(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.
Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.
Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 15 d.
Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų (tin­ka kvie­ti­niai ar­ba ru­gi­niai), 2 stik­li­nių li­nų sė­me­nų, 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių sau­lėg­rą­žų, sau­jos kmy­nų, sezamų sėklų, 3 šaukš­te­lių drus­kos, 300 gra­mų cuk­raus, 2 lit­rų karš­to van­dens, rau­go.
Sė­me­nis, dribs­nius, sau­lėg­rą­žas, kmy­nus, drus­ką, cuk­rų ir rau­gą su­ber­ti į du­be­nį. Įpil­ti karš­to van­dens, iš­mai­šy­ti. Su­pil­ti mil­tus. Ge­rai vis­ką iš­mai­šy­ti ir pa­dė­ti vi­są mi­ši­nį šil­tai rūg­ti 8–10 va­lan­dų.
Ke­pi­mo in­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti dug­ną se­za­mų sėk­lo­mis. Suk­rės­ti duo­nos teš­lą, prieš tai iš jos...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta BU­ČINS­KIE­NĖ sluoks­niuo­tą varš­kės py­ra­gą iš­ban­dė prieš dvy­li­ka me­tų. Sko­nis ne­nu­vy­lė. Kar­tais į varš­kės įda­rą ji įde­da šo­ko­la­do ga­ba­liu­kų, ku­rie pui­kiai tin­ka. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių (po 200 gra­mų) 82 pro­cen­tų rie­bu­mo svies­to, maž­daug dvie­jų šaukš­tų ka­ka­vos (pri­klau­so nuo ka­ka­vos ko­ky­bės ir ke­pė­jo sko­nio), 2–3 šaukš­tų cuk­raus (kie­kis irgi priklauso nuo sal­du­mo po­rei­kio)...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 11 d.
Ilo­na PRO­KO­FI­JO­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mos už­kan­dė­lės re­cep­tą.Rei­kės: vie­no bak­la­ža­no, dvie­jų mor­kų, dvie­jų svo­gū­nų, in­de­lio (250 gra­mų) kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų sa­vo­ sul­ty­se, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, bal­za­mi­nio ac­to, alie­jaus ke­pti.
Bak­la­ža­nus su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais ir dė­ki­te kep­ti į kep­tu­vė­je įkai­tin­tą alie­jų. Išs­paus­ki­te čes­na­ko...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. vasario 10 d.
Jo­niš­kie­tė de­ku­pa­žo gra­žia­dar­bė Ju­ze­fa ŠU­KIE­NĖ, prieš mė­ne­sį pri­glau­du­si be na­mų li­ku­sią ke­tur­ko­ję ka­ly­tę Bruk­nę, mėgs­ta leng­vas už­kan­dė­les su avo­ka­dais. Ji sa­ko, kad avo­ka­das – veiks­min­ga prie­mo­nė ko­vo­jant su pa­di­dė­ju­siu blo­guo­ju cho­les­te­ro­liu. Jo­niš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti du re­cep­tus.Rei­kės: 3 po­mi­do­rų, 1 pri­no­ku­sio avo­ka­do (ne­pri­no­kęs tru­pu­tį kei­čia sko­nį), pu­sės il­ga­vai­sio agur­ko, pu­sės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių švie­žių ka­lend­rų, 1 šaukš­to...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 9 d.
Kel­miš­kė Ire­na STAM­BU­RIE­NĖ vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą. Ta­čiau nie­kuo­met neig­no­ra­vo įpras­tų mo­te­riš­kų dar­bų. La­bai mėgs­ta rank­dar­bius ir mais­to ga­my­bą. Ga­min­da­ma mais­tą po­nia Ire­na mėgs­ta ek­spe­ri­men­tuo­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą re­cep­tų.
Su­muš­ti­niams rei­kės: pran­cū­ziš­ko ba­to­no, svies­to, rū­ky­tos la­ši­šos, ža­lu­my­nų, 1 avo­ka­do, šaukš­to cit­ri­nos sul­čių, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų rie­bios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio krie­nų.
Pran­cū­ziš­ką ba­to­ną su­pjaus­to­me 1–1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 8 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma GRU­DŽINS­KIE­NĖ siū­lo pa­si­gamin­ti tor­tą net ne­si­dar­ba­vus prie vi­ryk­lės.Rei­kės: 250 gra­mų me­duo­lių, 250 g grie­ti­nės (30 pro­c. rie­bu­mo), cuk­raus – pa­gal sko­nį, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio ba­na­nų.
Me­duo­lius su­tru­pin­ki­te. Grie­ti­nę iš­mai­šy­ki­te su cuk­ru­mi (ka­dan­gi me­duo­liai sal­dūs, cuk­raus ga­li­te pil­ti la­bai mi­ni­ma­liai).
Į for­mos dug­ną dė­ki­te da­lį me­duo­lių tru­pi­nių, pu­sę...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 7 d.
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, kad jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba – pui­kus ir be­ne ska­niau­sias pa­tie­ka­las ašt­raus mais­to mė­gė­jams ir siū­lo pa­si­ga­min­ti šios ašt­rios sriu­bos.Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 1 aitriosios paprikos (či­li pi­pi­ro), 100 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 400 gra­mų pu­pe­lių (in­de­liuo­se), 1 pa­pri­kos, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių aštrių prie­sko­nių, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių drus­kos, 1 svo­gū­no, 100 gra­mų...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 4 d.
Vir­ti­nu­kų teš­lai rei­kės: maž­daug 2,5 stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, drus­kos.
Įda­rui: po­ros di­des­nių tar­kuo­tų bul­vių, ga­ba­lė­lio mė­sos ar la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, drus­kos, pi­pi­rų.
Kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų pa­ke­pi­na­me ka­po­tus svo­gū­nus. Po­nia Bro­nis­la­va pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti svo­gū­nų – įda­ras bus ska­nes­nis. Pa­ke­pin­tus svo­gū­nus su­kre­čia­me į tar­kius. Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą mė­są ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus la­ši­nu­kus be ode­lės (kas kam la­biau pa­tin­ka) ir taip pat...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 3 d.
Be­lia­šiu­kai
Teš­lai rei­kės: mil­tų, van­dens, drus­kos.
Įda­rui: mal­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų ir ki­tų prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.
Teš­lą už­mai­šy­ti, iš­min­ky­ti ir iš­ko­čio­ti kaip vir­ti­nu­kams. Da­ry­ti del­no dy­džio pa­plo­tė­lius. Dė­ti įda­ro ir pa­plo­tė­lio kraš­tus su­len­kus už­spaus­ti.
Dė­ti į įkai­tin­tą kep­tu­vę, kep­ti alie­ju­je po ke­lias mi­nu­tes iš abie­jų pu­sių.
Val­gy­ti su sul­ti­niu.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 2 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti švie­suo­lė, bu­vu­si me­di­kė Va­le­ri­ja NOR­MAN­TIE­NĖ, kai tu­ri dau­giau na­mi­nės varš­kės, pa­si­ga­mi­na ly­dy­to te­pa­mojo sū­rio. Jo re­cep­tą siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Ga­mi­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo na­mi­nės varš­kės (tin­ka ir iš par­duo­tu­vės), 0,5 lit­ro pie­no, treč­da­lio stan­dar­ti­nio pa­ke­lio svies­to, 2 kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį, kmy­nų, šaukš­te­lio cuk­raus (ga­li­ma ir ne­dė­ti).
Pi­la­me pie­ną į puo­dą ir kai­ti­na­me be­veik iki...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 1 d.
Ku­ku­lių teš­lai rei­kės: 400 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 3 ku­pi­nų šaukš­tų bul­vių krak­mo­lo, 3 ku­pi­nų šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį. Pa­pil­do­mai rei­kės mil­tų ku­ku­liams ap­vo­lio­ti, šiek tiek krak­mo­lo vi­ri­mui.
Įda­rui – 300 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 mor­kų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 30 gra­mų svies­to, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, drus­kos pa­gal sko­nį.
Viš­tie­nos fi­lė su­mal­ti ar­ba smul­kiai su­pjaus­ty­ti. Kep­tu­vė­je iš­ly­dy­ti svies­tą ir su­dė­ti tar­kuo­tas mor­kas. Pa­ke­pin­ti 2–5 mi­nu­tes, su­dė­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 31 d.
Bu­vu­si il­ga­me­tė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Ona KRIKŠ­ČIŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ir sa­vo pa­tie­ka­lais vai­šin­ti ki­tus. Įvai­rių jos pa­ga­min­tų miš­rai­nių sko­nių iki šiol at­si­me­na bu­vę ko­le­gos. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams me­di­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių sa­lo­tų.Rei­kės: 100 gra­mų vir­tų pu­pe­lių, 100 gra­mų vir­tų mor­kų, sa­lie­ro gum­bo ar­ba sau­je­lės nu­vir­tų džio­vin­tų gry­bų, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų, pet­ra­žo­lių (jei val­gy­to­jų dau­giau, vi­sų pro­duk­tų kie­kius pa­di­din­ti).
Svo­gū­ną su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su su­smul­kin­tu salie­ru...

Dienos receptas

2017 m. sausio 28 d.
Žur­na­lis­tė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ, „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­to­rė, skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tas. Pa­ti jas ga­mi­na imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal grai­kiš­kų sa­lo­tų re­cep­tą. Pas­ta­ro­sioms rei­ka­lin­gus kai ku­riuos pro­duk­tus kar­tą pa­kei­tė įpras­tais lie­tu­viš­kais ir išė­jo ori­gi­na­lus sko­nis. Pa­va­di­no sa­lo­tas pa­gal mie­lą šir­džiai Ju­sai­čių kraš­tą.
Rei­kės: varš­kės (ga­li­te keis­ti kai­miš­ku varš­kės sū­riu), li­nų sė­me­nų alie­jaus, ais­ber­go sa­lo­tų, graž­gars­tės la­pe­lių, bu­ro­kė­lių la­pe­lių, špi­na­tų la­pe­lių, aly­vuo­gių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 27 d.
Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma BRIE­DIE­NĖ siū­lo pa­si­mė­gau­ti jos mėgs­ta­miau­siu py­ra­gu.
Rei­kės: vie­no in­de­lio kon­den­suo­to su­tirš­tin­to pie­no su cuk­ru­mi, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų pa­ke­lių sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis"), sau­jos že­mės rie­šu­tų.
Sau­sai­nius su­tru­pin­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais. Rie­šu­tus dė­ki­te į smul­kin­tu­vą ir su­smul­kin­ki­te.
Rie­šu­tų ir sau­sai­nių ma­ses su­mai­šy­ki­te ir už­pil­ki­te tir­pin­tu svies­tu bei kon­den­suo­tu pie­nu...

Dienos receptas

2017 m. sausio 26 d.
Ma­ka­ro­nai iš­ver­da­mi pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, bet ne­per­ver­da­mi – tu­ri bū­ti kie­to­ki.
Du­be­ny­je su­mai­šo­ma varš­kė, grie­ti­nė, kiau­ši­niai, ra­zi­nos, cuk­rus ir drus­ka. Į ma­sę de­da­mi nu­koš­ti dar šil­ti ma­ka­ro­nai, ge­rai iš­mai­šo­ma.
Ke­pi­mo in­das iš­te­pa­mas svies­tu, į jį de­da­ma ap­ke­po ma­sė. Vir­šus pa­bars­to­mas džiū­vė­sė­liais, mėgs­tan­tys ga­li įber­ti ci­na­mo­no, dar kiek cuk­raus, už­dė­ti svie­sto ga­ba­lė­lių.
Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je – kol...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 25 d.
Kel­miš­kė bū­rė­ja Jad­vy­ga ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta svei­ką, bet grei­tai pa­ruo­šia­mą mais­tą. Mo­te­ris vi­suo­met tu­ri pro­duk­tų, iš ku­rių ga­lė­tų grei­tai pa­ruoš­ti vai­šes ne­ti­kė­tiems sve­čiams.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti sil­kės miš­rai­nės ir viš­tie­nos keps­nio re­cep­tus.
1 po­rci­jai rei­kės: pu­sės sil­kės, 1 vi­du­ti­nio dy­džio gal­vu­tės svo­gū­no, 2 obuo­lių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.
Perp­jo­vę sil­kę pu­siau iši­ma­me aša­kas ir nu­gar­kau­lį. Pu­se­lę smul­kiai, ku­be­liais su­pjaus­to­me. Ma­žais ku­be­liais su­pjaus­to­me svo­gū­ną...

Pyragas su uogų tyre ir varške

2017 m. sausio 24 d.
Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė KU­KA­NAUS­KIE­NĖ sa­ko, kad na­muo­se re­tą sa­vait­ga­lį ne­bū­na ke­pi­nių. Ji pa­ti mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­mė­gin­da­ma įvai­rius py­ra­gų re­cep­tus. Ne­se­niai pe­da­go­gė ke­pė tru­pi­ni­nį py­ra­gą su varš­ke ir uo­gie­ne, ku­rį tru­pu­tį „pa­to­bu­li­no“, vie­to­je uo­gie­nės dė­da­ma šal­dy­tų uo­gų ty­rę, o da­lį svies­to pa­keis­da­ma tau­kais. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Py­ra­go įda­rui rei­kės: 500 gra­mų tirš­tos avie­čių uo­gie­nės ar­ba...

Dienos receptas

2017 m. sausio 21 d.
Rei­kės: 5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 2–3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 100–200 gra­mų ra­zi­nų, 100–200 gra­mų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų drus­kos, stik­li­nės ac­to, 5 val­go­mų­jų šaukš­tų krak­mo­lo, gal­vu­tės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.
Po­mi­do­rai, svo­gū­nai, pa­pri­kos su­pjaus­to­mi ga­ba­liu­kais, su­de­da­mas cuk­rus, drus­ka, ab­ri­ko­sai, ra­zi­nos ir vie­na­me puo­de pri­žiū­rint, mai­šant troš­ki­na­ma 40 mi­nu­čių. Po to su­de­da­mos smul­kin­tos ar iš­spaus­tos čes­na­ko...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 20 d.
Rei­kės: po­mi­do­rų, pa­pri­kų, mor­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių dar­žo­vių), mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos, prie­sko­nių, drus­kos (jei rei­kia), ža­lu­my­nų.
Su­muš­ti­nių ap­te­pė­lei rei­kia iš­vir­ti dar­žo­ves, su­trin­ti. Į gau­tą ma­sę įdė­ti mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos (vir­tos, rū­ky­tos ar kep­tos), jei rei­kia, pa­sū­dy­ti, įber­ti pa­tin­kan­čių prie­sko­nių, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tep­ti ant duo­nos ar­ba ba­to­no, pa­puoš­ti ža­lu­my­nais. Po­nia An­ta­ni­na svei­kuo­lių su­muš­ti­niams ren­ka­si bal­tą duo­ną.
Ska­naus!

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />