(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 20 d.
Lie­tu­vos gol­bo­lo rink­ti­nės na­rys, Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas Ne­ri­jus MONT­VY­DAS gy­ve­na, spor­tuo­ja ir ma­sa­žuo­to­ju dir­ba Vil­niu­je, bet į Šiau­lių kraš­tą at­vyks­ta daž­nai, nes Jo­ne­lai­čių kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­na jo uoš­viai. „Šiau­lių kraš­tą“ Ne­ri­jus kas­dien skai­to in­ter­ne­tu.Rei­kės: 1 sau­jos ry­žių, 1 gal­vu­tės (4–5 skil­te­lių) čes­na­ko, pu­sės mor­kos, vie­nos rau­do­no­sios pa­pri­kos, vie­no di­de­lio svo­gū­no, dvie­jų po­mi­do­rų, pu­sės ki­log­ra­mo jau­tie­nos, drus­kos, ba­zi­li­kų...

Dienos receptas

2017 m. gegužės 19 d.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai Zi­ta KAT­KIE­NĖ da­li­ja­si sa­vo re­cep­tais. Po vie­no žur­na­lis­tams li­go­ni­nė­je at­lik­to ty­ri­mo, ku­rio me­tu bu­vo nu­sta­to­mas krau­ja­gys­lių am­žius, su­ži­no­ju­si ty­ri­mo re­zul­ta­tą ji nu­spren­dė lai­ky­tis su­ma­žin­to ka­lo­rin­gu­mo die­tos, tai pa­ta­ria ir kar­dio­lo­gai.
„Per tris mė­ne­sius pa­vy­ko nu­mes­ti 10 ki­log­ra­mų svo­rio. Pa­tie­ka­lai tin­ka­mi ne­štis į dar­bą dė­žu­tė­je, nes ne tik pa­de­da mes­ti svo­rį bei pa­lai­ky­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 18 d.
But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na ŠI­LINS­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti gar­daus ir svei­ko pie­nių žie­dų si­ru­po.
Rei­kės: pie­nių žie­dų, cuk­raus, cit­ri­nų sul­čių.
Pie­nių žie­dus rei­kia skin­ti be ko­te­lių, bet su ža­lia apa­ti­ne da­li­mi, pa­lik­ti pa­skleis­tus ant dro­bės po­rai va­lan­dų, kad iš­si­laks­ty­tų va­ba­liu­kai, jei to­kių bū­tų.
Vė­liau žie­dus su­dė­ti į puo­dą, už­pil­ti van­de­niu, kad ap­sem­tų, ir dar šiek tiek, už­vir­ti, pa­mai­šant pa­vir­ti 10–15 mi­nu­čių. Už­deng­ti dang­čiu ir...

Žuvis pikantiškai

2017 m. gegužės 17 d.
Jau­niau­sia Pak­ruo­jy­je gy­dy­to­ja Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti gar­džiais ir so­čiais pa­tie­ka­lais, ta­čiau vi­sa­da ati­džiai ren­ka­si pro­duk­tus, kad mais­tas ne­bū­tų rie­bus. Laik­raš­čio skai­ty­to­ja da­li­ja­si mėgs­ta­miau­sio šei­mo­je žu­vies pa­tie­ka­lo re­cep­tu.
Rei­kės: šal­dy­tos jū­rų ly­de­kos – 400 g, il­gag­rū­džių ry­žių – 60 g, pa­pri­kos (sal­džio­sios) 80 g, 2 mor­kų , 2 trum­pa­vai­sių švie­žių agur­kų, 2 šaukš­te­lių me­daus, 4 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo.
Ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais...

Orkaitėje keptos bulvės su šonine

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kie­tė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta MIZ­GI­RĖ, pa­ma­čiu­si in­ter­ne­te or­kai­tė­je su šo­ni­ne kep­tų bul­vių nuo­trau­ką, net ne­mė­gi­no re­cep­to de­ta­liai nag­ri­nė­ti. Kaip su­gal­vo­jo, taip ir pa­ga­mi­no. Bu­vo so­tu ir ska­nu. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams taip pat siū­lo­me paį­vai­rin­ti pie­tų sta­lą bul­vių bei šo­ni­nės pa­tie­ka­lu.Pa­tie­ka­lui rei­kės: di­de­lių bul­vių tiek, kad tilp­tų į skar­dą (Mar­ga­ri­ta ke­pė še­šias bul­ves), rū­ky­tos šo­ni­nės ar­ba la­ši­nu­kų, 1–2 ro­pu­čių svo­gū­nų, 1–2 po­mi­do­rų, mėgs­ta­mo fer­men­ti­nio sū­rio, drus­kos, prie­sko­nių (jei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 13 d.
Bisk­vi­tui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 75 g cuk­raus, 75 g mil­tų.
Per­te­pi­mui: 100 g mėgs­ta­mos uo­gie­nės
Kre­mui: 250 g pie­no, 5 kiau­ši­nių try­nių, 80 g cuk­raus, 15 g že­la­ti­nos, 30 g van­dens, 300 g grie­ti­nė­lės, įvai­rių uo­gų (ko­kių tu­ri­te ar mėgs­ta­te).
Ruoš­da­mi kre­mą, 40 g cuk­raus su­pil­ki­te į pie­ną ir 40 g – į kiau­ši­nių try­nius. Pie­ną su cuk­ru­mi už­vi­rin­ki­te, o try­nius su­pla­ki­te su cuk­ru­mi ir ta­da už­pil­ki­te ver­dan­čiu van­de­niu. Ma­sę tru­pu­tį pa­kai­tin­ki­te ir į ją su­pil­ki­te iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 12 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti ke­le­tą jos šei­mos la­biau­siai mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų.
Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų bul­vių, ke­lių kiau­lės žar­nų, drus­kos, 3 kiau­ši­nių, 1 lit­ro pie­no, 300 gra­mų la­ši­nių, 2 gal­vu­čių svo­gū­nų, grie­ti­nės.
Kiau­lių žar­nas iš­mir­ko­me ac­te. Su­tar­kuo­ja­me bul­ves. Tar­kius nu­spau­džia­me, kad gau­tu­me to­kią teš­lą kaip ce­pe­li­nams. Už­vi­ri­na­me pie­ną ir su­pi­la­me jį į tar­kius, be­ria­me drus­kos, iš­mai­šo­me.
La­ši­nius su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me svo­gū­ną. Su­tir­pi­na­me spir­gu­čius ir...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 11 d.
Rei­kės: mor­kų, svo­gū­nų, mėgs­ta­mo alie­jaus, po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­gal sko­nį – drus­kos ir no­ri­mų prie­sko­nių. Vi­si pro­duk­tai ima­mi iš akies.
Mor­kos su­tar­kuo­ja­mos stam­bia trin­tu­ve ir iš­ke­pa­mos alie­ju­je. Svo­gū­nai ga­na stam­biai su­pjaus­to­mi ir ke­pa­mi alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Su­mai­šo­mi su mor­ko­mis, įbe­ria­ma drus­kos, prie­sko­nių, pa­gal sko­nį de­da­ma po­mi­do­rų pa­da­žo, ge­rai iš­mai­šo­ma. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes pa­troš­ki­na­mas gi­lio­je kep­tu­vė­je, karš­tas su­kre­čia­mas į už­su­ka­mus...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. gegužės 10 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Li­na VAI­TE­KŪ­NIE­NĖ, su­da­riu­si kas­met lei­džia­mą ka­len­do­rių „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, su­rin­ko įvai­rių se­no­vi­nių ir tra­di­ci­nių re­cep­tų. „Šiau­lių kra­što“ skai­ty­to­jams siū­lo­me po­rą jų iš­mė­gin­ti.Pa­tie­ka­lui rei­kės: 300 gra­mų mor­kų, 0,5 stik­li­nės ma­nų kruo­pų, 1 šaukš­te­lio krak­mo­lo, 1 šaukš­to kvie­ti­nių mil­tų, prie­sko­nių.
Mo­rkas su­tar­kuo­ja­me, su­mai­šo­me su kruo­po­mis, miltais, krak­mo­lu ir prie­sko­niais ir pa­lie­ka­me 20 mi­nu­čių. Ta­da lip­do­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kie­tė Vil­ma GED­MI­NIE­NĖ, bend­ro­vės „Gliu­kol­ve­tas“ va­dy­bi­nin­kė, mėgs­ta su­kio­tis vir­tu­vė­je ir iš­ban­dy­ti vis nau­jus pa­tie­ka­lų re­cep­tus, jais daž­nai nu­ste­bin­da­ma ar­ti­muo­sius ir drau­gus. Po­rą mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tų ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Jų teš­lai rei­kės: 200 gra­mų svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 200 gra­mų grie­ti­nės, 2 kiau­ši­nių, tru­pu­čio cuk­raus ir drus­kos, mil­tų (tiek, kad teš­la ne­bū­tų per daug kie­ta).
Įda­rui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mėgs­ta­mo far­šo, 0,5 stik­li­nės van­dens...

Įda­ry­ta viš­tie­na

2017 m. gegužės 6 d.
Kel­miš­kė Jur­ga PE­LE­NIE­NĖ mo­ka vi­sus mo­te­riš­kus bui­ties dar­bus: mez­ga, ne­ria, siu­va, ve­lia iš vil­nos, pie­šia ir ska­niai ga­mi­na. Jos vy­ras ir duk­ros nie­kuo­met ne­no­ri pra­leis­ti pie­tų, ku­riuos ji pa­ga­mi­na.
Jur­ga vi­suo­met sten­gia­si, kad pa­tie­ka­las bū­tų įdo­mes­nis ir ska­nes­nis.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams J. Pe­le­nie­nė siū­lo iš­ban­dy­ti jos šei­mos mėgs­ta­mą karš­tą pa­tie­ka­lą.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 kg viš­tos krū­ti­nė­les, 5 mor­kų, 5 svo­gū­no gal­vu­čių, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 200 gra­mų...

Dienos receptas Laura Gramantė

2017 m. gegužės 5 d.
Paeg­le­sių kai­me (Ak­me­nės r.) gy­ve­nan­ti Lau­ra GRA­MAN­TĖ mėgs­ta ir mo­ka gar­džiai ga­min­ti. „Šiau­lių kraš­tui“ ji siū­lo pa­si­ga­min­ti vy­ro Ry­čio mėgs­ta­miau­sią pa­tie­ka­lą.
Rei­kės: 500 gra­mų spa­ge­čių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, 1 di­de­lio svo­gū­no, 2 di­de­lių mor­kų, 0,5 lit­ro kon­ser­vuo­tų ža­lių­jų žir­ne­lių, 200–300 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 300 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, prie­sko­nių ir alie­jaus.
Smul­kiai su­pjaus­to­me svo­gū­ną. Stambiai su­tar­kuo­ja­me mor­kas.
Pa­ruoš­tas mor­kas ir svo­gū­ną su­mai­šo­me su far­šu, įde­da­me...

Obuolių pyragas mamai

2017 m. gegužės 4 d.
Šiau­lie­tė Ži­vi­lė VA­LIU­ŠAI­TY­TĖ mėgs­ta, kai jos na­muo­se kve­pia py­ra­gai. Juos daž­niau­siai ke­pa ma­ma, bet Mo­ti­nos die­ną py­ra­gą sa­vo ma­mai ke­pa Ži­vi­lė. Ne­su­dė­tin­gą ke­pi­nį mer­gi­na siū­lo iš­ban­dy­ti ne tik mo­te­rims, bet ir vy­rams. „Tik­rai pa­vyks“, – drą­si­na „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja.
Rei­kės: 250 gra­mų svies­to, 10 šaukš­tų mil­tų, 4–5 obuo­lių, 1 stik­li­nės cuk­raus, žiups­ne­lio ci­na­mo­no.
Svies­tą, cuk­rų ir mil­tus su­min­ko­me. Dė­ti dau­giau mil­tų ne­re­ko­men­duo­ja­ma – teš­la ga­li ne­su­lip­ti. Ji...

Kreminis riešutų kokteilis pusryčiams

2017 m. gegužės 3 d.
Ga­tau­čių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja Vio­le­ta ŽE­MEC­KIE­NĖ mėgs­ta ruoš­ti svei­ką mais­tą. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti so­tų, mais­tin­gą ir gai­vų kok­tei­lį pus­ry­čiams.Kok­tei­liui rei­kės: 2 šaukš­tų smul­kin­tų mig­do­lų, 2 šaukš­tų 2 pro­cen­tų rie­bu­mo pie­no, 3 šaukš­tų lie­so jo­gur­to, 1 ne­di­de­lio ba­na­no, 3 le­do ga­ba­liu­kų, 1 šaukš­te­lio sė­me­nų, šiek tiek va­ni­lės ekst­rak­to ir ci­na­mo­no.
Mig­do­lus, pie­ną, jo­gur­tą, ba­na­ną su­pla­ka­me su le­do ga­ba­liu­kais...

Dienos receptas

2017 m. gegužės 2 d.
Per­te­pi­mui rei­kės: 500 mi­li­lit­rų 30 pro­c. rie­bu­mo grie­ti­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, mė­gsta­mų kva­pų esen­ci­jos ar­ba cit­ri­nos žie­ve­lės, ar­ba cit­ri­nos sul­čių, smul­kin­tų mė­gsta­mų rie­šu­tų sau­jos, 1,5 šaukš­to že­la­ti­nos, juo­do­jo šo­ko­la­do ply­te­lės (šo­ko­la­dą ga­li­ma pa­si­ga­min­ti, su­mai­šius po 2 šaukš­tus ka­ka­vos, cuk­raus, svies­to ir pie­no).
Že­la­ti­ną iš­brin­ki­na­me.
Grie­ti­nę iš­su­ka­me su cuk­ru­mi, kol iš­tirps cuk­rus, su­de­da­me kva­pų esen­ci­ją ar­ba įtar­kuo­ja­me cit­ri­nos žie­ve­lę (ar­ba įspau­džia­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 29 d.
Rei­kės: 4 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 di­de­lių svo­gū­nų, žir­ne­lių, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­to ma­jo­ne­zo, duo­nos.
Svies­te pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus. Į juos su­ber­ti su­pjaus­ty­tus kiau­ši­nius, žir­ne­lius, įdė­ti pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­tą ma­jo­ne­zo, iš­mai­šy­ti. Tep­ti ant juo­dos duo­nos rie­kės, pa­gar­din­ti kra­pais.
Ska­naus prie ry­to ka­vos!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 28 d.
Rei­kės: 1 sil­kės, 2–3 svo­gū­nų (pa­gal sko­nį), 2 sau­jų gliau­dy­tų sau­lėg­rą­žų.
Iš sil­kės iši­ma­me kau­lus, su­pjaus­to­me ma­žais kvad­ra­tė­liais, su­de­da­me į du­be­nė­lį. Svo­gū­nus su­pjaus­to­me pus­žie­džiais ir pa­ke­pi­na­me alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Sau­lėg­rą­žas pa­ke­pi­na­me sau­so­je kep­tu­vė­je (tik ne­su­de­gin­ki­te) ir su­mai­šo­me su svo­gū­nais. Kai at­vės­ta, su­kre­čia­me ant sil­kių. Ant vir­šaus už­de­da­me ma­jo­ne­zo. Ga­li­ma pa­puoš­ti ža­lu­my­nais ar vir­tu kiau­ši­nio try­niu.
Rei­kės: 1 di­de­lio bro­ko­lio, 1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 27 d.
Rei­kės: 6 lit­rų švie­žio pie­no, 1 lit­ro rūgš­čių iš­rū­gų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, kmy­nų pa­gal sko­nį.
Puo­dą su­drė­ki­na­me van­de­niu, kad ne­svil­tų. Pi­la­me švie­žią pie­ną ir puo­dą už­kai­čia­me. Kai­ti­na­me, kol ima kil­ti pu­ta. Ta­da puo­dą nu­ke­lia­me nuo ug­nies ir mai­šy­da­mi jį su­pi­la­me iš­rū­gas. Pie­ną tu­ri su­trauk­ti į varš­kę.
Gau­tą varš­kę su­kre­čia­me į kiau­ra­sam­tį, iš­klo­tą au­di­niu, nu­var­vi­na­me ir iš­kra­to­me į du­be­nį. Pa­lie­ka­me tru­pu­tį pra­vės­ti. Ta­da su­be­ria­me drus­ką, kmy­nus ir ge­rai iš­min­ko­me. Gau­tą ma­sę...

Dienos receptas

2017 m. balandžio 26 d.
Če­na­kai ga­mi­na­mi mo­li­nia­me (tal­pa 300-500 ml) in­de­ly­je.
Ku­be­liais su­pjaus­to­ma bul­vė ir de­da­ma į in­do dug­ną. Ant vir­šaus su­de­da­mi su­smul­kin­ti šon­kau­liu­kai.
Smul­kiai su­pjaus­to­mas svo­gū­nas ir už­be­ria­mas ant šon­kau­liu­kų.
Ku­be­liais su­pjaus­to­ma pu­sė sal­džio­sios pa­pri­kos ir įde­da­ma į in­dą.
Su­de­da­mi prie­sko­niai, drus­ka, ket­vir­ta­da­lis sul­ti­nio ku­be­lio.
Vis­kas už­pi­la­ma šal­tu van­de­niu, kad ap­sem­tų pro­duk­tus (bū­tų apie 1 cen­ti­met­rą virš jų)...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 25 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Sau­no­rių pir­ma­me kai­me ūki­nin­kau­jan­tis Egi­di­jus KI­MI­NAS nė­ra iš­ran­kus val­giams, pa­ts jų ne­ruo­šia, tin­ka na­miš­kių bet ko­kie pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai.
Kaip pa­ts sa­kė, te­mo­ka ap­do­ro­ti bi­čių pro­duk­tus, nes jas mėgs­ta, pri­žiū­ri. Tai pa­nau­do­ja imu­ni­te­tui stip­rin­ti.
„Tuo­met or­ga­niz­mas ge­riau įvei­kia ir dėl mais­to ga­lin­čias kil­ti pro­ble­mas“, – sa­kė Egi­di­jus.
Iš rė­me­lių iš­pjau­nu vaš­ką su bi­čių duo­ne­le, de­du į šal­dik­lį. Ki­tą die­ną su­tri­nu tarp ran­kų, su­smul­ki­nu...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />