(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Pi­lies bokš­to vė­lia­va – Šau­kė­nų gim­na­zi­jai

2017 m. sausio 7 d.
Gim­na­zi­ja ak­ty­viau­siai da­ly­va­vo na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kon­kur­suo­se, ypač ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.
Nuo 2006-ųjų me­tų kas­met Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu.
Mo­kyk­lą iš­ren­ka Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dėl šalčių galima neiti į mokyklą

2017 m. sausio 7 d.
Per šias die­nas mo­ky­to­jai ga­li kon­sul­tuo­ti mo­ki­nius, nau­do­da­mi elekt­ro­ni­nes in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes.
Jei­gu į mo­kyk­lą at­vyks­ta vie­nas ar ke­li mo­ki­niai iš kla­sės, mo­kyk­la tu­ri juos užim­ti per pa­mo­koms skir­tą lai­ką.
Kaip nu­sta­to hi­gie­nos nor­ma, iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je į lau­ką auk­lė­to­jų ga­li bū­ti iš­ve­da­mi, kai oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia iki 12 laips­nių šal­čio ir vė­jo grei­tis silp­nas – iki 2 met­rų per se­kun­dę, ar­ba kai oro...

Ke­liuo­se te­bė­ra sli­džių ruo­žų ir provėžų

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­rės ir Vi­du­rio Lie­tu­vo­je bei Ma­ri­jam­po­lės ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se ma­gist­ra­li­niai ke­liai bu­vo sau­si, li­ku­sio­je ša­lies da­ly­je – su pri­spaus­to snie­go pro­vė­žo­mis, o Aly­taus ap­skri­ty­je – pa­deng­ti pri­spaus­tu snie­gu.
Kraš­to ke­liai dau­giau­sia su pri­spaus­to snie­go pro­vė­žo­mis. Vi­so­je ša­ly­je ra­jo­ni­niai ke­liai bu­vo pa­deng­ti pri­spaus­tu snie­gu, sli­dūs.
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pra­šo vyks­tan­čių­jų šiais ke­liais at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad yra...

R.Karbauskis ieško šmeižikų

2017 m. sausio 6 d.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad pra­šo pro­ku­ro­rų iš­siaiš­kin­ti, kas su­kur­pė ir pla­ti­no pa­žy­mą apie ta­ria­mus jo ry­šius su Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­lin­ka, o Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pra­šo įver­tin­ti, ar pa­sta­ruo­ju me­tu iš­po­pu­lia­rė­ju­sių me­la­gin­gų nau­jie­nų pa­vyz­džiu pa­reng­tos ir pla­ti­na­mos pa­žy­mos apie Lie­tu­vos po­li­ti­kus nea­ti­tin­ka pa­ties VSD...

Euras įvestas ne dėl žmonių

2017 m. sausio 6 d.

– Sau­sio 1-ąją su­ka­ko ly­giai dve­ji me­tai, kai įsi­ve­dė­me eu­rą. Žvel­giant iš da­bar­ti­nės per­spek­ty­vos, ar tai ne­bu­vo klai­da?– Pir­miau­sia no­riu pri­min­ti, ko­kie bu­vo val­džios pa­ža­dai. Ci­tuo­ju pa­žo­džiui: „Eu­ro įve­di­mas BVP vi­du­ti­niš­kai pa­di­dins 1,9 pro­c. per me­tus.“ Jei BVP au­gi­mas per 9 mė­ne­sius yra 2,1 pro­c., tai ban­do­ma pri­vers­ti su­pras­ti, kad be­veik vi­sas au­gi­mas yra vien dėl eu­ro. Aki­vaiz­du, kad tai yra ab­so­liu­ti ne­tie­sa. Iš to aiš­ku, kad eu­ras...

Apklausa: dalį pajamų sutaupyti pavyksta kas antram namų ūkiui

2017 m. sausio 6 d.
Pa­dau­gė­jo tai su­ge­ban­čių pa­da­ry­ti 18–29 me­tų gy­ven­to­jų. Ket­vir­ta­da­lis to­kio am­žiaus gy­ven­to­jų sa­vo fi­nan­si­nę pa­dė­tį ver­ti­no kaip ge­rą. Tai ro­do nau­jau­sios Lie­tu­vos ban­ko už­sa­ky­mu at­lik­tos na­mų ūkių ap­klau­sos re­zul­ta­tai.
„Pag­rin­di­nė tau­py­mo pa­ska­ta, nu­ro­dy­ta kas ant­ro na­mų ūkio, kaip ir anks­čiau, te­bė­ra sie­kis tu­rė­ti pa­kan­ka­mai lė­šų ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms ir ga­li­mam fi­nan­si­nės būk­lės pa­blo­gė­ji­mui atei­ty­je.
Vai­kų moks­lams, se­nat­vei ir ki­tiems il­ga­lai­kiams...

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“
To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o...

Kaip vertinate idėją dovanoti vaikams tautinį kostiumą?

2017 m. sausio 5 d.
Arū­nas BA­NYS, per­ku­si­nin­kas, mu­zi­kos mo­ky­to­jas, mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lio „Rit­mas ki­taip“ va­do­vas:
– Do­va­no­tam ark­liui į dan­tis ne­žiū­ri­ma... Gra­ži idė­ja, ko­dėl ne? Ka­dan­gi pla­nuo­ja­mos lė­šos bus nau­do­ja­mos ne iš biu­dže­to, vi­suo­me­nei rei­kė­tų šią idė­ją pa­lai­ky­ti. Vi­si bai­do­si nau­jų idė­jų, bet aš vi­sa­da už nau­jas min­tis. Atei­ty­je pa­ma­ty­si­me, kiek tai duos nau­dos. Ma­nau, pliu­sų bus dau­giau nei mi­nu­sų. Aš pa­ts tu­riu iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus sū­nų, bū­tų gra­žu jį ap­reng­ti...

Šiauliečiai – tarp finansinio raštingumo lyderių

2017 m. sausio 5 d.
Su­si­bur­ti į ko­man­das pa­kvie­tė Lie­tu­vos ban­kas. Ko­man­dos bu­vo ska­ti­na­mos kū­ry­biš­kai ir įdo­miai la­vin­ti fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo įgū­džius.
Kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se da­ly­va­vo be­veik 70 Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, mo­kyk­lų at­sto­vų, mo­ki­nių, tė­vų, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo veik­los or­ga­ni­za­ci­jų, įvai­rių ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.
Pro­jek­to da­ly­viai bu­vo ska­ti­na­mi in­teg­ruo­ti fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą į įvai­rias mo­ky­mo pro­gra­mas – eko­no­mi­kos, pi­lie­tiš­ku­mo pa­grin­dų, is­to­ri­jos, dai­lės, įskai­tant ir...

Ugniagesiai gelbėtojai per­spė­ja dėl šal­čių ir pū­gos

2017 m. sausio 4 d.
Jei oras la­bai at­šą­la ir pu­čia stip­rus vė­jas, jei yra ga­li­my­bė, sten­ki­tės lik­ti pa­tal­po­se. Pu­čiant stip­riam vė­jui, šal­čio po­vei­kis su­stip­rė­ja ir žmo­nės jau­čia daug že­mes­nę oro tem­pe­ra­tū­rą nei yra iš tik­rų­jų. Jei rei­kia išei­ti, sten­ki­tės, kad ke­lio­nė bū­tų kuo trum­pes­nė ir bū­ti­nai šil­tai bei pa­to­giai ap­si­ren­ki­te: suau­gu­sie­ji ir vai­kai tu­ri dė­vė­ti ke­pu­rę, megz­tą ša­li­ką, kumš­ti­nes pirš­ti­nes, šil­tus ba­tus ir dra­bu­žius.
Tin­ka­miau­si dra­bu­žiai per šal­čius – iš vil­nos, nes jie su­lai­ko dau­giau kū­no ši­lu­mos...

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.
Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.
Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.
Da­bar, praė­jus 11...

Nuo sausio – elektroninės žemės sklypų kadastro duomenų bylos

2017 m. sausio 4 d.
Įsi­ga­lio­ju­sios Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro nuo­sta­tų pa­tai­sos leis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kams, ma­ti­nin­kams, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) ir Re­gist­rų cent­rui (RC) bend­rau­ti pa­pras­čiau.
Šiai nor­mai įgy­ven­din­ti Re­gist­rų cent­ras įdie­gė Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro po­si­ste­mę „Geo­Ma­ti­nin­kas“. Tai pa­pras­tai val­do­mų įran­kių vi­su­ma že­mės skly­po ka­dast­ro duo­me­nims ap­do­ro­ti, by­lai su­kur­ti, do­ku­men­tams pa­si­ra­šy­ti kva­li­fi­kuo­tu...

Prieš pra­si­de­dant nau­jai ke­lio­nei

2016 m. gruodžio 31 d.
„Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius

Šian­dien ver­čia­me pa­sku­ti­nį 2016-ųjų me­tų pus­la­pį – lyg ant sie­nos ka­ban­čio ka­len­do­riaus la­pe­lį su die­nos skai­čiais ir in­for­ma­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­tas“, jau įžen­gęs į sa­vo 27-uo­sius me­tus, įvai­rio­mis nau­jie­no­mis bei skai­ti­niais už­pil­dė pa­sku­ti­nius šių me­tų dien­raš­čio komp­lek­to pus­la­pius ir už die­nos pra­dės nau­ją se­ną ke­lio­nę po in­for­ma­ci­jos erd­ves.
Be re­ve­ran­sų sau sa­ko­me – dir­bo­me są­ži­nin­gai, daug ir ne­leng­vai...

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.
Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam...

Ko tikitės iš ateinančių 2017 metų?

2016 m. gruodžio 29 d.

– Šių me­tų pra­džia bu­vo la­bai sun­ki – tu­rė­jau fi­nan­si­nių pro­ble­mų, pa­lai­do­jau žmo­ną, uoš­vę, bė­dos su bu­tu... Tra­ge­di­ja. Esu bu­vęs jū­rei­vis, Klai­pė­do­je gy­ve­nau, bet su žmo­na per­si­kė­lėm į Šiau­lius. Da­bar pra­dė­jau dirb­ti ir iš­lin­dau iš sko­lų per tris mė­ne­sius – li­ko ati­duo­ti tik 100 eu­rų sko­los! Esu kaip bal­tas žmo­gus! Bū­ti­nai ki­tais me­tais dirb­siu, no­riu pa­tau­py­ti. Šiaip vis­ką tu­riu, bet sva­jo­ju pa­ke­liau­ti. Su­tau­pęs pi­ni­gų, skri­siu į Egip­tą – tą pla­nuo­ju pa­da­ry­ti atei­nan­čiais me­tais...

„Kleckiukų“ skonį prisimena iki šiol

2016 m. gruodžio 29 d.
Lapk­ri­čio mė­ne­sį di­džiau­sio po­pu­lia­ru­mo su­lau­kė Kel­mės ra­jo­no Bal­de­gių kai­mo gy­ven­to­jos Ele­nos Pa­lu­bins­kie­nės die­nos re­cep­tas. Ska­niau­si jai bū­da­vo ma­mos pa­ga­min­ti ru­gi­nių mil­tų „klec­kiu­kai“.Nuo 15 me­tų Ele­na pra­dė­jo dirb­ti. 23 me­tų iš­te­kė­jo. Dir­bo ir au­gi­no tris duk­ras. Pa­va­ka­rę, išei­da­ma iš na­mų į fer­mą, į duon­ke­pį įkiš­da­vo skar­dą su plokš­tai­nio ma­se. Kai su­grįž­da­vo po dar­bo, lik­da­vo iš­si­trauk­ti skar­dą iš kros­nies ir karš­tą pa­tie­ka­lą pa­da­ly­ti šei­my­nai.
Daž­nai sa­vo šei­mai kep­da­vo...

SOSTAS – PAVOJINGAS DAIKTAS

2016 m. gruodžio 28 d.
Vilius PURONAS

Ant Ka­lė­dų din­go snie­gas
Ir lau­ke at­ši­lo,
Gal to­dėl, kad me­ro sos­tas
Ne­se­niai įski­lo...
Ap­si­niau­kę drėg­nos mig­los,
Sau­lės mies­tą glos­to,
De­pu­ta­tų tvir­tos no­sys
Mies­to orą uos­to.
Jis – šva­res­nis, nes ne­li­ks
Bi­vai­nio ir Do­mo...
Iš­sisp­ren­dė ši pro­ble­ma
Tai­kiai, be ato­mo.
Ka­bi­ne­tuo­se iš­ny­ks
Jų vei­dai „ma­lo­nūs“,
Mies­to met­raš­ty­je liks jie
Nie­kam neį­do­mūs...
Juk ne vie­nas iš rin­kė­jų
Val­džios mū­rą...

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.
Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios...

Eglučių prekyboje šiurkščių pažeidimų nerasta

2016 m. gruodžio 23 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus spe­cia­lis­tai kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais su­ren­gė rei­dą ir tik­ri­no, kaip lai­ko­ma­si mies­te nu­sta­ty­tų pre­ky­bos tai­syk­lių.
Daug pre­ky­bi­nin­kų eg­lai­tes par­da­vi­nė­jo Lie­po­rių tur­ge­ly­je, pie­ti­nia­me mies­to mik­ro­ra­jo­ne. Vi­si jie tu­rė­jo lei­di­mus ir pre­ky­bą vyk­dė pa­gal tai­syk­les. Tik du pa­da­rė ne­di­de­lius pa­žei­di­mus – vie­nas vy­ras spe­cia­lų apa­ra­tą, skir­tą pa­kuo­ti eg­lu­tėms, bu­vo pa­si­sta­tęs...

Policija padėkojo pilietiškiausiems gyventojams

2016 m. gruodžio 23 d.
Į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­siim­ti do­va­nų pa­kvies­ti Bai­so­ga­los mies­te­lio bend­ruo­me­nės „Iman­tai“ at­sto­vai, po­li­ci­jos rė­mė­jas Vi­lius Ra­moš­ka, fut­bo­lo spor­to klu­bo „Rad­vi­liš­kis“ va­do­vas Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Vy­tau­tas Mi­ka­laus­kis.
Spe­cia­lu­sis pri­zas – IP vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų komp­lek­tas – įteik­tas ak­ty­viau­siai 2016 me­tais bend­ruo­me­nei „Iman­tai“ iš Bai­so­ga­los mies­te­lio.
Bend­ruo­me­nės...

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas