(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 20 d.
Lie­tu­vos gol­bo­lo rink­ti­nės na­rys, Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas Ne­ri­jus MONT­VY­DAS gy­ve­na, spor­tuo­ja ir ma­sa­žuo­to­ju dir­ba Vil­niu­je, bet į Šiau­lių kraš­tą at­vyks­ta daž­nai, nes Jo­ne­lai­čių kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­na jo uoš­viai. „Šiau­lių kraš­tą“ Ne­ri­jus kas­dien skai­to in­ter­ne­tu.Rei­kės: 1 sau­jos ry­žių, 1 gal­vu­tės (4–5 skil­te­lių) čes­na­ko, pu­sės mor­kos, vie­nos rau­do­no­sios pa­pri­kos, vie­no di­de­lio svo­gū­no, dvie­jų po­mi­do­rų, pu­sės ki­log­ra­mo jau­tie­nos, drus­kos, ba­zi­li­kų...

Dienos receptas

2017 m. gegužės 19 d.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai Zi­ta KAT­KIE­NĖ da­li­ja­si sa­vo re­cep­tais. Po vie­no žur­na­lis­tams li­go­ni­nė­je at­lik­to ty­ri­mo, ku­rio me­tu bu­vo nu­sta­to­mas krau­ja­gys­lių am­žius, su­ži­no­ju­si ty­ri­mo re­zul­ta­tą ji nu­spren­dė lai­ky­tis su­ma­žin­to ka­lo­rin­gu­mo die­tos, tai pa­ta­ria ir kar­dio­lo­gai.
„Per tris mė­ne­sius pa­vy­ko nu­mes­ti 10 ki­log­ra­mų svo­rio. Pa­tie­ka­lai tin­ka­mi ne­štis į dar­bą dė­žu­tė­je, nes ne tik pa­de­da mes­ti svo­rį bei pa­lai­ky­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 18 d.
But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na ŠI­LINS­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti gar­daus ir svei­ko pie­nių žie­dų si­ru­po.
Rei­kės: pie­nių žie­dų, cuk­raus, cit­ri­nų sul­čių.
Pie­nių žie­dus rei­kia skin­ti be ko­te­lių, bet su ža­lia apa­ti­ne da­li­mi, pa­lik­ti pa­skleis­tus ant dro­bės po­rai va­lan­dų, kad iš­si­laks­ty­tų va­ba­liu­kai, jei to­kių bū­tų.
Vė­liau žie­dus su­dė­ti į puo­dą, už­pil­ti van­de­niu, kad ap­sem­tų, ir dar šiek tiek, už­vir­ti, pa­mai­šant pa­vir­ti 10–15 mi­nu­čių. Už­deng­ti dang­čiu ir...

Žuvis pikantiškai

2017 m. gegužės 17 d.
Jau­niau­sia Pak­ruo­jy­je gy­dy­to­ja Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti gar­džiais ir so­čiais pa­tie­ka­lais, ta­čiau vi­sa­da ati­džiai ren­ka­si pro­duk­tus, kad mais­tas ne­bū­tų rie­bus. Laik­raš­čio skai­ty­to­ja da­li­ja­si mėgs­ta­miau­sio šei­mo­je žu­vies pa­tie­ka­lo re­cep­tu.
Rei­kės: šal­dy­tos jū­rų ly­de­kos – 400 g, il­gag­rū­džių ry­žių – 60 g, pa­pri­kos (sal­džio­sios) 80 g, 2 mor­kų , 2 trum­pa­vai­sių švie­žių agur­kų, 2 šaukš­te­lių me­daus, 4 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo.
Ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais...

Orkaitėje keptos bulvės su šonine

2017 m. gegužės 16 d.
Jo­niš­kie­tė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta MIZ­GI­RĖ, pa­ma­čiu­si in­ter­ne­te or­kai­tė­je su šo­ni­ne kep­tų bul­vių nuo­trau­ką, net ne­mė­gi­no re­cep­to de­ta­liai nag­ri­nė­ti. Kaip su­gal­vo­jo, taip ir pa­ga­mi­no. Bu­vo so­tu ir ska­nu. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams taip pat siū­lo­me paį­vai­rin­ti pie­tų sta­lą bul­vių bei šo­ni­nės pa­tie­ka­lu.Pa­tie­ka­lui rei­kės: di­de­lių bul­vių tiek, kad tilp­tų į skar­dą (Mar­ga­ri­ta ke­pė še­šias bul­ves), rū­ky­tos šo­ni­nės ar­ba la­ši­nu­kų, 1–2 ro­pu­čių svo­gū­nų, 1–2 po­mi­do­rų, mėgs­ta­mo fer­men­ti­nio sū­rio, drus­kos, prie­sko­nių (jei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 13 d.
Bisk­vi­tui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 75 g cuk­raus, 75 g mil­tų.
Per­te­pi­mui: 100 g mėgs­ta­mos uo­gie­nės
Kre­mui: 250 g pie­no, 5 kiau­ši­nių try­nių, 80 g cuk­raus, 15 g že­la­ti­nos, 30 g van­dens, 300 g grie­ti­nė­lės, įvai­rių uo­gų (ko­kių tu­ri­te ar mėgs­ta­te).
Ruoš­da­mi kre­mą, 40 g cuk­raus su­pil­ki­te į pie­ną ir 40 g – į kiau­ši­nių try­nius. Pie­ną su cuk­ru­mi už­vi­rin­ki­te, o try­nius su­pla­ki­te su cuk­ru­mi ir ta­da už­pil­ki­te ver­dan­čiu van­de­niu. Ma­sę tru­pu­tį pa­kai­tin­ki­te ir į ją su­pil­ki­te iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 12 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti ke­le­tą jos šei­mos la­biau­siai mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų.
Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų bul­vių, ke­lių kiau­lės žar­nų, drus­kos, 3 kiau­ši­nių, 1 lit­ro pie­no, 300 gra­mų la­ši­nių, 2 gal­vu­čių svo­gū­nų, grie­ti­nės.
Kiau­lių žar­nas iš­mir­ko­me ac­te. Su­tar­kuo­ja­me bul­ves. Tar­kius nu­spau­džia­me, kad gau­tu­me to­kią teš­lą kaip ce­pe­li­nams. Už­vi­ri­na­me pie­ną ir su­pi­la­me jį į tar­kius, be­ria­me drus­kos, iš­mai­šo­me.
La­ši­nius su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me svo­gū­ną. Su­tir­pi­na­me spir­gu­čius ir...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 11 d.
Rei­kės: mor­kų, svo­gū­nų, mėgs­ta­mo alie­jaus, po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­gal sko­nį – drus­kos ir no­ri­mų prie­sko­nių. Vi­si pro­duk­tai ima­mi iš akies.
Mor­kos su­tar­kuo­ja­mos stam­bia trin­tu­ve ir iš­ke­pa­mos alie­ju­je. Svo­gū­nai ga­na stam­biai su­pjaus­to­mi ir ke­pa­mi alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Su­mai­šo­mi su mor­ko­mis, įbe­ria­ma drus­kos, prie­sko­nių, pa­gal sko­nį de­da­ma po­mi­do­rų pa­da­žo, ge­rai iš­mai­šo­ma. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes pa­troš­ki­na­mas gi­lio­je kep­tu­vė­je, karš­tas su­kre­čia­mas į už­su­ka­mus...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. gegužės 10 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Li­na VAI­TE­KŪ­NIE­NĖ, su­da­riu­si kas­met lei­džia­mą ka­len­do­rių „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, su­rin­ko įvai­rių se­no­vi­nių ir tra­di­ci­nių re­cep­tų. „Šiau­lių kra­što“ skai­ty­to­jams siū­lo­me po­rą jų iš­mė­gin­ti.Pa­tie­ka­lui rei­kės: 300 gra­mų mor­kų, 0,5 stik­li­nės ma­nų kruo­pų, 1 šaukš­te­lio krak­mo­lo, 1 šaukš­to kvie­ti­nių mil­tų, prie­sko­nių.
Mo­rkas su­tar­kuo­ja­me, su­mai­šo­me su kruo­po­mis, miltais, krak­mo­lu ir prie­sko­niais ir pa­lie­ka­me 20 mi­nu­čių. Ta­da lip­do­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. gegužės 9 d.
Rad­vi­liš­kie­tė Vil­ma GED­MI­NIE­NĖ, bend­ro­vės „Gliu­kol­ve­tas“ va­dy­bi­nin­kė, mėgs­ta su­kio­tis vir­tu­vė­je ir iš­ban­dy­ti vis nau­jus pa­tie­ka­lų re­cep­tus, jais daž­nai nu­ste­bin­da­ma ar­ti­muo­sius ir drau­gus. Po­rą mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tų ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Jų teš­lai rei­kės: 200 gra­mų svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 200 gra­mų grie­ti­nės, 2 kiau­ši­nių, tru­pu­čio cuk­raus ir drus­kos, mil­tų (tiek, kad teš­la ne­bū­tų per daug kie­ta).
Įda­rui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mėgs­ta­mo far­šo, 0,5 stik­li­nės van­dens...

Įda­ry­ta viš­tie­na

2017 m. gegužės 6 d.
Kel­miš­kė Jur­ga PE­LE­NIE­NĖ mo­ka vi­sus mo­te­riš­kus bui­ties dar­bus: mez­ga, ne­ria, siu­va, ve­lia iš vil­nos, pie­šia ir ska­niai ga­mi­na. Jos vy­ras ir duk­ros nie­kuo­met ne­no­ri pra­leis­ti pie­tų, ku­riuos ji pa­ga­mi­na.
Jur­ga vi­suo­met sten­gia­si, kad pa­tie­ka­las bū­tų įdo­mes­nis ir ska­nes­nis.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams J. Pe­le­nie­nė siū­lo iš­ban­dy­ti jos šei­mos mėgs­ta­mą karš­tą pa­tie­ka­lą.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 kg viš­tos krū­ti­nė­les, 5 mor­kų, 5 svo­gū­no gal­vu­čių, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 200 gra­mų...

Dienos receptas Laura Gramantė

2017 m. gegužės 5 d.
Paeg­le­sių kai­me (Ak­me­nės r.) gy­ve­nan­ti Lau­ra GRA­MAN­TĖ mėgs­ta ir mo­ka gar­džiai ga­min­ti. „Šiau­lių kraš­tui“ ji siū­lo pa­si­ga­min­ti vy­ro Ry­čio mėgs­ta­miau­sią pa­tie­ka­lą.
Rei­kės: 500 gra­mų spa­ge­čių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, 1 di­de­lio svo­gū­no, 2 di­de­lių mor­kų, 0,5 lit­ro kon­ser­vuo­tų ža­lių­jų žir­ne­lių, 200–300 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 300 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, prie­sko­nių ir alie­jaus.
Smul­kiai su­pjaus­to­me svo­gū­ną. Stambiai su­tar­kuo­ja­me mor­kas.
Pa­ruoš­tas mor­kas ir svo­gū­ną su­mai­šo­me su far­šu, įde­da­me...

Obuolių pyragas mamai

2017 m. gegužės 4 d.
Šiau­lie­tė Ži­vi­lė VA­LIU­ŠAI­TY­TĖ mėgs­ta, kai jos na­muo­se kve­pia py­ra­gai. Juos daž­niau­siai ke­pa ma­ma, bet Mo­ti­nos die­ną py­ra­gą sa­vo ma­mai ke­pa Ži­vi­lė. Ne­su­dė­tin­gą ke­pi­nį mer­gi­na siū­lo iš­ban­dy­ti ne tik mo­te­rims, bet ir vy­rams. „Tik­rai pa­vyks“, – drą­si­na „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja.
Rei­kės: 250 gra­mų svies­to, 10 šaukš­tų mil­tų, 4–5 obuo­lių, 1 stik­li­nės cuk­raus, žiups­ne­lio ci­na­mo­no.
Svies­tą, cuk­rų ir mil­tus su­min­ko­me. Dė­ti dau­giau mil­tų ne­re­ko­men­duo­ja­ma – teš­la ga­li ne­su­lip­ti. Ji...

Kreminis riešutų kokteilis pusryčiams

2017 m. gegužės 3 d.
Ga­tau­čių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja Vio­le­ta ŽE­MEC­KIE­NĖ mėgs­ta ruoš­ti svei­ką mais­tą. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti so­tų, mais­tin­gą ir gai­vų kok­tei­lį pus­ry­čiams.Kok­tei­liui rei­kės: 2 šaukš­tų smul­kin­tų mig­do­lų, 2 šaukš­tų 2 pro­cen­tų rie­bu­mo pie­no, 3 šaukš­tų lie­so jo­gur­to, 1 ne­di­de­lio ba­na­no, 3 le­do ga­ba­liu­kų, 1 šaukš­te­lio sė­me­nų, šiek tiek va­ni­lės ekst­rak­to ir ci­na­mo­no.
Mig­do­lus, pie­ną, jo­gur­tą, ba­na­ną su­pla­ka­me su le­do ga­ba­liu­kais...

Dienos receptas

2017 m. gegužės 2 d.
Per­te­pi­mui rei­kės: 500 mi­li­lit­rų 30 pro­c. rie­bu­mo grie­ti­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, mė­gsta­mų kva­pų esen­ci­jos ar­ba cit­ri­nos žie­ve­lės, ar­ba cit­ri­nos sul­čių, smul­kin­tų mė­gsta­mų rie­šu­tų sau­jos, 1,5 šaukš­to že­la­ti­nos, juo­do­jo šo­ko­la­do ply­te­lės (šo­ko­la­dą ga­li­ma pa­si­ga­min­ti, su­mai­šius po 2 šaukš­tus ka­ka­vos, cuk­raus, svies­to ir pie­no).
Že­la­ti­ną iš­brin­ki­na­me.
Grie­ti­nę iš­su­ka­me su cuk­ru­mi, kol iš­tirps cuk­rus, su­de­da­me kva­pų esen­ci­ją ar­ba įtar­kuo­ja­me cit­ri­nos žie­ve­lę (ar­ba įspau­džia­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 29 d.
Rei­kės: 4 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 di­de­lių svo­gū­nų, žir­ne­lių, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­to ma­jo­ne­zo, duo­nos.
Svies­te pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus. Į juos su­ber­ti su­pjaus­ty­tus kiau­ši­nius, žir­ne­lius, įdė­ti pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­tą ma­jo­ne­zo, iš­mai­šy­ti. Tep­ti ant juo­dos duo­nos rie­kės, pa­gar­din­ti kra­pais.
Ska­naus prie ry­to ka­vos!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 28 d.
Rei­kės: 1 sil­kės, 2–3 svo­gū­nų (pa­gal sko­nį), 2 sau­jų gliau­dy­tų sau­lėg­rą­žų.
Iš sil­kės iši­ma­me kau­lus, su­pjaus­to­me ma­žais kvad­ra­tė­liais, su­de­da­me į du­be­nė­lį. Svo­gū­nus su­pjaus­to­me pus­žie­džiais ir pa­ke­pi­na­me alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Sau­lėg­rą­žas pa­ke­pi­na­me sau­so­je kep­tu­vė­je (tik ne­su­de­gin­ki­te) ir su­mai­šo­me su svo­gū­nais. Kai at­vės­ta, su­kre­čia­me ant sil­kių. Ant vir­šaus už­de­da­me ma­jo­ne­zo. Ga­li­ma pa­puoš­ti ža­lu­my­nais ar vir­tu kiau­ši­nio try­niu.
Rei­kės: 1 di­de­lio bro­ko­lio, 1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 27 d.
Rei­kės: 6 lit­rų švie­žio pie­no, 1 lit­ro rūgš­čių iš­rū­gų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, kmy­nų pa­gal sko­nį.
Puo­dą su­drė­ki­na­me van­de­niu, kad ne­svil­tų. Pi­la­me švie­žią pie­ną ir puo­dą už­kai­čia­me. Kai­ti­na­me, kol ima kil­ti pu­ta. Ta­da puo­dą nu­ke­lia­me nuo ug­nies ir mai­šy­da­mi jį su­pi­la­me iš­rū­gas. Pie­ną tu­ri su­trauk­ti į varš­kę.
Gau­tą varš­kę su­kre­čia­me į kiau­ra­sam­tį, iš­klo­tą au­di­niu, nu­var­vi­na­me ir iš­kra­to­me į du­be­nį. Pa­lie­ka­me tru­pu­tį pra­vės­ti. Ta­da su­be­ria­me drus­ką, kmy­nus ir ge­rai iš­min­ko­me. Gau­tą ma­sę...

Dienos receptas

2017 m. balandžio 26 d.
Če­na­kai ga­mi­na­mi mo­li­nia­me (tal­pa 300-500 ml) in­de­ly­je.
Ku­be­liais su­pjaus­to­ma bul­vė ir de­da­ma į in­do dug­ną. Ant vir­šaus su­de­da­mi su­smul­kin­ti šon­kau­liu­kai.
Smul­kiai su­pjaus­to­mas svo­gū­nas ir už­be­ria­mas ant šon­kau­liu­kų.
Ku­be­liais su­pjaus­to­ma pu­sė sal­džio­sios pa­pri­kos ir įde­da­ma į in­dą.
Su­de­da­mi prie­sko­niai, drus­ka, ket­vir­ta­da­lis sul­ti­nio ku­be­lio.
Vis­kas už­pi­la­ma šal­tu van­de­niu, kad ap­sem­tų pro­duk­tus (bū­tų apie 1 cen­ti­met­rą virš jų)...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 25 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Sau­no­rių pir­ma­me kai­me ūki­nin­kau­jan­tis Egi­di­jus KI­MI­NAS nė­ra iš­ran­kus val­giams, pa­ts jų ne­ruo­šia, tin­ka na­miš­kių bet ko­kie pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai.
Kaip pa­ts sa­kė, te­mo­ka ap­do­ro­ti bi­čių pro­duk­tus, nes jas mėgs­ta, pri­žiū­ri. Tai pa­nau­do­ja imu­ni­te­tui stip­rin­ti.
„Tuo­met or­ga­niz­mas ge­riau įvei­kia ir dėl mais­to ga­lin­čias kil­ti pro­ble­mas“, – sa­kė Egi­di­jus.
Iš rė­me­lių iš­pjau­nu vaš­ką su bi­čių duo­ne­le, de­du į šal­dik­lį. Ki­tą die­ną su­tri­nu tarp ran­kų, su­smul­ki­nu...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas