(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Teisėtvarka

Sukčiams ir kalėjimo sienos įveikiamos

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rais bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl te­le­fo­ni­nio su­kčia­vi­mo. Prieš teis­mą stos trys pa­tai­sos na­muo­se baus­mes už anks­čiau pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus at­lie­kan­tys vy­rai ir vie­no jų žmo­na.Dėl lais­vės atė­mi­mo vie­to­se neišsp­ren­džia­mos pro­ble­mos – nee­fek­ty­vios mo­bi­lio­jo ry­šio blo­ka­vi­mo sis­te­mos, čia esan­tys...

Neleistinas šūvis kainuos brangiai

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riams po už­tru­ku­sio ty­ri­mo pa­vy­ko įro­dy­ti, kad va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu Jo­niš­kio ra­jo­ne vie­nas iš me­džio­to­jų nu­šo­vė brie­dį. Me­džio­to­jo lau­kia rim­ti ne­ma­lo­nu­mui: teks at­ly­gin­ti tūks­tan­ti­nę ža­lą gam­tai, su­mo­kė­ti bau­dą, be to, at­si­svei­kin­ti su pra­ban­giu šau­tu­vu ir tei­se me­džio­ti.Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per­nai gruo­džio 3 die­ną 44 me­tų Ž. Ž., ne­tu­rė­da­mas li­cen­ci­jos brie­džio pa­ti­nui...

Vagims spynos nebuvo kliūtis

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je stam­bio­mis va­gys­tė­mis kal­ti­na­mi du Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai.Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no, kad va­gys­čių bend­ri­nin­kai – 32-ejų me­tų kal­ti­na­ma­sis M. G. ir 24-erių R. K. – nuo 2015 me­tų gruo­džio iki 2016 me­tų ge­gu­žės įvyk­dė pen­kias va­gys­tes. Pa­vog­tų daik­tų ver­tė sie­kia...

Girtas chuliganas sužalojo patrulį

2017 m. sausio 7 d.
Po in­ci­den­to pa­rei­gū­nui pri­rei­kė me­di­kų, jam diag­no­zuo­tas ran­kos pirš­to pa­tem­pi­mas.
Chu­li­ga­nas, ku­riam nu­sta­ty­tas 0,99 pro­mi­lės gir­tu­mas, su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jam ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sužalotos mo­te­rys

2017 m. sausio 7 d.
Dėl su­mu­ši­mo mo­te­ris į po­li­ci­ją ir me­di­kus ne­si­krei­pė. Ta­čiau po kelių dienų, pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl aki­duo­bės la­te­ra­li­nės sie­ne­lės lū­ži­mo gy­dy­ta Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Dėl šei­my­ni­nio in­ci­den­to po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Sau­sio 4-osios po­pie­tę į Jo­niš­kio li­go­ni­nę iš na­mų at­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris. Ji po vie­tos me­ti­kų ap­žiū­ros dėl kai­rės akies, vei­do, gal­vos su­mu­ši­mų, akies vo­ko ir lū­pos žaiz­dų, kai­rės aki­duo­bės už­pa­ka­li­nės ir vir­šu­ti­nės sie­ne­lių...

Atliekų degintojai bus baudžiami

2017 m. sausio 7 d.
Eksp­loa­tuo­jant ka­ti­lus tiek bui­ty­je, tiek įmo­nė­se ga­li­ma nau­do­ti tik ku­rą. At­lie­kas de­gin­ti griež­tai drau­džia­ma. Jos tu­ri bū­ti pri­duo­da­mos at­lie­kų tvar­ky­to­jams. De­ja, šio drau­di­mo pai­so ne vi­si. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met kaip ku­ras nau­do­ja­ma da­žy­ta ir ki­taip ap­dirb­ta me­die­na. Tai se­ni lan­gai, bal­dų ga­my­bos at­lie­kos, la­mi­nuo­ta plokš­tė. De­gi­na­mos ir pa­kuo­tės bei dra­bu­žiai.
Gy­ven­to­jams, ne­pai­san­tiems ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, gre­sia ne tik...

Didžiulis gaisras prasidėjo vos įžiebus degtuką (1)

2017 m. sausio 5 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pu­ši­na­vos kai­mo so­dy­bo­je ant­ra­die­nį ki­lęs gais­ras vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Iš ug­nies gniauž­tų, pa­de­dant kai­my­nui, na­mo šei­mi­nin­kei pa­vy­ko iš­gel­bė­ti sun­kiai vaikš­tan­čią 86 me­tų mo­ti­ną.Apie na­mo gais­rą Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams pra­neš­ta 19 va­lan­dą. Ope­ra­ty­viai at­vy­kus į kai­mą, se­nas me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas jau sken­dė­jo lieps­no­se.
Per kiek dau­giau nei va­lan­dą ug­nia­ge­siams ug­nį su­tram­dy­ti pa­vy­ko...

Naminės „bizniui“ sutrukdyta

2017 m. sausio 5 d.
Įta­rę, kad pas vie­ną Ra­sei­nių ra­jo­no gy­ven­to­ją ga­li bū­ti lai­ko­ma na­mi­nės deg­ti­nės, pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tą. Ga­na neįp­ras­to­je vie­to­je – šilt­na­my­je, bu­vo ap­tik­ta slėp­tu­vė, o jo­je – na­mi­nės deg­ti­nės at­sar­gos.
Ra­di­nys pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
50 me­tų mo­te­ris jau anks­čiau baus­ta už sa­ma­nės lai­ky­mą. Per­nai už tai jai skir­ta 43 eu­rų bau­da.
Šį­kart jai gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų...

Bendrovės seife rasta ginklų

2017 m. sausio 5 d.
Gink­lai paim­ti. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais at­lie­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis, kas gink­lų sa­vi­nin­kas ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jie at­si­ra­do įmo­nės sei­fe.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Girtiems vairavusiems – rimti teisiniai nemalonumai

2017 m. sausio 5 d.
Tos pa­čios die­nos va­ka­rą Bau­džia­muo­ju ko­dek­su pa­kvi­po 24 me­tų šiau­lie­čiui. Per tris su pu­se va­lan­dos jam pra­dė­ti net du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio. Pir­mą kar­tą jam al­ko­ho­lio ma­tuok­liu bu­vo nu­sta­ty­tas 2,70 pro­mi­lės gir­tu­mas, ant­rą­syk su­lai­ky­tam – 1,78 pro­mi­lės. Tai­gi vy­rui prieš teis­mą teks sto­ti net du kar­tus.
Sau­sio 2-osios vi­dur­die­nį Šiau­lių po­li­ci­jos areš­ti­nė­je at­si­dū­rė svir­du­liuo­jan­tis 60-me­tis...

Svetimus automobilius „patikrino“ ilgapirščiai

2017 m. sausio 5 d.
At­ra­ki­nę du­re­les, iš ap­tver­ta­me na­mo kie­me sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio „VW Ca­ra­vel­le“, va­gys pa­gro­bė ran­ki­nę su jo­je bu­vu­sia pi­ni­gi­ne, 600 eu­rų, as­mens do­ku­men­tais ir as­me­ni­niu pa­rei­gy­bi­niu spau­du.
Va­gių pa­da­ry­tą ža­lą gin­kū­niš­kis įver­ti­no dau­giau nei 800 eu­rų.
Tos pa­čios sau­sio 2-osios va­ka­rą, apie 23 va­lan­dą, Šiau­liuo­se, Gvaz­di­kų ta­ke, iš 46 me­tų mo­te­riai pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio „Peu­geot 307“ pa­grob­ta au­to­mag­ne­to­la, ge­sin­tu­vas, vais­ti­nė­lė ir įran­kių dė­žė...

Baisi skylė naujame kodekse

2017 m. sausio 4 d.
Sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, kai vai­ruo­to­jui nu­sta­to­mas di­des­nis nei 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas, jau tai­ko­ma ne­be ad­mi­nist­ra­ci­nė, o bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Už to­kį poel­gį ga­li­ma gau­ti iki me­tų ka­lė­ji­mo.Ta­čiau par­la­men­ta­rai pa­mir­šo į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są įkel­ti nuo­sta­tą, kad už at­si­sa­ky­mą pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą ir­gi bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Pa­lik­ta lan­da, ku­ria pa­si­nau­do­jant ga­li­ma kuo leng­viau­siai iš­veng­ti...

Telefoniniams su­kčiams se­ka­si ne vi­sa­da

2017 m. sausio 4 d.
Te­le­fo­ni­niai su­kčiai tie­siog siau­tė­ja. Per ke­lias pa­sta­rą­sias sa­vai­tes Šiau­lių ap­skri­ty­je jie su­ge­bė­jo iš­vi­lio­ti ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų. Kul­mi­na­ci­ja – Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ap­šva­rin­ta trans­por­to įmo­nė.Pir­ma­die­nį, apie vi­dur­die­nį. Rad­vi­liš­ky­je veik­lą vyk­dan­čios trans­por­to įmo­nės va­do­vei te­le­fo­nu pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas as­muo pri­si­sta­tė po­li­ci­jos ty­rė­ju ir pra­ne­šė apie ta­ria­mą įsi­lau­ži­mą į bend­ro­vės kom­piu­te­rį bei grobs­to­mas lė­šas. Skam­bi­nan­ty­sis pra­ne­šė, kad bū­ti­na...

Susidūrė automobiliai, trys žmonės sužaloti

2017 m. sausio 4 d.
Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo ope­lio vai­ruo­to­jas. Jis dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų gy­do­mas Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Taip pat su­žeis­tas 25 me­tų „Opel“ ke­lei­vis ir 19-me­tė ke­lei­vė, abu jie pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tvenkinuke nuskendo moteris

2017 m. sausio 4 d.
Sek­ma­die­nį, apie pu­sę še­šių va­ka­re, mo­te­ris iš­si­ruo­šė ap­lan­ky­ti se­sers, gy­ve­nan­čios ta­me pa­čia­me kai­me, už ke­lių šim­tų met­rų.
Jos vy­ras, iš­leis­da­mas žmo­ną pas se­se­rį, pa­pra­šęs pa­skam­bin­ti, kai su­si­ruoš ei­ti na­mo. Atei­siąs pa­si­tik­ti. Ta­čiau skam­bu­čio ne­su­lau­kė. Ne­su­lau­kė grįž­tan­čios ir žmo­nos. Pa­ma­nė, jog ji nu­spren­dė nak­vo­ti pas se­se­rį.
Ry­tą ėjo žmo­nos ieš­ko­ti. Iš jos se­sers su­ži­no­jo, jog ji na­mo išė­jo tą pa­tį va­ka­rą, apie 19 va­lan­dą. Vy­ras į na­mus grį­žo tuo pa­čiu ta­ke­liu per lau­ką...

Gyventojai raginami saugoti savo duomenis

2017 m. sausio 4 d.
„Gau­na­me pra­ne­ši­mų apie iš fal­si­fi­kuo­tų pa­što dė­žu­čių siun­čia­mus laiš­kus su klai­di­nan­čia in­for­ma­ci­ja, pra­šant gy­ven­to­jų pa­teik­ti kon­fi­den­cia­lius duo­me­nis. Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad ban­kas nie­ka­da elekt­ro­ni­niu pa­štu ne­siun­čia pri­si­jun­gi­mo nuo­ro­dų ir ne­pra­šo at­skleis­ti klien­to duo­me­nų in­ter­ne­tu“, – sa­ko Vai­da Bič­ku­tė, „Dans­ke Bank“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne.
Apie pa­daž­nė­ju­sius su­kčia­vi­mo at­ve­jus ban­kas jau yra pra­ne­šęs Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai, už­da­ro­mos su­sek­tos...

Alkoholio pirmūnams gali tekti pasėdėti už grotų

2017 m. sausio 3 d.
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­ju­sios su­griež­tin­tos nuo­bau­dos, ku­rių vie­na itin griež­ta – tai bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gir­tiems vai­ruo­to­jams – ke­liems ap­skri­ties gy­ven­to­jams – nė mo­tais. Pir­mū­nų gre­to­se – rad­vi­liš­kie­tis, gir­tas su­kė­lęs eis­mo įvy­kį, ir šiau­lie­tis, ku­ris po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams per ke­lias va­lan­das gir­tas įkliu­vo net du kar­tus.Sau­sio 1-osios pa­va­ka­rę, prieš pen­kias, Rad­vi­liš­ky­je, Šiau­lių gat­vė­je, 30-me­tis, vai­ruo­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­lį „Ford Mon­deo“...

Po šventinių fejerverkų – rimtos traumos

2017 m. sausio 3 d.
Šiau­lių mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je ne­pil­na­me­tis tuč­tuo­jau bu­vo ope­ruo­tas ir to­liau gy­dyti pa­gul­dy­tas į Vai­kų chi­rur­gi­jos sky­rių.
Anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, ga­lin­gas spro­gi­mas nu­griau­dė­jo pen­kios mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio, su­tin­kant 2017-uo­sius Ža­ga­rės mies­to aikš­tė­je prie mies­to eg­lės. Esą pe­tar­dą jam į ran­ką įbru­ko ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras.
Ne­lai­mės ap­lin­ky­bėms nu­sta­ty­ti Jo­niš­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Ki­ta ne­lai­mė nau­ja­me­tę nak­tį, ke­lio­li­ka mi­nu­čių...

„Padėjo“ marčiai

2017 m. sausio 3 d.
Sau­sio 1-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Aukš­tel­kės kai­me, gy­ve­nan­čiai 84 me­tų mo­te­riai fik­suo­tojo ry­šio te­le­fo­nu pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras.
Jis pri­si­sta­tė gy­dy­to­ju ir pa­sa­kė, kad aukš­tel­kiš­kės mar­ti, lip­da­ma laip­tais, su­ža­lo­jo kai­my­nę. Esą da­bar nu­ken­tė­ju­sia­jai gy­dy­ti rei­kia į li­go­nių ka­są per­ves­ti 3 500 eu­rų.
Pi­ni­gus mo­te­ris pa­da­vė pas ją atė­ju­siam ne­pa­žįs­ta­mam as­me­niui.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ginklą nešiojosi kojinėje

2017 m. sausio 3 d.
Vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
lankomiausias

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />