(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Sprogimą greičiausiai sukėlė plaukų lako flakono dujos

2017 m. gegužės 20 d.
In­ci­den­tas įvy­ko at­lie­kų pre­sa­vi­mo įren­gi­ny­je pre­suo­jant at­lie­kas. Po spro­gi­mo šiukš­lia­ve­žės įren­gi­nys ir ja­me bu­vu­sios at­lie­kos už­si­de­gė.
Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, spro­go bui­ti­nė­se at­lie­ko­se su­nau­do­ta­me plau­kų la­ko fla­ko­ne su­si­kau­pu­sios du­jos.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kuršėnuose bus ribojamas eismas (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Po­li­ci­ja in­for­muo­ja, kad ge­gu­žės 20 die­ną, nuo 6 iki 15 va­lan­dos bus drau­džia­mas eis­mas J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve, o nuo 11 iki 24 va­lan­dos eis­mas drau­džia­mas Pa­ven­čio gat­vės at­kar­po­je, nuo Ven­tos gat­vės žie­do iki L. Ivins­kio aikš­tės.
Tą pa­čią die­ną nuo 10.30 iki 15 va­lan­dos, ri­bo­ja­mas eis­mas nuo Dau­gė­lių gat­vės san­kry­žos link J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės, taip pat Ka­pų ir Vy­dū­no gat­vės, Vy­dū­no irV.Damb­raus­ko gat­vių san­kry­žo­se.
Ge­gu­žės 20-ąją, nuo 11 iki 11.30 va­lan­dos, ko­lo­nos...

Šiukšlių vežimo įmonėje nugriaudėjo sprogimas (1)

2017 m. gegužės 19 d.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, UAB „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­je, už­si­de­gus per­krau­na­moms šiukš­lėms, smar­kiai ap­ga­din­ta šiukš­lių ve­ži­mo ma­ši­na.In­ci­den­tas įvy­ko prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to. Apie gais­rą pra­neš­ta Bend­ro­sios pa­gal­bos cent­rui telefonu 112, į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų eki­pa­žai.
Spro­gi­mas įvy­ko pre­suo­jant šiukš­les vie­na­me iš kon­tei­ne­rių. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir lieps­na.
Aikš­te­lė­je dir­bęs įmo­nės „Eco­se­rvi­ce...

Vagis išnešė 17 000 eurų vertės endoskopo detalę (1)

2017 m. gegužės 18 d.
Va­gys­tė Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je. Į neuž­ra­kin­tą ka­bi­ne­tą įsmu­kęs vy­ras pa­vo­gė me­di­ci­ni­nio įren­gi­nio de­ta­lę, ku­rios pre­li­mi­na­ri ver­tė – 17 000 eu­rų.Va­gys­tė bu­vo įvyk­dy­ta ant­ra­die­nį, ke­lio­li­ka mi­nu­čių iki tre­čios va­lan­dos po pie­tų. Gro­bis – en­dos­ko­po, ku­riuo at­lie­ka­mi skran­džio ir dvy­li­ka­pirš­tės žarnos ty­ri­mai, žar­ne­lė su spe­cia­liais sen­so­riais.
Į en­dos­ko­pi­jų ka­bi­ne­tą va­gis pra­smu­ko pa­si­nau­do­jęs pa­lan­kiu mo­men­tu – kai iš ka­bi­ne­to, ku­rio du­rys...

Šiaulių policininkai darbe naudos ir šturmui skirtą prietaisą

2017 m. gegužės 18 d.
Mi­nė­tą komp­lek­tą su­da­ro įpras­tas kas­die­nė­je tar­ny­bo­je nau­do­ja­mas pis­to­le­tas „Glock“ ir kon­ver­te­ris – prie­tai­sas, ku­ris per ke­lias aki­mir­kas pa­pras­tą pis­to­le­tą pa­ver­čia štur­mo gink­lu.
Kon­ver­te­rio pri­va­lu­mas yra tas, kad ant jo ga­li­ma tvir­tin­ti prie­dus: ran­ke­ną, tak­ti­nį pro­žek­to­rių, la­ze­ri­nį tai­kik­lį, me­cha­ni­nius tai­kik­lius.
Nau­do­tis šiuo gink­luo­tės komp­lek­tu – pa­pras­ta ir pa­to­gu. Kon­ver­te­rio ne­rei­kia vi­są lai­ką ne­šio­tis. Jį ga­li­ma sau­giai...

Dviratininkai atsitrenkė į stovintį automobilį (1)

2017 m. gegužės 18 d.
Ma­ža­me­čiai iš­vež­ti į Kel­mės li­go­ni­nę, ku­rio­je vie­nam iš jų diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas, o ki­tam – gal­vos, tar­pu­men­čio su­mu­ši­mai bei sme­ge­nų su­krė­ti­mas.
Vai­kai nu­ken­tė­jo ke­ly­je. Ne­lai­mė įvy­ko, kai au­to­mo­bi­lio „VW Po­lo“ 29 me­tų vai­ruo­to­jas, iš­va­žiuo­da­mas iš na­mo kie­mo, su­sto­jo pra­leis­ti pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių.
Tuo mo­men­tu į au­to­mo­bi­lį ir at­si­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vę ber­niu­kai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nuotykius ant stogo sugadino policija

2017 m. gegužės 17 d.
28 me­tų Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jas su­kė­lė įta­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo į vie­na­me Šiau­lių pre­ky­bos cent­re esan­tį Šiau­lių ban­ko fi­lia­lo tur­tą. Po­li­ci­jos su­lai­ky­tas vy­ras pa­rei­gū­nams pa­pa­sa­ko­jo ko­mik­so ver­tą is­to­ri­ją.Ba­lan­džio 23-osios va­ka­rą, po 22 va­lan­dos, pre­ky­bos cent­ro dar­buo­to­jus ant ko­jų su­kė­lė su­vei­ku­si Šiau­lių ban­ko fi­lia­lo ap­sau­go sig­na­li­za­ci­ja. Ats­ku­bė­ję ap­sau­gi­nin­kai šių pa­tal­pų lu­bo­se pa­ste­bė­jo sky­lę, o gre­ta esan­čio tua­le­to pa­tal­po­se su­lai­kė iš­si­gan­du­sį...

Išregistruotu automobiliu netoli nuvažiavo

2017 m. gegužės 17 d.
Siek­da­mas iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės Lat­vi­jos pi­lie­tis pa­sie­nie­čiams ir­gi pa­siū­lė „su­si­tar­ti“. VSAT pa­rei­gū­nai įspė­jo, kad už to­kius veiks­mus jam gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Vai­ruo­to­jas neat­ly­žo: priė­jęs prie tar­ny­bi­nio pa­sie­nie­čių vi­su­rei­gio jis pro prie­ki­nių ke­lei­vio du­re­lių lan­gą įme­tė 5 ir 10 eu­rų ku­piū­ras.
Tuo­met vai­ruo­to­ją pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ir už­da­rė į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Sa­vo ruož­tu dėl iš­re­gist­ruo­tos trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo...

Gaisras prasidėjo nuo elektros skydinės

2017 m. gegužės 17 d.
Dar­žo­vių pa­ka­vi­mo ce­che tuo me­tu dir­bo apie sep­ty­nias de­šim­tis dar­buo­to­jų. Vi­si sku­biai išė­jo į lau­ką.
Iki at­vyks­tant ug­nia­ge­siams gais­rą ge­si­no įmo­nės dar­buo­to­jai. Smilks­tan­čią elekt­ros sky­di­nę mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu už­ge­si­no Už­ven­čio ug­nia­ge­sių ko­man­da.
Gais­ro me­tu ap­de­gė elekt­ros sky­di­nė, nu­de­gė įva­di­nis elekt­ros ka­be­lis, ap­rū­ko bei de­for­ma­vo­si da­lis pa­sta­to sie­nos.
Pir­mi­nė­mis gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, gais­ras ki­lo dėl elekt­ros įren­gi­nių, prie­tai­sų...

Reikalaudamas telefono, grasino sulaužyti galūnes

2017 m. gegužės 17 d.
Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio vai­ki­no, iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis jam su­da­vė me­di­ne laz­da per ko­jas ir pa­gra­si­no, kad, jei jis ne­grą­žins te­le­fo­no, su­lau­žys ko­jas ir ran­kas.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis į me­di­kus ne­si­krei­pė.
Nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu įta­ria­mas 22 me­tų vai­ki­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Keleiviui sulaužytas kaklas

2017 m. gegužės 17 d.
Ava­ri­ja, ku­rio­je nu­ken­tė­jo mi­nė­tas vy­ras, įvy­ko ge­gu­žės 7 die­nos pa­va­ka­rę, po 17 va­lan­dos, Pak­ruo­jo ra­jo­no ke­ly­je Bitaičiai–Degučiai--Stačiūnai–Pavėzgiai.
67 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Vol­vo S40“, neat­siž­vel­gė į me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to.
Eis­mo įvy­ky­je ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis, su­ža­lo­tas kar­tu va­žia­vęs ke­lei­vis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dviračio vagis sulaikytas su dviračiu

2017 m. gegužės 17 d.
Penk­ta­die­nį, apie 17 va­lan­dą, Rad­vi­liš­ky­je, prie pre­ky­bos cent­ro, pa­si­kė­sin­ta pa­vog­ti prie dvi­ra­čio sto­vo pri­ra­kin­tą dvi­ra­tį „Wi­no­ra“. Net­ru­kus va­gis bu­vo su­lai­ky­tas.Pen­kis kar­tus anks­čiau teis­tas 31 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas šeš­ta­die­nį, teis­mo spren­di­mu, suim­tas trim mė­ne­siams. Šis vy­ras įta­ria­mas ir dar ke­lio­mis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir mais­to pro­duk­tų va­gys­tė­mis iš Šiau­lių mies­to par­duo­tu­vių.
Aiš­kė­ja, kad, pa­ma­tęs pra­ban­gų, apie 800 eu­rų kai­nuo­jan­tį dvi­ra­tį, vy­ras...

Brakonierius šerniukus paliko be motinos (1)

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros dar­buo­to­jai su­lai­kė bra­ko­nie­rių su šau­tu­vu ir nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­su. Ras­ta nu­šau­ta ir iš­mė­si­nė­ta ne­se­niai vai­kų at­si­ve­du­si šer­nė.Bra­ko­nie­ria­vu­siam vy­rui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai – bau­da iki 1800 eu­rų, gink­lo kon­fis­ka­vi­mas ir tei­sės me­džio­ti atė­mi­mas. Be to, teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, ku­ri ga­li siek­ti 3000 eu­rų.
Apie tai, kad Šiau­lių ra­jo­ne, Ka­ti­liš­kės miš­ke, ga­li bū­ti ne­tei­sė­tai me­džio­ja­ma...

Į Lietuvą bandyta įvežti grėsmingiausio kvaišalo

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti, bei pa­si­kė­si­ni­mo jas iš ša­lies iš­ga­ben­ti kont­ra­ban­da.Prieš teis­mą ne­tru­kus tu­rė­tų sto­ti šia nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­ma ke­tu­rių lie­tu­vių or­ga­ni­zuo­ta gru­pė, su­si­bū­ru­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ir vie­nas lie­tu­vis, vei­kęs Lie­tu­vo­je.
Šiau­lių...

Akmenės rajono gyventojas mulkinęs sukčius stos prieš teismą (1)

2017 m. gegužės 16 d.
15 kar­tų anks­čiau teis­tas 27 me­tų Man­tas Ki­ze­vi­čius ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą dėl Ak­me­nės ra­jo­ne vyk­dy­tų su­kčia­vi­mų.Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad ke­lio­li­ka kar­tų teis­tas ma­žei­kiš­kis iš ke­tu­rių gar­baus am­žiaus se­no­lių iš­vi­lio­jo be­veik 10 tūks­tan­čių eu­rų.
Jau­nam vy­rui trū­ko pi­ni­gų pra­gy­ven­ti, tad iš Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­čio pa­žįs­ta­mo ga­vęs pa­siū­ly­mą „leng­vai už­si­dirb­ti“, M. Ki­ze­vi­čius...

Politikų skundas grąžintas prokuratūrai

2017 m. gegužės 16 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas at­si­sa­kė iš­kel­ti pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lą dėl šmeiž­to pa­gal pa­reiš­kė­jų Sei­mo na­rio Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ir bu­vu­sio Sei­mo na­rio Ed­var­do Ža­ka­rio skun­dą. Teis­mo nu­tar­ti­mi, skun­das per­duo­tas Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai, ku­ri spręs klau­si­mą dėl nu­trauk­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo at­nau­ji­ni­mo.Teis­mo nuo­mo­ne, pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­de kaip šmei­ži­kiš­ki įvar­di­ja­mi tei­gi­niai apie esą tam tik­rus vie­šų­jų as­me­nų veiks­mus per­žen­gia pri­va­taus gin­čo ri­bas ir tu­ri...

Keleivis sužalojo riedučiu važiavusią mergaitę

2017 m. gegužės 16 d.
Įvy­kio me­tu taip pat su­ga­din­tas rie­dis, ku­rio ver­tė 150 eu­rų.
Au­to­mo­bi­lis nu­sta­ty­tas, aiš­ki­na­ma­si, kas jį vai­ra­vo ir kas sė­dė­jo ke­lei­vio vie­to­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Anūkių išnaudotojas kalės šešerius metus

2017 m. gegužės 16 d.
53 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas nu­teis­tas už sek­sua­li­nį ma­ža­me­tės anū­kės iš­nau­do­ji­mą ir ma­ža­me­tės jos se­sers tvir­ki­ni­mą.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas kal­tu pri­pa­žin­tam vy­rui sky­rė še­še­rių me­tų ka­lė­ji­mo baus­mę, ku­rią jis tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.
Bau­džia­mo­sios by­los duo­me­ni­mis, se­ne­lis vie­ną sa­vo anū­kių, vy­res­nią­ją, vy­ras na­muo­se ke­lis kar­tus gra­ba­lio­jo taip ten­kin­da­mas sa­vo ly­ti­nę aist­rą. Pir­mą kar­tą tai nu­ti­ko 2015 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį. Mer­gai­tei ta­da bu­vo vos še­še­ri...

Gaisras vos nepasiglemžė gyvybės

2017 m. gegužės 16 d.
Pra­ne­ši­mą apie gais­rą Rad­vi­liš­kio ug­nia­ge­siai ga­vo po šeš­tos va­ka­ro. Pra­neš­ta, kad iš na­mo rūks­ta dū­mai, o lieps­nos ne­ma­to.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai in­for­muo­ti, kad vi­du­je ga­li bū­ti žmo­gus. Net­ru­kus iš na­mo iš­ves­tas ap­de­gęs bei dū­mais ap­si­nuo­di­jęs vy­riš­kis. Jis grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­tas ir pa­gul­dy­tas į gy­dy­mo įstai­gą.
Nus­ta­ty­ta, kad gais­ras ki­lo maž­daug de­vy­nių kvad­ra­ti­nių met­rų di­du­mo kam­ba­ry­je. La­biau­siai ti­kė­ti­na prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ge­sys su...

Girtas vairuotojas nuvertė elektros stulpą

2017 m. gegužės 16 d.
Vai­ruo­to­jas pa­li­ko au­to­mo­bi­lį, o pa­ts iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Po­li­ci­jai pa­vy­ko ras­ti vai­ruo­to­ją. Jam nu­sta­ty­tas 2,81 pro­mi­lės gir­tu­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />