(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka...

Dienos receptas

2017 m. kovo 18 d.
Ri­ma IVA­NO­VA, „Šiau­lių kraš­to“ rek­la­mos sky­riaus koor­di­na­to­rė, yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti na­mi­nių špro­tų, ku­rių sko­nis pri­lygs­ta rū­ky­tiems špro­tams.Rei­kės: 1 kg švie­žių stri­melių ar­ba kil­ku­čių (ga­li bū­ti ir šal­dy­tos).
Už­pi­lui: 2 sau­jų svo­gū­nų lukš­tų, 1 šaukš­to (be kau­po) drus­kos, 1 šaukš­te­lio cuk­raus (be kau­po), 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ar­bat­žo­lių (juo­do­sios ar­ba­tos).
Ar­bat­žo­les už­pli­ky­ti 1 stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti 15 mi­nu­čių. Svo­gū­nų lukš­tus ge­rai...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 17 d.
Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, po stik­li­nę cuk­raus ir mil­tų, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, pu­sant­ro ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Obuo­lių – pa­gal sko­nį, bet kuo jų dau­giau – tuo ska­niau.
Vis­kas, iš­sky­rus obuo­lius, su­de­da­ma į in­dą ir iš­mai­šo­ma plakikliu. Obuo­liai nu­lu­pa­mi, su­pjaus­to­mi no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ar skil­te­lė­mis, su­de­da­mi į teš­lą.
Į ke­pi­mo in­dą su­dė­ta ma­sė šau­na­ma į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­ma apie 20 mi­nu­čių – kol py­ra­gas pa­si­da­ro rus­vas, tik­ri­nant, ar jau...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 16 d.
Kar­tais ji šei­mi­nin­kau­ja po­bū­viuo­se, pa­de­da kai­my­nams ir gi­mi­nėms. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vil­ma siū­lo iš­ban­dy­ti jos ke­pa­mas ban­de­les.
Varš­kės teš­los ban­de­lės su far­šuBan­de­lėms rei­kės: 2 puo­de­lių mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 200 gra­mų varš­kės, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, žiups­ne­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, svo­gū­no, juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, prie­sko­nių, kiau­ši­nio.
Ant pjaus­ty­mo len­tu­tės su­be­ria­me mil­tus, pa­de­da­me svies­tą. Svies­tą ka­po­ja­me pei­liu. Smul­kūs ga­ba­lė­liai ap­si­vo­lio­ja...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 15 d.
Šiuo me­tu Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­ti, bet Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ne­pa­mirš­tan­ti ir jo­je vis ap­si­lan­kan­ti Ge­no­vai­tė KAČ­KIE­NĖ su­gal­vo­jo, kaip iš­ra­din­gai pa­nau­do­ti li­ku­sį su­džiū­vu­sį ba­to­ną ar­ba duo­ną. Taip ne­ty­čia išė­jo pui­kūs bly­nai. Re­cep­tą siū­lo­ iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Bly­nams rei­kės: 6–7 pa­džiū­vu­sių ba­to­no ar­ba duo­nos (ga­li­ma ir abie­jų) rie­ku­čių, pie­no, 2 kiau­ši­nių, ne­men­kos svo­gū­no gal­vu­tės, čes­na­ko, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių, šaukš­to su kau­pu mil­tų, alie­jaus, deš­ros ar vir­tos mė­sos...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 14 d.
Ing­ri­da RA­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ spau­dos pla­tin­to­ja Pa­šuš­vy­je (Rad­vi­liš­kio r.), kar­tu su vy­ru mėgs­ta šei­mai ga­min­ti pa­pras­tus ir daug lai­ko ga­mi­nant nea­ti­man­čius pa­tie­ka­lus. Po­rą iš jų pa­šuš­vie­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Šį pa­tie­ka­lą gry­bau­ti mėgs­tan­ti Ing­ri­da ga­mi­na ga­na daž­nai. Jam pa­ga­min­ti rei­kia švie­žiai vir­tų, šal­dy­tų ar­ba sū­dy­tų (tuo­met gry­bus rei­kia nu­vir­ti) gry­bų, alie­jaus, svo­gū­no, po­mi­do­rų pa­da­žo ir pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pe­lių...

Dienos receptas

2017 m. kovo 10 d.
Dei­man­tė BA­ČIU­LĖ, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu.
„Mais­to ga­mi­ni­mas man nė­ra pa­ts mėgs­ta­miau­sias už­siė­mi­mas, tai grei­čiau bū­ti­ny­bė, – sa­ko Dei­man­tė. – Tad pri­zų už ku­li­na­ri­nius še­dev­rus tik­rai ne­si­ti­kiu, nors eks­pe­ri­men­ta­vi­mo die­nų pa­si­tai­ko ir gan ne­blo­gų. Sa­vo mi­ty­bos ra­cio­no neį­si­vaiz­duo­ju be mė­sos ir dar­žo­vių, ypač bul­vių pa­tie­ka­lų, ta­čiau „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pa­tei­kiu žu­vies ir dar­žo­vių pa­tie­ka­lo re­cep­tą, ku­ris man vi­sa­da išei­na ir...

Dienos receptas

2017 m. kovo 9 d.
Sau­sai­niai su­tru­pi­na­mi, svies­tas, ka­ka­va ir kon­den­suo­tas pie­nas su­de­da­mi į puo­dą, su­mai­šo­mi ir kai­ti­na­mi, kol pra­de­da tirš­tė­ti.
Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi, tin­gi­nio ma­sė su­kre­čia­ma į for­mą ir pa­sta­to­ma šal­tai – daž­niau­siai per nak­tį. Lai­ko­ma šal­dy­tu­ve.
Ska­naus!

Varškės desertas su kukurūzų dribsniais

2017 m. kovo 8 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Da­nu­tė ME­LE­NIE­NĖ sal­dų, šei­mos mė­gsta­mą varš­kės de­ser­tą su ku­ku­rū­zų dribs­niais pra­dė­jo ga­min­ti prieš de­šim­tį ar net dau­giau me­tų. Leng­vai pa­ga­mi­na­mo sal­dė­sio re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: 100 gra­mų ne­sal­džių ku­ku­rū­zų dribs­nių (sau­sų pus­ry­čių), 250 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nės, 100 mi­li­lit­rų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus (mėgs­tan­tys sal­džiau ga­li dė­ti ir dau­giau), tar­kuo­tos cit­ri­nos žie­ve­lės...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 7 d.
Pu­ši­niš­kių kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Zi­ta VĖ­ŽE­VI­ČIE­NĖ sa­vo šei­mai daž­nai ke­pa so­čius bly­nus. To­kius pat bly­nus kep­da­vo jos ma­ma miš­ke dir­ban­čiam tė­čiui. So­čių­jų bly­nų re­cep­tą po­nia Zi­ta siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Pa­tie­ka­lui rei­ka­lin­gus lie­ti­nius bly­nus ga­li­ma kep­ti ir iš kvie­ti­nių, ir iš ru­gi­nių mil­tų, kaip kam ska­niau. Į mil­tus įmuš­ti kiau­ši­nį, įpil­ti pie­no, la­bai tin­ka ir mi­ne­ra­li­nis van­duo, įber­ti drus­kos ir tru­pu­tį ke­pi­mo mil­te­lių.
Pri­si­ke­pus bly­nų, da­ry­ti įda­rą. Jam...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 4 d.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo mal­tos mė­sos, 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, žo­le­lių ar­ba ki­to­kių prie­sko­nių, fer­men­ti­nio ar­ba mo­ca­re­los sū­rio, 1 bul­vės.
Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­vę, ma­sę su­de­da­me į mė­są, kad mal­ti­nu­kai bū­tų minkš­tes­ni. Su­de­da­me prie­sko­nius, įmu­ša­me po­rą kiau­ši­nių, įde­da­me du šaukš­tus ma­jo­ne­zo, su­mai­šo­me.
Sū­rį su­pjaus­to­me ne­di­de­liais kvad­ra­tė­liais. Su­for­muo­ja­me ap­va­lius kot­le­tu­kus, į jų vi­dų įspau­džia­me po kvad­ra­tė­lį sū­rio ir pa­vo­lio­ja­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 3 d.
Vie­nam jo pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės, ac­to, svo­gū­nų, pi­pi­rų, lau­rų la­pų. Ki­tam – bul­vių, rau­gin­tų ko­pūs­tų, svo­gū­no, alie­jaus.
Ga­vė­nios sil­ku­tė tu­ri bū­ti „sau­ses­nė“. Sil­kės ga­ba­liu­kai su­pjaus­to­mi. Iš ac­to, svo­gū­nų gal­vu­čių, pi­pi­rų, lau­rų la­pų pa­da­ro­mas už­pi­las, į ku­rį su­de­da­mi sil­kės ga­ba­liu­kai. Kar­tais šei­mi­nin­kė į už­pi­lą dar įtar­kuo­ja sa­lie­ro gum­bo.
Tin­ka­mas val­gis – ir su „kai­li­nu­kais“ (lu­pe­no­mis) vir­tos bul­vės. Jos pa­tie­kia­mos į sta­lą karš­tos.
Su to­kio­mis bul­vė­mis val­go­mi...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 2 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Dai­vos KRI­VIC­KIE­NĖS šven­tės neap­siei­na be jos ga­min­tų tor­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti ka­po­tos teš­los tor­to su sly­vu­kų uo­gie­ne re­cep­tą.
Tor­tui rei­kės: 7 ka­po­tos teš­los lakš­tų (jų bū­na pirk­ti, bet ga­li­ma ir iš­si­kep­ti pa­tiems), 2 pa­ke­lių svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no, cit­ri­nos sul­čių ir sly­vu­kų uo­gie­nės.
Jei­gu lakš­tus tor­tui ke­pa­me na­muo­se, rei­kės šių ing­re­dien­tų teš­lai: 1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 1 d.
Na­mo grį­žu­si pa­ti ne kar­tą pa­ruo­šė val­gio, nes la­bai ska­nus.
Rei­kės: pa­su­kų, agur­kų, kra­pų, vir­tų kiau­ši­nių ir bul­vių, gars­ty­čių, drus­kos, pi­pi­rų.
Į du­be­nį dau­giau­sia dė­ti agur­kų ir bul­vių, vie­ną ki­tą kiau­ši­nį, pluoš­te­lį kra­pų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų ir vis­ką su­mai­šy­ti kaip sa­lo­tas. Pas­kui už­pil­ti pa­su­ko­mis ir pri­dė­jus šaukš­te­lį gars­ty­čių vis­ką iš­mai­šy­ti.

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 28 d.
Sen­jo­rė rad­vi­liš­kie­tė Bro­nis­la­va GU­SE­VA mėgs­ta vai­šin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Bu­vu­si trem­ti­nė ne­se­niai šven­tė 84-ąjį gim­ta­die­nį. Šian­dien po­nia Bro­nis­la­va su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si ne­tra­di­ci­nių mal­ti­nu­kų re­cep­tu.Rei­kės: 500 gra­mų kiau­lie­nos (ga­li­ma keis­ti ka­la­ku­tie­na, viš­tie­na) far­šo, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų pa­vir­tų avi­ži­nių dribs­nių, di­de­lės mor­kos, čes­na­ko skil­te­lės, pi­pi­rų, šla­ke­lio pie­no ar van­dens.
Far­šą trin­tu­vu iš­suk­ti, dė­ti kiau­ši­nį, pil­ti pie­ną, smul­kiai tar­kuo­tą ža­lią...

Dienos receptas

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Ver­bū­nų kai­me, gy­ve­nan­tis Ar­tū­ras NAR­MON­TAS mėgs­ta ga­min­ti svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus. Vie­no jų re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: po­pie­ri­nių kek­siu­kų for­me­lių, 200 gra­mų avin­žir­nių, svo­gū­no, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, pu­sės šaukš­te­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, sau­jos ža­lu­my­nų – pet­ra­žo­lių, svo­gū­nų laiš­kų, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 kiau­ši­nio, drus­kos bei pi­pi­rų.
Avin­žir­nius už­mer­kia­me 3–4 va­lan­doms. Kai jie iš­mirks­ta, su­ma­la­me mės­ma­le. Į gau­tą ma­sę mu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me...

Dienos receptas

2017 m. vasario 24 d.
Rad­vi­liš­kie­tis Au­ri­mas PIŠTIKAS mėgs­ta ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus, ta­čiau dau­giau­siai pa­gy­rų drau­gai vi­sa­da ski­ria jo pa­ga­min­tai la­za­ni­jai. Jos re­cep­tą vy­ras su­si­ra­do in­ter­ne­te. Šiek tiek pa­to­bu­li­nęs pa­tie­ka­lą sa­vaip, ki­to to­kio ska­nu­my­no Au­ri­mas sa­ko taip ir ne­be­su­ra­dęs.Rei­kės: dė­žu­tės la­za­ni­jos lakš­tų, ke­le­to svo­gū­nų, pun­de­lio mor­kų (kuo dau­giau, tuo gar­džiau), 700-800 gra­mų far­šo, pi­pi­rų pa­gal sko­nį, fer­men­ti­nio sū­rio ir bal­to­jo pa­da­žo su čes­na­kais. Jei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 23 d.
Gai­liuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ire­na KA­VA­LIAUS­KIE­NĖ ne vie­ne­rius me­tus yra dir­bu­si ka­vi­nė­se, val­gyk­lo­se, šei­mi­nin­ka­vu­si ves­tu­vė­se ir ki­to­kiuo­se po­bū­viuo­se, to­dėl mo­ka daug įvai­rių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti če­bu­re­kų.
Teš­lai rei­kės po 100 gra­mų varš­kės ir ke­fy­ro, po šaukš­te­lį so­dos ir drus­kos, šaukš­to cuk­raus, dvie­jų kiau­ši­nių, mil­tų.
Varš­kę ge­rai iš­trin­ti. Į ke­fy­rą su­ber­ti so­dą, iš­mai­šy­ti. Vi­sus pro­duk­tus (iš­sky­rus mil­tus) su­dė­ti į vie­ną in­dą, iš­plak­ti iki...

Dienos receptas

2017 m. vasario 22 d.
Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų ko­le­ga skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti so­čios ko­pūs­tie­nės. „Tai idea­liau­sias val­gis žie­mą, ypač dir­bant fi­zi­nius dar­bus“, – sa­ko Gied­rius, ku­riam dar­bų ne­stin­ga nei re­dak­ci­jo­je, nei gra­ži­nant sa­vo so­dy­bą.Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šo­ni­nės (ga­li­te im­ti ir dau­giau, rin­ki­tės lie­ses­nius ga­ba­lus), apie ki­log­ra­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų, bul­vių (sa­vo nuo­žiū­ra), juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, ke­lių lau­rų la­pų, drus­kos.
Į puo­dą...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />