(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sveikata

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių (1)

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.
Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.
Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia...

Šiaulių reabilitacijos centras atsinaujino

2017 m. gegužės 16 d.
Co­ko­li­nio aukš­to at­nau­ji­ni­mas kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Re­mon­tams nau­do­tos Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos, Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir pa­čios įstai­gos lė­šos.
Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos ver­ti­ka­lio­se vo­nio­se pa­slau­ga ga­lės nau­do­tis dau­giau pa­cien­tų, fi­zi­nius pra­ti­mus vie­nu me­tu tilps at­lik­ti sep­ty­ni-aš­tuo­ni žmo­nės, ma­žes­nia­me ba­sei­ne – dar trys as­me­nys.
Ki­to­se pa­tal­po­se įreng­ti cir­ku­lia­ci­niai du­šai, ma­sa­ži­nės ir per­li­nės vo­nios, van­dens...

Daržovių kokteiliai sveikatai pagerinti

2017 m. gegužės 16 d.
Švie­žių dar­žo­vių sul­tys –puiki li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Jos ra­mi­na ir stip­ri­na ner­vų sis­te­mą, ge­ri­na at­min­tį, mąs­ty­mą. Sul­ty­se be­veik nė­ra bal­ty­mų, rie­ba­lų ir cho­les­te­ro­lio. Kas­dien re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti 100 ml gry­nų sul­čių (jei ne­sa­te pra­tę – pra­dė­ki­te nuo 50 ml). Ger­ki­te iš lė­to, ma­žais gurkš­ne­liais. Ge­riau­sia sul­tis ger­ti pus­va­lan­dį prieš val­gį ar­ba dvi va­lan­das po val­gio.
* Agur­kai – pui­ki šla­pi­mą ir kenks­min­gas me­džia­gas iš or­ga­niz­mo ša­li­nan­ti prie­mo­nė. 94 pro­cen­tų agur­ko su­da­ro...

Kaip malšinti stresą darbe?

2017 m. gegužės 9 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je (RŠL) su­reng­to­je moks­li­nė­je-pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gy­to­joms „Stre­sas dar­bo vie­to­je ir jo pa­sek­mės ko­le­goms ir pa­slau­gų var­to­to­jams“ pa­teik­ta daug ver­tin­gų ži­nių, kaip mal­šin­ti stre­są bei iš­veng­ti ga­li­mų pa­sek­mių.Pa­sak RŠL Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­cho­lo­gės-psi­cho­te­ra­peu­tės dr. Vik­to­ri­jos Vaiš­vi­lai­tės, svar­bu pa­ste­bė­ti ir at­pa­žin­ti vi­di­nius pro­ce­sus, kiek ge­ba­me pa­jus­ti, kad rea­guo­ja­me ir kaip rea­guo­ja­me. Taip pat...

Kodėl mieste šienligė piktesnė?

2017 m. gegužės 9 d.
Ga­li­te ban­dy­ti ir pa­tys spė­lio­ti, ko­kių au­ga­lų žie­da­dul­kės jums su­ke­lia var­gi­nan­čią aler­gi­ją – šien­li­gę. Ta­čiau daug grei­čiau ir tiks­lų at­sa­ky­mą duo­da krau­jo ty­ri­mas.
Net kas tre­čias mies­te užau­gęs as­muo tu­ri aler­gi­ją žie­da­dul­kėms, be tik kas de­šim­tas – gy­ve­nan­tis kai­me. Šie da­nų moks­li­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys daug ką ga­lė­jo nu­ste­bin­ti. Ta­čiau da­bar nu­sta­ty­ta, kad mies­te šien­li­gės ri­zi­ką au­gi­na ir oro už­terš­tu­mas.
Paaiš­kė­jo, kad pa­di­dė­jęs ang­lies diok­si­do kie­kis...

Dalis darbuotojų dirbo rizikuodami gyvybe ar sveikata

2017 m. gegužės 9 d.
Nors apie bū­si­mus pa­tik­ri­ni­mus VDI iš anks­to vie­šai pra­ne­šė, at­lik­tų pa­tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis, ne­sau­giai, pa­žei­džiant dar­buo­to­jų sau­gą ir svei­ka­tą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, ri­zi­kuo­da­mi gy­vy­be ar svei­ka­ta dir­bo dau­giau nei 100 as­me­nų. Apie 80 pro­cen­tų ša­lin­ti­nų pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta dėl darb­da­vių ne­tin­ka­mai įreng­tų dar­bo vie­tų.
Be­veik 40 pro­cen­tų tik­rin­tų sta­tyb­vie­čių bu­vo di­džiu­lė grės­mė dar­buo­to­jams su­si­ža­lo­ti ar žū­ti nu­kri­tus iš aukš­tai.
Vie­nam iš Šiau­lių ap­skri­ties įmo­nių...

Apsaugok stiprią širdį!

2017 m. gegužės 2 d.
Da­bar ge­ro­kai pi­giau „Me­di­ci­na pra­cti­ca“ la­bo­ra­to­ri­jo­je ga­li­te at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus, pa­de­dan­čius įver­tin­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lę. To­kia svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­kos ak­ci­ja vyks­ta iki bir­že­lio pa­bai­gos.Ne­lau­ki­te, kol su­skaus krū­ti­nę – tuo­met šir­dies li­ga pa­pras­tai jau bū­na pa­žen­gu­si. Dar la­biau už­del­sus ga­li tek­ti sau­jo­mis ger­ti vais­tus ar net gul­tis ant ope­ra­ci­nio sta­lo. To­dėl la­bai svar­bu net ir jau­niems žmo­nėms sa­vo šir­di­mi rū­pin­tis...

Norite būti sveiki – rūpinkitės dantenomis

2017 m. gegužės 2 d.
„Bur­nos svei­ka­ta tu­ri tie­sio­gi­nę įta­ką bend­rai žmo­gaus or­ga­niz­mo būk­lei“, – ak­cen­tuo­ja ne­se­niai Šiau­liuo­se, Var­po gat­vė­je, du­ris at­vė­ru­sios odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „RG“ pe­rio­don­to­lo­gė Svet­la­na Ro­ma­no­va. Su spe­cia­lis­te kal­bė­jo­mės, kaip pri­žiū­rė­ti dan­te­nas, nes nuo jų būk­lės ne­re­tai pri­klau­so, vi­so or­ga­niz­mo svei­ka­ta.
S. Ro­ma­no­va pa­ste­bi, kad dau­ge­lis į dan­te­nų pro­ble­mas yra lin­kę nu­mo­ti ran­ka. At­ro­do, kas čia to­kio, jei va­lan­tis dan­tis...

Kvapai veikia ir kūną, ir emocinę būseną

2017 m. gegužės 2 d.
Lek­to­rė Ra­sa Ži­do­nie­nė iš Kau­no Jo­niš­ky­je su­reng­to­je pa­skai­to­je pa­sa­ko­jo apie aro­ma­te­ra­pi­jos ga­lią: kva­pų po­vei­kį kū­nui ir sie­lai. Apie ete­ri­nius alie­jus kal­bė­ju­si mo­te­ris pri­sta­tė įvai­rius ete­ri­nius alie­jus – cit­ri­nų, le­va­ndų, pi­pir­mė­čių ir ki­tus, ku­riuo­se veik­lių­jų me­džia­gų yra šim­tus ir tūks­tan­čius kar­tų dau­giau nei na­tū­ra­lių žo­le­lių ar­ba­to­se ir jos da­ro po­vei­kį žmo­gaus ner­vų sis­te­mai, ga­li pa­ge­rin­ti at­min­tį, su­teik­ti ener­gi­jos, ska­tin­ti įvai­rių vi­daus or­ga­nų veik­lą, mal­šin­ti skaus­mus...

Šiaulių centro poliklinikos pacientų laukia reikšmingi pokyčiai

2017 m. balandžio 25 d.
Nau­jas šiuo­lai­kiš­kas rent­ge­no apa­ra­tas, lei­sian­tis pa­cien­tams at­lik­ti sau­ges­nius bei ko­ky­biš­kes­nius ty­ri­mus, bei pa­pil­do­ma 35 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė po­lik­li­ni­kos kie­me – to­kios nau­jo­vės, ku­rias įgy­ven­din­ti pa­dės mies­to sa­vi­val­dy­bės skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, lau­kia Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­kos pa­cien­tų.Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių ban­dy­mų gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą šiuo­lai­kiš­kam skait­me­ni­niam rent­ge­nui įsi­gy­ti praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių mies­to ta­ry­ba sky­rė...

Kada kyla alergijos pliūpsnis?

2017 m. balandžio 25 d.
Dau­gu­ma aler­giš­kų žmo­nių yra jaut­rūs ke­lių rū­šių au­ga­lų žie­da­dul­kėms. To­dėl no­rint leng­viau su­kont­ro­liuo­ti li­gą ver­ta at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą – iš­si­tir­ti aler­ge­nų pa­le­tę.Kai pa­va­sa­rio vė­jas pra­de­da blaš­ky­ti me­džių žie­da­dul­kes, dau­gy­bė žmo­nių pra­de­da skųs­tis už­gul­to­mis ir var­van­čio­mis no­si­mis, aša­ro­jan­čio­mis bei per­štin­čio­mis aki­mis. Daž­nai pa­si­kar­to­jan­ti aler­gi­nė slo­ga (šien­li­gė, po­li­no­zė) ga­li komp­li­kuo­tis – pra­ran­da­ma uos­lė, sko­nio po­jū­tis, iš­si­vys­to bron­chi­nė ast­ma.
Šien­li­ge...

Sveikatai reikia ne tik sveiko maisto, bet ir bado (8)

2017 m. balandžio 25 d.
Šiau­liuo­se Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties dok­to­ran­tas Ar­tū­ras Su­je­ta spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams da­li­jo ver­tin­gus pa­ta­ri­mus, ku­rių dau­ge­lis tik­tų ir kiek­vie­nam, no­rin­čiam svei­kai mai­tin­tis, nu­mes­ti ar priaug­ti svo­rio.
No­rint su­re­gu­liuo­ti sa­vo kū­no svo­rį, A. Su­je­ta pa­ta­ria pir­miau­siai iš­siaiš­kin­ti, koks su mais­tu gau­na­mų ka­lo­ri­jų kie­kis yra rei­ka­lin­gas esa­mam kū­no svo­riui pa­lai­ky­ti.
Suau­gęs vy­ras tai ga­li...

Sėklos ir žolelės – mūsų sveikatos pagalbininkai (2)

2017 m. balandžio 11 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė Kun­čie­nė pa­sa­ko­jo apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imu­ni­te­tą, su­tei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. 30 me­tų ve­ge­ta­rė svei­kuo­lė pa­tei­kė ir ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­lė­tų paį­vai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė Da­nu­tė Kun­čie­nė sa­vo pa­skai­tą pra­dė­jo pa­ta­ri­mu, kas­dien pa­žiū­rė­jus į veid­ro­dį nu­si­šyp­so­ti ir sau pa­sa­ky­ti...

Senyvo žmogaus slauga – išbandymas šeimai

2017 m. balandžio 11 d.
Su­ge­dus dan­tims krei­pia­mės į odon­to­lo­gus, o ūmi­nio apen­di­ci­to ša­li­ni­mo ne­pa­ti­ki­me ge­ra­šir­dei kai­my­nei. De­ja, už­klu­pus fi­zi­nei ar psi­chi­nei ne­ga­liai se­no­lio ar­ti­mie­ji daž­nai pra­de­da blaš­ky­tis – pa­ti­kė­ti jo slau­gą ir prie­žiū­rą kva­li­fi­kuo­tiems me­di­kams ar slau­gy­ti na­muo­se.Slau­gos ir se­ne­lių na­mai – vis dar karš­tų dis­ku­si­jų ob­jek­tas ar net ta­bu. Vie­na ver­tus, tai lyg ir ne­gar­bė šei­mai, ku­ri ne­va „at­si­kra­to“ pa­rei­ga. Ki­ta ver­tus, vis dau­giau žmo­nių...

Gripas ir peršalimo ligos traukiasi iš Lietuvos

2017 m. balandžio 11 d.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, ke­tu­rio­lik­tą­ją me­tų sa­vai­tę – ba­lan­džio 3-9 die­no­mis – bend­ras Lie­tu­vos ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis bu­vo 53,7 at­ve­jo, ten­kan­čio 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Per­nai tuo pa­čiu me­tu ser­gan­čių­jų bu­vo ma­žiau – 46,2 at­ve­jo.
Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mo mi­nė­to­mis li­go­mis ro­dik­lis praė­ju­sią sa­vai­tę re­gist­ruo­tas Šiau­lių ap­skri­ty­je, di­džiau­sias – Kau­no ap­skri­ty­je.
Dėl gri­po į li­go­ni­nę praė­ju­sią...

Kodėl tenka verkti pavasarį?

2017 m. balandžio 4 d.
At­bu­dus gam­tai at­si­ra­do ūmi slo­ga, by­ra aša­ros, ka­muo­ja ko­su­lys? Grei­čiau­siai pra­si­dė­jo aler­gi­ja, ku­rios su­kė­lė­jai da­bar sau­giai nu­sta­to­mi iš­ty­rus krau­ją.Vė­jui blaš­kant mi­li­jar­dus žie­da­dul­kių pa­va­sa­ris tam­pa iš­ban­dy­mu dau­gy­bei aler­giš­kų žmo­nių. Jau ko­vo mė­ne­sį pra­žy­do alks­niai ir laz­dy­nai, grei­tai pra­si­dės dar pa­vo­jin­ges­nis me­tas – sklei­sis ber­žų žir­gi­niai. Aler­gi­nė slo­ga (šien­li­gė) pri­me­na per­ša­li­mą, ta­čiau gerk­lė bū­na ma­žiau pa­bur­ku­si bei pa­rau­du­si, daž­niau­siai...

Profilaktinis pasitikrinimas gali kainuoti nepigiai (3)

2017 m. balandžio 4 d.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris tei­ra­vo­si, ar tei­sin­gai yra ima­mas mo­kes­tis už rent­ge­nog­ra­mą. Jai kas­met pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis svei­ka­tą rei­kia dėl dar­bo. Ta­čiau Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­ja bu­vo nu­ste­bu­si, kad anks­tes­niais me­tais už šią pa­slau­gą ne­rei­kė­da­vo mo­kė­ti, o nuo 2016-ųjų jau ten­ka.
Anks­čiau fluo­rog­ra­ma bu­vo da­ro­ma Jo­niš­kio PSPC, da­bar gy­ven­to­jai siun­čia­mi „per­si­švies­ti“ į li­go­ni­nę.
Pa­cien­tė su­pran­ta, kad tai yra skir­tin­gos įstai­gos –...

Pirmiausia tėvai turi bendrauti su vaiku ir jį lavinti

2017 m. kovo 28 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tė Bea­ta Juk­ne­vi­čiū­tė jau sep­ty­ne­rius me­tus dir­ba lo­go­pe­di­jos sri­ty­je, šie­met pel­nė Me­tų lo­go­pe­dės ti­tu­lą. Pa­sak spe­cia­lis­tės, ge­riau anksčiau ap­si­lan­ky­ti pas lo­go­pe­dą, nei dels­ti. Bė­gant lai­kui pa­dė­ti vai­kui ga­li bū­ti vis sun­kiau.– Su ko­kiais sun­ku­mais ir iš­šū­kiais daž­niau­siai ten­ka su­si­dur­ti dar­be?– Dir­bu Vil­niaus ra­jo­ne, to­dėl di­džiau­sias iš­šū­kis – tai dau­gia­kal­bė ap­lin­ka. Var­to­jant dvi ar tris kal­bas, vie­nos iš jų mo­de­liai...

Kodėl turėtumėte nustoti lupti daržoves (1)

2017 m. kovo 28 d.
„Dai­ly Mail On­li­ne“ su ser­ti­fi­kuo­ta Niu­jor­ko die­to­lo­ge Me­ri Džein Det­ro­jer kal­bė­jo apie dar­žo­vių ode­lė­se pa­slėp­tą nau­dą bei apie tai, ko­dėl mes ne­tu­rė­tu­me lup­ti dar­žo­vių.
Pa­sak M. Det­ro­jer, yra ke­le­tas prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­tu­mė­te pa­lik­ti ode­lę.
To­kių dar­žo­vių kaip bul­vės, mor­kos ir agur­kai ode­lė tu­ri daug svei­ka­tai nau­din­gų me­džia­gų.
„Ode­lė­je yra daug van­de­ny­je ne­tirps­tan­čių skai­du­lų, ypač dar­žo­vė­se su spal­vo­ta ode­le, – sa­kė M. Det­ro­jer. – Daž­niau­siai dau­gu­ma...

Kaip mokyti vaikus atjausti: 10 psichologo patarimų

2017 m. kovo 28 d.
Pran­cū­zų psi­cho­te­ra­peu­tė Ta­ra Beits-Diu­fort su­for­mu­la­vo 10 es­mi­nių orien­ty­rų, ku­riuos rei­kė­tų tu­rė­ti gal­vo­je tiems, ku­rie no­ri išug­dy­ti sa­vo vai­kus su­pra­tin­gais žmo­nė­mis.
Kant­ry­bės ir ge­bė­ji­mo at­si­žvelg­ti į ki­tų po­rei­kius vai­kus ga­li­ma iš­mo­ky­ti tik as­me­ni­niu pa­vyz­džiu, tei­gia spe­cia­lis­tė, nes mū­sų at­ža­los mo­ko­si mus mėg­džio­da­mi.
„Em­pa­ti­ja – toks da­ly­kas, ku­rio mes vi­si mo­ko­mės vi­są gy­ve­ni­mą; tė­vams šia te­ma rei­kė­tų pra­bil­ti kuo anks­čiau: kas­kart, kai vai­kas...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />