(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SA­VIC­KIS, žur­na­lis­tas, sen­jo­ras, da­li­ja­si sa­vo pus­ry­čių re­cep­tu. Jis sa­ko, jog prieš ku­rį lai­ką vi­siš­kai at­si­sa­kė kiau­lie­nos, iš mė­sos val­go tik paukš­tie­ną, mėgs­ta žu­vį, dar­žo­ves, vai­sius. „Ir pa­ju­tau, kad pui­kiai jau­čiuo­si“, – tei­gia Al­gi­man­tas. Pus­ry­čiams jis ski­ria di­džiąją da­lį die­nos val­gio ra­cio­no.
Rei­kės: žu­vies, o prie jos gar­ny­rui – vie­no ar pu­sės obuo­lio, jei­gu di­des­nis, vie­no ar dvie­jų po­mi­do­rų, čes­na­ko skil­te­lės, svo­gū­no, ri­di­kė­lių...

Kepta silkė

2017 m. balandžio 20 d.
Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.
Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da...

Šaltsriubė su saulėgrąžų „kefyru“

2017 m. balandžio 19 d.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė KUN­ČIE­NĖ Jo­niš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re su­si­rin­ku­siems klau­sy­to­jams pa­tei­kė ne­ti­kė­tą sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ro“ re­cep­tą. Su šiuo pro­duk­tu, ku­rį kiek­vie­nas ga­li pa­si­ga­min­ti na­muo­se, ska­ni pa­va­sa­riš­ka ar­ba va­sa­riš­ka šalts­riu­bė, ypač tin­kan­ti ve­ga­nams, ne­var­to­jan­tiems gy­vu­li­nės kil­mės pie­no pro­duk­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą.Rei­kės: rau­gin­tų bu­ro­kė­lių, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, 1 stik­li­nės lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, cit­ri­nos...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 15 d.
Rei­kės: ne­di­de­lės viš­tos, viš­tie­nos prie­sko­nių, pi­pi­rų grū­de­lių, čes­na­ko, kmy­nų, drus­kos, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo, mil­tų.
Iš­da­ri­nė­tą viš­tą ge­rai įtrin­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, ap­tep­ti ma­jo­ne­zu, su­vy­nio­ti į fo­li­ją ar per­ga­men­ti­nį po­pie­rių ir iš­kep­ti or­kai­tė­je.
Ats­ki­rai iš­kep­ti iš mil­tų ir van­dens iš­min­ky­tos kie­to­kos teš­los su­for­muo­tą gal­vą su vie­to­je akių įspaus­tais pi­pi­rų grū­de­liais, plau­kus, skry­bė­lę, klum­pes, žirk­les. Kai ke­pi­niai at­vės­ta, šei­mi­nin­kė rau­do­nai, su bu­ro­kė­liais nu­da­žo klum­pes...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 14 d.
Rei­kės: tra­pios teš­los krep­še­lių ar šaukš­te­lių, ku­rių yra par­duo­tu­vė­se (ar­ba tie­siog ga­li­te pa­si­skru­din­ti ba­to­no rie­ke­lių), 2 vir­tų kiau­ši­nių, pa­ke­lio kra­bų laz­de­lių, pa­ke­lio tar­kuo­to „Džiu­go“ sū­rio, in­de­lio juo­dųjų ar rau­do­nųjų bal­ty­mi­nių ik­rų, ma­jo­ne­zo, kra­pų.
Kiau­ši­nius, kra­bų laz­de­les su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne tar­ka, su­ber­ti sū­rį, su­dė­ti ik­rus, su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Ga­li­ma vi­sus šiuos pro­duk­tus su­smul­kin­ti ir su­plak­ti mai­šy­tu­vu, jei­gu tu­ri­te.
Išp­lak­tą įda­rą dė­ti į krep­še­lius, pa­puoš­ti kra­pais ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 13 d.
Sriu­bai rei­kės: 200 gra­mų špi­na­tų, 2–3 bul­vių, 1–2 mor­kų, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių, drus­kos, pi­pi­rų, cit­ri­nos rūgš­ties, viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio.
Į ver­dan­tį sul­ti­nį su­de­da­me su­smul­kin­tas bul­ves, mor­kas. Šioms dar­žo­vėms bai­giant vir­ti, su­de­da­me su­pjaus­ty­tus špi­na­tus, prie­sko­nius. Pa­sū­do­me, pa­rūgš­ti­na­me ir dar pa­ver­da­me maž­daug pen­kias mi­nu­tes. Sriubos skonis pri­me­na rūgš­ty­nių sriu­bą.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 12 d.
Rei­kės: 400 gra­mų bul­vių, 800 gra­mų cuk­raus, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 50 gra­mų svies­to, 20 gra­mų šo­ko­la­do, tru­pu­tis cit­ri­nos rūgš­ties. Į sal­dai­nius ga­li­ma dė­ti ir mig­do­lų ar­ba va­ni­lės.
Su lu­pe­no­mis iš­vir­tos bul­vės pa­lai­ko­mos šal­tai 3 die­nas, po to nu­lu­pa­mos, su­tar­kuo­ja­mos ar­ba su­ma­la­mos mės­ma­le. Su­pi­la­mas cuk­rus, grie­ti­nė­lė, su­de­da­mas svies­tas ir mai­šant ver­da­ma, kol ma­sė pra­de­da tirš­tė­ti. Su­de­da­ma iš­tir­pin­ta cit­ri­nos rūgš­tis, ki­ti prie­dai, mai­šo­ma, kol dar la­biau...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 11 d.
Bai­so­ga­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Al­vy­da ŽIŽ­NIAUS­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus. To­kių ji siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ro ar svo­gū­no, agur­ko ar po­mi­do­ro, ma­jo­ne­zo.
Sil­kės fi­lė rei­kia su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis ir su­dė­ti į sil­ki­nę, ant vir­šaus žie­de­liais dė­ti su­pjaus­ty­tą po­rą (ga­li­ma ir svo­gū­ną), po to už­pil­ti ma­jo­ne­zo, už­ber­ti smul­kiai pjaus­ty­to ža­lio agur­ko ar­ba po­mi­do­ro...

Senelės tortas

2017 m. balandžio 8 d.
Pen­kis vai­kus au­gi­nan­ti Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos eko­lo­gė Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ rū­pi­na­si, kad jos šei­ma val­gy­tų tik na­tū­ra­lų mais­tą, to­dėl iš na­mi­nių pro­duk­tų dau­ge­lį da­ly­kų ga­mi­na pa­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Dei­ma siū­lo iš­ban­dy­ti svei­kuo­liš­ką sa­vo mo­čiu­tės tor­tą, ku­rį mie­lai val­go jos vai­kai.
Tor­tui rei­kės: 7 kiau­ši­nių, 7 šaukš­tų cuk­raus, 7 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, cit­ri­nos, va­ni­li­nio cuk­raus, 0,5 lit­ro grie­ti­nės ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 7 d.
Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lęs Rim­vy­das VAI­NU­TIS, da­bar įsi­kū­ręs Vil­niu­je, da­li­ja­si svei­kuo­liš­kos na­mi­nės duo­nos be rau­go re­cep­tu, ku­rį daž­nai nau­do­ja jo gim­ta­ja­me mies­te gy­ve­nan­ti ma­ma. Ji pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be imp­ro­vi­zuo­ti, kad ke­pi­nį pa­da­ry­tų dar gar­des­nį pa­gal sa­vo sko­nį.
Tik bū­ti­na lai­ky­tis svar­biau­sio – duo­nai ne­nau­do­ti mil­tų, mie­lių ar ke­pi­mo mil­te­lių. Vi­sus ki­tus pa­nau­do­tus pro­duk­tus su­ri­ša balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lės.
Rei­kia: 1 puo­de­lio...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 6 d.
Jo­niš­kie­tė As­ta NAT­RIE­NĖ pa­va­sa­rį ga­mi­na mais­tin­gas to­pi­nam­bų gum­bų sa­lo­tas, ku­rias la­bai mėgs­ta ir sū­nus Ro­ber­tas. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Sa­lo­toms rei­kės: to­pi­nam­bų gum­bų, mor­kų, garš­vų la­pe­lių. Pro­por­ci­jas de­ri­na­me pa­gal sa­vo sko­nį. Taip pat – šla­ke­lio alie­jaus, drus­kos, čes­na­ko.
Mor­kas ir to­pi­nam­bus nu­lu­pa­me, stam­biai su­tar­kuo­ja­me ar­ba su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais. Garš­vų la­pe­lius nu­plau­na­me ir su­smul­ki­na­me. Vis­ką su­mai­šo­me su alie­ju­mi...

Dienos receptas

2017 m. balandžio 5 d.
Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, dir­ban­ti ad­mi­nist­ra­to­re, mėgs­ta ga­min­ti ir yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Kar­tą jau da­ly­va­vo re­cep­tų kon­kur­se ir dabar da­li­ja­si vie­nu sa­vo re­cep­tu. Šį kar­tą siū­lo pa­si­ga­min­ti neįp­ras­tų su­muš­ti­nu­kų.Rei­kės: juo­dos duo­nos, ža­lių mor­kų, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, cu­ki­ni­jos, alie­jaus cuki­ni­jai ir duo­nai kep­ti, po­mi­do­rų pa­da­žo, svo­gū­no ro­pu­tės, pet­ra­žo­lių.
Duo­nos rie­kes pjau­na­me į 3 da­lis, kad išei­tų ne­di­de­li ga­ba­lė­liai, ir ap­ke­pa­me iš abie­jų pu­sių. Mor­kas...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 4 d.
Ge­no­vai­tė ZDA­NIE­NĖ, ak­ty­vi Ku­tiš­kių kai­mo (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė, mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo ne­su­dė­tin­go ir so­taus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.Rei­kės: 3–4 bul­vių, 1 ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos (ko­kios par­duo­da­mos pre­ky­bos cent­ruo­se), 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­to ma­jo­ne­zo, kep­tos vi­štie­nos ar­ba vir­tos deš­ros, prie­sko­nių, kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, drus­kos, pi­pi­rų.
Bul­ves ir cu­ki­ni­ją (bul­vės tu­rė­tų su­da­ry­ti apie du treč­da­lius ma­sės) rei­kia su­tar­kuo­ti...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. balandžio 1 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių sa­vo pa­tie­ka­lų.
Viš­tos krū­ti­nė­lės miš­rai­nėPa­tie­ka­lui rei­kės: 1 viš­tos krū­ti­nė­lės, 1 dė­žu­tės kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, 50 gra­mų grai­kinių rie­šu­tų, 50 gra­mų ana­kar­džių rie­šu­tų, 100 gra­mų vy­nuo­gių, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo.
Viš­tos krū­ti­nė­lę iš­ver­da­me, su­plė­šo­me ją ne­di­de­liais, maž­daug pu­pe­lės dy­džio, ga­ba­liu­kais.
Sa­lo­ti­nės dug­ną iš­te­pa­me ma­jo­ne­zu. Su­be­ria­me sluoks­nį grai­ki­nių rie­šu­tų, ant jų de­da­me sluoks­nį ana­na­sų. Tuo­met sluoks­nį viš­tos krū­ti­nė­lės, ant jos – sluoks­nį ana­kar­džių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 31 d.
Varš­kės ap­ke­pas
Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 4–5 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, treč­da­lio stik­li­nės pie­no, pa­ke­lio varš­kės, 3 šaukš­tų cuk­raus, 2 šaukš­te­lių se­za­mų sėk­lų.
Ma­nų kruo­pos už­pi­la­mos pie­nu ir pa­lie­ka­mos iš­brink­ti. Kiau­ši­nių bal­ty­mai at­ski­ria­mi nuo try­nių. Pla­kik­liu bal­ty­mai iš­pla­ka­mi iki stan­džių pu­tų. Try­niai, iš­brin­kin­tos kruo­pos, cuk­rus ir varš­kė su­de­da­mi į in­dą, la­bai ge­rai iš­tri­na­mi iki vien­ti­sos ma­sės.
Bal­ty­mų pu­tos at­sar­giai ima­mos šaukš­tu ir su­de­da­mos į varš­kės ma­sę. Vis­kas ge­rai, bet ne­sku­bant iš­mai­šo­ma...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 30 d.
Jo­niš­kio lopšelio-darželio „Sau­lu­tė“ mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na PAM­PA­RIE­NĖ sy­kį iš­ban­dė ko­le­gės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pa­siū­ly­tą pi­cos re­cep­tą, ku­ris la­bai pa­ti­ko, nes pa­tie­ka­las grei­tai pa­ga­mi­na­mas. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Pi­cai rei­kės: pu­sės lit­ro šil­to van­dens, pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių, tru­pu­čio drus­kos, 4–5 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, mil­tų, 2–3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 2–3 skil­te­lių čes­na­ko (ga­li­ma ir svo­gū­no dė­ti), tar­kuo­to fer­me­nti­nio sū­rio ir...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 29 d.
Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, mal­to im­bie­ro, bul­vių ar­ba ku­ku­rū­zų krak­mo­lo.
Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, su­mai­šy­ti su drus­ka, pi­pi­rais, mal­tu im­bie­ru. Kiek­vie­ną ga­ba­lė­lį ap­vo­lio­ti krak­mo­le ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 10 mi­nu­čių. Ta­da išim­ti, leis­ti at­vės­ti apie 10 mi­nu­čių ir vėl įdė­ti kep­ti apie 8–10 mi­nu­čių.
Taip pat ga­li­ma kep­ti viš­tie­ną su kau­lais, pavyzdžiui, su­smul­kin­tus spar­ne­lius.
Pa­da­žui...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 28 d.
Ri­ta VI­LI­MAI­TĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro va­do­vė, ne­mėgs­ta il­gai gaiš­ti vir­tu­vė­je, to­dėl ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti ska­nų, grei­tą ir pa­pras­tą pa­tie­ka­lą, ku­ris la­bai tin­ka prie ka­vos ar ar­ba­tos.Rei­kės: ta­le­rių, 100 gra­mų rie­šu­tų, 100–200 gra­mų sau­lėg­rą­žų, 100–150 gra­mų se­za­mų sėk­lų, 150 mi­li­lit­rų cuk­raus (ge­riau ru­do­jo), 50 gra­mų svies­to, apie 200 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės. Ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų džio­vin­tų vai­sių.
Sus­mul­ki­na­me rie­šu­tus sū­rio ma­lū­nė­liu (ge­riau...

Dienos receptas

2017 m. kovo 25 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Ant­ro­jo po­sky­rio vir­ši­nin­kė Ra­mu­nė BER­ŽANS­KIE­NĖ da­li­ja­si pa­tie­ka­lo re­cep­tu, ku­rį pa­dik­ta­vo jos sū­nus stu­den­tas. Pa­ti pa­ban­dė: ir pa­vy­ko, ir pa­ti­ko.
Pa­rei­gū­nės žo­džiais, toks re­cep­tas la­bai pra­ver­čia ne­tu­rin­tiems daug lai­ko šei­mi­nin­kau­ti, ta­čiau no­rin­tiems svei­kai mai­tin­tis. Pa­tie­ka­las – pa­pras­tas, grei­tas ir so­tus, tin­kan­tis ir pus­ry­čiams, ir va­ka­rie­nei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 24 d.
Ty­tu­vė­nų mies­to (Kel­mės r.) se­niū­no pa­va­duo­to­ja Li­na LU­KO­ŠIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. Po­nia Li­na sa­ko, jog šei­mos šven­ti­nį Ve­ly­kų sta­lą su­da­ro tik na­mi­niai pa­tie­ka­lai. Be tra­di­ci­nių mar­gu­čių, kas­met ant sta­lo pui­kuo­ja­si duon­ke­pės kros­ny­je kep­tas na­mi­nis kum­pis bei na­mi­nė duo­nos gi­ra. Gi­ros ir šei­mos mėgs­ta­mo tor­to re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.
De­šim­čiai lit­rų gi­ros rei­kės: ke­pa­lo juo­dos ru­gi­nės duo­nos (su­pjaus­ty­tos rie­kė­mis ir...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas