(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Moksleiviai ir po­li­ci­ja tei­kė vai­ruo­to­jams do­va­nų

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė kar­tu su Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais su­gal­vo­jo ori­gi­na­lų bū­dą pa­svei­kin­ti eis­mo da­ly­vius su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-ąja.Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, prie Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus, ko­ne va­lan­dą bu­vo stab­do­mi vi­si au­to­mo­bi­liai.
Šį­kart do­ku­men­tų po­li­ci­nin­kai ne­pra­šė. Pa­do­va­no­da­mi vai­ruo­to­jams po­li­ci­jos do­va­nė­lių ir pre­ven­ci­nių lei­di­nių, jie...

Šiaulių rajone sunaikinti naminės degtinės fabrikai

2017 m. vasario 17 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no policijos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ir pre­ky­bos, dar per­nai va­sa­rą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų jis da­vė tik da­bar.Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je kri­mi­na­lis­tai Kur­šė­nuo­se su­lai­kė 58 me­tų vy­rą. Jis bu­vo nu­tver­tas, kai mo­te­riai at­ve­žė 40 lit­rų na­mų ga­my­bos al­ko­ho­lio. Vy­riš­kio na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta, ku­rios me­tu rū­sy­je pa­rei­gū­nai ap­ti­ko apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 240...

Smurtas šeimose vis dar labai dažnas

2017 m. vasario 17 d.
Skriau­džia­mi vai­kai ar muš­ty­nės tarp šei­mos na­rių per iš­ger­tu­ves – skau­di Lie­tu­vos kas­die­ny­bė. Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je uži­ma dau­giau­siai vie­tos įvy­kių su­ves­ti­nė­se. Nors su šia pro­ble­ma ko­vo­ja dau­gy­bė ins­ti­tu­ci­jų, si­tua­ci­ja kin­ta ga­na lė­tai.Per pa­sku­ti­nius dve­jus me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je šiek tiek su­ma­žė­jo smur­to at­ve­jų ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai už­re­gist­ruo­ti 1 505, 2015 me­tais – 2 027 to­kie pra­ne­ši­mai. Taip pat be­veik de­šim­ta­da­liu ma­žiau pra­dė­ta iki­teis­mi­nių...

Siuntinį perdavė, o pinigų – ne

2017 m. vasario 17 d.
Nu­ro­dy­tą siun­ti­nį vai­ruo­to­jas pri­sta­tė, o gau­tus pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no ir iki šiol jų ne­grą­ži­no.
Kai­riš­kė dėl pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pa­vo­gė pi­ni­gus ir iš­šla­vė są­skai­tą

2017 m. vasario 17 d.
Net­ru­kus paaiš­kė­jo, kad va­gi­lė ne tik pa­gro­bė pa­kruo­jie­tės pi­ni­gus, bet ir iš­tuš­ti­no jos ban­ko są­skai­tą po de­vin­tos ry­to Pa­ne­vė­žy­je, ban­ko­ma­te. Iš nu­ken­tė­ju­sio­sios są­skai­tos pa­grob­ta 200 eu­rų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į sukčių pinkles įveltos moterys tapo bendrininkėmis

2017 m. vasario 15 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl iš Pa­tai­sos na­mų vyk­do­mo te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys Ky­bar­tų pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­tys vy­rai ir ke­tu­rios su šiais nu­si­kal­ti­mais sie­ja­mos mo­te­rys.Ka­li­niams ir lais­vė­je vei­ku­sioms mo­te­rims pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo mo­kė­ji­mo inst­ru­men­tu, ne­tei­sė­to jo duo­me­nų pa­nau­do­ji­mo, su­kčia­vi­mo, kom­piu­te­ri­nės in­for­ma­ci­jos...

Žvejui pabėgti nepavyko

2017 m. vasario 15 d.
Pra­ne­ši­mo iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro su­lauk­ta penk­ta­die­nį. Bu­vo pra­neš­ta, kad Šiau­lių ra­jo­ne, Bu­bių tven­ki­ny­je, gau­do­mos ly­de­kos.
Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai ne­to­li Sau­gi­nių kai­mo ra­do žve­jo­jan­čius ke­tu­ris žve­jus. Jie tu­rė­jo smai­gus, žve­jo bi­lie­tus ir ly­de­kų ne­gau­dė. Ne­nus­ta­tę pa­žei­di­mų, pa­rei­gū­nai dar kar­tą su­si­sie­kė su pra­ne­šė­ju ir šis nu­ro­dė, kad ly­de­kos gau­do­mos įlan­ko­je. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai įlan­ko­je ra­do pa­lai­di­nių, skir­tų ly­de­koms gau­dy­ti...

Lemtingas buvo manevras atbuline eiga

2017 m. vasario 15 d.
Praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį Šiau­liuo­se įvy­ku­si ava­ri­ja nu­si­ne­šė mo­ters gy­vy­bę. Prieš teis­mą ne­tru­kus stos 40-me­tis šiau­lie­tis. Jam pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos 3-io­jo sky­riaus pa­rei­gū­nai, at­li­kę šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­tė, kad eis­mo įvy­kio die­ną kal­ti­nin­kas vy­ko sa­vo žmo­nos leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu „Opel Vect­ra“ iš Pa­ka­pės...

Smurtavęs sutuoktinis susižalojo pats

2017 m. vasario 15 d.
Smur­tau­to­jas iki at­vyks­tant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams iš na­mų pa­si­ša­li­no.
Po de­šim­tos va­ka­ro jis į na­mus vėl su­grį­žo ir vėl su­mu­šė sa­vo žmo­ną.
Po konf­lik­to vy­ras išė­jo į lau­ką ir, bū­da­mas ne­blai­vus, nu­griu­vo bei su­si­ža­lo­jo gal­vą, to­dėl bu­vo iš­vež­tas ste­bė­ti ir pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.
Dėl smur­to pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gais­re žu­vo me­ni­nin­kai Gin­ta­ras ir Adol­fi­na Mar­ti­nio­niai

2017 m. vasario 14 d.
Sek­ma­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vės pri­va­taus na­mo man­sar­do­je, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė ži­no­mo ke­ra­mi­ko Gin­ta­ro Mar­ti­nio­nio ir jo žmo­nos res­tau­ra­to­rės Adol­fi­nos Mar­ti­nio­nie­nės gy­vy­bes. Su­tuok­ti­niai grei­čiau­siai už­du­so nuo smal­kių.Gais­ras na­mo ant­ra­ja­me aukš­te, man­sar­do­je, ku­r gy­ve­no su­tuok­ti­niai, pa­ste­bė­tas sek­ma­die­nį, apie sep­ty­nias ry­to – pro na­mo lan­gus ver­tė­si dū­mų ka­muo­liai.
At­vy­kę ug­nia­ge­siai pa­te­ko į už­dū­min­tas pa­tal­pas ir...

Šiaulių rajone sulaikytas gintaro krovinys

2017 m. vasario 14 d.
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pak­ran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Šiau­lių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai vyk­dė ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos pre­ven­ci­jos ir kont­ro­lės prie­mo­nes. Jų me­tu Šiau­lių ra­jo­ne, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A12, VSAT pa­rei­gū­nai su­stab­dė Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį BMW X5. Jį vai­ra­vo 53-ejų Lat­vi­jos pi­lie­tis. Vai­ruo­to­jas pa­tei­kė tvar­kin­gus au­to­mo­bi­lio ir as­mens do­ku­men­tus.
Ap­žiū­rė­ję au­to­mo­bi­lį, pa­rei­gū­nai jo ba­ga­ži­nė­je ir sa­lo­ne ra­do įvai­rios...

Pesticidų prekeivis iš Šiaulių rajono tapo įtariamuoju

2017 m. vasario 14 d.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių apy­gar­dos val­dy­bos ty­rė­jai kar­tu su pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl še­šė­li­nio au­ga­lų ap­sau­gos che­mi­nių prie­mo­nių (pes­ti­ci­dų) pre­kei­vio.
Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, su­kū­ręs pla­tų rea­li­za­ci­jos tink­lą tik Len­ki­jos rin­kai skir­tas ir į Lie­tu­vą ne­tei­sė­tai įsi­vež­tas che­mi­nes prie­mo­nes, Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas par­duo­da­vo Že­mai­ti­jos bei Lat­vi­jos ūki­nin­kams, že­mės ūkio bend­ro­vėms. Šir­vin­tų ra­jo­ne vers­li­nin­kas tu­rė­jo pre­kių san­dė­lį...

Radviliškietis atsirado po septynerių metų paieškos (1)

2017 m. vasario 11 d.
Pa­sie­nie­čiai iš­siaiš­ki­no, kad Rad­vi­liš­kio po­li­ci­ja šio as­mens kaip din­gu­sio be ži­nios paieš­ką pa­skel­bė šių me­tų sau­sio 20 d. VSAT pa­rei­gū­nams vy­ras pa­pa­sa­ko­jo, kad į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją už­si­dirb­ti iš­vy­ko dar 2010 me­tais.
Pa­sie­nie­čiai in­for­ma­vo paieš­kos ini­cia­to­rių ir po kon­sul­ta­ci­jų su juo bei do­ku­men­tų for­ma­lu­mų su­tvar­ky­mo šį as­me­nį pa­lei­do.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Alus tapo ne alumi

2017 m. vasario 11 d.
Par­da­vi­nė­ti alų dvie­jų lit­rų plas­ti­ki­nė­se tal­po­se mū­sų ša­ly­je yra drau­džia­ma. Tai ži­no­da­mi alaus ga­min­to­jai ir pre­kei­viai ra­do gud­rų bū­dą, kaip įsta­ty­mą apei­ti: tie­siog pa­va­din­ti alų ga­zuo­tu al­ko­ho­li­niu gė­ri­mu.Ne­se­niai vie­no­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Bei­no­ra­vos kai­mo par­duo­tu­vė­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, rea­guo­da­mi į pra­ne­šė­jų in­for­ma­ci­ją, ap­ti­ko „bam­ba­lių“, ant ku­rių eti­ke­tės bu­vo pa­ra­šy­ta: Ga­zuo­tas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas „Vel­nio krau­jas“, stip­ru­mas – 8,3 pro­cen­to...

Garbaus amžiaus šiaulietė prarado santaupas

2017 m. vasario 10 d.
Anot šiau­lie­tės, skam­bi­nu­sy­sis pri­si­sta­tė esan­tis gy­dy­to­jas ir pa­reiš­kė, kad pi­ni­gų rei­kia gy­dy­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pi­ni­gus pa­da­vė į na­mus atė­ju­siems dviem ne­pa­žįs­ta­mie­siems.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pakruojo policininkas – tarp atspariausių kyšiams

2017 m. vasario 10 d.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je Vil­niu­je su­reng­ta ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­spa­riau­si ko­rup­ci­jai. Tarp at­spa­riau­sių­jų – Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nas Au­ri­mas Šim­kus.Ce­re­mo­ni­jos me­tu ap­do­va­no­ta po vie­ną la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­sį po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną iš kiek­vie­nos ap­skri­ties ir vie­nas pa­rei­gū­nas iš Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos. Tarp...

Įtariamas padegimas

2017 m. vasario 10 d.
Gais­rą už­ge­si­no at­vy­kę ug­nia­ge­siai.
Ap­de­gė au­to­mo­bi­lio prie­ki­nis dang­tis, va­rik­lio sky­riaus da­lis, suei­žė­jo prie­ki­nis stik­las. Ma­ši­nos sa­vi­nin­kas ža­lą įver­ti­no 4200 eu­rų.
Po­li­ci­jo­je dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiauliuose nustatyta salmoneliozė

2017 m. vasario 10 d.
Pa­gal pir­mi­nę gau­tą in­for­ma­ci­ją, vi­si su­si­rgę as­me­nys šių me­tų sau­sio 27 die­ną val­gė vie­na­me Šiau­lių mies­to pre­ky­bos cent­re įsi­kū­ru­sio­je sve­tai­nė­je.
Šio­je įmo­nė­je bu­vo at­lik­tas sku­bus pa­tik­ri­ni­mas, at­rink­ti mais­to tvar­ky­mo pa­vir­šių plo­vi­nių bei mais­to ža­lia­vų mė­gi­niai la­bo­ra­to­ri­niam iš­ty­ri­mui.
Įmo­nės sa­vi­nin­kė pa­tik­ri­ni­mo me­tu ins­pek­to­rius in­for­ma­vo, kad sau­sio 27–29 die­ną dar­bo me­tu blo­gai jau­tė­si (skun­dė­si pil­vo skaus­mais) vie­na įmo­nės dar­buo­to­ja. Šiai...

Senjorai įspėti dėl sukčių ir ilgapirščių

2017 m. vasario 10 d.
Su­si­rin­ku­sie­ji nu­ste­bo, kad su­kčiai pri­si­sta­to ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ar mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vais, bet ir gy­dy­to­jais. Šios pro­fe­si­jos at­sto­vais gy­ven­to­jai ypač pa­si­ti­ki.
Bu­vo at­kreip­tas sen­jo­rų dė­me­sys, kad gy­dy­to­jai ar ki­tų ins­tan­ci­jų at­sto­vai dėl pi­ni­gi­nių klau­si­mų žmo­nėms ne­skam­bi­na. Taip pat į li­go­ni­nę pa­te­ku­siam nu­ken­tė­ju­sia­jam me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba bet ko­kiu at­ve­ju bus su­teik­ta ir gi­mi­nai­čių pi­ni­gai gy­dy­mui ne­rei­ka­lin­gi...

Radviliškietis liko be meilės ir be kompiuterio

2017 m. vasario 8 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams pra­dė­jus tir­ti ap­lin­ky­bes paaiš­kė­jo, kad sau­sį nu­ken­tė­ju­sy­sis su­si­pa­ži­no su mer­gi­na, jaus­mai grei­tai įsi­lieps­no­jo ir ne­tru­kus po­ra ap­si­gy­ve­no kar­tu.
Ta­čiau praė­jus še­šioms bend­ro gy­ve­ni­mo die­noms iš bu­to stai­ga din­go ir rad­vi­liš­kie­čio kom­piu­te­ris, ir nau­jo­ji drau­gė. Vė­liau jie su­si­ti­ko ba­re ir mer­gi­na pri­si­pa­ži­no, kad kom­piu­te­rį paė­mė – jį už­sta­tė ko­mi­so par­duo­tu­vė­je.
Va­sa­rio 3 die­ną 26...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />