(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Vienas namuose per atostogas: kaip išspręsti mitybos rebusus?

2017 m. liepos 11 d.
Ko­kių es­mi­nių prin­ci­pų rei­kė­tų lai­ky­tis, kad va­sa­rą na­muo­se šei­mi­nin­kau­jan­tys mo­kyk­li­nu­kai ne­kimš­tų į sa­ve tik tuš­čias ka­lo­ri­jas?
„Tų tė­vų, ku­rie skun­džia­si, kad jų vai­kai val­go tik sau­sus pus­ry­čius, ar deš­re­les, pir­miau­sia klau­siu, o iš kur jie gau­na to­kius pro­duk­tus? Jei na­muo­se yra nor­ma val­gy­ti to­kį mais­tą, tuo­met ne­rei­kia ste­bė­tis, kad vai­kai jais pikt­nau­džiau­ja. Vai­kas mo­ko­si iš tė­vų pa­vyz­džio, o ne iš kal­bų“, – sa­ko svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­tė Vai­da Kur­pie­nė.
Jos nuo­mo­ne...

Dėmesio: mamai reikia atostogų!

2017 m. liepos 11 d.
Per­de­gi­mas iš pra­džių pa­si­reiš­kia di­de­liu nuo­var­giu, pa­skui veiks­mai pa­si­da­ro me­cha­niš­ki. Tau­so­da­mi jė­gas, mes ša­li­na­mės žmo­nių, tarp jų – ir ar­ti­mų­jų, t. y. rea­lių pa­gal­bi­nin­kų. Ga­liau­siai taip to­li nu­tols­ta­me nuo sa­vo idea­lo, jog pra­ran­da­me pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.Mie­go su­tri­ki­mas, pyk­tis, kal­tės jaus­mas, sa­viag­re­si­ja, verks­min­gu­mas, nu­si­vy­li­mas sa­vi­mi ir ki­tais, – tai daž­niau­si simp­to­mai, ro­dan­tys, jog ma­mai žūt­būt rei­ka­lin­gas vi­sa­ver­tis poil­sis ir...

Būtina pasirūpinti geriamojo vandens sauga ir kokybe

2017 m. liepos 4 d.
Į šach­ti­nius šu­li­nius ar ne­gi­lius grę­ži­nius van­duo pa­ten­ka iš ar­čiau­siai že­mės pa­vir­šiaus esan­čio van­de­nin­go­jo sluoks­nio. Van­dens ko­ky­bė taip pat pri­klau­so nuo šu­li­nio ar grę­ži­nio įren­gi­mo, prie­žiū­ros, vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir ki­tų veiks­nių.
„Šu­li­nių van­de­nį rei­kė­tų iš­tir­ti ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per me­tus, pa­va­sa­rį, bet ge­riau­sia – du kar­tus, pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pas­te­bė­jus, kad pa­si­kei­tė ge­ria­mo­jo van­dens sko­nis, kva­pas ar spal­va, ženk­liai pa­di­dė­jo van­dens ly­gis šu­li­ny­je, rei­kė­tų...

Naminiai gyvūnai – užkrečiamųjų ligų infekcijos šaltinis

2017 m. liepos 4 d.
Pag­rin­di­nis Sal­mo­nel­la rū­šies bak­te­ri­jų re­zer­vua­ras yra na­mi­niai ir lau­ki­niai gy­vū­nai (paukš­čiai, gal­vi­jai, kiau­lės) bei grau­ži­kai, taip pat na­mų au­gin­ti­niai, to­kie kaip, igua­nos, vėž­liu­kai, ka­čiu­kai, šu­niu­kai bei rep­ti­li­jos. Įvai­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis, dau­giau kaip 90 pro­cen­tų vėž­lių ir var­lia­gy­vių žar­ny­ne yra ap­tin­ka­ma Sal­mo­nel­la spp. bak­te­ri­jų ir apie 6 pro­cen­tus žmo­nių sal­mo­ne­lio­zės at­ve­jų prie­žas­tis yra tie­sio­gi­nis są­ly­tis su gy­vū­nais. Im­lu­mas in­fek­ci­jai yra...

Duona – reikšmingas druskos šaltinis

2017 m. birželio 20 d.
2015-2016 me­tais iš­tir­ti 93 duo­nos ga­mi­nių mė­gi­niai (iš jų – 50 duo­nos ir 12 ba­to­no mė­gi­nių). Drus­kos kie­kis duo­nos ga­mi­niuo­se svy­ra­vo nuo 0,13 iki 2,5 g/100 g pro­duk­to, duo­no­je – nuo 0,13 iki 1,16 g/100 g. Vi­du­ti­niš­kai duo­no­je drus­kos yra 0,88 g/100 g (me­dia­na – 0,94 g/100 g). Juo­da duo­na yra kiek sū­res­nė (vi­dur­kis – 1,07 g/100 g) nei švie­si (0,94 g / 100 g). Sū­riau­si yra duo­nos ga­mi­niai (pa­vyz­džiui, traš­ki duo­ne­lė, duo­nos traš­ku­čiai), ku­riuo­se drus­kos vi­du­ti­niš­kai yra 1,35...

Vaikų alergologė ėjo savo keliu

2017 m. birželio 20 d.
Pu­sę am­žiaus sky­ru­si Res­pub­li­ki­nei Šiau­lių li­go­ni­nei, ku­rio­je ir įra­šy­ta vi­sa pir­mo­sios Šiau­lių kraš­to vai­kų aler­go­lo­gės kli­ni­ki­nės imu­no­lo­gės Lai­mu­tės Dauk­šie­nės dar­bo biog­ra­fi­ja, gy­dy­to­ja nu­spren­dė at­si­svei­kin­ti ir už­ver­ti gy­dy­mo įstai­gos du­ris. Už at­sa­kin­gą il­ga­me­tį dar­bą, ku­riam skir­ti 51-eri gy­ve­ni­mo me­tai, gy­dy­to­jai įteik­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro bei mies­to me­ro pa­dė­kos.VšĮ Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė
Pa­čiai gy­dy­to­jai...

Vaikų priėmimo skyriuje prasidės rekonstrukcijos darbai

2017 m. birželio 13 d.
Nuo šiandien Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų priė­mi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je pra­si­dės re­mon­to dar­bai. Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pa­sta­tas ne­ma­tė be­veik tris de­šimt­me­čius – nuo pat pa­sta­ty­mo.
Vai­kų prii­ma­ma­ja­me kas­dien ap­si­lan­ko po 30–50 ma­žų­jų li­go­niu­kų ne tik iš Šiau­lių, bet ir re­gio­no.
Pra­si­dė­jus re­mon­to dar­bams, Priė­mi­mo sky­rius bus per­kel­tas į ki­tas pa­tal­pas. Net­ru­kus ant kli­ni­kos sie­nų at­si­ras ro­dyk­lės, kaip nu­kak­ti į lai­ki­ną...

Kaip atostogos išbando širdį

2017 m. birželio 6 d.
Va­sa­ro­ti ga­li bū­ti daug ra­miau, įver­ti­nus sa­vo šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lę. Čia pa­de­da svar­būs krau­jo ty­ri­mai, ku­rie da­bar pi­giau at­lie­ka­mi „Me­di­ci­na pra­cti­ca" la­bo­ra­to­ri­jo­je.Ekst­re­ma­lūs ap­lin­kos po­ky­čiai or­ga­niz­mui su­ke­lia di­de­lį stre­są. Šir­džiai – tai tik­ras iš­ban­dy­mas. Štai nau­jas bri­tų moks­li­nin­kų ty­ri­mas pa­ro­dė, kad net jau­nų žmo­nių svei­ka­tai ga­li kil­ti pa­vo­jus, jei dvi sa­vai­tes tin­gi­niau­ja­ma plia­že. Nus­ta­ty­ta, jog to­kiu at­ve­ju su­menks­ta rau­me­nų ma­sė...

Psichinė sveikata kelia nerimą

2017 m. birželio 6 d.
Re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, dėl psi­chi­nės svei­ka­tos pro­ble­mų Jo­niš­kio Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re praė­ju­siais me­tais ap­si­lan­kė kas ket­vir­tas ra­jo­no gy­ven­to­jas. Nors tai ma­žiau nei 2015 me­tais, įstai­gos, ku­ri vie­nin­te­lė iš ap­skri­ties ra­jo­nų tei­kia ir ant­ri­nio ly­gio pa­slau­gas, va­do­vė Vai­da Čin­čie­nė sa­ko, kad Jo­niš­kis pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių pa­ten­ka į Lie­tu­vos ra­jo­nų de­šim­tu­ką, kur sui­ci­do at­ve­jų dau­giau­sia.
Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais...

Kas netinka pusryčiams

2017 m. gegužės 30 d.
Ko­kių pro­duk­tų ne­ga­li­ma val­gy­ti tuš­čiu skran­džiu?
Šie pro­duk­tai pa­di­dins cuk­raus kie­kį krau­jy­je, ta­čiau jis la­bai grei­tai su­ma­žės, su­kel­da­mas stip­rų al­kio po­jū­tį, ir jums teks anks­čiau val­gy­ti pie­tus. Be to, Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kai yra nu­sta­tę, kad re­gu­lia­riai val­gant avi­žų dribs­nius, juo­se esan­ti fi­ti­no rūgš­tis ima trik­dy­ti kal­cio pa­si­sa­vi­ni­mą.
Ne­ma­ny­ki­te, kad cuk­rus ar šo­ko­la­das pa­kels jums nuo­tai­ką. Nie­ko pa­na­šaus: pa­te­kęs į tuš­čią skran­dį, jis suer­zins ka­są ir...

Mo­ky­mai apie au­tiz­mu ser­gan­čius vai­kus

2017 m. gegužės 23 d.
Pa­gal „ABA-our new view in spe­cial edu­ca­tion“ pro­jek­tą Lie­tu­vo­je pa­tir­ties sė­mė­si par­tne­rių at­sto­vai iš 6 pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lių: Lie­tu­vos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Tur­ki­jos ir Bul­ga­ri­jos. Mo­ky­mus or­ga­ni­za­vo Kur­šė­nų lop­še­lis-dar­že­lis „Eg­lu­tė“.
Pir­mą die­ną ge­rą­ja pa­tir­ti­mi da­li­jo­si pe­da­go­gai iš Vil­niaus spe­cia­lio­jo lopšelio-darželio „Čiauš­ku­tis“. Pe­da­go­gai ir ki­ti spe­cia­lis­tai tu­ri su­kau­pę il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį su įvai­rių su­tri­ki­mų vai­kais, tarp jų – ir...

Vaikų hematologės knyga – gyvenantiems su hemofilija

2017 m. gegužės 23 d.
Tai – ant­ro­ji gy­dy­to­jos kny­ga apie he­mo­fi­li­ją. Pa­sa­kos mo­ty­vais pa­ra­šy­ta kny­ga skir­ta pa­cien­tams, ku­riems ten­ka gy­ven­ti su įgim­ta krau­jo li­ga, kuo­met krau­jy­je trūks­ta kre­šė­ji­mo fak­to­riaus, su­stab­dan­čio krau­ja­vi­mą. Šia li­ga ser­ga vie­nas iš penkių–dešimties tūks­tan­čių ber­niu­kų. Mo­te­rys yra he­mo­fi­li­jos ge­no ne­šio­to­jos, o su­ser­ga ber­niu­kai.
„No­rė­jau vai­kams apie li­gą pa­pa­sa­ko­ti su­pran­ta­mai ir įdo­miai, to­dėl ruoš­da­ma pa­skai­tą pa­cien­tams pa­si­rin­kau pa­sa­kos...

Kada „išprotėjęs“ cholesterolis nebaisus?

2017 m. gegužės 23 d.
Pa­vo­jaus šir­džiai pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis ga­li ne­kel­ti, jei­gu krau­ja­gys­lės tvir­tos ir svei­kos – ne­pra­si­dė­jo jų už­de­gi­mas. Tai pa­de­da pa­tik­rin­ti pa­žan­gūs krau­jo ty­ri­mai.Be cho­les­te­ro­lio žmo­gaus gy­ve­ni­mas, ma­tyt, už­ges­tų. Ši į rie­ba­lus pa­na­ši me­džia­ga da­ly­vau­ja ląs­te­lių sta­ty­bo­je, ly­ti­nių hor­mo­nų ga­my­bo­je, tul­žies rūgš­čių sin­te­zė­je, vi­ta­mi­no D apy­kai­to­je ir kt.
Vis dėlto cho­les­te­ro­lis daž­nai „iš­pro­tė­ja“ – šių krau­jo rie­ba­lų at­si­ran­da per daug ar­ba...

Italijoje vaikų skiepijimas paskelbtas privalomu

2017 m. gegužės 23 d.
Ita­li­jos vy­riau­sy­bė nu­ro­dė, kad vai­kai, ne­tu­rin­tys kont­rain­di­ka­ci­jų, tu­ri bū­ti pa­skie­pi­ja­mi nuo 12 daž­nai pa­si­tai­kan­čių li­gų, prieš juos re­gist­ruo­jant į vals­ty­bi­nes mo­kyk­las.
Tuo at­ve­ju, jei­gu še­še­rių me­tų vai­kas ne­bus pa­skie­py­tas, tė­vai tu­rės su­mo­kė­ti bau­dą.
Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai tu­rės bū­ti skie­pi­ja­mi nuo po­lio­mie­li­to, dif­te­ri­jos, stab­li­gės, he­pa­ti­to B, he­mo­fi­li­nės in­fek­ci­jos, me­nin­gi­to B ir C, ty­mų, kiau­ly­tės, rau­do­nu­kės, kok­liu­šo ir vė­ja­rau­pių...

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.
Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.
Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia...

Šiaulių reabilitacijos centras atsinaujino

2017 m. gegužės 16 d.
Co­ko­li­nio aukš­to at­nau­ji­ni­mas kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Re­mon­tams nau­do­tos Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos, Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir pa­čios įstai­gos lė­šos.
Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos ver­ti­ka­lio­se vo­nio­se pa­slau­ga ga­lės nau­do­tis dau­giau pa­cien­tų, fi­zi­nius pra­ti­mus vie­nu me­tu tilps at­lik­ti sep­ty­ni-aš­tuo­ni žmo­nės, ma­žes­nia­me ba­sei­ne – dar trys as­me­nys.
Ki­to­se pa­tal­po­se įreng­ti cir­ku­lia­ci­niai du­šai, ma­sa­ži­nės ir per­li­nės vo­nios, van­dens...

Daržovių kokteiliai sveikatai pagerinti

2017 m. gegužės 16 d.
Švie­žių dar­žo­vių sul­tys –puiki li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Jos ra­mi­na ir stip­ri­na ner­vų sis­te­mą, ge­ri­na at­min­tį, mąs­ty­mą. Sul­ty­se be­veik nė­ra bal­ty­mų, rie­ba­lų ir cho­les­te­ro­lio. Kas­dien re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti 100 ml gry­nų sul­čių (jei ne­sa­te pra­tę – pra­dė­ki­te nuo 50 ml). Ger­ki­te iš lė­to, ma­žais gurkš­ne­liais. Ge­riau­sia sul­tis ger­ti pus­va­lan­dį prieš val­gį ar­ba dvi va­lan­das po val­gio.
* Agur­kai – pui­ki šla­pi­mą ir kenks­min­gas me­džia­gas iš or­ga­niz­mo ša­li­nan­ti prie­mo­nė. 94 pro­cen­tų agur­ko su­da­ro...

Kaip malšinti stresą darbe?

2017 m. gegužės 9 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je (RŠL) su­reng­to­je moks­li­nė­je-pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gy­to­joms „Stre­sas dar­bo vie­to­je ir jo pa­sek­mės ko­le­goms ir pa­slau­gų var­to­to­jams“ pa­teik­ta daug ver­tin­gų ži­nių, kaip mal­šin­ti stre­są bei iš­veng­ti ga­li­mų pa­sek­mių.Pa­sak RŠL Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­cho­lo­gės-psi­cho­te­ra­peu­tės dr. Vik­to­ri­jos Vaiš­vi­lai­tės, svar­bu pa­ste­bė­ti ir at­pa­žin­ti vi­di­nius pro­ce­sus, kiek ge­ba­me pa­jus­ti, kad rea­guo­ja­me ir kaip rea­guo­ja­me. Taip pat...

Kodėl mieste šienligė piktesnė?

2017 m. gegužės 9 d.
Ga­li­te ban­dy­ti ir pa­tys spė­lio­ti, ko­kių au­ga­lų žie­da­dul­kės jums su­ke­lia var­gi­nan­čią aler­gi­ją – šien­li­gę. Ta­čiau daug grei­čiau ir tiks­lų at­sa­ky­mą duo­da krau­jo ty­ri­mas.
Net kas tre­čias mies­te užau­gęs as­muo tu­ri aler­gi­ją žie­da­dul­kėms, be tik kas de­šim­tas – gy­ve­nan­tis kai­me. Šie da­nų moks­li­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys daug ką ga­lė­jo nu­ste­bin­ti. Ta­čiau da­bar nu­sta­ty­ta, kad mies­te šien­li­gės ri­zi­ką au­gi­na ir oro už­terš­tu­mas.
Paaiš­kė­jo, kad pa­di­dė­jęs ang­lies diok­si­do kie­kis...

Dalis darbuotojų dirbo rizikuodami gyvybe ar sveikata

2017 m. gegužės 9 d.
Nors apie bū­si­mus pa­tik­ri­ni­mus VDI iš anks­to vie­šai pra­ne­šė, at­lik­tų pa­tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis, ne­sau­giai, pa­žei­džiant dar­buo­to­jų sau­gą ir svei­ka­tą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, ri­zi­kuo­da­mi gy­vy­be ar svei­ka­ta dir­bo dau­giau nei 100 as­me­nų. Apie 80 pro­cen­tų ša­lin­ti­nų pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta dėl darb­da­vių ne­tin­ka­mai įreng­tų dar­bo vie­tų.
Be­veik 40 pro­cen­tų tik­rin­tų sta­tyb­vie­čių bu­vo di­džiu­lė grės­mė dar­buo­to­jams su­si­ža­lo­ti ar žū­ti nu­kri­tus iš aukš­tai.
Vie­nam iš Šiau­lių ap­skri­ties įmo­nių...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas