(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 15 d.
Kel­miš­kė In­ga PA­LU­BINS­KIE­NĖ, UAB „Šiau­lių kraš­tas“ va­dy­bi­nin­kė, siū­lo iš­ban­dy­ti jos pa­čios imp­ro­vi­zuo­jant su­kur­tą spran­di­nės šaš­ly­kų re­cep­tą. „Ka­dan­gi to­kių šaš­ly­kų sko­nis vi­siems la­bai pa­ti­ko, to­dėl da­bar taip ma­ri­nuo­ju vi­sa­da“, – sa­ko In­ga.
Rei­kės: 2 ki­log­ra­mų kiau­lie­nos spran­di­nės, 2–3 šaukš­tų „Hel­mans“ ma­jo­ne­zo, po 2 šaukš­tus alie­jaus ir grū­dė­tų gars­ty­čių, apie 2 šaukš­te­lių džio­vin­tų rau­do­nė­lių, pu­sės cit­ri­nos sul­čių, pu­sės stik­li­nės van­dens, svo­gū­no gal­vu­tės, kva­pių­jų pi­pi­rų (pa­gal sko­nį), drus­kos, tru­pu­tį...

Dienos receptas

2017 m. liepos 14 d.
Pro­duk­tai „vir­tie­niams“ ima­mi iš akies: teš­lai rei­kės mil­tų, van­dens ar pie­no, tru­pu­tį alie­jaus, dus­kos, įda­rui – varš­kės, kiau­ši­nio, drus­kos, cuk­raus, pe­let­rū­no.
Teš­la min­ko­ma no­ri­mo kie­tu­mo, į mil­tus įde­dant pa­gal sko­nį drus­kos, pi­lant šil­tą van­de­nį ar­ba pie­ną ir tru­pu­tį au­ga­li­nio alie­jaus.
Į varš­kę de­da­ma pa­gal sko­nį drus­kos ir cuk­raus, įmu­ša­mas kiau­ši­nis, de­da­mas smul­kiai su­pjaus­ty­tas pe­let­rū­nas, vis­kas ge­rai su­mai­šo­ma.
Iš teš­los ran­ko­mis for­muo­ja­mi plo­ni pa­plo­tė­liai...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 13 d.
Vie­nas iš mė­gsta­mų rad­vi­liš­kie­tės moks­lei­vės Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS py­ra­gų – šo­ko­la­di­nis. Jis sal­dus, to­dėl pa­si­mė­gau­ti jo pa­kan­ka ir ne­di­de­lio ga­ba­lė­lio. Su ge­ra ka­va šis py­ra­gas – ska­nu­mė­lis.Jus­ti­na šio py­ra­go re­cep­tą tu­ri už­si­ra­šiu­si bū­tent to­kiais pro­duk­tų kie­kiais, bet jį kep­da­ma mer­gi­na kar­tais gra­mus suap­va­li­na.
No­rin­tiems kep­ti tiks­liai pa­gal re­cep­tą, py­ra­gui rei­kės: 125 gra­mų svies­to, 125 gra­mų juo­do­jo šo­ko­la­do, 3 kiau­ši­nių, 335 gra­mų cuk­raus, 115 gra­mų kvie­ti­nių mil­tų, 30 gra­mų...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 12 d.
Uk­rai­nie­tis Ser­ge­jus ŽI­TI­NIO­VAS iš Ma­riu­po­lio at­vy­ko į Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­re or­ga­ni­zuo­tą Uk­rai­nos die­ną – ku­li­na­ri­nia­me-edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me ro­dė, kaip pa­ga­mi­na­mi uk­rai­nie­tiš­ki vir­ti­niai. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Ser­ge­jus pa­brė­žė, kad jo tė­vy­nė­je va­ka­ro­ti su­si­rin­ku­sios bi­čiu­lių šei­mos apie po­rą va­lan­dų drau­ge ga­mi­na vir­ti­nius, pa­skui vai­ši­na­si. Kartu tar­pu­sa­vy­je pa­bend­rau­ja­ma.
Pri­mi­nė iš­skir­ti­nę są­ly­gą, kad teš­lą...

Dienos receptas

2017 m. liepos 11 d.
Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Vir­gi­li­ja GAD­LIAUS­KIE­NĖ siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­si­kep­ti gai­vų obuo­lių py­ra­gą.
Teš­lai rei­kės: 150 gra­mų svies­to, 2 stik­li­nių mil­tų, pu­sės stik­li­nės (ne­rie­bios) grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.
Įda­rui rei­kės: 4–5 obuo­lių, 2 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 1 stik­li­nės grie­ti­nės, 2 šaukš­tų mil­tų.
Iš­tir­pin­tą svies­tą su­pil­ki­te į mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais, ta­da...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 8 d.
Kel­mės ra­jo­no Val­pai­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir se­niū­nai­tė Da­lia ZA­KA­RIE­NĖ iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spau­džia įvai­riau­sius sū­rius. Ne­se­niai šei­mi­nin­kė pra­dė­jo spaus­ti ori­gi­na­lų sū­rį su grie­ti­ne. Šio sū­rio re­cep­tu po­nia Da­lia da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.
Rei­kės: 2 lit­rų sal­daus pie­no, 800 gra­mų grie­ti­nės (tin­ka ir pirk­ti­nė), 1 ar­ba dvie­jų na­mi­nių kiau­ši­nių, sau­je­lės span­guo­lių, cuk­raus (pa­gal sko­nį).
Di­de­lia­me in­de šei­mi­nin­kė už­kai­čia pie­ną. Kol šis kais­ta, grie­ti­nę iš­pla­ka su...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. liepos 7 d.
Ke­pa­lių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Vla­dė TOM­KU­VIE­NĖ ka­dai­se se­no­je šei­mi­nin­kių kny­go­je ra­do re­cep­tą, kaip pa­ga­min­ti su­kti­nu­kus su mor­ko­mis. O vė­liau su bi­čiu­lė­mis sū­rių šven­tei su­gal­vo­jo pa­da­ry­ti imp­ro­vi­za­ci­ją: va­do­vau­da­mo­sios mi­nė­tu re­cep­tu jos pa­ruo­šė mor­kų sū­rį. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Mor­kų sū­riui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mor­kų, 50 gra­mų ma­nų kruo­pų, 100 mi­li­lit­rų pie­no, 60 gra­mų ly­dy­to svies­to, džiū­vė­sė­lių.
Kie­kius ati­tin­ka­mai di­di­na­me ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 5 d.
No­me­da GUL­BI­NIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ auk­lė­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti ke­pi­nių, ku­rie pui­kiai tin­ka va­sa­ros iš­ky­loms gam­to­je.Teš­lai rei­kės: 4 kiau­ši­nių, po 300 gra­mų svies­to ir grie­ti­nės, po žiups­ne­lį drus­kos ir cuk­raus, mil­tų tiek, kad teš­la ne­lip­tų prie ran­kų.
Įda­rui rei­kės: 700 gra­mų kiau­lie­nos spran­di­nės, smul­kiai pjaus­ty­tų svo­gū­nų (jų tu­rė­tų bū­ti ga­na daug), drus­kos, pi­pi­rų, lau­ro la­pų, 1 stik­li­nės van­dens.
Mė­są pjaus­ty­ki­te kaip spir­gu­čiams, su­mai­šy­ki­te su...

Virtas varškės sūris

2017 m. liepos 4 d.
Į puo­dą su­dė­ta varš­kė už­pi­la­ma pie­nu tiek, kad bū­tų ap­sem­ta. Mi­ši­nys kai­ti­na­mas, kol iš­si­ski­ria iš­rū­gos. Ta­da la­bai sau­sai nu­sun­kia­mas, vėl de­da­mas į puo­dą. Įmu­ša­mas kiau­ši­nis, su­de­da­ma grie­ti­nė, drus­ka, kmy­nai ar­ba prie­sko­niai. Nuo­lat in­ten­sy­viai mai­šant, varš­kė už­vi­ri­na­ma, pa­ver­da­ma apie 2 mi­nu­tes – kol ma­sė pa­si­da­ro pa­na­ši į ly­dy­tą sū­re­lį.
Su­pils­to­ma į for­mas, at­vė­si­na­ma ir de­da­ma į šal­dy­tu­vą. Vi­siš­kai at­vė­su­si sū­rio ma­sė iši­ma­ma iš for­mų, ap­ver­čia­ma ir pa­lie­ka­ma dar ko­kią...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. liepos 1 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ar­chi­tek­tū­ros ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja, Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Vi­ta MAR­TI­NAI­TIE­NĖ siū­lo va­sa­rai tin­ka­mo gar­du­my­no re­cep­tą.
Tor­to pa­grin­dui rei­kės: 225 gra­mų sau­sai­nių, 100 gra­mų svies­to, 100 gra­mų įvai­rių rie­šu­tų.
Įda­rui: 500 gra­mų kre­mi­nio sū­rio (mas­kar­po­nės), 1 in­de­lio (385 gra­mų) sal­daus kon­den­suo­to pie­no, 250 gra­mų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, o ge­riau aga­ro...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. birželio 30 d.
Gar­baus am­žiaus Kel­mės ra­jo­no Gri­nių kai­mo gy­ven­to­ja Jad­vy­ga MI­KA­LAUS­KIE­NĖ šei­mi­nin­ka­vi­mo iš­mo­ko iš sa­vo tė­ve­lio, ku­ris tar­na­vo vi­rė­ju pas po­nus ir mo­kė­jo pa­ga­min­ti įvai­riau­sių gur­ma­niš­kų val­gių, pa­ruoš­da­vo ne­tgi ža­lių­jų var­lių blauz­de­lių.
Nors po­nia Jad­vy­ga jau per­ko­pu­si sa­vo de­vy­nias­de­šimt­me­tį, ta­čiau val­gį dar ga­mi­na­ pa­ti. Po­rą pa­tie­ka­lų siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Rei­kės 1–1,5 ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šon­kau­lių, 0,5 ki­log­ra­mo kiau­lie­nos, drus­kos...

Riešutų duona

2017 m. birželio 29 d.
„Rie­šu­tų duo­na, kar­tais va­di­na­ma ak­mens am­žiaus duo­na – be gliu­te­no, be mie­lių, be rau­go, be cuk­raus, tu­ri daug vi­ta­mi­nų ir mik­roe­le­men­tų“, – ke­pi­nio pri­va­lu­mus var­di­ja V. Pa­ta­šie­nė.
Ki­log­ra­mui duo­nos rei­kės: po 100 gra­mų mig­do­lų, laz­dy­nų ir grai­kinių rie­šu­tų, lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, aguo­nų (jei mėgs­ta­te), li­nų sė­me­nų, se­za­mų ir mo­liū­gų sėk­lų, 2 šaukš­te­lių drus­kos, 5 kiau­ši­nių, 100 mi­li­lit­rų li­nų sė­me­nų ar­ba aly­vuo­gių alie­jaus. Pa­gal sko­nį ga­li­ma pri­dė­ti džio­vin­tų vai­sių ir uo­gų.
Treč­da­lis rie­šu­tų ir sėk­lų su­smul­ki­na­mi. Di­des­ni rie­šu­tai taip...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. birželio 28 d.
Zi­niū­nų kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės „Obe­lė­lė“ na­rė Da­nu­tė ŽI­GU­LIE­NĖ daž­nai ke­pa na­mi­nę duo­ną. Mo­te­ris sa­ko, kad įpra­tus jau vi­sai ne­be­si­no­ri jos pirk­ti pre­ky­bos cent­re. Re­cep­tą iš­ban­dy­ti ji siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Duo­nai rei­kės: 1 ki­log­ra­mo ru­gi­nių ir 1 ki­log­ra­mo kvie­ti­nių mil­tų, apie 150 gra­mų cuk­raus, 2 šaukš­tų drus­kos, sau­jos kmy­nų.
Po 200 gramų kvie­ti­nių bei ru­gi­nių mil­tų už­pli­ko­me karš­tu van­de­niu bei pa­lai­ko­me ke­lias pa­ras, kad pa­si­da­ry­tų rau­gas. Kiek­vie­ną die­ną...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. birželio 27 d.
Šiau­lių mo­te­rų žo­lės rie­du­lio ko­man­dos „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ žai­dė­ja, fut­bo­li­nin­ko Man­to Kuk­lio žmo­na ir dvie­jų vai­ku­čių ma­ma Do­vi­lė KUK­LIE­NĖ sa­ko, kad kar­tais ir tris, ir dar dau­giau kar­tų per die­ną ten­ka ten­kin­ti vai­kų už­gai­das dėl mais­to.
„Sten­gia­mės mai­tin­tis svei­kai ir ak­ty­viai leis­ti lai­ką. Man la­biau­siai pa­tin­ka ga­min­ti de­ser­tus, bet na­muo­se ma­žai kas juos val­go, to­dėl sten­giuo­si kaž­ką ska­naus pa­ga­min­ti per šven­tes ar kai lau­kia­me sve­čių. O šiaip...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. birželio 23 d.
Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti Ju­ze­fa SKĖ­RY­TĖ mo­ka ir mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti: kep­ti py­ra­gus, spaus­ti sū­rius.„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo iš­si­kep­ti ne­su­dė­tin­gą, bet tie­siog bur­no­je tirps­tan­tį py­ra­gą.Rei­kės: 500 gra­mų mil­tų, 400 gra­mų me­daus, 100 gra­mų cuk­raus, 300 gra­mų ke­fy­ro, 4 kiau­ši­nių, 100 gra­mų svies­to, šaukš­to so­dos, sau­jos švie­žių ar­ba šal­dy­tų uo­gų (braš­kių ar­ba avie­čių), prie­sko­nių (gvaz­di­kė­lių, ci­na­mo­no).
Kre­mui rei­kės: 800 gra­mų grie­ti­nės, 300 gra­mų cuk­raus, 30 gra­mų že­la­ti­nos, šaukš­te­lio cit­ri­nos rūgš­ties, šla­ke­lio...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. birželio 22 d.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Ak­me­nės sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta RA­KAUS­KIE­NĖ siū­lo grei­tai pus­ry­čiams pa­ruo­šia­mą re­cep­tą.
Ita­liš­kų kruo­pų mi­ši­nį sriu­bai su­ber­ti į du­be­nį su ver­dan­čiu pa­sū­dy­tu van­de­niu, už­deng­ti dang­čiu ir 20 mi­nu­čių vir­ti.
Pas­kui kruo­pas iš­pil­ti į kiau­ra­sam­tį ir be skys­čio su­kra­ty­ti at­gal į puo­dą.
Ta­da įmes­ti ga­ba­lą svies­to, sū­dy­tos smul­kin­tos la­ši­šos ir sau­ją špi­na­tų la­pų. Pas­ka­nin­ti drus­ka...

Senoviški „virtieniai“

2017 m. birželio 21 d.
Įda­rui: varš­kės, rū­ky­tų la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, mėgs­ta­mų prie­sko­nių.
Pro­duk­tų kie­kio po­nia Va­le­ri­ja tiks­liai ne­skai­čiuo­ja – juk ir anks­čiau šeimininkės gra­mų ne­žiū­rė­jo, iš akies nu­spręs­da­vo, kiek ko rei­kės.
Iš mil­tų, van­dens ir drus­kos už­min­ko­ma no­ri­mo kie­tu­mo teš­la.
La­ši­nu­kai ir svo­gū­nai smul­kiai su­pjaus­to­mi, pa­ke­pi­na­mi kep­tu­vė­je su prie­sko­niais ir ge­rai su­mai­šo­mi su varš­ke.
Įda­ras de­da­mas į plo­nai ran­ko­mis iš­plo­tus teš­los pa­plo­tė­lius, už­lanks­to­mi kraš­tai ir de­da­ma į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį...

Silkė su pievagrybiais ir kiaušiniais

2017 m. birželio 20 d.
Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Jo­niš­kio sky­riaus Lie­po­rų gru­pės va­do­vė Ge­no­vai­tė TRUŠ­KAUS­KAI­TĖ iš Lie­po­rų kai­mo (Jo­niš­kio r.) pri­si­pa­žįs­ta, kad sil­kę ga­lė­tų val­gy­ti kiek­vie­ną die­ną. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti jos su ma­ri­nuo­tais pie­vag­ry­biais ir vir­tais kiau­ši­niais.Pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ros svo­gū­nų ro­pu­čių, po­ros kiau­ši­nių, ma­ri­nuo­tų pie­vag­ry­bių, ma­jo­ne­zo. Ga­li­ma dė­ti ir prie­sko­nių, pa­vyz­džiui, pi­pi­rų, jei mėgs­ta­te ašt­riau.Ma­ri­na­tu, ku­ria­me bu­vo gry­bu­kai...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. birželio 17 d.
Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da BU­TA­VI­ČIE­NĖ, ves­da­ma eks­kur­si­jas, pa­sa­ko­ja ne tik apie mies­to įžy­my­bes, bet ir tar­pu­ka­rio šiau­lie­čių mėg­tas pra­mo­gas. Kal­ba su­ka­si ir apie ku­li­na­ri­ją. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams gi­dė siū­lo pa­si­ga­min­ti pa­tie­ka­lą iš viš­tie­nos. „Pap­ras­ta, grei­ta, ska­nu. Mal­ti­nu­kus pa­to­gu kep­ti or­kai­tė­je: ma­žiau rie­ba­lų ir vir­tu­vė­je su­gaiš­to lai­ko“, – sa­ko gi­dė.Rei­kės: 600 gra­mų mal­tos viš­tie­nos, 100 mi­li­lit­rų pie­no, 100 gra­mų ba­to­no be plu­tos, 2 svo­gū­nų, 2 kiau­ši­nių, drus­kos...

Varškės pyragas

2017 m. birželio 16 d.
Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė Da­lia PET­RAI­TIE­NĖ ke­pa tie­siog bur­no­je tirps­tan­tį varš­kės py­ra­gą. Tu­ri­mą re­cep­tą ji pa­to­bu­li­no, pri­dė­da­ma juo­dų­jų ser­ben­tų uo­gie­nės ir obuo­lių bei įtar­kuo­da­ma cit­ri­nos žie­ve­lės. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Teš­lai rei­kės: 200 gra­mų svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų cuk­raus, 2 stik­li­nių mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Iš vi­sų pro­duk­tų su­min­ko­me teš­lą, tik kiau­ši­nį de­da­me ne vi­są, vien try­nį. Bal­ty­mą pa­lie­ka­me, jis pra­vers, ruo­šiant...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas