(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Afiša

ANŠLAGU PRADĖJĘ ALBUMO PRISTATYMO TURĄ „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS“ ATVYKSTA Į ŠIAULIUS

2017 m. balandžio 21 d.
Vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tys „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dantys” lei­džia­si į nuo pat pra­džios sėk­min­gą ke­lio­nę. Pir­ma­sis nau­jo al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­ro kon­cer­tas – iš­par­duo­tas.„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ pri­si­pa­ži­no, jog šio tu­ro ir kon­cer­to „Sau­lė­je“, kur vyks di­džiau­sias iki šiol gru­pės kon­cer­tas Šiau­liuo­se, lau­kia su ne­kant­ru­mu. „Per pa­sku­ti­nius kon­cer­tus ger­bė­jai rauk­da­vo kak­tą, nes vi­si no­rin­tie­ji kar­tu pa­šėl­ti tie­siog...

Pačiai atviriausiai programai besiruošiantis V. V. Landsbergis: bijoti nebeapsimoka

2017 m. balandžio 14 d.
Lands­ber­gis – tai pa­var­dė, ku­rią sun­ku at­sie­ti nuo po­li­ti­kos, ji daž­nai ma­la­ma kie­ta­me ir ašt­ria­me Lie­tu­vos nau­jie­nų kon­teks­te. Tuo tar­pu V. V. Lands­ber­gio kū­ry­ba plau­kia tarp jų ra­miai, tar­si van­duo tarp ašt­riab­riau­nių ak­me­nų, ir jis pa­ts lie­ka kaž­kur tar­puo­se, ne­pa­lies­tas ir ne­su­žeis­tas, tar­si nie­ko nė ne­pas­te­bė­jęs. Štai ir da­bar ra­šy­to­jas vis drą­siau at­si­ve­ria pub­li­kai ir ruo­šia­si lie­tu­viams pri­sta­ty­ti sim­bo­liš­kos su­kak­ties pa­ženk­lin­tą pro­gra­mą „Pa­sa­ko­ji­mai...

Komedija apie moterų krepšinį ir ne tik

2017 m. balandžio 11 d.
Ba­lan­džio 21 d. 18 val. Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re – nau­jau­sia Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos prem­je­ra pa­gal G. La­ba­naus­kai­tės-Die­nos pje­sę „Žal­gi­rės“. Re­ži­sie­riaus Vi­do Ba­rei­kio ko­me­di­jo­je ak­to­rės virs­ta krep­ši­nin­kė­mis ir įkū­ni­ja ryš­kias he­ro­jes.
„Žal­gi­rės“ – mo­te­rų mė­gė­jų krep­ši­nio ko­man­da, ku­rios na­res vie­ni­ja bend­ras tiks­las – su­da­ly­vau­ti mė­gė­jų krep­ši­nio čem­pio­na­te Alias­ko­je. „Žal­gi­rių“ ko­man­dos ka­pi­to­nė – leng­vo­ji kraš­to puo­lė­ja Sand­ra Fa­ku­li­na...

„Kino pavasaris“ įpusėjo: ką verta suspėti pamatyti Šiauliuose?

2017 m. balandžio 4 d.
22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ jau spė­jo įsi­bė­gė­ti, siū­ly­da­mas žiū­ro­vams iš­vys­ti ge­riau­sias ir nau­jau­sias ki­no juos­tas. Šiais me­tais fes­ti­va­lio me­tu Šiau­liuo­se bus pa­ro­dy­ta 18 fil­mų. Įpu­sė­jus fes­ti­va­liui, šiau­lie­čiai dar tu­ri ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti net 8 iš­skir­ti­nes ki­no juos­tas.„Bai­gia­mie­ji eg­za­mi­nai“ ("Gra­dua­tion“, rež. Cris­tian Mun­giu) pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie dak­ta­ro Ro­meo ir jo duk­ros Eli­zos san­ty­kius. Mer­gi­nai, lai­mė­ju­siai sti­pen­di­ją stu­di­juo­ti...

Mitologiniai piešiniai ant stiklo

2017 m. kovo 31 d.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta dai­li­nin­kės iš Mo­lė­tų Da­lios Sta­laus­kie­nės au­to­ri­nių pie­ši­nių ant stik­lo pa­ro­da „Stik­lo kal­nas“, ku­ri ste­bi­na gau­sy­be mi­to­lo­gi­nių ko­dų. Au­to­rė dar­buo­se pa­nau­do­jo ir verps­čių, puo­dy­nių, krai­čio skry­nių or­na­men­ti­ką.
Ryš­kiuo­se Da­lios Sta­laus­kie­nės au­to­ri­nės, tik jai bū­din­gos tech­ni­kos, pie­ši­niuo­se at­si­ve­ria bal­tiš­ko­sios mi­to­lo­gi­jos vaiz­di­nių ir mi­ti­nių siu­že­tų kos­mo­sas, ku­ria­me at­pa­žįs­ta­mas pa­sau­lio su­tvė­ri­mo mi­tas, gy­vy­bės me­dis, dan­gaus...

„Kino pavasaris": geriausi „Oskarų“ filmai Šiauliuose

2017 m. kovo 30 d.
Ko­vo 24 d. Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo di­džiau­sias Lie­tu­vo­je ki­no fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“. Dvi sa­vai­tes trun­kan­ti ki­no šven­tė šie­met šiau­lie­čiams siū­lo iš­vys­ti net 18 gar­siau­sių ir nau­jau­sių fil­mų, tarp ku­rių ir „Os­ka­rams“ no­mi­nuo­tos ki­no juos­tos.Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Bet ko­kia kai­na“ ("Hell or High Wa­ter“, rež. Da­vid Mac­ken­zie) pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie du bro­lius – iš­si­sky­ru­sį tė­vą To­bį (akt. Chris Pi­ne) ir bu­vu­sį ka­li­nį Ta­ne­rį (akt. Ben Fos­ter), ku­rie ima­si be­pro­tiš­ko pla­no tam...

Šiauliuose atidarytas festivalis „Kino pavasaris“

2017 m. kovo 28 d.
Ko­vo 24 d. di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ ati­da­ry­tas Šiau­liuo­se. Šie­met šiau­lie­čiai tu­rės ga­li­my­bę iš­vys­ti net 18 ge­riau­sių ir vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį Šiau­liuo­se „Fo­rum Ci­ne­mas“ ki­no teat­re ati­da­rė „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius gaub­lius“ lai­mė­jęs ir ge­riau­siu Pran­cū­zi­jos fil­mu ti­tu­luo­ja­mas psi­cho­lo­gi­nis tri­le­ris „Ji“ ("El­le“, rež. Paul Ver­hoe­ven). Itin...

Šiauliuose prasideda „Kino pavasaris": išskirtiniai filmai ir pasaulyje pripažintos kino juostos

2017 m. kovo 24 d.
Va­kar, ko­vo 23-ąją die­ną, Vil­niu­je pra­si­dė­jęs di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ at­ke­liau­ja ir į Šiau­lius. Šie­met, kaip ir kas­met, fes­ti­va­lio pro­gra­mos su­da­ry­to­jai at­rin­ko pa­čius ge­riau­sius, vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tus fil­mus. Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jai „Ki­no pa­va­sa­rio“ me­tu tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti net 18 iš­skir­ti­nių ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį ati­da­rys „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius...

„Kino pavasaris“ Šiauliuose: TOP 5 filmai, kuriuos būtina pamatyti

2017 m. kovo 17 d.
Ko­vo 23 d. pra­si­de­dan­tis 22-asis „Ki­no pa­va­sa­ris“ Šiau­lių žiū­ro­vus kvies iš­vys­ti net 18 fil­mų. Šiais me­tais į fes­ti­va­lio pro­gra­mą įtrauk­ti „Os­ka­rų“ lau­rea­tai ir no­mi­nan­tai, jau spė­ju­sios vi­so­je Eu­ro­po­je iš­gar­sė­ti ko­me­di­jos bei šir­dį dras­kan­čios dra­mos, tad iš­si­rink­ti fil­mą bus ne­leng­va už­duo­tis. No­rė­da­mi ją pa­leng­vin­ti, pa­tei­kia­me „Ki­no pa­va­sa­rio“ me­no va­do­vės San­tos Lin­ge­vi­čiū­tės su­da­ry­tą są­ra­šą fil­mų, ku­riuos šie­met bū­ti­na pa­ma­ty­ti šiau­lie­čiams.1. „To­bu­li me­la­giai“ (...

Šaukėnuose – Putvinskio palikuonių darbų paroda

2017 m. kovo 15 d.
Dar­bus eks­po­nuo­ja V. Pūt­vio-Put­vins­kio anū­kė, tau­to­dai­li­nin­kė, at­gai­vi­nu­si kar­py­mą iš po­pie­riaus Lie­tu­vo­je Ju­li­ja Pūt­vy­tė-Da­ni­liaus­kie­nė, proa­nū­kiai: ar­chi­tek­tai Sta­sys Pūt­vis, Au­gis Gu­čas, skulp­to­rius Ri­man­tas Oku­lič-Ka­za­ri­nas, gra­fi­kės Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė, Gied­rė Gu­čai­tė, che­mi­kė, tau­to­dai­li­nin­kė Da­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė.
Pa­ro­dos ano­ta­ci­jo­je vie­na iš au­to­rių Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė ra­šė, jog Pūt­viai at­si­kė­lė į Pa­vė­žu­pį XVII am­žiu­je nuo Ak­me­nos upės...

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na...

Šiauliečiams ir miesto svečiams – nemokamos ekskursijos

2017 m. kovo 10 d.
Šiau­lių mies­to šven­tė „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!“ ko­vo 10-11 die­no­mis kvie­čia pa­si­ner­ti į links­my­bes ir nau­jus po­ty­rius bei pa­žin­tis. Nep­ra­leisk jų – rin­kis vie­ną ar ke­lias Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro siū­lo­mas eks­kur­si­jas.Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną šie­met ga­li­te pa­mi­nė­ti kaip nie­kad tra­di­ciš­kai. Te­rei­kia pa­si­rink­ti ko­vo 11-ąją 12.30 val. vyk­sian­čią eks­kur­si­ją au­to­bu­su „Šiau­liai – ko­vo 11-osios ai­duo­se“. Eks­kur­si­jos me­tu nu­si­kel­si­te į...

Šiauliai valstybę sveikins išradingai

2017 m. kovo 4 d.
Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na Šiau­liuo­se pa­žers gau­sy­bę ren­gi­nių ir staig­me­nų. Šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai ko­vo 10-11 d. su ki­to­kiais Šiau­liais ga­lės su­si­pa­žin­ti, leis­da­mie­si į ne­mo­ka­mas eks­kur­si­jas, pa­trio­tiš­kus žy­gius ar ra­gau­da­mi ša­ly­je pir­mą­syk už­gims­tan­čios gast­ro­no­mi­nės ini­cia­ty­vos „Sau­lės sko­nis“ pa­tie­ka­lų. Šiau­liuo­se vals­ty­bi­nė šven­tė ža­da bū­ti kaip nie­kad vie­ni­jan­ti – ko­vo 11-ąją vi­si lau­kia­mi 400 met­rų il­gio Tris­pal­vės žy­gy­je.Nors iki...

Pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų ir šviesos festivalis „Pasaka“

2017 m. vasario 23 d.
Fes­ti­va­lio „Pa­sa­ka“ pra­džia – 12 val. ir tę­sis iki 22 val., kai di­džiau­sias Lie­tu­vos dva­ras taps pa­sa­kų ir švie­sos ka­ra­lys­te.
Fes­ti­va­lio me­tu 10 le­do skulp­to­rių ko­man­dų iš 35 to­nų le­do su­kurs 30 įvai­rių dy­džių skulp­tū­rų ir var­žy­sis dėl gra­žiau­sios skulp­tū­ros var­do. Prie Jū­sų akių le­do meist­rai at­gai­vins mil­ži­niš­kus le­do lui­tus, pa­vers­da­mi juos pa­sa­kų per­so­na­žais.
Pa­sa­ka pra­si­de­da nuo 12 val. ir tę­sis iki 22 val.
Nuo 12 iki 18 val. ga­lė­si­te gy­vai ste­bė­ti skulp­to­rių...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS „ Padainuokime kartu“

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sus kvie­čia­me į šil­tą ir gra­žų Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tą va­sa­rio 9 d. 18 val. Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re!Ba­la­džių au­to­rius Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas – ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dai­ni­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jęs „Ąžuo­liu­ko“ cho­re, vė­liau pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė dai­nuo­da­mas įvai­riuo­se est­ra­di­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se.
Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas ger­bė­jų tu­ri ir už­jū­rio ša­ly­se – Či­ka­go­je ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se at­li­kė­jas yra su­ren­gęs ne vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Vy­tau­to pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do...

Jubiliejinėje parodoje – fotografijos archyvai

2017 m. sausio 3 d.
Prieš dau­giau kaip 4 de­šimt­me­čius A. Di­lio įkur­ta­me Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je šiuo me­tu sau­go­ma fo­tog­ra­fo do­va­no­ta reikš­min­ga ne­ga­ty­vų pa­li­ki­mo da­lis. Ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je pa­si­rink­ta eks­po­nuo­ti išim­ti­nai si­dab­ro drus­kų fo­tog­ra­fi­jas – kū­ri­nių su­kū­ri­mo lai­ku ar ne­tru­kus au­to­riaus at­spaus­din­tus ori­gi­na­lius at­spau­dus.
Da­lis iš eks­po­nuo­ja­mų be­veik ke­tu­rias­de­šim­ties vin­ta­ži­nių au­to­riaus at­spau­dų sau­go­mi mu­zie­jaus me­ni­nės fo­tog­ra­fi­jos rin­ki­ny­je, ki­tą da­lį...

Spektaklis „Meilės laiškai“ – jautri ir intymi kelionė laiku

2016 m. gruodžio 22 d.
Atė­jus be­ne me­lan­cho­liš­kiau­siam me­tų lai­kui ir prail­gus va­ka­rams ne vie­ną iš mū­sų už­plūs­ta nos­ta­lgiš­ki jaus­mai. Sen­ti­men­tų ma­gi­jai neat­sis­py­rė „Idio­teat­ras“ ir Keis­tuo­lių teat­ras, su­jun­gę dvi stip­riau­sias jė­gas – sce­no­je vi­suo­met lau­kia­mų le­gen­di­nių ak­to­rių Ilo­nos Bal­sy­tės bei Kos­to Smo­ri­gi­no due­tą ir re­ži­sie­riaus Dai­niaus Kaz­laus­ko en­tu­ziaz­mą. Šios sin­te­zės re­zul­ta­tas – spa­lio 28 die­ną pir­mą­syk Lie­tu­vo­je švie­są iš­vy­du­si pje­sė „Mei­lės laiš­kai“, at­ke­lia­vu­si tie­siai iš Brod­vė­jaus.Aš­tun­tojo...

I. Balsytė ir K. Smoriginas – atvirai apie laiškus scenoje ir gyvenime

2016 m. gruodžio 15 d.
Spa­lio 28 die­ną Vil­niu­je pir­mą kar­tą nu­skam­bė­jo Ilo­nos Bal­sy­tės ir Kos­to Smo­ri­gi­no skai­to­mi „Mei­lės laiš­kai“ – bend­ras „Keis­tuo­lių teat­ro“ ir „Idio­teat­ro“ dar­bo vai­sius, su ku­riuo teat­ro my­lė­to­jus su­si­pa­žin­din­ti ėmė­si re­ži­sie­rius Dai­nius Kaz­laus­kas. Ame­ri­kie­čių au­to­riaus Al­bert Rams­dell Gur­ney 1988-ai­sais į dra­ma­tur­gi­nį teks­tą su­gu­lu­si dvie­jų vi­siš­kai skir­tin­gų vai­kys­tė­je su­si­pa­ži­nu­sių žmo­nių – Alek­sand­ros ir To­mo – vi­są gy­ve­ni­mą tru­ku­si su­si­ra­ši­nė­ji­mo is­to­ri­ja...

KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS ža­da nau­jas eks­kur­si­jas ir do­va­nas

2016 m. lapkričio 25 d.
Gruo­džio 2–3 die­no­mis vyk­sian­čios KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius pa­kvies­ ne tik į mu­gę, kon­cer­tus, bet ir į eks­kur­si­jas-prem­je­ras, ka­lė­di­nį žy­gį, įvai­rias so­cia­li­nes ak­ci­jas. Be šių nau­jie­nų, ren­gi­ny­je bus įvai­rių kon­kur­sų, ku­riuo­se bus bo­he­miš­ko „sal­dai­nių lie­taus“. Iš­sa­mi šven­tės pro­gra­ma: http://siauliai-events.lt/ Šie­met ka­lė­di­nio lai­ko­tar­pio pra­džios ren­gi­nys KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS pa­žers int­ri­guo­jan­čių nau­jų eks­kur­si­jų su de­gus­ta­ci­jo­mis...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas