(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Nužudyto kūdikio motinos sveikatą tiria psichiatrai

2017 m. balandžio 21 d.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gy­tės mir­ties at­lie­kan­tys tei­sė­sau­gi­nin­kai su­lau­kė iš­va­dos. O įta­ria­mą­ja ta­pu­siai jos mo­ti­nai skir­ta psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė.Jo­je tei­gia­ma, kad mir­tis bu­vo smur­ti­nė: kū­di­kis mi­rė dėl su­krės­to vai­ko sind­ro­mo.
Įta­ria­mą­ja dėl nu­žu­dy­mo ta­pu­si 17-os me­tų ma­žy­lės mo­ti­na te­bė­ra už gro­tų. Jai skir­ta ir šiuo me­tu Ute­no­je jau at­lie­ka­ma sta­cio­na­ri psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė. Ja sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar...

Apspardė policijos patrulį (1)

2017 m. balandžio 21 d.
In­ci­den­tas Šiau­liuo­se, M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je esan­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je, įvy­ko prieš pat 21 va­lan­dą.
25 me­tų vy­ras, į li­go­ni­nę at­vež­tas iš Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus gir­tu­mui nu­sta­ty­ti, spy­rė tar­ny­bi­nes pa­rei­gas ei­nan­čiam uni­for­muo­tam Pat­ru­lių rink­ti­nės bū­rio va­dui į ran­ką.
Pa­rei­gū­nas dėl su­ža­lo­ji­mo į gy­dy­mo įstai­gą ne­si­krei­pė.
Chu­li­ga­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui iš­kel­ta...

Sukčius pranešė apie nelaimę

2017 m. balandžio 21 d.
Pi­ni­gus nu­ken­tė­ju­sio­ji ati­da­vė į na­mus atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­rui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Apiplėšta šiaulietė (1)

2017 m. balandžio 21 d.
Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio­sios, ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras ją su­mu­šė ir pa­gro­bė ran­ki­nę su as­me­ni­niais daik­tais.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji ran­kos žas­to lū­ži­mą gy­dė­si trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je. Plė­ši­ko pa­da­ry­tą ža­lą šiau­lie­tė įver­ti­no dau­giau ne­gu 500 eu­rų.
Plė­ši­mu įta­ria­mas as­muo ieš­ko­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į Šiaulių miesto ir rajono policiją ateina pertvarkos (1)

2017 m. balandžio 21 d.
Pa­gal nau­ją mo­de­lį, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te kei­sis dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka. Ne­be­liks bu­vu­sių ke­tu­rių nuo­va­dų, vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­rių. Vie­toj jų bus įkur­ti du veik­los sky­riai ir nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ra­vi­mo sky­rius.
Veik­los pa­da­li­nių pa­grin­di­nės funk­ci­jos bus nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų at­sklei­di­mas ir ty­ri­mas. Kiek­vie­nas sky­rius tu­rės sa­vo te­ri­to­ri­ją – į ją įeis da­lis mies­to ir ra­jo­no te­ri­to­ri­jos...

Neteisėtos medžioklės kaina – tūkstančiai eurų

2017 m. balandžio 20 d.
Stir­ni­ną su­me­džio­ju­siam ir tin­ka­mai jo ne­pa­žy­mė­ju­siam me­džio­to­jui nuo at­sa­ko­my­bės iš­si­suk­ti ne­pa­vy­ko.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą ir iš­tei­sin­tą me­džio­to­ją Sau­lių Krikš­čiu­ką pri­pa­ži­no pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą. Už tai, kad su­me­džio­jo ir ga­be­no ne­tin­ka­mai li­cen­ci­ja pa­žy­mė­tą stir­ni­ną, me­džio­to­jui skir­ta bau­da, atim­ta tei­sė me­džio­ti ir kon­fis­kuo­tas šau­tu­vas.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos...

Nei traktoriaus, nei pinigų

2017 m. balandžio 20 d.
Vy­ras už no­ri­mą įsi­gy­ti trak­to­rių „Be­la­rus MTZ-82“, pa­ga­min­tą 1993 me­tais, apie ku­rio par­da­vi­mą bu­vo skel­bia­ma in­ter­ne­to tink­la­la­py­je „au­to­gi­das.lt“, į par­da­vė­jo nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 500 eu­rų avan­są.
Par­da­vė­jas trak­to­riaus ne­pris­ta­tė, pi­ni­gų ne­grą­ži­no, te­le­fo­nu neat­si­lie­pia.
Sup­ra­tęs, kad ta­po su­kčių au­ka, pir­kė­jas krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo. Įta­ria­mie­ji kol kas ne­nus­ta­ty­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Susižalojo ant stogo dirbęs darbininkas

2017 m. balandžio 20 d.
Ne­lai­mė įvy­ko Šiau­lių gat­vė­je, UAB-ės te­ri­to­ri­jo­je. Čia dar­bo me­tu nuo san­dė­lio sto­go, maž­daug iš aš­tuo­nių met­rų aukš­čio, nu­kri­to 37 me­tų vy­ras. Lū­žus ši­fe­riui, dar­bi­nin­kas įkri­to į san­dė­lį ir nu­kri­to ant be­to­ni­nių grin­dų, ku­rios bu­vo pa­deng­tos ne­sto­ru pju­ve­nų sluoks­niu.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo blai­vus. Ta­čiau šie duo­me­nys dar bus pa­tiks­lin­ti po krau­jo ty­ri­mo.
Ne­lai­mė­liui lū­žo du­bens kau­lai. Dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų vy­ras gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės...

Paskambino „anūkas“

2017 m. balandžio 20 d.
Vy­ras se­no­lei iš­klo­jo ir pa­ts su­si­ža­lo­jęs, ir su­ža­lo­jęs ne­pa­žįs­ta­mą mo­te­rį. Esą pa­sta­ro­sios gy­dy­mui rei­kia pi­ni­gų.
Į na­mus atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­rui mo­te­ris ati­da­vė 800 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Piktadariams užkliuvo keleivių laukimo stoginės (1)

2017 m. balandžio 19 d.
Pir­mi­niais pa­skai­čia­vi­mais, pik­ta­da­riai su­nio­ko­jo ne ma­žiau sep­ty­nių sto­gi­nių Šim­šės mik­ro­ra­jo­ne, Du­bi­jos, Vy­tau­to gat­vė­se. Taip pat Til­žės gat­vė­je, ki­tą­pus Šiau­lių dra­mos teat­ro. Bu­vo su­dau­žy­ti sie­ni­niai sto­gi­nių stik­lai.
Da­lis sto­gi­nių pri­klau­so Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei. Ko­kia ža­la pa­da­ry­ta, kol kas tiks­li­na­ma.
Apie in­ci­den­tą bus in­for­muo­ta po­li­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vagis nepasigailėjo gyvūnų

2017 m. balandžio 19 d.
Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, va­gys į na­me­lį pa­te­ko at­ra­ki­nę jo du­ris.
Pa­vog­to­je dė­žu­tė­je bu­vo apie 130 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Policija uždarė naminės fabrikėlį (1)

2017 m. balandžio 19 d.
Tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, kad Pa­vai­la­bio kai­me (Ra­sei­nių ra­jo­ne) gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas ga­mi­na na­mi­nę deg­ti­nę, pa­rei­gū­nai ap­lan­kė jo so­dy­bą.
51-erių vy­ras iš pra­džių me­la­vo ir ban­dė nu­kreip­ti po­li­ci­nin­kų dė­me­sį nuo sa­ma­nės fab­ri­kė­lio.
Ta­čiau pa­rei­gū­nų ap­gau­ti ne­pa­vy­ko. So­dy­bos šei­mi­nin­ko ūki­nia­me pa­sta­te jie ra­do įran­gą „vel­nio la­šams“ ga­min­ti bei virš 200 lit­rų rūgs­tan­čio rau­go.
Pa­rei­gū­nams ūki­nin­kas pa­pa­sa­ko­jo jau tra­di­ci­ja tam­pan­čią pa­sa­ką, kad bro­ga – tai jo gy­vu­liams...

Girtas vairuotojas sustojo tik griovyje

2017 m. balandžio 19 d.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai al­ko­ho­lio ma­tuok­liu pa­tik­ri­nę ma­ši­nos 27 me­tų vai­ruo­to­ją, nu­sta­tė vi­du­ti­nį gir­tu­mo laips­nį.
Iš­siaiš­kin­ta, kad gir­tas ava­ri­ją su­kė­lęs vy­ras ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį.
Ma­no­ma, kad eis­mo įvy­kis įvy­ko dėl mil­ži­niš­ko grei­čio.
Vai­ruo­to­jas per ava­ri­ją ne­nu­ken­tė­jo. Ta­čiau au­to­mo­bi­liui pri­reiks rim­to „gy­dy­mo“.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Medžiotojui bausmė nesugriežtinta

2017 m. balandžio 19 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas at­me­tė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ape­lia­ci­nį skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo 25 me­tų vyrui pa­skir­ta mi­ni­ma­li 800 eu­rų bau­da ir mi­ni­ma­lus tei­sės me­džio­ti vie­ne­riems me­tams atė­mi­mas.Ne­tei­sė­tai vai­kin­gą brie­džio pa­te­lę su­me­džio­ju­siam me­džio­to­jui pa­lik­tas jo gink­las.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams šių...

Pažeidėjus gali tekti drausminti ir baudomis (1)

2017 m. balandžio 19 d.
At­siž­vel­giant į tai, ar­ti­miau­siu me­tu po­li­ci­ja griež­tins ke­lio ženk­lų ir ho­ri­zon­ta­lio­jo ženk­li­ni­mo ne­si­lai­ky­mo kont­ro­lę.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 417 straips­ny­je nu­ma­ty­to ke­lio ho­ri­zon­ta­lio­jo ženk­li­ni­mo ne­si­lai­ky­mas, už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 30 iki 90 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Metalo supirktuvėje bandyta parduoti vogtą automobilį

2017 m. balandžio 19 d.
Va­gių nu­gvelb­tą au­to­mo­bi­lį „Peu­geot Bo­xer“ vie­nas šiau­lie­tis su­ra­do me­ta­lo su­pirk­tu­vė­je.Ko­vo 1-ąją Šiau­liuo­se, Aukš­ta­ba­lio gat­vė­je, gy­ve­nan­tis 43 me­tų vy­ras, už­sii­man­tis sen­daik­čių su­pir­ki­mu, pa­si­ge­do gat­vė­je su kro­vi­niu sto­vė­ju­sio sa­vo „Peu­geot Bo­xer“, pa­ga­min­to 2000 me­tais.
Vy­ras puo­lė skam­bin­ti sa­vo pa­žįs­ta­miems, klau­si­nė­da­mas, gal kas nors ką nors ži­no apie jo din­gu­sią ma­ši­ną.
Tą pa­čią die­ną šiau­lie­tis su­lau­kė vie­no me­ta­lo su­pirk­tu­vė­je dir­ban­čio...

Pamūšiškiui jo mersedesas atstojo arklį (1)

2017 m. balandžio 19 d.
Pri­čiup­tas pa­rei­gū­nų, vai­ruo­to­jas juo­kė­si, kad prieš ke­lias die­nas ma­tė Lie­tu­vos po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lės drau­džia mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne temp­ti ne mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių prie­ka­bas. Aki­vaiz­du, kad per­spė­ji­mo pa­mū­šiš­kis ne­pai­sė ir už to­kį pa­žei­di­mą įkliu­vo pa­ts.
Vai­ruo­to­jui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. Jam­teks su­si­mo­kė­ti bau­dą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Namą apvogė narkomanas

2017 m. balandžio 19 d.
Va­gis į vi­dų pa­te­ko iš­dau­žę lan­go stik­lą. Įsib­ro­vus į na­mo da­lį iš jo pa­grob­tas ben­zi­ni­nis pjūk­las ir smū­gi­nis kal­tas.
Su­lai­kius įta­ria­mą­jį va­gys­te, 26 me­tų vy­rą, at­lie­kant jo da­li­nę ap­žiū­rą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, spor­ti­nio džem­pe­rio ki­še­nė­je ras­tas ir paim­tas po­lie­ti­le­ni­nis pa­ke­tė­lis su­suk­tas į aliu­mi­nio fo­li­ją, su bi­riais, bal­tos spal­vos mil­te­liais, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­ne me­džia­ga ir švirkš­tas.
Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į Šiau­lių po­li­ci­jos areš­ti­nę...

Kryžių kalnelį nusiaubė nepilnamečiai (2)

2017 m. balandžio 19 d.
Anot pa­rei­gū­nų, var­ty­da­mi kry­žius, ne­pil­na­me­čiai taip „links­mi­no­si": iš­lau­žė kry­žius, ap­ga­di­no me­di­nes pa­vė­si­nes, iš­try­pė gė­ly­ną, pri­mė­tė šiukš­lių.
Ka­dan­gi ne­pil­na­me­čiai po­li­ci­jos aki­ra­tin pa­te­ko pir­mą kar­tą, jie at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, pri­tai­kius bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl chu­li­ga­niz­mo pra­dė­tas ba­lan­džio 10 die­ną. Praė­jus ke­lioms die­noms, su­lai­ky­ti ir chu­li­ga­nai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kryžių kalno padegėjas suimtas (6)

2017 m. balandžio 15 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas iš da­li­es ten­ki­no Šiau­lių pro­ku­ro­rų pra­šy­mą leis­ti suim­ti gais­rą Kry­žių kal­ne, kaip įta­ria­ma, su­kė­lu­sį Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­ją 72 me­tų Juo­zą Van­ce­vi­čių.Aiš­kė­ja, kad šis vy­ras per ke­lias die­nas spė­jo už­si­dirb­ti ne tik šią, bet ir dar vie­ną bau­džia­mą­ją by­lą.Pra­šy­mą suim­ti mak­si­ma­liam tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui pro­ku­ro­rai mo­ty­va­vo tuo, kad bū­da­mas lais­vė­je J. Van­ce­vi­čius ga­li ir to­liau da­ry­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Teis­mas, įver­ti­nęs vi­sas ap­lin­ky­bes ir...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />