(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Šiauliečiai bus teisiami už vagystę Norvegijoje

2017 m. sausio 11 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiau­lie­čiai 33 me­tų P. E. ir 36 me­tų R. L. kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu la­pių kai­lių įgi­ji­mu Nor­ve­gi­jo­je bei sie­kiu juos rea­li­zuo­ti.Abu tei­sia­mie­ji anks­čiau po kar­tą teis­ti – pir­ma­sis už teis­mo įpa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mą, o bend­ri­nin­kas – už me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Nė vie­nas kal­tės dėl pa­sta­ro­sios va­gys­tės ne­pri­pa­žįs­ta.
Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są P. E. gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų, o R. L. – iki ket­ve­rių...

Golfas taranavo traktorių

2017 m. sausio 11 d.
In­ci­den­tas įvy­ko prieš ket­vir­tą va­lan­dą po pie­tų.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 23 me­tų gol­fo vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę ke­lio ženk­li­ni­mo li­ni­ją ir, įva­žia­vęs į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, len­kė ir rė­žė­si į kai­rę pu­sę su­kan­tį trak­to­rių „Mas­sey Fer­gu­son 7720“, vai­ruo­ja­mą 45 me­tų vy­ro.
Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, ku­ris no­sies lū­ži­mą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai, ir 20-ies me­tų ke­lei­vė. Ji gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mą ir ran­kos rie­šo lū­ži­mą gy­do­si taip pat am­bu­la­to­riš­kai...

Išgertuvių kaina – daugiau nei 6000 eurų

2017 m. sausio 11 d.
Apie tre­čią va­lan­dą nak­ties nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ste­bė­jo, jog na­muo­se, mie­ga­ma­ja­me kam­ba­ry­je, ant pa­lan­gės, ne­bė­ra dė­žu­tės su 300 eu­rų, mo­te­riš­kais auk­si­niais dir­bi­niais, bi­žu­te­ri­ja.
Šiau­lie­tis įta­ria, kad ap­šva­rin­ti bu­tą ga­lė­jo pa­žįs­ta­mi as­me­nys per bu­te vy­ku­sias iš­ger­tu­ves.
Va­gys­tės me­tu pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą vy­riš­kis įver­ti­no 6325 eu­rais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Nesėkmingi mainai baigėsi sumušimu

2017 m. sausio 11 d.
Pir­ma­die­nį, po 20 va­lan­dos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Rad­vi­lo­nių kai­me, na­mo kie­me, ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys su­mu­šė 18-me­tį. Mu­šei­kos pa­rei­ka­la­vo į jų nu­ro­dy­tą ban­ko są­skai­tą per­ves­ti 200 eu­rų.Dėl tur­to prie­var­ta­vi­mo po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Po­li­ci­jos ži­nio­mis, Rad­vi­lo­nių kai­me gy­ve­nęs jau­nuo­lis, ra­dęs skel­bi­mą, jog par­duo­da­mos gar­so ko­lo­nė­lės ir stip­rin­tu­vas, pa­siū­lė par­da­vė­jui juos mai­ny­ti į jo tu­ri­mą kom­piu­te­rį.
Gruo­džio pa­bai­go­je san­do­ris...

Chuliganas užsimojo pareigūnui

2017 m. sausio 11 d.
In­ci­den­tas įvy­ko po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­me. 54 me­tų vy­ras su­lai­ky­tas, nes sa­va­va­liš­kai pa­si­trau­kė iš įvy­ku­sios ava­ri­jos vie­tos, o pa­skui at­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą.
Užuot pa­klu­sęs tei­sė­tiems pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, vy­ras pa­si­prie­ši­ni­mo Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­jam pa­tru­liui – iš­lai­pi­na­mas iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio gal­va smo­gė į pa­tru­lio pe­tį.
Po­li­ci­nin­kui me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.
Chu­li­ga­no at­žvil­giu dėl...

Įtariamasis vagyste sulaikytas girtas prie vairo

2017 m. sausio 10 d.
Va­gys­tę iš sa­vo na­mų pa­ste­bė­jęs Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas krei­pė­si į po­li­ci­ją ir įta­ria­muo­ju įvar­di­jo sa­vo pa­žįs­ta­mą.Pa­sak 65 me­tų Šap­na­gių kai­mo gy­ven­to­jo, iš jo na­mų po 27 me­tų pa­žįs­ta­mo ap­si­lan­ky­mo iš­va­ka­rė­se pra­din­go ben­zi­ni­nis pjūk­las, te­le­vi­zo­rius ir au­to­mo­bi­lis „Peu­geot“, pri­klau­san­tis že­mės ūkio bend­ro­vei „Gin­kū­nų ag­ro­fir­ma“.
Dėl va­gys­tės bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Sau­sio 7-osios nak­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo nu­ken­tė­ju­sio­jo nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lio...

Automobiliai greičiausiai buvo padegti

2017 m. sausio 10 d.
Be­veik ne­ky­la abe­jo­nių, kad ma­ši­na bu­vo pa­deg­ta: ras­ta ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kų.
* Dar vie­nos ma­ši­nos gais­ras ki­lo sau­sio 7-osios ry­tą Šiau­liuo­se, J. Šliū­po gat­vė­je. Čia su­de­gin­tas au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz C180“. Ža­la nu­sta­ti­nė­ja­ma.
Abiem at­ve­jais iš­kel­tos bau­džia­mo­sios by­los. Ieš­ko­mas įta­ria­mų­jų gais­rų su­kė­lė­jų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vaikų tvirkintojas bandė išsisukti

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas at­me­tė šiau­lie­čio Min­dau­go Bi­liū­no ape­lia­ci­nį skun­dą. Juo už sa­vo su­gy­ven­ti­nės vai­kų tvir­ki­ni­mą 2016 me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je kal­tu pri­pa­žin­tas vy­ras pra­šė iš­tei­si­ni­mo.Ape­lia­ci­nia­me skun­de M. Bi­liū­nas tvir­ti­no esan­tis ne­kal­tas, esą jam me­ta­mos kal­tės dėl ma­ža­me­čių tvir­ki­ni­mo ne­ga­li įro­dy­ti nie­kas – nei ma­ža­me­čių mo­ti­na, nei pa­tys vai­kai, nei su jais dir­bęs psi­cho­lo­gas. M. Bi­liū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas, nag­ri­nė­jęs jam iš­kel­tą bau­džia­mą­ją...

Viešosios tvarkos pažeidėjas nerimo ir prieš policininką

2017 m. sausio 10 d.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas di­des­nis nei pust­re­čios pro­mi­lės gir­tu­mas, pa­si­prie­ši­no Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos mo­bi­lio­jo bū­rio vy­riau­sia­jam pa­tru­liui. Jis du kar­tus smo­gė pa­rei­gū­nui, taip no­rė­da­mas su­kel­ti fi­zi­nį skaus­mą.
Po­li­ci­nin­kas smū­gių spė­jo iš­veng­ti ir su­grieb­ti su­lai­ky­tam vy­riš­kiui už ran­kos.
Ta­čiau tram­do­mas pa­žei­dė­jas pa­si­duo­ti ne­ke­ti­no: muis­ty­da­ma­sis sten­gė­si iš­trūk­ti.
Dėl...

Gyventojams patarta nemasinti ilgapirščių

2017 m. sausio 10 d.
Va­gys į au­to­mo­bi­lį daž­niau­siai pa­ten­ka iš­dau­žę du­re­lių lan­gą ar su­ga­di­nę, su­lau­žę spy­ne­lę. Va­gia­ma vis­kas, kas pa­lik­ta au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne – au­to­mag­ne­to­los, CD ir DVD gro­tu­vai, na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos, ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai, ran­ki­nės.
At­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją bei sie­kiant su­ma­žin­ti va­gys­čių iš au­to­mo­bi­lių skai­čių ir suak­ty­vin­ti veik­lą va­gys­čių pre­ven­ci­jos sri­ty­je va­kar Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai vyk­dė...

Neįgaliųjų automobiliams skirta vieta policininkams – ne tabu?

2017 m. sausio 10 d.
Sau­sio 2-osios va­ka­rą prie vie­no Kur­šė­nų pre­ky­bos cent­ro esan­čio­je neį­ga­lių­jų vie­to­je pa­ste­bė­tas pa­lik­tas po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis su­kė­lė ant ko­jų juo at­va­žia­vu­sių pa­tru­lių va­do­vus.In­for­ma­ci­ja pa­sie­kė ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą.Pas­ta­bus gy­ven­to­jas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­tei­kė fo­tog­ra­fi­jas, ku­rio­se ma­ty­ti po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, sto­vin­tis prie pat įva­žia­vi­mo į pre­ky­bos cent­rą, neį­ga­lių­jų au­to­mo­bi­liams įreng­to­je sto­vė­ji­mo vie­to­je.
Šiau­lių ap­skri­ties...

Sukčiams ir kalėjimo sienos įveikiamos

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys pa­tai­sos na­muo­se baus­mes už anks­čiau pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus at­lie­kan­tys vy­rai ir vie­no jų žmo­na.Dėl lais­vės atė­mi­mo vie­to­se neišsp­ren­džia­mos pro­ble­mos – nee­fek­ty­vios mo­bi­lio­jo ry­šio blo­ka­vi­mo sis­te­mos, čia esan­tys...

Neleistinas šūvis kainuos brangiai

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams po už­tru­ku­sio ty­ri­mo pa­vy­ko įro­dy­ti, kad va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu Jo­niš­kio ra­jo­ne vie­nas iš me­džio­to­jų nu­šo­vė brie­dį. Me­džio­to­jo lau­kia rim­ti ne­ma­lo­nu­mui: teks at­ly­gin­ti tūks­tan­ti­nę ža­lą gam­tai, su­mo­kė­ti bau­dą, be to, at­si­svei­kin­ti su pra­ban­giu šau­tu­vu ir tei­se me­džio­ti.Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per­nai gruo­džio 3 die­ną 44 me­tų Ž. Ž., ne­tu­rė­da­mas li­cen­ci­jos brie­džio pa­ti­nui...

Vagims spynos nebuvo kliūtis

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je stam­bio­mis va­gys­tė­mis kal­ti­na­mi du Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no, kad va­gys­čių bend­ri­nin­kai – 32-ejų me­tų kal­ti­na­ma­sis M. G. ir 24-erių R. K. – nuo 2015 me­tų gruo­džio iki 2016 me­tų ge­gu­žės įvyk­dė pen­kias va­gys­tes. Pa­vog­tų daik­tų ver­tė sie­kia...

Girtas chuliganas sužalojo patrulį

2017 m. sausio 7 d.
Po in­ci­den­to pa­rei­gū­nui pri­rei­kė me­di­kų, jam diag­no­zuo­tas ran­kos pirš­to pa­tem­pi­mas.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas 0,99 pro­mi­lės gir­tu­mas, su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sužalotos mo­te­rys

2017 m. sausio 7 d.
Dėl su­mu­ši­mo mo­te­ris į po­li­ci­ją ir me­di­kus ne­si­krei­pė. Ta­čiau po kelių dienų, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl aki­duo­bės la­te­ra­li­nės sie­ne­lės lū­ži­mo gy­dy­ta Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Dėl šei­my­ni­nio in­ci­den­to po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Sau­sio 4-osios po­pie­tę į Jo­niš­kio li­go­ni­nę iš na­mų at­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris. Ji po vie­tos me­ti­kų ap­žiū­ros dėl kai­rės akies, vei­do, gal­vos su­mu­ši­mų, akies vo­ko ir lū­pos žaiz­dų, kai­rės aki­duo­bės už­pa­ka­li­nės ir vir­šu­ti­nės sie­ne­lių...

Atliekų degintojai bus baudžiami

2017 m. sausio 7 d.
Eksp­loa­tuo­jant ka­ti­lus tiek bui­ty­je, tiek įmo­nė­se ga­li­ma nau­do­ti tik ku­rą. At­lie­kas de­gin­ti griež­tai drau­džia­ma. Jos tu­ri bū­ti pri­duo­da­mos at­lie­kų tvar­ky­to­jams. De­ja, šio drau­di­mo pai­so ne vi­si. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met kaip ku­ras nau­do­ja­ma da­žy­ta ir ki­taip ap­dirb­ta me­die­na. Tai se­ni lan­gai, bal­dų ga­my­bos at­lie­kos, la­mi­nuo­ta plokš­tė. De­gi­na­mos ir pa­kuo­tės bei dra­bu­žiai.
Gy­ven­to­jams, ne­pai­san­tiems ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, gre­sia ne tik...

Didžiulis gaisras prasidėjo vos įžiebus degtuką

2017 m. sausio 5 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pu­ši­na­vos kai­mo so­dy­bo­je ant­ra­die­nį ki­lęs gais­ras vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Iš ug­nies gniauž­tų, pa­de­dant kai­my­nui, na­mo šei­mi­nin­kei pa­vy­ko iš­gel­bė­ti sun­kiai vaikš­tan­čią 86 me­tų mo­ti­ną.Apie na­mo gais­rą Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams pra­neš­ta 19 va­lan­dą. Ope­ra­ty­viai at­vy­kus į kai­mą, se­nas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas jau sken­dė­jo lieps­no­se.
Per kiek dau­giau nei va­lan­dą ug­nia­ge­siams ug­nį su­tram­dy­ti pa­vy­ko...

Naminės „bizniui“ sutrukdyta

2017 m. sausio 5 d.
Įta­rę, kad pas vie­ną Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­ją ga­li bū­ti lai­ko­ma na­mi­nės deg­ti­nės, pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tą. Ga­na neįp­ras­to­je vie­to­je – šilt­na­my­je, bu­vo ap­tik­ta slėp­tu­vė, o jo­je – na­mi­nės deg­ti­nės at­sar­gos.
Ra­di­nys pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
50 me­tų mo­te­ris jau anks­čiau baus­ta už sa­ma­nės lai­ky­mą. Per­nai už tai jai skir­ta 43 eu­rų bau­da.
Šį­kart jai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų...

Bendrovės seife rasta ginklų

2017 m. sausio 5 d.
Gink­lai paim­ti. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais at­lie­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis, kas gink­lų sa­vi­nin­kas ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie at­si­ra­do įmo­nės sei­fe.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas