(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Sukčiams ir kalėjimo sienos įveikiamos

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys pa­tai­sos na­muo­se baus­mes už anks­čiau pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus at­lie­kan­tys vy­rai ir vie­no jų žmo­na.Dėl lais­vės atė­mi­mo vie­to­se neišsp­ren­džia­mos pro­ble­mos – nee­fek­ty­vios mo­bi­lio­jo ry­šio blo­ka­vi­mo sis­te­mos, čia esan­tys...

Neleistinas šūvis kainuos brangiai

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams po už­tru­ku­sio ty­ri­mo pa­vy­ko įro­dy­ti, kad va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu Jo­niš­kio ra­jo­ne vie­nas iš me­džio­to­jų nu­šo­vė brie­dį. Me­džio­to­jo lau­kia rim­ti ne­ma­lo­nu­mui: teks at­ly­gin­ti tūks­tan­ti­nę ža­lą gam­tai, su­mo­kė­ti bau­dą, be to, at­si­svei­kin­ti su pra­ban­giu šau­tu­vu ir tei­se me­džio­ti.Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per­nai gruo­džio 3 die­ną 44 me­tų Ž. Ž., ne­tu­rė­da­mas li­cen­ci­jos brie­džio pa­ti­nui...

Vagims spynos nebuvo kliūtis

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je stam­bio­mis va­gys­tė­mis kal­ti­na­mi du Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no, kad va­gys­čių bend­ri­nin­kai – 32-ejų me­tų kal­ti­na­ma­sis M. G. ir 24-erių R. K. – nuo 2015 me­tų gruo­džio iki 2016 me­tų ge­gu­žės įvyk­dė pen­kias va­gys­tes. Pa­vog­tų daik­tų ver­tė sie­kia...

Girtas chuliganas sužalojo patrulį

2017 m. sausio 7 d.
Po in­ci­den­to pa­rei­gū­nui pri­rei­kė me­di­kų, jam diag­no­zuo­tas ran­kos pirš­to pa­tem­pi­mas.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas 0,99 pro­mi­lės gir­tu­mas, su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sužalotos mo­te­rys

2017 m. sausio 7 d.
Dėl su­mu­ši­mo mo­te­ris į po­li­ci­ją ir me­di­kus ne­si­krei­pė. Ta­čiau po kelių dienų, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl aki­duo­bės la­te­ra­li­nės sie­ne­lės lū­ži­mo gy­dy­ta Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Dėl šei­my­ni­nio in­ci­den­to po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Sau­sio 4-osios po­pie­tę į Jo­niš­kio li­go­ni­nę iš na­mų at­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris. Ji po vie­tos me­ti­kų ap­žiū­ros dėl kai­rės akies, vei­do, gal­vos su­mu­ši­mų, akies vo­ko ir lū­pos žaiz­dų, kai­rės aki­duo­bės už­pa­ka­li­nės ir vir­šu­ti­nės sie­ne­lių...

Atliekų degintojai bus baudžiami

2017 m. sausio 7 d.
Eksp­loa­tuo­jant ka­ti­lus tiek bui­ty­je, tiek įmo­nė­se ga­li­ma nau­do­ti tik ku­rą. At­lie­kas de­gin­ti griež­tai drau­džia­ma. Jos tu­ri bū­ti pri­duo­da­mos at­lie­kų tvar­ky­to­jams. De­ja, šio drau­di­mo pai­so ne vi­si. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met kaip ku­ras nau­do­ja­ma da­žy­ta ir ki­taip ap­dirb­ta me­die­na. Tai se­ni lan­gai, bal­dų ga­my­bos at­lie­kos, la­mi­nuo­ta plokš­tė. De­gi­na­mos ir pa­kuo­tės bei dra­bu­žiai.
Gy­ven­to­jams, ne­pai­san­tiems ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, gre­sia ne tik...

Didžiulis gaisras prasidėjo vos įžiebus degtuką

2017 m. sausio 5 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pu­ši­na­vos kai­mo so­dy­bo­je ant­ra­die­nį ki­lęs gais­ras vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Iš ug­nies gniauž­tų, pa­de­dant kai­my­nui, na­mo šei­mi­nin­kei pa­vy­ko iš­gel­bė­ti sun­kiai vaikš­tan­čią 86 me­tų mo­ti­ną.Apie na­mo gais­rą Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams pra­neš­ta 19 va­lan­dą. Ope­ra­ty­viai at­vy­kus į kai­mą, se­nas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas jau sken­dė­jo lieps­no­se.
Per kiek dau­giau nei va­lan­dą ug­nia­ge­siams ug­nį su­tram­dy­ti pa­vy­ko...

Naminės „bizniui“ sutrukdyta

2017 m. sausio 5 d.
Įta­rę, kad pas vie­ną Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­ją ga­li bū­ti lai­ko­ma na­mi­nės deg­ti­nės, pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tą. Ga­na neįp­ras­to­je vie­to­je – šilt­na­my­je, bu­vo ap­tik­ta slėp­tu­vė, o jo­je – na­mi­nės deg­ti­nės at­sar­gos.
Ra­di­nys pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
50 me­tų mo­te­ris jau anks­čiau baus­ta už sa­ma­nės lai­ky­mą. Per­nai už tai jai skir­ta 43 eu­rų bau­da.
Šį­kart jai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų...

Bendrovės seife rasta ginklų

2017 m. sausio 5 d.
Gink­lai paim­ti. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais at­lie­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis, kas gink­lų sa­vi­nin­kas ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie at­si­ra­do įmo­nės sei­fe.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Girtiems vairavusiems – rimti teisiniai nemalonumai

2017 m. sausio 5 d.
Tos pa­čios die­nos va­ka­rą Bau­džia­muo­ju ko­dek­su pa­kvi­po 24 me­tų šiau­lie­čiui. Per tris su pu­se va­lan­dos jam pra­dė­ti net du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio. Pir­mą kar­tą jam al­ko­ho­lio ma­tuok­liu bu­vo nu­sta­ty­tas 2,70 pro­mi­lės gir­tu­mas, ant­rą­syk su­lai­ky­tam – 1,78 pro­mi­lės. Tai­gi vy­rui prieš teis­mą teks sto­ti net du kar­tus.
Sau­sio 2-osios vi­dur­die­nį Šiau­lių po­li­ci­jos areš­ti­nė­je at­si­dū­rė svir­du­liuo­jan­tis 60-me­tis...

Svetimus automobilius „patikrino“ ilgapirščiai

2017 m. sausio 5 d.
At­ra­ki­nę du­re­les, iš ap­tver­ta­me na­mo kie­me sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio „VW Ca­ra­vel­le“, va­gys pa­gro­bė ran­ki­nę su jo­je bu­vu­sia pi­ni­gi­ne, 600 eu­rų, as­mens do­ku­men­tais ir as­me­ni­niu pa­rei­gy­bi­niu spau­du.
Va­gių pa­da­ry­tą ža­lą gin­kū­niš­kis įver­ti­no dau­giau nei 800 eu­rų.
Tos pa­čios sau­sio 2-osios va­ka­rą, apie 23 va­lan­dą, Šiau­liuo­se, Gvaz­di­kų ta­ke, iš 46 me­tų mo­te­riai pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio „Peu­geot 307“ pa­grob­ta au­to­mag­ne­to­la, ge­sin­tu­vas, vais­ti­nė­lė ir įran­kių dė­žė...

Baisi skylė naujame kodekse

2017 m. sausio 4 d.
Sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, kai vai­ruo­to­jui nu­sta­to­mas di­des­nis nei 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas, jau tai­ko­ma ne­be ad­mi­nist­ra­ci­nė, o bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Už to­kį poel­gį ga­li­ma gau­ti iki me­tų ka­lė­ji­mo.Ta­čiau par­la­men­ta­rai pa­mir­šo į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są įkel­ti nuo­sta­tą, kad už at­si­sa­ky­mą pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą ir­gi bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Pa­lik­ta lan­da, ku­ria pa­si­nau­do­jant ga­li­ma kuo leng­viau­siai iš­veng­ti...

Telefoniniams su­kčiams se­ka­si ne vi­sa­da

2017 m. sausio 4 d.
Te­le­fo­ni­niai su­kčiai tie­siog siau­tė­ja. Per ke­lias pa­sta­rą­sias sa­vai­tes Šiau­lių ap­skri­ty­je jie su­ge­bė­jo iš­vi­lio­ti ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų. Kul­mi­na­ci­ja – Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ap­šva­rin­ta trans­por­to įmo­nė.Pir­ma­die­nį, apie vi­dur­die­nį. Rad­vi­liš­ky­je veik­lą vyk­dan­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vei te­le­fo­nu pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas as­muo pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šė apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas. Skam­bi­nan­ty­sis pra­ne­šė, kad bū­ti­na...

Susidūrė automobiliai, trys žmonės sužaloti

2017 m. sausio 4 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo ope­lio vai­ruo­to­jas. Jis dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų gy­do­mas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Taip pat su­žeis­tas 25 me­tų „Opel“ ke­lei­vis ir 19-me­tė ke­lei­vė, abu jie pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tvenkinuke nuskendo moteris

2017 m. sausio 4 d.
Sek­ma­die­nį, apie pu­sę še­šių va­ka­re, mo­te­ris iš­si­ruo­šė ap­lan­ky­ti se­sers, gy­ve­nan­čios ta­me pa­čia­me kai­me, už ke­lių šim­tų met­rų.
Jos vy­ras, iš­leis­da­mas žmo­ną pas se­se­rį, pa­pra­šęs pa­skam­bin­ti, kai su­si­ruoš ei­ti na­mo. Atei­siąs pa­si­tik­ti. Ta­čiau skam­bu­čio ne­su­lau­kė. Ne­su­lau­kė grįž­tan­čios ir žmo­nos. Pa­ma­nė, jog ji nu­spren­dė nak­vo­ti pas se­se­rį.
Ry­tą ėjo žmo­nos ieš­ko­ti. Iš jos se­sers su­ži­no­jo, jog ji na­mo išė­jo tą pa­tį va­ka­rą, apie 19 va­lan­dą. Vy­ras į na­mus grį­žo tuo pa­čiu ta­ke­liu per lau­ką...

Gyventojai raginami saugoti savo duomenis

2017 m. sausio 4 d.
„Gau­na­me pra­ne­ši­mų apie iš fal­si­fi­kuo­tų pa­što dė­žu­čių siun­čia­mus laiš­kus su klai­di­nan­čia in­for­ma­ci­ja, pra­šant gy­ven­to­jų pa­teik­ti kon­fi­den­cia­lius duo­me­nis. Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad ban­kas nie­ka­da elekt­ro­ni­niu pa­štu ne­siun­čia pri­si­jun­gi­mo nuo­ro­dų ir ne­pra­šo at­skleis­ti klien­to duo­me­nų in­ter­ne­tu“, – sa­ko Vai­da Bič­ku­tė, „Dans­ke Bank“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne.
Apie pa­daž­nė­ju­sius su­kčia­vi­mo at­ve­jus ban­kas jau yra pra­ne­šęs Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai, už­da­ro­mos su­sek­tos...

Alkoholio pirmūnams gali tekti pasėdėti už grotų

2017 m. sausio 3 d.
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­ju­sios su­griež­tin­tos nuo­bau­dos, ku­rių vie­na itin griež­ta – tai bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gir­tiems vai­ruo­to­jams – ke­liems ap­skri­ties gy­ven­to­jams – nė mo­tais. Pir­mū­nų gre­to­se – rad­vi­liš­kie­tis, gir­tas su­kė­lęs eis­mo įvy­kį, ir šiau­lie­tis, ku­ris po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams per ke­lias va­lan­das gir­tas įkliu­vo net du kar­tus.Sau­sio 1-osios pa­va­ka­rę, prieš pen­kias, Rad­vi­liš­ky­je, Šiau­lių gat­vė­je, 30-me­tis, vai­ruo­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­lį „Ford Mon­deo“...

Po šventinių fejerverkų – rimtos traumos

2017 m. sausio 3 d.
Šiau­lių mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je ne­pil­na­me­tis tuč­tuo­jau bu­vo ope­ruo­tas ir to­liau gy­dyti pa­gul­dy­tas į Vai­kų chi­rur­gi­jos sky­rių.
Anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, ga­lin­gas spro­gi­mas nu­griau­dė­jo pen­kios mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio, su­tin­kant 2017-uo­sius Ža­ga­rės mies­to aikš­tė­je prie mies­to eg­lės. Esą pe­tar­dą jam į ran­ką įbru­ko ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras.
Ne­lai­mės ap­lin­ky­bėms nu­sta­ty­ti Jo­niš­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Ki­ta ne­lai­mė nau­ja­me­tę nak­tį, ke­lio­li­ka mi­nu­čių...

„Padėjo“ marčiai

2017 m. sausio 3 d.
Sau­sio 1-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Aukš­tel­kės kai­me, gy­ve­nan­čiai 84 me­tų mo­te­riai fik­suo­tojo ry­šio te­le­fo­nu pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras.
Jis pri­si­sta­tė gy­dy­to­ju ir pa­sa­kė, kad aukš­tel­kiš­kės mar­ti, lip­da­ma laip­tais, su­ža­lo­jo kai­my­nę. Esą da­bar nu­ken­tė­ju­sia­jai gy­dy­ti rei­kia į li­go­nių ka­są per­ves­ti 3 500 eu­rų.
Pi­ni­gus mo­te­ris pa­da­vė pas ją atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam as­me­niui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ginklą nešiojosi kojinėje

2017 m. sausio 3 d.
Vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Aurimas Didžbalis kitoje olimpiadoje sieks didesnių pergalių

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas