(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Šiauliečiai bus teisiami už vagystę Norvegijoje

2017 m. sausio 11 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiau­lie­čiai 33 me­tų P. E. ir 36 me­tų R. L. kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu la­pių kai­lių įgi­ji­mu Nor­ve­gi­jo­je bei sie­kiu juos rea­li­zuo­ti.Abu tei­sia­mie­ji anks­čiau po kar­tą teis­ti – pir­ma­sis už teis­mo įpa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mą, o bend­ri­nin­kas – už me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Nė vie­nas kal­tės dėl pa­sta­ro­sios va­gys­tės ne­pri­pa­žįs­ta.
Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są P. E. gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų, o R. L. – iki ket­ve­rių...

Golfas taranavo traktorių

2017 m. sausio 11 d.
In­ci­den­tas įvy­ko prieš ket­vir­tą va­lan­dą po pie­tų.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 23 me­tų gol­fo vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę ke­lio ženk­li­ni­mo li­ni­ją ir, įva­žia­vęs į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, len­kė ir rė­žė­si į kai­rę pu­sę su­kan­tį trak­to­rių „Mas­sey Fer­gu­son 7720“, vai­ruo­ja­mą 45 me­tų vy­ro.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, ku­ris no­sies lū­ži­mą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai, ir 20-ies me­tų ke­lei­vė. Ji gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mą ir ran­kos rie­šo lū­ži­mą gy­do­si taip pat am­bu­la­to­riš­kai...

Išgertuvių kaina – daugiau nei 6000 eurų

2017 m. sausio 11 d.
Apie tre­čią va­lan­dą nak­ties nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ste­bė­jo, jog na­muo­se, mie­ga­ma­ja­me kam­ba­ry­je, ant pa­lan­gės, ne­bė­ra dė­žu­tės su 300 eu­rų, mo­te­riš­kais auk­si­niais dir­bi­niais, bi­žu­te­ri­ja.
Šiau­lie­tis įta­ria, kad ap­šva­rin­ti bu­tą ga­lė­jo pa­žįs­ta­mi as­me­nys per bu­te vy­ku­sias iš­ger­tu­ves.
Va­gys­tės me­tu pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą vy­riš­kis įver­ti­no 6325 eu­rais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nesėkmingi mainai baigėsi sumušimu

2017 m. sausio 11 d.
Pir­ma­die­nį, po 20 va­lan­dos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Rad­vi­lo­nių kai­me, na­mo kie­me, ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys su­mu­šė 18-me­tį. Mu­šei­kos pa­rei­ka­la­vo į jų nu­ro­dy­tą ban­ko są­skai­tą per­ves­ti 200 eu­rų.Dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Po­li­ci­jos ži­nio­mis, Rad­vi­lo­nių kai­me gy­ve­nęs jau­nuo­lis, ra­dęs skel­bi­mą, jog par­duo­da­mos gar­so ko­lo­nė­lės ir stip­rin­tu­vas, pa­siū­lė par­da­vė­jui juos mai­ny­ti į jo tu­ri­mą kom­piu­te­rį.
Gruo­džio pa­bai­go­je san­do­ris...

Chuliganas užsimojo pareigūnui

2017 m. sausio 11 d.
In­ci­den­tas įvy­ko po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­me. 54 me­tų vy­ras su­lai­ky­tas, nes sa­va­va­liš­kai pa­si­trau­kė iš įvy­ku­sios ava­ri­jos vie­tos, o pa­skui at­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą.
Užuot pa­klu­sęs tei­sė­tiems pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, vy­ras pa­si­prie­ši­ni­mo Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­jam pa­tru­liui – iš­lai­pi­na­mas iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio gal­va smo­gė į pa­tru­lio pe­tį.
Po­li­ci­nin­kui me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.
Chu­li­ga­no at­žvil­giu dėl...

Įtariamasis vagyste sulaikytas girtas prie vairo

2017 m. sausio 10 d.
Va­gys­tę iš sa­vo na­mų pa­ste­bė­jęs Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas krei­pė­si į po­li­ci­ją ir įta­ria­muo­ju įvar­di­jo sa­vo pa­žįs­ta­mą.Pa­sak 65 me­tų Šap­na­gių kai­mo gy­ven­to­jo, iš jo na­mų po 27 me­tų pa­žįs­ta­mo ap­si­lan­ky­mo iš­va­ka­rė­se pra­din­go ben­zi­ni­nis pjūk­las, te­le­vi­zo­rius ir au­to­mo­bi­lis „Peu­geot“, pri­klau­san­tis že­mės ūkio bend­ro­vei „Gin­kū­nų ag­ro­fir­ma“.
Dėl va­gys­tės bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Sau­sio 7-osios nak­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo nu­ken­tė­ju­sio­jo nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lio...

Automobiliai greičiausiai buvo padegti

2017 m. sausio 10 d.
Be­veik ne­ky­la abe­jo­nių, kad ma­ši­na bu­vo pa­deg­ta: ras­ta ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kų.
* Dar vie­nos ma­ši­nos gais­ras ki­lo sau­sio 7-osios ry­tą Šiau­liuo­se, J. Šliū­po gat­vė­je. Čia su­de­gin­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz C180“. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma.
Abiem at­ve­jais iš­kel­tos bau­džia­mo­sios by­los. Ieš­ko­mas įta­ria­mų­jų gais­rų su­kė­lė­jų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vaikų tvirkintojas bandė išsisukti

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas at­me­tė šiau­lie­čio Min­dau­go Bi­liū­no ape­lia­ci­nį skun­dą. Juo už sa­vo su­gy­ven­ti­nės vai­kų tvir­ki­ni­mą 2016 me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je kal­tu pri­pa­žin­tas vy­ras pra­šė iš­tei­si­ni­mo.Ape­lia­ci­nia­me skun­de M. Bi­liū­nas tvir­ti­no esan­tis ne­kal­tas, esą jam me­ta­mos kal­tės dėl ma­ža­me­čių tvir­ki­ni­mo ne­ga­li įro­dy­ti nie­kas – nei ma­ža­me­čių mo­ti­na, nei pa­tys vai­kai, nei su jais dir­bęs psi­cho­lo­gas. M. Bi­liū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas, nag­ri­nė­jęs jam iš­kel­tą bau­džia­mą­ją...

Viešosios tvarkos pažeidėjas nerimo ir prieš policininką

2017 m. sausio 10 d.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas di­des­nis nei pust­re­čios pro­mi­lės gir­tu­mas, pa­si­prie­ši­no Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos mo­bi­lio­jo bū­rio vy­riau­sia­jam pa­tru­liui. Jis du kar­tus smo­gė pa­rei­gū­nui, taip no­rė­da­mas su­kel­ti fi­zi­nį skaus­mą.
Po­li­ci­nin­kas smū­gių spė­jo iš­veng­ti ir su­grieb­ti su­lai­ky­tam vy­riš­kiui už ran­kos.
Ta­čiau tram­do­mas pa­žei­dė­jas pa­si­duo­ti ne­ke­ti­no: muis­ty­da­ma­sis sten­gė­si iš­trūk­ti.
Dėl...

Gyventojams patarta nemasinti ilgapirščių

2017 m. sausio 10 d.
Va­gys į au­to­mo­bi­lį daž­niau­siai pa­ten­ka iš­dau­žę du­re­lių lan­gą ar su­ga­di­nę, su­lau­žę spy­ne­lę. Va­gia­ma vis­kas, kas pa­lik­ta au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne – au­to­mag­ne­to­los, CD ir DVD gro­tu­vai, na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos, ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai, ran­ki­nės.
At­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją bei sie­kiant su­ma­žin­ti va­gys­čių iš au­to­mo­bi­lių skai­čių ir suak­ty­vin­ti veik­lą va­gys­čių pre­ven­ci­jos sri­ty­je va­kar Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai vyk­dė...

Neįgaliųjų automobiliams skirta vieta policininkams – ne tabu?

2017 m. sausio 10 d.
Sau­sio 2-osios va­ka­rą prie vie­no Kur­šė­nų pre­ky­bos cent­ro esan­čio­je neį­ga­lių­jų vie­to­je pa­ste­bė­tas pa­lik­tas po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis su­kė­lė ant ko­jų juo at­va­žia­vu­sių pa­tru­lių va­do­vus.In­for­ma­ci­ja pa­sie­kė ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą.Pas­ta­bus gy­ven­to­jas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­tei­kė fo­tog­ra­fi­jas, ku­rio­se ma­ty­ti po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, sto­vin­tis prie pat įva­žia­vi­mo į pre­ky­bos cent­rą, neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­liams įreng­to­je sto­vė­ji­mo vie­to­je.
Šiau­lių ap­skri­ties...

Sukčiams ir kalėjimo sienos įveikiamos

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys pa­tai­sos na­muo­se baus­mes už anks­čiau pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus at­lie­kan­tys vy­rai ir vie­no jų žmo­na.Dėl lais­vės atė­mi­mo vie­to­se neišsp­ren­džia­mos pro­ble­mos – nee­fek­ty­vios mo­bi­lio­jo ry­šio blo­ka­vi­mo sis­te­mos, čia esan­tys...

Neleistinas šūvis kainuos brangiai

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams po už­tru­ku­sio ty­ri­mo pa­vy­ko įro­dy­ti, kad va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu Jo­niš­kio ra­jo­ne vie­nas iš me­džio­to­jų nu­šo­vė brie­dį. Me­džio­to­jo lau­kia rim­ti ne­ma­lo­nu­mui: teks at­ly­gin­ti tūks­tan­ti­nę ža­lą gam­tai, su­mo­kė­ti bau­dą, be to, at­si­svei­kin­ti su pra­ban­giu šau­tu­vu ir tei­se me­džio­ti.Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per­nai gruo­džio 3 die­ną 44 me­tų Ž. Ž., ne­tu­rė­da­mas li­cen­ci­jos brie­džio pa­ti­nui...

Vagims spynos nebuvo kliūtis

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je stam­bio­mis va­gys­tė­mis kal­ti­na­mi du Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no, kad va­gys­čių bend­ri­nin­kai – 32-ejų me­tų kal­ti­na­ma­sis M. G. ir 24-erių R. K. – nuo 2015 me­tų gruo­džio iki 2016 me­tų ge­gu­žės įvyk­dė pen­kias va­gys­tes. Pa­vog­tų daik­tų ver­tė sie­kia...

Girtas chuliganas sužalojo patrulį

2017 m. sausio 7 d.
Po in­ci­den­to pa­rei­gū­nui pri­rei­kė me­di­kų, jam diag­no­zuo­tas ran­kos pirš­to pa­tem­pi­mas.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas 0,99 pro­mi­lės gir­tu­mas, su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sužalotos mo­te­rys

2017 m. sausio 7 d.
Dėl su­mu­ši­mo mo­te­ris į po­li­ci­ją ir me­di­kus ne­si­krei­pė. Ta­čiau po kelių dienų, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl aki­duo­bės la­te­ra­li­nės sie­ne­lės lū­ži­mo gy­dy­ta Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Dėl šei­my­ni­nio in­ci­den­to po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Sau­sio 4-osios po­pie­tę į Jo­niš­kio li­go­ni­nę iš na­mų at­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris. Ji po vie­tos me­ti­kų ap­žiū­ros dėl kai­rės akies, vei­do, gal­vos su­mu­ši­mų, akies vo­ko ir lū­pos žaiz­dų, kai­rės aki­duo­bės už­pa­ka­li­nės ir vir­šu­ti­nės sie­ne­lių...

Atliekų degintojai bus baudžiami

2017 m. sausio 7 d.
Eksp­loa­tuo­jant ka­ti­lus tiek bui­ty­je, tiek įmo­nė­se ga­li­ma nau­do­ti tik ku­rą. At­lie­kas de­gin­ti griež­tai drau­džia­ma. Jos tu­ri bū­ti pri­duo­da­mos at­lie­kų tvar­ky­to­jams. De­ja, šio drau­di­mo pai­so ne vi­si. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met kaip ku­ras nau­do­ja­ma da­žy­ta ir ki­taip ap­dirb­ta me­die­na. Tai se­ni lan­gai, bal­dų ga­my­bos at­lie­kos, la­mi­nuo­ta plokš­tė. De­gi­na­mos ir pa­kuo­tės bei dra­bu­žiai.
Gy­ven­to­jams, ne­pai­san­tiems ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, gre­sia ne tik...

Didžiulis gaisras prasidėjo vos įžiebus degtuką

2017 m. sausio 5 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pu­ši­na­vos kai­mo so­dy­bo­je ant­ra­die­nį ki­lęs gais­ras vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Iš ug­nies gniauž­tų, pa­de­dant kai­my­nui, na­mo šei­mi­nin­kei pa­vy­ko iš­gel­bė­ti sun­kiai vaikš­tan­čią 86 me­tų mo­ti­ną.Apie na­mo gais­rą Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams pra­neš­ta 19 va­lan­dą. Ope­ra­ty­viai at­vy­kus į kai­mą, se­nas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas jau sken­dė­jo lieps­no­se.
Per kiek dau­giau nei va­lan­dą ug­nia­ge­siams ug­nį su­tram­dy­ti pa­vy­ko...

Naminės „bizniui“ sutrukdyta

2017 m. sausio 5 d.
Įta­rę, kad pas vie­ną Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­ją ga­li bū­ti lai­ko­ma na­mi­nės deg­ti­nės, pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tą. Ga­na neįp­ras­to­je vie­to­je – šilt­na­my­je, bu­vo ap­tik­ta slėp­tu­vė, o jo­je – na­mi­nės deg­ti­nės at­sar­gos.
Ra­di­nys pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
50 me­tų mo­te­ris jau anks­čiau baus­ta už sa­ma­nės lai­ky­mą. Per­nai už tai jai skir­ta 43 eu­rų bau­da.
Šį­kart jai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų...

Bendrovės seife rasta ginklų

2017 m. sausio 5 d.
Gink­lai paim­ti. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais at­lie­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis, kas gink­lų sa­vi­nin­kas ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie at­si­ra­do įmo­nės sei­fe.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />