(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Nužudyto kūdikio motinos sveikatą tiria psichiatrai

2017 m. balandžio 21 d.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gy­tės mir­ties at­lie­kan­tys tei­sė­sau­gi­nin­kai su­lau­kė iš­va­dos. O įta­ria­mą­ja ta­pu­siai jos mo­ti­nai skir­ta psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė.Jo­je tei­gia­ma, kad mir­tis bu­vo smur­ti­nė: kū­di­kis mi­rė dėl su­krės­to vai­ko sind­ro­mo.
Įta­ria­mą­ja dėl nu­žu­dy­mo ta­pu­si 17-os me­tų ma­žy­lės mo­ti­na te­bė­ra už gro­tų. Jai skir­ta ir šiuo me­tu Ute­no­je jau at­lie­ka­ma sta­cio­na­ri psi­cho­lo­gi­nė psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė. Ja sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar...

Apspardė policijos patrulį

2017 m. balandžio 21 d.
In­ci­den­tas Šiau­liuo­se, M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je esan­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je, įvy­ko prieš pat 21 va­lan­dą.
25 me­tų vy­ras, į li­go­ni­nę at­vež­tas iš Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus gir­tu­mui nu­sta­ty­ti, spy­rė tar­ny­bi­nes pa­rei­gas ei­nan­čiam uni­for­muo­tam Pat­ru­lių rink­ti­nės bū­rio va­dui į ran­ką.
Pa­rei­gū­nas dėl su­ža­lo­ji­mo į gy­dy­mo įstai­gą ne­si­krei­pė.
Chu­li­ga­nas su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui iš­kel­ta...

Sukčius pranešė apie nelaimę

2017 m. balandžio 21 d.
Pi­ni­gus nu­ken­tė­ju­sio­ji ati­da­vė į na­mus atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­rui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Apiplėšta šiaulietė

2017 m. balandžio 21 d.
Pa­sak nu­ken­tė­ju­sio­sios, ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras ją su­mu­šė ir pa­gro­bė ran­ki­nę su as­me­ni­niais daik­tais.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji ran­kos žas­to lū­ži­mą gy­dė­si trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je. Plė­ši­ko pa­da­ry­tą ža­lą šiau­lie­tė įver­ti­no dau­giau ne­gu 500 eu­rų.
Plė­ši­mu įta­ria­mas as­muo ieš­ko­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į Šiaulių miesto ir rajono policiją ateina pertvarkos

2017 m. balandžio 21 d.
Pa­gal nau­ją mo­de­lį, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te kei­sis dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka. Ne­be­liks bu­vu­sių ke­tu­rių nuo­va­dų, vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­rių. Vie­toj jų bus įkur­ti du veik­los sky­riai ir nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ra­vi­mo sky­rius.
Veik­los pa­da­li­nių pa­grin­di­nės funk­ci­jos bus nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų at­sklei­di­mas ir ty­ri­mas. Kiek­vie­nas sky­rius tu­rės sa­vo te­ri­to­ri­ją – į ją įeis da­lis mies­to ir ra­jo­no te­ri­to­ri­jos...

Neteisėtos medžioklės kaina – tūkstančiai eurų

2017 m. balandžio 20 d.
Stir­ni­ną su­me­džio­ju­siam ir tin­ka­mai jo ne­pa­žy­mė­ju­siam me­džio­to­jui nuo at­sa­ko­my­bės iš­si­suk­ti ne­pa­vy­ko.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą ir iš­tei­sin­tą me­džio­to­ją Sau­lių Krikš­čiu­ką pri­pa­ži­no pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą. Už tai, kad su­me­džio­jo ir ga­be­no ne­tin­ka­mai li­cen­ci­ja pa­žy­mė­tą stir­ni­ną, me­džio­to­jui skir­ta bau­da, atim­ta tei­sė me­džio­ti ir kon­fis­kuo­tas šau­tu­vas.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos...

Nei traktoriaus, nei pinigų

2017 m. balandžio 20 d.
Vy­ras už no­ri­mą įsi­gy­ti trak­to­rių „Be­la­rus MTZ-82“, pa­ga­min­tą 1993 me­tais, apie ku­rio par­da­vi­mą bu­vo skel­bia­ma in­ter­ne­to tink­la­la­py­je „au­to­gi­das.lt“, į par­da­vė­jo nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 500 eu­rų avan­są.
Par­da­vė­jas trak­to­riaus ne­pris­ta­tė, pi­ni­gų ne­grą­ži­no, te­le­fo­nu neat­si­lie­pia.
Sup­ra­tęs, kad ta­po su­kčių au­ka, pir­kė­jas krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo. Įta­ria­mie­ji kol kas ne­nus­ta­ty­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Susižalojo ant stogo dirbęs darbininkas

2017 m. balandžio 20 d.
Ne­lai­mė įvy­ko Šiau­lių gat­vė­je, UAB-ės te­ri­to­ri­jo­je. Čia dar­bo me­tu nuo san­dė­lio sto­go, maž­daug iš aš­tuo­nių met­rų aukš­čio, nu­kri­to 37 me­tų vy­ras. Lū­žus ši­fe­riui, dar­bi­nin­kas įkri­to į san­dė­lį ir nu­kri­to ant be­to­ni­nių grin­dų, ku­rios bu­vo pa­deng­tos ne­sto­ru pju­ve­nų sluoks­niu.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo blai­vus. Ta­čiau šie duo­me­nys dar bus pa­tiks­lin­ti po krau­jo ty­ri­mo.
Ne­lai­mė­liui lū­žo du­bens kau­lai. Dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų vy­ras gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės...

Paskambino „anūkas“

2017 m. balandžio 20 d.
Vy­ras se­no­lei iš­klo­jo ir pa­ts su­si­ža­lo­jęs, ir su­ža­lo­jęs ne­pa­žįs­ta­mą mo­te­rį. Esą pa­sta­ro­sios gy­dy­mui rei­kia pi­ni­gų.
Į na­mus atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­rui mo­te­ris ati­da­vė 800 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Piktadariams užkliuvo keleivių laukimo stoginės

2017 m. balandžio 19 d.
Pir­mi­niais pa­skai­čia­vi­mais, pik­ta­da­riai su­nio­ko­jo ne ma­žiau sep­ty­nių sto­gi­nių Šim­šės mik­ro­ra­jo­ne, Du­bi­jos, Vy­tau­to gat­vė­se. Taip pat Til­žės gat­vė­je, ki­tą­pus Šiau­lių dra­mos teat­ro. Bu­vo su­dau­žy­ti sie­ni­niai sto­gi­nių stik­lai.
Da­lis sto­gi­nių pri­klau­so Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei. Ko­kia ža­la pa­da­ry­ta, kol kas tiks­li­na­ma.
Apie in­ci­den­tą bus in­for­muo­ta po­li­ci­ja.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vagis nepasigailėjo gyvūnų

2017 m. balandžio 19 d.
Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, va­gys į na­me­lį pa­te­ko at­ra­ki­nę jo du­ris.
Pa­vog­to­je dė­žu­tė­je bu­vo apie 130 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Policija uždarė naminės fabrikėlį

2017 m. balandžio 19 d.
Tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, kad Pa­vai­la­bio kai­me (Ra­sei­nių ra­jo­ne) gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas ga­mi­na na­mi­nę deg­ti­nę, pa­rei­gū­nai ap­lan­kė jo so­dy­bą.
51-erių vy­ras iš pra­džių me­la­vo ir ban­dė nu­kreip­ti po­li­ci­nin­kų dė­me­sį nuo sa­ma­nės fab­ri­kė­lio.
Ta­čiau pa­rei­gū­nų ap­gau­ti ne­pa­vy­ko. So­dy­bos šei­mi­nin­ko ūki­nia­me pa­sta­te jie ra­do įran­gą „vel­nio la­šams“ ga­min­ti bei virš 200 lit­rų rūgs­tan­čio rau­go.
Pa­rei­gū­nams ūki­nin­kas pa­pa­sa­ko­jo jau tra­di­ci­ja tam­pan­čią pa­sa­ką, kad bro­ga – tai jo gy­vu­liams...

Girtas vairuotojas sustojo tik griovyje

2017 m. balandžio 19 d.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai al­ko­ho­lio ma­tuok­liu pa­tik­ri­nę ma­ši­nos 27 me­tų vai­ruo­to­ją, nu­sta­tė vi­du­ti­nį gir­tu­mo laips­nį.
Iš­siaiš­kin­ta, kad gir­tas ava­ri­ją su­kė­lęs vy­ras ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį.
Ma­no­ma, kad eis­mo įvy­kis įvy­ko dėl mil­ži­niš­ko grei­čio.
Vai­ruo­to­jas per ava­ri­ją ne­nu­ken­tė­jo. Ta­čiau au­to­mo­bi­liui pri­reiks rim­to „gy­dy­mo“.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Medžiotojui bausmė nesugriežtinta

2017 m. balandžio 19 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas at­me­tė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ape­lia­ci­nį skun­dą ir pa­li­ko ga­lio­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo 25 me­tų vyrui pa­skir­ta mi­ni­ma­li 800 eu­rų bau­da ir mi­ni­ma­lus tei­sės me­džio­ti vie­ne­riems me­tams atė­mi­mas.Ne­tei­sė­tai vai­kin­gą brie­džio pa­te­lę su­me­džio­ju­siam me­džio­to­jui pa­lik­tas jo gink­las.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams šių...

Pažeidėjus gali tekti drausminti ir baudomis

2017 m. balandžio 19 d.
At­siž­vel­giant į tai, ar­ti­miau­siu me­tu po­li­ci­ja griež­tins ke­lio ženk­lų ir ho­ri­zon­ta­lio­jo ženk­li­ni­mo ne­si­lai­ky­mo kont­ro­lę.
Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 417 straips­ny­je nu­ma­ty­to ke­lio ho­ri­zon­ta­lio­jo ženk­li­ni­mo ne­si­lai­ky­mas, už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 30 iki 90 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Metalo supirktuvėje bandyta parduoti vogtą automobilį

2017 m. balandžio 19 d.
Va­gių nu­gvelb­tą au­to­mo­bi­lį „Peu­geot Bo­xer“ vie­nas šiau­lie­tis su­ra­do me­ta­lo su­pirk­tu­vė­je.Ko­vo 1-ąją Šiau­liuo­se, Aukš­ta­ba­lio gat­vė­je, gy­ve­nan­tis 43 me­tų vy­ras, už­sii­man­tis sen­daik­čių su­pir­ki­mu, pa­si­ge­do gat­vė­je su kro­vi­niu sto­vė­ju­sio sa­vo „Peu­geot Bo­xer“, pa­ga­min­to 2000 me­tais.
Vy­ras puo­lė skam­bin­ti sa­vo pa­žįs­ta­miems, klau­si­nė­da­mas, gal kas nors ką nors ži­no apie jo din­gu­sią ma­ši­ną.
Tą pa­čią die­ną šiau­lie­tis su­lau­kė vie­no me­ta­lo su­pirk­tu­vė­je dir­ban­čio...

Pamūšiškiui jo mersedesas atstojo arklį

2017 m. balandžio 19 d.
Pri­čiup­tas pa­rei­gū­nų, vai­ruo­to­jas juo­kė­si, kad prieš ke­lias die­nas ma­tė Lie­tu­vos po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lės drau­džia mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne temp­ti ne mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių prie­ka­bas. Aki­vaiz­du, kad per­spė­ji­mo pa­mū­šiš­kis ne­pai­sė ir už to­kį pa­žei­di­mą įkliu­vo pa­ts.
Vai­ruo­to­jui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. Jam­teks su­si­mo­kė­ti bau­dą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Namą apvogė narkomanas

2017 m. balandžio 19 d.
Va­gis į vi­dų pa­te­ko iš­dau­žę lan­go stik­lą. Įsib­ro­vus į na­mo da­lį iš jo pa­grob­tas ben­zi­ni­nis pjūk­las ir smū­gi­nis kal­tas.
Su­lai­kius įta­ria­mą­jį va­gys­te, 26 me­tų vy­rą, at­lie­kant jo da­li­nę ap­žiū­rą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, spor­ti­nio džem­pe­rio ki­še­nė­je ras­tas ir paim­tas po­lie­ti­le­ni­nis pa­ke­tė­lis su­suk­tas į aliu­mi­nio fo­li­ją, su bi­riais, bal­tos spal­vos mil­te­liais, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­ne me­džia­ga ir švirkš­tas.
Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į Šiau­lių po­li­ci­jos areš­ti­nę...

Kryžių kalnelį nusiaubė nepilnamečiai

2017 m. balandžio 19 d.
Anot pa­rei­gū­nų, var­ty­da­mi kry­žius, ne­pil­na­me­čiai taip „links­mi­no­si": iš­lau­žė kry­žius, ap­ga­di­no me­di­nes pa­vė­si­nes, iš­try­pė gė­ly­ną, pri­mė­tė šiukš­lių.
Ka­dan­gi ne­pil­na­me­čiai po­li­ci­jos aki­ra­tin pa­te­ko pir­mą kar­tą, jie at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, pri­tai­kius bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl chu­li­ga­niz­mo pra­dė­tas ba­lan­džio 10 die­ną. Praė­jus ke­lioms die­noms, su­lai­ky­ti ir chu­li­ga­nai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kryžių kalno padegėjas suimtas

2017 m. balandžio 15 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas iš da­li­es ten­ki­no Šiau­lių pro­ku­ro­rų pra­šy­mą leis­ti suim­ti gais­rą Kry­žių kal­ne, kaip įta­ria­ma, su­kė­lu­sį Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­ją 72 me­tų Juo­zą Van­ce­vi­čių.Aiš­kė­ja, kad šis vy­ras per ke­lias die­nas spė­jo už­si­dirb­ti ne tik šią, bet ir dar vie­ną bau­džia­mą­ją by­lą.Pra­šy­mą suim­ti mak­si­ma­liam tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui pro­ku­ro­rai mo­ty­va­vo tuo, kad bū­da­mas lais­vė­je J. Van­ce­vi­čius ga­li ir to­liau da­ry­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Teis­mas, įver­ti­nęs vi­sas ap­lin­ky­bes ir...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas