(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Sprogimą greičiausiai sukėlė plaukų lako flakono dujos

2017 m. gegužės 20 d.
In­ci­den­tas įvy­ko at­lie­kų pre­sa­vi­mo įren­gi­ny­je pre­suo­jant at­lie­kas. Po spro­gi­mo šiukš­lia­ve­žės įren­gi­nys ir ja­me bu­vu­sios at­lie­kos už­si­de­gė.
Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, spro­go bui­ti­nė­se at­lie­ko­se su­nau­do­ta­me plau­kų la­ko fla­ko­ne su­si­kau­pu­sios du­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kuršėnuose bus ribojamas eismas

2017 m. gegužės 20 d.
Po­li­ci­ja in­for­muo­ja, kad ge­gu­žės 20 die­ną, nuo 6 iki 15 va­lan­dos bus drau­džia­mas eis­mas J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve, o nuo 11 iki 24 va­lan­dos eis­mas drau­džia­mas Pa­ven­čio gat­vės at­kar­po­je, nuo Ven­tos gat­vės žie­do iki L. Ivins­kio aikš­tės.
Tą pa­čią die­ną nuo 10.30 iki 15 va­lan­dos, ri­bo­ja­mas eis­mas nuo Dau­gė­lių gat­vės san­kry­žos link J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės, taip pat Ka­pų ir Vy­dū­no gat­vės, Vy­dū­no irV.Damb­raus­ko gat­vių san­kry­žo­se.
Ge­gu­žės 20-ąją, nuo 11 iki 11.30 va­lan­dos, ko­lo­nos...

Šiukšlių vežimo įmonėje nugriaudėjo sprogimas

2017 m. gegužės 19 d.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, UAB „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­je, už­si­de­gus per­krau­na­moms šiukš­lėms, smar­kiai ap­ga­din­ta šiukš­lių ve­ži­mo ma­ši­na.In­ci­den­tas įvy­ko prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to. Apie gais­rą pra­neš­ta Bend­ro­sios pa­gal­bos cent­rui telefonu 112, į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų eki­pa­žai.
Spro­gi­mas įvy­ko pre­suo­jant šiukš­les vie­na­me iš kon­tei­ne­rių. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir lieps­na.
Aikš­te­lė­je dir­bęs įmo­nės „Eco­se­rvi­ce...

Vagis išnešė 17 000 eurų vertės endoskopo detalę

2017 m. gegužės 18 d.
Va­gys­tė Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je. Į neuž­ra­kin­tą ka­bi­ne­tą įsmu­kęs vy­ras pa­vo­gė me­di­ci­ni­nio įren­gi­nio de­ta­lę, ku­rios pre­li­mi­na­ri ver­tė – 17 000 eu­rų.Va­gys­tė bu­vo įvyk­dy­ta ant­ra­die­nį, ke­lio­li­ka mi­nu­čių iki tre­čios va­lan­dos po pie­tų. Gro­bis – en­dos­ko­po, ku­riuo at­lie­ka­mi skran­džio ir dvy­li­ka­pirš­tės žarnos ty­ri­mai, žar­ne­lė su spe­cia­liais sen­so­riais.
Į en­dos­ko­pi­jų ka­bi­ne­tą va­gis pra­smu­ko pa­si­nau­do­jęs pa­lan­kiu mo­men­tu – kai iš ka­bi­ne­to, ku­rio du­rys...

Šiaulių policininkai darbe naudos ir šturmui skirtą prietaisą

2017 m. gegužės 18 d.
Mi­nė­tą komp­lek­tą su­da­ro įpras­tas kas­die­nė­je tar­ny­bo­je nau­do­ja­mas pis­to­le­tas „Glock“ ir kon­ver­te­ris – prie­tai­sas, ku­ris per ke­lias aki­mir­kas pa­pras­tą pis­to­le­tą pa­ver­čia štur­mo gink­lu.
Kon­ver­te­rio pri­va­lu­mas yra tas, kad ant jo ga­li­ma tvir­tin­ti prie­dus: ran­ke­ną, tak­ti­nį pro­žek­to­rių, la­ze­ri­nį tai­kik­lį, me­cha­ni­nius tai­kik­lius.
Nau­do­tis šiuo gink­luo­tės komp­lek­tu – pa­pras­ta ir pa­to­gu. Kon­ver­te­rio ne­rei­kia vi­są lai­ką ne­šio­tis. Jį ga­li­ma sau­giai...

Dviratininkai atsitrenkė į stovintį automobilį

2017 m. gegužės 18 d.
Ma­ža­me­čiai iš­vež­ti į Kel­mės li­go­ni­nę, ku­rio­je vie­nam iš jų diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas, o ki­tam – gal­vos, tar­pu­men­čio su­mu­ši­mai bei sme­ge­nų su­krė­ti­mas.
Vai­kai nu­ken­tė­jo ke­ly­je. Ne­lai­mė įvy­ko, kai au­to­mo­bi­lio „VW Po­lo“ 29 me­tų vai­ruo­to­jas, iš­va­žiuo­da­mas iš na­mo kie­mo, su­sto­jo pra­leis­ti pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių.
Tuo mo­men­tu į au­to­mo­bi­lį ir at­si­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vę ber­niu­kai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nuotykius ant stogo sugadino policija

2017 m. gegužės 17 d.
28 me­tų Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jas su­kė­lė įta­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo į vie­na­me Šiau­lių pre­ky­bos cent­re esan­tį Šiau­lių ban­ko fi­lia­lo tur­tą. Po­li­ci­jos su­lai­ky­tas vy­ras pa­rei­gū­nams pa­pa­sa­ko­jo ko­mik­so ver­tą is­to­ri­ją.Ba­lan­džio 23-osios va­ka­rą, po 22 va­lan­dos, pre­ky­bos cent­ro dar­buo­to­jus ant ko­jų su­kė­lė su­vei­ku­si Šiau­lių ban­ko fi­lia­lo ap­sau­go sig­na­li­za­ci­ja. Ats­ku­bė­ję ap­sau­gi­nin­kai šių pa­tal­pų lu­bo­se pa­ste­bė­jo sky­lę, o gre­ta esan­čio tua­le­to pa­tal­po­se su­lai­kė iš­si­gan­du­sį...

Išregistruotu automobiliu netoli nuvažiavo

2017 m. gegužės 17 d.
Siek­da­mas iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės Lat­vi­jos pi­lie­tis pa­sie­nie­čiams ir­gi pa­siū­lė „su­si­tar­ti“. VSAT pa­rei­gū­nai įspė­jo, kad už to­kius veiks­mus jam gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Vai­ruo­to­jas neat­ly­žo: priė­jęs prie tar­ny­bi­nio pa­sie­nie­čių vi­su­rei­gio jis pro prie­ki­nių ke­lei­vio du­re­lių lan­gą įme­tė 5 ir 10 eu­rų ku­piū­ras.
Tuo­met vai­ruo­to­ją pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ir už­da­rė į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Sa­vo ruož­tu dėl iš­re­gist­ruo­tos trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo...

Gaisras prasidėjo nuo elektros skydinės

2017 m. gegužės 17 d.
Dar­žo­vių pa­ka­vi­mo ce­che tuo me­tu dir­bo apie sep­ty­nias de­šim­tis dar­buo­to­jų. Vi­si sku­biai išė­jo į lau­ką.
Iki at­vyks­tant ug­nia­ge­siams gais­rą ge­si­no įmo­nės dar­buo­to­jai. Smilks­tan­čią elekt­ros sky­di­nę mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu už­ge­si­no Už­ven­čio ug­nia­ge­sių ko­man­da.
Gais­ro me­tu ap­de­gė elekt­ros sky­di­nė, nu­de­gė įva­di­nis elekt­ros ka­be­lis, ap­rū­ko bei de­for­ma­vo­si da­lis pa­sta­to sie­nos.
Pir­mi­nė­mis gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, gais­ras ki­lo dėl elekt­ros įren­gi­nių, prie­tai­sų...

Reikalaudamas telefono, grasino sulaužyti galūnes

2017 m. gegužės 17 d.
Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio vai­ki­no, iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis jam su­da­vė me­di­ne laz­da per ko­jas ir pa­gra­si­no, kad, jei jis ne­grą­žins te­le­fo­no, su­lau­žys ko­jas ir ran­kas.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis į me­di­kus ne­si­krei­pė.
Nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu įta­ria­mas 22 me­tų vai­ki­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Keleiviui sulaužytas kaklas

2017 m. gegužės 17 d.
Ava­ri­ja, ku­rio­je nu­ken­tė­jo mi­nė­tas vy­ras, įvy­ko ge­gu­žės 7 die­nos pa­va­ka­rę, po 17 va­lan­dos, Pak­ruo­jo ra­jo­no ke­ly­je Bitaičiai–Degučiai--Stačiūnai–Pavėzgiai.
67 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Vol­vo S40“, neat­siž­vel­gė į me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to.
Eis­mo įvy­ky­je ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis, su­ža­lo­tas kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dviračio vagis sulaikytas su dviračiu

2017 m. gegužės 17 d.
Penk­ta­die­nį, apie 17 va­lan­dą, Rad­vi­liš­ky­je, prie pre­ky­bos cent­ro, pa­si­kė­sin­ta pa­vog­ti prie dvi­ra­čio sto­vo pri­ra­kin­tą dvi­ra­tį „Wi­no­ra“. Net­ru­kus va­gis bu­vo su­lai­ky­tas.Pen­kis kar­tus anks­čiau teis­tas 31 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas šeš­ta­die­nį, teis­mo spren­di­mu, suim­tas trim mė­ne­siams. Šis vy­ras įta­ria­mas ir dar ke­lio­mis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir mais­to pro­duk­tų va­gys­tė­mis iš Šiau­lių mies­to par­duo­tu­vių.
Aiš­kė­ja, kad, pa­ma­tęs pra­ban­gų, apie 800 eu­rų kai­nuo­jan­tį dvi­ra­tį, vy­ras...

Brakonierius šerniukus paliko be motinos

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros dar­buo­to­jai su­lai­kė bra­ko­nie­rių su šau­tu­vu ir nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­su. Ras­ta nu­šau­ta ir iš­mė­si­nė­ta ne­se­niai vai­kų at­si­ve­du­si šer­nė.Bra­ko­nie­ria­vu­siam vy­rui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai – bau­da iki 1800 eu­rų, gink­lo kon­fis­ka­vi­mas ir tei­sės me­džio­ti atė­mi­mas. Be to, teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, ku­ri ga­li siek­ti 3000 eu­rų.
Apie tai, kad Šiau­lių ra­jo­ne, Ka­ti­liš­kės miš­ke, ga­li bū­ti ne­tei­sė­tai me­džio­ja­ma...

Į Lietuvą bandyta įvežti grėsmingiausio kvaišalo

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti, bei pa­si­kė­si­ni­mo jas iš ša­lies iš­ga­ben­ti kont­ra­ban­da.Prieš teis­mą ne­tru­kus tu­rė­tų sto­ti šia nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­ma ke­tu­rių lie­tu­vių or­ga­ni­zuo­ta gru­pė, su­si­bū­ru­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ir vie­nas lie­tu­vis, vei­kęs Lie­tu­vo­je.
Šiau­lių...

Akmenės rajono gyventojas mulkinęs sukčius stos prieš teismą

2017 m. gegužės 16 d.
15 kar­tų anks­čiau teis­tas 27 me­tų Man­tas Ki­ze­vi­čius ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą dėl Ak­me­nės ra­jo­ne vyk­dy­tų su­kčia­vi­mų.Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad ke­lio­li­ka kar­tų teis­tas ma­žei­kiš­kis iš ke­tu­rių gar­baus am­žiaus se­no­lių iš­vi­lio­jo be­veik 10 tūks­tan­čių eu­rų.
Jau­nam vy­rui trū­ko pi­ni­gų pra­gy­ven­ti, tad iš Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­čio pa­žįs­ta­mo ga­vęs pa­siū­ly­mą „leng­vai už­si­dirb­ti“, M. Ki­ze­vi­čius...

Politikų skundas grąžintas prokuratūrai

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas at­si­sa­kė iš­kel­ti pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lą dėl šmeiž­to pa­gal pa­reiš­kė­jų Sei­mo na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ir bu­vu­sio Sei­mo na­rio Ed­var­do Ža­ka­rio skun­dą. Teis­mo nu­tar­ti­mi, skun­das per­duo­tas Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai, ku­ri spręs klau­si­mą dėl nu­trauk­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo at­nau­ji­ni­mo.Teis­mo nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­de kaip šmei­ži­kiš­ki įvar­di­ja­mi tei­gi­niai apie esą tam tik­rus vie­šų­jų as­me­nų veiks­mus per­žen­gia pri­va­taus gin­čo ri­bas ir tu­ri...

Keleivis sužalojo riedučiu važiavusią mergaitę

2017 m. gegužės 16 d.
Įvy­kio me­tu taip pat su­ga­din­tas rie­dis, ku­rio ver­tė 150 eu­rų.
Au­to­mo­bi­lis nu­sta­ty­tas, aiš­ki­na­ma­si, kas jį vai­ra­vo ir kas sė­dė­jo ke­lei­vio vie­to­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Anūkių išnaudotojas kalės šešerius metus

2017 m. gegužės 16 d.
53 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas nu­teis­tas už sek­sua­li­nį ma­ža­me­tės anū­kės iš­nau­do­ji­mą ir ma­ža­me­tės jos se­sers tvir­ki­ni­mą.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas kal­tu pri­pa­žin­tam vy­rui sky­rė še­še­rių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę, ku­rią jis tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.
Bau­džia­mo­sios by­los duo­me­ni­mis, se­ne­lis vie­ną sa­vo anū­kių, vy­res­nią­ją, vy­ras na­muo­se ke­lis kar­tus gra­ba­lio­jo taip ten­kin­da­mas sa­vo ly­ti­nę aist­rą. Pir­mą kar­tą tai nu­ti­ko 2015 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį. Mer­gai­tei ta­da bu­vo vos še­še­ri...

Gaisras vos nepasiglemžė gyvybės

2017 m. gegužės 16 d.
Pra­ne­ši­mą apie gais­rą Rad­vi­liš­kio ug­nia­ge­siai ga­vo po šeš­tos va­ka­ro. Pra­neš­ta, kad iš na­mo rūks­ta dū­mai, o lieps­nos ne­ma­to.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai in­for­muo­ti, kad vi­du­je ga­li bū­ti žmo­gus. Net­ru­kus iš na­mo iš­ves­tas ap­de­gęs bei dū­mais ap­si­nuo­di­jęs vy­riš­kis. Jis grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­tas ir pa­gul­dy­tas į gy­dy­mo įstai­gą.
Nus­ta­ty­ta, kad gais­ras ki­lo maž­daug de­vy­nių kvad­ra­ti­nių met­rų di­du­mo kam­ba­ry­je. La­biau­siai ti­kė­ti­na prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ge­sys su...

Girtas vairuotojas nuvertė elektros stulpą

2017 m. gegužės 16 d.
Vai­ruo­to­jas pa­li­ko au­to­mo­bi­lį, o pa­ts iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Po­li­ci­jai pa­vy­ko ras­ti vai­ruo­to­ją. Jam nu­sta­ty­tas 2,81 pro­mi­lės gir­tu­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi