(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka...

Dienos receptas

2017 m. kovo 18 d.
Ri­ma IVA­NO­VA, „Šiau­lių kraš­to“ rek­la­mos sky­riaus koor­di­na­to­rė, yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti na­mi­nių špro­tų, ku­rių sko­nis pri­lygs­ta rū­ky­tiems špro­tams.Rei­kės: 1 kg švie­žių stri­melių ar­ba kil­ku­čių (ga­li bū­ti ir šal­dy­tos).
Už­pi­lui: 2 sau­jų svo­gū­nų lukš­tų, 1 šaukš­to (be kau­po) drus­kos, 1 šaukš­te­lio cuk­raus (be kau­po), 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ar­bat­žo­lių (juo­do­sios ar­ba­tos).
Ar­bat­žo­les už­pli­ky­ti 1 stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti 15 mi­nu­čių. Svo­gū­nų lukš­tus ge­rai...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 17 d.
Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, po stik­li­nę cuk­raus ir mil­tų, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, pu­sant­ro ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Obuo­lių – pa­gal sko­nį, bet kuo jų dau­giau – tuo ska­niau.
Vis­kas, iš­sky­rus obuo­lius, su­de­da­ma į in­dą ir iš­mai­šo­ma plakikliu. Obuo­liai nu­lu­pa­mi, su­pjaus­to­mi no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ar skil­te­lė­mis, su­de­da­mi į teš­lą.
Į ke­pi­mo in­dą su­dė­ta ma­sė šau­na­ma į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­ma apie 20 mi­nu­čių – kol py­ra­gas pa­si­da­ro rus­vas, tik­ri­nant, ar jau...

Štai Jums ,,NERIJA‘‘ ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Vi­sa Lie­tu­va ži­no, kas yra ,,NERIJA‘‘. Ypa­tin­gai vy­res­nie­ji. La­biau­siai įsi­mi­nę šla­ge­riai: ,,Vėl švies­ki man vėl‘‘, ,,O kaip bė­ga metai‘‘, ,,Siselija‘‘, ,,Su­de­gin­ti tiltai‘‘ ir dau­ge­lis ki­tų – at­ro­do jau nie­kuo­met neiš­dils iš at­min­ties.Jau daug vi­so­kių Ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, tam tik­ra pra­sme po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 16 d.
Kar­tais ji šei­mi­nin­kau­ja po­bū­viuo­se, pa­de­da kai­my­nams ir gi­mi­nėms. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vil­ma siū­lo iš­ban­dy­ti jos ke­pa­mas ban­de­les.
Varš­kės teš­los ban­de­lės su far­šuBan­de­lėms rei­kės: 2 puo­de­lių mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 200 gra­mų varš­kės, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, žiups­ne­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, svo­gū­no, juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, prie­sko­nių, kiau­ši­nio.
Ant pjaus­ty­mo len­tu­tės su­be­ria­me mil­tus, pa­de­da­me svies­tą. Svies­tą ka­po­ja­me pei­liu. Smul­kūs ga­ba­lė­liai ap­si­vo­lio­ja...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 15 d.
Šiuo me­tu Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­ti, bet Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ne­pa­mirš­tan­ti ir jo­je vis ap­si­lan­kan­ti Ge­no­vai­tė KAČ­KIE­NĖ su­gal­vo­jo, kaip iš­ra­din­gai pa­nau­do­ti li­ku­sį su­džiū­vu­sį ba­to­ną ar­ba duo­ną. Taip ne­ty­čia išė­jo pui­kūs bly­nai. Re­cep­tą siū­lo­ iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Bly­nams rei­kės: 6–7 pa­džiū­vu­sių ba­to­no ar­ba duo­nos (ga­li­ma ir abie­jų) rie­ku­čių, pie­no, 2 kiau­ši­nių, ne­men­kos svo­gū­no gal­vu­tės, čes­na­ko, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių, šaukš­to su kau­pu mil­tų, alie­jaus, deš­ros ar vir­tos mė­sos...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 14 d.
Ing­ri­da RA­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ spau­dos pla­tin­to­ja Pa­šuš­vy­je (Rad­vi­liš­kio r.), kar­tu su vy­ru mėgs­ta šei­mai ga­min­ti pa­pras­tus ir daug lai­ko ga­mi­nant nea­ti­man­čius pa­tie­ka­lus. Po­rą iš jų pa­šuš­vie­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Šį pa­tie­ka­lą gry­bau­ti mėgs­tan­ti Ing­ri­da ga­mi­na ga­na daž­nai. Jam pa­ga­min­ti rei­kia švie­žiai vir­tų, šal­dy­tų ar­ba sū­dy­tų (tuo­met gry­bus rei­kia nu­vir­ti) gry­bų, alie­jaus, svo­gū­no, po­mi­do­rų pa­da­žo ir pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pe­lių...

Dienos receptas

2017 m. kovo 10 d.
Dei­man­tė BA­ČIU­LĖ, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu.
„Mais­to ga­mi­ni­mas man nė­ra pa­ts mėgs­ta­miau­sias už­siė­mi­mas, tai grei­čiau bū­ti­ny­bė, – sa­ko Dei­man­tė. – Tad pri­zų už ku­li­na­ri­nius še­dev­rus tik­rai ne­si­ti­kiu, nors eks­pe­ri­men­ta­vi­mo die­nų pa­si­tai­ko ir gan ne­blo­gų. Sa­vo mi­ty­bos ra­cio­no neį­si­vaiz­duo­ju be mė­sos ir dar­žo­vių, ypač bul­vių pa­tie­ka­lų, ta­čiau „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pa­tei­kiu žu­vies ir dar­žo­vių pa­tie­ka­lo re­cep­tą, ku­ris man vi­sa­da išei­na ir...

Dienos receptas

2017 m. kovo 9 d.
Sau­sai­niai su­tru­pi­na­mi, svies­tas, ka­ka­va ir kon­den­suo­tas pie­nas su­de­da­mi į puo­dą, su­mai­šo­mi ir kai­ti­na­mi, kol pra­de­da tirš­tė­ti.
Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi, tin­gi­nio ma­sė su­kre­čia­ma į for­mą ir pa­sta­to­ma šal­tai – daž­niau­siai per nak­tį. Lai­ko­ma šal­dy­tu­ve.
Ska­naus!

Varškės desertas su kukurūzų dribsniais

2017 m. kovo 8 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Da­nu­tė ME­LE­NIE­NĖ sal­dų, šei­mos mė­gsta­mą varš­kės de­ser­tą su ku­ku­rū­zų dribs­niais pra­dė­jo ga­min­ti prieš de­šim­tį ar net dau­giau me­tų. Leng­vai pa­ga­mi­na­mo sal­dė­sio re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: 100 gra­mų ne­sal­džių ku­ku­rū­zų dribs­nių (sau­sų pus­ry­čių), 250 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nės, 100 mi­li­lit­rų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus (mėgs­tan­tys sal­džiau ga­li dė­ti ir dau­giau), tar­kuo­tos cit­ri­nos žie­ve­lės...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 7 d.
Pu­ši­niš­kių kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Zi­ta VĖ­ŽE­VI­ČIE­NĖ sa­vo šei­mai daž­nai ke­pa so­čius bly­nus. To­kius pat bly­nus kep­da­vo jos ma­ma miš­ke dir­ban­čiam tė­čiui. So­čių­jų bly­nų re­cep­tą po­nia Zi­ta siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Pa­tie­ka­lui rei­ka­lin­gus lie­ti­nius bly­nus ga­li­ma kep­ti ir iš kvie­ti­nių, ir iš ru­gi­nių mil­tų, kaip kam ska­niau. Į mil­tus įmuš­ti kiau­ši­nį, įpil­ti pie­no, la­bai tin­ka ir mi­ne­ra­li­nis van­duo, įber­ti drus­kos ir tru­pu­tį ke­pi­mo mil­te­lių.
Pri­si­ke­pus bly­nų, da­ry­ti įda­rą. Jam...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 4 d.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo mal­tos mė­sos, 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, žo­le­lių ar­ba ki­to­kių prie­sko­nių, fer­men­ti­nio ar­ba mo­ca­re­los sū­rio, 1 bul­vės.
Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­vę, ma­sę su­de­da­me į mė­są, kad mal­ti­nu­kai bū­tų minkš­tes­ni. Su­de­da­me prie­sko­nius, įmu­ša­me po­rą kiau­ši­nių, įde­da­me du šaukš­tus ma­jo­ne­zo, su­mai­šo­me.
Sū­rį su­pjaus­to­me ne­di­de­liais kvad­ra­tė­liais. Su­for­muo­ja­me ap­va­lius kot­le­tu­kus, į jų vi­dų įspau­džia­me po kvad­ra­tė­lį sū­rio ir pa­vo­lio­ja­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 3 d.
Vie­nam jo pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės, ac­to, svo­gū­nų, pi­pi­rų, lau­rų la­pų. Ki­tam – bul­vių, rau­gin­tų ko­pūs­tų, svo­gū­no, alie­jaus.
Ga­vė­nios sil­ku­tė tu­ri bū­ti „sau­ses­nė“. Sil­kės ga­ba­liu­kai su­pjaus­to­mi. Iš ac­to, svo­gū­nų gal­vu­čių, pi­pi­rų, lau­rų la­pų pa­da­ro­mas už­pi­las, į ku­rį su­de­da­mi sil­kės ga­ba­liu­kai. Kar­tais šei­mi­nin­kė į už­pi­lą dar įtar­kuo­ja sa­lie­ro gum­bo.
Tin­ka­mas val­gis – ir su „kai­li­nu­kais“ (lu­pe­no­mis) vir­tos bul­vės. Jos pa­tie­kia­mos į sta­lą karš­tos.
Su to­kio­mis bul­vė­mis val­go­mi...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. kovo 2 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Dai­vos KRI­VIC­KIE­NĖS šven­tės neap­siei­na be jos ga­min­tų tor­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti ka­po­tos teš­los tor­to su sly­vu­kų uo­gie­ne re­cep­tą.
Tor­tui rei­kės: 7 ka­po­tos teš­los lakš­tų (jų bū­na pirk­ti, bet ga­li­ma ir iš­si­kep­ti pa­tiems), 2 pa­ke­lių svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no, cit­ri­nos sul­čių ir sly­vu­kų uo­gie­nės.
Jei­gu lakš­tus tor­tui ke­pa­me na­muo­se, rei­kės šių ing­re­dien­tų teš­lai: 1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 1 d.
Na­mo grį­žu­si pa­ti ne kar­tą pa­ruo­šė val­gio, nes la­bai ska­nus.
Rei­kės: pa­su­kų, agur­kų, kra­pų, vir­tų kiau­ši­nių ir bul­vių, gars­ty­čių, drus­kos, pi­pi­rų.
Į du­be­nį dau­giau­sia dė­ti agur­kų ir bul­vių, vie­ną ki­tą kiau­ši­nį, pluoš­te­lį kra­pų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų ir vis­ką su­mai­šy­ti kaip sa­lo­tas. Pas­kui už­pil­ti pa­su­ko­mis ir pri­dė­jus šaukš­te­lį gars­ty­čių vis­ką iš­mai­šy­ti.

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 28 d.
Sen­jo­rė rad­vi­liš­kie­tė Bro­nis­la­va GU­SE­VA mėgs­ta vai­šin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Bu­vu­si trem­ti­nė ne­se­niai šven­tė 84-ąjį gim­ta­die­nį. Šian­dien po­nia Bro­nis­la­va su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si ne­tra­di­ci­nių mal­ti­nu­kų re­cep­tu.Rei­kės: 500 gra­mų kiau­lie­nos (ga­li­ma keis­ti ka­la­ku­tie­na, viš­tie­na) far­šo, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų pa­vir­tų avi­ži­nių dribs­nių, di­de­lės mor­kos, čes­na­ko skil­te­lės, pi­pi­rų, šla­ke­lio pie­no ar van­dens.
Far­šą trin­tu­vu iš­suk­ti, dė­ti kiau­ši­nį, pil­ti pie­ną, smul­kiai tar­kuo­tą ža­lią...

Dienos receptas

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Ver­bū­nų kai­me, gy­ve­nan­tis Ar­tū­ras NAR­MON­TAS mėgs­ta ga­min­ti svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus. Vie­no jų re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Rei­kės: po­pie­ri­nių kek­siu­kų for­me­lių, 200 gra­mų avin­žir­nių, svo­gū­no, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, pu­sės šaukš­te­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, sau­jos ža­lu­my­nų – pet­ra­žo­lių, svo­gū­nų laiš­kų, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 kiau­ši­nio, drus­kos bei pi­pi­rų.
Avin­žir­nius už­mer­kia­me 3–4 va­lan­doms. Kai jie iš­mirks­ta, su­ma­la­me mės­ma­le. Į gau­tą ma­sę mu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me...

Dienos receptas

2017 m. vasario 24 d.
Rad­vi­liš­kie­tis Au­ri­mas PIŠTIKAS mėgs­ta ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus, ta­čiau dau­giau­siai pa­gy­rų drau­gai vi­sa­da ski­ria jo pa­ga­min­tai la­za­ni­jai. Jos re­cep­tą vy­ras su­si­ra­do in­ter­ne­te. Šiek tiek pa­to­bu­li­nęs pa­tie­ka­lą sa­vaip, ki­to to­kio ska­nu­my­no Au­ri­mas sa­ko taip ir ne­be­su­ra­dęs.Rei­kės: dė­žu­tės la­za­ni­jos lakš­tų, ke­le­to svo­gū­nų, pun­de­lio mor­kų (kuo dau­giau, tuo gar­džiau), 700-800 gra­mų far­šo, pi­pi­rų pa­gal sko­nį, fer­men­ti­nio sū­rio ir bal­to­jo pa­da­žo su čes­na­kais. Jei...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 23 d.
Gai­liuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ire­na KA­VA­LIAUS­KIE­NĖ ne vie­ne­rius me­tus yra dir­bu­si ka­vi­nė­se, val­gyk­lo­se, šei­mi­nin­ka­vu­si ves­tu­vė­se ir ki­to­kiuo­se po­bū­viuo­se, to­dėl mo­ka daug įvai­rių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti če­bu­re­kų.
Teš­lai rei­kės po 100 gra­mų varš­kės ir ke­fy­ro, po šaukš­te­lį so­dos ir drus­kos, šaukš­to cuk­raus, dvie­jų kiau­ši­nių, mil­tų.
Varš­kę ge­rai iš­trin­ti. Į ke­fy­rą su­ber­ti so­dą, iš­mai­šy­ti. Vi­sus pro­duk­tus (iš­sky­rus mil­tus) su­dė­ti į vie­ną in­dą, iš­plak­ti iki...

Dienos receptas

2017 m. vasario 22 d.
Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų ko­le­ga skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti so­čios ko­pūs­tie­nės. „Tai idea­liau­sias val­gis žie­mą, ypač dir­bant fi­zi­nius dar­bus“, – sa­ko Gied­rius, ku­riam dar­bų ne­stin­ga nei re­dak­ci­jo­je, nei gra­ži­nant sa­vo so­dy­bą.Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šo­ni­nės (ga­li­te im­ti ir dau­giau, rin­ki­tės lie­ses­nius ga­ba­lus), apie ki­log­ra­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų, bul­vių (sa­vo nuo­žiū­ra), juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, ke­lių lau­rų la­pų, drus­kos.
Į puo­dą...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas