(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sveikata

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2017 m. sausio 10 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, pa­gau­na zui­kį, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Kaip at­si­kra­ty­ti pa­pil­do­mo svo­rio po šven­čių?

2017 m. sausio 3 d.
Abe­jo­nių ke­lia svo­rį ma­ži­nan­čių mais­to pa­pil­dų rek­la­mo­je ar eti­ke­tė­se ža­da­mas jų efek­ty­vu­mas ir grei­ti re­zul­ta­tai. Siū­lant var­to­ti pa­pil­dus, daž­nai nu­ro­do­mas ne­tgi konk­re­tus ki­log­ra­mų kie­kis, ku­ris leng­vai, be pa­stan­gų tu­rė­tų nu­kris­ti per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ko­tar­pį, net ne­pa­kei­tus gy­ve­ni­mo įpro­čių. Pa­vyz­džiui, rek­la­mo­je ra­šo­ma: „Jū­sų svo­ris per pir­mą­sias 72 var­to­ji­mo va­lan­das su­ma­žės ne ma­žiau kaip 3 kg“ ar­ba „jūs ne­tek­si­te svo­rio, net jei­gu val­gy­sit ir...

Brangiems vaistams – lengvatinis PVM tarifas

2017 m. sausio 3 d.
Iki šiol ga­lio­ju­sia­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 5 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­miesiems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, kai šių pre­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos vi­siš­kai ar iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Vi­siems ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams nuo 2009 m. sau­sio 1 d. tai­ko­mas 21 pro­c. PVM ta­ri­fas.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pirmąkart atestuoti gestų kalbos vertėjai

2017 m. sausio 3 d.
„Sie­kiant, kad klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, la­bai svar­bu, jog jie ir su jais bend­rau­jan­tys žmo­nės gau­tų pro­fe­sio­na­lias ver­ti­mo pa­slau­gas, – sa­ko Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kand­ra­ta­vi­čie­nė. – Ver­tė­jų ates­ta­ci­ja ne tik lei­džia įver­tin­ti jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet ir ska­ti­na ver­tė­jus nuo­lat to­bu­lin­ti ver­ti­mo ge­bė­ji­mus ir taip už­tik­rin­ti kuo ge­res­nę ver­ti­mo ko­ky­bę tei­kiant ver­ti­mo pa­slau­gas...

En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čios me­džia­gos ken­kia or­ga­niz­mui

2017 m. sausio 3 d.
Pran­cū­zų moks­li­nin­kai ap­skai­čia­vo, kiek dėl en­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čių me­džia­gų su­ke­lia­mų mir­čių ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys pra­ran­da lė­šų per me­tus. Aps­kai­čiuo­tą su­mą pa­skirs­čius pro­por­cin­gai pa­gal gy­ven­to­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je skai­čių, Lie­tu­vai tek­tų apie mi­li­jar­das eu­rų per me­tus. Be abe­jo, ne­ ma­žiau svar­bios ir so­cia­li­nės pa­sek­mės, juk dėl mir­čių ir li­gų nu­ken­čia ne tik pa­tys li­go­niai, bet ir jų šei­mos.
En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą su­da­ro be­la­ta­kės ar­ba vi­daus...

Oficialiai nedeklaravus išvykimo ir atvykimo gali kilti problemų

2017 m. sausio 3 d.
Išanks­ti­niais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių į ša­lį imig­ra­vo per 20 tūks­tan­čių žmo­nių, iš ku­rių dau­gu­ma – grį­žę Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Šie žmo­nės tu­rė­tų vėl dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą mū­sų ša­ly­je, at­nau­jin­ti sveika­tos drau­di­mą, pa­si­rink­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, šei­mos gy­dy­to­ją ir pa­si­keis­ti se­ną kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­są į nau­ją.
Vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mi pen­si­nin­kai, neį­ga­lie­ji, moks­lei­viai, nuo­la­ti­nių stu­di­jų stu­den­tai, dar­bo bir­žo­je...

Medikai taiko naują procedūrą

2017 m. sausio 3 d.
Ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma tiems pa­cien­tams, ku­riems dėl jų būk­lės ne­ga­li­ma pa­ša­lin­ti di­de­lio plaz­mos kie­kio.
Pir­mo­ji to­kia pro­ce­dū­ra at­lik­ta pa­cien­tei, ser­gan­čiai grei­tai pro­gre­suo­jan­čiu inks­tų už­de­gi­mu, ku­rį su­kė­lė au­di­nius ar­dan­tys an­ti­kū­nai. Dvi­gu­bos plaz­mos filt­ra­ci­jos me­tu iš jos or­ga­niz­mo kar­tu su an­ti­kū­nais bu­vo pa­ša­lin­ti ir plaz­mos bal­ty­mai, ta­čiau vė­liau jie su­grą­žin­ti.
Kau­no kli­ni­ko­se nuo 2006 me­tų at­lie­ka­ma ir pa­na­šaus po­vei­kio kas­ka­di­nė...

Šventė ir vienišiui turi būti šventė

2016 m. gruodžio 20 d.
Ro­si­ta Le­ka­vi­čie­nė, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Fi­lo­so­fi­jos ir psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rė, sa­ko, kad vie­nat­vė tu­ri be­ga­lę vei­dų ir prie­žas­čių.
Kai kam šios Ka­lė­dos ga­li bū­ti pir­mo­sios be su­tuok­ti­nio ar su­tuok­ti­nės, kai kas, už­si­su­kę įpras­tų dar­bų ra­te, tik priar­tė­jus šven­tėms su­vo­kia, kad ne­tu­ri tik­rų drau­gų ar ar­ti­mų žmo­nių, kai kas sa­vo vie­nat­ve gal­būt mė­gau­ja­si, net ir per šven­tes.
„Ka­lė­dos – ne­tin­ka­mas me­tas kaps­ty­tis po sa­ve, ieš­ko­ti prie­žas­čių, dėl...

Išnyrantis operuoto klubo sąnarys gadina gyvenimą

2016 m. gruodžio 20 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio ra­jo­no Lin­kai­čių kai­mo gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ką jai da­ry­ti: po to, kai dau­giau kaip prieš me­tus bu­vo at­lik­ta klu­bo są­na­rio kei­ti­mo ope­ra­ci­ja, nau­ja­sis są­na­rys net tris kar­tus iš­si­nė­rė. „Gal ga­li­ma ant­rą kar­tą gau­ti ne­mo­ka­mą są­na­rį?“ – klausia gy­ven­to­ja.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su­si­dė­vė­ju­sio klu­bo są­na­rio pla­ni­nė opera­ci­ja jai bu­vo at­lik­ta 2015 me­tų lie­pos mė­ne­sį Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je. Ope­ra­ci­ja pa­vy­ko, ta­čiau...

Per savaitę – 20 naujų ŽIV atvejų

2016 m. gruodžio 20 d.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gyventojų patogumui – dienos stacionaro palata

2016 m. gruodžio 6 d.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je pra­dė­jo veik­ti die­nos sta­cio­na­ro pa­la­ta. Žmo­gus dar ne­se­niai ieš­ko­da­vo, kas jam ga­lė­tų su­leis­ti vais­tų ar su­la­šin­ti gy­do­mo­jo tir­pa­lo. Da­bar jam tai ne­mo­ka­mai at­liks šio­je pa­la­to­je, o ta­da jis ga­lės ke­liau­ti na­mo.
„Jau tu­rė­jo­me li­go­niu­kų“, – apie die­nos sta­cio­na­ro pa­la­to­je ap­si­lan­kiu­sius pir­muo­sius pa­cien­tus sa­ko ja­me dir­ban­ti bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja Ra­min­ta Mi­la­šaus­kai­tė. Pir­mą­ją pa­la­tos dar­bo die­ną ji jiems su­la­ši­no...

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2016 m. gruodžio 6 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, „pa­gau­na zui­kį“, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Pagalbinio apvaisinimo klausimas kursto aistras

2016 m. gruodžio 6 d.
Pir­ma­die­nį gru­pė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) me­di­kų, tarp ku­rių aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė, Mik­roin­va­zi­nės ir plas­ti­nės gi­ne­ko­lo­gi­jos sek­to­riaus va­do­vė Da­lia Rai­lai­tė bei ge­ne­ti­kas doc. dr. Da­nie­lius Se­ra­pi­nas, pa­si­sa­kė už „vals­tie­čių ir ža­lių­jų“ siū­ly­mą ir Sei­mo na­riams pa­tei­kė moks­li­nius įro­dy­mus, pa­grin­džian­čius kiau­šia­ląs­čių šal­dy­mo efek­ty­vu­mą, kad ne­rei­kė­tų šal­dy­ti ir nai­kin­ti ne­be­rei­ka­lin­gų emb­rio­nų.
Tuo tar­pu praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos aku­še­rių-gi­ne­ko­lo­gų...

Ir sirgdami neatitrūksta nuo darbų

2016 m. gruodžio 6 d.
Di­džiau­sia da­lis, ar­ba kas penk­tas (18 pro­c.). dar­bi­nin­kas ar tech­ni­nis dar­buo­to­jas tei­gia, kad su­si­du­ria su kliū­ti­mis ne­dar­bin­gu­mo la­pe­liui gau­ti. Tarp aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų to­kių tė­ra 10 pro­c., ta­čiau jiems ge­ro­kai daž­niau ten­ka dirb­ti li­gos me­tu (43 pro­c.).
Drau­di­mo bend­ro­vės BTA Žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mo sky­riaus va­do­vės Jev­ge­ni­jos Krikš­čiū­nės tei­gi­mu, tai, ar dar­buo­to­jas ry­šis im­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį ir ar sirg­da­mas pa­gal ga­li­my­bes pa­dės...

Vaikus nuo psichikos ligų saugojo tėvų autoritetas

2016 m. lapkričio 29 d.
Ar pe­da­go­gi­ka ir tė­vų auk­lė­ji­mo me­to­dai tu­ri ry­šį su vai­ko psi­chi­ne svei­ka­ta? Ar šiuo me­tu kas­dien dek­la­ruo­ja­mos vai­ko tei­sės ne­pri­me­na­nant jam pa­rei­gų ne­luo­ši­na vai­ko psi­chi­kos lei­džiant jam iš­kreip­tai įsi­vaiz­duo­ti pa­sau­lį ir gy­ve­ni­mą ja­me? Ar tė­vų ir mo­ky­to­jų au­to­ri­te­to nie­ki­ni­mas, aukš­čiau vis­ko iš­ke­liant vai­ko tei­ses ne­da­ro jo as­me­ny­bei meš­kos pa­slau­gos?Į to­kius klau­si­mus mo­ky­to­jai ir tė­vai ga­lė­jo sau at­sa­ky­ti, Kel­mė­je vy­ku­sio­je moks­li­nė­je pra­kti­nė­je...

Jau­nie­ji gy­dy­to­jai ne­pa­nai­ki­na medikų deficito

2016 m. lapkričio 22 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je šiuo me­tu dir­ba trys psi­chiat­ri­jos vy­res­nie­ji re­zi­den­tai ir ke­tu­ri in­ter­nai. Jau­nie­ji gy­dy­to­jai be dar­bo ne­sė­di, nes pro­fe­sio­na­lų krū­viai – la­bai di­de­li. Be to, li­go­ni­nei ypač trūks­ta kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tų.
Vai­va Makš­tu­tie­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­ci­nos di­rek­to­rė, lai­ki­nai ei­nan­ti ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas, pa­si­džiau­gė, kad re­zi­den­tai ir in­ter­nai ren­ka­si Šiau­lių li­go­ni­nę pra­kti­kai, ta­čiau...

Emigrantų gydymasis: ką reikia žinoti?

2016 m. lapkričio 22 d.
Tik dek­la­ra­vu­sie­ji sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą žmo­nės ga­li da­ly­vau­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­mo­je. Prie­vo­lė mo­kė­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas at­si­ran­da nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo da­tos. Jei žmo­gus tuoj pat įsi­dar­bi­na, vi­sos pri­va­lo­mos įmo­kos su­mo­ka­mos kar­tu su dar­bo už­mo­kes­čiu ir svei­ka­tos drau­di­mas įsi­ga­lio­ja nuo įsi­dar­bi­ni­mo da­tos.
Dir­ban­tie­ji pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą, vyk­dan­tie­ji in­di­vi­dua­lią...

Sąnariams kenkia judėjimo stoka, nevisavertė mityba ir net stresas

2016 m. lapkričio 15 d.
Lie­tu­vos ho­mo­tok­si­ko­lo­gų drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tas, chi­rur­gas Al­vi­das Di­džiu­lis dau­giau kaip prieš 20 me­tų su­si­do­mė­jo bio­lo­gi­ne me­di­ci­na – tok­si­ko­lo­gi­ja. Su­di­lu­sių są­na­rių kei­ti­mo ope­ra­ci­jas sa­vo pa­cien­tams gy­dy­to­jas pa­de­da nu­to­lin­ti na­tū­ra­liais gy­dy­mo me­to­dais.
Pa­sak A. Di­džiu­lio, stre­sas, už­terš­tas oras, ne­vi­sa­ver­tė mi­ty­ba, ju­dė­ji­mo trū­ku­mas, pa­ver­čia mus li­go­niais ge­ro­kai anks­čiau, nei pra­de­da­me sen­ti.
„Blo­giau­sia, kad są­na­rių...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />