(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Europoje apdrausta, o Šiauliuose – ne? (5)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Bū­da­mas apdraus­tas ir tu­rė­da­mas Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę dar ne­ga­li bū­ti tik­ras, kad už ap­si­lan­ky­mą pas gy­dy­to­ją sve­čio­je ša­ly­je ne­teks su­si­mo­kė­ti, o su­si­mo­kė­jus – ne­bū­ti­nai gau­si są­skai­tą. Su to­kia ne­ma­lo­nia si­tua­ci­ja su­si­dū­rė de­šimt me­tų Da­ni­jo­je gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti Ir­ma. Jai ato­sto­gau­jant Lie­tu­vo­je pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.
Grį­žus mė­ne­siui į Lie­tu­vą Ir­ma pa­ju­to ke­lio są­na­rio skaus­mą, iš­si­gan­do, kad ga­li bū­ti kaž­kas rim­to, to­dėl krei­pė­si į...

Senstančiai visuomenei vis daugiau reikia specialios pagalbos

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Nuo šio pa­va­sa­rio Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­dė­jo veik­ti in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus sis­te­ma. Mo­bi­li ko­man­da vyks­ta į sen­jo­rų na­mus teik­ti pa­gal­bos bei slau­gos pa­slau­gų. To­kių pa­slau­gų po­rei­kis yra, nes pa­tek­ti į dve­jus ra­jo­ne vei­kian­čius sen­jo­rų na­mus lau­kia­ma ei­lė­se, o ra­jo­nas smar­kiai sens­ta ir tuš­tė­ja dėl emig­ra­ci­jos.Ja­ni­na ŠA­PAR­NIE­NĖ

In­teg­ra­lios pa­gal­bos koor­di­na­to­rė Ri­ma Di­liū­nie­nė skai­čiuo­ja tu­ri­mas prie­mo­nes: du nau­ji au­to­mo­bi­liai, mo­bi­lu­sis...

Saulės perteklius gresia odos ligomis (1)

2017 m. liepos 25 d.
Ši va­sa­ra ne­le­pi­na sau­le ir ši­lu­ma. Dau­ge­lis dėl to pyks­ta, ta­čiau mū­sų odai to­kie orai – tik­ra at­gai­va ir ap­sau­ga nuo klas­tin­gų odos li­gų. Vyks­tan­čius pa­si­kai­tin­ti į šil­tus kraš­tus es­te­ti­nės ir la­ze­ri­nės der­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „Bel­la Der­ma“ gy­dy­to­ja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gė Ind­rė Do­mar­kai­tė-Ja­kov­le­vė įspė­ja sau­go­ti odą nuo ža­lin­gų jos spin­du­lių, kad vė­liau ne­rei­kė­tų skau­džiai gai­lė­tis.
Nu­deg­ti sau­lė­je ga­li­ma ne tik kai­ti­nan­tis pa­plū­di­my­je, bet ir dir­bant sau­lės...

Erkių apsuptyje tenka kovoti patiems

2017 m. liepos 18 d.
Nuo pa­va­sa­rio Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je pa­gul­dy­ta de­šimt žmo­nių, su­si­rgu­sių er­ki­niu en­ce­fa­li­tu. Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus me­di­kai sa­ko, kad kol kas be­veik vi­si at­ve­jai bu­vo ga­na leng­vi, ta­čiau klas­tin­ga li­ga ga­li pa­lik­ti žy­mius pėd­sa­kus vi­sam gy­ve­ni­mui ar­ba net baig­tis mir­ti­mi. Me­di­kai re­ko­men­duo­ja skie­py­tis, o gy­ven­to­jai klau­sia, ko­dėl vals­ty­bė šių pa­ra­zi­tų ne­nai­ki­na.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, per­nai...

Kaip išmokyti vaikus valdyti pyktį

2017 m. liepos 18 d.
Pyk­tis yra vai­ko gy­ny­bi­nė reak­ci­ja – at­sa­ky­mas į pa­vo­jų. Pa­vo­jus bū­na ne­bū­ti­nai išo­ri­nis; jis ga­li bū­ti ir vi­di­nis: kai vai­kas jau­čia bai­mę ar nuo­skau­dą, ku­rios ne­ga­li paaiš­kin­ti žo­džiais. Ji kau­pia­si ir iš­si­lie­ja pyk­čio prie­puo­liu.
Jei­gu įnir­šęs vai­kas ką nors puo­la fi­ziš­kai, pa­trau­ki­te jį į šo­ną, paė­mę už al­kū­nės, ir ra­miai, tvir­tu bal­su pa­sa­ky­ki­te: „Ma­tau, kaip smar­kiai tu pyks­ti. Aš ne­no­riu, kad kam nors pa­da­ry­tum ža­los. Tu ga­li dau­žy­ti pa­gal­vę, kad pa­ro­dy­tum, kaip nirš­ti...

Kosmetika iš jūsų sodo

2017 m. liepos 18 d.
* Du šaukš­tus jaz­mi­no žied­la­pių už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, pa­lai­ky­ki­te 40 mi­nu­čių. Į jaz­mi­nų van­de­nį įtar­kuo­ki­te ket­vir­ta­da­lį gli­ce­ri­ni­nio mui­lo, įdė­ki­te šaukš­tą me­daus. Su­mai­šy­ki­te.
Iš­tep­ki­te plau­kus, pa­ma­sa­žuo­ki­te ir nu­plau­ki­te van­de­niu.
Šią prie­mo­nę ga­li­ma lai­ky­ti vie­ną sa­vai­tę tam­sio­je vė­sio­je vie­to­je.
Šaukš­tą vais­ti­nių pu­tok­lių džio­vin­tų la­pų (au­ga pie­vo­se) už­pil­ki­te 250 ml van­dens, už­vir­ki­te. Kait­rą iš­jun­ki­te, įpil­ki­te šaukš­tą cit­ri­nos sul­čių...

Kad vaikai neperkaistų

2017 m. liepos 18 d.
Tė­ve­liai, no­rė­da­mi ap­sau­go­ti ma­žuo­sius nuo per­kai­ti­mo, tu­rė­tų pri­si­min­ti ke­le­tą svar­bių pa­ta­ri­mų.
Pa­si­rū­pin­ki­te, kad vai­kas var­to­tų pa­kan­ka­mą kie­kį skys­čių (skys­čiai tu­ri bū­ti var­to­ja­mi re­gu­lia­riai, o ne tik iš­troš­kus).
Neap­ren­ki­te vai­ko per­ne­lyg šil­tai, rin­ki­tės švie­sius, lais­ves­nius, ge­rai pra­kai­tą pra­lei­džian­čius, na­tū­ra­laus pluoš­to dra­bu­žius, bū­ti­nai vai­kui už­dė­ki­te ke­pu­rai­tę.
Pa­si­rū­pin­ki­te, kad vai­kas karš­tą va­sa­ros die­ną ne­bū­tų itin fi­ziš­kai ak­ty­vus.
Esant...

Vienas namuose per atostogas: kaip išspręsti mitybos rebusus?

2017 m. liepos 11 d.
Ko­kių es­mi­nių prin­ci­pų rei­kė­tų lai­ky­tis, kad va­sa­rą na­muo­se šei­mi­nin­kau­jan­tys mo­kyk­li­nu­kai ne­kimš­tų į sa­ve tik tuš­čias ka­lo­ri­jas?
„Tų tė­vų, ku­rie skun­džia­si, kad jų vai­kai val­go tik sau­sus pus­ry­čius, ar deš­re­les, pir­miau­sia klau­siu, o iš kur jie gau­na to­kius pro­duk­tus? Jei na­muo­se yra nor­ma val­gy­ti to­kį mais­tą, tuo­met ne­rei­kia ste­bė­tis, kad vai­kai jais pikt­nau­džiau­ja. Vai­kas mo­ko­si iš tė­vų pa­vyz­džio, o ne iš kal­bų“, – sa­ko svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­tė Vai­da Kur­pie­nė.
Jos nuo­mo­ne...

Dėmesio: mamai reikia atostogų!

2017 m. liepos 11 d.
Per­de­gi­mas iš pra­džių pa­si­reiš­kia di­de­liu nuo­var­giu, pa­skui veiks­mai pa­si­da­ro me­cha­niš­ki. Tau­so­da­mi jė­gas, mes ša­li­na­mės žmo­nių, tarp jų – ir ar­ti­mų­jų, t. y. rea­lių pa­gal­bi­nin­kų. Ga­liau­siai taip to­li nu­tols­ta­me nuo sa­vo idea­lo, jog pra­ran­da­me pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.Mie­go su­tri­ki­mas, pyk­tis, kal­tės jaus­mas, sa­viag­re­si­ja, verks­min­gu­mas, nu­si­vy­li­mas sa­vi­mi ir ki­tais, – tai daž­niau­si simp­to­mai, ro­dan­tys, jog ma­mai žūt­būt rei­ka­lin­gas vi­sa­ver­tis poil­sis ir...

Būtina pasirūpinti geriamojo vandens sauga ir kokybe

2017 m. liepos 4 d.
Į šach­ti­nius šu­li­nius ar ne­gi­lius grę­ži­nius van­duo pa­ten­ka iš ar­čiau­siai že­mės pa­vir­šiaus esan­čio van­de­nin­go­jo sluoks­nio. Van­dens ko­ky­bė taip pat pri­klau­so nuo šu­li­nio ar grę­ži­nio įren­gi­mo, prie­žiū­ros, vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir ki­tų veiks­nių.
„Šu­li­nių van­de­nį rei­kė­tų iš­tir­ti ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per me­tus, pa­va­sa­rį, bet ge­riau­sia – du kar­tus, pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pas­te­bė­jus, kad pa­si­kei­tė ge­ria­mo­jo van­dens sko­nis, kva­pas ar spal­va, ženk­liai pa­di­dė­jo van­dens ly­gis šu­li­ny­je, rei­kė­tų...

Naminiai gyvūnai – užkrečiamųjų ligų infekcijos šaltinis

2017 m. liepos 4 d.
Pag­rin­di­nis Sal­mo­nel­la rū­šies bak­te­ri­jų re­zer­vua­ras yra na­mi­niai ir lau­ki­niai gy­vū­nai (paukš­čiai, gal­vi­jai, kiau­lės) bei grau­ži­kai, taip pat na­mų au­gin­ti­niai, to­kie kaip, igua­nos, vėž­liu­kai, ka­čiu­kai, šu­niu­kai bei rep­ti­li­jos. Įvai­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 90 pro­cen­tų vėž­lių ir var­lia­gy­vių žar­ny­ne yra ap­tin­ka­ma Sal­mo­nel­la spp. bak­te­ri­jų ir apie 6 pro­cen­tus žmo­nių sal­mo­ne­lio­zės at­ve­jų prie­žas­tis yra tie­sio­gi­nis są­ly­tis su gy­vū­nais. Im­lu­mas in­fek­ci­jai yra...

Duona – reikšmingas druskos šaltinis

2017 m. birželio 20 d.
2015-2016 me­tais iš­tir­ti 93 duo­nos ga­mi­nių mė­gi­niai (iš jų – 50 duo­nos ir 12 ba­to­no mė­gi­nių). Drus­kos kie­kis duo­nos ga­mi­niuo­se svy­ra­vo nuo 0,13 iki 2,5 g/100 g pro­duk­to, duo­no­je – nuo 0,13 iki 1,16 g/100 g. Vi­du­ti­niš­kai duo­no­je drus­kos yra 0,88 g/100 g (me­dia­na – 0,94 g/100 g). Juo­da duo­na yra kiek sū­res­nė (vi­dur­kis – 1,07 g/100 g) nei švie­si (0,94 g / 100 g). Sū­riau­si yra duo­nos ga­mi­niai (pa­vyz­džiui, traš­ki duo­ne­lė, duo­nos traš­ku­čiai), ku­riuo­se drus­kos vi­du­ti­niš­kai yra 1,35...

Vaikų alergologė ėjo savo keliu

2017 m. birželio 20 d.
Pu­sę am­žiaus sky­ru­si Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei, ku­rio­je ir įra­šy­ta vi­sa pir­mo­sios Šiau­lių kraš­to vai­kų aler­go­lo­gės kli­ni­ki­nės imu­no­lo­gės Lai­mu­tės Dauk­šie­nės dar­bo biog­ra­fi­ja, gy­dy­to­ja nu­spren­dė at­si­svei­kin­ti ir už­ver­ti gy­dy­mo įstai­gos du­ris. Už at­sa­kin­gą il­ga­me­tį dar­bą, ku­riam skir­ti 51-eri gy­ve­ni­mo me­tai, gy­dy­to­jai įteik­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro bei mies­to me­ro pa­dė­kos.VšĮ Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė
Pa­čiai gy­dy­to­jai...

Vaikų priėmimo skyriuje prasidės rekonstrukcijos darbai

2017 m. birželio 13 d.
Nuo šiandien Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų priė­mi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je pra­si­dės re­mon­to dar­bai. Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pa­sta­tas ne­ma­tė be­veik tris de­šimt­me­čius – nuo pat pa­sta­ty­mo.
Vai­kų prii­ma­ma­ja­me kas­dien ap­si­lan­ko po 30–50 ma­žų­jų li­go­niu­kų ne tik iš Šiau­lių, bet ir re­gio­no.
Pra­si­dė­jus re­mon­to dar­bams, Priė­mi­mo sky­rius bus per­kel­tas į ki­tas pa­tal­pas. Net­ru­kus ant kli­ni­kos sie­nų at­si­ras ro­dyk­lės, kaip nu­kak­ti į lai­ki­ną...

Kaip atostogos išbando širdį

2017 m. birželio 6 d.
Va­sa­ro­ti ga­li bū­ti daug ra­miau, įver­ti­nus sa­vo šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lę. Čia pa­de­da svar­būs krau­jo ty­ri­mai, ku­rie da­bar pi­giau at­lie­ka­mi „Me­di­ci­na pra­cti­ca" la­bo­ra­to­ri­jo­je.Ekst­re­ma­lūs ap­lin­kos po­ky­čiai or­ga­niz­mui su­ke­lia di­de­lį stre­są. Šir­džiai – tai tik­ras iš­ban­dy­mas. Štai nau­jas bri­tų moks­li­nin­kų ty­ri­mas pa­ro­dė, kad net jau­nų žmo­nių svei­ka­tai ga­li kil­ti pa­vo­jus, jei dvi sa­vai­tes tin­gi­niau­ja­ma plia­že. Nus­ta­ty­ta, jog to­kiu at­ve­ju su­menks­ta rau­me­nų ma­sė...

Psichinė sveikata kelia nerimą

2017 m. birželio 6 d.
Re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, dėl psi­chi­nės svei­ka­tos pro­ble­mų Jo­niš­kio Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re praė­ju­siais me­tais ap­si­lan­kė kas ket­vir­tas ra­jo­no gy­ven­to­jas. Nors tai ma­žiau nei 2015 me­tais, įstai­gos, ku­ri vie­nin­te­lė iš ap­skri­ties ra­jo­nų tei­kia ir ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gas, va­do­vė Vai­da Čin­čie­nė sa­ko, kad Jo­niš­kis pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių pa­ten­ka į Lie­tu­vos ra­jo­nų de­šim­tu­ką, kur sui­ci­do at­ve­jų dau­giau­sia.
Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais...

Kas netinka pusryčiams

2017 m. gegužės 30 d.
Ko­kių pro­duk­tų ne­ga­li­ma val­gy­ti tuš­čiu skran­džiu?
Šie pro­duk­tai pa­di­dins cuk­raus kie­kį krau­jy­je, ta­čiau jis la­bai grei­tai su­ma­žės, su­kel­da­mas stip­rų al­kio po­jū­tį, ir jums teks anks­čiau val­gy­ti pie­tus. Be to, Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kai yra nu­sta­tę, kad re­gu­lia­riai val­gant avi­žų dribs­nius, juo­se esan­ti fi­ti­no rūgš­tis ima trik­dy­ti kal­cio pa­si­sa­vi­ni­mą.
Ne­ma­ny­ki­te, kad cuk­rus ar šo­ko­la­das pa­kels jums nuo­tai­ką. Nie­ko pa­na­šaus: pa­te­kęs į tuš­čią skran­dį, jis suer­zins ka­są ir...

Mo­ky­mai apie au­tiz­mu ser­gan­čius vai­kus

2017 m. gegužės 23 d.
Pa­gal „ABA-our new view in spe­cial edu­ca­tion“ pro­jek­tą Lie­tu­vo­je pa­tir­ties sė­mė­si par­tne­rių at­sto­vai iš 6 pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lių: Lie­tu­vos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Tur­ki­jos ir Bul­ga­ri­jos. Mo­ky­mus or­ga­ni­za­vo Kur­šė­nų lop­še­lis-dar­že­lis „Eg­lu­tė“.
Pir­mą die­ną ge­rą­ja pa­tir­ti­mi da­li­jo­si pe­da­go­gai iš Vil­niaus spe­cia­lio­jo lopšelio-darželio „Čiauš­ku­tis“. Pe­da­go­gai ir ki­ti spe­cia­lis­tai tu­ri su­kau­pę il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį su įvai­rių su­tri­ki­mų vai­kais, tarp jų – ir...

Vaikų hematologės knyga – gyvenantiems su hemofilija

2017 m. gegužės 23 d.
Tai – ant­ro­ji gy­dy­to­jos kny­ga apie he­mo­fi­li­ją. Pa­sa­kos mo­ty­vais pa­ra­šy­ta kny­ga skir­ta pa­cien­tams, ku­riems ten­ka gy­ven­ti su įgim­ta krau­jo li­ga, kuo­met krau­jy­je trūks­ta kre­šė­ji­mo fak­to­riaus, su­stab­dan­čio krau­ja­vi­mą. Šia li­ga ser­ga vie­nas iš penkių–dešimties tūks­tan­čių ber­niu­kų. Mo­te­rys yra he­mo­fi­li­jos ge­no ne­šio­to­jos, o su­ser­ga ber­niu­kai.
„No­rė­jau vai­kams apie li­gą pa­pa­sa­ko­ti su­pran­ta­mai ir įdo­miai, to­dėl ruoš­da­ma pa­skai­tą pa­cien­tams pa­si­rin­kau pa­sa­kos...

Kada „išprotėjęs“ cholesterolis nebaisus?

2017 m. gegužės 23 d.
Pa­vo­jaus šir­džiai pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis ga­li ne­kel­ti, jei­gu krau­ja­gys­lės tvir­tos ir svei­kos – ne­pra­si­dė­jo jų už­de­gi­mas. Tai pa­de­da pa­tik­rin­ti pa­žan­gūs krau­jo ty­ri­mai.Be cho­les­te­ro­lio žmo­gaus gy­ve­ni­mas, ma­tyt, už­ges­tų. Ši į rie­ba­lus pa­na­ši me­džia­ga da­ly­vau­ja ląs­te­lių sta­ty­bo­je, ly­ti­nių hor­mo­nų ga­my­bo­je, tul­žies rūgš­čių sin­te­zė­je, vi­ta­mi­no D apy­kai­to­je ir kt.
Vis dėlto cho­les­te­ro­lis daž­nai „iš­pro­tė­ja“ – šių krau­jo rie­ba­lų at­si­ran­da per daug ar­ba...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas