(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.
Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.
Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia...

Šiaulių reabilitacijos centras atsinaujino

2017 m. gegužės 16 d.
Co­ko­li­nio aukš­to at­nau­ji­ni­mas kai­na­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Re­mon­tams nau­do­tos Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos, Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir pa­čios įstai­gos lė­šos.
Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos ver­ti­ka­lio­se vo­nio­se pa­slau­ga ga­lės nau­do­tis dau­giau pa­cien­tų, fi­zi­nius pra­ti­mus vie­nu me­tu tilps at­lik­ti sep­ty­ni-aš­tuo­ni žmo­nės, ma­žes­nia­me ba­sei­ne – dar trys as­me­nys.
Ki­to­se pa­tal­po­se įreng­ti cir­ku­lia­ci­niai du­šai, ma­sa­ži­nės ir per­li­nės vo­nios, van­dens...

Daržovių kokteiliai sveikatai pagerinti

2017 m. gegužės 16 d.
Švie­žių dar­žo­vių sul­tys –puiki li­gų pro­fi­lak­ti­ka. Jos ra­mi­na ir stip­ri­na ner­vų sis­te­mą, ge­ri­na at­min­tį, mąs­ty­mą. Sul­ty­se be­veik nė­ra bal­ty­mų, rie­ba­lų ir cho­les­te­ro­lio. Kas­dien re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti 100 ml gry­nų sul­čių (jei ne­sa­te pra­tę – pra­dė­ki­te nuo 50 ml). Ger­ki­te iš lė­to, ma­žais gurkš­ne­liais. Ge­riau­sia sul­tis ger­ti pus­va­lan­dį prieš val­gį ar­ba dvi va­lan­das po val­gio.
* Agur­kai – pui­ki šla­pi­mą ir kenks­min­gas me­džia­gas iš or­ga­niz­mo ša­li­nan­ti prie­mo­nė. 94 pro­cen­tų agur­ko su­da­ro...

Kaip malšinti stresą darbe?

2017 m. gegužės 9 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je (RŠL) su­reng­to­je moks­li­nė­je-pra­kti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je slau­gy­to­joms „Stre­sas dar­bo vie­to­je ir jo pa­sek­mės ko­le­goms ir pa­slau­gų var­to­to­jams“ pa­teik­ta daug ver­tin­gų ži­nių, kaip mal­šin­ti stre­są bei iš­veng­ti ga­li­mų pa­sek­mių.Pa­sak RŠL Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­cho­lo­gės-psi­cho­te­ra­peu­tės dr. Vik­to­ri­jos Vaiš­vi­lai­tės, svar­bu pa­ste­bė­ti ir at­pa­žin­ti vi­di­nius pro­ce­sus, kiek ge­ba­me pa­jus­ti, kad rea­guo­ja­me ir kaip rea­guo­ja­me. Taip pat...

Kodėl mieste šienligė piktesnė?

2017 m. gegužės 9 d.
Ga­li­te ban­dy­ti ir pa­tys spė­lio­ti, ko­kių au­ga­lų žie­da­dul­kės jums su­ke­lia var­gi­nan­čią aler­gi­ją – šien­li­gę. Ta­čiau daug grei­čiau ir tiks­lų at­sa­ky­mą duo­da krau­jo ty­ri­mas.
Net kas tre­čias mies­te užau­gęs as­muo tu­ri aler­gi­ją žie­da­dul­kėms, be tik kas de­šim­tas – gy­ve­nan­tis kai­me. Šie da­nų moks­li­nin­kų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys daug ką ga­lė­jo nu­ste­bin­ti. Ta­čiau da­bar nu­sta­ty­ta, kad mies­te šien­li­gės ri­zi­ką au­gi­na ir oro už­terš­tu­mas.
Paaiš­kė­jo, kad pa­di­dė­jęs ang­lies diok­si­do kie­kis...

Dalis darbuotojų dirbo rizikuodami gyvybe ar sveikata

2017 m. gegužės 9 d.
Nors apie bū­si­mus pa­tik­ri­ni­mus VDI iš anks­to vie­šai pra­ne­šė, at­lik­tų pa­tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis, ne­sau­giai, pa­žei­džiant dar­buo­to­jų sau­gą ir svei­ka­tą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, ri­zi­kuo­da­mi gy­vy­be ar svei­ka­ta dir­bo dau­giau nei 100 as­me­nų. Apie 80 pro­cen­tų ša­lin­ti­nų pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta dėl darb­da­vių ne­tin­ka­mai įreng­tų dar­bo vie­tų.
Be­veik 40 pro­cen­tų tik­rin­tų sta­tyb­vie­čių bu­vo di­džiu­lė grės­mė dar­buo­to­jams su­si­ža­lo­ti ar žū­ti nu­kri­tus iš aukš­tai.
Vie­nam iš Šiau­lių ap­skri­ties įmo­nių...

Apsaugok stiprią širdį!

2017 m. gegužės 2 d.
Da­bar ge­ro­kai pi­giau „Me­di­ci­na pra­cti­ca“ la­bo­ra­to­ri­jo­je ga­li­te at­lik­ti krau­jo ty­ri­mus, pa­de­dan­čius įver­tin­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lę. To­kia svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­kos ak­ci­ja vyks­ta iki bir­že­lio pa­bai­gos.Ne­lau­ki­te, kol su­skaus krū­ti­nę – tuo­met šir­dies li­ga pa­pras­tai jau bū­na pa­žen­gu­si. Dar la­biau už­del­sus ga­li tek­ti sau­jo­mis ger­ti vais­tus ar net gul­tis ant ope­ra­ci­nio sta­lo. To­dėl la­bai svar­bu net ir jau­niems žmo­nėms sa­vo šir­di­mi rū­pin­tis...

Norite būti sveiki – rūpinkitės dantenomis

2017 m. gegužės 2 d.
„Bur­nos svei­ka­ta tu­ri tie­sio­gi­nę įta­ką bend­rai žmo­gaus or­ga­niz­mo būk­lei“, – ak­cen­tuo­ja ne­se­niai Šiau­liuo­se, Var­po gat­vė­je, du­ris at­vė­ru­sios odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „RG“ pe­rio­don­to­lo­gė Svet­la­na Ro­ma­no­va. Su spe­cia­lis­te kal­bė­jo­mės, kaip pri­žiū­rė­ti dan­te­nas, nes nuo jų būk­lės ne­re­tai pri­klau­so, vi­so or­ga­niz­mo svei­ka­ta.
S. Ro­ma­no­va pa­ste­bi, kad dau­ge­lis į dan­te­nų pro­ble­mas yra lin­kę nu­mo­ti ran­ka. At­ro­do, kas čia to­kio, jei va­lan­tis dan­tis...

Kvapai veikia ir kūną, ir emocinę būseną

2017 m. gegužės 2 d.
Lek­to­rė Ra­sa Ži­do­nie­nė iš Kau­no Jo­niš­ky­je su­reng­to­je pa­skai­to­je pa­sa­ko­jo apie aro­ma­te­ra­pi­jos ga­lią: kva­pų po­vei­kį kū­nui ir sie­lai. Apie ete­ri­nius alie­jus kal­bė­ju­si mo­te­ris pri­sta­tė įvai­rius ete­ri­nius alie­jus – cit­ri­nų, le­va­ndų, pi­pir­mė­čių ir ki­tus, ku­riuo­se veik­lių­jų me­džia­gų yra šim­tus ir tūks­tan­čius kar­tų dau­giau nei na­tū­ra­lių žo­le­lių ar­ba­to­se ir jos da­ro po­vei­kį žmo­gaus ner­vų sis­te­mai, ga­li pa­ge­rin­ti at­min­tį, su­teik­ti ener­gi­jos, ska­tin­ti įvai­rių vi­daus or­ga­nų veik­lą, mal­šin­ti skaus­mus...

Šiaulių centro poliklinikos pacientų laukia reikšmingi pokyčiai

2017 m. balandžio 25 d.
Nau­jas šiuo­lai­kiš­kas rent­ge­no apa­ra­tas, lei­sian­tis pa­cien­tams at­lik­ti sau­ges­nius bei ko­ky­biš­kes­nius ty­ri­mus, bei pa­pil­do­ma 35 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė po­lik­li­ni­kos kie­me – to­kios nau­jo­vės, ku­rias įgy­ven­din­ti pa­dės mies­to sa­vi­val­dy­bės skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, lau­kia Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­kos pa­cien­tų.Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių ban­dy­mų gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą šiuo­lai­kiš­kam skait­me­ni­niam rent­ge­nui įsi­gy­ti praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių mies­to ta­ry­ba sky­rė...

Kada kyla alergijos pliūpsnis?

2017 m. balandžio 25 d.
Dau­gu­ma aler­giš­kų žmo­nių yra jaut­rūs ke­lių rū­šių au­ga­lų žie­da­dul­kėms. To­dėl no­rint leng­viau su­kont­ro­liuo­ti li­gą ver­ta at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą – iš­si­tir­ti aler­ge­nų pa­le­tę.Kai pa­va­sa­rio vė­jas pra­de­da blaš­ky­ti me­džių žie­da­dul­kes, dau­gy­bė žmo­nių pra­de­da skųs­tis už­gul­to­mis ir var­van­čio­mis no­si­mis, aša­ro­jan­čio­mis bei per­štin­čio­mis aki­mis. Daž­nai pa­si­kar­to­jan­ti aler­gi­nė slo­ga (šien­li­gė, po­li­no­zė) ga­li komp­li­kuo­tis – pra­ran­da­ma uos­lė, sko­nio po­jū­tis, iš­si­vys­to bron­chi­nė ast­ma.
Šien­li­ge...

Sveikatai reikia ne tik sveiko maisto, bet ir bado

2017 m. balandžio 25 d.
Šiau­liuo­se Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties dok­to­ran­tas Ar­tū­ras Su­je­ta spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams da­li­jo ver­tin­gus pa­ta­ri­mus, ku­rių dau­ge­lis tik­tų ir kiek­vie­nam, no­rin­čiam svei­kai mai­tin­tis, nu­mes­ti ar priaug­ti svo­rio.
No­rint su­re­gu­liuo­ti sa­vo kū­no svo­rį, A. Su­je­ta pa­ta­ria pir­miau­siai iš­siaiš­kin­ti, koks su mais­tu gau­na­mų ka­lo­ri­jų kie­kis yra rei­ka­lin­gas esa­mam kū­no svo­riui pa­lai­ky­ti.
Suau­gęs vy­ras tai ga­li...

Sėklos ir žolelės – mūsų sveikatos pagalbininkai

2017 m. balandžio 11 d.
Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiu­si „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė Kun­čie­nė pa­sa­ko­jo apie pro­duk­tus, ku­rie ne­sun­ki­na žar­ny­no veik­los, pa­de­da stip­rin­ti imu­ni­te­tą, su­tei­kia ener­gi­jos, gai­vi­na ir gra­ži­na odą. 30 me­tų ve­ge­ta­rė svei­kuo­lė pa­tei­kė ir ke­le­tą re­cep­tų, ku­rie ga­lė­tų paį­vai­rin­ti kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės vir­tu­vės pa­tie­ka­lus.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ va­do­vė Da­nu­tė Kun­čie­nė sa­vo pa­skai­tą pra­dė­jo pa­ta­ri­mu, kas­dien pa­žiū­rė­jus į veid­ro­dį nu­si­šyp­so­ti ir sau pa­sa­ky­ti...

Senyvo žmogaus slauga – išbandymas šeimai

2017 m. balandžio 11 d.
Su­ge­dus dan­tims krei­pia­mės į odon­to­lo­gus, o ūmi­nio apen­di­ci­to ša­li­ni­mo ne­pa­ti­ki­me ge­ra­šir­dei kai­my­nei. De­ja, už­klu­pus fi­zi­nei ar psi­chi­nei ne­ga­liai se­no­lio ar­ti­mie­ji daž­nai pra­de­da blaš­ky­tis – pa­ti­kė­ti jo slau­gą ir prie­žiū­rą kva­li­fi­kuo­tiems me­di­kams ar slau­gy­ti na­muo­se.Slau­gos ir se­ne­lių na­mai – vis dar karš­tų dis­ku­si­jų ob­jek­tas ar net ta­bu. Vie­na ver­tus, tai lyg ir ne­gar­bė šei­mai, ku­ri ne­va „at­si­kra­to“ pa­rei­ga. Ki­ta ver­tus, vis dau­giau žmo­nių...

Gripas ir peršalimo ligos traukiasi iš Lietuvos

2017 m. balandžio 11 d.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, ke­tu­rio­lik­tą­ją me­tų sa­vai­tę – ba­lan­džio 3-9 die­no­mis – bend­ras Lie­tu­vos ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ro­dik­lis bu­vo 53,7 at­ve­jo, ten­kan­čio 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Per­nai tuo pa­čiu me­tu ser­gan­čių­jų bu­vo ma­žiau – 46,2 at­ve­jo.
Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mo mi­nė­to­mis li­go­mis ro­dik­lis praė­ju­sią sa­vai­tę re­gist­ruo­tas Šiau­lių ap­skri­ty­je, di­džiau­sias – Kau­no ap­skri­ty­je.
Dėl gri­po į li­go­ni­nę praė­ju­sią...

Kodėl tenka verkti pavasarį?

2017 m. balandžio 4 d.
At­bu­dus gam­tai at­si­ra­do ūmi slo­ga, by­ra aša­ros, ka­muo­ja ko­su­lys? Grei­čiau­siai pra­si­dė­jo aler­gi­ja, ku­rios su­kė­lė­jai da­bar sau­giai nu­sta­to­mi iš­ty­rus krau­ją.Vė­jui blaš­kant mi­li­jar­dus žie­da­dul­kių pa­va­sa­ris tam­pa iš­ban­dy­mu dau­gy­bei aler­giš­kų žmo­nių. Jau ko­vo mė­ne­sį pra­žy­do alks­niai ir laz­dy­nai, grei­tai pra­si­dės dar pa­vo­jin­ges­nis me­tas – sklei­sis ber­žų žir­gi­niai. Aler­gi­nė slo­ga (šien­li­gė) pri­me­na per­ša­li­mą, ta­čiau gerk­lė bū­na ma­žiau pa­bur­ku­si bei pa­rau­du­si, daž­niau­siai...

Profilaktinis pasitikrinimas gali kainuoti nepigiai

2017 m. balandžio 4 d.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris tei­ra­vo­si, ar tei­sin­gai yra ima­mas mo­kes­tis už rent­ge­nog­ra­mą. Jai kas­met pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis svei­ka­tą rei­kia dėl dar­bo. Ta­čiau Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­ja bu­vo nu­ste­bu­si, kad anks­tes­niais me­tais už šią pa­slau­gą ne­rei­kė­da­vo mo­kė­ti, o nuo 2016-ųjų jau ten­ka.
Anks­čiau fluo­rog­ra­ma bu­vo da­ro­ma Jo­niš­kio PSPC, da­bar gy­ven­to­jai siun­čia­mi „per­si­švies­ti“ į li­go­ni­nę.
Pa­cien­tė su­pran­ta, kad tai yra skir­tin­gos įstai­gos –...

Pirmiausia tėvai turi bendrauti su vaiku ir jį lavinti

2017 m. kovo 28 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tė Bea­ta Juk­ne­vi­čiū­tė jau sep­ty­ne­rius me­tus dir­ba lo­go­pe­di­jos sri­ty­je, šie­met pel­nė Me­tų lo­go­pe­dės ti­tu­lą. Pa­sak spe­cia­lis­tės, ge­riau anksčiau ap­si­lan­ky­ti pas lo­go­pe­dą, nei dels­ti. Bė­gant lai­kui pa­dė­ti vai­kui ga­li bū­ti vis sun­kiau.– Su ko­kiais sun­ku­mais ir iš­šū­kiais daž­niau­siai ten­ka su­si­dur­ti dar­be?– Dir­bu Vil­niaus ra­jo­ne, to­dėl di­džiau­sias iš­šū­kis – tai dau­gia­kal­bė ap­lin­ka. Var­to­jant dvi ar tris kal­bas, vie­nos iš jų mo­de­liai...

Kodėl turėtumėte nustoti lupti daržoves

2017 m. kovo 28 d.
„Dai­ly Mail On­li­ne“ su ser­ti­fi­kuo­ta Niu­jor­ko die­to­lo­ge Me­ri Džein Det­ro­jer kal­bė­jo apie dar­žo­vių ode­lė­se pa­slėp­tą nau­dą bei apie tai, ko­dėl mes ne­tu­rė­tu­me lup­ti dar­žo­vių.
Pa­sak M. Det­ro­jer, yra ke­le­tas prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­tu­mė­te pa­lik­ti ode­lę.
To­kių dar­žo­vių kaip bul­vės, mor­kos ir agur­kai ode­lė tu­ri daug svei­ka­tai nau­din­gų me­džia­gų.
„Ode­lė­je yra daug van­de­ny­je ne­tirps­tan­čių skai­du­lų, ypač dar­žo­vė­se su spal­vo­ta ode­le, – sa­kė M. Det­ro­jer. – Daž­niau­siai dau­gu­ma...

Kaip mokyti vaikus atjausti: 10 psichologo patarimų

2017 m. kovo 28 d.
Pran­cū­zų psi­cho­te­ra­peu­tė Ta­ra Beits-Diu­fort su­for­mu­la­vo 10 es­mi­nių orien­ty­rų, ku­riuos rei­kė­tų tu­rė­ti gal­vo­je tiems, ku­rie no­ri išug­dy­ti sa­vo vai­kus su­pra­tin­gais žmo­nė­mis.
Kant­ry­bės ir ge­bė­ji­mo at­si­žvelg­ti į ki­tų po­rei­kius vai­kus ga­li­ma iš­mo­ky­ti tik as­me­ni­niu pa­vyz­džiu, tei­gia spe­cia­lis­tė, nes mū­sų at­ža­los mo­ko­si mus mėg­džio­da­mi.
„Em­pa­ti­ja – toks da­ly­kas, ku­rio mes vi­si mo­ko­mės vi­są gy­ve­ni­mą; tė­vams šia te­ma rei­kė­tų pra­bil­ti kuo anks­čiau: kas­kart, kai vai­kas...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas