(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Sukčius pinigus grynindavo persirengęs moterimi

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Net 34 kar­tus už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus baus­tas ir teis­tas šiau­lie­tis su­kčius nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tus pi­ni­gus iš­si­gry­nin­ti ei­da­vo per­si­ren­gęs mo­te­ri­mi, ta­čiau net ir to­kia kons­pi­ra­ci­ja jo neiš­gel­bė­jo – vy­ras bu­vo de­mas­kuo­tas ir ei­li­nį kar­tą stos prieš teis­mą.Vie­nai jo­niš­kie­tei pri­klau­san­čius be­veik 10 tūkst. eu­rų iš­gry­ni­nu­sio afe­ris­to bau­džia­mo­ji by­la ar­ti­miau­siu me­tu bus at­vers­ta Šiau­lių apy­lin­kės teis­me. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio re­ci­dy­vis­to nau­jų nu­si­kal­ti­mų at­li­kę...

Atgaivinti prie staklių nualpusią moterį nepavyko

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Stai­gi mir­tis iš gy­ve­ni­mo iš­plė­šė Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos gy­ven­vie­tė­je esan­čios įmo­nės 45 me­tų dar­buo­to­ją, ku­ri už­va­kar po­pie­tę nual­po dar­bo­vie­tė­je prie stak­lių. Gel­bė­ti mo­te­rį su­sku­bę ko­le­gos ją pa­tys ve­žė pa­si­tik­ti iš­kvies­tą grei­to­sios pa­gal­bos eki­pa­žą, per­da­vė pa­ke­liui su­tik­tiems me­di­kams, bet vi­sos pa­stan­gos at­gai­vin­ti ne­lai­min­gą­ją bu­vo bergž­džios.Tel­šių ap­skri­ties po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, Ven­to­je esan­čio­je įmo­nė­je mo­te­ris pra­stai pa­si­ju­to ir nual­po...

Kelių chuliganą demaskavo vaizdo registratorius

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Vie­no vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tas vaiz­do re­gist­ra­to­rius pa­dė­jo po­li­ci­jai de­mas­kuo­ti ke­lių chu­li­ga­ną, ku­rio vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­gis, už­si­de­gus drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, įva­žia­vo į pės­čių­jų pe­rė­ją Šiau­lių cent­re ir vos ne­kliu­dė dvie­jų mo­te­rų, ku­rių vie­na stū­mė ve­ži­mė­lį su kū­di­kiu.Skau­di ne­lai­mė tre­čia­die­nio po­pie­tę tik per plau­ką neį­vy­ko vie­no­je jud­riau­sių mies­to pės­čių­jų pe­rė­jų, ties ku­ria su­si­ker­ta Til­žės gat­vė ir pės­čių­jų bul­va­ras. Pa­vo­jin­gą si­tua­ci­ją, kai, už­si­de­gus rau­do­nam...

Planas apmauti draudikus neišdegė

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Prieš teis­mą stos 33 me­tų šiau­lie­tis, kaip įta­ria­ma, ban­dęs už imi­tuo­tą au­to­mo­bi­lio išar­dy­mą ir de­ta­lių va­gys­tę ap­gau­le iš drau­di­mo bend­ro­vės gau­ti dau­giau nei 14 tūkst. eu­rų. Kar­tu bus tei­sia­ma ir jo 54 me­tų mo­ti­na, ap­klau­sų me­tu gal­būt da­vu­si me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus.Anks­čiau už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus jau teis­tą vy­rą ir jo mo­ti­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą at­ve­dęs iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ir Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai, tru­ko dau­giau nei me­tus. Ty­ri­mo...

Išardytas prekybos žmonėmis tinklas

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai kar­tu su ko­le­go­mis iš Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių bei Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se su­lai­kė tris Lie­tu­vos bei vie­ną Uk­rai­nos pi­lie­tį, sie­ja­mus su pre­ky­bos žmo­nė­mis tink­lu.Pag­rin­di­niu ne­tei­sė­tos žmo­nių ga­be­ni­mo į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę sche­mos or­ga­ni­za­to­riu­mi įvar­di­ja­mas kar­tu su lie­tu­viais su­lai­ky­tas Uk­rai­nos pi­lie­tis. Pir­mi­niais...

Avarijos kaltininkas ir atgailavo, ir saugojo savo kišenę (4)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas 2,5 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę sky­rė šiau­lie­čiui tau­to­dai­li­nin­kui ir mu­zi­kan­tui 57 me­tų Vi­liui Šla­pe­liui, ku­ris per­nai gir­tas au­to­mo­bi­liu sun­kiai su­ža­lo­jo ma­ža­me­tį ber­niu­ką. Iš ava­ri­jos kal­ti­nin­ko pri­teis­ta ir ža­la, bet ji ne­ži­nia ka­da bus at­ly­gin­ta – po ava­ri­jos vie­šai at­gai­la­vęs V. Šla­pe­lis pa­si­sku­bi­no iš­si­tuok­ti su žmo­na ir vi­są ne­kil­no­ja­mąjį tur­tą per­leis­ti jai.Ne­gi me­ni­nin­ko at­gai­los žo­džiai bu­vo ne­ver­ti nė...

Avarijoje sužalotas traktorininkas

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Pir­ma­die­nio ry­tą Pak­ruo­jo ra­jo­ne, kro­vi­ni­niam au­to­mo­bi­liui at­si­tren­kus į trak­to­riaus ga­lą, su­ža­lo­tas trak­to­riaus vai­ruo­to­jas.Ne­lai­mė ke­lios mi­nu­tės po 9 va­lan­dos įvy­ko Rim­džiū­nų kai­mo ri­bo­se, ke­lio Jo­niš­kis – Lin­ku­va 11–ajame ki­lo­met­re. Šio­je vie­to­je kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „MAN“ 42 me­tų vai­ruo­to­jas, lenk­da­mas 57 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mą trak­to­rių „MTZ 80“, ne­spė­jo su­stab­dy­ti ir at­si­tren­kė į trak­to­riaus ga­lą. Trak­to­rius po smū­gio nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir...

Gir­tas au­tok­ra­no vai­ruo­to­jas kėlė grės­mę

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Šiau­liuo­se vei­kian­čios UAB „Tal­ša“ 57 me­tų vai­ruo­to­jas pir­ma­die­nį pri­bloš­kė ir ko­le­gas, ir vis­ko ma­čiu­sius tei­sė­sau­gi­nin­kus – tik iš ge­ros pu­sės dar­bo­vie­tė­je iki šiol cha­rak­te­ri­zuo­tas vy­ras dar­bo me­tu su­lai­ky­tas sun­kiai ap­gir­tęs vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­li­nį kra­ną.Vy­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­li­nį kra­ną „Krupp Mo­bilk­ra­ne“ pa­tru­liai su­stab­dė pir­ma­die­nio po­pie­tę, apie 14 val. Ku­žių se­niū­ni­jos ri­bo­se, ke­lio Šiau­liai – Pa­lan­ga 10–ajame ki­lo­met­re su­stab­dy­tam sun­kias­vo­rės...

Mįslinga vyro mirtis Akmenės rajone

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Na­muo­se Ak­me­nės ra­jo­no Al­kiš­kių kai­me ras­tas dau­gy­bi­nė­mis poo­di­nė­mis krau­jos­rū­vo­mis ir kirs­ti­nė­mis žaiz­do­mis nu­sė­tas čia gy­ve­nu­sio 38 me­tų vy­ro kū­nas.
Vy­ro mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ar jis mir­ti­nai su­si­ža­lo­jo ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo me­tu, ar ta­po smur­to au­ka, dar tiks­li­na­ma. Tai paaiš­kės, kai sa­vo iš­va­das pa­teiks mi­ru­sį­jį ap­žiū­rė­ję teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai.
Šio Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jo pa­si­ge­do ta­me pa­čia­me...

Greičio mėgėjams sparnus prikirpo policija

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­reng­tas rei­das at­sklei­dė, kad vai­ruo­to­jai neat­sis­pi­ria pa­gun­dai mies­to gat­vė­mis skrie­ti su vė­je­liu.Rei­do me­tu už­fik­suo­ta dau­giau nei 20 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų. Til­žės gat­vė­je nuo via­du­ko 79 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu va­žia­vęs vy­ras tei­si­no­si vir­ši­jęs leis­ti­ną 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį, nes sku­bė­jęs žiū­rė­ti Lie­tu­vos krep­ši­nin­kų dvi­ko­vos su len­kais. Krep­ši­nio aist­ruo­liui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio...

Suteikta pagalba grįžo padėkos žodžiais

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Ine­sa Gav­ri­lo­va ir Žil­vi­nas Drą­su­tis, pa­gel­bė­ję stai­ga su­ne­ga­la­vu­siai ir pa­gal­bos pro lan­gą šauk­tis pra­dė­ju­siai gar­baus am­žiaus šiau­lie­tei, su­lau­kė ir mo­ters ar­ti­mų­jų, ir sa­vo va­do­vy­bės pa­dė­kų.Dar­bo die­na jau ėjo į pa­bai­gą, kai bu­dė­to­jas Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos veik­los sky­riaus vy­res­nią­ją ty­rė­ją I. Gav­ri­lo­vą ir to pa­ties sky­riaus ty­rė­ją Ž. Drą­su­tį iš­siun­tė į dau­gia­bu­tį Paukš­čių ta­ke. Po­li­ci­ją čia iš­kvie­tė praei­viai, pa­ste­bė­ję, kad...

Smurto ataka prieš vaiko teisių gynėjus

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Šiau­lių ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tus už­si­puo­lė vai­ko, ku­rio in­te­re­sai bu­vo gi­na­mi, se­ne­lis.Konf­lik­tas ki­lo ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę. Vai­ko tei­sių gy­nė­jams, nu­vy­ku­siems į Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se esan­čią V. Ku­dir­kos gat­vę ir vyk­dan­tiems tie­sio­gi­nes pa­rei­gas, tai yra sie­kian­tiems už­tik­rin­ti pa­žeis­tas ma­ža­me­čio vai­ko tei­ses, ma­žy­lės se­ne­lis pa­nau­do­jo fi­zi­nį smur­tą: už­si­mo­jo vai­ką tuo me­tu lai­kan­čiai spe­cia­lis­tei ir pa­mė­gi­no jė­ga...

Dviratininkams priminta, kaip elgtis kelyje

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad da­lis dvi­ra­čių mė­gė­jų va­ži­nė­ja ne­si­lai­ky­da­mi sau­gaus eis­mo rei­ka­la­vi­mų – vai­ruo­ja be šal­mų, neį­ver­ti­na si­tua­ci­jų, ri­zi­kuo­ja ir tam­pa eis­mo įvy­kių au­ko­mis ar­ba kal­ti­nin­kais.
Sus­tab­dy­tiems dvi­ra­ti­nin­kams, bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai pri­mi­nė, kad ke­ly­je lai­ky­tų­si šių pa­grin­di­nių tai­syk­lių: dvi­ra­čiu va­žiuo­tų tik blai­vūs, įver­tin­tų ke­lio dan­gą, bū­tų ati­dūs įva­žiuo­da­mi į ke­lią iš kie­mo, va­žiuo­da­mi dvi­ra­čių ta­ku elg­tų­si pa­gar­biai ki­tų dvi­ra­ti­nin­kų at­žvil­giu, pai­sy­tų švie­so­fo­ro...

Karę sumušė girtas chamas

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­liuo­se, Dva­ro gat­vė­je įsi­kū­ru­sia­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­ni­nio Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riu­je, siau­tė­jo gir­tas vy­ras. Jis kumš­čiais ir spy­riais puo­lė uni­for­muo­tą pa­rei­gū­nę.In­ci­den­tas Šiau­lių re­gio­ni­nio Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riu­je įvy­ko po sep­ty­nių ry­to.Į dar­bą atė­ju­si 25 me­tų pa­rei­gū­nė, Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė ei­li­nė, pa­tal­po­se bu­vo vie­na...

Vairuotojas aptvatijo vairuotoją

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Šio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pa­ro­dė „Au­di“ vai­ruo­to­jui su­sto­ti.
Sus­to­jus, iš mer­se­de­so iš­li­pęs 25 me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­jas, priė­jo ir, ati­da­ręs vai­ruo­to­jo du­ris, su­da­vė „Au­di“ vai­ra­vu­siam vai­ki­nui į vei­dą bei krū­ti­nę.
Įta­ria­ma­sis ne­su­lai­ky­tas. Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kelmės vairuotojai – ne be nuodėmės

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Rei­do me­tu pa­rei­gū­nai iš vi­so nu­sta­tė try­li­ka Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo at­ve­jų. Di­džią­ją pa­žei­di­mų da­lį su­da­rė di­des­niu nei nu­sta­ty­tas grei­čiu lė­kę vai­ruo­to­jai. Už va­žia­vi­mą di­des­niu nei leis­ti­nas grei­čiu, nu­baus­ti aš­tuo­ni vai­ruo­to­jai.
Taip pat nu­sta­ty­ti du ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai (vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis) Už­ven­ty­je, Kel­mės ra­jo­ne. Vie­nas vai­ruo­to­jas Kel­mė­je vai­ruo­da­mas nau­do­jo­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu be lais­vų ran­kų įran­gos, dar du va­žiuo­da­mi...

Šiaulių patruliai talkins estams

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Ke­tu­rias die­nas trun­kan­tis fes­ti­va­lis kas­met su­trau­kia apie 20 tūks­tan­čių žmo­nių.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kelionė ne per perėją yra nesaugi

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Vie­na pės­čio­ji pa­svars­tė, kad se­niau už to­kius pa­žei­di­mus lyg nie­kas ne­baus­da­vo, gal ne­rei­kė­tų ir da­bar.
Ki­tas, už­sie­ny­je gy­ve­nan­tis, pa­žei­dė­jas šyp­so­jo­si, kad prieš po­rą me­tų grį­žęs į Lie­tu­vą jis jau bu­vo su­si­dū­ręs su po­li­ci­nin­kais dėl to­kio pa­ties pa­žei­di­mo kaip ir da­bar.
Pir­mą kar­tą tai­syk­les pa­žei­du­sio pės­čio­jo lau­kia žo­di­nė pa­sta­ba, ant­rą – bau­da nuo 10 iki 20 eu­rų.
Bū­ki­te ati­dūs, nes ap­skri­ties pa­rei­gū­nai vi­są rugp­jū­tį bus dė­me­sin­ges­ni pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų el­ge­siui...

Statybvietėje siautėjo nusikaltėliai

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Niek­da­rių pa­da­ry­tą ža­lą rad­vi­liš­kie­tis įver­ti­no 5014 eu­rų.
Dėl tur­to su­ga­di­ni­mo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Įta­ria­mie­ji kol kas ne­nus­ta­ty­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Uždarytas kontrabandinių cigarečių sandėlis

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Ant­ra­die­nį va­ka­re Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus ir Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties ko­man­dos pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no vie­ną koo­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­tį ga­ra­žą Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je. Čia pat sto­vė­jo Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tas au­to­mo­bi­lis „Nis­san Xtrail“, pri­klau­san­tis 40 me­tų vie­tos gy­ven­to­jui.
Pa­tik­ros me­tu trans­por­to prie­mo­nės sa­lo­ne, po ga­li­nė­mis sė­dy­nė­mis, ba­ga­žo ir va­rik­lio sky­riuo­se VSAT pa­rei­gū­nai ra­do 1390 pa­ke­lių...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas