(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2017 m. sausio 10 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, pa­gau­na zui­kį, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Kaip at­si­kra­ty­ti pa­pil­do­mo svo­rio po šven­čių?

2017 m. sausio 3 d.
Abe­jo­nių ke­lia svo­rį ma­ži­nan­čių mais­to pa­pil­dų rek­la­mo­je ar eti­ke­tė­se ža­da­mas jų efek­ty­vu­mas ir grei­ti re­zul­ta­tai. Siū­lant var­to­ti pa­pil­dus, daž­nai nu­ro­do­mas ne­tgi konk­re­tus ki­log­ra­mų kie­kis, ku­ris leng­vai, be pa­stan­gų tu­rė­tų nu­kris­ti per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ko­tar­pį, net ne­pa­kei­tus gy­ve­ni­mo įpro­čių. Pa­vyz­džiui, rek­la­mo­je ra­šo­ma: „Jū­sų svo­ris per pir­mą­sias 72 var­to­ji­mo va­lan­das su­ma­žės ne ma­žiau kaip 3 kg“ ar­ba „jūs ne­tek­si­te svo­rio, net jei­gu val­gy­sit ir...

Brangiems vaistams – lengvatinis PVM tarifas

2017 m. sausio 3 d.
Iki šiol ga­lio­ju­sia­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 5 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­miesiems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, kai šių pre­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos vi­siš­kai ar iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Vi­siems ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams nuo 2009 m. sau­sio 1 d. tai­ko­mas 21 pro­c. PVM ta­ri­fas.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pirmąkart atestuoti gestų kalbos vertėjai

2017 m. sausio 3 d.
„Sie­kiant, kad klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, la­bai svar­bu, jog jie ir su jais bend­rau­jan­tys žmo­nės gau­tų pro­fe­sio­na­lias ver­ti­mo pa­slau­gas, – sa­ko Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kand­ra­ta­vi­čie­nė. – Ver­tė­jų ates­ta­ci­ja ne tik lei­džia įver­tin­ti jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet ir ska­ti­na ver­tė­jus nuo­lat to­bu­lin­ti ver­ti­mo ge­bė­ji­mus ir taip už­tik­rin­ti kuo ge­res­nę ver­ti­mo ko­ky­bę tei­kiant ver­ti­mo pa­slau­gas...

En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čios me­džia­gos ken­kia or­ga­niz­mui

2017 m. sausio 3 d.
Pran­cū­zų moks­li­nin­kai ap­skai­čia­vo, kiek dėl en­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čių me­džia­gų su­ke­lia­mų mir­čių ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys pra­ran­da lė­šų per me­tus. Aps­kai­čiuo­tą su­mą pa­skirs­čius pro­por­cin­gai pa­gal gy­ven­to­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je skai­čių, Lie­tu­vai tek­tų apie mi­li­jar­das eu­rų per me­tus. Be abe­jo, ne­ ma­žiau svar­bios ir so­cia­li­nės pa­sek­mės, juk dėl mir­čių ir li­gų nu­ken­čia ne tik pa­tys li­go­niai, bet ir jų šei­mos.
En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą su­da­ro be­la­ta­kės ar­ba vi­daus...

Oficialiai nedeklaravus išvykimo ir atvykimo gali kilti problemų

2017 m. sausio 3 d.
Išanks­ti­niais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių į ša­lį imig­ra­vo per 20 tūks­tan­čių žmo­nių, iš ku­rių dau­gu­ma – grį­žę Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Šie žmo­nės tu­rė­tų vėl dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą mū­sų ša­ly­je, at­nau­jin­ti sveika­tos drau­di­mą, pa­si­rink­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, šei­mos gy­dy­to­ją ir pa­si­keis­ti se­ną kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­są į nau­ją.
Vals­ty­bės lė­šo­mis drau­džia­mi pen­si­nin­kai, neį­ga­lie­ji, moks­lei­viai, nuo­la­ti­nių stu­di­jų stu­den­tai, dar­bo bir­žo­je...

Medikai taiko naują procedūrą

2017 m. sausio 3 d.
Ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma tiems pa­cien­tams, ku­riems dėl jų būk­lės ne­ga­li­ma pa­ša­lin­ti di­de­lio plaz­mos kie­kio.
Pir­mo­ji to­kia pro­ce­dū­ra at­lik­ta pa­cien­tei, ser­gan­čiai grei­tai pro­gre­suo­jan­čiu inks­tų už­de­gi­mu, ku­rį su­kė­lė au­di­nius ar­dan­tys an­ti­kū­nai. Dvi­gu­bos plaz­mos filt­ra­ci­jos me­tu iš jos or­ga­niz­mo kar­tu su an­ti­kū­nais bu­vo pa­ša­lin­ti ir plaz­mos bal­ty­mai, ta­čiau vė­liau jie su­grą­žin­ti.
Kau­no kli­ni­ko­se nuo 2006 me­tų at­lie­ka­ma ir pa­na­šaus po­vei­kio kas­ka­di­nė...

Šventė ir vienišiui turi būti šventė

2016 m. gruodžio 20 d.
Ro­si­ta Le­ka­vi­čie­nė, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Fi­lo­so­fi­jos ir psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros pro­fe­so­rė, sa­ko, kad vie­nat­vė tu­ri be­ga­lę vei­dų ir prie­žas­čių.
Kai kam šios Ka­lė­dos ga­li bū­ti pir­mo­sios be su­tuok­ti­nio ar su­tuok­ti­nės, kai kas, už­si­su­kę įpras­tų dar­bų ra­te, tik priar­tė­jus šven­tėms su­vo­kia, kad ne­tu­ri tik­rų drau­gų ar ar­ti­mų žmo­nių, kai kas sa­vo vie­nat­ve gal­būt mė­gau­ja­si, net ir per šven­tes.
„Ka­lė­dos – ne­tin­ka­mas me­tas kaps­ty­tis po sa­ve, ieš­ko­ti prie­žas­čių, dėl...

Išnyrantis operuoto klubo sąnarys gadina gyvenimą

2016 m. gruodžio 20 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio ra­jo­no Lin­kai­čių kai­mo gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ką jai da­ry­ti: po to, kai dau­giau kaip prieš me­tus bu­vo at­lik­ta klu­bo są­na­rio kei­ti­mo ope­ra­ci­ja, nau­ja­sis są­na­rys net tris kar­tus iš­si­nė­rė. „Gal ga­li­ma ant­rą kar­tą gau­ti ne­mo­ka­mą są­na­rį?“ – klausia gy­ven­to­ja.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su­si­dė­vė­ju­sio klu­bo są­na­rio pla­ni­nė opera­ci­ja jai bu­vo at­lik­ta 2015 me­tų lie­pos mė­ne­sį Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je. Ope­ra­ci­ja pa­vy­ko, ta­čiau...

Per savaitę – 20 naujų ŽIV atvejų

2016 m. gruodžio 20 d.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gyventojų patogumui – dienos stacionaro palata

2016 m. gruodžio 6 d.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je pra­dė­jo veik­ti die­nos sta­cio­na­ro pa­la­ta. Žmo­gus dar ne­se­niai ieš­ko­da­vo, kas jam ga­lė­tų su­leis­ti vais­tų ar su­la­šin­ti gy­do­mo­jo tir­pa­lo. Da­bar jam tai ne­mo­ka­mai at­liks šio­je pa­la­to­je, o ta­da jis ga­lės ke­liau­ti na­mo.
„Jau tu­rė­jo­me li­go­niu­kų“, – apie die­nos sta­cio­na­ro pa­la­to­je ap­si­lan­kiu­sius pir­muo­sius pa­cien­tus sa­ko ja­me dir­ban­ti bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja Ra­min­ta Mi­la­šaus­kai­tė. Pir­mą­ją pa­la­tos dar­bo die­ną ji jiems su­la­ši­no...

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2016 m. gruodžio 6 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, „pa­gau­na zui­kį“, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Pagalbinio apvaisinimo klausimas kursto aistras

2016 m. gruodžio 6 d.
Pir­ma­die­nį gru­pė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) me­di­kų, tarp ku­rių aku­še­rė-gi­ne­ko­lo­gė, Mik­roin­va­zi­nės ir plas­ti­nės gi­ne­ko­lo­gi­jos sek­to­riaus va­do­vė Da­lia Rai­lai­tė bei ge­ne­ti­kas doc. dr. Da­nie­lius Se­ra­pi­nas, pa­si­sa­kė už „vals­tie­čių ir ža­lių­jų“ siū­ly­mą ir Sei­mo na­riams pa­tei­kė moks­li­nius įro­dy­mus, pa­grin­džian­čius kiau­šia­ląs­čių šal­dy­mo efek­ty­vu­mą, kad ne­rei­kė­tų šal­dy­ti ir nai­kin­ti ne­be­rei­ka­lin­gų emb­rio­nų.
Tuo tar­pu praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos aku­še­rių-gi­ne­ko­lo­gų...

Ir sirgdami neatitrūksta nuo darbų

2016 m. gruodžio 6 d.
Di­džiau­sia da­lis, ar­ba kas penk­tas (18 pro­c.). dar­bi­nin­kas ar tech­ni­nis dar­buo­to­jas tei­gia, kad su­si­du­ria su kliū­ti­mis ne­dar­bin­gu­mo la­pe­liui gau­ti. Tarp aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų to­kių tė­ra 10 pro­c., ta­čiau jiems ge­ro­kai daž­niau ten­ka dirb­ti li­gos me­tu (43 pro­c.).
Drau­di­mo bend­ro­vės BTA Žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių val­dy­mo sky­riaus va­do­vės Jev­ge­ni­jos Krikš­čiū­nės tei­gi­mu, tai, ar dar­buo­to­jas ry­šis im­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį ir ar sirg­da­mas pa­gal ga­li­my­bes pa­dės...

Vaikus nuo psichikos ligų saugojo tėvų autoritetas

2016 m. lapkričio 29 d.
Ar pe­da­go­gi­ka ir tė­vų auk­lė­ji­mo me­to­dai tu­ri ry­šį su vai­ko psi­chi­ne svei­ka­ta? Ar šiuo me­tu kas­dien dek­la­ruo­ja­mos vai­ko tei­sės ne­pri­me­na­nant jam pa­rei­gų ne­luo­ši­na vai­ko psi­chi­kos lei­džiant jam iš­kreip­tai įsi­vaiz­duo­ti pa­sau­lį ir gy­ve­ni­mą ja­me? Ar tė­vų ir mo­ky­to­jų au­to­ri­te­to nie­ki­ni­mas, aukš­čiau vis­ko iš­ke­liant vai­ko tei­ses ne­da­ro jo as­me­ny­bei meš­kos pa­slau­gos?Į to­kius klau­si­mus mo­ky­to­jai ir tė­vai ga­lė­jo sau at­sa­ky­ti, Kel­mė­je vy­ku­sio­je moks­li­nė­je pra­kti­nė­je...

Jau­nie­ji gy­dy­to­jai ne­pa­nai­ki­na medikų deficito

2016 m. lapkričio 22 d.
Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je šiuo me­tu dir­ba trys psi­chiat­ri­jos vy­res­nie­ji re­zi­den­tai ir ke­tu­ri in­ter­nai. Jau­nie­ji gy­dy­to­jai be dar­bo ne­sė­di, nes pro­fe­sio­na­lų krū­viai – la­bai di­de­li. Be to, li­go­ni­nei ypač trūks­ta kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tų.
Vai­va Makš­tu­tie­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­ci­nos di­rek­to­rė, lai­ki­nai ei­nan­ti ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas, pa­si­džiau­gė, kad re­zi­den­tai ir in­ter­nai ren­ka­si Šiau­lių li­go­ni­nę pra­kti­kai, ta­čiau...

Emigrantų gydymasis: ką reikia žinoti?

2016 m. lapkričio 22 d.
Tik dek­la­ra­vu­sie­ji sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą žmo­nės ga­li da­ly­vau­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­mo­je. Prie­vo­lė mo­kė­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas at­si­ran­da nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo da­tos. Jei žmo­gus tuoj pat įsi­dar­bi­na, vi­sos pri­va­lo­mos įmo­kos su­mo­ka­mos kar­tu su dar­bo už­mo­kes­čiu ir svei­ka­tos drau­di­mas įsi­ga­lio­ja nuo įsi­dar­bi­ni­mo da­tos.
Dir­ban­tie­ji pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą, vyk­dan­tie­ji in­di­vi­dua­lią...

Sąnariams kenkia judėjimo stoka, nevisavertė mityba ir net stresas

2016 m. lapkričio 15 d.
Lie­tu­vos ho­mo­tok­si­ko­lo­gų drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tas, chi­rur­gas Al­vi­das Di­džiu­lis dau­giau kaip prieš 20 me­tų su­si­do­mė­jo bio­lo­gi­ne me­di­ci­na – tok­si­ko­lo­gi­ja. Su­di­lu­sių są­na­rių kei­ti­mo ope­ra­ci­jas sa­vo pa­cien­tams gy­dy­to­jas pa­de­da nu­to­lin­ti na­tū­ra­liais gy­dy­mo me­to­dais.
Pa­sak A. Di­džiu­lio, stre­sas, už­terš­tas oras, ne­vi­sa­ver­tė mi­ty­ba, ju­dė­ji­mo trū­ku­mas, pa­ver­čia mus li­go­niais ge­ro­kai anks­čiau, nei pra­de­da­me sen­ti.
„Blo­giau­sia, kad są­na­rių...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas