(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SA­VIC­KIS, žur­na­lis­tas, sen­jo­ras, da­li­ja­si sa­vo pus­ry­čių re­cep­tu. Jis sa­ko, jog prieš ku­rį lai­ką vi­siš­kai at­si­sa­kė kiau­lie­nos, iš mė­sos val­go tik paukš­tie­ną, mėgs­ta žu­vį, dar­žo­ves, vai­sius. „Ir pa­ju­tau, kad pui­kiai jau­čiuo­si“, – tei­gia Al­gi­man­tas. Pus­ry­čiams jis ski­ria di­džiąją da­lį die­nos val­gio ra­cio­no.
Rei­kės: žu­vies, o prie jos gar­ny­rui – vie­no ar pu­sės obuo­lio, jei­gu di­des­nis, vie­no ar dvie­jų po­mi­do­rų, čes­na­ko skil­te­lės, svo­gū­no, ri­di­kė­lių...

Kepta silkė

2017 m. balandžio 20 d.
Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.
Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da...

Šaltsriubė su saulėgrąžų „kefyru“

2017 m. balandžio 19 d.
„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė KUN­ČIE­NĖ Jo­niš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re su­si­rin­ku­siems klau­sy­to­jams pa­tei­kė ne­ti­kė­tą sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ro“ re­cep­tą. Su šiuo pro­duk­tu, ku­rį kiek­vie­nas ga­li pa­si­ga­min­ti na­muo­se, ska­ni pa­va­sa­riš­ka ar­ba va­sa­riš­ka šalts­riu­bė, ypač tin­kan­ti ve­ga­nams, ne­var­to­jan­tiems gy­vu­li­nės kil­mės pie­no pro­duk­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą.Rei­kės: rau­gin­tų bu­ro­kė­lių, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, 1 stik­li­nės lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, cit­ri­nos...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 15 d.
Rei­kės: ne­di­de­lės viš­tos, viš­tie­nos prie­sko­nių, pi­pi­rų grū­de­lių, čes­na­ko, kmy­nų, drus­kos, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo, mil­tų.
Iš­da­ri­nė­tą viš­tą ge­rai įtrin­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, ap­tep­ti ma­jo­ne­zu, su­vy­nio­ti į fo­li­ją ar per­ga­men­ti­nį po­pie­rių ir iš­kep­ti or­kai­tė­je.
Ats­ki­rai iš­kep­ti iš mil­tų ir van­dens iš­min­ky­tos kie­to­kos teš­los su­for­muo­tą gal­vą su vie­to­je akių įspaus­tais pi­pi­rų grū­de­liais, plau­kus, skry­bė­lę, klum­pes, žirk­les. Kai ke­pi­niai at­vės­ta, šei­mi­nin­kė rau­do­nai, su bu­ro­kė­liais nu­da­žo klum­pes...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 14 d.
Rei­kės: tra­pios teš­los krep­še­lių ar šaukš­te­lių, ku­rių yra par­duo­tu­vė­se (ar­ba tie­siog ga­li­te pa­si­skru­din­ti ba­to­no rie­ke­lių), 2 vir­tų kiau­ši­nių, pa­ke­lio kra­bų laz­de­lių, pa­ke­lio tar­kuo­to „Džiu­go“ sū­rio, in­de­lio juo­dųjų ar rau­do­nųjų bal­ty­mi­nių ik­rų, ma­jo­ne­zo, kra­pų.
Kiau­ši­nius, kra­bų laz­de­les su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne tar­ka, su­ber­ti sū­rį, su­dė­ti ik­rus, su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Ga­li­ma vi­sus šiuos pro­duk­tus su­smul­kin­ti ir su­plak­ti mai­šy­tu­vu, jei­gu tu­ri­te.
Išp­lak­tą įda­rą dė­ti į krep­še­lius, pa­puoš­ti kra­pais ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 13 d.
Sriu­bai rei­kės: 200 gra­mų špi­na­tų, 2–3 bul­vių, 1–2 mor­kų, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių, drus­kos, pi­pi­rų, cit­ri­nos rūgš­ties, viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio.
Į ver­dan­tį sul­ti­nį su­de­da­me su­smul­kin­tas bul­ves, mor­kas. Šioms dar­žo­vėms bai­giant vir­ti, su­de­da­me su­pjaus­ty­tus špi­na­tus, prie­sko­nius. Pa­sū­do­me, pa­rūgš­ti­na­me ir dar pa­ver­da­me maž­daug pen­kias mi­nu­tes. Sriubos skonis pri­me­na rūgš­ty­nių sriu­bą.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 12 d.
Rei­kės: 400 gra­mų bul­vių, 800 gra­mų cuk­raus, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 50 gra­mų svies­to, 20 gra­mų šo­ko­la­do, tru­pu­tis cit­ri­nos rūgš­ties. Į sal­dai­nius ga­li­ma dė­ti ir mig­do­lų ar­ba va­ni­lės.
Su lu­pe­no­mis iš­vir­tos bul­vės pa­lai­ko­mos šal­tai 3 die­nas, po to nu­lu­pa­mos, su­tar­kuo­ja­mos ar­ba su­ma­la­mos mės­ma­le. Su­pi­la­mas cuk­rus, grie­ti­nė­lė, su­de­da­mas svies­tas ir mai­šant ver­da­ma, kol ma­sė pra­de­da tirš­tė­ti. Su­de­da­ma iš­tir­pin­ta cit­ri­nos rūgš­tis, ki­ti prie­dai, mai­šo­ma, kol dar la­biau...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 11 d.
Bai­so­ga­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Al­vy­da ŽIŽ­NIAUS­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus. To­kių ji siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ro ar svo­gū­no, agur­ko ar po­mi­do­ro, ma­jo­ne­zo.
Sil­kės fi­lė rei­kia su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis ir su­dė­ti į sil­ki­nę, ant vir­šaus žie­de­liais dė­ti su­pjaus­ty­tą po­rą (ga­li­ma ir svo­gū­ną), po to už­pil­ti ma­jo­ne­zo, už­ber­ti smul­kiai pjaus­ty­to ža­lio agur­ko ar­ba po­mi­do­ro...

Senelės tortas

2017 m. balandžio 8 d.
Pen­kis vai­kus au­gi­nan­ti Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos eko­lo­gė Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ rū­pi­na­si, kad jos šei­ma val­gy­tų tik na­tū­ra­lų mais­tą, to­dėl iš na­mi­nių pro­duk­tų dau­ge­lį da­ly­kų ga­mi­na pa­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Dei­ma siū­lo iš­ban­dy­ti svei­kuo­liš­ką sa­vo mo­čiu­tės tor­tą, ku­rį mie­lai val­go jos vai­kai.
Tor­tui rei­kės: 7 kiau­ši­nių, 7 šaukš­tų cuk­raus, 7 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, cit­ri­nos, va­ni­li­nio cuk­raus, 0,5 lit­ro grie­ti­nės ar­ba...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 7 d.
Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lęs Rim­vy­das VAI­NU­TIS, da­bar įsi­kū­ręs Vil­niu­je, da­li­ja­si svei­kuo­liš­kos na­mi­nės duo­nos be rau­go re­cep­tu, ku­rį daž­nai nau­do­ja jo gim­ta­ja­me mies­te gy­ve­nan­ti ma­ma. Ji pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be imp­ro­vi­zuo­ti, kad ke­pi­nį pa­da­ry­tų dar gar­des­nį pa­gal sa­vo sko­nį.
Tik bū­ti­na lai­ky­tis svar­biau­sio – duo­nai ne­nau­do­ti mil­tų, mie­lių ar ke­pi­mo mil­te­lių. Vi­sus ki­tus pa­nau­do­tus pro­duk­tus su­ri­ša balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lės.
Rei­kia: 1 puo­de­lio...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 6 d.
Jo­niš­kie­tė As­ta NAT­RIE­NĖ pa­va­sa­rį ga­mi­na mais­tin­gas to­pi­nam­bų gum­bų sa­lo­tas, ku­rias la­bai mėgs­ta ir sū­nus Ro­ber­tas. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Sa­lo­toms rei­kės: to­pi­nam­bų gum­bų, mor­kų, garš­vų la­pe­lių. Pro­por­ci­jas de­ri­na­me pa­gal sa­vo sko­nį. Taip pat – šla­ke­lio alie­jaus, drus­kos, čes­na­ko.
Mor­kas ir to­pi­nam­bus nu­lu­pa­me, stam­biai su­tar­kuo­ja­me ar­ba su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais. Garš­vų la­pe­lius nu­plau­na­me ir su­smul­ki­na­me. Vis­ką su­mai­šo­me su alie­ju­mi...

Dienos receptas

2017 m. balandžio 5 d.
Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, dir­ban­ti ad­mi­nist­ra­to­re, mėgs­ta ga­min­ti ir yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Kar­tą jau da­ly­va­vo re­cep­tų kon­kur­se ir dabar da­li­ja­si vie­nu sa­vo re­cep­tu. Šį kar­tą siū­lo pa­si­ga­min­ti neįp­ras­tų su­muš­ti­nu­kų.Rei­kės: juo­dos duo­nos, ža­lių mor­kų, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, cu­ki­ni­jos, alie­jaus cuki­ni­jai ir duo­nai kep­ti, po­mi­do­rų pa­da­žo, svo­gū­no ro­pu­tės, pet­ra­žo­lių.
Duo­nos rie­kes pjau­na­me į 3 da­lis, kad išei­tų ne­di­de­li ga­ba­lė­liai, ir ap­ke­pa­me iš abie­jų pu­sių. Mor­kas...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. balandžio 4 d.
Ge­no­vai­tė ZDA­NIE­NĖ, ak­ty­vi Ku­tiš­kių kai­mo (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė, mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo ne­su­dė­tin­go ir so­taus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.Rei­kės: 3–4 bul­vių, 1 ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos (ko­kios par­duo­da­mos pre­ky­bos cent­ruo­se), 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­to ma­jo­ne­zo, kep­tos vi­štie­nos ar­ba vir­tos deš­ros, prie­sko­nių, kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, drus­kos, pi­pi­rų.
Bul­ves ir cu­ki­ni­ją (bul­vės tu­rė­tų su­da­ry­ti apie du treč­da­lius ma­sės) rei­kia su­tar­kuo­ti...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. balandžio 1 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių sa­vo pa­tie­ka­lų.
Viš­tos krū­ti­nė­lės miš­rai­nėPa­tie­ka­lui rei­kės: 1 viš­tos krū­ti­nė­lės, 1 dė­žu­tės kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, 50 gra­mų grai­kinių rie­šu­tų, 50 gra­mų ana­kar­džių rie­šu­tų, 100 gra­mų vy­nuo­gių, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo.
Viš­tos krū­ti­nė­lę iš­ver­da­me, su­plė­šo­me ją ne­di­de­liais, maž­daug pu­pe­lės dy­džio, ga­ba­liu­kais.
Sa­lo­ti­nės dug­ną iš­te­pa­me ma­jo­ne­zu. Su­be­ria­me sluoks­nį grai­ki­nių rie­šu­tų, ant jų de­da­me sluoks­nį ana­na­sų. Tuo­met sluoks­nį viš­tos krū­ti­nė­lės, ant jos – sluoks­nį ana­kar­džių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 31 d.
Varš­kės ap­ke­pas
Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 4–5 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, treč­da­lio stik­li­nės pie­no, pa­ke­lio varš­kės, 3 šaukš­tų cuk­raus, 2 šaukš­te­lių se­za­mų sėk­lų.
Ma­nų kruo­pos už­pi­la­mos pie­nu ir pa­lie­ka­mos iš­brink­ti. Kiau­ši­nių bal­ty­mai at­ski­ria­mi nuo try­nių. Pla­kik­liu bal­ty­mai iš­pla­ka­mi iki stan­džių pu­tų. Try­niai, iš­brin­kin­tos kruo­pos, cuk­rus ir varš­kė su­de­da­mi į in­dą, la­bai ge­rai iš­tri­na­mi iki vien­ti­sos ma­sės.
Bal­ty­mų pu­tos at­sar­giai ima­mos šaukš­tu ir su­de­da­mos į varš­kės ma­sę. Vis­kas ge­rai, bet ne­sku­bant iš­mai­šo­ma...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 30 d.
Jo­niš­kio lopšelio-darželio „Sau­lu­tė“ mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na PAM­PA­RIE­NĖ sy­kį iš­ban­dė ko­le­gės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pa­siū­ly­tą pi­cos re­cep­tą, ku­ris la­bai pa­ti­ko, nes pa­tie­ka­las grei­tai pa­ga­mi­na­mas. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Pi­cai rei­kės: pu­sės lit­ro šil­to van­dens, pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių, tru­pu­čio drus­kos, 4–5 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, mil­tų, 2–3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 2–3 skil­te­lių čes­na­ko (ga­li­ma ir svo­gū­no dė­ti), tar­kuo­to fer­me­nti­nio sū­rio ir...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 29 d.
Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, mal­to im­bie­ro, bul­vių ar­ba ku­ku­rū­zų krak­mo­lo.
Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, su­mai­šy­ti su drus­ka, pi­pi­rais, mal­tu im­bie­ru. Kiek­vie­ną ga­ba­lė­lį ap­vo­lio­ti krak­mo­le ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 10 mi­nu­čių. Ta­da išim­ti, leis­ti at­vės­ti apie 10 mi­nu­čių ir vėl įdė­ti kep­ti apie 8–10 mi­nu­čių.
Taip pat ga­li­ma kep­ti viš­tie­ną su kau­lais, pavyzdžiui, su­smul­kin­tus spar­ne­lius.
Pa­da­žui...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 28 d.
Ri­ta VI­LI­MAI­TĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro va­do­vė, ne­mėgs­ta il­gai gaiš­ti vir­tu­vė­je, to­dėl ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti ska­nų, grei­tą ir pa­pras­tą pa­tie­ka­lą, ku­ris la­bai tin­ka prie ka­vos ar ar­ba­tos.Rei­kės: ta­le­rių, 100 gra­mų rie­šu­tų, 100–200 gra­mų sau­lėg­rą­žų, 100–150 gra­mų se­za­mų sėk­lų, 150 mi­li­lit­rų cuk­raus (ge­riau ru­do­jo), 50 gra­mų svies­to, apie 200 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės. Ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų džio­vin­tų vai­sių.
Sus­mul­ki­na­me rie­šu­tus sū­rio ma­lū­nė­liu (ge­riau...

Dienos receptas

2017 m. kovo 25 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Ant­ro­jo po­sky­rio vir­ši­nin­kė Ra­mu­nė BER­ŽANS­KIE­NĖ da­li­ja­si pa­tie­ka­lo re­cep­tu, ku­rį pa­dik­ta­vo jos sū­nus stu­den­tas. Pa­ti pa­ban­dė: ir pa­vy­ko, ir pa­ti­ko.
Pa­rei­gū­nės žo­džiais, toks re­cep­tas la­bai pra­ver­čia ne­tu­rin­tiems daug lai­ko šei­mi­nin­kau­ti, ta­čiau no­rin­tiems svei­kai mai­tin­tis. Pa­tie­ka­las – pa­pras­tas, grei­tas ir so­tus, tin­kan­tis ir pus­ry­čiams, ir va­ka­rie­nei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 24 d.
Ty­tu­vė­nų mies­to (Kel­mės r.) se­niū­no pa­va­duo­to­ja Li­na LU­KO­ŠIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. Po­nia Li­na sa­ko, jog šei­mos šven­ti­nį Ve­ly­kų sta­lą su­da­ro tik na­mi­niai pa­tie­ka­lai. Be tra­di­ci­nių mar­gu­čių, kas­met ant sta­lo pui­kuo­ja­si duon­ke­pės kros­ny­je kep­tas na­mi­nis kum­pis bei na­mi­nė duo­nos gi­ra. Gi­ros ir šei­mos mėgs­ta­mo tor­to re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.
De­šim­čiai lit­rų gi­ros rei­kės: ke­pa­lo juo­dos ru­gi­nės duo­nos (su­pjaus­ty­tos rie­kė­mis ir...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />