(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Bus aiškinamasi, ar vilkikas nevogtas

2017 m. kovo 21 d.
Ne­to­li Šiau­lių ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą pa­sie­nie­čiai su­stab­dė kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Ive­co“ su pusp­rie­ka­be bei su­klas­to­tais kė­bu­lo nu­me­riais.Sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę, pa­žy­mė­tą ru­siš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­me­riais, vai­ra­vęs 36 me­tų Ru­si­jos pi­lie­tis pa­tei­kė tvar­kin­gus as­mens do­ku­men­tus. Ta­čiau au­to­mo­bi­lį tik­ri­nu­siems VSAT pa­rei­gū­nams įta­ri­mų su­kė­lė vil­ki­ko ir pusp­rie­ka­bės kė­bu­lų nu­me­riai. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, abu jie – pa­dirb­ti.
Dėl trans­por­to prie­mo­nių...

Vėl lenda „Gairelitos“ gaisro baubai

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ru­de­nį eko­lo­gi­nę ne­lai­mę pri­šau­kęs Rad­vi­liš­kio bend­ro­vės „Gai­re­li­ta“ gais­ras vėl gra­si­na bė­do­mis – po gais­ro į re­zer­vua­rus su­pum­puo­tas van­duo pa­va­sa­rį ėmė skleis­ti di­džiu­lę smar­vę.Jį iš­va­ly­ti va­ly­mo įren­gi­niuo­se bū­ti­na, ta­čiau bai­mi­na­ma­si pa­na­šių pa­sek­mių: o jei ir vėl va­ly­mo įren­gi­niai neat­lai­kys to­kios tar­šos?Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams šiuo me­tu ten­ka su­kti gal­vas, kaip sau­giai at­si­kra­ty­ti už­terš­tu van­de­niu...

Prieš kaimyną – su kirviu

2017 m. kovo 21 d.
Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, so­dų bend­ri­jo­je „Sti­pir­kiai“, pas 46 me­tų gy­ven­to­ją atė­jo kai­my­nas.
Vy­rai ap­si­žo­džia­vo. At­vy­kė­lis pra­dė­jo kai­my­nui gra­sin­ti, jog pa­degs na­mus ir nu­žu­dys.
Konf­lik­tą ma­tė ir na­muo­se tuo lai­ku bu­vęs dar vie­nas gy­ven­to­jas, ku­riam sve­čias taip pat pa­gra­si­no.
At­vy­kė­lis neap­si­ri­bo­jo vien gra­si­ni­mais. Pyk­čio įkarš­ty­je iš­si­trau­kė kir­vu­ką ir puo­lė ant abie­jų as­me­nų.
Ta­čiau grei­tai gra­sin­to­jui drą­sa pa­si­bai­gė ir te­li­ko...

Kontrabandininkas gabeno cigaretes su Azijos šalių banderolėmis

2017 m. kovo 21 d.
Grei­tai paaiš­kė­jo, kad pa­rei­gū­nai bu­vo tei­sūs: įvai­rio­se au­to­mo­bi­lio vie­to­se įreng­to­se slėp­tu­vė­se – du­re­lė­se, sė­dy­nė­se, bu­fe­ry­je, sa­lo­no ap­dai­los ert­mė­se – vy­riš­kis ga­be­no iš­slaps­tęs 1950 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Wins­ton“, „Bond“ ir „LM“, pa­ženk­lin­tų Ru­si­jos, Kir­gi­zi­jos ir Ka­zachs­ta­no ak­ci­zo ženk­lais.
Pa­rei­gū­nams D. K. pa­sa­ko­jo ci­ga­re­tes įsi­gi­jęs Es­ti­jos tur­gu­je. Ap­tik­tų slėp­tų ci­ga­re­čių ver­tė su pri­va­lo­mais su­mo­kė­ti mo­kes­čiais sie­kia 6 tūks­tan­čius eu­rų.
Pa­si­pel­ny­ti iš...

Pernykštė žolė ir vėl deginama

2017 m. kovo 21 d.
Dau­giau­sia to­kių gais­rų įsi­plies­kę Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, kur daug ap­leis­tos, ne­dir­ba­mos že­mės. Ne­suar­tuo­se dir­vo­nuo­se per­nykš­tė žo­lė daž­nai de­gi­na­ma ir Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio bei Pak­ruo­jo ra­jo­nuo­se.
Ug­nia­ge­siai gy­ven­to­jams pri­me­na, kad de­gin­da­mi žo­lę jie bau­džia pa­tys sa­ve, nes to­kių gais­rų me­tu ap­de­ga­ma, o kar­tais net žūs­ta­ma, be to, ter­šia­mas oras, nio­ko­ja­ma gam­ta.
Ne­re­tai žo­lės gais­rus su­ke­lia vai­kai ir paaug­liai, to­dėl Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės...

Taranuotas greitį matuojantis automobilis

2017 m. kovo 21 d.
Per ava­ri­ją ap­ga­din­tos prie­ki­nės po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio du­re­lės, spar­nas, bam­pe­ris.
Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, įvy­ko eis­mo įvy­kis, aiš­ki­na­ma­si.
Ne­pai­sant ava­ri­jos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tei­gia, kad grei­čio ma­tuok­lis ne­tru­kus pra­tęs dar­bą. Įran­ga grei­čiau­siai bus per­mon­tuo­ta į ki­tą au­to­mo­bi­lį.
Nau­ja­sis grei­čio ma­tuok­lis Šiau­lių mies­to gat­vė­se plu­ša tik nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio.
JAV pa­ga­min­tas ma­tuok­lis vie­nu me­tu ga­li fik­suo­ti net 32...

Mašinų prekyba greičiausiai buvo imituota

2017 m. kovo 18 d.
Pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais be­si­ver­čian­tis vers­li­nin­kas per vie­nuo­li­ka bend­ro­vės veik­los mė­ne­sių su­klas­to­jo de­vy­nis trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo ir par­da­vi­mo do­ku­men­tus.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu at­skleis­ta, kad Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis vy­ras Tel­šiuo­se įstei­gė au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos bend­ro­vę, ta­čiau rea­ly­bė­je bend­ro­vė au­to­mo­bi­lių nei pirk­da­vo, nei par­duo­da­vo.
Ti­riant by­lą išaiš­kin­ta, kad au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis, kaip įta­ria­ma, su­klas­to­jo...

Moters užpuolikai jau policijos rankose

2017 m. kovo 18 d.
18-me­tę, daug kar­tų už plė­ši­mus ir va­gys­tes teis­tą ir tik sau­sio 23 die­ną iš Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų pa­leis­tą įta­ria­mą­ją, teis­mas lei­do suim­ti dviem mė­ne­siams.
Jos 19-me­tis bend­ri­nin­kas, anks­čiau teis­tas už va­gys­tę, suim­tas mė­ne­siui.
Skir­da­mas kar­do­mą­ją prie­mo­nę, su­si­ju­sią su lais­vės atė­mi­mu, teis­mas mo­ty­va­vo tuo, kad bū­da­mi lais­vė­je abu įta­ria­mie­ji ga­li da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus.
Ko­vo 12 die­ną, 20 va­lan­dų 45 mi­nu­tės, Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­to 10-ojo...

Vyriausiasis policijos komisariatas laukia jaunimo

2017 m. kovo 18 d.
At­vi­rų du­rų die­no­je moks­lei­viai tu­rės ga­li­my­bę iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su po­li­ci­nin­ko dar­bu ir dau­giau su­ži­no­ti apie šios veik­los spe­ci­fi­ką, pa­rei­gū­nų pa­ren­gi­mą. Apie po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ją pa­sa­kos ne tik Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro, Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mo cent­ro, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos ir An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los...

Kelionės – su liūdnomis pasekmėmis

2017 m. kovo 18 d.
Ak­me­nės ir Kel­mės ra­jo­ne įvy­ko dvi skau­džios ava­ri­jos. Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas žu­vo, o du Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­ty­rė rim­tus su­ža­lo­ji­mus. Kel­miš­kis au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo gir­tas.Tre­čia­die­nio ry­tą, prieš aš­tuo­nias, Ak­me­nės ra­jo­ne, Ki­vy­lių kai­me, Lietuvos–Latvijos pa­sie­nio ruo­že, per ava­ri­ją žu­vo žmo­gus.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ir eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo 50-me­tis Ak­me­nės ra­jo­no, Ki­vy­lių kai­mo, gy­ven­to­jas. Jo au­to­mo­bi­lis „Audi...

Aplinkos apsauga kai kuriems rūpi mažiausiai

2017 m. kovo 18 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, vyk­dę rei­dus ir tik­ri­nę Pak­ruo­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se, nu­sta­tė pa­žei­di­mų. Aiš­kė­ja, kad kai ku­rie au­to­mo­bi­lius tvar­kan­tys as­me­nys ne­tvar­ko at­lie­kų, de­mon­tuo­ja au­to­mo­bi­lius ne­tu­rė­da­mi tar­šos lei­di­mų, o ūki­nin­kai lau­kuo­se ver­čia mėš­lą ir pe­le­nus pa­žeis­da­mi ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.Pir­mą­jį pa­žei­di­mą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė dar ne­pa­sie­kę Pak­ruo­jo...

Sodininkai sulaukė aplinkosaugininkų ir ugniagesių

2017 m. kovo 17 d.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir ug­nia­ge­siai, bend­rau­da­mi su as­me­ni­mis, paaiš­ki­no, kaip tvar­ky­ti bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas. Taip pat as­me­nims bu­vo da­li­ja­mi lanks­ti­nu­kai apie sau­gą de­gi­nant lau­žus.
Va­žiuo­jant per so­dų bend­ri­jas de­gi­nan­čių at­lie­kas šį kar­tą ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Tie­sa, vie­nas so­di­nin­kas jau bu­vo su­si­kro­vęs lau­žą ir pa­si­ruo­šęs jį pa­deg­ti. Jis paaiš­ki­no pa­rei­gū­nams, kad lau­žas neuž­si­de­gė, nes vis­kas, kas ja­me švie­žiai su­dė­ta, bu­vo per drėg­na, kad...

Grasinę kaliniai lieka už grotų

2017 m. kovo 16 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas va­kar kal­tais pri­pa­ži­no 24 me­tų Gin­ta­rą Vyš­niaus­ką ir 27-erių Ed­ga­rą Jan­kū­ną. Jie pra­ne­šė me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją apie vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų.Abiem ne po kar­tą teis­tiems vy­rams skir­tos vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mės, ku­rios bend­ri­na­mos su anks­tes­nė­mis baus­mė­mis.
Vie­nuo­li­ka kar­tų anks­čiau teis­tas E. Jan­kū­nas, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pa­skir­tą vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę su­bend­ri­nus su anks­tes­ne, pa­tai­sos na­muo­se pra­leis 4 me­tus ir de­vy­nis mė­ne­sius...

Baisogalos bendrovė įsipainiojo į nusikalstamą vilkikų prekybos verslą

2017 m. kovo 16 d.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no tarp­tau­ti­nį su­kčia­vi­mą. Šim­tų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių pirkimo–pardavimo gran­di­nė­je fik­ty­vią veik­lą vyk­dė ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bai­so­ga­lo­je, re­gist­ruo­ta bend­ro­vė.FNTT ty­ri­mas pa­ro­dė, kad Kau­no ra­jo­no bend­ro­vės, pre­kiau­jan­čios vil­ki­kais, sunk­ve­ži­miais ir prie­ka­bo­mis, di­rek­to­rius su­kčiau­da­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą ne­su­mo­kė­jo dau­giau nei pus­ket­vir­to mi­li­jo­no eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM)...

Iš motinos ir jos dukters paimti jų 7 vaikai

2017 m. kovo 16 d.
Dvi Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jos – mo­ti­na ir duk­ra – li­ko be sa­vo at­ža­lų, ku­rios, kaip paaiš­kė­jo, mo­te­rims ne­rū­pi. Sep­ty­niems vai­kams nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji glo­ba.Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jo­je ant­ra­die­nį dėl pikt­nau­džia­vi­mo tė­vų tei­sė­mis ar pa­rei­go­mis pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sioms mo­te­rims, vie­ni­šoms mo­ti­noms gre­sia bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki pen­ke­rių me­tų.
Be prie­žiū­ros pa­lik­ti vai­kai...

Policija prašo padėti

2017 m. kovo 16 d.
Ko­vo 12 die­ną, 20 va­lan­dų 45 mi­nu­tės, Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­to, 10-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, prie mer­gi­nos priė­jo ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis, ku­ris grie­bė už ran­ki­nės. Mer­gi­na jos ne­pa­lei­do iš ran­kų, to­dėl su vy­riš­kiu bu­vu­si mo­te­ris kar­tą kumš­čiu su­da­vė į nu­ga­rą, o iš ran­kų iš­plė­šę ran­ki­nę mi­nė­ti as­me­nys pa­si­ša­li­no.
At­pa­ži­nu­sius as­me­nis pra­šo­me apie juos pra­neš­ti Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Pir­mo­jo po­sky­rio vy­res­nia­jai...

Korupcijos šešėlis – Šiaulių mokyklose

2017 m. kovo 15 d.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­riai vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų Šiau­lių mies­to mo­kyk­lo­se – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je, „Ra­sos“ ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jo­se. Ti­ria­mos mo­kyk­lų ir vie­nos vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mė­ju­sios įmo­nės at­sto­vų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo ap­lin­ky­bės.Įta­ria­ma, kad mi­nė­to­se mo­ky­mo įstai­go­se vie­šie­ji pir­ki­mai, per­kant tam tik­ras ap­tar­na­vi­mo...

Ekspolitikai teistumų neatsikratė

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­me 2010 me­tų lapk­ri­tį kal­tais pri­pa­žin­ti ir net du kar­tus iš ei­lės Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me iš­tei­sin­ti, o pa­skui kal­tais pri­pa­žin­ti Šiau­lių eks­po­li­ti­kai Igo­ris Stru­pei­kis ir Ro­ma­nas Čo­ko­vas va­kar Lie­tu­vos Aukš­čiau­siaja­me Teis­me iš­gir­do ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį.R. Čo­ko­vo ir I. Stru­pei­kio ka­sa­ci­nius skun­dus iš­nag­ri­nė­jęs Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas juos at­me­tė ir pa­li­ko ga­lio­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį, ku­ria abu vy­rai...

Girtą vai­ruo­to­ją su­stab­dė pur­vy­nas

2017 m. kovo 15 d.
Pir­ma­die­nį, be­veik va­lan­da po pie­tų, po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai gir­to vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „VW Golf“.Po­li­ci­nin­kai nu­ro­dy­tos mar­kės au­to­mo­bi­lį pa­ste­bė­jo ke­ly­je Ry­ga – Ka­ra­liau­čius. Jį pa­ban­dy­ta su­stab­dy­ti.
Ta­čiau po­li­ci­nin­kų stab­do­mą au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs vy­ras net ne­ke­ti­no su­sto­ti. At­virkš­čiai, pa­di­di­no grei­tį.
Pa­rei­gū­nai bėg­lį nu­si­vi­jo di­de­liu grei­čiu va­žiuo­jan­tį į Kra­žių mies­te­lio pu­sę. Ta­čiau gy­ven­vie­tės vai­ruo­to­jas...

Vaikai prabilo apie smurtą

2017 m. kovo 15 d.
So­cia­li­nei dar­buo­to­jai vai­kai nu­ro­dė, kad juos su­mu­šė ma­mos su­gy­ven­ti­nis.
28 me­tų vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Vai­kai per­duo­ti mo­ti­nai.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo smur­to prieš ma­ža­me­čius, aiš­ki­na­ma­si, kur ir ka­da tiks­liai ga­lė­jo bū­ti smur­tau­ja­ma.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />