(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Afiša

ANŠLAGU PRADĖJĘ ALBUMO PRISTATYMO TURĄ „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS“ ATVYKSTA Į ŠIAULIUS

2017 m. balandžio 21 d.
Vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tys „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dantys” lei­džia­si į nuo pat pra­džios sėk­min­gą ke­lio­nę. Pir­ma­sis nau­jo al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­ro kon­cer­tas – iš­par­duo­tas.„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ pri­si­pa­ži­no, jog šio tu­ro ir kon­cer­to „Sau­lė­je“, kur vyks di­džiau­sias iki šiol gru­pės kon­cer­tas Šiau­liuo­se, lau­kia su ne­kant­ru­mu. „Per pa­sku­ti­nius kon­cer­tus ger­bė­jai rauk­da­vo kak­tą, nes vi­si no­rin­tie­ji kar­tu pa­šėl­ti tie­siog...

Pačiai atviriausiai programai besiruošiantis V. V. Landsbergis: bijoti nebeapsimoka (1)

2017 m. balandžio 14 d.
Lands­ber­gis – tai pa­var­dė, ku­rią sun­ku at­sie­ti nuo po­li­ti­kos, ji daž­nai ma­la­ma kie­ta­me ir ašt­ria­me Lie­tu­vos nau­jie­nų kon­teks­te. Tuo tar­pu V. V. Lands­ber­gio kū­ry­ba plau­kia tarp jų ra­miai, tar­si van­duo tarp ašt­riab­riau­nių ak­me­nų, ir jis pa­ts lie­ka kaž­kur tar­puo­se, ne­pa­lies­tas ir ne­su­žeis­tas, tar­si nie­ko nė ne­pas­te­bė­jęs. Štai ir da­bar ra­šy­to­jas vis drą­siau at­si­ve­ria pub­li­kai ir ruo­šia­si lie­tu­viams pri­sta­ty­ti sim­bo­liš­kos su­kak­ties pa­ženk­lin­tą pro­gra­mą „Pa­sa­ko­ji­mai...

Komedija apie moterų krepšinį ir ne tik

2017 m. balandžio 11 d.
Ba­lan­džio 21 d. 18 val. Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re – nau­jau­sia Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos prem­je­ra pa­gal G. La­ba­naus­kai­tės-Die­nos pje­sę „Žal­gi­rės“. Re­ži­sie­riaus Vi­do Ba­rei­kio ko­me­di­jo­je ak­to­rės virs­ta krep­ši­nin­kė­mis ir įkū­ni­ja ryš­kias he­ro­jes.
„Žal­gi­rės“ – mo­te­rų mė­gė­jų krep­ši­nio ko­man­da, ku­rios na­res vie­ni­ja bend­ras tiks­las – su­da­ly­vau­ti mė­gė­jų krep­ši­nio čem­pio­na­te Alias­ko­je. „Žal­gi­rių“ ko­man­dos ka­pi­to­nė – leng­vo­ji kraš­to puo­lė­ja Sand­ra Fa­ku­li­na...

„Kino pavasaris“ įpusėjo: ką verta suspėti pamatyti Šiauliuose?

2017 m. balandžio 4 d.
22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ jau spė­jo įsi­bė­gė­ti, siū­ly­da­mas žiū­ro­vams iš­vys­ti ge­riau­sias ir nau­jau­sias ki­no juos­tas. Šiais me­tais fes­ti­va­lio me­tu Šiau­liuo­se bus pa­ro­dy­ta 18 fil­mų. Įpu­sė­jus fes­ti­va­liui, šiau­lie­čiai dar tu­ri ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti net 8 iš­skir­ti­nes ki­no juos­tas.„Bai­gia­mie­ji eg­za­mi­nai“ ("Gra­dua­tion“, rež. Cris­tian Mun­giu) pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie dak­ta­ro Ro­meo ir jo duk­ros Eli­zos san­ty­kius. Mer­gi­nai, lai­mė­ju­siai sti­pen­di­ją stu­di­juo­ti...

Mitologiniai piešiniai ant stiklo

2017 m. kovo 31 d.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta dai­li­nin­kės iš Mo­lė­tų Da­lios Sta­laus­kie­nės au­to­ri­nių pie­ši­nių ant stik­lo pa­ro­da „Stik­lo kal­nas“, ku­ri ste­bi­na gau­sy­be mi­to­lo­gi­nių ko­dų. Au­to­rė dar­buo­se pa­nau­do­jo ir verps­čių, puo­dy­nių, krai­čio skry­nių or­na­men­ti­ką.
Ryš­kiuo­se Da­lios Sta­laus­kie­nės au­to­ri­nės, tik jai bū­din­gos tech­ni­kos, pie­ši­niuo­se at­si­ve­ria bal­tiš­ko­sios mi­to­lo­gi­jos vaiz­di­nių ir mi­ti­nių siu­že­tų kos­mo­sas, ku­ria­me at­pa­žįs­ta­mas pa­sau­lio su­tvė­ri­mo mi­tas, gy­vy­bės me­dis, dan­gaus...

„Kino pavasaris": geriausi „Oskarų“ filmai Šiauliuose

2017 m. kovo 30 d.
Ko­vo 24 d. Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo di­džiau­sias Lie­tu­vo­je ki­no fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“. Dvi sa­vai­tes trun­kan­ti ki­no šven­tė šie­met šiau­lie­čiams siū­lo iš­vys­ti net 18 gar­siau­sių ir nau­jau­sių fil­mų, tarp ku­rių ir „Os­ka­rams“ no­mi­nuo­tos ki­no juos­tos.Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Bet ko­kia kai­na“ ("Hell or High Wa­ter“, rež. Da­vid Mac­ken­zie) pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie du bro­lius – iš­si­sky­ru­sį tė­vą To­bį (akt. Chris Pi­ne) ir bu­vu­sį ka­li­nį Ta­ne­rį (akt. Ben Fos­ter), ku­rie ima­si be­pro­tiš­ko pla­no tam...

Šiauliuose atidarytas festivalis „Kino pavasaris“

2017 m. kovo 28 d.
Ko­vo 24 d. di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ ati­da­ry­tas Šiau­liuo­se. Šie­met šiau­lie­čiai tu­rės ga­li­my­bę iš­vys­ti net 18 ge­riau­sių ir vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį Šiau­liuo­se „Fo­rum Ci­ne­mas“ ki­no teat­re ati­da­rė „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius gaub­lius“ lai­mė­jęs ir ge­riau­siu Pran­cū­zi­jos fil­mu ti­tu­luo­ja­mas psi­cho­lo­gi­nis tri­le­ris „Ji“ ("El­le“, rež. Paul Ver­hoe­ven). Itin...

Šiauliuose prasideda „Kino pavasaris": išskirtiniai filmai ir pasaulyje pripažintos kino juostos

2017 m. kovo 24 d.
Va­kar, ko­vo 23-ąją die­ną, Vil­niu­je pra­si­dė­jęs di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ at­ke­liau­ja ir į Šiau­lius. Šie­met, kaip ir kas­met, fes­ti­va­lio pro­gra­mos su­da­ry­to­jai at­rin­ko pa­čius ge­riau­sius, vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tus fil­mus. Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jai „Ki­no pa­va­sa­rio“ me­tu tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti net 18 iš­skir­ti­nių ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį ati­da­rys „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius...

„Kino pavasaris“ Šiauliuose: TOP 5 filmai, kuriuos būtina pamatyti

2017 m. kovo 17 d.
Ko­vo 23 d. pra­si­de­dan­tis 22-asis „Ki­no pa­va­sa­ris“ Šiau­lių žiū­ro­vus kvies iš­vys­ti net 18 fil­mų. Šiais me­tais į fes­ti­va­lio pro­gra­mą įtrauk­ti „Os­ka­rų“ lau­rea­tai ir no­mi­nan­tai, jau spė­ju­sios vi­so­je Eu­ro­po­je iš­gar­sė­ti ko­me­di­jos bei šir­dį dras­kan­čios dra­mos, tad iš­si­rink­ti fil­mą bus ne­leng­va už­duo­tis. No­rė­da­mi ją pa­leng­vin­ti, pa­tei­kia­me „Ki­no pa­va­sa­rio“ me­no va­do­vės San­tos Lin­ge­vi­čiū­tės su­da­ry­tą są­ra­šą fil­mų, ku­riuos šie­met bū­ti­na pa­ma­ty­ti šiau­lie­čiams.1. „To­bu­li me­la­giai“ (...

Šaukėnuose – Putvinskio palikuonių darbų paroda

2017 m. kovo 15 d.
Dar­bus eks­po­nuo­ja V. Pūt­vio-Put­vins­kio anū­kė, tau­to­dai­li­nin­kė, at­gai­vi­nu­si kar­py­mą iš po­pie­riaus Lie­tu­vo­je Ju­li­ja Pūt­vy­tė-Da­ni­liaus­kie­nė, proa­nū­kiai: ar­chi­tek­tai Sta­sys Pūt­vis, Au­gis Gu­čas, skulp­to­rius Ri­man­tas Oku­lič-Ka­za­ri­nas, gra­fi­kės Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė, Gied­rė Gu­čai­tė, che­mi­kė, tau­to­dai­li­nin­kė Da­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė.
Pa­ro­dos ano­ta­ci­jo­je vie­na iš au­to­rių Vik­to­ri­ja Da­ni­liaus­kai­tė ra­šė, jog Pūt­viai at­si­kė­lė į Pa­vė­žu­pį XVII am­žiu­je nuo Ak­me­nos upės...

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na...

Šiauliečiams ir miesto svečiams – nemokamos ekskursijos

2017 m. kovo 10 d.
Šiau­lių mies­to šven­tė „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!“ ko­vo 10-11 die­no­mis kvie­čia pa­si­ner­ti į links­my­bes ir nau­jus po­ty­rius bei pa­žin­tis. Nep­ra­leisk jų – rin­kis vie­ną ar ke­lias Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro siū­lo­mas eks­kur­si­jas.Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną šie­met ga­li­te pa­mi­nė­ti kaip nie­kad tra­di­ciš­kai. Te­rei­kia pa­si­rink­ti ko­vo 11-ąją 12.30 val. vyk­sian­čią eks­kur­si­ją au­to­bu­su „Šiau­liai – ko­vo 11-osios ai­duo­se“. Eks­kur­si­jos me­tu nu­si­kel­si­te į...

Šiauliai valstybę sveikins išradingai

2017 m. kovo 4 d.
Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na Šiau­liuo­se pa­žers gau­sy­bę ren­gi­nių ir staig­me­nų. Šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai ko­vo 10-11 d. su ki­to­kiais Šiau­liais ga­lės su­si­pa­žin­ti, leis­da­mie­si į ne­mo­ka­mas eks­kur­si­jas, pa­trio­tiš­kus žy­gius ar ra­gau­da­mi ša­ly­je pir­mą­syk už­gims­tan­čios gast­ro­no­mi­nės ini­cia­ty­vos „Sau­lės sko­nis“ pa­tie­ka­lų. Šiau­liuo­se vals­ty­bi­nė šven­tė ža­da bū­ti kaip nie­kad vie­ni­jan­ti – ko­vo 11-ąją vi­si lau­kia­mi 400 met­rų il­gio Tris­pal­vės žy­gy­je.Nors iki...

Pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų ir šviesos festivalis „Pasaka“

2017 m. vasario 23 d.
Fes­ti­va­lio „Pa­sa­ka“ pra­džia – 12 val. ir tę­sis iki 22 val., kai di­džiau­sias Lie­tu­vos dva­ras taps pa­sa­kų ir švie­sos ka­ra­lys­te.
Fes­ti­va­lio me­tu 10 le­do skulp­to­rių ko­man­dų iš 35 to­nų le­do su­kurs 30 įvai­rių dy­džių skulp­tū­rų ir var­žy­sis dėl gra­žiau­sios skulp­tū­ros var­do. Prie Jū­sų akių le­do meist­rai at­gai­vins mil­ži­niš­kus le­do lui­tus, pa­vers­da­mi juos pa­sa­kų per­so­na­žais.
Pa­sa­ka pra­si­de­da nuo 12 val. ir tę­sis iki 22 val.
Nuo 12 iki 18 val. ga­lė­si­te gy­vai ste­bė­ti skulp­to­rių...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS „ Padainuokime kartu“

2017 m. vasario 4 d.
Vi­sus kvie­čia­me į šil­tą ir gra­žų Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tą va­sa­rio 9 d. 18 val. Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re!Ba­la­džių au­to­rius Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas – ži­no­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je. Dai­ni­nin­ko kar­je­rą pra­dė­jęs „Ąžuo­liu­ko“ cho­re, vė­liau pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė dai­nuo­da­mas įvai­riuo­se est­ra­di­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se.
Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas ger­bė­jų tu­ri ir už­jū­rio ša­ly­se – Či­ka­go­je ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se at­li­kė­jas yra su­ren­gęs ne vie­ną sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Vy­tau­to pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do...

Jubiliejinėje parodoje – fotografijos archyvai

2017 m. sausio 3 d.
Prieš dau­giau kaip 4 de­šimt­me­čius A. Di­lio įkur­ta­me Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je šiuo me­tu sau­go­ma fo­tog­ra­fo do­va­no­ta reikš­min­ga ne­ga­ty­vų pa­li­ki­mo da­lis. Ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je pa­si­rink­ta eks­po­nuo­ti išim­ti­nai si­dab­ro drus­kų fo­tog­ra­fi­jas – kū­ri­nių su­kū­ri­mo lai­ku ar ne­tru­kus au­to­riaus at­spaus­din­tus ori­gi­na­lius at­spau­dus.
Da­lis iš eks­po­nuo­ja­mų be­veik ke­tu­rias­de­šim­ties vin­ta­ži­nių au­to­riaus at­spau­dų sau­go­mi mu­zie­jaus me­ni­nės fo­tog­ra­fi­jos rin­ki­ny­je, ki­tą da­lį...

Spektaklis „Meilės laiškai“ – jautri ir intymi kelionė laiku

2016 m. gruodžio 22 d.
Atė­jus be­ne me­lan­cho­liš­kiau­siam me­tų lai­kui ir prail­gus va­ka­rams ne vie­ną iš mū­sų už­plūs­ta nos­ta­lgiš­ki jaus­mai. Sen­ti­men­tų ma­gi­jai neat­sis­py­rė „Idio­teat­ras“ ir Keis­tuo­lių teat­ras, su­jun­gę dvi stip­riau­sias jė­gas – sce­no­je vi­suo­met lau­kia­mų le­gen­di­nių ak­to­rių Ilo­nos Bal­sy­tės bei Kos­to Smo­ri­gi­no due­tą ir re­ži­sie­riaus Dai­niaus Kaz­laus­ko en­tu­ziaz­mą. Šios sin­te­zės re­zul­ta­tas – spa­lio 28 die­ną pir­mą­syk Lie­tu­vo­je švie­są iš­vy­du­si pje­sė „Mei­lės laiš­kai“, at­ke­lia­vu­si tie­siai iš Brod­vė­jaus.Aš­tun­tojo...

I. Balsytė ir K. Smoriginas – atvirai apie laiškus scenoje ir gyvenime

2016 m. gruodžio 15 d.
Spa­lio 28 die­ną Vil­niu­je pir­mą kar­tą nu­skam­bė­jo Ilo­nos Bal­sy­tės ir Kos­to Smo­ri­gi­no skai­to­mi „Mei­lės laiš­kai“ – bend­ras „Keis­tuo­lių teat­ro“ ir „Idio­teat­ro“ dar­bo vai­sius, su ku­riuo teat­ro my­lė­to­jus su­si­pa­žin­din­ti ėmė­si re­ži­sie­rius Dai­nius Kaz­laus­kas. Ame­ri­kie­čių au­to­riaus Al­bert Rams­dell Gur­ney 1988-ai­sais į dra­ma­tur­gi­nį teks­tą su­gu­lu­si dvie­jų vi­siš­kai skir­tin­gų vai­kys­tė­je su­si­pa­ži­nu­sių žmo­nių – Alek­sand­ros ir To­mo – vi­są gy­ve­ni­mą tru­ku­si su­si­ra­ši­nė­ji­mo is­to­ri­ja...

KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS ža­da nau­jas eks­kur­si­jas ir do­va­nas

2016 m. lapkričio 25 d.
Gruo­džio 2–3 die­no­mis vyk­sian­čios KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius pa­kvies­ ne tik į mu­gę, kon­cer­tus, bet ir į eks­kur­si­jas-prem­je­ras, ka­lė­di­nį žy­gį, įvai­rias so­cia­li­nes ak­ci­jas. Be šių nau­jie­nų, ren­gi­ny­je bus įvai­rių kon­kur­sų, ku­riuo­se bus bo­he­miš­ko „sal­dai­nių lie­taus“. Iš­sa­mi šven­tės pro­gra­ma: http://siauliai-events.lt/ Šie­met ka­lė­di­nio lai­ko­tar­pio pra­džios ren­gi­nys KE­LIO­NIŲ IR SAL­DU­MY­NŲ KA­LĖ­DOS pa­žers int­ri­guo­jan­čių nau­jų eks­kur­si­jų su de­gus­ta­ci­jo­mis...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />