(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Žur­na­lis­tė Vi­ta MOR­KŪ­NIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų au­to­rė, sa­ko: „Vi­si ma­no va­sa­ros pa­bai­gos ir ru­dens re­cep­tai pra­si­de­da vie­no­dai: „Nuei­ti į miš­ką...“ Siū­lo iš­ban­dy­ti du iš jų.
Nuei­ti į miš­ką, nu­si­pjau­ti skė­ti­nę žvy­na­bu­dę. Rei­kės: 1 ne­di­de­lės ar­ba 2 ma­žes­nių žvy­na­bu­džių, 1 kiau­ši­nio, šiek tiek mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos.
Pei­liu at­sar­giai nu­va­ly­ti žvy­na­bu­dės žvy­ne­lius, nu­plau­ti, nu­sau­sin­ti. Jei gry­bo skė­tis di­de­lis, per­pjau­ti pu­siau ar į ke­lias da­lis, ap­vo­lio­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­re me­no va­do­vu dir­ban­tis Vi­ta­li­jus PO­PO­VAS re­tai ka­da už­sii­ma mais­to ga­mi­ni­mu. Šias pa­rei­gas pa­lie­ka žmo­nai. Ta­čiau mu­zi­kan­tas tu­ri daug ge­rų drau­gų me­džio­to­jų. Jie kar­tais pa­si­da­li­ja me­džiok­lės lai­mi­kiu. Tuo­met žvė­rie­ną ten­ka pa­čiam pa­ruoš­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nas Vi­ta­li­jus siū­lo iš­si­rū­ky­ti ir pa­ra­gau­ti be­bro uo­de­gos.
Rei­kės: ke­lių be­brų uo­de­gų, drus­kos, čes­na­kų, pi­pi­rų, žvė­rie­nos prie­sko­nių.
Nu­va­ly­tas be­brų uo­de­gas...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Jo­niš­kie­tė Al­ma GRONS­KIE­NĖ pa­sa­ko­ja, kad jos šei­mo­je yra du žve­jai – vy­ras Sau­lius ir sū­nus Mant­vy­das. Daž­nas jų lai­mi­kis – ly­de­kos, tad ant šei­mos pie­tų sta­lo ne­re­tai pui­kuo­ja­si ly­de­kos kot­le­tai. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti jų re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: ly­de­kos (maž­daug ki­log­ra­mo jau be kau­lų, gal­vos), 2–3 svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 mor­kos, 2–3 kiau­ši­nių, 5 šaukš­tų grie­ti­nės, žu­viai skir­tų prie­sko­nių, drus­kos, pi­pi­rų, „Ve­ge­tos“, alie­jaus.
Iš­kau­lin­tą ly­de­ką du kar­tus...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Ku­tai­sy­je (Gru­zi­ja) gy­ve­nan­čios Dva­liš­vi­li šei­mos na­mai – itin sve­tin­gi tu­ris­tams. Ma­ri­na DVA­LIŠ­VI­LI, dir­ban­ti kir­pė­ja, ke­liau­to­jus iš Šiau­lių ne tik vai­ši­no gar­džiu py­ra­gu, bet pa­si­da­li­jo ir jo re­cep­tu.Rei­kės: 5 kiau­ši­nių, 150 g cuk­raus, 3 stik­li­nių mil­tų, 500 g ke­fy­ro ar­ba grie­ti­nės (ge­riau ke­fy­ro – Ma­ri­na įspė­ja, kad lie­tu­viš­kas pro­duk­tas skir­sis nuo gru­zi­niš­ko, to­dėl teš­lai pri­reiks ir 2 šaukš­te­lių ac­to), 1 šaukš­te­lio so­dos, va­ni­lės, obuo­lių (ar­ba per­si­kų), cuk­raus pud­ros...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Va­sa­riš­ką nuo­tai­ką su­ku­ria ro­žių ar­ba­ta. Jai rei­kės ke­lių ro­žių žied­la­pių, ke­lių se­ren­čio žie­dų, po sau­je­lę avie­čių ir juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų.
Ar­ba­tos ver­da­mos po ke­lio­li­ka mi­nu­čių. Ska­nios ne tik karš­tos, bet ir at­šal­dy­tos.

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Šiau­lie­tė Gus­tė KAI­RY­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tė, at­lie­ka pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“. Gus­tė da­li­ja­si stu­den­tiš­kų pie­tų re­cep­tu. „Pie­tūs stu­den­tiš­ki ne ko­ky­bės, o lai­ko at­žvil­giu, – sa­ko ji. – Ti­kiu, jog ir esa­mi, ir ex-stu­den­tai su­pran­ta lai­ko trū­ku­mą stu­di­jų me­tais, tad siū­lau per 20 mi­nu­čių pa­si­ga­min­ti pie­tus ir de­ser­tą po jų.“Rei­kės: kiau­ši­nio, rie­kės bal­tos for­mi­nės duo­nos, sau­je­lės tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, svo­gū­no laiš­kų, kra­pų, prie­sko­nių (pa­gal sko­nį)...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus spe­cia­lis­tė Edi­ta JA­SAI­TIE­NĖ siū­lo gai­vių sa­lo­tų re­cep­tą.
Rei­kės: pu­sės ne­di­de­lio ar­bū­zo, in­de­lio juo­dų­jų aly­vuo­gių, pa­ke­lio fe­tos sū­rio, o kas mėgs­ta pi­kan­tiš­kiau – tuo­met dar rei­kės pu­sės gal­vu­tės mė­ly­no­jo svo­gū­no.
Už­pi­lą pa­si­da­ry­si­te iš ke­le­to šaukš­te­lių bal­za­mi­nio ac­to, aly­vuo­gių alie­jaus bei švie­žiai mal­tų juo­dų­jų pi­pi­riu­kų.
Ar­bū­zą ir fe­tos sū­rį su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, už­ber­ti aly­vuo­ges bei juos­te­lė­mis pjaus­ty­tus...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ele­na JUŠ­KIE­NĖ mėgs­ta gry­bau­ti, iš gry­bų ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti ska­nios ir so­čios gry­bų miš­rai­nės.
Rei­kia: džio­vin­tų ba­ra­vy­kų, sil­kės, ro­pu­tės svo­gū­no, alie­jaus ke­pi­mui, mėgs­ta­mo po­mi­do­rų pa­da­žo.
Švie­žius ba­ra­vy­kus kuo smul­kiau su­pjaus­ty­ti, skar­dą iš­klo­ti bal­tu po­pie­riu­mi, su­pil­ti su­smul­kin­tus ba­ra­vy­kus ir apie po­rą die­nų džio­vin­ti sau­lė­je. Taip pa­ruoš­ti ba­ra­vy­kai, su­pil­ti į...

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Vir­tos bul­vės su­tri­na­mos, ne­vir­tos su­tar­kuo­ja­mos vi­du­ti­nio stam­bu­mo dar­žo­vių trin­tu­ve. Tar­kiai nu­spau­džia­mi ran­ko­mis – ne­rei­kia jų sunk­ti mai­še­ly­je taip sau­sai, kaip įpras­tiems ce­pe­li­nams.
Vis­kas su­mai­šo­ma, ge­rai iš­min­ko­ma.
Įda­rui po­nia Al­do­na ruo­šia vir­tus gry­bus. Juos su­pjaus­to smul­kiais ga­ba­liu­kais ir pa­ska­ni­na prie­sko­nių mi­ši­niu su drus­ka.
Įda­ry­ti „grei­ti“ ce­pe­li­nai ver­da­mi apie 8–10 mi­nu­čių. Val­go­mi su grie­ti­ne ar pa­da­žu.

Dienos receptas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Edi­ta VO­VE­RY­TĖ, ge­rai ži­no­ma fo­tog­ra­fė, Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rė, bai­gu­si me­no stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te, da­bar gy­ve­nan­ti ir ku­rian­ti Li­ver­pu­ly­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, da­li­ja­si sa­vo svei­ko mais­to re­cep­tu
Kok­tei­liui rei­kės sau­jos la­pi­nio ko­pūs­to (ka­le) – pui­kus ge­le­žies, vi­ta­mi­no A, K, C, kal­cio šal­ti­nis. La­bai tin­ka šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­tie­ms. Taip pat sau­jos špi­na­tų – vi­ta­mi­nų A, C, E, B6, kal­cio...

Dienos receptas

2017 m. liepos 29 d.
Zi­ta KAT­KIE­NĖ, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai, sten­gia­si ga­min­ti svei­kus, ne­ka­lo­rin­gus pa­tie­ka­lus. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais ji da­li­ja­si mėgs­ta­mo plo­vo re­cep­tu.
Plo­vui imu 4 šaukš­tus bas­ma­ti ry­žių, 100 g viš­tie­nos krū­ti­nė­lės be ode­lės, ne­di­de­lę mor­ką, pu­sę svo­gū­no, 1 šaukš­tą alie­jaus.
Alie­ju­je ap­ke­pi­nu su­pjaus­ty­tą ku­be­liais viš­tie­ną ir su­smul­kin­tas dar­žo­ves. Ry­žius per­plau­nu šal­tu van­de­niu. Vis­ką su­de­du į puo­dą, už­pi­lu ver­dan­čiu van­de­niu ir ver­du...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 28 d.
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kas Ar­tū­ras SU­JE­TA siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams, kaip pa­tiek­ti bal­ty­min­gą val­gį, ku­ris tin­ka po tre­ni­ruo­tės.
Rei­kia: 200 gra­mų vir­tų rau­do­nų­jų pu­pe­lių, 1 svo­gū­no, 3 čes­na­ko skil­te­lių, 4 šaukš­tų pa­si­rink­tos rū­šies ac­to, 2 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 10 gra­mų aly­vuo­gių alie­jaus, pluoš­te­lio ša­la­vi­jų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos.
Svo­gū­nus su­pjaus­ty­ki­te žie­de­liais, čes­na­ką su­trin­ki­te ir vis­ką su­mai­šy­ki­te su vir­to­mis pu­pe­lė­mis...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 27 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Ky­bu­čių kai­me, gy­ve­nan­ti lie­tu­vių ir suo­mių kal­bų fi­lo­lo­gė Vi­ta­li­ja BUD­RĖ šiuo me­tu au­gi­na dvi duk­re­les ir vi­są sa­vo lai­ką ski­ria šei­mi­nin­ka­vi­mui. Jau­na ma­ma rū­pi­na­si, kad duk­ros ir vy­ras val­gy­tų tik svei­ką, eko­lo­giš­ką mais­tą, to­dėl val­gį ga­mi­na ir py­ra­gus ke­pa pa­ti, pa­si­rink­da­ma tik nau­din­gus pro­duk­tus.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta­li­ja siū­lo iš­ban­dy­ti jos obuo­lių py­ra­go, ke­pa­mo iš vi­so grū­do mil­tų, re­cep­tą.
Teš­lai rei­kės: 150 g bal­tų mil­tų, 200 g vi­so grū­do...

Dienos receptas

2017 m. liepos 26 d.
Gė­lių ko­lek­ci­nin­kas ir se­lek­ci­nin­kas Ma­rius ALEN­ČI­KAS iš Gai­žū­nų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) ver­ti­na na­tū­ra­lu­mą. To­dėl ir ant sta­lo siū­lo dė­ti tai, kas au­ga šva­rio­je ap­lin­ko­je, be che­mi­ka­lų. Jis pa­brė­žia, jog ne vie­nas lie­tu­viš­kas dar­žo ir gė­ly­no au­ga­las ga­li pa­keis­ti po­pu­lia­rius mais­to pa­pil­dus.
„Ne vie­no­je so­dy­bo­je ran­da­ma pa­pras­ta ba­lan­da – vi­ta­mi­nų šal­ti­nis vi­są va­sa­rą. Jos la­pai tin­ka sa­lo­toms, sriu­boms. Ga­li­ma nau­do­ti ir de­ko­ra­ty­vi­nių, rau­do­nų­jų ar gel­to­nų­jų...

Dienos receptas

2017 m. liepos 25 d.
Da­lia VIETIENĖ, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo šei­mos mėgs­ta­miau­sių sa­lo­tų re­cep­tais. „Sa­lo­tos ska­nios ir grei­tai pa­ruo­šia­mos, iš­ban­dy­ki­te“, – sa­ko Da­lia.
Rei­kės: 1 bro­ko­lio, pa­ke­lio džio­vin­tų span­guo­lių, 1 gal­vu­tės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, žiups­ne­lio drus­kos (pa­gal sko­nį).
Bro­ko­lius nu­plau­nu, smul­ki­nu ša­ke­lių dy­džio ga­ba­liu­kais ir su­de­du į ver­dan­tį...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 22 d.
Šiau­lių Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­no bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė El­vy­ra UŽ­KU­RAI­TIE­NĖ il­gus me­tus dir­bo mais­to pro­duk­tų in­ži­nie­re ir tech­no­lo­ge. Mo­te­ris mėgs­ta iš­ban­dy­ti įvai­rius, įdo­mes­nius re­cep­tus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia El­vy­ra siū­lo pa­si­ga­min­ti pi­kan­tiš­kos už­te­pė­lės iš šiuo me­tu so­duo­se sirps­tan­čių ag­ras­tų.
Rei­kės: 500 gra­mų ne vi­siš­kai pri­no­ku­sių ag­ras­tų, 300 gra­mų čes­na­kų skil­te­lių, 300 gra­mų kra­pų.
Ag­ras­tų uo­de­gė­les nu­ska­by­ti, uo­gas nu­plau­ti, nu­sau­sin­ti. Čes­na­kų skil­te­les...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 21 d.
Ode­ta JA­SIE­NĖ, „Sod­ros“ Šiau­lių sky­riaus Pa­šal­pų ir ne­dar­bin­gu­mo kont­ro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, šei­mos na­rius sten­gia­si pa­le­pin­ti ska­niais ir svei­kais pa­tie­ka­lais, to­dėl, tu­rė­da­ma lai­ko, pa­ti ke­pa ir duo­ną. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti duo­nos su avi­ži­niais dribs­niais ir nor­ve­giš­kai pa­ruoš­tos la­ši­šos re­cep­tus.Rei­kės: 1 stik­li­nės avi­ži­nių dribs­nių, 1 lit­ro van­dens, 30 gra­mų mie­lių, 3 nu­brauk­tų šaukš­tų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 1 ki­log­ra­mo aukš­čiau­sios rū­šies...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 20 d.
Per šių­me­ti­nius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus Kel­mė­je pa­skai­tą apie Lie­tu­vos gast­ro­no­mi­nio pa­vel­do for­ma­vi­mą­si, rai­dą ir gy­vą­ją tra­di­ci­ją skai­tęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Rim­vy­das LAU­ŽI­KAS pa­tei­kė ne vie­ną ori­gi­na­lų praė­ju­sių šimt­me­čių pa­tie­ka­lų re­cep­tą, vie­ną siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Teš­lai rei­kės: ru­gi­nių ar ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų per pu­sę, grie­ti­nės ar­ba rūg­pie­nio.
Įda­rui: mie­ži­nių kruo­pų.
Teš­la ga­mi­na­ma iš ru­gi­nių ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 19 d.
Ap­va­lios vi­du­ti­nio dy­džio bul­vės kruopš­čiai nu­lu­pa­mos, iš­grem­žia­mas jų vi­dus. Sil­kės (ge­riau­siai su gal­vo­mis) nu­mir­ko­mos, nu­lu­pa­mos, iši­ma­mi kau­lai ir su­pjaus­to­ma smul­kiais ga­ba­liu­kais.
Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­mi svo­gū­nai. Jie su­mai­šo­mi su sil­ke, pri­de­da­ma mėgs­ta­mų prie­sko­nių, šaukš­tas svies­to. Ga­li­ma įdė­ti pet­ra­žo­lių la­pe­lių. Drus­kos ne­rei­kia – už­ten­ka sil­kės sū­ru­mo.
Mi­ši­niu pri­kimš­tos bul­vės de­da­mos į svies­tu iš­tep­tą skar­dą ir vi­du­ti­nio karš­tu­mo or­kai­tė­je ke­pa­mos, kol...

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
Rad­vi­liš­kie­tė Ais­tė GAD­LIAUS­KAI­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė, at­lie­kan­ti pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je, siū­lo pa­si­ga­min­ti gai­vų le­dų kok­tei­lį. Va­sa­rą tai ir pui­kus at­si­gai­vi­ni­mo bū­das, ir de­ser­tas.
Rei­kės: apie 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, tri­jų ba­na­nų, 300 mi­li­lit­rų va­ni­li­nių le­dų, šal­dy­tų uo­gų (pa­gal sko­nį).
Vis­ką pa­ruoš­ti la­bai pa­pras­ta. Į kok­tei­lių plak­tu­vą su­dė­ki­te grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tus ba­na­nus ir tru­pu­tį ati­tir­pu­sias uo­gas ir iš­plak­i­te. Ta­da...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas