(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.
Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.
Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 15 d.
Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų (tin­ka kvie­ti­niai ar­ba ru­gi­niai), 2 stik­li­nių li­nų sė­me­nų, 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių sau­lėg­rą­žų, sau­jos kmy­nų, sezamų sėklų, 3 šaukš­te­lių drus­kos, 300 gra­mų cuk­raus, 2 lit­rų karš­to van­dens, rau­go.
Sė­me­nis, dribs­nius, sau­lėg­rą­žas, kmy­nus, drus­ką, cuk­rų ir rau­gą su­ber­ti į du­be­nį. Įpil­ti karš­to van­dens, iš­mai­šy­ti. Su­pil­ti mil­tus. Ge­rai vis­ką iš­mai­šy­ti ir pa­dė­ti vi­są mi­ši­nį šil­tai rūg­ti 8–10 va­lan­dų.
Ke­pi­mo in­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti dug­ną se­za­mų sėk­lo­mis. Suk­rės­ti duo­nos teš­lą, prieš tai iš jos...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta BU­ČINS­KIE­NĖ sluoks­niuo­tą varš­kės py­ra­gą iš­ban­dė prieš dvy­li­ka me­tų. Sko­nis ne­nu­vy­lė. Kar­tais į varš­kės įda­rą ji įde­da šo­ko­la­do ga­ba­liu­kų, ku­rie pui­kiai tin­ka. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių (po 200 gra­mų) 82 pro­cen­tų rie­bu­mo svies­to, maž­daug dvie­jų šaukš­tų ka­ka­vos (pri­klau­so nuo ka­ka­vos ko­ky­bės ir ke­pė­jo sko­nio), 2–3 šaukš­tų cuk­raus (kie­kis irgi priklauso nuo sal­du­mo po­rei­kio)...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 11 d.
Ilo­na PRO­KO­FI­JO­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mos už­kan­dė­lės re­cep­tą.Rei­kės: vie­no bak­la­ža­no, dvie­jų mor­kų, dvie­jų svo­gū­nų, in­de­lio (250 gra­mų) kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų sa­vo­ sul­ty­se, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, bal­za­mi­nio ac­to, alie­jaus ke­pti.
Bak­la­ža­nus su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais ir dė­ki­te kep­ti į kep­tu­vė­je įkai­tin­tą alie­jų. Išs­paus­ki­te čes­na­ko...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. vasario 10 d.
Jo­niš­kie­tė de­ku­pa­žo gra­žia­dar­bė Ju­ze­fa ŠU­KIE­NĖ, prieš mė­ne­sį pri­glau­du­si be na­mų li­ku­sią ke­tur­ko­ję ka­ly­tę Bruk­nę, mėgs­ta leng­vas už­kan­dė­les su avo­ka­dais. Ji sa­ko, kad avo­ka­das – veiks­min­ga prie­mo­nė ko­vo­jant su pa­di­dė­ju­siu blo­guo­ju cho­les­te­ro­liu. Jo­niš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti du re­cep­tus.Rei­kės: 3 po­mi­do­rų, 1 pri­no­ku­sio avo­ka­do (ne­pri­no­kęs tru­pu­tį kei­čia sko­nį), pu­sės il­ga­vai­sio agur­ko, pu­sės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių švie­žių ka­lend­rų, 1 šaukš­to...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 9 d.
Kel­miš­kė Ire­na STAM­BU­RIE­NĖ vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą. Ta­čiau nie­kuo­met neig­no­ra­vo įpras­tų mo­te­riš­kų dar­bų. La­bai mėgs­ta rank­dar­bius ir mais­to ga­my­bą. Ga­min­da­ma mais­tą po­nia Ire­na mėgs­ta ek­spe­ri­men­tuo­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą re­cep­tų.
Su­muš­ti­niams rei­kės: pran­cū­ziš­ko ba­to­no, svies­to, rū­ky­tos la­ši­šos, ža­lu­my­nų, 1 avo­ka­do, šaukš­to cit­ri­nos sul­čių, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų rie­bios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio krie­nų.
Pran­cū­ziš­ką ba­to­ną su­pjaus­to­me 1–1...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 8 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma GRU­DŽINS­KIE­NĖ siū­lo pa­si­gamin­ti tor­tą net ne­si­dar­ba­vus prie vi­ryk­lės.Rei­kės: 250 gra­mų me­duo­lių, 250 g grie­ti­nės (30 pro­c. rie­bu­mo), cuk­raus – pa­gal sko­nį, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio ba­na­nų.
Me­duo­lius su­tru­pin­ki­te. Grie­ti­nę iš­mai­šy­ki­te su cuk­ru­mi (ka­dan­gi me­duo­liai sal­dūs, cuk­raus ga­li­te pil­ti la­bai mi­ni­ma­liai).
Į for­mos dug­ną dė­ki­te da­lį me­duo­lių tru­pi­nių, pu­sę...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 7 d.
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, kad jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba – pui­kus ir be­ne ska­niau­sias pa­tie­ka­las ašt­raus mais­to mė­gė­jams ir siū­lo pa­si­ga­min­ti šios ašt­rios sriu­bos.Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 1 aitriosios paprikos (či­li pi­pi­ro), 100 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 400 gra­mų pu­pe­lių (in­de­liuo­se), 1 pa­pri­kos, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių aštrių prie­sko­nių, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių drus­kos, 1 svo­gū­no, 100 gra­mų...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 4 d.
Vir­ti­nu­kų teš­lai rei­kės: maž­daug 2,5 stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, drus­kos.
Įda­rui: po­ros di­des­nių tar­kuo­tų bul­vių, ga­ba­lė­lio mė­sos ar la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, drus­kos, pi­pi­rų.
Kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų pa­ke­pi­na­me ka­po­tus svo­gū­nus. Po­nia Bro­nis­la­va pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti svo­gū­nų – įda­ras bus ska­nes­nis. Pa­ke­pin­tus svo­gū­nus su­kre­čia­me į tar­kius. Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą mė­są ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus la­ši­nu­kus be ode­lės (kas kam la­biau pa­tin­ka) ir taip pat...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 3 d.
Be­lia­šiu­kai
Teš­lai rei­kės: mil­tų, van­dens, drus­kos.
Įda­rui: mal­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų ir ki­tų prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.
Teš­lą už­mai­šy­ti, iš­min­ky­ti ir iš­ko­čio­ti kaip vir­ti­nu­kams. Da­ry­ti del­no dy­džio pa­plo­tė­lius. Dė­ti įda­ro ir pa­plo­tė­lio kraš­tus su­len­kus už­spaus­ti.
Dė­ti į įkai­tin­tą kep­tu­vę, kep­ti alie­ju­je po ke­lias mi­nu­tes iš abie­jų pu­sių.
Val­gy­ti su sul­ti­niu.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 2 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti švie­suo­lė, bu­vu­si me­di­kė Va­le­ri­ja NOR­MAN­TIE­NĖ, kai tu­ri dau­giau na­mi­nės varš­kės, pa­si­ga­mi­na ly­dy­to te­pa­mojo sū­rio. Jo re­cep­tą siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Ga­mi­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo na­mi­nės varš­kės (tin­ka ir iš par­duo­tu­vės), 0,5 lit­ro pie­no, treč­da­lio stan­dar­ti­nio pa­ke­lio svies­to, 2 kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį, kmy­nų, šaukš­te­lio cuk­raus (ga­li­ma ir ne­dė­ti).
Pi­la­me pie­ną į puo­dą ir kai­ti­na­me be­veik iki...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 1 d.
Ku­ku­lių teš­lai rei­kės: 400 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 3 ku­pi­nų šaukš­tų bul­vių krak­mo­lo, 3 ku­pi­nų šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį. Pa­pil­do­mai rei­kės mil­tų ku­ku­liams ap­vo­lio­ti, šiek tiek krak­mo­lo vi­ri­mui.
Įda­rui – 300 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 mor­kų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 30 gra­mų svies­to, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, drus­kos pa­gal sko­nį.
Viš­tie­nos fi­lė su­mal­ti ar­ba smul­kiai su­pjaus­ty­ti. Kep­tu­vė­je iš­ly­dy­ti svies­tą ir su­dė­ti tar­kuo­tas mor­kas. Pa­ke­pin­ti 2–5 mi­nu­tes, su­dė­ti...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 31 d.
Bu­vu­si il­ga­me­tė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Ona KRIKŠ­ČIŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ir sa­vo pa­tie­ka­lais vai­šin­ti ki­tus. Įvai­rių jos pa­ga­min­tų miš­rai­nių sko­nių iki šiol at­si­me­na bu­vę ko­le­gos. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams me­di­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių sa­lo­tų.Rei­kės: 100 gra­mų vir­tų pu­pe­lių, 100 gra­mų vir­tų mor­kų, sa­lie­ro gum­bo ar­ba sau­je­lės nu­vir­tų džio­vin­tų gry­bų, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų, pet­ra­žo­lių (jei val­gy­to­jų dau­giau, vi­sų pro­duk­tų kie­kius pa­di­din­ti).
Svo­gū­ną su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su su­smul­kin­tu salie­ru...

Dienos receptas

2017 m. sausio 28 d.
Žur­na­lis­tė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ, „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­to­rė, skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tas. Pa­ti jas ga­mi­na imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal grai­kiš­kų sa­lo­tų re­cep­tą. Pas­ta­ro­sioms rei­ka­lin­gus kai ku­riuos pro­duk­tus kar­tą pa­kei­tė įpras­tais lie­tu­viš­kais ir išė­jo ori­gi­na­lus sko­nis. Pa­va­di­no sa­lo­tas pa­gal mie­lą šir­džiai Ju­sai­čių kraš­tą.
Rei­kės: varš­kės (ga­li­te keis­ti kai­miš­ku varš­kės sū­riu), li­nų sė­me­nų alie­jaus, ais­ber­go sa­lo­tų, graž­gars­tės la­pe­lių, bu­ro­kė­lių la­pe­lių, špi­na­tų la­pe­lių, aly­vuo­gių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 27 d.
Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma BRIE­DIE­NĖ siū­lo pa­si­mė­gau­ti jos mėgs­ta­miau­siu py­ra­gu.
Rei­kės: vie­no in­de­lio kon­den­suo­to su­tirš­tin­to pie­no su cuk­ru­mi, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų pa­ke­lių sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis"), sau­jos že­mės rie­šu­tų.
Sau­sai­nius su­tru­pin­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais. Rie­šu­tus dė­ki­te į smul­kin­tu­vą ir su­smul­kin­ki­te.
Rie­šu­tų ir sau­sai­nių ma­ses su­mai­šy­ki­te ir už­pil­ki­te tir­pin­tu svies­tu bei kon­den­suo­tu pie­nu...

Dienos receptas

2017 m. sausio 26 d.
Ma­ka­ro­nai iš­ver­da­mi pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, bet ne­per­ver­da­mi – tu­ri bū­ti kie­to­ki.
Du­be­ny­je su­mai­šo­ma varš­kė, grie­ti­nė, kiau­ši­niai, ra­zi­nos, cuk­rus ir drus­ka. Į ma­sę de­da­mi nu­koš­ti dar šil­ti ma­ka­ro­nai, ge­rai iš­mai­šo­ma.
Ke­pi­mo in­das iš­te­pa­mas svies­tu, į jį de­da­ma ap­ke­po ma­sė. Vir­šus pa­bars­to­mas džiū­vė­sė­liais, mėgs­tan­tys ga­li įber­ti ci­na­mo­no, dar kiek cuk­raus, už­dė­ti svie­sto ga­ba­lė­lių.
Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je – kol...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 25 d.
Kel­miš­kė bū­rė­ja Jad­vy­ga ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta svei­ką, bet grei­tai pa­ruo­šia­mą mais­tą. Mo­te­ris vi­suo­met tu­ri pro­duk­tų, iš ku­rių ga­lė­tų grei­tai pa­ruoš­ti vai­šes ne­ti­kė­tiems sve­čiams.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti sil­kės miš­rai­nės ir viš­tie­nos keps­nio re­cep­tus.
1 po­rci­jai rei­kės: pu­sės sil­kės, 1 vi­du­ti­nio dy­džio gal­vu­tės svo­gū­no, 2 obuo­lių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.
Perp­jo­vę sil­kę pu­siau iši­ma­me aša­kas ir nu­gar­kau­lį. Pu­se­lę smul­kiai, ku­be­liais su­pjaus­to­me. Ma­žais ku­be­liais su­pjaus­to­me svo­gū­ną...

Pyragas su uogų tyre ir varške

2017 m. sausio 24 d.
Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė KU­KA­NAUS­KIE­NĖ sa­ko, kad na­muo­se re­tą sa­vait­ga­lį ne­bū­na ke­pi­nių. Ji pa­ti mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­mė­gin­da­ma įvai­rius py­ra­gų re­cep­tus. Ne­se­niai pe­da­go­gė ke­pė tru­pi­ni­nį py­ra­gą su varš­ke ir uo­gie­ne, ku­rį tru­pu­tį „pa­to­bu­li­no“, vie­to­je uo­gie­nės dė­da­ma šal­dy­tų uo­gų ty­rę, o da­lį svies­to pa­keis­da­ma tau­kais. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Py­ra­go įda­rui rei­kės: 500 gra­mų tirš­tos avie­čių uo­gie­nės ar­ba...

Dienos receptas

2017 m. sausio 21 d.
Rei­kės: 5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 2–3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 100–200 gra­mų ra­zi­nų, 100–200 gra­mų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų drus­kos, stik­li­nės ac­to, 5 val­go­mų­jų šaukš­tų krak­mo­lo, gal­vu­tės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.
Po­mi­do­rai, svo­gū­nai, pa­pri­kos su­pjaus­to­mi ga­ba­liu­kais, su­de­da­mas cuk­rus, drus­ka, ab­ri­ko­sai, ra­zi­nos ir vie­na­me puo­de pri­žiū­rint, mai­šant troš­ki­na­ma 40 mi­nu­čių. Po to su­de­da­mos smul­kin­tos ar iš­spaus­tos čes­na­ko...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 20 d.
Rei­kės: po­mi­do­rų, pa­pri­kų, mor­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių dar­žo­vių), mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos, prie­sko­nių, drus­kos (jei rei­kia), ža­lu­my­nų.
Su­muš­ti­nių ap­te­pė­lei rei­kia iš­vir­ti dar­žo­ves, su­trin­ti. Į gau­tą ma­sę įdė­ti mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos (vir­tos, rū­ky­tos ar kep­tos), jei rei­kia, pa­sū­dy­ti, įber­ti pa­tin­kan­čių prie­sko­nių, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tep­ti ant duo­nos ar­ba ba­to­no, pa­puoš­ti ža­lu­my­nais. Po­nia An­ta­ni­na svei­kuo­lių su­muš­ti­niams ren­ka­si bal­tą duo­ną.
Ska­naus!

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas