(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Vyš­nių fes­ti­va­ly­je pa­ra­ga­vo po­li­ci­jos „ta­se­rio“

2017 m. liepos 18 d.
Po 23 va­lan­dos ne­blai­vus (1,81 pro­mi­lės) vy­ras šo­ko įžei­di­nė­ti jį tram­dan­čius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ne­vyk­dė tei­sė­tų jų rei­ka­la­vi­mų, su­lai­ky­mo me­tu ran­ka su­da­vė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Kon­vo­jaus bū­rio vy­riau­sia­jam po­sti­niui į pe­tį.
Tram­dant chu­li­ga­ną, te­ko pa­nau­do­ti elekt­ros im­pul­si­nį prie­tai­są „Ta­ser“.
Pa­žei­dė­jas iš­blai­vy­ti už­da­ry­tas į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Policija prašo padėti

2017 m. liepos 18 d.
Mer­gai­tės po­žy­miai: 175 cm ūgio, liek­no kū­no su­dė­ji­mo, il­gų smė­lio spal­vos plau­kų, mė­ly­nų akių. Ne­pil­na­me­tė ga­li lan­ky­tis prie Šiau­lių mies­to pre­ky­bos cent­rų, jau­ni­mo pa­mėg­to­se su­si­bū­ri­mo vie­to­se bei mies­to skve­ruo­se.
Mer­gai­tę pa­ste­bė­ju­sius ir jos bu­vi­mo vie­tą ži­nan­čius as­me­nis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­šo at­si­liep­ti ir pa­skam­bin­ti Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams te­le­fo­nu (8 41) 39 73 02.

Po publikacijos Šiaulių universitetas kreipėsi į policiją

2017 m. liepos 18 d.
Po „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos „Uni­ver­si­te­te din­go pa­veiks­las: grą­žin­ki­te, jei ra­si­te „pa­mes­tą“ (2017 me­tų lie­pos 14 die­na) Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl va­gys­tės.Šiau­lių uni­ver­si­te­to vie­nas iš de­ka­no pa­dė­jė­jų į Šiau­lių po­li­ci­ją krei­pė­si po įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo praė­jus be­veik pu­sant­ro mė­ne­sio – tą pa­čią die­ną, kai tik pa­si­ro­dė mi­nė­tas „Šiau­lių kraš­to“ ra­ši­nys.
Po­li­ci­jai pa­teik­ta­me pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­ta, kad „nuo...

Gaisras pražudė garbaus amžiaus namo savininką

2017 m. liepos 18 d.
Sek­ma­die­nio va­ka­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Ru­džių kai­mo na­me, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė 90-me­čio na­mo sa­vi­nin­ko gy­vy­bę.Apie Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos kai­me ki­lu­sį me­di­nio na­mo gais­rą ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta prieš pat 23 va­lan­dą va­ka­ro.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai nu­sta­tė, kad ug­nis siau­tė­ja vie­na­me iš na­mo kam­ba­rių – mie­ga­ma­ja­me lieps­no­jo čiu­ži­nys, de­gė me­di­nės grin­dys. Ug­nis jau ki­bo ir į pa­tal­po­se esan­čius dra­bu­žius, bal­dus, sie­nas.
Už­ge­si­nus gais­rą, vir­tu­vė­je...

Gaisras pasiglemžė dvi gyvybes

2017 m. liepos 15 d.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne Kal­ne­lio kai­me ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes. Sa­vo na­muo­se ras­ti su­de­gu­sių mo­ters ir jos sū­naus kū­nai. Per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį tai jau ant­ra ne­lai­mė šei­mo­je, prieš ke­lias sa­vai­tes mi­rė mo­ters vy­ras.
Gais­ras Kal­ne­lio kai­me ki­lo po­piet. Jį pa­ste­bė­jo iš dar­bo grįž­tan­tis žu­vu­sio­sios žen­tas. Vy­ras, va­žiuo­da­mas pro ša­lį, pa­ma­tė be­si­ver­žian­čius dū­mus, ir nu­sku­bė­jo pa­tik­rin­ti, kas vyks­ta. Kam­ba­rys, ku­ria­me bu­vo 1950 me­tais gi­mu­si...

Linkavičiuose – legioneliozės užkratas

2017 m. liepos 15 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių li­go­ni­nė­je mi­rė le­gio­ne­lio­ze sir­gęs še­šias­de­šimt dve­jų vy­ras, gy­ve­nęs Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se Lin­ka­vi­čių kai­me (Pak­ruo­jo ra­jo­nas). Ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad už­kra­tas te­bė­ra.Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) Pak­ruo­jo sky­riaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Ta­mu­lio­nie­nė in­for­ma­vo, kad pir­mo­ji in­for­ma­ci­ja apie le­gio­ne­lio­ze ser­gan­tį žmo­gų iš NVSC Šiau­lių de­par­ta­men­to spe­cial­si­tų gau­ta pa­sku­ti­nė­mis bir­že­lio die­no­mis...

Sukčiai išgąsdino ir apgavo vaiką

2017 m. liepos 15 d.
Suk­čiai iš dvy­li­ka­me­čio iš­vi­lio­jo pi­ni­gų ir pa­puo­ša­lų už be­veik dvy­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.Lie­pos 13 die­nos po­pie­tę, apie 14 va­lan­dą, Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Ro­za­li­mo mies­te­ly­je, gy­ve­nan­čios šei­mos na­muo­se su­skam­bo fik­suo­to­jo ry­šio te­le­fo­nas. Suau­gu­sių­jų na­muo­se ne­bu­vo, tad at­si­lie­pė dvy­li­ka­me­tis sū­nus.
Skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis vai­kui pri­si­sta­tė esan­tis gy­dy­to­jas. Jis pra­ne­šė, kad ber­niu­ko mo­ti­na su­si­lau­žė ran­ką griū­da­ma nuo laip­tų. Be to, virs­da­ma su­ža­lo­jo mer­gai­tę...

Plėšikė atėmė pinigus ir vertingus daiktus

2017 m. liepos 14 d.
Ne­pa­žįs­ta­mo­ji į 88 me­tų pen­si­nin­kės na­mų Kal­niu­ko mik­ro­ra­jo­ne du­ris pa­bel­dė vie­nos dar­bo die­nos die­nos po­pie­tę.
Vieš­nia pri­si­sta­tė so­cia­li­ne dar­buo­to­ja ir, pa­nau­do­da­ma fi­zi­nį smur­tą, iš mo­ters pi­ni­gi­nės pa­gro­bė 500 eu­rų, auk­si­nį žie­dą, auk­si­nį laik­ro­dį.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Plė­ši­mu įta­ria­ma mo­te­ris kol kas ne­nus­ta­ty­ta.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Girtas vokietis įkliuvo Kelmės rajone

2017 m. liepos 14 d.
Au­to­mo­bi­lio „Mer­ce­des-Benz“ 50 me­tų vai­ruo­to­jas tre­čia­die­nio va­ka­rą, po 19 va­lan­dos, in­for­ma­ci­jos apie įtar­ti­nai va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ga­vu­sių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo su­stab­dy­tas Kel­mės ra­jo­ne, ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 111-aja­me ki­lo­met­re.
Už­sie­nie­čio blai­vu­mą pa­tik­ri­nę pa­tru­liai nu­sta­tė, kad už au­to­mo­bi­lio vai­ro vy­ras sė­do su 2,95 pro­mi­lės.
Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis iš­lai­pin­tas iš au­to­mo­bi­lio ir nu­vež­tas į po­li­ci­jos...

Vagys eina tarsi kiaurai

2017 m. liepos 14 d.
Pa­ka­ko pu­sant­ros va­lan­dos, kad va­gys ap­šva­rin­tų Šiau­liuo­se, Kry­mo gat­vė­je ir Šiau­lių ra­jo­ne, Vi­jo­lių kai­me, esan­čias pa­tal­pas. Sa­vi­nin­kams pa­da­ry­ta ža­los už de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.Pa­sak Kry­mo gat­vės Šiau­liuo­se bu­to sa­vi­nin­kės, va­gys jos na­mus ap­šniukš­ti­nė­jo ir ap­vo­gė tre­čia­die­nio ry­tą, maž­daug pus­va­lan­dis po de­šim­tos va­lan­dos.
Į na­mus vi­dur­die­nį su­grį­žu­si mo­te­ris ra­do su­lau­žy­tas lau­kų­jų du­rų įlei­džia­mas spy­nas. Iš bu­to pra­din­go ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai...

Gaisras slėpė tragediją

2017 m. liepos 14 d.
Per gais­rą bu­te už­du­so šuo.
Bir­že­lio 12-osios prieš­pie­tę, po 10 va­lan­dos, Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Nau­jo­sios Ak­me­nės, vie­na­me iš V. Ku­dir­kos gat­vės dau­gia­bu­čių, iš bu­to, esan­čio ket­vir­ta­me aukš­te, rūks­ta dū­mai.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, dvie­jų kam­ba­rių bu­tas bu­vo už­dū­min­tas, abie­juo­se kam­ba­riuo­se de­gė sofos–lovos.
Ge­si­nant gais­rą, vo­nios kam­ba­ry­je kil­pa­vir­vė­je ras­tas gy­ven­to­jas.
Bu­te taip pat ap­tik­tas nuo dū­mų už­du­sęs au­gin­tis...

Rasta neteisėtų žvejybos įrankių

2017 m. liepos 14 d.
Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai va­kar vy­ko į vie­no Kur­tu­vė­nų re­gio­no gy­ven­to­jo so­dy­bą, kur kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais at­li­ko kra­tą.
56 me­tų vy­ro so­dy­bo­je ras­ta drau­džia­mų žve­jy­bos įran­kių – 18 ne­žy­mė­tų žve­jy­bi­nių tink­lų ir trys bu­čiai, ku­rių dy­džiai vir­ši­jo nu­sta­ty­tas leis­ti­nas nor­mas.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui už ne­tei­sė­tą žve­jy­bos įran­kių lai­ky­mą gre­sia bau­da nuo 60 iki 200 eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas taip pat nu­ma­to drau­džia­mų žve­jy­bos įran­kių...

Stiprinamas dėmesys dviračių vairuotojams

2017 m. liepos 14 d.
Drau­giš­kų rei­dų me­tu ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džian­tys ir nuo dvi­ra­čio ne­nu­li­pę per pės­čių­jų pe­rė­ję va­žiuo­jan­tys dvi­ra­ti­nin­kai bus per­spė­ti. Pa­rei­gū­nai jiems tik pri­mins, ko­dėl taip elg­tis pa­vo­jin­ga, nors už to­kį pa­žei­di­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to ir pi­ni­gi­nes nuo­bau­das.
Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad va­žiuo­ti dvi­ra­čiu pe­rė­jo­se drau­džia­ma. Dvi­ra­ti­nin­kams ne­nu­li­pus nuo sa­vo trans­por­to prie­mo­nės ke­lią kirs­ti lei­džia­ma tik...

Radviliškio rajono savivaldybės įstaigos vadovas V. Jakavičius pažeidė įstatymą

2017 m. liepos 13 d.
Ty­ri­mą VTEK at­li­ko ne­pri­ta­ru­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų at­lik­to V.Ja­ka­vi­čiaus tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo iš­va­dai. VTEK ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tų duo­me­nų vi­su­ma ro­do, kad ŠSPC va­do­vas ne­ga­lė­jo iš­lik­ti ob­jek­ty­vus ir ne­ša­liš­kas da­ly­vau­da­mas spren­džiant aso­cia­ci­jai, ku­rios veik­lo­je jis da­ly­vau­ja, nau­din­gus klau­si­mus.
V.Ja­ka­vi­čius nuo 2012 me­tais yra pa­nau­dos bū­du Še­du­vos ae­rod­ro­mą val­dan­čios aso­cia­ci­jos „Šiau­lių ae­rok­lu­bas“ na­rys. Šių me­tų sau­sį jis...

Su katinu susidorota pliauska

2017 m. liepos 13 d.
Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, lie­pos 9 die­ną mi­nė­ta­me kai­me, prie so­dy­bos lau­ko vir­tu­vės, 28 me­tų vie­tos gy­ven­to­jas, pa­pra­šy­tas 40 me­tų kai­my­no, ka­ti­ną už­mu­šė.
Apie nu­dai­go­tą gy­vū­ną po­li­ci­jai pra­ne­šė 40-me­čio vy­ro uoš­vė. Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad ka­ti­nas pri­klau­sė jai. Gy­vū­ną duk­ters šei­mai bu­vo pa­li­ku­si pa­glo­bo­ti, kol per­si­kels gy­ven­ti iš kai­mo į mies­tą.
Pa­na­šu, kad žen­tui uoš­vės au­gin­ti­nis nei pa­ti­ko, nei įti­ko: vie­ną die­ną vy­ras pa­si­kvie­tė sa­vo kai­my­ną ir su­ta­rė...

Pas keleivį rasta marihuanos

2017 m. liepos 13 d.
Au­to­mo­bi­lio 24 me­tų ke­lei­vis pri­si­pa­ži­no, kad pa­ke­tė­lis yra jo.
Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Dėl dis­po­na­vi­mo kvai­ša­lais ne­tu­rint tiks­lo pla­tin­ti šiau­lie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulietė pinigus atidavė savo noru

2017 m. liepos 13 d.
65 me­tų šiau­lie­tė, pa­ti­kė­ju­si gra­žiais so­cia­li­nia­me tink­le ap­tik­to vy­riš­kio žo­džiais, pra­ra­do san­tau­pas.Anot 1030 eu­rų su­kčiui ati­da­vu­sios mo­ters, su nau­juo­ju feis­bu­ko drau­gu ji su­si­pa­ži­no ge­gu­žės 6 die­ną. Po­ra ma­lo­niai pa­bend­ra­vo.
Vie­ną die­ną vy­riš­kis už­si­mi­nė no­rin­tis mo­te­rį ap­lan­ky­ti jos tė­vy­nė­je. Ta­čiau ke­lio­nės į Lie­tu­vą do­ku­men­tams nau­ja­sis feis­bu­ko drau­gas ne­tu­rė­jo pi­ni­gų, to­dėl jų ir pa­pra­šė pa­sko­lin­ti lie­tu­vę.
Nie­ko blo­go neį­tar­da­ma mo­te­ris...

Policija ieško daiktų savininkų

2017 m. liepos 13 d.
Lie­pos 24 die­ną Pak­ruo­jy­je, P. Ma­šio­to gat­vė­je, ras­ti spy­nų rak­tai.
Šiuos daik­tus pra­ra­du­sius as­me­nis pra­šy­tu­me kreip­tis dar­bo va­lan­do­mis į Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pas Veik­los sky­riaus vy­riau­sią­jį ty­rė­ją Eval­dą Gu­džiū­ną (203 ka­bi­ne­tas) ar­ba pa­skam­bin­ti jam te­le­fo­nu (8 700) 61623 ar­ba pa­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu eval­das.gudziunas@policija.lt.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulių tardymo izoliatorius jau turi vadovą (1)

2017 m. liepos 13 d.
Pe­da­go­gi­nį ir tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jęs 45 me­tų S. Ra­jun­čius baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mo­je dir­ba nuo 1998 me­tų.
Jis dir­bo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to Pa­tai­sos ins­pek­ci­jų sky­riaus vy­res­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, Pa­tai­sos ins­pek­ci­jų ir pro­ba­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ku, o nuo 2012 me­tų lapk­ri­čio 7 die­nos va­do­va­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bai.
Bu­vęs Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Ra­mū­nas Zut­kis nuo pa­rei­gų bu­vo nu­ša­lin­tas teis­mo spren­di­mu. Di­rek­to­rius įtar­tas...

Policijoje stereotipai vis dar gajūs

2017 m. liepos 12 d.
Apie po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir jų dar­bą, ga­li­ma sa­ky­ti, sklin­da le­gen­dos. Dau­gu­ma jų grei­čiau­siai gi­mę, kai po­li­ci­nin­kams pa­vy­ko per­gud­rau­ti įsta­ty­mų lau­žy­to­jus ir sėk­min­gai su­si­tvar­ky­ti su už­duo­ti­mis.Šią va­sa­rą Lie­tu­vos po­li­ci­ja ėmė­si neįp­ras­tos ko­vos – ko­vos su ste­reo­ti­pais. Kiek­vie­ną sa­vai­tę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos "Fa­ce­book" pa­sky­ras pa­pil­do nau­ja nuo­trau­ka, ku­ri vaiz­duo­ja vie­ną su po­li­ci­ja su­si­ju­sį ste­reo­ti­pą, o...

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas