si, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis...

Reanimobilis atvažiavo po pustrečios valandos

2017 m. vasario 7 d.
Iš Šiau­lių į Jo­niš­kio li­go­ni­nę paim­ti sku­biai tu­ri­mo ope­ruo­ti pa­cien­to rea­ni­mo­bi­lis va­žia­vo 2,5 va­lan­dos. Ar­ti­mie­ji sa­ko: lai­mei, vis­kas ge­rai bai­gė­si, ta­čiau kas ži­no, kaip bus ki­tą kar­tą. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vy­bė į klau­si­mą, ko­dėl taip at­si­ti­ko, pa­tei­kė tik la­bai trum­pą, de­ta­liau nie­ko ne­paaiš­ki­nan­tį at­sa­ky­mą.
Ri­ma Ig­na­ta­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad Jo­niš­kio li­go­ni­nės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai rea­ni­mo­bi­lį iš...

Merą „išgydė“ Dievas ar naujoji dauguma?

2017 m. vasario 7 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma pra­ne­šė apie pir­ma­die­nį, 16 va­lan­dą, šau­kia­mą neei­li­nį po­sė­dį – su­si­rgus me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, mies­tas li­ko be va­do­vo. Bet ne­tru­kus at­skrie­jo ži­nia – me­ras pa­svei­ko. Ta­ry­bos sek­re­to­riaus Min­dau­go Bi­liaus tei­gi­mu, „tik­riau­siai su Die­vo pa­gal­ba“.Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo nau­jo­sios dau­gu­mos ly­de­ris, so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Jus­ti­nas Sar­taus­kas, „tvar­kie­tis“ Alf­re­das Lan­kaus­kas...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas