(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Paskutinis

Silkė su morkomis ir grybais

2017 m. sausio 11 d.
Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­ti Ge­nu­tė VAI­DI­LAUS­KIE­NĖ sil­kę ruo­šia su mor­ko­mis, svo­gū­nais ir pie­vag­ry­biais ar­ba miš­ke rink­tais gry­bais. Re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 sū­dy­tos sil­kės, 2 di­de­lių svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 ar­ba 2 vir­tų mor­kų, pie­vag­ry­bių ar­ba miš­ko gry­bų (pa­gal sko­nį), alie­jaus, pi­pi­rų, 1 šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo.
Sil­kę pa­mir­ko­me, iši­ma­me kau­lą, su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais. Svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir iš­skir­to­me žie­dais, pa­ke­pi­na­me...

Tra­di­ciniai kot­le­tai

2017 m. sausio 10 d.
Pak­ruo­jie­tė cho­reog­ra­fė, jau­ni­mo ir sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Leo­ka­di­ja JUO­DA­GAL­VIE­NĖ mėgs­ta grei­tai pa­ga­mi­na­mus tra­di­ciš­kus lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus. Juos pri­si­min­ti pa­ta­ria ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.Kot­le­tams rei­kės: po 250 gra­mų viš­tie­nos ir ver­šie­nos (ar ki­tos mė­sos) far­šo, 2 bul­vių, kiau­ši­nio, šaukš­to grie­ti­nės, šaukš­te­lio kmy­nų, skil­te­lės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – drus­kos ir pi­pi­rų (ar­ba mėgs­ta­mų prie­sko­nių mi­ši­nių).
Bul­vės su­tar­kuo­ja­mos smul­kia trin­tu­ve, šiek tiek nu­sun­kia­mos...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 7 d.
As­ta MIN­CIU­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, sa­ko, jog mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. Jos ke­pa­mų sal­du­my­nų la­biau­siai iš­troš­kę anū­kai. Rad­vi­liš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo spran­di­nės keps­nio re­cep­tą, ku­ris yra šei­mos fir­mi­nis pa­tie­ka­las – jį ke­pė ir ma­ma, ir mo­čiu­tė.Pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės: kiau­lie­nos spran­di­nės (apie 1 ki­log­ra­mo), žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ga­li bū­ti ir džio­vin­tas žo­le­lių mi­ši­nys), span­guo­lių...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 6 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti py­ra­go su uo­gie­ne re­cep­tą.
Rei­kės: 0,5 lit­ro uo­gie­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 3 nu­brauk­tų šaukš­te­lių so­dos, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 3 kiau­ši­nių, va­ni­li­nio cuk­raus, mil­tų.
Kiau­ši­nius iš­su­ka­me su cuk­ru­mi. Į ki­tą in­dą su­de­da­me uo­gie­nę, ma­jo­ne­zą, so­dą ir mai­šo­me, kol ma­sė smar­kiai iš­pu­to­ja. Tuo­met į ją su­kre­čia­me su cuk­ru­mi iš­suk­tus kiau­ši­nius, su­mai­šo­me.
Į gau­tą ma­sę be­ria­me mil­tų ir va­ni­li­nio cuk­raus, kol su­tirš­tės. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą de­da­me į...

DIE­NOS RE­CEP­TAS

2017 m. sausio 5 d.
Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to Jo­niš­kio sky­riaus na­rė Ste­fa­ni­ja DAMB­RAUS­KIE­NĖ ber­ži­nė­mis mal­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je ke­pa gar­dų bul­vių plokš­tai­nį.Plokš­tai­niui rei­kės: ki­bi­ro bul­vių, kiau­lės spir­gų ir ly­dy­tų tau­kų, pu­sės lit­ro pie­no, ma­ri­nuo­tos be kau­lo kiau­lės kar­kos, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, kar­čių­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, grie­ti­nės, čes­na­kų.
Iš va­ka­ro kiau­lės kar­ką su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais ir pa­ma­ri­nuo­ja­me...

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 4 d.
Ko­pūs­tai, bul­vės su­pjaus­to­mi ir de­da­mi vir­ti į tą pa­tį puo­dą. Kol bul­vės ir ko­pūs­tai ver­da, ga­ba­liu­kais su­pjaus­to­ma mė­sa ir iš­ke­pa­ma alie­ju­je. Bai­giant kep­ti, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, čes­na­kas, ga­li­ma įdė­ti ir tar­kuo­tų mor­kų. Už­be­ria­ma prie­sko­nių, drus­kos, ke­pa­ma, kol su­minkš­tės dar­žo­vės.
Iš­vi­rę ko­pūs­tai ir bul­vės nu­sun­kia­mi, į juos su­kre­čia­ma kep­ta mė­sa. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes troš­ki­na­mas ant silp­nos ug­nies. Mėgs­tan­tys ga­li įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2017 m. sausio 3 d.
Rei­kia: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens, mie­lių, drus­kos.
Iš mil­tų, pri­dė­jus mie­lių, iš­mai­šo­ma teš­la, pi­lant šil­to van­dens. Pa­lauk­ti, kol teš­la pa­kils. Ta­da įbe­ria­ma dar mil­tų ir už­min­ko­ma kie­tes­nė teš­la.
Pa­da­ro­mi ries­tai­niai ir pa­de­da­mi šil­to­je vie­to­je, kad pa­kil­tų. Pa­ki­lu­sius ries­tai­nius su­dė­ti į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį ir vir­ti 5–10 mi­nu­čių.
Iš­vi­ru­sius iš­grai­by­ti, su­dė­ti ant sau­sų šva­rių len­te­lių ir kep­ti ne­karš­to­je kros­ny­je ar or­kai­tė­je. Kai vie­na pu­sė gra­žiai pa­gel­to­nuo­ja, rei­kia juos...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 31 d.
Da­li­ja BUT­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ kal­bos re­dak­to­rė, mū­sų ko­le­gė, yra pui­ki, iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Nau­ja­me­čių šven­čių sta­lui ji siū­lo iš­si­kep­ti py­ra­gą.
Teš­lai rei­kės: 100 g varš­kės, 3 šaukš­tų alie­jaus, 2 šaukš­tų pie­no, 50 g cuk­raus, 150 g mil­tų, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių.
1 in­de­lio kon­ser­vuo­tų ana­na­sų (apie 7 grie­ži­nė­lių).
Pu­din­gui rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 200 g grie­ti­nės, 1 cit­ri­nos su­tar­kuo­tos žie­ve­lės, 75 g cuk­raus, 50 g mil­tų, cuk­raus pud­ros pa­puo­ši­mui.
Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų už­min­ko­ma teš­la. Ja iš­klo­ja­ma svies­tu...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 30 d.
Al­ma KU­BI­LINS­KIE­NĖ, Aukš­tel­kų (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) se­niū­ni­jos se­niū­nė, sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti įvai­riais pa­tie­ka­lais. Aukš­tel­kiš­kė sa­vo pa­tie­ka­luo­se ne­ven­gia nau­do­ti daug įvai­rių dar­žo­vių, prie­sko­ni­nių žo­le­lių, ku­rių iš­siau­gi­na pa­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo su­kti­nu­kų re­cep­tą.Suk­ti­nu­kams rei­kės: kiau­lie­nos iš­pjo­vos, rū­ky­tos šo­ni­nės, alie­jaus ke­pi­mui, čes­na­ko, džio­vin­tų obuo­lių ir sly­vų, mor­kos, prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ba­zi­li­ko, roz­ma­ri­no ar ki­tų) bei prie­sko­nių (pa­gal sko­nį), sul­ti­nio...

„Kiulkiai“

2016 m. gruodžio 29 d.
Kel­miš­kis et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas, an­samb­lio „Ra­mo­čia“ va­do­vas Val­das RUT­KŪ­NAS ga­mi­na la­bai kas­die­niš­kus pa­tie­ka­lus.
Vi­sai kas ki­ta, kai ten­ka pa­bū­ti sa­vo žmo­nos Ge­no­vai­tės, dir­ban­čios lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, asis­ten­tu. Ji ste­bi­na se­no­vi­niais tė­vų ir sa­vo kraš­to val­gių re­cep­tais. Vie­ną to­kių sa­vo uoš­vio Ka­zio Par­ti­ko, gy­ve­nan­čio Juodk­ran­tė­je, re­cep­tų po­nas Val­das siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.
„Kiul­kiams“ rei­kės: 5–6 bul­vių, 1–1,5 stik­li­nės mil­tų...

Pyragas su vyšniomis

2016 m. gruodžio 28 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų klu­bo Skaist­gi­rio fi­lia­lo va­do­vė, bu­vu­si pe­da­go­gė Zo­fi­ja PLI­ČAI­TĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­ra­gau­ti py­ra­go su kon­ser­vuo­to­mis vyš­nio­mis.Py­ra­gui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 0,5 in­de­lio kon­den­suo­to sal­daus pie­no, 100 gra­mų svies­to, maž­daug 5 šaukš­tų mil­tų, cit­ri­nos žie­ve­lės, kon­ser­vuo­tų vyš­nių be kau­liu­kų (tin­ka iš kom­po­to ar uo­gie­nės).
Du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nius, su­pi­la­me ir iš­mai­šo­me kon­den­suo­tą pie­ną. Svies­tą iš­tir­pi­na­me ir at­vė­su­sį taip pat su­pi­la­me į...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 23 d.
Emi­li­ja BRA­JINS­KIE­NĖ, „Še­du­vos“ et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio va­do­vė, kraš­to et­nog­ra­fi­jos ži­no­vė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo šven­tėms iš­si­kep­ti kar­ką ar kum­pį pa­gal se­no­vi­nį Še­du­vos kraš­to re­cep­tą.Rei­kės: di­do­kos kar­kos ar ne­di­de­lio prie­ki­nio kum­pio, ke­lių nu­lup­tų gal­ve­lių svo­gū­nų.
Ma­ri­na­tui: drus­kos, lau­rų la­pų, pi­pi­rų, čes­na­ko, van­dens.
Įda­rui: rū­ky­tų la­ši­nu­kų, smul­kiai pjaus­ty­tų svo­gū­nų (1–2 gal­ve­lių), pi­pi­rų, drus­kos.
Teš­lai: ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų duo­nai kep­ti, van­dens.
Pir­miau­sia...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 22 d.
Rei­kės: an­ties, mor­kų, sa­lie­rų, po­rų, pi­pi­rų ir ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių.
An­tis iš­da­ri­nė­ja­ma, nu­lu­pa­ma oda, nuo kau­lų nui­ma­ma mė­sa ir su­ma­la­ma. Į ma­sę pri­de­da­ma su­pjaus­ty­tų ir ant alie­jaus pa­troš­kin­tų mor­kų, sa­lie­rų, po­rų. Įbe­ria­ma drus­kos, pi­pi­rų ar dar ko­kių norima prie­sko­nių. Vis­kas su­mai­šo­ma. Tin­ka įmai­šy­ti ir mal­tos kiau­lie­nos.
Pa­ruoš­ta mė­sa su­su­ka­ma į mar­lę kaip vy­nio­ti­nis ir troš­ki­na­ma puo­de apie 45 mi­nu­tes. Jei se­nes­nė an­tis – il­gė­liau.
Vy­nio­ti­nis pa­sle­gia­mas nak­čiai vė­sio­je...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 21 d.
Ry­žiai ge­rai iš­ver­da­mi ir nu­sun­kia­mi. Žu­vis nu­kau­li­na­ma, su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais. Čes­na­ko skil­te­lės su­traiš­ko­mos. Vi­si pro­duk­tai ge­rai su­mai­šo­mi su ma­jo­ne­zu.
Ska­naus!

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 20 d.
Kiau­lie­na su­pjaus­to­ma ga­ba­liu­kais, ap­ke­pi­na­ma alie­ju­je. Kiek ap­ke­pus, de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, tar­kuo­tos mor­kos ir su­traiš­ky­ti čes­na­kai, už­be­ria­ma drus­kos ir pi­pi­rų. Ke­pa­ma, kol vis­kas su­minkš­tės.
Ma­sė su­kre­čia­ma į troš­kin­tu­vą, su­de­da­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­be­ria­mi kmy­nai, už­pi­la­mas sul­ti­nys. Troš­ki­na­ma, kol su­minkš­tės ko­pūs­tai. De­da­mi su­pjaus­ty­ti švie­ži ko­pūs­tai, pa­troš­ki­na­ma, kol jie su­minkš­tė­ja. Po to atei­na ei­lė rū­ky­toms deš­re­lėms ir nu­plau­toms bei...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lie­tė Da­lia MAIŽ­VI­LIE­NĖ, bai­gu­si mais­to pa­ruo­ši­mo tech­no­lo­gi­jų stu­di­jas, yra pui­ki ku­li­na­rė. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti gar­džių, daug pa­stan­gų ga­my­bai ne­rei­ka­lau­jan­čių sau­sai­nius.Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, 1 kiau­ši­nio. Dar vie­no kiau­ši­nio pri­reiks su­for­muo­tiems sau­sai­niams ap­tep­ti.
Nu­ro­dy­tus pro­duk­tus „su­ka­po­ti“ į teš­lą. Jei teš­la ne­lim­pa, įpil­ti šiek tiek van­dens. Pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Įp­ras­tai po­nia Da­lia...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 16 d.
Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rė Al­ma MEŠ­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti pu­pe­lių ir džio­vin­tų obuo­lių miš­rai­nės.
Pa­tie­ka­lui rei­kės: pu­pe­lių, džio­vin­tų obuo­lių, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, drus­kos. Kiek pro­duk­tų im­ti, pri­klau­so nuo val­gy­to­jų.
Pu­pe­les iš­mir­ky­ti ir iš­vir­ti. Džio­vin­tus obuo­lius ke­le­tą va­lan­dų pa­mir­ky­ti šal­ta­me van­de­ny­je, vė­liau stam­bo­kai su­pjaus­ty­ti ir su­dė­ti į du­be­nį su pu­pe­lė­mis. Įber­ti smul­kiai su­pjaus­ty­to čes­na­ko...

„Kleckiukai“ su keptos silkės padažu

2016 m. gruodžio 15 d.
Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti „Šiau­lių kraš­to“ re­por­te­rė Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ mėgs­ta leng­vus pa­tie­ka­lus iš dar­žo­vių, žu­vies, paukš­tie­nos. Ta­čiau atė­jus niū­riam žie­mos me­tui ir ad­ven­tui pri­si­me­na vai­kys­tė­je mėg­tą mo­čiu­tės ga­min­tą pa­snin­ko pa­tie­ka­lą – „klec­kiu­kus“ su ža­ri­jo­se kep­tos sil­kės pa­da­žu. Re­cep­tą žur­na­lis­tė siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.„Klec­kiu­kams“ rei­kės: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens ir drus­kos.
Pa­da­žui rei­kės: sū­dy­tos iš­da­ri­nė­tos sil­kės, di­des­nės svo­gū­no ro­pu­tės...

DIENOS RECEPTAS

2016 m. gruodžio 14 d.
Dia­na ADO­MAI­TY­TĖ, Rad­vi­liš­kio Vinco Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sek­re­to­rė, sa­ko, jog mėgs­ta ga­min­ti, o pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais le­pin­ti ar­ti­muo­sius. Rad­vi­liš­kie­tė ne­ven­gia vir­tu­vė­je eks­pe­ri­men­tuo­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo už­kan­džio re­cep­tą.
Rei­kės: 100 gra­mų sū­rio (mo­ca­re­los ar­ba fer­men­ti­nio), 200 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 3 šaukš­tų te­pa­mo varš­kės sū­re­lio, 1 šaukš­to ka­po­tų įvai­rių ža­lu­my­nų.
Pa­puo­ši­mui: aly­vuo­gių, svo­gū­nų laiš­kų, įvai­rių ža­lu­my­nų...

Dienos receptas

2016 m. gruodžio 13 d.
Šiau­lie­tė Re­gi­na MA­ČIU­LY­TĖ, Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė, siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­si­kep­ti kek­siu­kų. „Re­cep­tas la­bai pa­pras­tas“, – sa­ko Re­gi­na. Kai pa­ti jį iš­ban­dė, iš­kep­ti kek­siu­kai la­bai pa­ti­ko šei­mos na­riams, drau­gams.
Rei­kės: 120 g svies­to, 2 kiau­ši­nių, 2–3 ku­pi­nų šaukš­tų cuk­raus (aš de­du ma­žiau, nes ne­mėgs­tu la­bai sal­džiai) apie 0,5 stik­li­nės pie­no, 1 ku­pi­nos stik­li­nės mil­tų, 1 ku­pi­no šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.
Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą (aš daž­niau­siai iš­tir­pi­nu)...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />