(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Budintis reporteris

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.

„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ At­vaiz­das iš XVI šimt­me­čio pra­džios...

Gar­bu­sis Šiau­lių kraš­to metraštinin­kas Mau­ri­ci­jus Griš­ke­vi­čius sa­vo gar­siame kraš­to­ty­ri­nia­me vei­ka­le „Šiau­lių eko­no­mi­jos ar­ba sta­lo dva­rų aprašy­me“, ra­šy­ta­me Šiau­liuo­se 1855 me­tais, vi­są 15 sky­rių pa­sky­rė Jo­niš­kio garbin­gai is­to­ri­jai, ku­rią au­to­rius su­rin­ko iš įvai­rių gra­fo Zu­bo­vo ar­chy­vuo­se už­si­li­ku­sių Šiau­lių eko­no­mi­jos do­ku­men­tų...

Sergamumas gripu Šiaulių apskrityje auga

2017 m. sausio 11 d.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę (sau­sio 2–8 d.) bend­ras ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis bu­vo 87,9 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Per­nai tuo pa­čiu me­tu ser­gan­čių­jų bu­vo 53,8 at­ve­jo.
Lie­tu­vo­je dėl gri­po į li­go­ni­nę bu­vo pa­gul­dy­ti 85 as­me­nys, pen­ki iš jų gy­dy­ti in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je.
Ma­žiau­siai dėl gri­po ir ŪVK­TI praė­ju­sią sa­vai­tę į me­di­kus krei­pė­si Šiau­lių ap­skri­ties gy­ven­to­jai...

Etikos komisija Tarybos narius paliko ramybėje

2017 m. sausio 11 d.
Dar iki po­sė­džio, pa­skel­bus jo klau­si­mus, paaiš­kė­jo Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Zi­nos Žuk­li­jie­nės klai­da: ji ir „Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog G. Gar­ga­sai­tei-Bu­nei gre­sia ne­tek­ti man­da­to, nes iš­vy­ku­si gy­ven­ti į už­sie­nį po­li­ti­kė „ne­da­ly­va­vo iš ei­lės 4 Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se“.
G. Gar­ga­sai­tė-Bu­nė pa­rei­ka­la­vo pa­neig­ti klai­din­gą ži­nią, ku­ri že­mi­na jos gar­bę ir oru­mą: „Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rė Go­da Gar­ga­sai­tė-Bu­nė nė­ra pra­lei­du­si tri­jų iš ei­lės Ta­ry­bos po­sė­džių ir ne­nu­si­žen­gė...

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
Nau­ji me­tai – nau­ji mo­kes­čiai. Šį­kart su­klus­ti tu­rė­tų vi­si, ne­vars­tę dar­bo bir­žos du­rų ar ne­klau­sę pik­tų darb­da­vio rep­li­kų, o pa­tys sau su­si­kū­rę dar­bo vie­tas. Žmo­nėms teks pla­čiau at­ver­ti sa­vo pi­ni­gi­nes vals­ty­bei, o už tai jie gaus so­tes­nį kąs­nį se­nat­vė­je ar pa­gal­bą su­si­rgus.Dau­ge­lis už­siim­ti sa­vo veik­la no­ri ne tik dėl ga­li­my­bės rea­li­zuo­ti sa­vo idė­jas, bet ir ma­žes­nių mo­kes­čių vals­ty­bei. Ta­čiau šie­met įsi­ga­lio­ja nau­ja so­cia­li­nio drau­di­mo tvar­ka. Teks mo­kė­ti di­des­nes...

Gabrielius Landsbergis nenori užsidaryti Vilniaus burbule

2017 m. sausio 10 d.
Va­kar „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kė­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS–LKD) partijos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jį ly­dė­jo Sei­mo na­rys, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Dai­nius Krei­vys.
G. Lands­ber­gis po­kal­by­je daug dė­me­sio sky­rė Šiau­lių ak­tua­li­joms bei Lie­tu­vos re­gio­nų atei­čiai.
Į re­dak­ci­ją G. Lands­ber­gis at­vy­ko po su­si­ti­ki­mo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku. Šia­me su­si­ti­ki­me taip pat...

Laidojimo procesijos nebuvo

2017 m. sausio 10 d.
2017 m. sau­sio 4 d. se­niū­ni­ja ga­vo in­for­ma­ci­ją apie Zas­tar­čių kai­me mi­ru­sį gy­ven­to­ją. Sau­sio 5 d. 7.55 min. į se­niū­ni­ją pa­skam­bi­no mi­ru­sio­jo duk­tė, pra­šy­da­ma nu­va­ly­ti snie­gą, nes ar­ti­mie­ji va­žiuos į Kur­šė­nų lai­do­ji­mo na­mus, kur pa­šar­vo­tas mi­ru­sy­sis. Se­niū­ni­ja la­bai grei­tai su­rea­ga­vo į pra­šy­mą ir 8.30 min. grei­de­ris jau bu­vo Zas­tar­čiuo­se. 9.10 min. snie­gas bu­vo nu­va­ly­tas.
Jo­kių nu­si­skun­di­mų iš Zas­tar­čių kai­mo gy­ven­to­jų se­niū­ni­ja ne­ga­vo. Bu­vo pa­dė­ko­ta už la­bai grei­tai...

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai

2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dėl šalčių galima neiti į mokyklą

2017 m. sausio 7 d.
Per šias die­nas mo­ky­to­jai ga­li kon­sul­tuo­ti mo­ki­nius, nau­do­da­mi elekt­ro­ni­nes in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes.
Jei­gu į mo­kyk­lą at­vyks­ta vie­nas ar ke­li mo­ki­niai iš kla­sės, mo­kyk­la tu­ri juos užim­ti per pa­mo­koms skir­tą lai­ką.
Kaip nu­sta­to hi­gie­nos nor­ma, iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je į lau­ką auk­lė­to­jų ga­li bū­ti iš­ve­da­mi, kai oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia iki 12 laips­nių šal­čio ir vė­jo grei­tis silp­nas – iki 2 met­rų per se­kun­dę, ar­ba kai oro...

Ke­liuo­se te­bė­ra sli­džių ruo­žų ir provėžų

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­rės ir Vi­du­rio Lie­tu­vo­je bei Ma­ri­jam­po­lės ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se ma­gist­ra­li­niai ke­liai bu­vo sau­si, li­ku­sio­je ša­lies da­ly­je – su pri­spaus­to snie­go pro­vė­žo­mis, o Aly­taus ap­skri­ty­je – pa­deng­ti pri­spaus­tu snie­gu.
Kraš­to ke­liai dau­giau­sia su pri­spaus­to snie­go pro­vė­žo­mis. Vi­so­je ša­ly­je ra­jo­ni­niai ke­liai bu­vo pa­deng­ti pri­spaus­tu snie­gu, sli­dūs.
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pra­šo vyks­tan­čių­jų šiais ke­liais at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad yra...

R.Karbauskis ieško šmeižikų

2017 m. sausio 6 d.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad pra­šo pro­ku­ro­rų iš­siaiš­kin­ti, kas su­kur­pė ir pla­ti­no pa­žy­mą apie ta­ria­mus jo ry­šius su Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­lin­ka, o Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pra­šo įver­tin­ti, ar pa­sta­ruo­ju me­tu iš­po­pu­lia­rė­ju­sių me­la­gin­gų nau­jie­nų pa­vyz­džiu pa­reng­tos ir pla­ti­na­mos pa­žy­mos apie Lie­tu­vos po­li­ti­kus nea­ti­tin­ka pa­ties VSD...

Euras įvestas ne dėl žmonių

2017 m. sausio 6 d.

– Sau­sio 1-ąją su­ka­ko ly­giai dve­ji me­tai, kai įsi­ve­dė­me eu­rą. Žvel­giant iš da­bar­ti­nės per­spek­ty­vos, ar tai ne­bu­vo klai­da?– Pir­miau­sia no­riu pri­min­ti, ko­kie bu­vo val­džios pa­ža­dai. Ci­tuo­ju pa­žo­džiui: „Eu­ro įve­di­mas BVP vi­du­ti­niš­kai pa­di­dins 1,9 pro­c. per me­tus.“ Jei BVP au­gi­mas per 9 mė­ne­sius yra 2,1 pro­c., tai ban­do­ma pri­vers­ti su­pras­ti, kad be­veik vi­sas au­gi­mas yra vien dėl eu­ro. Aki­vaiz­du, kad tai yra ab­so­liu­ti ne­tie­sa. Iš to aiš­ku, kad eu­ras...

Apklausa: dalį pajamų sutaupyti pavyksta kas antram namų ūkiui

2017 m. sausio 6 d.
Pa­dau­gė­jo tai su­ge­ban­čių pa­da­ry­ti 18–29 me­tų gy­ven­to­jų. Ket­vir­ta­da­lis to­kio am­žiaus gy­ven­to­jų sa­vo fi­nan­si­nę pa­dė­tį ver­ti­no kaip ge­rą. Tai ro­do nau­jau­sios Lie­tu­vos ban­ko už­sa­ky­mu at­lik­tos na­mų ūkių ap­klau­sos re­zul­ta­tai.
„Pag­rin­di­nė tau­py­mo pa­ska­ta, nu­ro­dy­ta kas ant­ro na­mų ūkio, kaip ir anks­čiau, te­bė­ra sie­kis tu­rė­ti pa­kan­ka­mai lė­šų ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms ir ga­li­mam fi­nan­si­nės būk­lės pa­blo­gė­ji­mui atei­ty­je.
Vai­kų moks­lams, se­nat­vei ir ki­tiems il­ga­lai­kiams...

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

Kaip vertinate idėją dovanoti vaikams tautinį kostiumą?

2017 m. sausio 5 d.
Arū­nas BA­NYS, per­ku­si­nin­kas, mu­zi­kos mo­ky­to­jas, mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lio „Rit­mas ki­taip“ va­do­vas:
– Do­va­no­tam ark­liui į dan­tis ne­žiū­ri­ma... Gra­ži idė­ja, ko­dėl ne? Ka­dan­gi pla­nuo­ja­mos lė­šos bus nau­do­ja­mos ne iš biu­dže­to, vi­suo­me­nei rei­kė­tų šią idė­ją pa­lai­ky­ti. Vi­si bai­do­si nau­jų idė­jų, bet aš vi­sa­da už nau­jas min­tis. Atei­ty­je pa­ma­ty­si­me, kiek tai duos nau­dos. Ma­nau, pliu­sų bus dau­giau nei mi­nu­sų. Aš pa­ts tu­riu iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus sū­nų, bū­tų gra­žu jį ap­reng­ti...

Šiauliečiai – tarp finansinio raštingumo lyderių

2017 m. sausio 5 d.
Su­si­bur­ti į ko­man­das pa­kvie­tė Lie­tu­vos ban­kas. Ko­man­dos bu­vo ska­ti­na­mos kū­ry­biš­kai ir įdo­miai la­vin­ti fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo įgū­džius.
Kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se da­ly­va­vo be­veik 70 Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, mo­kyk­lų at­sto­vų, mo­ki­nių, tė­vų, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo veik­los or­ga­ni­za­ci­jų, įvai­rių ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.
Pro­jek­to da­ly­viai bu­vo ska­ti­na­mi in­teg­ruo­ti fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą į įvai­rias mo­ky­mo pro­gra­mas – eko­no­mi­kos, pi­lie­tiš­ku­mo pa­grin­dų, is­to­ri­jos, dai­lės, įskai­tant ir...

Ugniagesiai gelbėtojai per­spė­ja dėl šal­čių ir pū­gos

2017 m. sausio 4 d.
Jei oras la­bai at­šą­la ir pu­čia stip­rus vė­jas, jei yra ga­li­my­bė, sten­ki­tės lik­ti pa­tal­po­se. Pu­čiant stip­riam vė­jui, šal­čio po­vei­kis su­stip­rė­ja ir žmo­nės jau­čia daug že­mes­nę oro tem­pe­ra­tū­rą nei yra iš tik­rų­jų. Jei rei­kia išei­ti, sten­ki­tės, kad ke­lio­nė bū­tų kuo trum­pes­nė ir bū­ti­nai šil­tai bei pa­to­giai ap­si­ren­ki­te: suau­gu­sie­ji ir vai­kai tu­ri dė­vė­ti ke­pu­rę, megz­tą ša­li­ką, kumš­ti­nes pirš­ti­nes, šil­tus ba­tus ir dra­bu­žius.
Tin­ka­miau­si dra­bu­žiai per šal­čius – iš vil­nos, nes jie su­lai­ko dau­giau kū­no ši­lu­mos...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos

2017 m. sausio 4 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro nuo­sta­tų pa­tai­sos leis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kams, ma­ti­nin­kams, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) ir Re­gist­rų cent­rui (RC) bend­rau­ti pa­pras­čiau.
Šiai nor­mai įgy­ven­din­ti Re­gist­rų cent­ras įdie­gė Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro po­si­ste­mę „Geo­Ma­ti­nin­kas“. Tai pa­pras­tai val­do­mų įran­kių vi­su­ma že­mės skly­po ka­dast­ro duo­me­nims ap­do­ro­ti, by­lai su­kur­ti, do­ku­men­tams pa­si­ra­šy­ti kva­li­fi­kuo­tu...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />