(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Moksleiviai ir po­li­ci­ja tei­kė vai­ruo­to­jams do­va­nų

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais su­gal­vo­jo ori­gi­na­lų bū­dą pa­svei­kin­ti eis­mo da­ly­vius su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-ąja.Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, prie Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus, ko­ne va­lan­dą bu­vo stab­do­mi vi­si au­to­mo­bi­liai.
Šį­kart do­ku­men­tų po­li­ci­nin­kai ne­pra­šė. Pa­do­va­no­da­mi vai­ruo­to­jams po­li­ci­jos do­va­nė­lių ir pre­ven­ci­nių lei­di­nių, jie...

Šiaulių rajone sunaikinti naminės degtinės fabrikai

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no policijos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ir pre­ky­bos, dar per­nai va­sa­rą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų jis da­vė tik da­bar.Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je kri­mi­na­lis­tai Kur­šė­nuo­se su­lai­kė 58 me­tų vy­rą. Jis bu­vo nu­tver­tas, kai mo­te­riai at­ve­žė 40 lit­rų na­mų ga­my­bos al­ko­ho­lio. Vy­riš­kio na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta, ku­rios me­tu rū­sy­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 240...

Smurtas šeimose vis dar labai dažnas

2017 m. vasario 17 d.
Skriau­džia­mi vai­kai ar muš­ty­nės tarp šei­mos na­rių per iš­ger­tu­ves – skau­di Lie­tu­vos kas­die­ny­bė. Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je uži­ma dau­giau­siai vie­tos įvy­kių su­ves­ti­nė­se. Nors su šia pro­ble­ma ko­vo­ja dau­gy­bė ins­ti­tu­ci­jų, si­tua­ci­ja kin­ta ga­na lė­tai.Per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je šiek tiek su­ma­žė­jo smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai už­re­gist­ruo­ti 1 505, 2015 me­tais – 2 027 to­kie pra­ne­ši­mai. Taip pat be­veik de­šim­ta­da­liu ma­žiau pra­dė­ta iki­teis­mi­nių...

Siuntinį perdavė, o pinigų – ne

2017 m. vasario 17 d.
Nu­ro­dy­tą siun­ti­nį vai­ruo­to­jas pri­sta­tė, o gau­tus pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no ir iki šiol jų ne­grą­ži­no.
Kai­riš­kė dėl pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pa­vo­gė pi­ni­gus ir iš­šla­vė są­skai­tą

2017 m. vasario 17 d.
Net­ru­kus paaiš­kė­jo, kad va­gi­lė ne tik pa­gro­bė pa­kruo­jie­tės pi­ni­gus, bet ir iš­tuš­ti­no jos ban­ko są­skai­tą po de­vin­tos ry­to Pa­ne­vė­žy­je, ban­ko­ma­te. Iš nu­ken­tė­ju­sio­sios są­skai­tos pa­grob­ta 200 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į sukčių pinkles įveltos moterys tapo bendrininkėmis

2017 m. vasario 15 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl iš Pa­tai­sos na­mų vyk­do­mo te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys Ky­bar­tų pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­tys vy­rai ir ke­tu­rios su šiais nu­si­kal­ti­mais sie­ja­mos mo­te­rys.Ka­li­niams ir lais­vė­je vei­ku­sioms mo­te­rims pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo mo­kė­ji­mo inst­ru­men­tu, ne­tei­sė­to jo duo­me­nų pa­nau­do­ji­mo, su­kčia­vi­mo, kom­piu­te­ri­nės in­for­ma­ci­jos...

Žvejui pabėgti nepavyko

2017 m. vasario 15 d.
Pra­ne­ši­mo iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro su­lauk­ta penk­ta­die­nį. Bu­vo pra­neš­ta, kad Šiau­lių ra­jo­ne, Bu­bių tven­ki­ny­je, gau­do­mos ly­de­kos.
Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ne­to­li Sau­gi­nių kai­mo ra­do žve­jo­jan­čius ke­tu­ris žve­jus. Jie tu­rė­jo smai­gus, žve­jo bi­lie­tus ir ly­de­kų ne­gau­dė. Ne­nus­ta­tę pa­žei­di­mų, pa­rei­gū­nai dar kar­tą su­si­sie­kė su pra­ne­šė­ju ir šis nu­ro­dė, kad ly­de­kos gau­do­mos įlan­ko­je. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai įlan­ko­je ra­do pa­lai­di­nių, skir­tų ly­de­koms gau­dy­ti...

Lemtingas buvo manevras atbuline eiga

2017 m. vasario 15 d.
Praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį Šiau­liuo­se įvy­ku­si ava­ri­ja nu­si­ne­šė mo­ters gy­vy­bę. Prieš teis­mą ne­tru­kus stos 40-me­tis šiau­lie­tis. Jam pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos 3-io­jo sky­riaus pa­rei­gū­nai, at­li­kę šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­tė, kad eis­mo įvy­kio die­ną kal­ti­nin­kas vy­ko sa­vo žmo­nos leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu „Opel Vect­ra“ iš Pa­ka­pės...

Smurtavęs sutuoktinis susižalojo pats

2017 m. vasario 15 d.
Smur­tau­to­jas iki at­vyks­tant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams iš na­mų pa­si­ša­li­no.
Po de­šim­tos va­ka­ro jis į na­mus vėl su­grį­žo ir vėl su­mu­šė sa­vo žmo­ną.
Po konf­lik­to vy­ras išė­jo į lau­ką ir, bū­da­mas ne­blai­vus, nu­griu­vo bei su­si­ža­lo­jo gal­vą, to­dėl bu­vo iš­vež­tas ste­bė­ti ir pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.
Dėl smur­to pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gais­re žu­vo me­ni­nin­kai Gin­ta­ras ir Adol­fi­na Mar­ti­nio­niai

2017 m. vasario 14 d.
Sek­ma­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vės pri­va­taus na­mo man­sar­do­je, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė ži­no­mo ke­ra­mi­ko Gin­ta­ro Mar­ti­nio­nio ir jo žmo­nos res­tau­ra­to­rės Adol­fi­nos Mar­ti­nio­nie­nės gy­vy­bes. Su­tuok­ti­niai grei­čiau­siai už­du­so nuo smal­kių.Gais­ras na­mo ant­ra­ja­me aukš­te, man­sar­do­je, ku­r gy­ve­no su­tuok­ti­niai, pa­ste­bė­tas sek­ma­die­nį, apie sep­ty­nias ry­to – pro na­mo lan­gus ver­tė­si dū­mų ka­muo­liai.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai pa­te­ko į už­dū­min­tas pa­tal­pas ir...

Šiaulių rajone sulaikytas gintaro krovinys

2017 m. vasario 14 d.
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai vyk­dė ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės prie­mo­nes. Jų me­tu Šiau­lių ra­jo­ne, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A12, VSAT pa­rei­gū­nai su­stab­dė Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį BMW X5. Jį vai­ra­vo 53-ejų Lat­vi­jos pi­lie­tis. Vai­ruo­to­jas pa­tei­kė tvar­kin­gus au­to­mo­bi­lio ir as­mens do­ku­men­tus.
Ap­žiū­rė­ję au­to­mo­bi­lį, pa­rei­gū­nai jo ba­ga­ži­nė­je ir sa­lo­ne ra­do įvai­rios...

Pesticidų prekeivis iš Šiaulių rajono tapo įtariamuoju

2017 m. vasario 14 d.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai kar­tu su pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl še­šė­li­nio au­ga­lų ap­sau­gos che­mi­nių prie­mo­nių (pes­ti­ci­dų) pre­kei­vio.
Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, su­kū­ręs pla­tų rea­li­za­ci­jos tink­lą tik Len­ki­jos rin­kai skir­tas ir į Lie­tu­vą ne­tei­sė­tai įsi­vež­tas che­mi­nes prie­mo­nes, Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas par­duo­da­vo Že­mai­ti­jos bei Lat­vi­jos ūki­nin­kams, že­mės ūkio bend­ro­vėms. Šir­vin­tų ra­jo­ne vers­li­nin­kas tu­rė­jo pre­kių san­dė­lį...

Radviliškietis atsirado po septynerių metų paieškos

2017 m. vasario 11 d.
Pa­sie­nie­čiai iš­siaiš­ki­no, kad Rad­vi­liš­kio po­li­ci­ja šio as­mens kaip din­gu­sio be ži­nios paieš­ką pa­skel­bė šių me­tų sau­sio 20 d. VSAT pa­rei­gū­nams vy­ras pa­pa­sa­ko­jo, kad į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją už­si­dirb­ti iš­vy­ko dar 2010 me­tais.
Pa­sie­nie­čiai in­for­ma­vo paieš­kos ini­cia­to­rių ir po kon­sul­ta­ci­jų su juo bei do­ku­men­tų for­ma­lu­mų su­tvar­ky­mo šį as­me­nį pa­lei­do.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Alus tapo ne alumi

2017 m. vasario 11 d.
Par­da­vi­nė­ti alų dvie­jų lit­rų plas­ti­ki­nė­se tal­po­se mū­sų ša­ly­je yra drau­džia­ma. Tai ži­no­da­mi alaus ga­min­to­jai ir pre­kei­viai ra­do gud­rų bū­dą, kaip įsta­ty­mą apei­ti: tie­siog pa­va­din­ti alų ga­zuo­tu al­ko­ho­li­niu gė­ri­mu.Ne­se­niai vie­no­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Bei­no­ra­vos kai­mo par­duo­tu­vė­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, rea­guo­da­mi į pra­ne­šė­jų in­for­ma­ci­ją, ap­ti­ko „bam­ba­lių“, ant ku­rių eti­ke­tės bu­vo pa­ra­šy­ta: Ga­zuo­tas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas „Vel­nio krau­jas“, stip­ru­mas – 8,3 pro­cen­to...

Garbaus amžiaus šiaulietė prarado santaupas

2017 m. vasario 10 d.
Anot šiau­lie­tės, skam­bi­nu­sy­sis pri­si­sta­tė esan­tis gy­dy­to­jas ir pa­reiš­kė, kad pi­ni­gų rei­kia gy­dy­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pi­ni­gus pa­da­vė į na­mus atė­ju­siems dviem ne­pa­žįs­ta­mie­siems.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pakruojo policininkas – tarp atspariausių kyšiams

2017 m. vasario 10 d.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je su­reng­ta ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­spa­riau­si ko­rup­ci­jai. Tarp at­spa­riau­sių­jų – Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nas Au­ri­mas Šim­kus.Ce­re­mo­ni­jos me­tu ap­do­va­no­ta po vie­ną la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­sį po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną iš kiek­vie­nos ap­skri­ties ir vie­nas pa­rei­gū­nas iš Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos. Tarp...

Įtariamas padegimas

2017 m. vasario 10 d.
Gais­rą už­ge­si­no at­vy­kę ug­nia­ge­siai.
Ap­de­gė au­to­mo­bi­lio prie­ki­nis dang­tis, va­rik­lio sky­riaus da­lis, suei­žė­jo prie­ki­nis stik­las. Ma­ši­nos sa­vi­nin­kas ža­lą įver­ti­no 4200 eu­rų.
Po­li­ci­jo­je dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiauliuose nustatyta salmoneliozė

2017 m. vasario 10 d.
Pa­gal pir­mi­nę gau­tą in­for­ma­ci­ją, vi­si su­si­rgę as­me­nys šių me­tų sau­sio 27 die­ną val­gė vie­na­me Šiau­lių mies­to pre­ky­bos cent­re įsi­kū­ru­sio­je sve­tai­nė­je.
Šio­je įmo­nė­je bu­vo at­lik­tas sku­bus pa­tik­ri­ni­mas, at­rink­ti mais­to tvar­ky­mo pa­vir­šių plo­vi­nių bei mais­to ža­lia­vų mė­gi­niai la­bo­ra­to­ri­niam iš­ty­ri­mui.
Įmo­nės sa­vi­nin­kė pa­tik­ri­ni­mo me­tu ins­pek­to­rius in­for­ma­vo, kad sau­sio 27–29 die­ną dar­bo me­tu blo­gai jau­tė­si (skun­dė­si pil­vo skaus­mais) vie­na įmo­nės dar­buo­to­ja. Šiai...

Senjorai įspėti dėl sukčių ir ilgapirščių

2017 m. vasario 10 d.
Su­si­rin­ku­sie­ji nu­ste­bo, kad su­kčiai pri­si­sta­to ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ar mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vais, bet ir gy­dy­to­jais. Šios pro­fe­si­jos at­sto­vais gy­ven­to­jai ypač pa­si­ti­ki.
Bu­vo at­kreip­tas sen­jo­rų dė­me­sys, kad gy­dy­to­jai ar ki­tų ins­tan­ci­jų at­sto­vai dėl pi­ni­gi­nių klau­si­mų žmo­nėms ne­skam­bi­na. Taip pat į li­go­ni­nę pa­te­ku­siam nu­ken­tė­ju­sia­jam me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba bet ko­kiu at­ve­ju bus su­teik­ta ir gi­mi­nai­čių pi­ni­gai gy­dy­mui ne­rei­ka­lin­gi...

Radviliškietis liko be meilės ir be kompiuterio

2017 m. vasario 8 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams pra­dė­jus tir­ti ap­lin­ky­bes paaiš­kė­jo, kad sau­sį nu­ken­tė­ju­sy­sis su­si­pa­ži­no su mer­gi­na, jaus­mai grei­tai įsi­lieps­no­jo ir ne­tru­kus po­ra ap­si­gy­ve­no kar­tu.
Ta­čiau praė­jus še­šioms bend­ro gy­ve­ni­mo die­noms iš bu­to stai­ga din­go ir rad­vi­liš­kie­čio kom­piu­te­ris, ir nau­jo­ji drau­gė. Vė­liau jie su­si­ti­ko ba­re ir mer­gi­na pri­si­pa­ži­no, kad kom­piu­te­rį paė­mė – jį už­sta­tė ko­mi­so par­duo­tu­vė­je.
Va­sa­rio 3 die­ną 26...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas